Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32014R0869

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 869/2014 ( 2014. gada 11. augusts ) par jauniem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 239, 12.8.2014., 1./10. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/869/oj

12.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 239/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 869/2014

(2014. gada 11. augusts)

par jauniem dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Direktīvu 2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (1), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu un 11. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 10. pantu dalībvalstis ir atvērušas savu tirgu starptautiskajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem, ko veic jebkurš dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas licencēts saskaņā ar to pašu direktīvu. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, veicot starptautisku dzelzceļa pasažieru pārvadājumu, ir tiesības uzņemt pasažierus jebkurā stacijā, kas atrodas starptautiskajā maršrutā, un izlaist tos citā stacijā, arī stacijās, kas atrodas tajā pašā dalībvalstī.

(2)

Tomēr to, ka ir ieviesti jauni atvērtas piekļuves starptautiskie dzelzceļa pasažieru pārvadājumi ar starppieturām, nevajadzētu izmantot, lai atvērtu iekšzemes pasažieru pārvadājumu tirgu, bet būtu jākoncentrējas tikai uz pieturām, kas ir iekļautas starptautiskajā maršrutā. Jauno pakalpojumu galvenajam mērķim vajadzētu būt pārvadāt pasažierus, kas dodas starptautiskos braucienos. Pēc kompetento iestāžu vai ieinteresēto dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu pieprasījuma regulatīvajai iestādei, kas minēta Direktīvas 2012/34/ES IV nodaļas 4. iedaļā, būtu jānosaka piedāvātā jaunā pakalpojuma galvenais mērķis.

(3)

Starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu atvēršana konkurencei var ietekmēt tādu dzelzceļa pasažieru pārvadājumu organizēšanu un finansēšanu, kurus veic saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1370/2007 (2). Saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 11. pantu dalībvalstis var ierobežot tiesības piekļūt tirgum, ja šo tiesību izmantošana izjauktu minēto sabiedrisko pakalpojumu līgumu ekonomisko līdzsvaru. Ja to pieprasa kompetentās iestādes, infrastruktūras pārvaldītājs vai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas īsteno sabiedrisko pakalpojumu līgumu, regulatīvajai iestādei būtu jānosaka, vai piedāvātais jaunais starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojums izjauktu sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru.

(4)

Lai nepārtrauktu jaunu dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu, kas jau uzsākts, un lai nodrošinātu juridisko noteiktību par šā jaunā pakalpojuma sniegšanas iespējamību, būtu jāierobežo termiņš, kurā var pieprasīt galvenā mērķa pārbaudes vai ekonomiskā līdzsvara pārbaudes veikšanu, un šis termiņš būtu jāsasaista ar laiku, kad pretendents paziņo par interesi sniegt jaunu starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu. Šā paša iemesla dēļ būtu jāierobežo arī laiks, kas regulatīvajai iestādei atvēlēts šo pārbaužu procedūru īstenošanai.

(5)

Galvenā mērķa pārbaudes pieprasījumā būtu jāietver visa attiecīgā informācija, kas pamato, ka piedāvātā jaunā pakalpojuma galvenais mērķis nav pārvadāt pasažierus starp stacijām, kuras atrodas dažādās dalībvalstīs. Lai izpildītu šo prasību, struktūrām, kuras pieprasa šādas pārbaudes veikšanu, vajadzētu būt iespējai izmantot standarta pieprasījuma veidlapas, ko publicē regulatīvās iestādes.

(6)

Regulatīvajai iestādei vajadzētu veikt kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi, lai noteiktu piedāvātā jaunā pakalpojuma nolūku vidējā termiņā, nevis tā raksturīgās iezīmes dotajā brīdī. Metodikā, ko regulatīvā iestāde pieņem galvenā mērķa pārbaudes vajadzībām, būtu jānosaka novērtēšanas kritēriji, ņemot vērā dzelzceļa transporta īpatnības konkrētajā dalībvalstī. Nevajadzētu sistemātiski vai atsevišķos gadījumos piemērot kvantificētu robežvērtību.

(7)

Ekonomiskā līdzsvara pārbaudes pieprasījumā būtu jāietver visa attiecīgā informācija, kas pamato, ka piedāvātais jaunais pakalpojums izjauktu sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru. Uzskata, ka piedāvātais jaunais pakalpojums izjauc sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru, ja būtiski mainās sabiedrisko pakalpojumu līguma vērtība, un tas nozīmē, ka pakalpojumi, ko sniedz saskaņā ar minēto līgumu, vairs nebūtu ilgtspējīgi uz konkurences pamatiem strukturētā tirgū un tos nebūtu iespējams sniegt ar samērīgu peļņas līmeni.

(8)

Novērtējot piedāvātā jaunā pakalpojuma ietekmi uz sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru, vajadzētu pamatoties uz objektīvu metodi un novērtēšanas kritērijiem, kas būtu jānosaka metodikā, ko regulatīvā iestāde pieņem ekonomiskā līdzsvara pārbaudes vajadzībām, ņemot vērā dzelzceļa transporta īpatnības konkrētajā dalībvalstī. Ekonomiskajā analīzē galvenā uzmanība būtu jāpievērš piedāvātā jaunā pakalpojuma ekonomiskajai ietekmei uz sabiedrisko pakalpojumu līgumu kopumā, tostarp uz konkrēti skartajiem pakalpojumiem, visā tā termiņā. Nevajadzētu sistemātiski vai atsevišķos gadījumos piemērot iepriekš noteiktu kvantificētu robežvērtību. Papildus ekonomiskajai analīzei par piedāvātā jaunā pakalpojuma ietekmi uz sabiedrisko pakalpojumu līgumu regulatīvajai iestādei būtu jāņem vērā arī izdevīgums klientiem tuvākajā laikā un vidējā termiņā.

(9)

Iespēju atkārtoti izskatīt regulatīvās iestādes pieņemto lēmumu, kas izriet no ekonomiskā līdzsvara pārbaudes, vajadzētu attiecināt tikai uz gadījumiem, kad notiek jaunā pakalpojuma nozīmīgas izmaiņas salīdzinājumā ar regulatīvās iestādes analizēto informāciju vai kad būtiski atšķiras faktiskā un prognozētā ietekme uz pakalpojumiem, kurus sniedz saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu. Lai jaunā pakalpojuma sniedzējam garantētu minimālu juridisko stabilitāti, būtu jāparedz noteikts termiņš, kurā nevar pieprasīt atkārtotu izskatīšanu.

(10)

Neskarot regulatīvo iestāžu neatkarības principu lēmumu pieņemšanas ziņā, kas minēts Direktīvas 2012/34/ES 55. panta 1. punktā, regulatīvajām iestādēm būtu jāapmainās ar informāciju un, ja tas vajadzīgs atsevišķos gadījumos, būtu jākoordinē principi un darbības saistībā ar galvenā mērķa un ekonomiskā līdzsvara pārbaudēm, lai novērstu nozīmīgas atšķirības šo iestāžu praksē, kuras radītu nenoteiktību starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgū.

(11)

Visās darbībās, kas saistītas ar galvenā mērķa vai ekonomiskā līdzsvara pārbaudēm, regulatīvajām iestādēm būtu jāievēro tās komerciāli sensitīvās informācijas konfidencialitāte, kuru tās saņēmušas no šajās pārbaudēs iesaistītajām personām.

(12)

Regulatīvajām iestādēm nav pienākuma prasīt maksu par galvenā mērķa pārbaudi, ekonomiskā līdzsvara pārbaudi vai ekonomiskā līdzsvara pārbaudes atkārtotu izskatīšanu. Tomēr dalībvalstis var nolemt, ka no struktūrām, kas pieprasa šādas pārbaudes, jāiekasē šāda maksa par regulatīvo iestāžu veikto darbu, kura sedz šo novērtējumu pašizmaksu. Šādā gadījumā maksai vajadzētu būt nediskriminējošai un samērīgai, un tā būtu faktiski jāiekasē no visām pieprasītājām struktūrām pārredzamā veidā.

(13)

Ņemot vērā rezultātus, ko devusi apspriešanās ar ieinteresētajām personām un informācijas apmaiņa ar citām regulatīvajām iestādēm, regulatīvajām iestādēm būtu jāizstrādā konsekventa metodika galvenā mērķa pārbaudēm un, attiecīgā gadījumā, ekonomiskā līdzsvara pārbaudēm. Šo atbildību nedrīkstētu ierobežot nekādas citas struktūras. Pārbaudēs vajadzētu analizēt katru atsevišķu gadījumu, nevis vienkārši piemērot iepriekš noteiktas robežvērtības. Valsts tiesību aktos nebūtu jānosaka nekādas robežvērtības. Novērtēšanas metode būtu jāizstrādā veidā, kas ir saskanīgs ar tirgus attīstību, ļaujot tai pilnveidoties laika gaitā, it sevišķi ņemot vērā regulatīvo iestāžu gūto pieredzi.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Direktīvas 2012/34/ES 62. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā sīki izklāstīta procedūra un kritēriji, kas jāievēro, nosakot:

a)

vai dzelzceļa pārvadājumu pakalpojuma galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus starp stacijām, kuras atrodas dažādās dalībvalstīs;

b)

vai starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojums izjauc dzelzceļa transporta sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru.

1.a pants

Izslēgšana no darbības jomas

Šo regulu nepiemēro pārvadājumiem, ko uzņēmums organizē, lai pārvadātu savus darbiniekus uz darbu un no darba, kā arī pārvadājumiem, kuru biļetes nepārdod iedzīvotājiem.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“jauns starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojums” ir starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojums, ko ierosina ieviest tirgū vai kas paredz būtiskas esošu starptautisko pasažieru pārvadājumu izmaiņas, tādas kā biežākus reisus vai vairāk pieturu;

2)

“galvenā mērķa pārbaude” ir novērtēšanas process, ko regulatīvā iestāde pēc 5. pantā minētās struktūras pieprasījuma veic, lai noteiktu, vai piedāvātā jaunā dzelzceļa pārvadājumu pakalpojuma galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus starp stacijām, kuras atrodas dažādās dalībvalstīs, vai arī pārvadāt pasažierus starp stacijām, kuras atrodas vienā un tajā pašā dalībvalstī;

3)

“ekonomiskā līdzsvara pārbaude” ir novērtēšanas process, ko regulatīvā iestāde veic pēc 10. pantā minētās struktūras pieprasījuma un ko piemēro tikai dalībvalstīs, kuras saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 11. pantu nolēmušas tiesības piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai attiecināt tikai uz starptautiskajiem dzelzceļa pasažieru pārvadājumiem no izbraukšanas vietas līdz galamērķa vietai, uz kuriem attiecas viens vai vairāki sabiedrisko pakalpojumu līgumi, un šādu novērtēšanu veic, lai noteiktu, vai piedāvātais jaunais starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojums izjauktu sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru;

4)

“sabiedrisko pakalpojumu līgums” ir sabiedrisko pakalpojumu līgums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1370/2007 2. panta i) punktā norādīto definīciju, kurš attiecas uz dzelzceļa transportu;

5)

“kompetentā iestāde” ir kompetentā iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1370/2007 2. panta b) punktā norādīto definīciju;

6)

“neto finanšu ietekme” ir sabiedrisko pakalpojumu līguma ietekme uz izmaksām un ieņēmumiem, kas rodas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību īstenošanas gaitā, ņemot vērā attiecīgos ieņēmumus, kurus patur dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, kas īsteno sabiedrisko pakalpojumu līgumu, un samērīgu peļņu, ko aprēķina saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1370/2007 pielikuma 2. punktu.

3. pants

Paziņojums par plānotu jaunu starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu

1.   Pretendents, pirms tas pieprasa infrastruktūras jaudu no infrastruktūras pārvaldītāja, paziņo attiecīgajām regulatīvajām iestādēm par savu nodomu sniegt jaunu starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumu.

2.   Regulatīvās iestādes izstrādā un savā tīmekļa vietnē publicē standarta paziņojuma veidlapu, kura pretendentiem jāizmanto un kurā jānorāda šāda informācija:

a)

pretendenta nosaukums, adrese, juridiskais statuss, reģistrācijas numurs (attiecīgā gadījumā);

b)

tās personas kontaktinformācija, kuras pienākums ir atbildēt uz jautājumiem;

c)

informācija par pretendenta licenci un drošības sertifikātu vai norāde uz to, kurā posmā ir šo dokumentu saņemšanas procedūra;

d)

sīki izstrādāts maršruts, norādot izbraukšanas un galamērķa staciju atrašanās vietu, kā arī starppieturas un attālumu starp tām;

e)

datums, kad plānots uzsākt piedāvātā jaunā starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojuma sniegšanu;

f)

piedāvātā jaunā pakalpojuma grafiks, biežums un kapacitāte, tostarp norādot piedāvātos atiešanas laikus, starppieturas, pienākšanas laikus un savienojumus, kā arī visas nobīdes no standarta grafika biežuma vai pieturu ziņā katrā virzienā;

g)

pamatojums tam, ka piedāvātā pasažieru pārvadājumu pakalpojuma galvenais mērķis ir pārvadāt pasažierus starp stacijām, kuras atrodas dažādās dalībvalstīs.

3.   Informācijai par piedāvātā jaunā starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojuma plānoto darbību jāaptver vismaz pirmos trīs un, ja iespējams, pirmos piecus darbības gadus.

4.   Regulatīvā iestāde pretendenta paziņojumu nekavējoties publicē savā tīmekļa vietnē, nenorādot nekādu komerciāli sensitīvu informāciju, un par to informē attiecīgi 5. vai 10. pantā minētās struktūras.

5.   Pretendents pamato pieprasījumu nepublicēt komerciāli sensitīvu informāciju. Ja regulatīvā iestāde šo pamatojumu atzīst par pieņemamu, tā saglabā informācijas konfidencialitāti. Ja regulatīvā iestāde šo pamatojumu neatzīst par pieņemamu, tā paziņo atteikumu pretendentam, kas pieprasījis konfidencialitāti. Šī procedūra neskar apelācijas procedūru pret šo lēmumu atbilstīgi valsts tiesību aktiem.

6.   Visu informāciju, ko pretendents sniedz standarta veidlapā, un visus papildu dokumentus regulatīvajai iestādei nosūta elektroniski.

4. pants

Galvenā mērķa pārbaudes vai ekonomiskā līdzsvara pārbaudes pieprasīšanas termiņš

1.   Struktūras, kas minētas attiecīgi 5. vai 10. pantā, galvenā mērķa pārbaudes vai ekonomiskā līdzsvara pārbaudes pieprasījumus iesniedz četru nedēļu laikā pēc pretendenta paziņojumu publicēšanas regulatīvās iestādes tīmekļa vietnē. Struktūras, kurām ir tiesības pieprasīt abas pārbaudes, var iesniegt pieprasījumus vienlaikus.

2.   Ja ir pieprasīta gan galvenā mērķa pārbaude, gan ekonomiskā līdzsvara pārbaude, tās abas var veikt vienlaicīgi. Ja galvenā mērķa pārbaudē tiek konstatēts, ka piedāvātā pakalpojuma galvenais mērķis nav pārvadāt pasažierus starp stacijām, kuras atrodas dažādās dalībvalstīs, un tiek pieņemts noraidošs lēmums, ekonomiskā līdzsvara pārbaudi beidz, pieņemot lēmumu, kurā atsaucas uz šo noraidošo lēmumu par piedāvātā pakalpojuma galveno mērķi.

5. pants

Struktūras, kurām ir tiesības pieprasīt galvenā mērķa pārbaudi

Galvenā mērķa pārbaudi var pieprasīt šādas struktūras:

a)

kompetentās iestādes, kuras noslēgušas sabiedrisko pakalpojumu līgumus par dzelzceļa pārvadājumiem ģeogrāfiskajā teritorijā, ko skar piedāvātais jaunais pakalpojums;

b)

visi dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kas uz komerciāla pamata vai uz sabiedrisko pakalpojumu līguma pamata veic starptautiskos vai iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumus maršrutā(-os), ko apkalpos piedāvātais jaunais pakalpojums.

6. pants

Galvenā mērķa pārbaudes pieprasījumā sniedzamā informācija

1.   Pieprasītāja struktūra pieprasījumā sniedz šādu informāciju:

a)

pieprasītājas struktūras nosaukums, adrese, juridiskais statuss, reģistrācijas numurs (attiecīgā gadījumā);

b)

tās personas kontaktinformācija, kuras pienākums ir atbildēt uz jautājumiem;

c)

paskaidrojums, kāpēc pieprasītāja struktūra interesējas par lēmumu par piedāvātā jaunā pakalpojuma galveno mērķi;

d)

paskaidrojums, kāpēc pieprasītāja struktūra uzskata, ka piedāvātā jaunā pakalpojuma galvenais mērķis nav pārvadāt pasažierus starp stacijām, kuras atrodas dažādās dalībvalstīs;

e)

informācija un dokumenti, kas pamato c) un d) apakšpunktā minētos paskaidrojumus.

2.   Pieprasītāja struktūra pamato pieprasījumu nenorādīt komerciāli sensitīvu informāciju. Ja regulatīvā iestāde šo pamatojumu atzīst par pieņemamu, tā saglabā šīs informācijas konfidencialitāti. Ja regulatīvā iestāde šo pamatojumu neatzīst par pieņemamu, tā paziņo atteikumu personai, kas pieprasījusi konfidencialitāti. Šī procedūra neskar apelācijas procedūru pret šo lēmumu, kā noteikts valsts tiesību aktos.

3.   Regulatīvās iestādes savā tīmekļa vietnē publicē standarta veidlapu, kura pieprasītājām struktūrām jāizmanto galvenā mērķa pārbaudes pieprasīšanai.

4.   Visu informāciju, ko sniedz standarta pieprasījuma veidlapā, un visus papildu dokumentus regulatīvajai iestādei nosūta elektroniski.

7. pants

Galvenā mērķa pārbaudes procedūra

1.   Regulatīvā iestāde izskata pieprasītājas struktūras iesniegto pieprasījumu.

2.   Ja regulatīvā iestāde uzskata, ka pieprasītāja struktūra savā pieprasījumā nav sniegusi visu informāciju, tā trīs nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas var prasīt papildu informāciju. Ja pieprasītāja struktūra atbild uz šo papildu informācijas pieprasījumu, bet tās atbilde vēl aizvien nav pilnīga, regulatīvā iestāde trīs nedēļu laikā pēc tam, kad saņemta atbilde uz pirmo papildu informācijas pieprasījumu, var nosūtīt otru papildu informācijas pieprasījumu. Pieprasītāja struktūra, atbildot uz papildu informācijas pieprasījumiem, sniedz šādu informāciju samērīgā termiņā, ko regulatīvā iestāde noteikusi saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 56. panta 8. punktu. Ja pieprasītāja struktūra nesniedz šādu informāciju regulatīvās iestādes noteiktajos termiņos, pieprasījumu noraida.

3.   Regulatīvā iestāde var prasīt, lai pretendents sniedz papildu informāciju. Tā var noteikt vēl vienu termiņu precizēšanas nolūkā, ja sniegtā informācija nav skaidra.

4.   Ja pieprasījumu nevar pamatot saskaņā ar 6. panta 1. punkta d) apakšpunktu, to noraida.

5.   Regulatīvā iestāde pieņem lēmumu ne vēlāk kā sešas nedēļas pēc visas attiecīgās informācijas saņemšanas.

8. pants

Novērtēšanas kritēriji galvenā mērķa pārbaudei

1.   Regulatīvā iestāde pārbauda, kāds ir piedāvātā jaunā pakalpojuma galvenais mērķis. Tā veic kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi, kurā ņem vērā paredzamo pakalpojuma attīstību, kā arī paredzamās tirgus nosacījumu izmaiņas laika posmā, kas norādīts pretendenta paziņojumā.

2.   Novērtēšanas procesā papildus standarta paziņojuma veidlapā sniegtajai informācijai regulatīvā iestāde it sevišķi ņem vērā šādus kritērijus:

a)

pretendenta prognozētais starptautisko pasažieru pārvadājumu apgrozījuma un apjoma īpatsvars salīdzinājumā ar iekšzemes pasažieru pārvadājumiem dalībvalstī, kurā nodibināta regulatīvā iestāde;

b)

attālums, ko piedāvātais jaunais pakalpojums aptver dažādās dalībvalstīs, un pieturu atrašanās vietas;

c)

pasažieru pieprasījums pēc jaunā pakalpojuma;

d)

pretendenta tirgvedības stratēģija;

e)

jaunajam pakalpojumam izmantojamais ritošais sastāvs.

3.   Regulatīvā iestāde var noteikt un piemērot robežvērtības, kas izteiktas kā starptautisko pasažieru pārvadājumu apgrozījuma vai apjoma īpatsvars. Lai pakalpojumu varētu kvalificēt kā starptautiskus pārvadājumus, šīs robežvērtības nepārsniedz 50 % no visu pasažieru pārvadājumu apgrozījuma vai apjoma, kas aplēsts visam laika posmam, uz kuru attiecas regulatīvās iestādes lēmums, un šīs robežvērtības nedrīkst piemērot atrauti no citiem kritērijiem.

9. pants

Galvenā mērķa pārbaudes rezultāti

1.   Pēc piedāvātā jaunā pakalpojuma novērtēšanas regulatīvā iestāde nosaka, vai piedāvātā jaunā pakalpojuma galvenais mērķis ir:

a)

pārvadāt pasažierus starp stacijām, kuras atrodas dažādās dalībvalstīs; vai

b)

pārvadāt pasažierus starp stacijām, kuras atrodas dalībvalstī, kurā nodibināta regulatīvā iestāde.

2.   Ja regulatīvā iestāde pieņem 1. punkta a) apakšpunktā minēto lēmumu, piedāvātajam jaunajam starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumam piešķir piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai.

3.   Ja regulatīvā iestāde pieņem 1. punkta b) apakšpunktā minēto lēmumu, regulatīvā iestāde pārkvalificē pieteikumu par pieteikumu iekšzemes pasažieru pārvadājumu veikšanai un par to informē pretendentu. Pretendents tad ievēro attiecīgos valsts noteikumus, lai pieprasītu piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai.

4.   Regulatīvā iestāde paziņo pretendentam par pieņemto lēmumu.

5.   Regulatīvās iestādes lēmums pienācīgi jāpamato un nekavējoties jāpublicē iestādes tīmekļa vietnē, ievērojot komerciāli sensitīvas informācijas konfidencialitāti.

10. pants

Struktūras, kurām ir tiesības pieprasīt ekonomiskā līdzsvara pārbaudi

Ja dalībvalsts, uz kuru attiecas piedāvātais jaunais starptautisko dzelzceļa pārvadājumu pakalpojums, nolēmusi tiesības piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai attiecināt tikai uz starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem no izbraukšanas vietas līdz galamērķa vietai, uz kuriem attiecas viens vai vairāki sabiedrisko pakalpojumu līgumi, ekonomiskā līdzsvara pārbaudi var pieprasīt šādas struktūras:

a)

kompetentā iestāde vai kompetentās iestādes, kas noslēgušas sabiedrisko pakalpojumu līgumu, kurš attiecas uz piedāvātā jaunā pakalpojuma izbraukšanas vietu un galamērķa vietu;

b)

visas citas ieinteresētās kompetentās iestādes, kurām ir tiesības ierobežot piekļuvi saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 11. pantu;

c)

infrastruktūras pārvaldītājs ģeogrāfiskajā teritorijā, uz kuru attiecas piedāvātais jaunais starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojums;

d)

visi dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kuri īsteno sabiedrisko pakalpojumu līgumu, kura slēgšanas tiesības piešķīrusi a) punktā minētā iestāde.

11. pants

Ekonomiskā līdzsvara pārbaudes informācijas prasības

1.   Pieprasītāja struktūra sniedz šādu informāciju:

a)

pieprasītājas struktūras nosaukums, adrese, juridiskais statuss, reģistrācijas numurs (attiecīgā gadījumā);

b)

tās personas kontaktinformācija, kuras pienākums ir atbildēt uz jautājumiem;

c)

paskaidrojums, kāpēc pieprasītāja struktūra interesējas par lēmumu par ekonomiskā līdzsvara pārbaudi;

d)

pierādījumi, kas liecina, ka jaunais pakalpojums izjauks ekonomisko līdzsvaru;

e)

informācija un dokumenti, kas pamato c) un d) apakšpunktā minētos paskaidrojumus.

2.   Regulatīvā iestāde var pieprasīt informāciju no pārbaudē iesaistītajām struktūrām, tostarp, bet ne tikai, šādu informāciju:

a)

no kompetentās iestādes:

i)

sabiedrisko pakalpojumu līguma kopiju;

ii)

valsts noteikumus par sabiedrisko pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu un šo līgumu grozījumiem;

iii)

attiecīgās prognozes par braucieniem un ieņēmumiem, tostarp prognozēšanas metodiku;

b)

no dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma, kas īsteno sabiedrisko pakalpojumu līgumu:

i)

sabiedrisko pakalpojumu līguma kopiju;

ii)

šā uzņēmuma uzņēmējdarbības plānu;

iii)

informāciju par šā uzņēmuma gūtajiem ieņēmumiem;

iv)

informāciju par pārvadājumu grafiku, tostarp atiešanas laikiem, starppieturām, pienākšanas laikiem un savienojumiem;

v)

informāciju par tā pakalpojumu elastīguma prognozēm (piemēram, cenu elastīgumu, pakalpojumu kvalitātes raksturlielumu elastīgumu) un konkurējošas rīcības plāniem, reaģējot uz jauno pakalpojumu, kā arī iespējamiem izmaksu ietaupījumiem, ko varētu radīt jaunais pakalpojums;

c)

no pretendenta:

i)

uzņēmējdarbības plānu;

ii)

prognozes par braucieniem un ieņēmumiem no iekšzemes pasažieru pārvadājumiem, tostarp prognozēšanas metodiku;

iii)

cenu veidošanas stratēģijas;

iv)

informāciju par biļešu tirdzniecības organizāciju;

v)

ritošā sastāva specifikācijas (piemēram, noslodze, sēdvietu skaits, vagonu konfigurācija);

vi)

informāciju par tirgvedības stratēģiju;

vii)

informāciju par tā pakalpojumu elastīguma prognozēm (piemēram, cenu elastīgumu, pakalpojumu kvalitātes raksturlielumu elastīgumu);

d)

no infrastruktūras pārvaldītāja:

informāciju par attiecīgajām līnijām vai sekcijām, lai pārliecinātos, ka jaunos starptautiskos pasažieru pārvadājumus ir iespējams veikt konkrētajā infrastruktūrā. Šis infrastruktūras pārvaldītāja pienākums sniegt informāciju neskar tā pienākumus saistībā ar infrastruktūras jaudas sadales procedūru, kas minēta Direktīvas 2012/34/ES IV nodaļas 3. iedaļā.

3.   Visas ekonomiskā līdzsvara pārbaudē iesaistītās struktūras pamato jebkādu pieprasījumu nenorādīt komerciāli sensitīvu informāciju. Ja regulatīvā iestāde šo pamatojumu atzīst par pieņemamu, tā saglabā šīs informācijas konfidencialitāti. Ja regulatīvā iestāde šo pamatojumu neatzīst par pieņemamu, tā par to paziņo personai, kas pieprasījusi konfidencialitāti. Šī procedūra neskar iespējamu apelācijas procedūru pret šo konstatējumu atbilstīgi valsts tiesību aktiem.

12. pants

Ekonomiskā līdzsvara pārbaudes procedūra

1.   Regulatīvā iestāde izskata pieprasītājas struktūras iesniegto pieprasījumu.

2.   Ja regulatīvā iestāde uzskata, ka pieprasītāja struktūra savā pieprasījumā nav sniegusi visu informāciju, tā trīs nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas var prasīt papildu informāciju. Ja pieprasītāja struktūra atbild uz šo papildu informācijas pieprasījumu, bet tās atbilde vēl aizvien nav pilnīga, regulatīvā iestāde trīs nedēļu laikā pēc tam, kad saņemta atbilde uz pirmo papildu informācijas pieprasījumu, var nosūtīt otru papildu informācijas pieprasījumu. Pieprasītāja struktūra, atbildot uz papildu informācijas pieprasījumiem, sniedz šādu informāciju samērīgā termiņā, ko regulatīvā iestāde noteikusi saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 56. panta 8. punktu. Ja pieprasītāja struktūra nesniedz šādu informāciju regulatīvās iestādes noteiktajos termiņos, pieprasījumu noraida.

3.   Viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas regulatīvā iestāde prasa 11. pantā minēto informāciju no citām iesaistītajām personām, it sevišķi no dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma, kas vēlas iegūt piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai nolūkā sniegt jaunu starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu. Iestāde var noteikt vēl vienu termiņu precizēšanas nolūkā, ja sniegtā informācija nav skaidra.

4.   Ja pieprasījumu nevar pietiekami pamatot saskaņā ar 11. panta 1. punkta d) apakšpunktu, to noraida.

5.   Ja pieprasītājas struktūras sniegtā informācija pamato pieprasījumu veikt ekonomiskā līdzsvara pārbaudi un ja piekļuvi prasošā pretendenta sniegtā informācija nav pietiekama, lai atspēkotu pieprasījumu veikt šādu pārbaudi, piekļuvi nepiešķir.

6.   Regulatīvā iestāde nosaka tās lēmumu pieņemšanas termiņu, kas nepārsniedz sešas nedēļas pēc visas attiecīgās informācijas saņemšanas.

7.   Visa informācija regulatīvajai iestādei nosūtāma elektroniski.

13. pants

Ekonomiskā līdzsvara pārbaudes saturs

1.   Sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru uzskata par izjauktu, ja piedāvātais jaunais pakalpojums būtiski negatīvi ietekmē:

i)

saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu veikto pārvadājumu rentabilitāti; un/vai

ii)

pašizmaksu kompetentajai iestādei, kas piešķīrusi sabiedrisko pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības.

2.   Regulatīvā iestāde novērtē, vai piedāvātais jaunais pakalpojums izjauc sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru. Regulatīvā iestāde, veicot analīzi, galveno uzmanību pievērš piedāvātā jaunā pakalpojuma ekonomiskajai ietekmei uz sabiedrisko pakalpojumu līgumu kopumā, nevis uz atsevišķiem tā satvarā sniegtiem pakalpojumiem, visā līguma termiņā. Var piemērot iepriekš noteiktas konkrētu kritēriju robežvērtības, tomēr tās nedrīkst piemērot atrauti no citiem kritērijiem.

3.   Regulatīvā iestāde ņem vērā arī izdevīgumu klientiem, ko jaunais pakalpojums dotu tuvākajā laikā un vidējā termiņā.

14. pants

Ekonomiskā līdzsvara pārbaudes novērtēšanas kritēriji

Novērtēšanas procesā regulatīvā iestāde it sevišķi ņem vērā šādus kritērijus:

a)

iedarbība uz saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu sniegto pakalpojumu neto finanšu ietekmi visā šā līguma termiņa laikā;

b)

dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma, kas īsteno sabiedrisko pakalpojumu līgumu, iespējamā konkurējošā rīcība;

c)

dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma, kas īsteno sabiedrisko pakalpojumu līgumu, iespējamie izmaksu ietaupījumi (piemēram, netiek aizstāts ritošais sastāvs, kura ekspluatācijas termiņš tuvojas beigām, vai personāls, kura līguma termiņš beidzas), kā arī šā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma iespējamie ieguvumi no piedāvātā jaunā pakalpojuma (piemēram, tādu starptautisko pārvadājumu pasažieru pieplūdums, kurus varētu interesēt savienojums ar reģionālo pārvadājumu, ko veic sabiedrisko pakalpojumu līguma satvarā);

d)

iespēja sašaurināt sabiedrisko pakalpojumu līguma darbības jomu, it sevišķi ja tā termiņš novērtēšanas laikā tuvojas beigām;

e)

ietekme uz dzelzceļa pārvadājumu izpildi un kvalitāti;

f)

ietekme uz dzelzceļa pārvadājumu grafika plānošanu;

g)

attiecīgā gadījumā ietekme uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu vai kompetento iestāžu ieguldījumiem ritošajā sastāvā.

15. pants

Ekonomiskā līdzsvara pārbaudes rezultāti

1.   Ekonomiskā līdzsvara pārbaudes rezultātā regulatīvā iestāde pieņem lēmumu saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 11. panta 1. punktu, un, pamatojoties uz šo lēmumu, tiek piešķirtas, grozītas, piešķirtas tikai ar nosacījumiem vai atteiktas tiesības piekļūt dzelzceļa infrastruktūrai.

2.   Pirms pieņemt lēmumu, kura rezultātā tiktu atteikta piekļuve dzelzceļa infrastruktūrai piedāvātā jaunā starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojuma īstenošanai, regulatīvā iestāde pretendentam dod iespēju koriģēt plānu tā, lai tas neizjauktu sabiedrisko pakalpojumu līguma ekonomisko līdzsvaru.

3.   Regulatīvās iestādes lēmumu un tā pamatojumu publicē regulatīvās iestādes tīmekļa vietnē, ievērojot komerciāli sensitīvas informācijas konfidencialitāti.

16. pants

Ekonomiskā līdzsvara pārbaudes rezultātā pieņemtā lēmuma atkārtota izskatīšana

1.   Direktīvas 2012/34/ES 11. panta 3. punktā uzskaitītās struktūras var pieprasīt ekonomiskā līdzsvara pārbaudes rezultātā pieņemtā lēmuma atkārtotu izskatīšanu saskaņā ar regulatīvās iestādes paredzētajiem nosacījumiem. Starp šiem nosacījumiem var būt šādi:

a)

ja notiek jaunā starptautisko pasažieru pārvadājumu pakalpojuma nozīmīgas izmaiņas salīdzinājumā ar regulatīvās iestādes analizēto informāciju; vai

b)

ja būtiski atšķiras faktiskā un prognozētā ietekme uz pakalpojumiem, kurus sniedz saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu līgumu; vai

c)

ja sabiedrisko pakalpojumu līguma termiņš beidzies pirms tā sākotnējā termiņa beigām.

2.   Ja regulatīvā iestāde savā lēmumā nenosaka citādi, trīs gadu laikā pēc lēmuma publicēšanas nevar pieprasīt lēmuma atkārtotu izskatīšanu, izņemot gadījumā, kas aprakstīts 1. punkta a) apakšpunktā.

17. pants

Regulatīvās iestādes sadarbība ar citām regulatīvajām iestādēm, kuru kompetencē ir piedāvātais jaunais pakalpojums

1.   Kad saņemts pretendenta paziņojums par tā nodomu uzsākt jaunu starptautisko dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu, regulatīvā iestāde informē citas regulatīvās iestādes, kuru kompetencē ir piedāvātā jaunā pakalpojuma maršruts. Minētās regulatīvās iestādes pārbauda, vai regulatīvās iestādes tīmekļa vietnē publicētajā paziņojuma veidlapā sniegtā informācija saskan ar informāciju, kuru minētās iestādes saņēmušas no pretendenta. Tās informē regulatīvo iestādi par visām neatbilstībām.

2.   Kad no 5. vai 10. pantā minētajām struktūrām saņemts pieprasījums veikt galvenā mērķa pārbaudi vai ekonomiskā līdzsvara pārbaudi, regulatīvā iestāde informē citas regulatīvās iestādes, kuru kompetencē ir piedāvātā jaunā pakalpojuma maršruta daļas.

3.   Regulatīvās iestādes paziņo pārbaužu rezultātus citām regulatīvajām iestādēm, kuru kompetencē ir piedāvātā jaunā pakalpojuma maršruta daļas. Regulatīvās iestādes to veic pietiekami ilgu laiku pirms sava galīgā lēmuma pieņemšanas, lai citām regulatīvajām iestādēm dotu iespēju paust savu viedokli par pārbaužu rezultātiem.

4.   Apmainoties ar jebkādu informāciju saistībā ar pārbaudēm, regulatīvās iestādes ievēro tās komerciāli sensitīvās informācijas konfidencialitāti, kuru tās saņēmušas no pārbaudēs iesaistītajām personām. Tās drīkst izmantot informāciju tikai attiecīgā gadījuma vajadzībām.

18. pants

Maksas

Dalībvalstis vai attiecīgā gadījumā regulatīvās iestādes var prasīt maksu par galvenā mērķa pārbaudi, ekonomiskā līdzsvara pārbaudi vai ekonomiskā līdzsvara pārbaudes atkārtotu izskatīšanu no struktūras, kura pieprasa pārbaudi vai atkārtotu izskatīšanu. Šādā gadījumā maksai jābūt nediskriminējošai un samērīgai, tā faktiski jāiekasē no visām pieprasītājām struktūrām pārredzamā veidā, un tā nedrīkst pārsniegt personāla veiktā darba izmaksas un izdevumus saistībā ar pieteikumu.

19. pants

Metodika

1.   Regulatīvās iestādes izstrādā galvenā mērķa pārbaudes un, attiecīgā gadījumā, ekonomiskā līdzsvara pārbaudes metodiku saskaņā ar šīs regulas noteikumiem. Metodikai jābūt precīzai, pārredzamai un nediskriminējošai, un to publicē regulatīvās iestādes tīmekļa vietnē.

2.   Metodiku izstrādā veidā, kas ir saskanīgs ar tirgus attīstību, ļaujot tai pilnveidoties laika gaitā, it sevišķi ņemot vērā regulatīvo iestāžu gūto pieredzi.

20. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 16. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 11. augustā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 32. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 1370/2007 par sabiedriskā pasažieru transporta pakalpojumiem, izmantojot dzelzceļu un autoceļus, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1191/69 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 1107/70 (OV L 315, 3.12.2007., 1. lpp.).


Augša