EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R0668

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 668/2014 z dne 13. junija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

UL L 179, 19.6.2014, str. 36–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 22/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/668/oj

19.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/36


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 668/2014

z dne 13. junija 2014

o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 7(2), člena 11(3), drugega pododstavka člena 12(7), drugega pododstavka člena 19(2), člena 22(2), drugega pododstavka člena 23(4), člena 44(3), drugega pododstavka člena 49(7), drugega pododstavka člena 51(6), drugega pododstavka člena 53(3) in drugega pododstavka člena 54(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo (EU) št. 1151/2012 sta bili razveljavljeni in nadomeščeni Uredba Sveta (ES) št. 509/2006 z dne 20. marca 2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil (2) ter Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (3). Komisija je na podlagi Uredbe (EU) št. 1151/2012 pooblaščena za sprejemanje delegiranih in izvedbenih aktov. S takšnimi akti bi bilo treba sprejeti nekatera pravila, da bi se zagotovilo nemoteno delovanje shem kakovosti kmetijskih proizvodov in živil v novem pravnem okviru. Nova pravila bi morala nadomestiti izvedbena pravila uredb Komisije (ES) št. 1898/2006 z dne 14. decembra 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (4) ter (ES) št. 1216/2007 z dne 18. oktobra 2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil (5). Navedeni uredbi sta razveljavljeni z Delegirano Uredbo Komisije (EU) št. 664/2014 z dne 8. decembra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo simbolov Unije za zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske označbe in zajamčene tradicionalne posebnosti ter v zvezi z nekaterimi pravili o izvoru, nekaterimi postopkovnimi pravili in nekaterimi dodatnimi prehodnimi pravili (6).

(2)

Določiti bi bilo treba posebna pravila o uporabi jezikovnih znakov za zaščiteno označbo porekla, zaščiteno geografsko označbo in zajamčeno tradicionalno posebnost ter o prevajanju trditve, ki dopolnjuje zajamčeno tradicionalno posebnost, s čimer bi se zagotovilo, da bi gospodarski subjekti in potrošniki v vseh državah članicah lahko prebrali in razumeli takšna imena in trditve.

(3)

Geografsko območje zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb bi bilo treba v specifikaciji proizvoda opredeliti jasno in natančno, da bi se preprečile dvoumnosti ter zagotovila določena in zanesljiva osnova za delo proizvajalcev, pristojnih organov in izvajalcev nadzora.

(4)

Uvesti bi bilo treba obveznost vključitve podrobnih pravil o poreklu in kakovosti krme v specifikacije proizvodov živalskega izvora, katerih imena so registrirana kot zaščitene označbe porekla, da bi se zagotovila enotna kakovost proizvoda in uskladil način oblikovanja teh pravil.

(5)

Specifikacija proizvoda za zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe bi morala vključevati ukrepe, sprejete za zagotovitev, da proizvod izvira iz opredeljenega geografskega območja, kot je določeno v členu 7(1)(d) Uredbe (EU) št. 1151/2012. Navedeni ukrepi bi morali biti jasni in podrobni, da bi omogočali sledenje proizvoda, surovin, krme in drugih elementov, ki izhajajo iz opredeljenega geografskega območja.

(6)

V zvezi z zahtevki za registracijo imena ali odobritev spremembe, ki zajemajo razločljive proizvode, je treba opredeliti, v katerih primerih se proizvodi, ki imajo enako registrirano ime, štejejo za razločljive proizvode. Da se proizvodi, ki ne izpolnjujejo zahtev za označbe porekla in geografske označbe iz člena 5(1) in (2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, ne bi tržili pod registriranim imenom, bi bilo treba skladnost z zahtevami za registracijo dokazati za vsak razločljiv proizvod, zajet v zahtevku.

(7)

Omejevanje pakiranja kmetijskih proizvodov ali živil oziroma dejavnosti v zvezi z njihovo predstavitvijo, kot je rezanje ali ribanje, na opredeljeno geografsko območje, pomeni omejitev prostega pretoka blaga in svobode opravljanja storitev. Glede na sodno prakso Sodišča Evropske unije je take omejitve mogoče uvesti le, če so potrebne, sorazmerne in lahko ohranijo sloves geografske označbe ali označbe porekla. Kot je določeno v členu 7(1)(e) Uredbe (EU) št. 1151/2012, se za takšne omejitve zagotovijo utemeljitve za posamezne proizvode.

(8)

Za nemoteno delovanje sistema bi bilo treba določiti postopke za zahtevke, ugovore, spremembe in preklice.

(9)

Da bi se zagotovili enotni in učinkoviti postopki, bi bilo treba pripraviti obrazce za zahtevke, ugovore, spremembe in preklice ter obrazce za objavo enotnih dokumentov za imena, ki so bila registrirana pred 31. marcem 2006.

(10)

Zaradi pravne varnosti bi bilo treba jasno določiti merila za opredelitev datuma vložitve zahtevka za registracijo in vložitve zahtevka za spremembo.

(11)

Zaradi racionalizacije postopka in za potrebe standardizacije bi bilo treba določiti omejitev dolžine enotnih dokumentov.

(12)

Za potrebe standardizacije bi bilo treba sprejeti tudi posebna pravila o opisu proizvoda in metode proizvodnje. Da bi se omogočila enostavna in hitra proučitev zahtevkov za registracijo imena ali odobritev spremembe, bi moral opis proizvoda in metode proizvodnje vključevati le pomembne in primerljive elemente. Izogniti bi se bilo treba ponavljanju, implicitnim zahtevam in odvečnim delom.

(13)

Zaradi pravne varnosti bi bilo treba določiti roke v zvezi s postopkom ugovora in merila za opredelitev začetnih datumov za te roke.

(14)

Zaradi preglednosti bi morale biti informacije v zvezi z zahtevki za spremembe in zahtevki za preklice, ki jih je treba objaviti v skladu s členom 50(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, izčrpne.

(15)

Zaradi racionalizacije in poenostavitve bi moral biti elektronski obrazec edini način komunikacije, dovoljen za prenos zahtevkov, informacij in dokumentov.

(16)

Določiti bi bilo treba pravila o uporabi simbolov in označb na proizvodih, ki se tržijo pod zaščitenimi označbami porekla, zaščitenimi geografskimi označbami ali zajamčenimi tradicionalnimi posebnostmi, vključno s pravili o uporabi ustreznih jezikovnih različic.

(17)

Pojasniti bi bilo treba pravila o uporabi registriranih imen v povezavi s simboli, označbami ali ustreznimi kraticami, kot je določeno v členih 12(3) in (6) ter 23(3) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

(18)

Da bi se zagotovila enotna zaščita označb, kratic in simbolov ter povečala ozaveščenost javnosti o shemah kakovosti Unije, bi bilo treba določiti pravila o uporabi označb, kratic in simbolov v medijih ali sredstvih oglaševanja v povezavi s proizvodi, proizvedenimi v skladu z ustrezno shemo kakovosti.

(19)

Sprejeti bi bilo treba pravila o vsebini in obliki registra zaščitenih označb porekla, zaščitenih geografskih označb in zajamčenih tradicionalnih posebnosti, da se zagotovita preglednost in pravna varnost.

(20)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za politiko kakovosti kmetijskih proizvodov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Posebna pravila za ime

1.   Ime zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske označbe ali zajamčene tradicionalne posebnosti se registrira v njegovi izvirni pisavi. Če izvirna pisava ni latinica, se skupaj z imenom v izvirni pisavi registrira prepis v latinični zapis.

2.   Če je ime zajamčene tradicionalne posebnosti dopolnjeno s trditvijo iz člena 18(3) Uredbe (EU) št. 1151/2012 in je treba to trditev prevesti v druge uradne jezike, se ti prevodi vključijo v specifikacijo proizvoda.

Člen 2

Opredelitev geografskega območja

Pri zaščitenih označbah porekla in zaščitenih geografskih označbah se geografsko območje opredeli tako natančno, da se preprečijo dvoumnosti, pri čemer se sklicuje, kolikor je to mogoče, na fizične ali upravne meje.

Člen 3

Posebna pravila o krmi

Specifikacija proizvoda živalskega izvora, katerega ime je registrirano kot zaščitena označba porekla, vključuje podrobna pravila o poreklu in kakovosti krme.

Člen 4

Dokazilo o poreklu

1.   V specifikaciji proizvoda za zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo so opredeljeni postopki, ki jih morajo gospodarski subjekti izvajati v zvezi z dokazilom o poreklu za proizvod, surovine, krmo in druge elemente, ki morajo v skladu s specifikacijo proizvoda izhajati z opredeljenega geografskega območja.

2.   Gospodarski subjekti so sposobni opredeliti:

(a)

dobavitelja, količino in poreklo vseh prejetih serij surovin in/ali proizvodov;

(b)

prejemnika, količino in namembni kraj dobavljenih proizvodov;

(c)

korelacijo med vsako vhodno serijo iz točke (a) in vsako izhodno serijo iz točke (b).

Člen 5

Opis več razločljivih proizvodov

Če je v zahtevku za registracijo imena ali odobritev spremembe opisanih več razločljivih proizvodov, ki so upravičeni do uporabe tega imena, se skladnost z zahtevami za registracijo prikaže ločeno za vsak tak proizvod.

V tem členu „razločljivi proizvodi“ pomenijo proizvode, ki se kljub uporabi istega registriranega imena razpoznavno ločijo pri dajanju na trg ali jih potrošniki štejejo za različne proizvode.

Člen 6

Postopkovne zahteve za zahtevke za registracijo

1.   Enotni dokument zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe iz člena 8(1)(c) Uredbe (EU) št. 1151/2012 vključuje informacije, zahtevane v Prilogi I k tej uredbi. Informacije se pripravijo v skladu z obrazcem iz navedene priloge. Podane so jedrnato in ne presegajo 2 500 besed, razen v ustrezno utemeljenih primerih.

Sklic na objavo specifikacije proizvoda, vključen v enotni dokument, pomeni napotitev na različico specifikacije proizvoda, kot se predlaga.

2.   Specifikacija proizvoda zajamčene tradicionalne posebnosti iz člena 19 Uredbe (EU) št. 1151/2012 vključuje informacije, zahtevane v Prilogi II k tej uredbi. Informacije se pripravijo v skladu z obrazcem iz navedene priloge.

3.   Datum vložitve zahtevka je datum, na katerega je zahtevek dostavljen Komisiji po elektronski poti. Komisija pošlje potrdilo o dostavi.

Člen 7

Posebna pravila za opis proizvoda in metode proizvodnje

1.   V enotnem dokumentu za zahtevek za registracijo zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe iz člena 8(1)(c) Uredbe (EU) št. 1151/2012 je proizvod opredeljen z opredelitvami in standardi, ki se običajno uporabljajo za ta proizvod.

Opis se osredotoča na specifičnost proizvoda, ki nosi ime za registracijo, z uporabo merskih enot in običajnih ali tehničnih meril za primerjavo, pri čemer ne vključuje tehničnih značilnosti, ki veljajo za vse proizvode te vrste, in s tem povezanih obveznih pravnih zahtev, ki se uporabljajo za vse proizvode te vrste.

2.   V opisu proizvoda za zajamčeno tradicionalno posebnost iz člena 19(1)(b) Uredbe (EU) št. 1151/2012 se navedejo le značilnosti, potrebne za opredelitev proizvoda, in njegove posebne značilnosti. Ne ponavljajo se splošne obveznosti ter zlasti tehnične značilnosti, ki veljajo za vse proizvode te vrste, in s tem povezane obvezne pravne zahteve.

Opis metode proizvodnje iz člena 19(1)(c) Uredbe (EU) št. 1151/2012 vključuje le veljavno metodo proizvodnje. Nekdanje prakse se vključijo le, če se še vedno izvajajo. Opiše se le metoda, potrebna za pridobivanje posebnega proizvoda, na način, ki omogoča reprodukcijo proizvoda kjer koli.

Ključni elementi, ki dokazujejo tradicionalne lastnosti proizvoda, vključujejo glavne elemente, ki so ostali nespremenjeni, z natančnimi in dobro uveljavljenimi sklicevanji.

Člen 8

Skupni zahtevki

Zadevna država članica ali skupina vložnikov v zadevni tretji državi Komisiji predloži skupni zahtevek, kot je določen v členu 49(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012, neposredno ali prek organov v tej tretji državi. Skupni zahtevek vključuje izjavo iz člena 8(2)(c) ali 20(2)(b) Uredbe (EU) št. 1151/2012 od vseh zadevnih držav članic. Zahteve iz členov 8 in 20 Uredbe (EU) št. 1151/2012 so izpolnjene v vseh zadevnih državah članicah in tretjih državah.

Člen 9

Postopkovna pravila za ugovore

1.   Za namene člena 51(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 se pripravi utemeljen ugovor v skladu z obrazcem iz Priloge III k tej uredbi.

2.   Trimesečno obdobje iz prvega pododstavka člena 51(3) Uredbe (EU) št. 1151/2012 se začne na datum, ko je povabilo zainteresiranim stranem za dosego medsebojnega dogovora dostavljeno po elektronski poti.

3.   Obvestilo iz člena 5 Delegirane Uredbe (EU) št. 664/2014 in informacije, ki jih je treba zagotoviti Komisiji v skladu z drugim pododstavkom člena 51(3) Uredbe (EU) št. 1151/2012, se predložijo v enem mesecu od konca posvetovanj v skladu z obrazcem iz Priloge IV k tej uredbi.

Člen 10

Postopkovne zahteve za spremembe specifikacije proizvoda

1.   Zahtevki za odobritev spremembe specifikacije proizvoda za zaščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe, ki ni manjša, se pripravijo v skladu z obrazcem iz Priloge V. Ti zahtevki se dopolnijo v skladu z zahtevami iz člena 8 Uredbe (EU) št. 1151/2012. Spremenjeni enotni dokument se pripravi v skladu z obrazcem iz Priloge I k tej uredbi. Sklic na objavo specifikacije proizvoda v spremenjenem enotnem dokumentu pomeni napotitev na predlagano posodobljeno različico specifikacije proizvoda.

Zahtevki za odobritev spremembe specifikacije proizvoda za zajamčene tradicionalne posebnosti, ki ni manjša, se pripravijo v skladu z obrazcem iz Priloge VI k tej uredbi. Ti zahtevki se dopolnijo v skladu z zahtevami iz člena 20 Uredbe (EU) št. 1151/2012. Spremenjena specifikacija proizvoda se pripravi v skladu z obrazcem iz Priloge II k tej uredbi.

Informacije, ki jih je treba objaviti v skladu s členom 50(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, vsebujejo ustrezno izpolnjen zahtevek, kot je določeno v prvem in drugem pododstavku tega odstavka.

2.   Zahtevki za odobritev manjše spremembe iz drugega pododstavka člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 se pripravijo v skladu z obrazcem iz Priloge VII k tej uredbi.

Zahtevkom za odobritev manjše spremembe v zvezi z zaščitenimi označbami porekla ali zaščitenimi geografskimi označbami se priloži posodobljen enotni dokument, če je bil spremenjen, pri čemer se pripravi v skladu z obrazcem iz Priloge I. Sklic na objavo specifikacije proizvoda v spremenjenem enotnem dokumentu pomeni napotitev na predlagano posodobljeno različico specifikacije proizvoda.

Države članice pri zahtevkih, ki izvirajo iz Unije, vključijo izjavo, da po njihovem mnenju zahtevek izpolnjuje pogoje iz Uredbe (EU) št. 1151/2012 in določb, sprejetih v skladu z njo, ter sklic na objavo posodobljene specifikacije proizvoda. Zadevne skupine ali organi tretje države zahtevkom, ki izvirajo iz tretjih držav, priložijo posodobljeno specifikacijo proizvoda. Zahtevki za manjšo spremembo v primerih iz petega pododstavka člena 6(2) Delegirane Uredbe (EU) št. 664/2014 vključujejo sklic na objavo posodobljene specifikacije proizvoda za zahtevke, ki izvirajo iz držav članic, in posodobljeno specifikacijo proizvoda za zahtevke, ki izvirajo iz tretjih držav.

Zahtevkom za odobritev manjše spremembe v zvezi z zajamčenimi tradicionalnimi posebnostmi se priloži posodobljena specifikacija proizvoda, pripravljena v skladu z obrazcem iz Priloge II. Države članice vključijo izjavo, da po njihovem mnenju zahtevek izpolnjuje pogoje iz Uredbe (EU) št. 1151/2012 in določb, sprejetih v skladu z njo.

Informacije, ki jih je treba objaviti v skladu z drugim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, vsebujejo ustrezno izpolnjen zahtevek, kot je določeno v prvem pododstavku tega odstavka.

3.   Komisiji se začasna sprememba iz drugega pododstavka člena 6(3) Delegirane uredbe (EU) št. 664/2014 sporoči v skladu z obrazcem iz Priloge VIII k tej uredbi. Obrazcu se priložijo dokumenti iz drugega pododstavka člena 6(3) Delegirane uredbe (EU) št. 664/2014.

4.   Datum vložitve zahtevka za spremembo je datum, na katerega je zahtevek dostavljen Komisiji po elektronski poti. Komisija pošlje potrdilo o dostavi.

Člen 11

Preklic

1.   Zahtevek za preklic registracije v skladu s členom 54(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 se pripravi v skladu z obrazcem iz Priloge IX k tej uredbi.

Zahtevkom za preklic se priloži izjava iz člena 8(2)(c) ali 20(2)(b) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

2.   Informacije, ki jih je treba objaviti v skladu s členom 50(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012, vsebujejo ustrezno izpolnjen zahtevek za preklic, kot je določeno v prvem pododstavku odstavka 1 tega člena.

Člen 12

Način vložitve

Zahtevki, informacije in dokumenti, ki se Komisiji predložijo v skladu s členi 6, 8, 9, 10, 11 in 15, so v elektronski obliki.

Člen 13

Uporaba simbolov in označb

1.   Simboli Unije, kot so določeni v členih 12(2) in 23(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 ter vzpostavljeni s členom 2 Delegirane uredbe (EU) št. 664/2014, se prikažejo, kot določa Priloga X k tej uredbi.

2.   Označbe „ZAŠČITENA OZNAČBA POREKLA“, „ZAŠČITENA GEOGRAFSKA OZNAČBA“ in „ZAJAMČENA TRADICIONALNA POSEBNOST“ v simbolu se lahko uporabljajo v katerem koli uradnem jeziku Unije, kot določa Priloga X k tej uredbi.

3.   Kadar so simboli, označbe ali ustrezne kratice Unije, kot je določeno v členih 12 in 23 Uredbe (EU) št. 1151/2012, navedene na označevanju proizvoda, so dopolnjene z registriranim imenom.

4.   Označbe, kratice in simboli se lahko uporabljajo v skladu s členom 44(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 v medijih ali sredstvih oglaševanja za namen razširjanja sheme kakovosti ali oglaševanja registriranih imen.

5.   Proizvodi, ki se dajo na trg pred začetkom veljavnosti te uredbe ter niso skladni z odstavkoma 1 in 2, lahko ostanejo na trgu do izčrpanja zalog.

Člen 14

Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb ter register zajamčenih tradicionalnih posebnosti

1.   Ob začetku veljavnosti pravnega instrumenta za registracijo zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe Komisija v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb iz člena 11(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 vpiše naslednje podatke:

(a)

registrirano ime (ali imena) proizvoda;

(b)

vrsto proizvoda iz Priloge XI k tej uredbi;

(c)

sklic na instrument za registracijo imena;

(d)

informacijo, da je ime zaščiteno kot geografska označba ali označba porekla;

(e)

navedbo države ali držav porekla.

2.   Ob začetku veljavnosti pravnega instrumenta za registracijo zajamčene tradicionalne posebnosti Komisija v register zajamčenih tradicionalnih posebnosti iz člena 22(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012 vpiše naslednje podatke:

(a)

registrirano ime (ali imena) proizvoda;

(b)

vrsto proizvoda iz Priloge XI k tej uredbi;

(c)

sklic na instrument za registracijo imena;

(d)

navedbo države ali držav skupine ali skupin, ki so vložile zahtevek;

(e)

informacijo, ali odločitev o registraciji določa, da mora biti ime zajamčene tradicionalne posebnosti dopolnjeno s trditvijo iz člena 18(3) Uredbe (EU) št. 1151/2012;

(f)

le za zahtevke, prejete pred začetkom veljavnosti Uredbe (EU) št. 1151/2012, informacijo, ali gre za registracijo brez pridržanja imena.

3.   Če Komisija odobri spremembo specifikacije proizvoda, ki vključuje spremembo informacij, vpisanih v registrih, potem izbriše izvirne podatke in vpiše nove podatke, ki začnejo veljati z začetkom veljavnosti odločitve o odobritvi spremembe.

4.   Ko začne preklic učinkovati, Komisija izbriše ime iz zadevnega registra.

Člen 15

Prehodna pravila

Zahtevek za objavo enotnega dokumenta, ki ga vloži država članica v skladu s členom 8(1) Delegirane uredbe (EU) št. 664/2014, v zvezi z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo, registrirano pred 31. marcem 2006, se pripravi v skladu z obrazcem iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 16

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 9(1) se uporablja le za postopke ugovora, pri katerih se trimesečno obdobje, določeno v prvem pododstavku člena 51(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012, ni začelo na datum začetka veljavnosti te uredbe.

Člen 9(3) se uporablja le za postopke ugovora, pri katerih se trimesečno obdobje, določeno v prvem pododstavku člena 51(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012, ni končalo na datum začetka veljavnosti te uredbe.

Prvi stavek točke 2 Priloge X se uporablja od 1. januarja 2016 brez poseganja v proizvode, ki so že bili dani na trg pred tem datumom.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. junija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 1.

(2)  UL L 93, 31.3.2006, str. 1.

(3)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12.

(4)  UL L 369, 23.12.2006, str. 1.

(5)  UL L 275, 19.10.2007, str. 3.

(6)  Glej str. 17 tega Uradnega lista.


PRILOGA I

ENOTNI DOKUMENT

[Vstavite ime, kot je v točki 1 spodaj:] „…“

EU št.: [samo za uporabo v EU]

[Označite z „X“:]

ZOP

ZGO

1.   Ime [ZOP ali ZGO]

[Vstavite predlagano ime za registracijo ali registrirano ime v primeru zahtevka za odobritev spremembe specifikacije proizvoda ali zahtevka za objavo v skladu s členom 15 te uredbe.]

2.   Država članica ali tretja država

3.   Opis kmetijskega proizvoda ali živila

3.1   Vrsta proizvoda [v skladu s Prilogo XI]

3.2   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz točke 1

[Glavne točke iz člena 7(1)(b) Uredbe (EU) št. 1151/2012. Za opredelitev proizvoda uporabite opredelitve in standarde, ki se običajno uporabljajo za ta proizvod. Pri opisu proizvoda se osredotočite na njegovo specifičnost, pri čemer uporabite merske enote in običajna ali tehnična merila za primerjavo, ne vključujte pa tehničnih značilnosti, ki veljajo za vse proizvode te vrste, in s tem povezanih obveznih pravnih zahtev, ki se uporabljajo za vse proizvode te vrste (člen 7(1) te uredbe).]

3.3   Krma (samo za proizvode živalskega izvora) in surovine (samo za predelane proizvode)

[Za ZOP: potrdite, da krma in surovine izvirajo z zadevnega območja. Če krma ali surovine izvirajo z drugega območja, podrobno opišite te izjeme in jih utemeljite. Te izjeme morajo biti skladne s pravili, sprejetimi v skladu s členom 5(4) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

Za ZGO: navedite vse zahteve glede kakovosti ali omejitve glede porekla surovin. Utemeljite vsako tako omejitev. Takšne omejitve morajo biti skladne s pravili, sprejetimi v skladu s členom 5(4) Uredbe (EU) št. 1151/2012, in utemeljene kar zadeva povezavo iz člena 7(1)(f) navedene uredbe.]

3.4   Posebne faze proizvodnje, ki jih je treba izvajati na opredeljenem geografskem območju

[Utemeljite vsako omejitev ali odstopanje.]

3.5   Posebna pravila za rezanje, ribanje, pakiranje itn. proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime

[Če jih ni, pustite prazno. Utemeljite vsako omejitev za posamezni proizvod.]

3.6   Posebna pravila za označevanje proizvoda, za katerega se uporablja registrirano ime

[Če jih ni, pustite prazno. Utemeljite vsako omejitev.]

4.   Jedrnata opredelitev geografskega območja

[Po potrebi vstavite zemljevid območja.]

5.   Povezava z geografskim območjem

[Za ZOP: vzročna povezava med kakovostjo ali značilnostmi proizvoda in geografskim okoljem, skupaj z njegovimi posebnimi naravnimi in človeškimi dejavniki, po potrebi vključno z elementi opisa proizvoda ali metode proizvodnje, ki utemeljujejo povezavo.

Za ZGO: vzročna povezava med geografskim poreklom in po potrebi določeno kakovostjo, slovesom ali drugimi značilnostmi proizvoda.

Izrecno navedite, na katerih od navedenih dejavnikov (sloves, določena kakovost, druge značilnosti proizvoda) temelji vzročna povezava, in podajte le informacije v zvezi z relevantnimi dejavniki, po potrebi vključno z elementi opisa proizvoda ali metode proizvodnje, ki utemeljujejo povezavo.]

Sklic na objavo specifikacije proizvoda

(drugi pododstavek člena 6(1) te uredbe)


PRILOGA II

SPECIFIKACIJA PROIZVODA ZA ZAJAMČENO TRADICIONALNO POSEBNOST

[Vstavite ime, kot je v točki 1 spodaj:] „…“

EU št.: [samo za uporabo v EU]

Država članica ali tretja država: „…“

1.   Ime za registracijo

2.   Vrsta proizvoda [v skladu s Prilogo XI]

3.   Razlogi za registracijo

3.1   Gre za proizvod:

katerega način proizvodnje, predelava ali sestava ustreza tradicionalni praksi za zadevni proizvod ali živilo,

ki je proizveden iz surovin ali sestavin, ki se tradicionalno uporabljajo.

[Obrazložite.]

3.2   Gre za ime:

ki se tradicionalno uporablja za označevanje specifičnega proizvoda,

ki opredeljuje tradicionalne ali posebne lastnosti proizvoda.

[Obrazložite.]

4.   Opis

4.1   Opis proizvoda, za katerega se uporablja ime iz točke 1, vključno z njegovimi glavnimi fizikalnimi, kemijskimi, mikrobiološkimi ali organoleptičnimi značilnostmi, ki dokazujejo posebne lastnosti proizvoda (člen 7(2) te uredbe)

4.2   Opis metode proizvodnje proizvoda, za katerega se uporablja ime iz točke 1, ki jo morajo proizvajalci upoštevati, po potrebi vključno z vrsto in značilnostmi uporabljenih surovin ali sestavin, in metode, po kateri je proizvod pripravljen (člen 7(2) te uredbe)

4.3   Opis ključnih elementov, ki opredeljujejo tradicionalne lastnosti proizvoda (člen 7(2) te uredbe)


PRILOGA III

UTEMELJENI UGOVOR

[Označite z „X“:]

ZOP

ZGO

ZTP

1.   Ime proizvoda

[Kot je navedeno v objavi Uradnega lista (UL).]

2.   Uradni sklic

[Kot je navedeno v objavi Uradnega lista (UL).]

Sklicna številka:

Datum objave v UL:

3.   Podatki o osebi za stike

Oseba za stike:

Naziv (g./ga. …): …

Ime: …

Skupina/organizacija/posameznik:

Ali nacionalni organ:

 

Služba:

Naslov:

Telefon + …

E-naslov:

4.   Razlog za ugovor:

Za ZOP ZGO:

Neizpolnjevanje pogojev iz člena 5 in člena 7(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

Registracija imena bi bila v nasprotju s členom 6(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 (rastlinska sorta ali živalska pasma).

Registracija imena bi bila v nasprotju s členom 6(3) Uredbe (EU) št. 1151/2012 (homonim ali delni homonim).

Registracija imena bi bila v nasprotju s členom 6(4) Uredbe (EU) št. 1151/2012 (že obstoječa blagovna znamka).

Registracija bi ogrozila obstoj imen, blagovnih znamk ali proizvodov, kot določa člen 10(1)(c) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

Predlagano ime za registracijo je generično; zagotoviti je treba podrobnosti, kot določa člen 10(1)(d) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

Za ZTP:

Neizpolnjevanje pogojev iz člena 18 Uredbe (EU) št. 1151/2012.

Registracija imena ne bi bila združljiva s pogoji Uredbe (EU) št. 1151/2012 (člen 21(1)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012).

Predlagano ime za registracijo je zakonito, splošno znano in gospodarsko pomembno za podobne kmetijske proizvode ali živila (člen 21(1)(b) Uredbe (EU) št. 1151/2012).

5.   Podrobnosti o ugovoru

Navedite ustrezno utemeljene razloge za ugovor in njegovo upravičenost.

Predložite tudi izjavo, v kateri obrazložite pravni interes za ugovor, razen če ugovor vložijo nacionalni organi (v tem primeru izjava o pravnem interesu ni potrebna). Ugovor mora vključevati podpis in datum.


PRILOGA IV

URADNO OBVESTILO O KONCU POSVETOVANJ PO POSTOPKU UGOVORA

[Označite z „X“:]

ZOP

ZGO

ZTP

1.   Ime proizvoda

[Kot je navedeno v objavi Uradnega lista (UL).]

2.   Uradni sklic [kot je navedeno v objavi Uradnega lista (UL)]

Sklicna številka:

Datum objave v UL:

3.   Rezultat posvetovanj

3.1   Dogovor je bil dosežen z naslednjimi vlagatelji ugovora:

[Priložite kopije dopisov, ki potrjujejo dogovor in vključujejo vse dejavnike, ki so ga omogočili (člen 5 Delegirane uredbe (EU) št. 664/2014).]

3.2   Dogovor ni bil dosežen z naslednjimi vlagatelji ugovora:

[Priložite informacije iz zadnjega stavka drugega pododstavka člena 51(3) Uredbe (EU) št. 1151/2012.]

4.   Specifikacija proizvoda in enotni dokument

4.1   Specifikacija proizvoda je bila spremenjena:

… da (1)

… ne

4.2   Enotni dokument je bil spremenjen (le za ZOP in ZGO):

… da (2)

… ne

5.   Datum in podpis

[Ime]

[Služba/Organizacija]

[Naslov]

[Telefon +]

[E-naslov: ]


(1)  Če je odgovor „da“, priložite opis sprememb in spremenjeno specifikacijo proizvoda.

(2)  Če je odgovor „da“, priložite kopijo posodobljenega dokumenta.


PRILOGA V

Zahtevek za odobritev spremembe specifikacije proizvoda za zaščitene označbe porekla/zaščitene geografske označbe, ki ni manjša

Zahtevek za odobritev spremembe v skladu s prvim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012

[Registrirano ime:] „…“

EU št.: [samo za uporabo v EU]

[Označite z „X“:]

ZOP

ZGO

1.   Skupina vložnikov in pravni interes

[Navedite ime, naslov, telefon in e-naslov skupine, ki predlaga spremembo (za zahtevke iz tretjih držav navedite tudi ime in naslov zadevnih organov ali, če so na voljo, organov, ki preverjajo skladnost z določbami specifikacije proizvoda). Predložite tudi izjavo, v kateri obrazložite pravni interes skupine vložnikov.]

2.   Država članica ali tretja država

3.   Postavka v specifikaciji proizvoda, na katero se sprememba nanaša

Ime proizvoda

Opis proizvoda

Geografsko območje

Dokazilo o poreklu

Metoda proizvodnje

Povezava

Označevanje

Drugo [Navedite.]

4.   Vrsta sprememb

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZOP ali ZGO, ki se ne šteje za manjšo v skladu s tretjim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZOP ali ZGO, za katero enotni dokument (ali enakovredni dokument) ni bil objavljen, pri čemer se sprememba ne šteje za manjšo v skladu s tretjim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

5.   Spremembe

[Za vsako izbrano postavko v razdelku 3 zgoraj izčrpno opišite vsako spremembo in navedite posebne razloge zanjo. Pri vsaki spremembi je treba podrobno primerjati izvirno specifikacijo proizvoda in po potrebi izvirni enotni dokument s predlaganimi spremenjenimi različicami. Zahtevek za spremembo mora biti samozadosten. Informacije, navedene v tem razdelku, morajo biti izčrpne (prvi in drugi pododstavek člena 6(1) Delegirane uredbe (EU) št. 664/2014).]


PRILOGA VI

Zahtevek za odobritev spremembe specifikacije proizvoda za zajamčene tradicionalne posebnosti, ki ni manjša

Zahtevek za odobritev spremembe v skladu s prvim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012

[Registrirano ime:] „…“

EU št.: [samo za uporabo v EU]

1.   Skupina vložnikov in pravni interes

Ime skupine:

Naslov:

Telefon +

E-naslov:

Predložite izjavo, v kateri obrazložite pravni interes skupine, ki predlaga spremembo.

2.   Država članica ali tretja država

3.   Postavka v specifikaciji proizvoda, na katero se sprememba nanaša

Ime proizvoda

Opis proizvoda

Metoda proizvodnje

Drugo [Navedite.]

4.   Vrsta sprememb

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZTP, ki se ne šteje za manjšo v skladu s četrtim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

5.   Spremembe

[Za vsako izbrano postavko v razdelku 3 zgoraj izčrpno opišite vsako spremembo in navedite posebne razloge zanjo. Pri vsaki spremembi je treba podrobno primerjati izvirno specifikacijo proizvoda s predlagano spremenjeno različico. Zahtevek za spremembo mora biti samozadosten. Informacije, navedene v tem razdelku, morajo biti izčrpne (prvi in drugi pododstavek člena 6(1) Delegirane uredbe (EU) št. 664/2014).]


PRILOGA VII

Zahtevek za odobritev manjše spremembe

Zahtevek za odobritev manjše spremembe v skladu z drugim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012

[Registrirano ime:] „…“

EU št.: [samo za uporabo v EU]

[Označite z „X“:]

ZOP

ZGO

ZTP

1.   Skupina vložnikov in pravni interes

[Navedite ime, naslov, telefon in e-naslov skupine, ki predlaga spremembo (za zahtevke v zvezi z ZOP in ZGO iz tretjih držav navedite tudi ime in naslov zadevnih organov ali, če so na voljo, organov, ki preverjajo skladnost z določbami specifikacije proizvoda). Predložite tudi izjavo, v kateri obrazložite pravni interes skupine vložnikov.]

2.   Država članica ali tretja država

3.   Postavka v specifikaciji proizvoda, na katero se sprememba nanaša

Opis proizvoda

Dokazilo o poreklu

Metoda proizvodnje

Povezava

Označevanje

Drugo [Navedite.]

4.   Vrsta sprememb

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZOP ali ZGO, ki se šteje za manjšo v skladu s tretjim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 in zaradi katere ni potrebna sprememba objavljenega enotnega dokumenta.

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZOP ali ZGO, ki se šteje za manjšo v skladu s tretjim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 in zaradi katere je potrebna sprememba objavljenega enotnega dokumenta.

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZOP ali ZGO, za katero enotni dokument (ali enakovredni dokument) ni bil objavljen, pri čemer se sprememba šteje za manjšo v skladu s tretjim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

Sprememba specifikacije proizvoda za registrirano ZTP, ki se šteje za manjšo v skladu s četrtim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012.

5.   Spremembe

[Za vsako izbrano postavko v razdelku zgoraj opišite vsako spremembo in povzemite razloge zanjo. Pri vsaki spremembi je treba primerjati izvirno specifikacijo proizvoda in po potrebi izvirni enotni dokument s predlaganimi spremenjenimi različicami. Jasno obrazložite, zakaj se v skladu s tretjim in/ali četrtim pododstavkom člena 53(2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 sprememba šteje za manjšo. Zahtevek za manjšo spremembo mora biti samozadosten (drugi pododstavek člena 6(2) Delegirane uredbe (EU) št. 664/2014).]

6.   Posodobljena specifikacija proizvoda (le za ZOP in ZGO)

[Le v primerih iz petega pododstavka člena 6(2) Delegirane uredbe (EU) št. 664/2014:

(a)

kadar zahtevke vložijo države članice, vključite sklic na objavo posodobljene specifikacije proizvoda;

(b)

kadar zahtevke vložijo tretje države, vključite posodobljeno specifikacijo proizvoda.]


PRILOGA VIII

SPOROČILO O ZAČASNI SPREMEMBI

Sporočilo o začasni spremembi v skladu z drugim pododstavkom člena 6(3) Delegirane uredbe (EU) št. 664/2014

[Registrirano ime:] „…“

EU št.: [samo za uporabo v EU]

[Označite z „X“:]

ZOP

ZGO

ZTP

1.   Država članica ali tretja država

2.   Spremembe

[Navedite postavko v specifikaciji proizvoda, na katero se nanaša začasna sprememba. Podajte podroben opis in razloge za vsako odobreno začasno spremembo, vključno z opisom in oceno posledic te spremembe za zahteve in merila, po katerih se proizvod uvršča v shemo kakovosti (člen 5(1) in (2) Uredbe (EU) št. 1151/2012 za ZOP in ZGO ter člen 18(1) in (2) navedene uredbe za ZTP). Podrobno opišite tudi ukrepe, ki upravičujejo začasne spremembe (sanitarni in fitosanitarni ukrepi, uradno priznanje naravnih nesreč ali neugodnih vremenskih razmer itn.), in navedite razloge za sprejetje teh ukrepov. Poleg tega opišite odnos med temi ukrepi in odobreno začasno spremembo.]


PRILOGA IX

ZAHTEVEK ZA PREKLIC

Zahtevek za preklic v skladu s členom 54(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012

[Registrirano ime:] „…“

EU št.: [samo za uporabo v EU]

[Označite z „X“:]

ZGO

ZOP

ZTP

1.   Registrirano ime, za katero se predlaga preklic

2.   Država članica ali tretja država

3.   Vrsta proizvoda [v skladu s Prilogo XI]

4.   Oseba ali organ, ki vlaga zahtevek za preklic

[Navedite ime, naslov, telefon in e-naslov fizične ali pravne osebe ali proizvajalcev iz člena 54(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012, ki zahtevajo preklic (za zahtevke v zvezi z ZOP in ZGO iz tretjih držav navedite tudi ime in naslov zadevnih organov ali, če so na voljo, organov, ki preverjajo skladnost z določbami specifikacije proizvoda). Predložite tudi izjavo, v kateri obrazložite pravni interes fizične ali pravne osebe, ki zahteva preklic.]

5.   Vrsta preklica in povezani razlogi

V skladu s prvim pododstavkom člena 54(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012

točka (a)

[Navedite podrobne razloge in po potrebi dokaze za preklic registracije imena v skladu s točko (a) prvega pododstavka člena 54(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012.]

točka (b)

[Navedite podrobne razloge in po potrebi dokaze za preklic registracije imena v skladu s točko (b) prvega pododstavka člena 54(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012.]

V skladu z drugim pododstavkom člena 54(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012

[Navedite podrobne razloge in po potrebi dokaze za preklic registracije imena v skladu z drugim pododstavkom člena 54(1) Uredbe (EU) št. 1151/2012.]


PRILOGA X

PRIKAZ SIMBOLOV IN OZNAČB UNIJE ZA ZOP, ZGO IN ZTP

1.   Barvni simboli Unije

Pri barvnih simbolih se lahko uporabljata neposredni tisk (Pantone) ali štiribarvni tisk. Referenčne barve so navedene spodaj.

Simboli Unije v barvah Pantone:

Image Image Image Image Image Image

Simboli Unije s štiribarvnim tiskom:

Image Image Image Image Image Image

Kontrast z barvami ozadja

Če je simbol barvni na barvnem ozadju, zaradi česar je težko viden, je treba uporabiti zunanji razmejevalen krog okrog simbola, da se izboljša kontrast z ozadjem:

Image Image Image

2.   Črno-beli simboli Unije

Uporaba črno-belih simbolov je dovoljena le, če sta črna in bela edini barvi tiska, uporabljeni na embalaži.

Črno-beli simboli Unije se prikažejo na naslednji način:

Image Image Image

Črno-beli simboli Unije v negativu

Če je ozadje na embalaži ali označevanju temno, se lahko simboli uporabijo v negativu na naslednji način:

Image Image Image

3.   Tipografija

Za besedilo je treba uporabiti velike črke Times Roman.

4.   Velikost

Simbol Unije mora v premeru meriti najmanj 15 mm, vendar se premer lahko zmanjša na 10 mm pri majhnih embalažah ali proizvodih.

5.   „Zaščitena označba porekla“ in njene kratice v jezikih EU

Jezik EU | Izraz | Kratica |

BG | защитено наименование за произход | ЗНП |

ES | denominación de origen protegida | DOP |

CS | chráněné označení původu | CHOP |

DA | beskyttet oprindelsesbetegnelse | BOB |

DE | geschützte Ursprungsbezeichnung | g.U. |

ET | kaitstud päritolunimetus | KPN |

EL | προστατευόμενη ονομασία προέλευσης | ΠΟΠ |

EN | protected designation of origin | PDO |

FR | appellation d'origine protégée | AOP |

GA | bunús ainmníochta cosanta | BAC |

HR | zaštićena oznaka izvornosti | ZOI |

IT | denominazione d'origine protetta | DOP |

LV | aizsargāts cilmes vietas nosaukums | ACVN |

LT | saugoma kilmės vietos nuoroda | SKVN |

HU | oltalom alatt álló eredetmegjelölés | OEM |

MT | denominazzjoni protetta ta' oriġini | DPO |

NL | beschermde oorsprongsbenaming | BOB |

PL | chroniona nazwa pochodzenia | CHNP |

PT | denominação de origem protegida | DOP |

RO | denumire de origine protejată | DOP |

SK | chránené označenie pôvodu | CHOP |

SL | zaščitena označba porekla | ZOP |

FI | suojattu alkuperänimitys | SAN |

SV | skyddad ursprungsbeteckning | SUB |

6.   „Zaščitena geografska označba“ in njene kratice v jezikih EU

Jezik EU | Izraz | Kratica |

BG | защитено географско указание | ЗГУ |

ES | indicación geográfica protegida | IGP |

CS | chráněné zeměpisné označení | CHZO |

DA | beskyttet geografisk betegnelse | BGB |

DE | geschützte geografische Angabe | g.g.A. |

ET | kaitstud geograafiline tähis | KGT |

EL | προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη | ΠΓΕ |

EN | protected geographical indication | PGI |

FR | indication géographique protégée | IGP |

GA | sonra geografach cosanta | SGC |

HR | zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla | ZOZP |

IT | indicazione geografica protetta | IGP |

LV | aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde | AĢIN |

LT | saugoma geografinė nuoroda | SGN |

HU | oltalom alatt álló földrajzi jelzés | OFJ |

MT | indikazzjoni ġeografika protetta | IĠP |

NL | beschermde geografische aanduiding | BGA |

PL | chronione oznaczenie geograficzne | CHOG |

PT | indicação geográfica protegida | IGP |

RO | indicație geografică protejată | IGP |

SK | chránené zemepisné označenie | CHZO |

SL | zaščitena geografska označba | ZGO |

FI | suojattu maantieteellinen merkintä | SMM |

SV | skyddad geografisk beteckning | SGB |

7.   „Zajamčena tradicionalna posebnost“ in njene kratice v jezikih EU

Jezik EU | Izraz | Kratica |

BG | храна с традиционно специфичен характер | ХТСХ |

ES | especialidad tradicional garantizada | ETG |

CS | zaručená tradiční specialita | ZTS |

DA | garanteret traditionel specialitet | GTS |

DE | garantiert traditionelle Spezialität | g.t.S. |

ET | garanteeritud traditsiooniline toode | GTT |

EL | εγγυημένο παραδοσιακό ιδιότυπο προϊόν | Ε Π Ι Π |

EN | traditional speciality guaranteed | TSG |

FR | spécialité traditionnelle garantie | STG |

GA | speisialtacht thraidisiúnta ráthaithe | STR |

HR | zajamčeno tradicionalni specijalitet | ZTS |

IT | specialità tradizionale garantita | STG |

LV | garantēta tradicionālā īpatnība | GTI |

LT | garantuotas tradicinis gaminys | GTG |

HU | hagyományos különleges termék | HKT |

MT | speċjalità tradizzjonali garantita | STG |

NL | gegarandeerde traditionele specialiteit | GTS |

PL | gwarantowana tradycyjna specjalność | GTS |

PT | especialidade tradicional garantida | ETG |

RO | specialitate tradițională garantată | STG |

SK | zaručená tradičná špecialita | ZTŠ |

SL | zajamčena tradicionalna posebnost | ZTP |

FI | aito perinteinen tuote | APT |

SV | garanterad traditionell specialitet | GTS |


PRILOGA XI

RAZVRSTITEV PROIZVODOV

1.   Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi iz Priloge I k Pogodbi

Skupina 1.1 Sveže meso (in klavnični izdelki)

Skupina 1.2 Mesni proizvodi (kuhani, soljeni, dimljeni itn.)

Skupina 1.3 Siri

Skupina 1.4 Drugi proizvodi živalskega izvora (jajca, med, različni mlečni proizvodi razen masla itn.)

Skupina 1.5 Olja in masti (maslo, margarina, olje itn.)

Skupina 1.6 Sadje, zelenjava in žita, sveži ali predelani

Skupina 1.7 Sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni proizvodi

Skupina 1.8 Ostali proizvodi iz Priloge I k Pogodbi (začimbe itn.)

2.   Kmetijski proizvodi in živila iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1151/2012

I.   Označbe porekla in geografske označbe

Skupina 2.1 Pivo

Skupina 2.2 Čokolada in izdelki iz nje

Skupina 2.3 Kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski izdelki

Skupina 2.4 Pijače iz rastlinskih izvlečkov

Skupina 2.5 Testenine

Skupina 2.6 Sol

Skupina 2.7 Naravne gume in smole

Skupina 2.8 Gorčična pasta

Skupina 2.9 Seno

Skupina 2.10 Eterična olja

Skupina 2.11 Pluta

Skupina 2.12 Košeniljka

Skupina 2.13 Cvetje in okrasne rastline

Skupina 2.14 Bombaž

Skupina 2.15 Volna

Skupina 2.16 Protje

Skupina 2.17 Trt lan

Skupina 2.18 Usnje

Skupina 2.19 Krzno

Skupina 2.20 Perje

II.   Zajamčene tradicionalne posebnosti

Skupina 2.21 Pripravljene jedi

Skupina 2.22 Pivo

Skupina 2.23 Čokolada in izdelki iz nje

Skupina 2.24 Kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski izdelki

Skupina 2.25 Pijače iz rastlinskih izvlečkov

Skupina 2.26 Testenine

Skupina 2.27 Sol


Na vrh