EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R0771

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 771/2014 z dne 14. julija 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe, strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil o predhodnem vrednotenju in minimalnimi zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

UL L 209, 16.7.2014, str. 20–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 17/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/771/oj

16.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/20


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 771/2014

z dne 14. julija 2014

o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z vzorcem za operativne programe, strukturo načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij, vzorcem za pošiljanje finančnih podatkov, vsebino poročil o predhodnem vrednotenju in minimalnimi zahtevami za načrt vrednotenja, ki jih je treba predložiti v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti člena 18(3), člena 72(3), člena 98(2) in člena 115(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) št. 508/2014 je treba sprejeti določbe o:

vzorcu za predstavitev operativnih programov v zvezi z ukrepi, ki jih bo financiral Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: ESPR),

strukturi načrtov za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij iz člena 349 PDEU (v nadaljnjem besedilu: načrti nadomestil),

vzorcu, po katerem bodo države članice pošiljale finančne podatke, povezane z napovedanim zneskom, za katerega nameravajo vložiti zahtevke za plačilo,

elementih, ki morajo biti vključeni v poročila o predhodnem vrednotenju operativnih programov, in

minimalnih zahtevah za načrte v zvezi z vrednotenjem operativnih programov v programskem obdobju.

(2)

Navedene določbe so med seboj tesno povezane, saj se nanašajo na različne vidike vsebine in predstavitve operativnih programov in načrtov nadomestil, ki jih morajo države članice predložiti v okviru ESPR. Da bi se zagotovila skladnost med navedenimi določbami, ki bi morale začeti veljati istočasno, in da bi se olajšalo njihovo izvajanje za organ upravljanja, je zaželeno, da se zadevne določbe vključijo v to uredbo.

(3)

Z vzorcem za operativne programe bi se morala uskladiti predstavitev podatkov v posameznih oddelkih operativnega programa. S tem se bosta zagotovili doslednost in primerljivost podatkov, ki jih bo po potrebi mogoče združevati.

(4)

Vzorec za operativne programe bo podlaga za razvoj sistema elektronske izmenjave podatkov iz člena 74(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) v zvezi z operativnimi programi. Zato bi ta vzorec moral določati način vnosa podatkov o operativnih programih v sistem elektronske izmenjave podatkov. Vendar pa to ne bi smelo vplivati na končno predstavitev operativnih programov, vključno z obliko besedila in preglednic, saj bo sistem za elektronsko obdelavo podatkov omogočal različne načine strukturiranja in predstavitve vnesenih podatkov.

(5)

Vzorec za predstavitev operativnih programov bi moral odražati vsebino operativnega programa iz člena 18 Uredbe (EU) št. 508/2014 in člena 27 Uredbe (EU) št. 1303/2013. Da bi se zagotovili skladni pogoji za vnos podatkov, bi moral vzorec določati tehnične značilnosti vsakega polja v sistemu elektronske izmenjave podatkov. Vzorec bi moral poleg strukturiranih podatkov omogočati tudi predložitev nestrukturiranih informacij v obliki obveznih ali neobveznih prilog. Za tovrstne priloge tehničnih značilnosti ni treba določiti.

(6)

Člen 72 Uredbe (EU) št. 508/2014 določa, da zadevne države članice Komisiji predložijo načrt za nadomestilo dodatnih stroškov, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij iz člena 349 PDEU.

(7)

V skladu s členom 73 Uredbe (EU) št. 508/2014 bi morali načrti nadomestil vsebovati tudi informacije o državni pomoči, ki so jo države članice dodelile v obliki dodatnega financiranja za izvajanje načrtov nadomestil.

(8)

Struktura načrta nadomestil bi morala zagotoviti doslednost in kakovost informacij, najnižjo raven podrobnosti in standardizirano obliko. Omogočiti bi morala tudi primerljivost zadevnih regij in različnih let izvajanja.

(9)

Struktura načrta nadomestil bi morala vključevati razčlenitev – in sicer po najbolj oddaljenih regijah – seznama ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, upravičenih do pomoči, ter vrst gospodarskih subjektov iz člena 70 Uredbe (EU) št. 508/2014.

(10)

Struktura načrta nadomestil bi morala vključevati tudi stopnjo nadomestila, ki se izračuna v skladu s členom 71 Uredbe (EU) št. 508/2014.

(11)

Člen 98 Uredbe (EU) št. 508/2014 določa, da države članice Komisiji pošljejo napovedani znesek, za katerega nameravajo vložiti zahtevke za plačilo, ki se nanašajo na sedanje in na naslednje proračunsko leto.

(12)

Vzorec, ki ga bodo države članice uporabile za pošiljanje navedene napovedi, bi moral zagotoviti, da se enotne informacije Komisiji zagotovijo pravočasno, kar bo omogočilo zavarovanje finančnih interesov Unije in zagotavljanje sredstev za učinkovito izvajanje programa ter bo olajšalo finančno poslovodenje.

(13)

Države članice morajo v skladu s členom 55 Uredbe (EU) št. 1303/2013 opraviti predhodna vrednotenja za izboljšanje kakovosti zasnove vsakega programa. Člen 55(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 zahteva, da se navedena predhodna vrednotenja Komisiji predložijo hkrati s programom in skupaj s povzetkom. Elementi, ki bi morali biti v skladu s členom 115(1) Uredbe (EU) št. 508/2014 vključeni v poročila o predhodnem vrednotenju, bi morali omogočiti potrebno usklajenost podatkov, da bo Komisija lahko pripravila povzetek poročil o predhodnem vrednotenju na ravni Unije, kot to zahteva člen 118 Uredbe (EU) št. 508/2014.

(14)

V skladu s členom 56 Uredbe (EU) št. 1303/2013 organ upravljanja sestavi načrt vrednotenja operativnega programa v programskem obdobju. Člen 18(1)(j) Uredbe (EU) št. 508/2014 zahteva, da je načrt vrednotenja vključen v operativne programe. Minimalne zahteve za načrt vrednotenja bi morale Komisiji omogočiti preverjanje, ali so dejavnosti vrednotenja in sredstva, predvidena v načrtu, uresničljiva, državam članicam pa bodo omogočile skladnost z zahtevami v zvezi z vrednotenjem iz člena 54(1) in (2) ter člena 56(2) in (3) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(15)

Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov, predvidenih v tej uredbi, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(16)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predložitev vsebine operativnih programov

Vsebina operativnega programa, opisana v členu 18 Uredbe (EU) št. 508/2014, se predloži v skladu z vzorcem iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 2

Struktura načrta nadomestil za najbolj oddaljene regije

Struktura načrta nadomestil za najbolj oddaljene regije iz člena 72 Uredbe (EU) št. 508/2014 je določena v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 3

Vzorec za pošiljanje finančnih podatkov

Države članice pri predložitvi finančnih podatkov Komisiji v skladu s členom 98 Uredbe (EU) št. 508/2014 uporabijo vzorec iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 4

Vsebina predhodnega vrednotenja

Predhodno vrednotenje iz člena 55 Uredbe (EU) št. 1303/2013 se priloži operativnemu programu v obliki poročila, ki vsebuje naslednje elemente:

(a)

povzetek v angleškem jeziku;

(b)

povzetek v jeziku ali jezikih zadevne države članice;

(c)

posebne elemente iz Priloge IV k tej uredbi.

Člen 5

Minimalne zahteve za načrt vrednotenja

Minimalne zahteve za načrt vrednotenja iz člena 56 Uredbe (EU) št. 1303/2013 so določene v točki 10 Priloge I k tej uredbi.

Člen 6

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. julija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 149, 20.5.2014, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).


PRILOGA I

Vzorec za operativne programe v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo

Številka CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Naslov operativnega programa

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Različica

<0.3 type="N" input="G">

Prvo leto

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Zadnje leto

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Upravičen od

<0.6 type="D" input="G">

Upravičen do

<0.7 type="D" input="G">

Številka sklepa Komisije

<0.8 type="S" input="G">

Datum sklepa Komisije

<0.9 type="D" input="G">

1.   PRIPRAVA OPERATIVNEGA PROGRAMA IN VKLJUČITEV PARTNERJEV

1.1   Priprava operativnega programa in vključitev partnerjev (v skladu s členom 17(2) Uredbe (EU) št. 508/2014)

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2   Rezultat predhodnega vrednotenja (v skladu s členom 18(1)(b)(ii) Uredbe (EU) št. 508/2014)

1.2.1   Opis postopkov predhodnega vrednotenja

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2   Pregled priporočil izvajalcev predhodnega vrednotenja in kratek opis načina, kako so bila upoštevana

Vsebina [Vnaprej jo je določila Komisija]

Priporočilo

Kako je bilo priporočilo upoštevano ali zakaj ni bilo upoštevano

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

2.   ANALIZA PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI IN TVEGANJ (ANALIZA SWOT) IN DOLOČITEV POTREB (V SKLADU S ČLENOM 18(1) UREDBE (EU) št. 508/2014)

2.1   Analiza SWOT in določitev potreb

Naslednja preglednica se ponovi za vsako zadevno prednostno nalogo Unije v okviru ESPR

Prednostna naloga Unije v okviru ESPR

Naslov prednostne naloge Unije v okviru ESPR <2.1 type="S" input="S">

Prednosti

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Slabosti

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Priložnosti

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Nevarnosti

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Določitev potreb na podlagi analize SWOT

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Skladnost analize SWOT z večletnim nacionalnim strateškim načrtom za akvakulturo (2)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Skladnost analize SWOT z napredkom pri doseganju dobrega okoljskega stanja s pripravo in izvajanjem okvirne direktive o morski strategiji

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Posebne potrebe v zvezi z delovnimi mesti, okoljem, blažitvijo podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje ter spodbujanjem inovacij

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2   Kazalniki razmer, ki prikazujejo začetno stanje

Naslednja preglednica se ponovi za vsako zadevno prednostno nalogo Unije v okviru ESPR

Prednostna naloga Unije v okviru ESPR

Naslov prednostne naloge Unije v okviru ESPR <2.2 type="S" input="S">

Kazalnik stanja, ki prikazuje začetne razmere

Izhodiščno leto

Vrednost

Merska enota

Vir informacij

Pripombe/utemeljitev

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   OPIS STRATEGIJE ZA PRISPEVEK OPERATIVNEGA PROGRAMA K PAMETNI, TRAJNOSTNI IN VKLJUČUJOČI RASTI (V SKLADU S ČLENOM 27 UREDBE (EU) št. 1303/2013)

3.1   Opis strategije

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2   Posebni cilji in kazalniki rezultatov

Naslednja preglednica se ponovi za vsako zadevno prednostno nalogo Unije v okviru ESPR

Prednostna naloga Unije

Naslov prednostne naloge Unije <3.2 type="S" input="S">

Posebni cilj

Naslov posebnega cilja <3.2 type="S" input="S">

Kazalnik rezultatov, tj. cilj, ki naj bi ga država članica dosegla s podporo ESPR

Naslov kazalnika rezultatov in njegova merska enota

Ciljna vrednost za leto 2023

Merska enota

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3   Zadevni ukrepi in kazalniki učinka

Naslednja preglednica se ponovi za vsak predhodno izbran posebni cilj zadevne prednostne naloge Unije

Prednostna naloga Unije

Naslov prednostne naloge Unije <3.3 type="S" input="G">

Posebni cilj

Naslov posebnega cilja <3.3 type="S" input="G">

Naslov izbranega zadevnega ukrepa

 

Kazalniki učinka za posamezen ukrep

Utemeljitev združevanja ukrepov v okviru ESPR (podprta s predhodnim vrednotenjem in analizo SWOT)

Tematski cilj, h kateremu izbrani ukrep prispeva

Bi kazalnik moral biti vključen v okvir uspešnosti

Naslov kazalnika učinka z njegovo mersko enoto

Ciljna vrednost za leto 2023

Merska enota

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

3.4   Opis dopolnjevanja programa z drugimi sredstvi skladov ESI

3.4.1   Ureditve dopolnjevanja in usklajevanja z drugimi sredstvi skladov ESI ter drugimi zadevnimi instrumenti financiranja na ravni Unije in nacionalni ravni

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2   Načrtovani glavni ukrepi za zmanjšanje upravnega bremena

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5   Informacije o makroregionalnih strategijah ali strategijah morskih bazenov (če je relevantno)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   ZAHTEVE GLEDE POSEBNIH UKREPOV V OKVIRU ESPR

4.1   Opis posebnih potreb območij Natura 2000 in prispevek programa k vzpostavitvi usklajenega omrežja območij obnove staležev rib, kot je določeno v členu 8 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta  (3)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2   Opis akcijskega načrta za razvoj, konkurenčnost in trajnost malega priobalnega ribolova (v skladu s členom 18(1)(i) Uredbe (EU) št. 508/2014)

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3   Opis metode za izračun poenostavljenih stroškov v skladu s členom 67(1)(b) do (d) Uredbe (EU) št. 1303/2013

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4   Opis metode za izračun dodatnih stroškov ali izpada prihodkov v skladu s členom 96 Uredbe (EU) št. 508/2014

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5   Opis metode za izračun nadomestila v skladu z ustreznimi merili, določenimi za vsako od dejavnosti, ki se izvajajo v skladu s členom 40(1) ter členi 53, 54, 55 in 67 Uredbe (EU) št. 508/2014

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6   Pri ukrepih za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti v skladu s členom 34 Uredbe (EU) št. 508/2014 opis strategije vključuje cilje in ukrepe, ki se sprejmejo za zmanjšanje ribolovne zmogljivosti v skladu s členom 22 Uredbe (EU) št. 1380/2013. Vključi se tudi opis metode za izračun premije, ki se odobri v skladu s členoma 33 in 34 Uredbe (EU) št. 508/2014.

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7   Vzajemni skladi za slabe vremenske razmere in okoljske nesreče (v skladu s členom 35 Uredbe (EU) št. 508/2014)

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8   Opis uporabe tehnične pomoči (v skladu s členom 78 Uredbe (EU) št. 508/2014)

4.8.1   Tehnična pomoč na pobudo države članice

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2   Vzpostavitev nacionalnih mrež

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   POSEBNE INFORMACIJE O CELOSTNEM TERITORIALNEM RAZVOJU

5.1   Informacije o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Informacije bi morale biti osredotočene na vlogo lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v operativnem programu ESPR, morale bi biti v skladu z informacijami iz sporazuma o partnerstvu in ne bi smele podvajati informacij, že zajetih v zadevnem sporazumu.

5.1.1   Opis strategije za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (v skladu s členom 60 Uredbe (EU) št. 508/2014)

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2   Seznam meril, uporabljenih za izbiro ribiških območij (v skladu s členom 18(1)(g) Uredbe (EU) št. 508/2014)

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3   Seznam izbirnih meril za strategije lokalnega razvoja (v skladu s členom 18(1)(h) Uredbe (EU) št. 508/2014)

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4   Opis vlog lokalnih akcijskih skupin za ribištvo in organa upravljanja ali imenovanega organa za vse izvedbene naloge, povezane s strategijo (v skladu s členom 18(1)(m)ii) Uredbe (EU) št. 508/2014)

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5   Podatki o predplačilih lokalnim akcijskim skupinam za ribištvo (v skladu s členom 18(2) Uredbe (EU) št. 508/2014)

Za oddelek o nacionalnih mrežah za lokalne akcijske skupine za ribištvo glejte točko 4.8.2 (tehnična pomoč)

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2   Informacije o celostnih teritorialnih naložbah (v skladu s členom 36 Uredbe (EU) št. 1303/2013).

Če celostno teritorialno naložbo v okviru strukturnih skladov dopolnjuje finančna podpora ESPR, izpolnite naslednjo preglednico:

Zajeti ukrepi ESPR [izberite iz spustnega seznama]

Okvirna finančna dodelitev iz ESPR (v EUR)

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   IZPOLNJEVANJE PREDHODNIH POGOJENOSTI (V SKLADU S ČLENOM 55 UREDBE (EU) št. 1303/2013)

6.1   Opredelitev veljavnih predhodnih pogojenosti in ocena njihovega izpolnjevanja

6.1.1   Preglednica: Veljavne predhodne pogojenosti za ESPR in ocena njihovega izpolnjevanja

Predhodna pogojenost

Prednostna naloga ali prednostne naloge Unije, za katere velja veljavna pogojenost

Veljavna pogojenost je izpolnjena

DA

/

NE

/

DELNO

Merila

Merila so izpolnjena

(da/ne)

Samoocena s pojasnili o izpolnjevanju posameznega merila veljavnih predhodnih pogojenosti

Sklicevanje

(na strategije, pravne akte ali druge zadevne dokumente, vključno z ustreznimi oddelki, členi ali odstavki, skupaj z navedbo spletne povezave ali dostopom do celotnega besedila)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Merilo 1

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Merilo 2

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2   Preglednica: Veljavne splošne predhodne pogojenosti in ocena njihovega izpolnjevanja

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2   Opis načrtovanih ukrepov, navedba pristojnih organov in časovni načrt za izvedbo teh ukrepov

6.2.1   Preglednica: Ukrepi za izpolnitev predhodnih pogojenosti za ESPR

Predhodna pogojenost

Neizpolnjena merila

Načrtovani ukrepi

Rok (datum)

Organi, pristojni za izpolnitev

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Ukrep 1

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Organ x

 

 

 

 

6.2.2   Preglednica: Ukrepi za izpolnitev splošnih predhodnih pogojenosti

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   OPIS OKVIRA USPEŠNOSTI (V SKLADU S ČLENOM 22 UREDBE (EU) št. 1303/2013 IN PRILOGO II K TEJ UREDBI)

7.1   Preglednica: okvir uspešnosti

Naslednja preglednica se ponovi za vsako zadevno prednostno nalogo Unije v okviru ESPR

Prednostna naloga Unije

 

Kazalnik in merska enota, če je ustrezno [kazalniki učinka, ki so bili predhodno izbrani v oddelku 3.3 v okviru prednostnih nalog Unije in bodo vključeni v okvir uspešnosti]

Mejnik za leto 2018

Cilji za leto 2023

[ustvarjeni samodejno iz poglavja o operativnem programu, ki obravnava strategijo operativnega programa]

Finančni kazalnik

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

Kazalnik učinka 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

Kazalnik učinka 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2   Preglednica: utemeljitev izbire kazalnikov učinka, ki bodo vključeni v okvir uspešnosti

Naslednja preglednica se ponovi za vsako zadevno prednostno nalogo Unije v okviru ESPR

Prednostna naloga Unije

 

Utemeljitev izbire kazalnikov učinka, vključenih v okvir uspešnosti (4), vključno s pojasnilom o deležu finančnih sredstev, dodeljenih operacijam, ki bodo dosegale učinke, in metodo za izračun deleža, ki mora presegati 50 % finančne dodelitve za prednostno nalogo

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Podatki ali ugotovitve, uporabljene za oceno vrednosti mejnikov in ciljnih vrednosti, ter metoda izračuna (npr. stroški na enoto, referenčne vrednosti, standardna ali pretekla stopnja izvajanja, strokovno svetovanje, zaključki predhodnega vrednotenja)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Informacije o načinu uporabe metodologije in mehanizmov za zagotavljanje konsistentnega delovanja okvira uspešnosti v skladu z določbami partnerskega sporazuma

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   FINANČNI NAČRT (V SKLADU S ČLENOM 20 UREDBE (EU) št. 1303/2013 IN IZVEDBENIM AKTOM KOMISIJE IZ ČLENA 16(2) UREDBE (EU) št. 508/2014)

8.1   Skupni prispevek ESPR, načrtovan za vsako leto (v EUR)

Leto

Glavna dodelitev ESPR  (5)

Rezerva ESPR za uspešnost

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Skupaj

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2   Prispevek in stopnja sofinanciranja ESPR za prednostne naloge Unije, tehnično pomoč in drugo podporo (v EUR)

 

 

Podpora skupaj

Glavna dodelitev (skupni znesek financiranja brez rezerve za uspešnost)

Rezerva za uspešnost

Znesek rezerve za uspešnost kot delež skupne podpore Unije

Prednostne naloge Unije

Ukrep(-i) v okviru prednostne naloge Unije

Prispevek ESPR

(skupaj z rezervo za uspešnost)

Nacionalni prispevek

(skupaj z rezervo za uspešnost)

Stopnja sofinanciranja ESPR

Podpora ESPR

Nacionalni prispevek

Rezerva ESPR za uspešnost

Nacionalni prispevek  (6)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

1.

Spodbujanje okoljsko trajnostnega in z viri gospodarnega ribištva, ki temelji na inovacijah, konkurenčnosti in znanju

Člena 33 in 34 ter člen 41(2) (člen 13(2) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Finančna dodelitev za preostalo prednostno nalogo Unije 1 (člen 13(2) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

največ 75 %,

najmanj 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Spodbujanje okoljsko trajnostne in z viri gospodarne akvakulture, ki temelji na inovacijah, konkurenčnosti in znanju (člen 13(2) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

največ 75 %,

najmanj 20 %

 

 

<8.2 type="N" input=M">

 

 

3.

Pospeševanje izvajanja SRP

Izpopolnitev in pridobivanje znanstvenih spoznanj ter izboljšanje zbiranja in upravljanja podatkov (člen 13(4) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Podpiranje spremljanja, nadzora in izvrševanja, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti ter učinkovita javna uprava brez povečanega upravnega bremena (člen 76(2)(a) do (d) in (f) do (l)) (člen 13(3) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Podpiranje spremljanja, nadzora in izvrševanja, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti ter učinkovita javna uprava brez povečanega upravnega bremena (člen 76(2)(e)) ( člen 13(3) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Povečanje zaposlovanja in ozemeljske kohezije (člen 13(2) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

največ 85 %,

najmanj 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Pospeševanje trženja in predelave

Pomoč za skladiščenje (člen 67) (člen 13(6) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Nadomestilo za najbolj oddaljene regije (člen 70) (člen 13(5) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Finančna dodelitev za preostalo prednostno nalogo Unije 5 (člen 13(2) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

največ 75 %,

najmanj 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike (člen 13(7) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

največ 75 %,

najmanj 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Tehnična pomoč (člen 13(2) uredbe o ESPR)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

največ 75 %,

najmanj 20 %

 

 

0

0

0

Skupaj [izračuna se samodejno]:

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

ni relevantno

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

ni relevantno

8.3   Prispevek ESPR k tematskim ciljem skladov ESI

Tematski cilj

Prispevek ESPR (v EUR)

(3)

Povečanje konkurenčnosti MSP, kmetijskega sektorja (za EKSRP) ter sektorjev ribištva in akvakulture (za ESPR)

<8.3 type="N" input="M">

(4)

Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih

<8.3 type="N" input="M">

(6)

Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov

<8.3 type="N" input="M">

(8)

Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja ter podpora mobilnosti delovne sile

<8.3 type="N" input="M">

9.   HORIZONTALNA NAČELA

9.1   Opis ukrepov za obravnavanje načel iz členov 5  (7) , 7 in 8 Uredbe (EU) št. 1303/2013

9.1.1   Spodbujanje enakosti moških in žensk ter nediskriminacija (člen 7 Uredbe (EU) 1303/2013)

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2   Trajnostni razvoj

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2   Navedba okvirnega zneska podpore za cilje v zvezi s podnebnimi spremembami (v skladu s členom 18(1)(a) Uredbe (EU) št. 508/2014)

Ukrepi ESPR, ki prispevajo k ciljem v zvezi s podnebnimi spremembami [zadevni ukrepi ESPR, ki jih je država članica vključila v poglavje operativnega programa „Opis strategije“]

Koeficient  (8)

Okvirni prispevek ESPR (v EUR) [sešteti znesek za posamezen ukrep]

Delež skupne dodelitve ESPR za operativni program (%)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (8)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   NAČRT VREDNOTENJA (V SKLADU S ČLENOM 56 UREDBE (EU) št. 1303/2013 IN ČLENOM 18(1)(j) UREDBE (EU) št. 508/2014)

Cilji in namen načrta vrednotenja

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Analiza SWOT in predhodno vrednotenje bi morala zagotoviti oceno potreb glede vrednotenja za celotno obdobje. Cilji in namen bi morali te potrebe upoštevati in zagotoviti, da se izvajajo zadostne in ustrezne dejavnosti vrednotenja, zlasti zaradi zagotavljanja informacij, potrebnih za usmerjanje programa, letna poročila o izvajanju operativnih programov leta 2017 in 2019 ter naknadno vrednotenje, zagotoviti pa bi morali tudi razpoložljivost podatkov, potrebnih za vrednotenja ESPR.

Upravljanje in usklajevanje

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Kratek opis ureditev za spremljanje in vrednotenje, v katerem so navedene informacije o usklajevanju z izvajanjem operativnega programa ESPR. Določitev sodelujočih glavnih organov in njihovih odgovornosti. Informacije o upravljanju vrednotenja, vključno z organizacijskimi strukturami, kot je enota za vrednotenje in/ali usmerjevalna skupina, nadzorom kakovosti, poenostavitvijo itd.

Teme za vrednotenje in dejavnosti vrednotenja

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Zagotovitev informacij o temah za vrednotenje in predvidenih dejavnostih, med drugim o izpolnjevanju zahtev EU. Informacije bi morale zajemati dejavnosti, potrebne za vrednotenje prispevka posamezne prednostne naloge k ciljem, oceno vrednosti in učinkov kazalnikov rezultatov, analizo neto učinka, tematska vprašanja, medsektorska vprašanja, kot so trajnostni razvoj in podnebne spremembe, ter morebitne druge posebne potrebe glede vrednotenja.

Strategija v zvezi s podatki in informacijami

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Kratek opis sistema za beleženje, hrambo, upravljanje in sporočanje statističnih informacij o izvajanju operativnega programa ter zagotavljanje podatkov o spremljanju za vrednotenje. Opredelitev virov podatkov, ki bodo uporabljeni, podatkovnih vrzeli, morebitnih institucionalnih vprašanj, povezanih z zagotavljanjem podatkov, in predlaganih rešitev. Ta oddelek bi moral pokazati, da bodo ustrezni sistemi za upravljanje podatkov pripravljeni pravočasno.

Časovni okvir

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Navedite okvirno načrtovanje dejavnosti, ki bodo zagotovile, da bodo rezultati vrednotenja na voljo ob zahtevanem času, zlasti v zvezi z obveznimi vrednotenji, predvidenimi v skupnih določbah, z informacijami, ki so potrebne za izboljšana letna poročila o izvajanju operativnih programov leta 2017 in 2019, ter s poročilom o naknadnem vrednotenju.

Posebne zahteve za vrednotenje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Opis podpore, predvidene za vrednotenje na ravni lokalnih akcijskih skupin za ribištvo, zlasti o uporabi metod za samovrednotenje, in smernice za lokalne akcijske skupine za ribištvo, s katerimi bo mogoče združiti dosežke, ki bodo prikazani na ravni operativnega programa ESPR.

Sporočanje

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Opis informacij o posredovanju rezultatov vrednotenja deležnikom in oblikovalcem politike ter mehanizmov za spremljanje uporabe rezultatov vrednotenja.

Sredstva

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Opis sredstev, potrebnih in predvidenih za izvajanje načrta, vključno z navedbo upravne zmogljivosti, podatkov, finančnih sredstev in potreb IT. Opis predvidenih dejavnosti za krepitev zmogljivosti, ki bodo zagotovile, da bo mogoče načrt vrednotenja izvesti v celoti.

11.   IZVEDBENE DOLOČBE PROGRAMA (V SKLADU S ČLENOM 18(1)(m) UREDBE (EU) št. 508/2014)

11.1   Določitev organov in posredniških teles

Organ

Naziv organa

Organ upravljanja

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Posredniško telo organa upravljanja (če je relevantno)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organ za potrjevanje (če je relevantno)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Posredniško telo organa za potrjevanje (če je relevantno)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Revizijski organ

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2   Opis postopkov spremljanja in vrednotenja

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3   Splošna sestava odbora za spremljanje

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4   Kratek opis ukrepov informiranja in obveščanja javnosti, ki bodo izvedeni

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   INFORMACIJE O ORGANIH, PRISTOJNIH ZA IZVAJANJE SISTEMA NADZORA, INŠPEKCIJSKIH PREGLEDOV IN IZVRŠEVANJA (V SKLADU S ČLENOM 18(1)(o) UREDBE (EU) št. 508/2014)

12.1   Organi za izvajanje sistema nadzora, inšpekcijskih pregledov in izvrševanja

Nazivi organa

Organ št. x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organ št. y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2   Kratek opis človeških in finančnih virov, ki so na voljo za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje na področju ribištva

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3   Najpomembnejša oprema, ki je na voljo, zlasti število plovil, letal in helikopterjev

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4   Seznam izbranih vrst operacij

Vrsta operacije

Opis

Izbrana vrsta operacije

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5   Povezava s prednostnimi nalogami, ki jih opredeli Komisija, kot je določeno v členu 20(3) uredbe o ESPR

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   ZBIRANJE PODATKOV (V SKLADU S ČLENOM 18(1)(p) UREDBE (EU) št. 508/2014)

13.1   Splošen opis dejavnosti zbiranja podatkov, predvidenih za obdobje 2014–2020

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2   Opis metod shranjevanja podatkov ter njihovega upravljanja in uporabe

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3   Opis načina za doseganje dobrega finančnega in administrativnega upravljanja na področju zbiranja podatkov

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   FINANČNI INSTRUMENTI (V SKLADU Z NASLOVOM IV DELA II UREDBE (EU) št. 1303/2013)

14.1   Opis načrtovane uporabe finančnih instrumentov

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2   Izbira ukrepov ESRP, ki bodo izvedeni s finančnimi instrumenti

Ukrep ESRP [izberite ukrepe iz spustnega seznama, ki ga je vnaprej določila Komisija]

<14.2 type="S" input="S">

14.3   Okvirni zneski, ki bodo uporabljeni prek finančnih instrumentov

Skupni znesek ESPR za obdobje 2014–2020 (v EUR)

<14.3 type="N" input="M">

Priloge k programu

Seznam partnerjev, s katerimi so opravljena posvetovanja

Poročilo o predhodnem vrednotenju s povzetkom

Poročilo o strateški okoljski presoji

Opisni povzetek sistema upravljanja in nadzora (opisni povzetek bi moral vsebovati tudi pojasnilo o zagotavljanju načela ločevanja nalog in funkcionalne neodvisnosti)

Načrt nadomestil za najbolj oddaljene regije

Zemljevidi, iz katerih je razvidna velikost in lokacija sektorjev ribištva in akvakulture, kje so glavna ribiška pristanišča in lokacije za akvakulturo ter kje so zaščitena območja (celostno upravljanje obalnih območij, zaščitena morska območja, Natura 2000)


(1)  Legenda lastnosti posameznih polj:

 

vrsta: N = številka, D = datum, S = niz, C = potrditveno polje, P = odstotek, B = Boolov operator,

 

vnos: M = ročno, S = izbira, G = ustvari sistem,

 

"maxlength" = največje možno število znakov, vključno s presledki.

(2)  Velja za prednostno nalogo Unije št. 2.

(3)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(4)  Kazalniki učinka so opredeljeni z izbiro ukrepov, vendar je treba podskupino kazalnikov učinka, uporabljenih v okviru uspešnosti, utemeljiti.

(5)  Glavna dodelitev ESPR = skupna dodelitev Unije, od katere se odšteje dodelitev za rezervo za uspešnost.

(6)  Ustrezni nacionalni prispevek se sorazmerno razdeli med glavno dodelitev in rezervo za uspešnost.

(7)  Člen 5 je opisan v oddelku 1 operativnega programa „Priprava operativnega programa in vključitev partnerjev“

(8)  Države članice lahko za nekatere ukrepe predlagan odstotek iz „0 %“ spremenijo v „40 %“, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014 (UL L 69, 8.3.2014, str. 65).


PRILOGA II

STRUKTURA NAČRTA NADOMESTIL

1.   Določitev ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ali kategorij proizvodov, upravičenih do pomoči  (1)

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kategorije  (2)

Trgovsko ime

Znanstveno ime

Oznaka FAO

Predstavitev  (3)

Oznaka KN

Količina  (4)

1.

Raki

Rdeče kozice

Škrlatne kozice (Plesiopenaeus edwardsianus)

SSH

zamrznjeno

 

X ton/leto

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Določitev gospodarskih subjektov  (5)

#

(1)

(2)

Gospodarski subjekti ali njihova združenja

Kategorije proizvodov ali proizvodi

(v skladu s stolpcem 1 ali 2 preglednice 1)

1.

Ribiči

Raki (po kategorijah)/rdeče kozice (po proizvodu)

2.

Ribogojci

 

 

3.   Stopnja nadomestila za dodatne stroške, izračunana po proizvodih ali kategorijah proizvodov

Proizvod ali kategorija proizvodov  (6)

Kategorija in postavke stroškov

Povprečni stroški (7)/leto

Utemeljitev dodatnih stroškov

Stroški gospodarskega subjekta v najbolj oddaljeni regiji

Stroški gospodarskega subjekta v celinskem delu ozemlja države članice

Dodatni stroški (8) (najvišja stopnja nadomestila)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

Kategorija 1-A: Stroški proizvodnje za ribiške proizvode

Gorivo

 

 

 

 

Mazivo

 

 

 

 

Obrabljivi deli

 

 

 

 

Vzdrževanje

(vključno s popravljanjem podladja)

 

 

 

 

Ribiška, navigacijska in varnostna oprema

 

 

 

 

Vabe

 

 

 

 

Led za hladilnice za shranjevanje rib

 

 

 

 

Pristojbine za pristaniško infrastrukturo

 

 

 

 

Bančni stroški

 

 

 

 

Zavarovanje

 

 

 

 

Telekomunikacije (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Svetovalne storitve

 

 

 

 

Stroški, povezani z dejavnostmi trženja iz člena 68 uredbe o ESPR

 

 

 

 

Dobava hrane (posadka)

 

 

 

 

Stroški osebja

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

Skupni znesek dodatnih stroškov  (8) za kategorijo 1A

 

 

 

 

Kategorija 1-B: Stroški proizvodnje za proizvode iz akvakulture

Nedorasli morski organizmi

 

 

 

 

Krma (nabava in hramba)

 

 

 

 

Energija in kisik

 

 

 

 

Vzdrževanje (vključno s fitosanitarnim)

 

 

 

 

Manjši material in rezervni deli

 

 

 

 

Pristojbine za pristaniško infrastrukturo

 

 

 

 

Bančni stroški

 

 

 

 

Zavarovanje

 

 

 

 

Telekomunikacije (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Svetovalne storitve

 

 

 

 

Stroški, povezani z dejavnostmi trženja iz člena 68 uredbe o ESPR

 

 

 

 

Stroški osebja

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

Skupni znesek  (8) dodatnih stroškov za kategorijo 1B

 

 

 

 

Kategorija 2: Stroški predelave

Surovine

 

 

 

 

Obdelava odpadkov

 

 

 

 

Sortiranje in nevtraliziranje strupenih vrst

 

 

 

 

Energija

 

 

 

 

Bančni stroški

 

 

 

 

Zavarovanje

 

 

 

 

Telekomunikacije (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Svetovalne storitve

 

 

 

 

Stroški, povezani z naložbami iz člena 69 uredbe o ESPR

 

 

 

 

Stroški osebja

 

 

 

 

Priprava in pakiranje

 

 

 

 

Hlajenje in globoko zamrzovanje

 

 

 

 

Stroški, povezani z zadevnimi ukrepi iz člena 69 uredbe o ESPR

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

Skupni znesek dodatnih stroškov  (8) za kategorijo 2

 

 

 

 

Kategorija 3: Stroški trženja

Pakiranje (vključno z ledom za sveže proizvode)

 

 

 

 

Fizični prevoz (na kopnem, po morju in po zraku), vključno z morebitnimi stroški zavarovanja in carinjenja

 

 

 

 

Bančni stroški

 

 

 

 

Zavarovanje

 

 

 

 

Telekomunikacije (internet, telefon, faks)

 

 

 

 

Svetovalne storitve

 

 

 

 

Finančni stroški, ki izhajajo iz dostavnih rokov

 

 

 

 

Stroški osebja

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

Skupni znesek dodatnih stroškov  (8) za kategorijo 3

 

 

 

 

Skupni znesek dodatnih stroškov  (8) : vsota dodatnih stroškov iz stolpca (c)

 

 

 

 

Skupni znesek druge oblike javne intervencije, ki vpliva na višino dodatnih stroškov  (9)

 

 

 

 

Skupna stopnja nadomestila (skupni dodatni stroški + skupna javna intervencija)

 

 

 

 

Dodatne informacije:

Če je stopnja nadomestila nižja od dodatnih stroškov, je treba pojasniti utemeljitev, na podlagi katere je bila določena izbrana stopnja nadomestila.

 

4.   Določitev pristojnih organov

 

Naziv institucije

Organ upravljanja

Naziv institucije iz točke 11.1 "Določitev organov in posredniških teles operativnih programov"

5.   Dodatno financiranje za izvajanje načrta nadomestil (državna pomoč)

Informacije se posredujejo za vsako posamezno predvideno shemo/začasno pomoč

Regija

Ime regij(e) (NUTS  (10))

Organ, ki je dodelil pomoč

Ime

Poštni naslov

Spletni naslov

Naziv ukrepa pomoči

Nacionalna pravna podlaga (sklic na ustrezno nacionalno uradno publikacijo)

Spletna povezava na celotno besedilo ukrepa pomoči

Vrsta ukrepa

Shema pomoči

 

Začasna pomoč

Ime upravičenca in skupine (11), ki ji pripada

Sprememba obstoječe sheme pomoči ali začasne pomoči

 

Št. pomoči Komisije

Podaljšanje

Sprememba

Trajanje (12)

Shema pomoči

dd/mm/llll do dd/mm/llll

Datum dodelitve (13)

Začasna pomoč

dd/mm/llll

Zadevni gospodarski sektor(-ji)

Vsi gospodarski sektorji, upravičeni do pomoči

 

Omejena na nekatere sektorje: navedite na ravni skupine NACE (14)

Vrsta upravičenca

MSP

 

Velika podjetja

 

Proračun

Skupni letni znesek proračuna, načrtovanega v okviru sheme (15)

Nacionalna valuta … (v celih številkah)

Skupni znesek začasne pomoči, ki je bila dodeljena podjetju (16)

Nacionalna valuta … (v celih številkah)

Za jamstva (17)

Nacionalna valuta … (v celih številkah)

Instrument pomoči

Nepovratna sredstva/subvencionirana obrestna mera

Posojilo/vračljivi predujmi

Jamstvo (če je ustrezno, s sklicem na sklep Komisije (18))

Davčna ugodnost ali oprostitev davka

Zagotavljanje tveganega financiranja

Drugo (navedite)

Razlogi

Navedite razloge za vzpostavitev sheme državne pomoči ali odobritev začasne pomoči namesto pomoči v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR):

ukrep ni zajet v nacionalnem operativnem programu;

prednostna razvrstitev dodelitve sredstev v okviru nacionalnega operativnega programa;

financiranje v okviru ESPR ni več na voljo;

drugo (navedite).


(1)  Kategorija proizvodov je zbirka proizvodov, za katere je mogoče uporabiti skupni pristop za izračun dodatnih stroškov.

(2)  Neobvezno, če je nadomestilo izračunano na ravni proizvodov.

(3)  Sveže, zamrznjeno, pripravljeno, konzervirano.

(4)  Izraženo v tonah žive teže v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1224/2009 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

(5)  V skladu s členom 70(6) Uredbe (EU) št. 508/2014.

(6)  Preglednico je treba pripraviti za vsak proizvod ali kategorijo proizvodov.

(7)  Izračun na podlagi meril iz Delegirane uredbe Komisije (EU) št. …/2014.

(8)  Dodatne stroške je treba izraziti v EUR na tono žive teže v skladu z Uredbo (ES) št. 1224/2009.

(9)  V skladu s členom 71(b) Uredbe (EU) št. 508/2014.

(10)  NUTS – klasifikacija statističnih teritorialnih enot. Običajno je regija določena na ravni 2. Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).

(11)  Za namene pravil o konkurenci iz Pogodbe in za namene te uredbe je podjetje vsak subjekt, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ne glede na njegovo pravno obliko in način financiranja. Sodišče je odločilo, da bi bilo treba subjekte, ki jih nadzira (na pravni ali dejanski podlagi) isti subjekt, obravnavati kot enotno podjetje.

(12)  Obdobje, v katerem se organ, ki dodeli pomoč, lahko zaveže, da bo pomoč dodelil.

(13)  "Datum dodelitve pomoči" pomeni datum, ko se zakonska pravica do prejema pomoči dodeli upravičencu v skladu z veljavnim nacionalnim pravnim sistemom.

(14)  NACE Rev. 2 – Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski uniji. Običajno je sektor določen na ravni skupine.

(15)  V primeru sheme pomoči: navedite letni skupni znesek proračuna, načrtovanega v okviru sheme, ali ocenjeno davčno izgubo za posamezno leto za vse instrumente pomoči iz sheme.

(16)  V primeru dodelitve začasne pomoči: navedite skupni znesek pomoči/davčne izgube.

(17)  Za jamstva navedite (najvišji) znesek zajamčenih posojil.

(18)  Če je ustrezno, navedite sklic na sklep Komisije, s katerim je bila odobrena metodologija za izračun bruto ekvivalenta nepovratnih sredstev.


PRILOGA III

Napovedani znesek, za katerega namerava država članica vložiti zahtevke za plačilo, ki se nanašajo na tekoče proračunsko leto in na naslednje proračunsko leto

 

Prispevek Unije (v EUR)

[tekoče proračunsko leto]

[naslednje proračunsko leto]

januar–oktober

november–december

januar–december

Operativni program (številka CCI)

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">


PRILOGA IV

Elementi, ki morajo biti vključeni v poročilo o predhodnem vrednotenju

ODDELEK I: UVOD

1.

Namen in cilji predhodnega vrednotenja

2.

Opis postopka izvajanja predhodnega vrednotenja

3.

Sodelovanje med izvajalci predhodnega vrednotenja, organom upravljanja in izvajalci vrednotenja strateške okoljske presoje

ODDELEK II: POROČILO O PREDHODNEM VREDNOTENJU

1.   Analiza SWOT in ocena potreb

2.   Strategija in struktura operativnega programa

2.1

Prispevek k strategiji Evropa 2020

2.2

Prispevek k izvajanju skupne ribiške politike

2.3

Usklajenost s skupnim strateškim okvirom, partnerskim sporazumom, ustreznimi priporočili za posamezne države in drugimi ustreznimi instrumenti

2.4

Logika ukrepanja programa

2.5

Predlagane oblike podpore

2.6

Pričakovani prispevek k ukrepom, izbranim za dosego ciljev

2.7

Usklajenost proračunske dodelitve s cilji

2.8

Določbe za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost

2.9

Uporaba tehnične pomoči

2.10

Ustreznost in skladnost programa

3.   Ocena ukrepov, sprejetih za spremljanje napredka in rezultatov operativnega programa

3.1

Številčno ovrednotene ciljne vrednosti za kazalnike

3.2

Ustreznost mejnikov za okvir uspešnosti

3.3

Predlagani sistem spremljanja in vrednotenja

3.4

Načrt vrednotenja

4.   Ocena načrtovanih ureditev za izvajanje operativnega programa

4.1

Zadostnost človeških virov in administrativne usposobljenosti za upravljanje

4.2

Zmanjšanje upravnega bremena

5.   Ocena horizontalnih tem

5.1

Spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečevanje diskriminacije

5.2

Spodbujanje trajnostnega razvoja


Na vrh