EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R0828

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 828/2014 z dne 30. julija 2014 o zahtevah za zagotavljanje informacij potrošnikom o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v živilih Besedilo velja za EGP

UL L 228, 31.7.2014, str. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/828/oj

31.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 228/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 828/2014

z dne 30. julija 2014

o zahtevah za zagotavljanje informacij potrošnikom o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v živilih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (1) in zlasti člena 36(3)(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Osebe s celiakijo trpijo zaradi stalne preobčutljivosti na gluten. Pšenica (tj. vse vrste Triticum, kot so trda pšenica, pira in pšenica korasan), rž in ječmen so bili opredeljeni kot zrnje, ki znanstveno dokazano vsebuje gluten. Gluten, ki ga navedeno zrnje vsebuje, lahko povzroči neželene zdravstvene učinke pri osebah s preobčutljivostjo na gluten, ki se zato morajo izogibati njegovemu uživanju.

(2)

Informacije o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v živilih bi morale pomagati osebam s preobčutljivostjo na gluten, da opredelijo in izbirajo raznoliko prehrano pri prehranjevanju doma ali zunaj doma.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 41/2009 (2) določa usklajena pravila o informacijah za potrošnike o odsotnosti („brez glutena“) ali zmanjšani prisotnosti glutena („zelo nizka vsebnost glutena“) v živilih. Pravila navedene uredbe temeljijo na podlagi znanstvenih podatkov in zagotavljajo, da potrošniki niso zavedeni ali zmedeni zaradi različno navedenih informacij o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v živilih.

(4)

V okviru revizije zakonodaje o živilih za posebne prehranske namene je Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3) razveljavila Uredbo (ES) št. 41/2009 z učinkom od 20. julija 2016. V skladu z zahtevami iz člena 36(2) Uredbe (EU) št. 1169/2011 bi bilo treba zagotoviti, da navajanje informacij o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v živilih po tem datumu še naprej temelji na ustreznih znanstvenih podatkih in se ne navajajo različno, kar bi zavedlo ali zmedlo potrošnike. Zato je treba ohraniti enotne pogoje za uporabo teh zahtev za informacije o živilih, ki jih glede odsotnosti ali zmanjšane prisotnosti glutena v živilih navajajo nosilci živilske dejavnosti, v Uniji, navedeni pogoji pa bi morali temeljiti na Uredbi (ES) št. 41/2009.

(5)

Nekatera živila so posebej proizvedena, pripravljena in/ali predelana, da se zmanjša vsebnost ene ali več sestavin, ki vsebujejo gluten, ali nadomestijo sestavine, ki vsebujejo gluten, z drugimi sestavinami, ki so naravno brez glutena. Druga živila so izdelana izključno iz sestavin, ki so naravno brez glutena.

(6)

Odstranitev glutena iz zrnja, ki vsebuje gluten, predstavlja znatne tehnične težave in ekonomske omejitve, zato je proizvodnja živil popolnoma brez glutena pri uporabi takšnega zrnja zahtevna. Posledično lahko številna živila na trgu, ki so posebej predelana za zmanjšanje vsebnosti ene ali več sestavin, ki vsebujejo gluten, vsebujejo nizke količine ostankov glutena.

(7)

Večina oseb s preobčutljivostjo na gluten lahko oves vključijo v svojo prehrano brez neželenih učinkov na njihovo zdravje. To je predmet študije in raziskave, ki sta v teku in ju izvajajo znanstveni krogi. Vendar največ skrbi povzroča onesnaženost ovsa s pšenico, ržjo ali ječmenom, do katere lahko pride med žetvijo, prevozom, skladiščenjem in predelavo. Zato bi bilo treba pri določanju relevantnih informacij, ki jih morajo na izdelkih, ki vsebujejo oves, navesti nosilci živilske dejavnosti, upoštevati tveganje onesnaženja navedenih izdelkov z glutenom.

(8)

Različne osebe s preobčutljivostjo na gluten lahko tolerirajo različne majhne količine glutena v omejenem obsegu. Da bi se posameznikom omogočilo, da na trgu najdejo raznovrstna živila, primerna njihovim potrebam in njihovi ravni občutljivosti, bi morala biti na voljo izbira izdelkov z različnimi nizkimi stopnjami glutena v tako omejenem obsegu. Toda pomembno je, da so različni izdelki ustrezno označeni, da jih bodo osebe s preobčutljivostjo na gluten lahko pravilno uporabljale s pomočjo informacijskih kampanj, ki jih spodbujajo države članice.

(9)

Določiti bi treba možnost, da se lahko na živilih, ki so posebej proizvedena, pripravljena in/ali predelana za zmanjšanje vsebnosti ene ali več sestavin, ki vsebujejo gluten, ali nadomestitev sestavin, ki vsebujejo gluten, z drugimi sestavinami, ki so naravno brez glutena, navede izraz o odsotnosti („brez glutena“) ali zmanjšani prisotnosti („zelo nizka vsebnost glutena“) glutena v skladu z določbami iz te uredbe. Prav tako bi bilo treba določiti možnost, da se na teh živilih navede izraz, ki obvešča potrošnike, da je živilo posebej formulirano za osebe s preobčutljivostjo na gluten.

(10)

Prav tako bi bilo treba določiti možnost, da se na živilih, ki vsebujejo sestavine, ki so naravno brez glutena, navede izraz o odsotnosti glutena v skladu z določbami iz te uredbe in če so izpolnjeni splošni pogoji o praksah poštenega informiranja iz Uredbe (EU) št. 1169/2011. Informacije na živilih zlasti ne bi smele zavajati z napeljevanjem, da ima živilo posebne značilnosti, čeprav imajo dejansko vsa podobna živila take značilnosti.

(11)

Direktiva Komisije 2006/141/ES (4) prepoveduje uporabo sestavin, ki vsebujejo gluten, pri proizvodnji začetnih formul za dojenčke in nadaljevalnih formul za dojenčke in majhne otroke. Zato bi bilo treba prepovedati navedbo izrazov „zelo nizka vsebnost glutena“ in „brez glutena“ na takšnih izdelkih, saj se navedena izraza v skladu s to uredbo uporabljata za navajanje vsebnosti glutena, ki ne presega 100 mg/kg in 20 mg/kg.

(12)

Standard Codex Alimentarius za živila za posebne prehranske namene za osebe s preobčutljivostjo na gluten (5) bi bilo treba za namene te uredbe ustrezno upoštevati.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje in vsebina uporabe

Ta uredba se uporablja za zagotavljanje informacij potrošnikom o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v živilih.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„gluten“ je beljakovinska frakcija iz pšenice, rži, ječmena, ovsa ali njihovih križanih vrst in derivatov iz njih, na katero so nekatere osebe preobčutljive in je netopljiva v vodi in 0,5 M raztopini natrijevega klorida;

(b)

„pšenica“ so kmetijske rastline vrste Triticum.

Člen 3

Informacije potrošnikom

1.   Kadar se za zagotavljanje informacij potrošnikom o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v živilu uporabljajo izjave, se te informacije dajo samo prek izjav in v skladu s pogoji iz Priloge.

2.   Informacije o živilih iz odstavka 1 lahko spremljata izjavi, da je živilo „primerno za osebe s preobčutljivostjo na gluten“ ali da je živilo „primerno za osebe s celiakijo“.

3.   Informacije o živilih iz odstavka 1 lahko spremljata izjavi, da je živilo „posebej formulirano za osebe s preobčutljivostjo na gluten“ ali da je živilo „posebej formulirano za osebe s celiakijo“, če je živilo posebej proizvedeno, pripravljeno in/ali predelano, da bi se:

(a)

zmanjšala vsebnost ene ali več sestavin, ki vsebujejo gluten, ali

(b)

nadomestilo sestavine, ki vsebujejo gluten, s sestavinami, ki so naravno brez glutena.

Člen 4

Začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule za dojenčke in majhne otroke

Zagotavljanje informacije o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke, kot so opredeljene v Direktivi 2006/141/ES, je prepovedano.

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 20. julija 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. julija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 304, 22.11.2011, str. 18.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 41/2009 z dne 20. januarja 2009 o sestavi in označevanju živil, primernih za ljudi s preobčutljivostjo na gluten (UL L 16, 21.1.2009, str. 3).

(3)  Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo ter razveljavitvi Direktive Sveta 92/52/EGS, direktiv Komisije 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES in 2006/141/ES, Direktive 2009/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter uredb Komisije (ES) št. 41/2009 in (ES) št. 953/2009 (UL L 181, 29.6.2013, str. 35).

(4)  Direktiva Komisije 2006/141/ES z dne 22. decembra 2006 o začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah za dojenčke in majhne otroke in o spremembi Direktive 1999/21/ES (UL L 401, 30.12.2006, str. 1).

(5)  CODEX STAN 118-1979.


PRILOGA

Dovoljene izjave o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v živilih in pogoji njihove uporabe

A.   Splošne zahteve

BREZ GLUTENA

Izjava „brez glutena“ se lahko navede le na živilih, ki v obliki, kot se prodajajo končnemu potrošniku, ne vsebujejo več kot 20 mg/kg glutena.

ZELO NIZKA VSEBNOST GLUTENA

Izjava „zelo nizka vsebnost glutena“ se lahko navede le na živilih, ki so sestavljena iz ali vsebujejo eno ali več sestavin iz pšenice, rži, ječmena, ovsa ali njihovih križanih vrst, ki so bile posebej predelane za zmanjšanje vsebnosti glutena, in ne vsebujejo več kot 100 mg/kg glutena v obliki, kot se prodaja končnemu potrošniku.

B.   Dodatne zahteve za živila, ki vsebujejo oves

Oves, ki ga vsebujejo živila, predstavljena kot živila brez glutena ali z zelo nizko vsebnostjo glutena, mora biti posebej proizveden, pripravljen in/ali predelan na način, da se izogne onesnaženju s pšenico, ržjo, ječmenom ali njihovimi križanimi vrstami, vsebnost glutena v takšnem ovsu pa ne sme presegati 20 mg/kg.


Na vrh