EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32015R1986

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1986 (2015. gada 11. novembris), ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 842/2011 (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 296, 12.11.2015., 1./146. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 12/11/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1986/oj

12.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 296/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/1986

(2015. gada 11. novembris),

ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 842/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 21. decembra Direktīvu 89/665/EEK par to normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz izskatīšanas procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām (1), un jo īpaši ņemot vērā tās 3.a pantu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 25. februāra Direktīvu 92/13/EEK, ar ko koordinē normatīvos un administratīvos aktus par to, kā piemēro Kopienas noteikumus par līgumu piešķiršanas procedūrām, ko piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarē (2), un jo īpaši tās 3.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvu 2009/81/EK, ar kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK (3), un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu, 52. panta 2. punktu un 64. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvu 2014/23/ES par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (4) un jo īpaši tās 33. panta 1. un 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvu 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (5), un jo īpaši ņemot vērā tās 51. panta 1. un 2. punktu, 75. panta 3. punktu un 79. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvu 2014/25/ES par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (6), un jo īpaši ņemot vērā tās 71. panta 1. un 2. punktu, 92. panta 3. punktu un 96. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 89/665/EEK un 2014/24/ES ir noteikta prasība publiskus piegāžu, būvdarbu un pakalpojumu līgumus izsludināt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Paziņojumos par šīm publikācijām būtu jāiekļauj informācija, kas norādīta minētajās direktīvās.

(2)

Direktīvā 92/13/EEK un 2014/25/ES ir noteikta prasība būvdarbu līgumus, piegādes līgumus un pakalpojumu līgumus ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs izsludināt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Paziņojumos par šīm publikācijām būtu jāiekļauj informācija, kas norādīta minētajās direktīvās.

(3)

Direktīvā 2009/81/EK ir noteikta prasība dažus būvdarbu līgumus, piegādes līgumus un pakalpojumu līgumus aizsardzības un drošības jomā izsludināt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Paziņojumos par šīm publikācijām būtu jāiekļauj informācija, kas norādīta minētajās direktīvās.

(4)

Direktīvā 89/665/EEK, 92/13/EEK un 2014/23/ES ir noteikta prasība būves koncesijas un pakalpojumu koncesijas izsludināt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Paziņojumos par šīm publikācijām būtu jāiekļauj informācija, kas norādīta minētajās direktīvās.

(5)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 842/2011 (7) ir noteiktas standarta veidlapas, kas paredzētas ar Direktīvu 2004/17/EK, 2004/18/EK, 2009/81/EK, 89/665/EEK un 92/13/EEK.

(6)

Lai atbilstu Direktīvai 2014/23/ES, 2014/24/ES un 2014/25/ES un nodrošinātu pilnu Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK iedarbīgumu, ir jāpielāgo Īstenošanas regulas (ES) Nr. 842/2011 pielikumā iekļautās veidlapas un jāpievieno jaunas standarta veidlapas. Ņemot vērā vajadzīgo korekciju skaitu un pakāpi, Īstenošanas regula (ES) Nr. 842/2011 būtu jāaizstāj.

(7)

Tomēr, ja dalībvalsts Direktīvu 2014/23/ES, 2014/24/ES vai 2014/25/ES vai arī Direktīvas 89/665/EEK vai 92/13/EEK grozījumus īsteno pirms termiņa beigām 2016. gada 18. aprīlī, tās līgumslēdzējām iestādēm un līgumslēdzējiem turpmāk būtu jāizmanto tikai standarta veidlapas, kas noteiktas ar šo īstenošanas regulu, jo tikai ar tām ir paredzēts nodrošināt atbilstību jauno vai grozīto direktīvu tiesiskajām prasībām.

(8)

Direktīva 2009/81/EK nav grozīta, līdz ar to nav mainījušās arī standarta veidlapas, kas paredzētas minētajā direktīvā. Tādēļ tās būtu jāturpina izmantot līdz Īstenošanas regulas (ES) Nr. 842/2011 atcelšanai.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Publiskā iepirkuma līgumu padomdevējas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2014/24/ES 48., 49., 50., 72., 75. un 79. pantā minēto paziņojumu publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī līgumslēdzējas iestādes izmanto standarta veidlapas, kas noteiktas šīs regulas I, II, III, VIII līdz XI, XVII un XVIII pielikumā.

2. pants

Direktīvas 2014/25/ES 67. līdz 70., 89., 92. un 96. pantā minēto paziņojumu publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī līgumslēdzēji izmanto standarta veidlapas, kas noteiktas šīs regulas IV līdz XI, XVII un XIX pielikumā.

3. pants

Direktīvas 2009/81/EK 30., 52. un 60. panta 4. punkta otrajā ievilkumā minēto paziņojumu publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji izmanto standarta veidlapas, kas noteiktas šīs regulas XIII līdz XVI pielikumā.

4. pants

Direktīvas 2014/23/ES 31., 32. un 43. pantā minēto paziņojumu publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji izmanto standarta veidlapas, kas noteiktas šīs regulas XI, XVI, XX, XXI un XXII pielikumā.

5. pants

Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK 2.d panta 4. punktā minēto paziņojumu publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji izmanto standarta veidlapu, kas noteikta šīs regulas XII pielikumā.

6. pants

Līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji Eiropas Savienības Publikāciju birojam veidlapas nosūta elektroniskā veidā, izmantojot eNotices tiešsaistes pieteikumu vai TED eSender sistēmu.

7. pants

Ir noteiktas šādas standarta veidlapas.

Standarta veidlapu saraksts

Standarta veidlapa Nr. 1.

Iepriekšējs informatīvs paziņojums. I pielikums

Standarta veidlapa Nr. 2.

Paziņojums par līgumu. II pielikums

Standarta veidlapa Nr. 3.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. III pielikums

Standarta veidlapa Nr. 4.

Periodisks informatīvs paziņojums – sabiedriskie pakalpojumi. IV pielikums

Standarta veidlapa Nr. 5.

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi. V pielikums

Standarta veidlapa Nr. 6.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi. VI pielikums

Standarta veidlapa Nr. 7.

Kvalifikācijas sistēma – sabiedriskie pakalpojumi. VII pielikums

Standarta veidlapa Nr. 8.

Paziņojums pircēja profilā. VIII pielikums

Standarta veidlapa Nr. 12.

Paziņojums par metu konkursu. IX pielikums

Standarta veidlapa Nr. 13.

Metu konkursa rezultāti. X pielikums

Standarta veidlapa Nr. 14.

Labojums. XI pielikums

Standarta veidlapa Nr. 15.

Brīvprātīgas ex ante pārskatāmības paziņojums. XII pielikums

Standarta veidlapa Nr. 16.

Iepriekšējs informatīvs paziņojums – aizsardzības un drošības joma. XIII pielikums

Standarta veidlapa Nr. 17.

Paziņojums par līgumu – aizsardzības un drošības joma. XIV pielikums

Standarta veidlapa Nr. 18.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – aizsardzības un drošības joma. XV pielikums

Standarta veidlapa Nr. 19.

Paziņojums par apakšuzņēmuma līgumu – aizsardzības un drošības joma. XVI pielikums

Standarta veidlapa Nr. 20.

Paziņojums par izmaiņām. XVII pielikums

Standarta veidlapa Nr. 21.

Sociālie un citi īpaši pakalpojumi – publiskā iepirkuma līgumi. XVIII pielikums

Standarta veidlapa Nr. 22.

Sociālie un citi īpaši pakalpojumi – sabiedriskie pakalpojumi. XIX pielikums

Standarta veidlapa Nr. 23.

Sociālie un citi īpaši pakalpojumi – koncesijas. XX pielikums

Standarta veidlapa Nr. 24.

Paziņojums par koncesiju. XXI pielikums

Standarta veidlapa Nr. 25.

Paziņojums par koncesijas piešķiršanu. XXII pielikums

8. pants

Īstenošanas regulu (ES) Nr. 842/2011 atceļ no 2016. gada 18. aprīļa.

9. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 3. pantu piemēro no 2016. gada 18. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 11. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 33. lpp.

(2)  OV L 76, 23.3.1992., 14. lpp.

(3)  OV L 216, 20.8.2009., 76. lpp.

(4)  OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.

(5)  OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.

(6)  OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.

(7)  Komisijas 2011. gada 19. augusta Īstenošanas regula (ES) Nr. 842/2011, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Regulu (EK) Nr. 1564/2005 (OV L 222, 27.8.2011., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image


II PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image


III PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image


IV PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image


V PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image


VI PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image


VII PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image


VIII PIELIKUMS

Image

Image


IX PIELIKUMS

Image

Image

Image


X PIELIKUMS

Image

Image

Image


XI PIELIKUMS

Image

Image


XII PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XIII PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XIV PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XV PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XVI PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XVII PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image


XVIII PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XIX PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XX PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image


XXI PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image


XXII PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Augša