EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32014R0763

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 763/2014 (2014. gada 11. jūlijs), ar ko nosaka noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumu tehniskajiem parametriem un norādījumus par Savienības emblēmas izveidi

OV L 209, 16.7.2014., 1./4. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/763/oj

16.7.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 209/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 763/2014

(2014. gada 11. jūlijs),

ar ko nosaka noteikumus, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu attiecībā uz informācijas un publicitātes pasākumu tehniskajiem parametriem un norādījumus par Savienības emblēmas izveidi

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 (1), un jo īpaši tās 119. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 508/2014 119. pantā noteikti vispārīgie noteikumi attiecībā uz informāciju un publicitāti, kas jāpiemēro visām darbības programmām un darbībām, ko finansē no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (“EJZF”). Sīki izstrādāti noteikumi par sabiedrībai adresētiem informācijas un publicitātes pasākumiem un pretendentiem un atbalsta saņēmējiem adresētiem informācijas pasākumiem ir izklāstīti Regulas (ES) Nr. 508/2014 V pielikumā.

(2)

Lai nodrošinātu informācijas un komunikācijas pasākumu saskaņotu vizuālo identitāti, tostarp Savienības kohēzijas politikas jomā, ietverot EJZF finansētās darbības, būtu jāizstrādā norādījumi par Savienības emblēmas izveidi un standarta krāsu definīcija, kā arī tehniskie parametri, kas jāievēro, attēlojot Savienības emblēmu un atsauces uz fondu vai fondiem, kas atbalsta darbību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Apliecinājums par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstu

Dalībvalsts vai vadošā iestāde ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka visos informācijas un publicitātes pasākumos, kuru mērķauditorija ir atbalsta saņēmēji, potenciālie atbalsta saņēmēji un sabiedrība, tiek apliecināts Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsts attiecīgajai darbībai, norādot:

a)

Savienības emblēmu saskaņā ar 2. pantu kopā ar atsauci uz Eiropas Savienību saskaņā ar 3. pantu;

b)

atsauci uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu vai, vairāku fondu sadarbības gadījumā, atsauci uz Eiropas struktūrfondiem un investīciju fondiem saskaņā ar 4. pantu.

2. pants

Savienības emblēma

1.   Eiropas Savienības emblēmu veido saskaņā ar noteiktajiem grafiskajiem standartiem, kas doti pielikumā.

2.   Savienības emblēma tīmekļa vietnēs tiek veidota krāsaina. Visos citos plašsaziņas līdzekļos, kad vien iespējams, izmanto krāsu. Vienkrāsaino versiju var izmantot tikai pamatotos gadījumos.

3.   Savienības emblēmai vienmēr jābūt skaidri redzamai un labi saskatāmā vietā. Tās novietojums un izmērs ir atbilstošs izmantotajam mērogam vai dokumentam. Savienības emblēmas minimālais augstums ir 1 cm. Mazos reklāmas materiālos Savienības emblēmas minimālais augstums ir 5 mm.

4.   Ja Savienības emblēmu ievieto tīmekļa vietnē, tai jābūt redzamai digitālās ierīces redzamības zonā tā, lai lapas lietotājiem nebūtu jāritina lapa uz leju.

5.   Ja blakus Savienības emblēmai izvieto citus logotipus, Savienības emblēma ir vismaz tāda paša izmēra, mērot augstumu vai platumu, kas citiem logotipiem ir lielākais. Ieteicams ES emblēmu novietot pēc iespējas atstatus no trešās personas organizācijas logotipa.

3. pants

Atsauce uz Eiropas Savienību

1.   Eiropas Savienības nosaukums vienmēr ir rakstīts nesaīsināti. Burtveidols, ko izmanto kopā ar Savienības emblēmu, var būt viens no šiem: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma un Verdana. Nav atļauts izmantot slīprakstu, pasvītrojumu un fonta efektus.

2.   Teksta novietojums attiecībā pret ES emblēmu netiek īpaši regulēts, bet teksts nedrīkst nekādā veidā aizsegt Savienības emblēmu.

3.   Izmantotajam fonta lielumam jābūt proporcionālam emblēmas lielumam. Fonta krāsai būtu jābūt reflex blue, melnai vai baltai – atkarībā no fona.

4. pants

Atsauce uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

Ja tīmekļa vietnē ir atsauce uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu vai Eiropas struktūrfondiem un investīciju fondiem, tai jābūt redzamai digitālās ierīces redzamības zonā tā, lai lapas lietotājiem nebūtu jāritina lapa uz leju.

5. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2014. gada 11. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 149 20.5.2014., 1. lpp.


PIELIKUMS

Savienības emblēmas izveides grafiskie standarti un standarta krāsu noteikšana

Sīkāku informāciju un norādījumus skatīt:

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

SIMBOLU APRAKSTS

Uz zila debess fona divpadsmit zelta zvaigznes veido apli, simbolizējot Eiropas tautu savienību. Zvaigžņu skaits ir nemainīgs, jo divpadsmit ir pilnības un vienotības simbols.

HERALDISKAIS APRAKSTS

Zilā laukā divpadsmit zelta piecstaru zvaigznes veido apli tā, ka to stari nesaskaras.

ĢEOMETRISKAIS APRAKSTS

Image

Emblēma ir zila taisnstūra karoga formā, kura garākā mala ir 1,5 reižu garāka par īsāko malu. Divpadsmit zelta zvaigznes, kas izvietotas ar vienādām atstarpēm, veido neredzamu apli, kura centrs ir taisnstūra diagonāļu krustpunkts. Apļa rādiuss ir vienāds ar vienu trešdaļu emblēmas augstuma. Katrai zvaigznei ir piecas virsotnes, kas atrodas uz tāda neredzama apļa perimetra, kura rādiuss ir vienāds ar vienu astoņpadsmito daļu no emblēmas augstuma. Visas zvaigznes ir stateniskas, t. i., pret mastu viens stars vertikāli un divi stari taisnā līnijā taisnā leņķī. Zvaigznes ir izvietotas kā pulksteņa ciparnīcas skaitļi. Zvaigžņu skaits ir nemainīgs.

KRĀSAS

Emblēma ir šādās krāsās:

PANTONE REFLEX BLUE krāsa taisnstūrim,

PANTONE YELLOW krāsa zvaigznēm.

ČETRKRĀSU DRUKA

Ja tiek izmantota četrkrāsu druka, šīs divas standartkrāsas jāatveido, izmantojot četrkrāsu drukas krāsas.

PANTONE YELLOW krāsu iegūst, izmantojot 100 % dzeltenu proceskrāsu.

PANTONE REFLEX BLUE krāsu iegūst, sajaucot 100 % ciāna proceskrāsu un 80 % fuksīna proceskrāsu.

INTERNETS

PANTONE REFLEX BLUE krāsa atbilst tīmekļa paletes krāsai RGB:0/51/153 (heksadecimālajā sistēmā: 003399) un PANTONE YELLOW krāsa atbilst tīmekļa paletes krāsai RGB: 255/204/0 (heksadecimālajā sistēmā: FFCC00).

MELNBALTĀ REPRODUCĒŠANA

Izmantojot melno krāsu, taisnstūra kontūru drukājiet melnā krāsā un zvaigznes drukājiet melnas uz baltas pamatnes.

Image

Izmantojot zilo krāsu (Reflex Blue), izmantojiet 100 % zilu, zvaigznes atveidojot baltā negatīva krāsā.

Image

REPRODUCĒŠANA UZ KRĀSAINA PAMATA

Ja nav iespējams cits fons kā krāsains, ap taisnstūri jābūt baltai apmalei, kuras platums ir 1/25. daļa no taisnstūra augstuma.

Image

Augša