EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32015R1368

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva

UL L 211, 8.8.2015, str. 9–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 18/02/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1368/oj

8.8.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 211/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1368

z dne 6. avgusta 2015

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1), ter zlasti točk (a) in (c) prvega odstavka ter drugega odstavka člena 57 in člena 223(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (2), ter zlasti člena 58(4), točke (b) prvega pododstavka in drugega pododstavka člena 63(5) Uredbe ter točke (a) prvega pododstavka in drugega pododstavka člena 64(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1308/2013 je nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 (3) in določa nova pravila v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva. Poleg tega Komisijo pooblašča za sprejetje delegiranih in izvedbenih aktov v zvezi s tem. Da se zagotovi nemoteno delovanje sheme pomoči v novem pravnem okviru, je treba z navedenimi akti sprejeti nekatera pravila. Navedeni akti bi morali nadomestiti Uredbo Komisije (ES) št. 917/2004 (4). Navedena uredba se razveljavi z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1366 (5).

(2)

Člen 55(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 določa, da lahko države članice pripravijo nacionalne programe v sektorju čebelarstva za obdobje treh let (v nadaljnjem besedilu: čebelarski programi). V skladu s členom 55(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013 države članice, ki izkoristijo to možnost, opravijo študijo proizvodne in tržne strukture svojih sektorjev čebelarstva. Treba je podrobno določiti elemente, ki bi jih navedeni programi in študije morali vsebovati.

(3)

Čebelarske programe, ki jih predlagajo države članice, odobri Komisija. Zato je treba določiti rok, v katerem države članice pošljejo uradna obvestila o programih, in postopek, v skladu s katerim Komisija odobri programe.

(4)

Ker sektor čebelarstva zajema veliko število manjših proizvajalcev, bi morale države članice in Komisija poskrbeti, da so po odobritvi čebelarski programi zlahka dostopni javnosti.

(5)

Za dopuščanje fleksibilnosti pri izvajanju čebelarskih programov ter omejitev upravnega bremena bi se moralo državam članicam omogočiti, da spremenijo ukrepe, vključene v izvajanje navedenih programov, pod pogojem, da se ne preseže skupna zgornja meja načrtovanih letnih izdatkov in prispevek Unije k financiranju programov ostane enak 50 % izdatkov, ki jih nosijo države članice. Vendar je primerno določiti postopkovna pravila za bistvene spremembe programa.

(6)

Države članice bi morale spremljati izvajanje čebelarskih programov. Postopek, ki ga uporabljajo države članice za nadzorne preglede, mora biti v skladu s splošnimi načeli, določenimi v členu 59 Uredbe (EU) št. 1306/2013. O tem postopku in programih bi morale države članice uradno obvestiti Komisijo.

(7)

Da bi preverili izpolnjevanje pogojev za odobritev financiranja Unije, bi morale sodelujoče države članice izvesti upravne preglede in preglede na kraju samem. Za preglede na kraju samem bi morale države članice zagotoviti, da se preverja najmanj 5 % prosilcev za pomoč. Države članice bi morale pripraviti vzorec pregledov iz celotne populacije prosilcev, ki vključuje naključni del, da se pridobi reprezentativna stopnja napake, in del, določen na podlagi ocene tveganj, ki se osredotoči na področja, pri katerih je tveganje za napake največje.

(8)

V skladu s splošnimi pravili o zaščiti finančnih interesov Unije, kot so določeni v členih 54, 58 in 63 Uredbe (EU) št. 1306/2013, bi morale države članice vzpostaviti primeren sistem popravkov in kazni za nepravilnosti, ki bi omogočal izterjavo vseh neupravičeno izplačanih zneskov skupaj z obrestmi, izračunanimi v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 908/2014 (6). O tem sistemu in programih bi morale države članice uradno obvestiti Komisijo.

(9)

Čebelarsko leto bi moralo zajemati časovno obdobje, ki državam članicam omogoča, da izvajajo preglede v zvezi s čebelarskimi ukrepi.

(10)

Da bi ocenili vpliv čebelarskih programov ob upoštevanju potrebe po omejitvi upravnega bremena za države članice in sektor čebelarstva, morajo države članice Komisiji predložiti letno poročilo o izvajanju, ki vsebuje povzetek izdatkov in rezultate, dosežene z uporabo kazalnikov uspešnosti za vsak ukrep programa.

(11)

Skladnost ukrepov iz čebelarskih programov in programov za razvoj podeželja v skladu z Uredbo (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (7) bi morala biti zagotovljena med izvajanjem čebelarskih programov. V ta namen bi morale države članice v svojih čebelarskih programih opisati merila, ki so jih določile v izogib dvojnemu financiranju čebelarskih programov v okviru pomoči za sektor čebelarstva v skladu s členom 55 Uredbe (EU) št. 1308/2013 in podpore za razvoj podeželja v skladu z Uredbo (EU) št. 1305/2013.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

UVODNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa izvedbena pravila, ki urejajo pomoč Unije za nacionalne programe v sektorju čebelarstva, kot so navedeni v členu 55 Uredbe (EU) št. 1308/2013 (v nadaljnjem besedilu: čebelarski programi).

Člen 2

Čebelarsko leto

Za namene čebelarskih programov „čebelarsko leto“ pomeni obdobje 12 zaporednih mesecev od 1. avgusta do 31. julija.

POGLAVJE 2

ČEBELARSKI PROGRAMI

Člen 3

Uradno obvestilo o čebelarskih programih

Vsaka država članica Komisijo uradno obvesti o svojem predlogu enotnega čebelarskega programa za svoje celotno ozemlje najpozneje 15. marca pred začetkom prvega čebelarskega leta programa.

Člen 4

Vsebina čebelarskih programov

Čebelarski programi vključujejo elemente, naštete v Prilogi.

Člen 5

Odobritev čebelarskih programov

1.   Čebelarske programe odobri Komisija v skladu s točko (c) prvega odstavka člena 57 Uredbe (EU) št. 1308/2013 najpozneje 15. junija pred začetkom prvega čebelarskega leta zadevnega čebelarskega programa.

2.   Odobrene čebelarske programe Komisija javno objavi na svoji spletni strani.

Člen 6

Spremembe čebelarskih programov

1.   Brez poseganja v odstavek 2 lahko države članice spremenijo ukrepe, vključene v njihove čebelarske programe v čebelarskem letu, na primer z uvedbo ali umikom ukrepov oziroma vrst ukrepov, z uvedbo sprememb opisov ukrepov ali sprememb pogojev za upravičenost ali s prenosom sredstev med ukrepi programa, pod pogojem, da so navedeni ukrepi še naprej v skladu s členom 55(4) Uredbe (EU) št. 1308/2013.

Finančne omejitve za posamezni ukrep se lahko spremenijo, če ni presežena skupna zgornja meja načrtovanih letnih izdatkov in prispevek Unije k financiranju čebelarskih programov ostaja enak 50 % izdatkov, ki jih krijejo države članice za navedene programe, kot so bili odobreni.

2.   O zahtevah za spremembe čebelarskih programov, ki imajo za posledico uvedbo novega ukrepa ali umik ukrepa, države članice uradno obvestijo Komisijo, ki ukrepe pred izvajanjem predhodno odobri.

3.   Zahteve iz odstavka 2 Komisija odobri v skladu z naslednjim postopkom:

(a)

opravi se posvetovanje s predstavniškimi organizacijami, ki so sodelovale z državo članico pri pripravi čebelarskih programov;

(b)

sprememba šteje za odobreno, če Komisija ni sporočila pripomb o zahtevi po obdobju 21 delovnih dni od prejema zahteve. Če je Komisija sporočila pripombe, se sprememba šteje za odobreno takoj, ko Komisija državo članico obvesti, da so bile pripombe v celoti upoštevane.

POGLAVJE 3

PRISPEVEK UNIJE

Člen 7

Upravičenost izdatkov in plačil

Le izdatki, ki so nastali pri izvajanju ukrepov iz čebelarskega programa države članice, so upravičeni do prispevka Unije.

Plačila držav članic upravičencem v zvezi z ukrepi, ki se izvajajo v vsakem čebelarskem letu, se izvedejo v 12-mesečnem roku, ki se začne 16. oktobra navedenega čebelarskega leta in konča 15. oktobra naslednjega leta.

POGLAVJE 4

SPREMLJANJE IN PREGLEDI

Člen 8

Pregledi

1.   Države članice izvajajo preglede, da se preveri izpolnjevanje pogojev za odobritev financiranja Unije. Navedeni pregledi vključujejo upravne preglede in preglede na kraju samem ter upoštevajo splošna načela, določena v členu 59 Uredbe (EU) št. 1306/2013.

2.   V zvezi s pregledi na kraju samem države članice zahtevajo naslednja preverjanja:

(a)

ali se pravilno izvajajo ukrepi iz čebelarskih programov, zlasti ukrepi na področju naložb in storitev;

(b)

ali dejansko nastali izdatki ustrezajo najmanj zaprošeni finančni podpori;

(c)

kjer je to potrebno, ali prijavljeno število čebeljih panjev ustreza dejanskemu številu čebeljih panjev prosilca, ob upoštevanju dodatnih podatkov o dejavnosti v zadevnem čebelarskem letu, ki jih zagotovi prosilec.

3.   Države članice zagotovijo, da se v okviru njihovih čebelarskih programov s pregledi na kraju samem preveri najmanj 5 % prosilcev za pomoč.

Vzorci za preglede se vzamejo iz celotne populacije prosilcev in vključujejo:

(a)

število naključno izbranih prosilcev, da se pridobi reprezentativna stopnja napake;

(b)

število prosilcev, izbranih na podlagi ocene tveganja na podlagi naslednjih meril:

(i)

zneska finančnih sredstev, dodeljenih upravičencem;

(ii)

narave dejavnosti, ki se financirajo v okviru čebelarskih ukrepov;

(iii)

ugotovitev prejšnjih pregledov na kraju samem;

(iv)

drugih meril, ki jih določijo države članice.

Člen 9

Neupravičeno izplačani zneski in kazni

1.   Dodane obresti k neupravičeno plačanemu znesku, izterjanemu v skladu s členom 54(1), členom 58(1)(e) ali členom 63(3) Uredbe (EU) št. 1306/2013, se izračunajo v skladu s členom 27 Izvedbene uredbe (EU) št. 908/2014.

2.   V primeru goljufije ali resne malomarnosti, za katere so odgovorni, upravičenci poleg povračila neupravičeno izplačanih zneskov in obresti zanje v skladu s členom 63(3) Uredbe (EU) št. 1306/2013 plačajo znesek, ki je enak razliki med prvotno izplačanim zneskom in zneskom, do katerega so upravičeni.

POGLAVJE 5

PRAVILA O URADNIH OBVESTILIH IN OBJAVI

Člen 10

Letno poročilo o izvajanju

1.   Od leta 2018 naprej sodelujoče države članice do 15. marca vsako leto Komisiji z uradnim obvestilom predložijo letno poročilo o izvajanju v zvezi z uporabo svojega čebelarskega programa v predhodnem čebelarskem letu.

2.   Letno poročilo o izvajanju vsebuje naslednje elemente:

(a)

povzetek nastalih izdatkov v eurih za čebelarsko leto, razčlenjenih po ukrepih;

(b)

rezultate na podlagi kazalnikov uspešnosti, izbranih za vsak izvedeni ukrep.

Člen 11

Datum uradnega obvestila o številu čebeljih panjev

Uradno obvestilo iz člena 3 Delegirane uredbe (EU) 2015/1366 se od leta 2017 naprej pošlje do 15. marca vsako leto.

Člen 12

Pravila o uradnih obvestilih

Uradna obvestila iz členov 3, 6, 10 in 11 te uredbe se pošljejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (8).

Člen 13

Objava zbirnih podatkov

Komisija na svoji spletni strani javno objavi zbirne podatke o:

(a)

številu čebeljih panjev, posredovanem v skladu s členom 11;

(b)

letnih poročilih o izvajanju, uradno predloženih v skladu s členom 10;

(c)

študiji proizvodne in tržne strukture sektorja čebelarstva, kot je določena v točki (3) Priloge, vključeni v čebelarski program, ki se uradno predloži v skladu s členom 3.

POGLAVJE 6

KONČNA DOLOČBA

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. avgusta 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 917/2004 z dne 29. aprila 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov (UL L 163, 30.4.2004, str. 83).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1366 z dne 11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (glej stran 3 tega uradnega lista).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L 255, 28.8.2014, str. 59).

(7)  Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).

(8)  Uredba Komisije (ES) št. 792/2009 z dne 31. avgusta 2009 o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, sheme neposrednih plačil, promocije kmetijskih proizvodov in shem, ki veljajo za najbolj oddaljene regije in manjše egejske otoke (UL L 228, 1.9.2009, str. 3).


PRILOGA

Čebelarski programi vključujejo najmanj naslednje elemente:

1.

oceno do zdaj doseženih rezultatov izvajanja prejšnjega čebelarskega programa, če je tak program obstajal. Od čebelarskih programov 2020–2022 naprej bo ocena temeljila na zadnjih dveh letnih poročilih o izvajanju prejšnjega programa, kot je določeno v členu 10;

2.

opis uporabljene metode za določitev števila čebeljih panjev v skladu s členom 2 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366,

3.

študijo proizvodne in tržne strukture sektorja čebelarstva, ki jo je na svojem ozemlju opravila članica. Študija zagotovi najmanj naslednje podatke, ki zajemajo zadnji dve koledarski leti pred uradnim obvestilom o čebelarskem programu za odobritev:

(i)

število čebelarjev;

(ii)

število čebelarjev, ki upravljajo več kot 150 čebeljih panjev;

(iii)

skupno število čebeljih panjev, ki jih upravljajo čebelarji z več kot 150 čebeljimi panji;

(iv)

število čebelarjev, ki so organizirani v čebelarskih združenjih;

(v)

letno nacionalno proizvodnjo medu v kg za zadnji dve koledarski leti pred uradnim obvestilom o čebelarskem programu za odobritev;

(vi)

razpon cen mešanega cvetličnega medu na kraju proizvodnje;

(vii)

razpon cen mešanega cvetličnega medu v velikih količinah pri trgovcih na debelo;

(viii)

ocenjeni povprečni donos v kg medu na čebelji panj in na leto;

(ix)

ocenjene povprečne proizvodne stroške (fiksne in variabilne) na kg proizvedenega medu;

(x)

število čebeljih panjev, določeno v zadnjih dveh koledarskih letih pred uradnim obvestilom o čebelarskem programu za odobritev, za tiste države članice, v katerih se tak program v predhodnem triletnem obdobju ni izvajal;

4.

oceno potreb sektorja čebelarstva v državi članici na podlagi najmanj ocene rezultatov prejšnjega čebelarskega programa, če je obstajal, študijo proizvodne in tržne strukture čebelarskega sektorja ter izide sodelovanja s predstavniškimi organizacijami na področju čebelarstva;

5.

opis ciljev čebelarskega programa in povezavo med navedenimi cilji ter čebelarskimi ukrepi, izbranimi s seznama iz člena 55(4) Uredbe (EU) št. 1308/2013;

6.

podroben opis ukrepov, ki se bodo izvajali v okviru čebelarskih ukrepov, izbranih s seznama iz člena 55(4) Uredbe (EU) št. 1308/2013, vključno z oceno stroškov in finančnim planom, razčlenjenim po letih in ukrepih;

7.

merila, ki jih določijo države članice, s katerimi zagotovijo, da ne pride do dvojnega financiranja čebelarskih programov v skladu s členom 5 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366;

8.

uporabljene kazalnike uspešnosti za vsak izbran čebelarski ukrep. Države članice izberejo najmanj en ustrezen kazalnik uspešnosti za posamezni ukrep;

9.

izvedbene določbe za čebelarski program, ki vključujejo:

(i)

kontaktno točko, odgovorno za upravljanje čebelarskih programov, ki jo določi država članica;

(ii)

opis postopka za nadzorne preglede;

(iii)

opis ukrepov, ki jih je treba sprejeti v primeru neupravičenih plačil upravičencem, vključno s kaznimi;

(iv)

določbe, s katerimi se zagotavlja javna objava odobrenega programa v državi članici;

(v)

ukrepe, sprejete v sodelovanju s predstavniškimi organizacijami na področju čebelarstva;

(vi)

opis uporabljene metode za ocenjevanje rezultatov ukrepov čebelarskega programa za sektor čebelarstva zadevne države članice.


Na vrh