EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R0367

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 367/2014 z dne 10. aprila 2014 o določitvi neto zneskov, ki so na voljo za odhodke EKJS

UL L 108, 11.4.2014, str. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 27/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/367/oj

11.4.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 108/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 367/2014

z dne 10. aprila 2014

o določitvi neto zneskov, ki so na voljo za odhodke EKJS

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti člena 16(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 je letna zgornja meja odhodkov Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) sestavljena iz najvišjih zneskov, določenih za ta sklad v okviru Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 (2), Priloga I, zgornja meja za tržne ukrepe in neposredna plačila.

(2)

Člen 10c(2) Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (3) določa, da se zneski, ki izhajajo iz prostovoljne prilagoditve iz člena 10b(5) navedene uredbe in iz uporabe člena 136 navedene uredbe, dajo na voljo Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja (EKSRP) za proračunsko leto 2014.

(3)

V Izvedbenem sklepu Komisije 2013/146/EU (4) je določen znesek, ki izhaja iz uporabe prostovoljne prilagoditve v Združenem kraljestvu za koledarsko leto 2013. Ta znesek bi se moral dati na voljo za EKSRP v letu 2014.

(4)

Člen 136 Uredbe (ES) št. 73/2009 določa, da so se lahko države članice do 1. avgusta 2009 odločile, da za podporo Unije v okviru programov razvoja podeželja, ki jih financira EKSRP, iz proračunskega leta 2011 prenesejo znesek, ki se izračuna v skladu s členom 69(7) navedene uredbe in ne v skladu s členom 69(6)(a) navedene uredbe. Zneski, ki so na voljo za prenos, so izračunani in določeni v Prilogi III k Uredbi Komisije (ES) št. 1120/2009 (5).

(5)

Člen 136b Uredbe (ES) št. 73/2009, ki je bil dodan z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (6), določa, da države članice, ki so se v skladu s členom 136 Uredbe (ES) št. 73/2009 odločile, da bodo dale na voljo znesek iz proračunskega leta 2011 za podporo Unije v okviru načrtovanja programov za razvoj podeželja in financiranje iz EKSRP, zneske iz Priloge VIIIa k navedeni uredbi, kakor je bila dodana z Uredbo (EU) št. 1310/2013, še naprej dajejo na voljo za načrtovanje programov za razvoj podeželja in financiranje iz EKSRP za proračunsko leto 2015.

(6)

Zato se zneski, določeni v Prilogi VIIIa k Uredbi (ES) št. 73/2009 za Nemčijo in Švedsko, dajo na voljo za načrtovanje programov za razvoj podeželja in financiranje iz EKSRP za proračunsko leto 2015.

(7)

Člen 66(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (7) določa, da se za države članice, ki so uporabile prvi pododstavek člena 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 (8), ustrezni letni proračun, ki je na voljo v skladu s členom 5(1) navedene uredbe, na EKSRP prenese z učinkom od 1. januarja 2014. Grčija je uporabila prvi pododstavek člena 4(1) Uredbe (ES) št. 637/2008.

(8)

Zato je treba določiti neto zneske, ki bodo na voljo za odhodke EKJS, za proračunska leta od 2014 do 2020. Zaradi jasnosti bi bilo treba zneske, ki se morajo dati na voljo EKSRP, tudi objaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Neto zneski, ki so na voljo za odhodke Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS), in zneski, ki so na voljo za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) za proračunska leta od 2014 do 2020 v skladu s členi 10c(2), 136 in 136b Uredbe (ES) št. 73/2009 ter členom 66(1) Uredbe (EU) št. 1307/2013, so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. aprila 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003 (UL L 30, 31.1.2009, str. 16).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/146/EU z dne 20. marca 2013 o določitvi zneska, ki izhaja iz uporabe prostovoljne prilagoditve v Združenem kraljestvu za koledarsko leto 2013 (UL L 82, 22.3.2013, str. 58).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 1120/2009 z dne 29. oktobra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila iz naslova III Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L 316, 2.12.2009, str. 1).

(6)  Uredba (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L 347, 20.12.2013, str. 865).

(7)  Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).

(8)  Uredba Sveta (ES) št. 637/2008 z dne 23. junija 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 in o uvedbi nacionalnih programov prestrukturiranja za sektor bombaža (UL L 178, 5.7.2008, str. 1).


PRILOGA

(v milijonih EUR)

Proračunsko leto

Zneski, dani na voljo EKSRP

Neto zneski, dani na voljo za odhodke EKJS

Člen 10b Uredbe (ES) št. 73/2009

Člen 136 Uredbe (ES) št. 73/2009

Člen 136b Uredbe (ES) št. 73/2009

Člen 66 Uredbe (EU) št. 1307/2013

2014

296,3

51,6

 

4,0

43 778,1

2015

 

 

51,6

4,0

44 312,4

2016

 

 

 

4,0

44 624,0

2017

 

 

 

4,0

44 859,0

2018

 

 

 

4,0

44 885,0

2019

 

 

 

4,0

44 912,0

2020

 

 

 

4,0

44 937,0


Na vrh