Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1980

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1980 z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Tekst mający znaczenie dla EOG)

OJ L 289, 5.11.2015, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1980/oj

5.11.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 289/6


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1980

z dnia 4 listopada 2015 r.

w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 38 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 (2), ostatnio zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/931 (3), wymieniono „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” jako uznany organ kontroli dla Korei Południowej w odniesieniu do produktów kategorii D, mimo iż jego uznanie zostało cofnięte rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/131 (4) w związku z włączeniem Republiki Korei do załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008. Jako że Republika Korei jest wymieniona w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 jako uznany kraj trzeci w odniesieniu do produktów kategorii D, w tym w odniesieniu do przetwarzania przywożonych składników, „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” nie może być uznanym organem kontroli dla Korei w odniesieniu do tej kategorii produktów na podstawie art. 10 ust. 2 lit. b) wspomnianego rozporządzenia. Należy zatem skreślić z załącznika IV informację o uznaniu w odniesieniu do produktów kategorii D. Dla zapewnienia spójności z terminami stosowanymi w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/131 nazwę „Korea Południowa” należy zastąpić nazwą „Republika Korei” w pozostałych wpisach dotyczących uznania „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”.

(2)

Informacja o uznaniu „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” dla Gwinei Bissau w odniesieniu do produktów kategorii A, D i F, przyznanym uprzednio rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1287/2014 (5), nie występuje w tabeli w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008, mimo iż uznanie tego organu kontroli nie zostało dla tego państwa cofnięte. Należy zatem ponownie dodać informację o uznaniu do załącznika IV.

(3)

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 zmieniony rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/931 zawiera również błędy w niektórych numerach kodów, które także należy poprawić. Należy zatem poprawić numery kodów dotyczące organu kontroli „Abcert AG” dla Bośni i Hercegowiny, organu kontroli „Istituto Certificazione Etica e Ambientale” dla Wybrzeża Kości Słoniowej oraz organu kontroli „Organic Standard” dla Kazachstanu i Kirgistanu. Należy również poprawić błąd w numerze kodu dotyczącym organu kontroli „Bio.inspecta AG” dla Kirgistanu, który to błąd pojawił się w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 355/2014 (6).

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(5)

W celu zapewnienia jasności i pewności prawa wspomniane sprostowania należy wprowadzić niezwłocznie. Niniejsze rozporządzenie powinno zatem wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jednakże sprostowania wprowadzone niniejszym rozporządzeniem dotyczące błędów w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/931 powinny obowiązywać z mocą wsteczną od daty wejścia w życie tego rozporządzenia.

(6)

Przepisy niniejszego rozporządzenia są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się sprostowania zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Pkt 1, 3, pkt 4 lit. b) i pkt 5 stosuje się od dnia 8 lipca 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25).

(3)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/931 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 151 z 18.6.2015, s. 1).

(4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/131 z dnia 26 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 23 z 29.1.2015, s. 1).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1287/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z państw trzecich (Dz.U. L 348 z 4.12.2014, s. 1).

(6)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 355/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 106 z 9.4.2014, s. 15).


ZAŁĄCZNIK

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące sprostowania:

1)

w pozycji dotyczącej „Abcert AG” w pkt 3 wiersz dotyczący Bośni i Hercegowiny otrzymuje brzmienie:

„Bośnia i Hercegowina

BA-BIO-137

x

x

—”

2)

w pozycji dotyczącej „Bio.inspecta AG” w pkt 3 wiersz dotyczący Kirgistanu otrzymuje brzmienie:

„Kirgistan

KG-BIO-161

x

x

—”

3)

w pozycji dotyczącej „Istituto Certificazione Etica e Ambientale” w pkt 3 wiersz dotyczący Wybrzeża Kości Słoniowej otrzymuje brzmienie:

„Wybrzeże Kości Słoniowej

CI-BIO-115

x

x

—”

4)

w pozycji dotyczącej „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH” wprowadza się następujące zmiany w pkt 3:

a)

wiersz dotyczący Korei Południowej otrzymuje brzmienie:

„Republika Korei

KR-BIO-141

x

x

x

—”

b)

dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Gwinea Bissau

GW-BIO-141

x

x

x”

5)

w pozycji dotyczącej „Organic Standard” wprowadza się następujące zmiany w pkt 3:

a)

wiersz dotyczący Kazachstanu otrzymuje brzmienie:

„Kazachstan

KZ-BIO-108

x

x

—”

b)

wiersz dotyczący Kirgistanu otrzymuje brzmienie:

„Kirgistan

KG-BIO-108

x

x

—”


Top