EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R0834

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 834/2014 z dne 22. julija 2014 o določitvi predpisov za uporabo skupnega okvira spremljanja in vrednotenja skupne kmetijske politike

UL L 230, 1.8.2014, str. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/834/oj

1.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 230/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 834/2014

z dne 22. julija 2014

o določitvi predpisov za uporabo skupnega okvira spremljanja in vrednotenja skupne kmetijske politike

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti člena 110(2) in (4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1306/2013 določa skupni okvir spremljanja in vrednotenja za merjenje uspešnosti skupne kmetijske politike (SKP). Za uporabo tega okvira je treba določiti predpise, ki zagotavljajo celovito in redno ocenjevanje napredka, uspešnosti in učinkovitosti SKP glede na zastavljene cilje. Da bi države članice in Komisija lahko vzpostavile usklajen okvir spremljanja in vrednotenja, bi bilo treba določiti niz skupnih kazalnikov, kot je navedeno v členu 110(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013.

(2)

Ti kazalniki morajo biti povezani s strukturo in cilji SKP ter temeljiti na merljivih elementih. Zato bi bilo treba določiti različne vrste kazalnikov, da se lahko SKP ovrednoti na vseh ravneh. Kazalniki učinka bi morali odražati glavne skupne cilje SKP, kot so določeni v členu 110(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013. Vsak od teh glavnih skupnih ciljev se lahko opredeli z več posebnimi cilji, za katere je treba določiti kazalnike rezultata. Ti posebni cilji zajemajo prihodke kmetij in njihovo spremenljivost, izboljšanje konkurenčnosti v kmetijskem sektorju, stabilnost trga, pričakovanja potrošnikov, zagotavljanje javnih dobrin in ohranjanje okolja, blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter ohranjanje raznovrstnega kmetijstva, hkrati pa tudi posebne cilje, opredeljene za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), in sicer prednostne naloge Unije na področju razvoja podeželja. Poleg tega bi bilo treba praktično izvajanje instrumentov SKP spremljati na podlagi kazalnikov realizacij, ki lahko odražajo to operativno raven SKP.

(3)

Pomembno je zagotoviti, da lahko države članice in Komisija učinkovito in ob ustrezni priložnosti uporabijo okvir spremljanja in vrednotenja. Zato bi bilo treba določiti, da države članice Komisiji pošljejo podatke, ki so potrebni za spremljanje in vrednotenje SKP, v rokih, določenih v ustreznih uredbah. Da bi se izognili nepotrebnemu upravnemu bremenu, bi morala Komisija, kolikor je to mogoče, uporabiti podatke, ki so ji že na voljo.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za kmetijske sklade –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kazalniki

Kazalniki, ki omogočajo oceno napredka, učinkovitosti in uspešnosti skupne kmetijske politike (SKP) glede na njene cilje, kot so določeni v členu 110(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013, so merljivi. Ti kazalniki vključujejo:

(a)

kazalnike učinka, kot so določeni v oddelku 1 Priloge k tej uredbi in ki odražajo področja, kjer naj bi imela SKP predvidoma vpliv;

(b)

kazalnike rezultata, kot so določeni v oddelku 2 Priloge k tej uredbi in ki odražajo glavne dosežke:

(i)

Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2),

(ii)

Uredbe (EU) št. 1306/2013,

(iii)

Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3), ter

(iv)

Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4);

(c)

kazalnike realizacij, kot so določeni v oddelku 3 Priloge k tej uredbi in ki odražajo izvajanje z njimi povezanih instrumentov SKP;

(d)

kazalnike okoliščin, kot so določeni v oddelku 4 Priloge k tej uredbi in ki odražajo pomembne vidike splošnega razvoja okoliščin, ki verjetno vpliva na izvajanje, dosežke in uspešnost SKP.

Kazalniki rezultata, kazalniki realizacij in kazalniki okoliščin, ki omogočajo spremljanje in vrednotenje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), so določeni v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 808/2014 (5).

Člen 2

Zagotavljanje informacij

1.   Države članice zagotovijo Komisiji informacije, potrebne za spremljanje in vrednotenje učinkovitosti SKP, in sicer v rokih, določenih za poročanje in obveščanje o informacijah, ki se nanašajo na izvajanje instrumentov SKP, kot so določeni v uredbah (EU) št. 1305/2013, (EU) št. 1306/2013, (EU) št. 1307/2013 in (EU) št. 1308/2013. Te informacije morajo biti natančne in zanesljive.

2.   Za namene skupnega okvira spremljanja in vrednotenja Komisija uporablja, kolikor je to mogoče, naslednje informacije, ki so jih države članice že dale na voljo prek obstoječih orodij za izmenjavo informacij:

(a)

informacije, obvestila in poročila, ki so Komisiji na voljo ter zadevajo izvajanje instrumentov v okviru SKP in izvajanje ustrezne okoljske zakonodaje Unije;

(b)

informacije, ki so Komisiji na voljo za namene potrditve obračuna;

(c)

informacije, ki so na voljo Eurostatu.

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. julija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).

(3)  Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).

(4)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 227, 31.7.2014, str. 18).


PRILOGA

Kazalniki skupnega okvira spremljanja in vrednotenja SKP

1.   Kazalniki učinka iz točke (a) prvega pododstavka člena 1

1.

Podjetniški prihodek kmetijstva

2.

Faktorski prihodek kmetijstva

3.

Skupna faktorska produktivnost v kmetijstvu

4.

Spremenljivost cen primarnih proizvodov v EU

5.

Razvoj maloprodajnih cen živil

6.

Kmetijska trgovinska bilanca

7.

Emisije iz kmetijstva

8.

Indeks poljskih ptic

9.

Kmetovanje z visoko naravno vrednostjo

10.

Odvzem vode v kmetijstvu

11.

Kakovost vode

12.

Organske snovi v tleh na ornih zemljiščih

13.

Erozija tal zaradi vode

14.

Stopnja zaposlenosti na podeželju

15.

Stopnja revščine na podeželju

16.

BDP na prebivalca na podeželskih območjih

2.   Kazalniki rezultata iz točke (b) prvega pododstavka člena 1

1.

Delež neposredne podpore v kmetijskih prihodkih

2.

Spremenljivost prihodka kmetij

po vrsti kmetije

po ekonomski velikosti

3.

Dodana vrednost za primarne proizvajalce v prehrambni verigi

4.

Kmetijski izvoz EU

delež kmetijskega izvoza EU v svetovnem izvozu

delež končnih proizvodov v kmetijskem izvozu EU

5.

Javna intervencija je: odstotek količine proizvodov, kupljenih v intervencijskih skladiščih, v skupni proizvodnji EU

6.

Zasebno skladiščenje: odstotek količine proizvodov v zasebnih skladiščih v skupni proizvodnji EU

7.

Izvozna nadomestila: odstotek količine proizvodov, izvoženih z izvoznimi nadomestili, v skupni proizvodnji EU

8.

Cene primarnih proizvodov v EU v primerjavi s svetovnimi cenami (razčlenjene po proizvodih)

9.

Vrednost proizvodnje v okviru shem kakovosti EU v primerjavi s skupno vrednostjo kmetijske in živilske proizvodnje

10.

Pomen ekološkega kmetijstva

delež ekoloških zemljišč v vseh kmetijskih zemljiščih v uporabi

delež živali iz ekološke živinoreje v skupnem številu živine

11.

Raznovrstnost kmetijskih rastlin

na kmetiji (število kmetij po številu kmetijskih rastlin in velikosti)

v regiji

12.

Delež travnatih površin v vseh kmetijskih zemljiščih v uporabi

13.

Delež površin z ekološkim pomenom v kmetijskih zemljiščih

14.

Delež površin, na katerih se izvajajo prakse zelene komponente

15.

Neto emisije toplogrednih plinov iz kmetijskih tal

16.

Strukturna diverzifikacija

izražena absolutno

izražena relativno

17.

Dodatni kazalniki rezultata, določeni v Izvedbeni uredbi (EU) št. 808/2014.

3.   Kazalniki realizacij iz točke (c) prvega pododstavka člena 1

Neposredna plačila

Shema osnovnega plačila

Število kmetov

Število hektarjev

Shema enotnega plačila na površino

Število kmetov

Število hektarjev

Prehodna nacionalna pomoč

Število kmetov

Število enot, za katere je dodeljena prehodna nacionalna pomoč (hektarji/živali/drugo)

Prerazporeditveno plačilo

Število kmetov

Število hektarjev

Zelena komponenta

Skupno število kmetov, ki morajo izpolniti vsaj eno obveznost zelene komponente

Skupno število hektarjev, ki so jih ti kmetje prijavili

Izvzetje iz zelene komponente

Število kmetov, izvzetih iz zelene komponente: ekološki kmetovalci/izvzeti iz diverzifikacije kmetijskih rastlin/izvzeti iz obveznosti površin z ekološkim pomenom

Število hektarjev, ki so jih ti kmetje prijavili: ekološki kmetovalci/izvzeti iz diverzifikacije kmetijskih rastlin/izvzeti iz obveznosti površin z ekološkim pomenom

Diverzifikacija kmetijskih rastlin

Število kmetov, ki morajo upoštevati diverzifikacijo kmetijskih rastlin (z dvema vrstama kmetijskih rastlin; s tremi vrstami kmetijskih rastlin)

Število hektarjev ornih zemljišč, ki so jih kmetje prijavili in na katerih se mora upoštevati diverzifikacija kmetijskih rastlin (z dvema vrstama kmetijskih rastlin; s tremi vrstami kmetijskih rastlin)

Trajno travinje

Število kmetov s trajnim travinjem, ki se upošteva pri razmerju

Število hektarjev s trajnim travinjem, ki so ga kmetje prijavili in ki se upošteva pri razmerju

Število kmetov s trajnim travinjem na določenih ekološko občutljivih območjih

Število hektarjev z okoljsko občutljivim trajnim travinjem, ki so jih ti kmetje prijavili

Število hektarjev določenega okoljsko občutljivega trajnega travinja (skupaj)

Površine z ekološkim pomenom

Število kmetov, ki morajo upoštevati zahteve glede površin z ekološkim pomenom

Število hektarjev ornih zemljišč, ki so jih kmetje prijavili in na katerih se morajo upoštevati zahteve glede površin z ekološkim pomenom

Število hektarjev, ki so jih kmetje prijavili kot površine z ekološkim pomenom, razčlenjene po vrsti takšnih površin

Enakovrednost

Število kmetov, ki uporabljajo enakovredne ukrepe (sheme certificiranja ali kmetijsko-okoljsko-podnebni ukrepi)

Število hektarjev, ki so jih kmetje prijavili in na katerih se uporabljajo enakovredni ukrepi (sheme certificiranja ali kmetijsko-okoljsko-podnebni ukrepi)

Plačilo za mlade kmete

Število kmetov

Število hektarjev

Shema za male kmete

Število kmetov

Število hektarjev

Prostovoljna vezana podpora

Število upravičencev do prostovoljne vezane podpore (razčlenitev po sektorjih)

Upravičene količine (število hektarjev/število živali, razčlenitev po sektorjih)

Število hektarjev

Število živali

Plačilo za območja z naravnimi omejitvami

Število kmetov

Število hektarjev

Nacionalni programi za sektor bombaža

Število kmetov

Število hektarjev

Tržni ukrepi

Javna intervencija

Prostornina

Trajanje

Zasebno skladiščenje

Prostornina

Trajanje

Izvozna nadomestila

Količina proizvodov, izvoženih z izvoznimi nadomestili

Izjemni ukrepi

[po potrebi]

Organizacije proizvajalcev

odstotek proizvodnje, ki jo tržijo organizacije proizvajalcev in združenja organizacij proizvajalcev

Programi v šolah

Število končnih upravičencev programa "mleko v šole"

Število končnih upravičencev programa "sadje v šole"

Vinski sektor

Število hektarjev z novo zasajeno vinsko trto

Število hektarjev s prestrukturiranimi vinogradi

Število promocijskih projektov v vinskem sektorju

Število naložbenih projektov in inovativnih ukrepov

Horizontalni vidiki

Navzkrižna skladnost

Število hektarjev, za katere velja navzkrižna skladnost

Delež plačil SKP, za katera velja navzkrižna skladnost

Politika kakovosti

Geografske označbe v vinskem sektorju

Število novih zaščitenih označb porekla, zaščitenih geografskih označb in zajamčenih tradicionalnih posebnosti po sektorjih

Ekološko kmetijstvo

Število hektarjev (skupaj in v fazi preusmeritve)

Število registriranih certificiranih ekoloških pridelovalcev

Promocijska politika

Število programov (znotraj in zunaj EU)

Število novih organizacij predlagateljic

Sistem kmetijskega svetovanja

Število kmetov, ki so bili deležni svetovanja

Razvoj podeželja

Dodatni kazalniki realizacij, določeni v Izvedbeni uredbi (EU) št. 808/2014.

4.   Kazalniki okoliščin iz točke (d) prvega pododstavka člena 1

Kazalniki, določeni v Izvedbeni uredbi (EU) št. 808/2014.


Na vrh