EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32015R0171

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/171 ( 2015. gada 4. februāris ) par dažiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanas procedūras aspektiem Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 29, 5.2.2015., 3./10. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/171/oj

5.2.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 29/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/171

(2015. gada 4. februāris)

par dažiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanas procedūras aspektiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīvu 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (1), un jo īpaši tās 17. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2004. gada 7. aprīļa Ieteikumā par vienotas formas izmantošanu Eiropā licences dokumentiem, ko izsniedz saskaņā ar Padomes Direktīvu 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu (2), ieteikts izmantot standarta formu licences dokumentiem, ko izsniedz valstu licencēšanas iestādes.

(2)

Kā noteikts Direktīvas 2012/34/ES 23. pantā, valstu licencēšanas iestāžu piešķirtās licences ir derīgas visā Savienības teritorijā. Valstu licencēšanas iestādēm būtu jāinformē Eiropas Dzelzceļa aģentūra par licencēm, kas izsniegtas, apturētas, atsauktas vai grozītas, un Eiropas Dzelzceļa aģentūrai būtu attiecīgi jāinformē citas dalībvalstis. Vienota licences veidlapa atvieglotu valstu licencēšanas iestāžu un Eiropas Dzelzceļa aģentūras darbu un vienkāršotu visu ieinteresēto personu, it sevišķi citu dalībvalstu licencēšanas iestāžu un infrastruktūras pārvaldītāju, piekļuvi informācijai par licencēm.

(3)

Visu vajadzīgo informāciju, kas apliecina, ka konkrēts dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums ir regulāri licencēts noteikta veida dzelzceļa transporta pakalpojumu sniegšanai, ir iespējams ietvert standartizētā dokumentā. Licences dokumenta standarta veidlapa vienkāršotu visas attiecīgās informācijas par licencēm publicēšanu Eiropas Dzelzceļa aģentūras tīmekļa vietnē. Standarta formu nākotnē varētu pārveidot atkarībā no tās izmantošanā gūtās pieredzes un no tā, kāda papildu informācija par licencēm būs vajadzīga.

(4)

Nosacījumi, saskaņā ar kuriem var izpildīt Direktīvas 2012/34/ES 22. pantā minētās prasības par civiltiesiskās atbildības segumu, dalībvalstīs var atšķirties atkarībā no valsts tiesību aktiem. Pierādījums par to, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums atbilst šīm valsts prasībām, būtu jāsniedz licences dokumenta pielikumā. Tādam nolūkam būtu jāizmanto šā pielikuma standarta veidlapa. Ja dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vēlas veikt darbību divās vai vairākās dalībvalstīs, civiltiesiskās atbildības segums katrā no šīm dalībvalstīm būtu jāmin papildu pielikumā, kas būtu jāsaņem no licencēšanas iestādes papildu dalībvalstī, kurā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums vēlas veikt darbību.

(5)

Licencēšanas iestādēm ir iespējams samazināt savas administratīvās izmaksas, licencēšanas maksu lielumu un laiku, kas vajadzīgs lēmuma pieņemšanai saistībā ar licences pieteikumu, ja tās operatīvi apmainās ar vajadzīgajiem datiem ar citām iestādēm un citām publiskām vai privātām struktūrām.

(6)

Izmaiņas tirgū ir nelielas, tāpēc dažās dalībvalstīs gada laikā vai vairākos secīgos gados netiek pieņemti nekādi lēmumi par licencēšanu. Savukārt lielas maksas var kavēt dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu ienākšanu tirgū.

(7)

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas iesniedz pieteikumu jaunas licences saņemšanai, nedrīkstētu piemērot mazāk labvēlīgus licencēšanas nosacījumus kā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kuri jau darbojas tirgū.

(8)

Nevajadzīgu administratīvo slogu, kas gulstas uz licencēšanas iestādēm un uzņēmumiem, vajadzētu samazināt, stingri ierobežojot prasības tā, lai tās ietvertu tikai Direktīvā 2012/34/ES paredzētos nosacījumus.

(9)

Licencēšanas iestādēm nav pienākuma pieprasīt licencēšanas maksu no dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma. Tomēr dalībvalstis var nolemt noteikt šādu maksu par darbu, ko licencēšanas iestādes veic, izskatot pieteikumu. Šādā gadījumā licencēšanas maksai vajadzētu būt nediskriminējošai, tā būtu faktiski jāiekasē no visiem uzņēmumiem, kas iesniedz pieteikumu licences saņemšanai, un tai būtu jāpamatojas uz licencēšanas iestādes veiktā darba faktisko apjomu. Ja licencēšanas maksa pārsniedz EUR 5 000, licencēšanas iestādei maksājuma pieprasījumā būtu jānorāda nostrādāto cilvēkstundu skaits un radušies izdevumi.

(10)

Tiecoties radīt vienlīdzīgus apstākļus konkurencei starp dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, Direktīva 2012/34/ES atcēla dažus pasākumus, kas nebija saderīgi ar tirgus paplašināšanās nosacījumiem, līdz ar to dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem ir jābūt apdrošinātiem vai tiem jābūt tirgus nosacījumiem atbilstīgām garantijām. Licencēšanas iestādes būtu jāaicina sadarbībā ar citām dalībvalstu iestādēm pārbaudīt, kā tiek īstenoti pārskatītie nosacījumi.

(11)

Nedrīkstētu izvirzīt nosacījumu, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam, lai tas varētu saņemt licenci, jābūt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK (3) 10. pantā minētajam drošības sertifikātam.

(12)

Jauni dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi ir svarīgi konkurences nodrošināšanai, bet tiem var būt praktiskas grūtības pierādīt savu finanšu pietiekamību, kas ļautu tiem izstrādāt reālistiskus pieņēmumus turpmākajiem 12 mēnešiem saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 20. panta 1. un 2. punktu. Lai gan ES likumdevēji ir radījuši iespēju dažiem mazākiem gaisa pārvadātājiem iesniegt vienkāršotu pierādījumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1008/2008 (4) 5. panta 3. punktu, licences piešķiršanas procedūrā šīs praktiskās grūtības var ņemt vērā, atvieglinot finanšu pietiekamības pierādīšanas procedūru dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas iesniedz pieteikumu licences saņemšanai.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvas 2012/34/ES 62. panta 1. punktu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā sīki izklāstīti vienotas licences dokumenta veidlapas izmantošanas noteikumi. Tajā arī noteikti daži licences piešķiršanas procedūras aspekti.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā “licences dokuments” ir aizpildīta un pienācīgi parakstīta šīs regulas I un II pielikumā noteiktā vienotā veidlapa, kas iesniedzama Eiropas Dzelzceļa aģentūrai.

3. pants

Vienotas licences dokumenta veidlapas izmantošana

1.   Licencēm, ko izsniedz saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES III nodaļu, izmanto standarta formu, kas noteikta šīs regulas I un II pielikumā.

Ja tiek izsniegta jauna licence, licencēšanas iestāde piešķir EK licences paziņojuma numuru atbilstīgi saskaņotajai numerācijas sistēmai, proti, Eiropas identifikācijas numuru (EIN), kā noteikts Komisijas Lēmuma 2007/756/EK (5) 2. papildinājumā.

Ikreiz, kad licenci piešķir, groza tādā veidā, kas attiecas uz licences dokumentu, aptur, atsauc vai aizstāj ar pagaidu licenci, licencēšanas iestāde sagatavo licences dokumentu, pamatojoties uz šo formu.

2.   Licencēšanas iestāde informē Eiropas Dzelzceļa aģentūru saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 24. panta 8. punktu, iesniedzot licences dokumenta kopiju, kā noteikts paziņošanas protokolā, par kuru licencēšanas iestāde vienojusies ar Eiropas Dzelzceļa aģentūru.

3.   Informāciju par Direktīvas 2012/34/ES 22. pantā minēto civiltiesiskās atbildības finansiālo segumu norāda licences dokumenta pielikumā, izmantojot šīs regulas II pielikumā noteikto standarta formu. Iestāde, kas izsniedz licenci, pielikumu pievieno licences dokumentam. Šo pielikumu numurē kā pirmo (1.) pielikumu.

4.   Izmantojot šīs regulas II pielikumā noteiktajos pielikumos par atbildības segumu sniegto informāciju, licencēšanas iestāde konkrētā dalībvalstī vai infrastruktūras pārvaldītājs var pārbaudīt, vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma civiltiesiskās atbildības segums, ko apstiprinājušas citas licencēšanas iestādes, šajā konkrētajā dalībvalstī ir pietiekams. Ja licencēšanas iestāde konstatē, ka segums nav pietiekams, tā var dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam pieprasīt nodrošināt papildu segumu. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums sniedz licencēšanas iestādei prasīto informāciju par tā atbildības segumu.

5.   Kad licencēšanas iestāde uzskata, ka segums ir pietiekams, tā informē Eiropas Dzelzceļa aģentūru, atjauninot esošo pielikumu, ko paziņojusi tās pašas dalībvalsts licencēšanas iestāde, vai pievienojot licencei papildu pielikumu, kuram izmanto šīs regulas II pielikumā noteikto standarta formu un piešķir nākamo numuru (2., 3., 4. utt.).

6.   Katrā pielikumā par atbildības segumu norāda summu, darbības jomu, piemēram, ģeogrāfisko darbības jomu vai pakalpojumu veidus, un seguma termiņa sākuma datumu un attiecīgā gadījumā beigu datumu. Lai izveidotu nepārprotamu saikni ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu, katrā pielikumā norāda licences paziņojuma numuru. Kad licencēšanas iestāde saņem informāciju par civiltiesiskās atbildības seguma izmaiņām, tā sagatavo atjauninātu pielikumu un paziņo to Eiropas Dzelzceļa aģentūrai.

4. pants

Licencēšanas maksas

Dalībvalstis var pieprasīt licencēšanas maksu par katra pieteikuma izskatīšanu. Licencēšanas maksa piemērojama nediskriminējošā veidā.

5. pants

Daži aspekti saistībā ar prasībām par civiltiesiskās atbildības segumu un pietiekamu garantiju

1.   Licencēšanas iestāde publicē obligāto pieprasīto atbildības seguma apjomu, tostarp arī tad, ja šāda seguma summa ir noteikta valsts tiesību aktos.

2.   Licencēšanas iestāde nedrīkst prasīt, lai segums stātos spēkā, pirms dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums uzsāk vilcienu ekspluatāciju.

3.   Vēlākais līdz 2015. gada 25. augustam licencēšanas iestāde, kas piešķīrusi licenci, no visiem licencētajiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem pieprasa pierādījumus par uzņēmumu esošā negadījumu apdrošināšanas atbildības seguma līmeni un darbības jomu, ja tiem nav apdrošināšanas līguma vai ja šāda informācija jau nav iestādes rīcībā. Licencēšanas iestāde var pieprasīt šādus pierādījumus no dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem arī tad, ja tai ir šaubas, vai uzņēmumu atbildības segums atbilst Direktīvas 2012/34/ES 22. pantā minētajām prasībām.

4.   Ja uzņēmums nepierāda, ka tas ir attiecīgi apdrošināts, tomēr tam ir pietiekama seguma garantija, licencēšanas iestāde, attiecīgā gadījumā apspriedusies ar regulatīvo iestādi, izskata, vai nosacījumi, saskaņā ar kuriem uzņēmums ieguvis šādu garantiju, atbilst nosacījumiem, kurus tirgū piemērotu jebkuram citam uzņēmumam ar tādu pašu finansiālo stāvokli un pakļautību riskam.

5.   Ja licencēšanas iestāde aptur licenci saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 24. panta 1. punktu vai piešķir pagaidu licenci saskaņā ar minētās direktīvas 24. panta 3. punktu, tā informē visas citas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1370/2007 (6) minētās kompetentās iestādes, par kurām tai ir zināms, ka dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums ar tām ir noslēdzis pakalpojumu līgumus. Ja licencēšanas iestāde šaubās par uzņēmuma atbildības seguma garantijas saderību ar Savienības noteikumiem par valsts atbalstu, tā var nodot vajadzīgo informāciju iestādēm, kuras atbild par šādu valsts atbalsta noteikumu kontroli.

6. pants

Saistība ar drošības sertifikātu

1.   Attiecībā uz licences piešķiršanu nedrīkst izvirzīt nosacījumu, lai uzņēmumam būtu Direktīvas 2004/49/EK 10. pantā minētais drošības sertifikāts.

2.   Ja uzņēmumam ir drošības sertifikāts, licencēšanas iestāde, piešķirot licenci, nepārbauda prasības attiecībā uz drošības sertifikātiem.

7. pants

Daži licences piešķiršanas procedūras aspekti

1.   Viena mēneša laikā pēc pieteikuma saņemšanas licencēšanas iestāde paziņo uzņēmumam, ka dokumentācija ir nokomplektēta, vai lūdz sniegt papildu informāciju. Šo termiņu izņēmuma gadījumos var pagarināt par divām nedēļām, un par to informē uzņēmumu. Kad saņemta papildu informācija, licencēšanas iestāde ne vēlāk kā viena mēneša laikā informē uzņēmumu par to, vai dokumentācija ir nokomplektēta.

2.   Licencēšanas iestāde drīkst pieprasīt tikai dokumentus, kas minēti Direktīvas 2012/34/ES III nodaļā vai prasīti valsts tiesību aktos. Licencēšanas iestāde publicē visu dokumentu un to satura sarakstu un nepieprasa no uzņēmumiem nekādus papildu dokumentus. Ja saraksts tiek atjaunināts un publicēts, uzņēmumi vēl aizvien var paļauties uz iepriekšējo sarakstu attiecībā uz pieteikumiem, ko tie iesnieguši pirms atjaunināšanas.

3.   Ja uzņēmuma gada ieņēmumi no dzelzceļa pārvadājumu darbības nepārsniedz EUR 5 miljonus, licencēšanas iestāde var uzskatīt, ka ir izpildīta prasība par uzņēmuma spēju 12 mēnešos pēc darbības sākšanas izpildīt esošos un iespējamos pienākumus saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 20. panta 1. punktu, ja uzņēmums var pierādīt, ka tā tīrais kapitāls ir vismaz EUR 100 000 vai summa, par ko panākta vienošanās ar regulatīvo iestādi. Licencēšanas iestāde publicē šo summu.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no 2015. gada 16. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2015. gada 4. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 32. lpp.

(2)  OV L 113, 20.4.2004., 37. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/49/EK par drošību Kopienas dzelzceļos (OV L 164, 30.4.2004., 44. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 24. septembra Regula (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (OV L 293, 31.10.2008., 3. lpp.).

(5)  Komisijas 2007. gada 9. novembra Lēmums 2007/756/EK, ar ko pieņem Direktīvas 96/48/EK un Direktīvas 2001/16/EK 14. panta 4. un 5. punktā paredzētās valsts ritekļu reģistru kopīgās specifikācijas (OV L 305, 23.11.2007., 30. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (OV L 315, 3.12.2007., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Licences dokumenta standarta forma

Image

Image


II PIELIKUMS

Standarta forma dzelzceļa licences pielikumam par atbildības segumu

Image

Image


Augša