EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R0215

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade

UL L 69, 8.3.2014, str. 65–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 13/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/215/oj

8.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 69/65


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 215/2014

z dne 7. marca 2014

o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006 (1), zlasti tretjega pododstavka člena 8, petega pododstavka člena 22(7) in drugega pododstavka člena 96(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1303/2013 določa skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR), Evropskem socialnem skladu (ESS), Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (ESPR), ki zagotavljajo podporo v okviru kohezijske politike in sedaj delujejo na podlagi skupnega okvira.

(2)

Določbe te uredbe so tesno povezane, saj zadevajo pravila, ki veljajo za vsakega od petih strukturnih in investicijskih skladov, in sicer v zvezi z vidiki, ki so skupni vsaj trem od teh skladov, tj. metodologijo za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov, vse pa tudi vplivajo na vsebino programov. Za zagotovitev skladnosti med temi določbami, ki bi morale stopiti v veljavo istočasno, da se olajša strateško načrtovanje programov strukturnih in investicijskih skladov, ter za omogočanje njihovega celovitega pregleda in dostopa do njih za vse prebivalce Unije, je zaželeno, da se ti elementi, relevantni za načrtovanje programov strukturnih in investicijskih skladov, ki bodo določeni z izvedbenimi akti, kot jih določa Uredba (EU) št. 1303/2013, vključijo v eno samo uredbo.

(3)

V skladu s tretjim pododstavkom člena 8 Uredbe (EU) št. 1303/2013 je treba za vsakega od petih strukturnih in investicijskih skladov sprejeti skupno metodologijo za določitev ravni podpore ciljem na področju podnebnih sprememb. Ta metodologija bi morala obsegati določitev posebnega koeficienta podpore iz strukturnih in investicijskih skladov na ravni, ki odraža obseg, v katerem ta podpora prispeva k cilju prilagoditve podnebnim spremembah in cilju njihove omilitve. Posebni koeficient, ki se določi, bi se moral razlikovati na podlagi tega, ali podpora bistveno ali zmerno prispeva k ciljem glede podnebnih sprememb. Če podpora ne prispeva k doseganju teh ciljev ali je njen prispevek neznaten, bi bilo treba določiti koeficient nič. Za zagotovitev usklajenega pristopa za spremljanje odhodkov v povezavi s podnebnimi spremembami na področju različnih politik Unije bi bilo treba uporabljati standardne koeficiente. Kljub temu bi morala metodologija odražati razlike med ukrepi vsakega od strukturnih in investicijskih skladov. V skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 bi se morali v primeru ESRR, ESS in Kohezijskega sklada koeficienti pripisati kategorijam ukrepov, določenim v skladu z nomenklaturo, ki jo sprejme Komisija. V primeru EKSRP bi se morali koeficienti pripisati prednostnim področjem, določenim v Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2), v primeru ESPR pa ukrepom, določenim v bodočem pravnem aktu Unije o vzpostavitvi pogojev za finančno podporo za pomorsko in ribiško politiko v programskem obdobju 2014–2020.

(4)

V skladu s petim pododstavkom člena 22(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013 je treba tudi podrobno urediti določanje mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti za vsako prednostno nalogo iz programov, ki se financirajo iz strukturnih in investicijskih skladov, ter za ocenjevanje doseganja teh mejnikov in ciljnih vrednosti.

(5)

Da se lahko preveri, ali mejniki in ciljne vrednosti ustrezajo pogojem iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 1303/2013, je treba beležiti informacije, uporabljene v ta namen, in metodološki pristop za določitev okvira uspešnosti. Medtem ko bi morala biti vključitev teh informacij v programe prostovoljna, pa bi morala biti taka dokumentacija na voljo tako državam članicam kot tudi Komisiji v pomoč pri določitvi okvira uspešnosti v skladu s Prilogo II k Uredbi (EU) št. 1303/2013.

(6)

Doseganje mejnikov, določenih v okviru uspešnosti, je pogoj za dokončno dodelitev rezerve za uspešnost; v primeru resnega neuspeha pri doseganju teh mejnikov se lahko vmesna izplačila začasno ustavijo. Zato je treba podrobno urediti določanje mejnikov in natančno opredeliti, kaj pomeni doseganje teh mejnikov.

(7)

Ker je doseganje ciljnih vrednosti, določenih za konec programskega obdobja, pomembno merilo uspešnosti izvajanja strukturnih in investicijskih skladov, resen neuspeh pri doseganju ciljnih vrednosti pa lahko privede do finančnega popravka, je pomembno, da se jasno opredeli ureditev določanja ciljnih vrednosti ter natančno pojasni, kaj pomeni doseganje ciljnih vrednosti in kaj pomeni resen neuspeh pri njihovem doseganju.

(8)

Za upoštevanje napredka pri izvajanju operacij v okviru posamezne prednostne naloge je treba opredeliti značilnosti ključnih faz izvajanja.

(9)

Da bo okvir uspešnosti ustrezno odražal cilje in rezultate, določene za vsak sklad ali pobudo za zaposlovanje mladih ter po potrebi kategorijo regije, so potrebne posebne določbe glede strukture okvira uspešnosti in ocenjevanja doseganja mejnikov in ciljnih vrednosti, če prednostna naloga zadeva več skladov ali kategorij regij. ESS in ESRR sta edina sklada, v okviru katerih se finančna sredstva dodeljujejo po kategorijah regij, zato kategorije regij niso relevantne pri določanju okvira uspešnosti za Kohezijski sklad, EKSRP in ESPR.

(10)

V skladu z drugim pododstavkom člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 je treba opredeliti skupne kategorije ukrepov za ESRR, ESS in Kohezijski sklad, da bodo države članice lahko Komisiji predložile konsistentne informacije o načrtovani rabi teh skladov ter informacije o kumulativni dodelitvi in odhodkih skladov po kategorijah in številu operacij za čas izvajanja programa. Komisija bo tako lahko druge institucije in državljane Unije na ustrezen način seznanila s porabo sredstev skladov. Razen kategorij ukrepov, ki ustrezajo neposredno tematskim ciljem ali prednostnim naložbam iz Uredbe (EU) št. 1303/2013 in uredb za posamezne sklade, se lahko kategorije ukrepov uporabljajo za podporo v okviru različnih tematskih ciljev.

(11)

Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(12)

Ukrepi, določeni v tej uredbi, so v skladu z drugim pododstavkom člena 150(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013, saj je Odbor za usklajevanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ustanovljen s členom 150(1) navedene uredbe, podal mnenje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

METODOLOGIJA ZA DOLOČITEV PODPORE CILJEM NA PODROČJU PODNEBNIH SPREMEMB ZA VSAKEGA OD STRUKTURNIH IN INVESTICIJSKIH SKLADOV

(Pooblastitev v skladu s tretjim pododstavkom člena 8 Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Člen 1

Metodologija za izračun podpore ciljem na področju podnebnih sprememb iz ESRR, ESS in Kohezijskega sklada

1.   Izračun podpore ciljem na področju podnebnih sprememb iz ESRR in Kohezijskega sklada poteka v dveh korakih:

(a)

koeficienti, določeni v tabeli 1 v Prilogi I k tej uredbi, se uporabljajo po posameznih kodah za finančne podatke, sporočene za navedene kode;

(b)

za finančne podatke, sporočene za kode ukrepov, ki imajo koeficient nič, če so sporočeni za tematska cilja s kodama 04 in 05 iz tabele 5 v Prilogi I k tej uredbi, se glede na njihov prispevek k ciljem na področju podnebnih sprememb uporabi koeficient 40 %.

2.   Koeficienti podnebnih sprememb na podlagi tabele 1 iz Priloge I k tej uredbi se uporabljajo tudi za ustrezne kategorije v okviru cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“, določenega na podlagi drugega pododstavka člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

3.   Podpora iz ESS za cilje na področju podnebnih sprememb se izračuna na podlagi finančnih podatkov, sporočenih za kodo 01 „podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, gospodarno z viri“ pod razsežnostjo 6 „kode za razsežnost ‚sekundarno področje v okviru ESS‘ “ v tabeli 6 iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 2

Metodologija za izračun podpore ciljem na področju podnebnih sprememb iz EKSRP

1.   Okvirni znesek podpore, ki se v okviru vsakega programa dodeli iz EKSRP za cilje na področju podnebnih sprememb, kot določa člen 27(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013, se izračuna z uporabo koeficientov iz Priloge II k tej uredbi za načrtovane izdatke iz finančnega načrta iz člena 8(1)(h) Uredbe (EU) št. 1305/2013 glede na prednostne naloge in prednostna področja iz točk 3(b), 4, 5 in 6(b) člena 5 Uredbe (EU) št. 1305/2013.

2.   Za namene poročanja o podpori ciljem na področju podnebnih sprememb v okviru letnega poročila o izvajanju skladno s členom 50(4) in (5) Uredbe (EU) št. 1303/2013, se za informacije o izdatkih iz člena 75(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013 uporabijo koeficienti iz odstavka 1.

Člen 3

Metodologija za izračun podpore ciljem na področju podnebnih sprememb iz ESPR

1.   Prispevek za cilje na področju podnebnih sprememb iz ESPR se izračuna z uporabo koeficientov za vsakega od glavnih ukrepov, ki se financirajo iz ESPR, tako da se odrazi pomen vsakega od teh ukrepov za cilje na področju podnebnih sprememb.

Podpora iz ESPR za cilje na področju podnebnih sprememb se izračuna na podlagi naslednjih informacij:

(a)

okvirnega zneska podpore, ki se v okviru vsakega programa dodeli iz ESPR za cilje na področju podnebnih sprememb, kot določa člen 27(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013;

(b)

koeficientov, določenih za glavne ukrepe, ki se financirajo iz ESPR, določene v Prilogi III k tej uredbi;

(c)

letnih poročil držav članic o izvajanju glede odobrenih sredstev in izdatkov po ukrepih, v skladu s členom 50(4) in (5) Uredbe (EU) št. 1303/2013;

(d)

informacij in podatkov, ki jih posredujejo države članice o operacijah, ki se bodo financirale v skladu z bodočim pravnim aktom Unije o vzpostavitvi pogojev za finančno podporo za pomorsko in ribiško politiko v programskem obdobju 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: uredba o ESPR).

2.   Države članice lahko v svojem operativnem programu predlagajo, da se ukrepom iz Priloge III k tej uredbi, za katere se uporablja koeficient 0 %, pripiše koeficient 40 %, če lahko dokažejo pomen teh ukrepov za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje.

POGLAVJE II

DOLOČITEV MEJNIKOV IN CILJNIH VREDNOSTI V OKVIRU USPEŠNOSTI TER OCENJEVANJE NJIHOVEGA DOSEGANJA

(Pooblastitev v skladu s petim pododstavkom člena 22(7) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Člen 4

Informacije, ki jih beležijo organi, ki pripravljajo programe

1.   Organi, ki pripravljajo programe, beležijo informacije o metodologijah in merilih za izbiro kazalnikov za okvir uspešnosti, da se zagotovi, da ustrezni mejniki in ciljne vrednosti ustrezajo pogojem iz odstavka 3 Priloge II k Uredbi (EU) št. 1303/2013 za vse programe in prednostne naloge, ki se financirajo iz strukturnih in investicijskih skladov, ter da se zagotovi posebna dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih iz člena 16 Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4), ob upoštevanju izjem iz odstavka 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 1303/2013.

2.   Informacije, ki jih beležijo organi, ki pripravljajo programe, omogočajo preverjanje skladnosti s pogoji iz odstavka 3 Priloge II k Uredbi (EU) št. 1303/2013 glede mejnikov in ciljnih vrednosti. Te informacije vključujejo:

(a)

podatke ali ugotovitve, uporabljene za oceno vrednosti mejnikov in ciljnih vrednosti ter metodo izračuna, na primer podatke o stroških na enoto, referenčnih vrednostih, standardni ali pretekli stopnji izvajanja, strokovnem svetovanju in zaključkih predhodnega vrednotenja;

(b)

informacije o deležu finančnih sredstev, dodeljenih operacijam, ki jim ustrezajo kazalniki učinka in ključne faze izvajanja, določeni v okviru uspešnosti, ter obrazložitev načina izračuna deleža;

(c)

informacije o načinu uporabe metodologije in mehanizmov za zagotavljanje konsistentnega delovanja okvira uspešnosti, določenega v sporazumu o partnerstvu v skladu s členom 15(1)(b)(iv) Uredbe (EU) št. 1303/2013;

(d)

obrazložitev izbire kazalnikov rezultatov ali ključnih faz izvajanja, če so bili vključeni v okvir uspešnosti.

3.   Informacije o metodologijah in merilih za izbiro kazalnikov za okvir uspešnosti in določitev ustreznih mejnikov in ciljnih vrednosti, ki jih beležijo organi, ki pripravljajo programe, so na zahtevo na voljo Komisiji.

4.   Zahteve iz odstavkov 1 do 3 tega člena se uporabljajo tudi za spremembo mejnikov in ciljnih vrednosti v skladu s členom 30 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Člen 5

Določitev mejnikov in ciljnih vrednosti

1.   Mejniki in ciljne vrednosti se določijo glede na ravni prednostne naloge, razen v primerih iz člena 7. Kazalniki učinka in ključne faze izvajanja, določeni v okviru uspešnosti, presegajo 50 % finančnih sredstev, dodeljenih za zadevno prednostno nalogo. Za določitev tega zneska se sredstva, dodeljena kazalniku ali ključni fazi izvajanja, štejejo samo enkrat.

2.   Za vse strukturne in investicijske sklade, razen EKSRP, se mejniki in ciljne vrednosti za finančne kazalnike nanašajo na skupni znesek upravičenih izdatkov, vnesenih v računovodski sistem organa za potrjevanje in ki jih ta organ potrdi v skladu s točko (c) člena 126 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Za EKSRP se nanašajo na realizirane skupne javne izdatke, vnesene v skupni sistem spremljanja in vrednotenja.

3.   Za vse strukturne in investicijske sklade, razen ESS in EKSRP, se mejniki in ciljne vrednosti za kazalnike učinka nanašajo na operacije, kjer so bili popolnoma izvedeni vsi ukrepi, ki zagotavljajo rezultate, vendar vsa plačila niso bila nujno izvršena.

Za ESS in EKSRP se lahko pri ukrepih na podlagi členov 16, 19(1)(c), 21(1)(a) in (b), 27, 28, 29, 30, 31, 33 ter 34 Uredbe (EU) št. 1305/2013 nanašajo tudi na doseženo vrednost za operacije, ki so se začele, vendar se nekateri ukrepi, ki zagotavljajo rezultate, še izvajajo.

Za ostale ukrepe v okviru EKSRP se nanašajo na končane operacije v smislu člena 2(14) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

4.   Ključna faza izvajanja je pomembna faza pri izvajanju operacij v okviru prednostne naloge, katere dokončanje je preverljivo in ga je mogoče izraziti s številom ali odstotkom. Za namene členov 6 in 7 te uredbe se ključne faze izvajanja obravnavajo kot kazalniki.

5.   Kazalnik rezultata se uporablja samo, kadar je to ustrezno, in v tesni povezavi s podprtimi strateškimi ukrepi.

6.   Če se ugotovi, da informacije iz člena 4(2) te uredbe temeljijo na napačnih predpostavkah, zaradi česar so ciljne vrednosti ali mejniki ocenjeni prenizko ali previsoko, lahko to predstavlja ustrezno utemeljen primer v smislu odstavka 5 Priloge II k Uredbi (EU) št. 1303/2013.

Člen 6

Doseganje mejnikov in ciljnih vrednosti

1.   Doseganje mejnikov in ciljnih vrednosti se ocenjuje ob upoštevanju vseh kazalnikov in ključnih faz izvajanja iz okvira uspešnosti, določenih na ravni prednostne naloge v smislu člena 2(8) Uredbe (EU) št. 1303/2013, razen v primerih iz člena 7 te uredbe.

2.   Šteje se, da so mejniki ali ciljne vrednosti prednostne naloge doseženi, če so vsi kazalniki iz ustreznega okvira uspešnosti do konca leta 2018 dosegli vsaj 85 % vrednosti mejnika ali do konca leta 2023 vsaj 85 % ciljne vrednosti. Če okvir uspešnosti vključuje tri kazalnike ali več, z odstopanjem velja, da so mejniki ali ciljne vrednosti prednostne naloge doseženi, če vsi kazalniki razen enega do konca leta 2018 dosežejo 85 % vrednosti mejnika ali do konca leta 2023 85 % ciljne vrednosti. Kazalnik, ki ne doseže 85 % svoje vrednosti mejnika ali ciljne vrednosti, ne sme doseči manj kot 75 % svoje vrednosti mejnika ali ciljne vrednosti.

3.   Pri prednostni nalogi, katere okvir uspešnosti vključuje največ dva kazalnika, morata oba kazalnika do konca leta 2018 doseči vsaj 65 % vrednosti mejnika, sicer gre za resen neuspeh pri doseganju mejnikov. Če oba kazalnika do konca leta 2023 ne dosežeta vsaj 65 % ciljne vrednosti, gre za resen neuspeh pri doseganju ciljnih vrednosti.

4.   Pri prednostni nalogi, katere okvir uspešnosti vključuje več kot dva kazalnika, morata vsaj dva od teh kazalnikov do konca leta 2018 doseči vsaj 65 % vrednosti mejnika, sicer gre za resen neuspeh pri doseganju mejnikov. Če do konca leta 2023 vsaj dva kazalnika ne dosežeta vsaj 65 % ciljne vrednosti, gre za resen neuspeh pri doseganju ciljnih vrednosti.

Člen 7

Okvir uspešnosti za prednostne osi iz člena 96(1)(a) in (b) Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter prednostne osi za vključitev pobude za zaposlovanje mladih

1.   Kazalniki in ključne faze izvajanja, izbrani za okvir uspešnosti, njihovi mejniki in ciljne vrednosti ter vrednosti, ki jih je treba doseči, se razčlenijo po skladih, za ESRR in ESS pa po kategorijah regij.

2.   Informacije, zahtevane v skladu s členom 4(2) te uredbe, se navedejo po skladih in kategorijah regij, kjer je primerno.

3.   Doseganje mejnikov in ciljnih vrednosti se ocenjuje za vsak sklad in kategorijo regij v prednostni nalogi posebej, pri tem pa se upoštevajo kazalniki, njihovi mejniki in ciljne vrednosti ter vrednosti, ki jih je treba doseči, razčlenjene po skladih in kategorijah regij. Kazalniki učinka in ključne faze izvajanja, določeni v okviru uspešnosti, presegajo 50 % finančnih sredstev, dodeljenih za sklad in kategorijo regije, kjer je primerno. Za določitev tega zneska se sredstva, dodeljena kazalniku ali ključni fazi izvajanja, štejejo samo enkrat.

4.   Če se sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih načrtujejo kot del prednostne osi v skladu s členom 18(c) Uredbe (EU) št. 1304/2013, se določi ločen okvir uspešnosti za pobudo za zaposlovanje mladih, doseganje mejnikov, določenih za pobudo, pa se ocenjuje ločeno od preostalega dela prednostne osi.

POGLAVJE III

NOMENKLATURA KATEGORIJ UKREPOV ZA ESRR, ESS IN KOHEZIJSKI SKLAD V OKVIRU CILJA „NALOŽBE ZA RAST IN DELOVNA MESTA“

Člen 8

Kategorije ukrepov za ESRR, ESS in Kohezijski sklad

(Pooblastitev v skladu z drugim pododstavkom člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

1.   Nomenklature kategorij ukrepov iz drugega pododstavka člena 96(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 so določene v tabelah 1 do 8 iz Priloge I k tej uredbi. Kode iz teh tabel se uporabljajo za ESRR v zvezi s ciljem „naložbe za rast in delovna mesta“, Kohezijski sklad, ESS in pobudo za zaposlovanje mladih, kot je določeno v odstavkih 2 in 3 tega člena.

2.   Kode 001 do 101 iz tabele 1 iz Priloge I k tej uredbi se uporabljajo samo za ESRR in Kohezijski sklad.

Kode 102 do 120 iz tabele 1 iz Priloge I k tej uredbi se uporabljajo samo za ESS.

Samo koda 103 iz tabele 1 iz Priloge I k tej uredbi se uporablja za pobudo za zaposlovanje mladih.

Kode 121, 122 in 123 iz tabele 1 iz Priloge I k tej uredbi se uporabljajo za ESRR, Kohezijski sklad in ESS.

3.   Kode iz tabel 2 do 4 ter 7 in 8 iz Priloge I k tej uredbi se uporabljajo za ESRR, ESS, pobudo za zaposlovanje mladih in Kohezijski sklad.

Kode iz tabele 5 iz Priloge I k tej uredbi se uporabljajo samo za ESRR in Kohezijski sklad.

Kode iz tabele 6 iz Priloge I k tej uredbi se uporabljajo samo za ESS in pobudo za zaposlovanje mladih.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 9

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3 te uredbe in Priloga III k tej uredbi se uporabljata od začetka veljavnosti uredbe o ESPR.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 320.

(2)  Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).

(3)  Uredba (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L 347, 20.12.2013, str. 259).

(4)  Uredba (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 470).


PRILOGE I

Razsežnosti in kode za kategorije ukrepov v okviru skladov  (1) v zvezi s ciljem „naložbe za rast in delovna mesta“ ter pobude za zaposlovanje mladih za obdobje 2014–2020 v skladu s členi 1 do 8

TABELA 1:   KODE ZA RAZSEŽNOST „DOMENA UKREPA“

1.

DOMENA UKREPA

Koeficient za izračun podpore ciljem na področju podnebnih sprememb

I   Produktivne naložbe

001

Generične produktivne naložbe v mala in srednja podjetja (MSP)

0 %

002

Raziskave in inovacijski procesi v velikih podjetjih

0 %

003

Produktivne naložbe v velikih podjetjih v povezavi z nizkoogljičnim gospodarstvom

40 %

004

Produktivne naložbe v povezavi s sodelovanjem med velikimi podjetji in MSP za razvoj proizvodov in storitev informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), e-poslovanja in spodbujanje povpraševanja po IKT

0 %

II   Infrastruktura za zagotavljanje osnovnih storitev in povezane naložbe

Energetska infrastruktura

 

005

Električna energija (shranjevanje in prenos)

0 %

006

Električna energija (TEN-E: shranjevanje in prenos)

0 %

007

Zemeljski plin

0 %

008

Zemeljski plin (TEN-E)

0 %

009

Energija iz obnovljivih virov: vetrna energija

100 %

010

Energija iz obnovljivih virov: sončna energija

100 %

011

Energija iz obnovljivih virov: biomasa

100 %

012

Energija iz drugih obnovljivih virov (vključno s hidroelektrično in geotermalno energijo ter energijo morij) ter integracija obnovljivih virov energije (vključno z infrastrukturo za shranjevanje, pretvorbo električne energije v plin in obnovljivi ogljik)

100 %

013

Prenova javne infrastrukture za večjo energetsko učinkovitost, predstavitveni projekti in podporni ukrepi

100 %

014

Prenova obstoječega stanovanjskega fonda za večjo energetsko učinkovitost, predstavitveni projekti in podporni ukrepi

100 %

015

Inteligentni sistemi za distribucijo energije pri srednjih in visokih napetostih (vključno z inteligentnimi energetskimi omrežji in sistemi IKT)

100 %

016

Visoko učinkovita soproizvodnja in daljinsko ogrevanje

100 %

Okoljska infrastruktura

 

017

Ravnanje z gospodinjskimi odpadki (vključno z ukrepi za minimalizacijo, sortiranje in recikliranje)

0 %

018

Ravnanje z gospodinjskimi odpadki (vključno z mehansko-biološko obdelavo, toplotno obdelavo, sežigom in odlaganjem na deponijah)

0 %

019

Ravnanje z gospodarskimi, industrijskimi ali nevarnimi odpadki

0 %

020

Oskrba z vodo za prehrano ljudi (infrastruktura za pridobivanje, čiščenje, shranjevanje in distribucijo)

0 %

021

Gospodarjenje z vodnimi viri in varstvo pitne vode (vključno z upravljanjem povodij, oskrbo z vodo, posebnimi ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam, daljinskim merjenjem porabe in merjenjem porabe potrošnikov, sistemi obračunavanja in zmanjševanjem puščanja)

40 %

022

Čiščenje odpadne vode

0 %

023

Okoljski ukrepi za zmanjšanje in/ali preprečevanje emisij toplogrednih plinov (vključno z obdelavo in shranjevanjem metana in kompostiranjem)

100 %

Prometna infrastruktura

 

024

Železnice (osrednje omrežje TEN-T)

40 %

025

Železnice (celostno omrežje TEN-T)

40 %

026

Druge železnice

40 %

027

Gibljiva sredstva železnic

40 %

028

Avtoceste in ceste TEN-T – osrednje omrežje (novogradnja)

0 %

029

Avtoceste in ceste TEN-T – celostno omrežje (novogradnja)

0 %

030

Sekundarne cestne povezave na cestna omrežja in vozlišča TEN-T (novogradnja)

0 %

031

Druge nacionalne in regionalne ceste (novogradnja)

0 %

032

Lokalne dovozne ceste (novogradnja)

0 %

033

Obnovljene ali posodobljene ceste TEN-T

0 %

034

Druge obnovljene ali posodobljene ceste (avtoceste ter nacionalne, regionalne ali lokalne ceste)

0 %

035

Multimodalni prevoz (TEN-T)

40 %

036

Multimodalni prevoz

40 %

037

Letališča (TEN-T) (2)

0 %

038

Druga letališča (2)

0 %

039

Pristanišča (TEN-T)

40 %

040

Druga pristanišča

40 %

041

Celinske vodne poti in pristanišča (TEN-T)

40 %

042

Celinske vodne poti in pristanišča (regionalni in lokalni)

40 %

Trajnostni promet

 

043

Infrastruktura za okolju prijazen mestni promet in njegovo spodbujanje (vključno z opremo in voznim parkom)

40 %

044

Inteligentni prometni sistemi (vključno z uvedbo upravljanja povpraševanja, cestninskimi sistemi ter informacijskimi sistemi za spremljanje, nadzor in informacije)

40 %

Infrastruktura za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT)

 

045

IKT: hrbtenično omrežje

0 %

046

IKT: širokopasovno omrežje visokih hitrosti (dostop/lokalna zanka; >/= 30 Mbps)

0 %

047

IKT: širokopasovno omrežje zelo visokih hitrosti (dostop/lokalna zanka; >/= 100 Mbps)

0 %

048

IKT: druge vrste infrastrukture IKT/obsežni računalniški viri/oprema (vključno z e-infrastrukturo, podatkovnimi centri in senzorji, tudi če so vgrajeni v drugo infrastrukturo, na primer raziskovalne objekte, okoljsko ali socialno infrastrukturo)

0 %

III   Socialna, zdravstvena in izobraževalna infrastruktura ter povezane naložbe

049

Izobraževalna infrastruktura za terciarno izobraževanje

0 %

050

Izobraževalna infrastruktura za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter izobraževanje odraslih

0 %

051

Izobraževalna infrastruktura za šolsko izobraževanje (osnovnošolsko in splošno srednješolsko izobraževanje)

0 %

052

Infrastruktura za predšolsko vzgojo in izobraževanje

0 %

053

Zdravstvena infrastruktura

0 %

054

Stanovanjska infrastruktura

0 %

055

Druga socialna infrastruktura, ki prispeva k regionalnemu in lokalnemu razvoju

0 %

IV   Razvoj endogenega potenciala

Raziskave in razvoj ter inovacije

 

056

Naložbe v infrastrukturo, zmogljivosti in opremo MSP v neposredni povezavi z raziskavami in inovacijskimi dejavnostmi

0 %

057

Naložbe v infrastrukturo, zmogljivosti in opremo velikih družb v neposredni povezavi raziskavami in inovacijskimi dejavnostmi

0 %

058

Infrastruktura za raziskave in inovacije (javna)

0 %

059

Infrastruktura za raziskave in inovacije (zasebna, vključno z znanstvenimi parki)

0 %

060

Raziskave in inovacijske dejavnosti v javnih raziskovalnih središčih in kompetenčnih središčih, vključno z mreženjem

0 %

061

Raziskave in inovacijske dejavnosti v zasebnih raziskovalnih središčih, vključno z mreženjem

0 %

062

Prenos tehnologije ter sodelovanje med univerzami in podjetji, predvsem v korist MSP

0 %

063

Podpora grozdom in poslovne mreže, predvsem v korist MSP

0 %

064

Raziskave in inovacijski procesi v MSP (vključno s sistemom bonov ter procesnimi, oblikovalskimi, storitvenimi in socialnimi inovacijami)

0 %

065

Raziskave in inovacijska infrastruktura, procesi, prenos tehnologije ter sodelovanje v podjetjih s poudarkom na nizkoogljičnem gospodarstvu in odpornosti na podnebne spremembe

100 %

Razvoj podjetij

 

066

Napredne pomožne storitve za MSP in skupine MSP (vključno z upravljavskimi, trženjskimi in oblikovalskimi storitvami)

0 %

067

Razvoj MSP, podpora podjetništvu in inkubatorjem (vključno s podporo „spin off“ in „spin out“ podjetjem)

0 %

068

Energetska učinkovitost in predstavitveni projekti v MSP ter podporni ukrepi

100 %

069

Podpora okolju prijaznim proizvodnim procesom in učinkoviti rabi virov v MSP

40 %

070

Spodbujanje energetske učinkovitosti v velikih podjetjih

100%

071

Razvoj in spodbujanje podjetij, specializiranih za storitve, ki prispevajo k nizkoogljičnemu gospodarstvu in odpornosti na podnebne spremembe (vključno s podporo takim storitvam)

100 %

072

Poslovna infrastruktura za MSP (vključno z industrijskimi parki in območji)

0 %

073

Podpora socialnim podjetjem (MSP)

0 %

074

Razvoj in spodbujanje sredstev za komercialni turizem v MSP

0 %

075

Razvoj in spodbujanje storitev komercialnega turizma v ali za MSP

0 %

076

Razvoj in spodbujanje sredstev na področju kulture in ustvarjalnosti v MSP

0 %

077

Razvoj in spodbujanje storitev na področju kulture in ustvarjalnosti v MSP

0 %

Informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT) – spodbujanje povpraševanja, aplikacije in storitve

 

078

Storitve in aplikacije e-uprave (vključno z e-javnim naročanjem, ukrepi IKT v podporo reformi javne uprave, kibernetsko varnostjo, ukrepi za zagotavljanje zaupanja in varnosti, e-pravosodjem in e-demokracijo)

0 %

079

Dostop do informacij javnega sektorja (vključno z e-kulturo odprtih podatkov, digitalnimi knjižnicami, e-vsebino in e-turizmom)

0 %

080

e-vključenost, e-dostopnost, storitve in aplikacije za e-učenje in e-izobraževanje, digitalna pismenost

0 %

081

Rešitve IKT za reševanje izziva zdravega in aktivnega staranja ter storitve in aplikacije za e-zdravje (vključno z e-oskrbo in sosedsko pomočjo za samostojno življenje)

0 %

082

Storitve in aplikacije IKT za MSP (vključno z e-trgovanjem, e-poslovanjem in v omrežje povezanimi poslovnimi procesi), živi laboratoriji, spletna podjetja ter zagonska podjetja na področju IKT)

0 %

Okolje

 

083

Ukrepi na področju kakovosti zraka

40 %

084

Celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja (IPPC)

40 %

085

Varstvo in izboljšanje biotske raznovrstnosti, varstvo narave in zelena infrastruktura

40%

086

Varstvo, obnova in trajnostno izkoriščanje območij Natura 2000

40 %

087

Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj, na primer erozije, požarov, poplav, neviht in suše, vključno s povečevanjem osveščenosti, civilno zaščito ter sistemi in infrastrukturo za obvladovanje nesreč

100 %

088

Preprečevanje tveganj in upravljanje nepodnebnih naravnih tveganj (tj. potresov) in tveganj v povezavi s človekovim delovanjem (na primer tehnoloških nesreč), vključno s povečevanjem osveščenosti, civilno zaščito ter sistemi in infrastrukturo za obvladovanje nesreč

0 %

089

Sanacija industrijskih območij in kontaminiranih zemljišč

0 %

090

Kolesarske steze in poti za pešce

100 %

091

Razvoj in spodbujanje turističnega potenciala naravnih območij

0 %

092

Varstvo, razvoj in spodbujanje javnih sredstev na področju turizma

0 %

093

Razvoj in spodbujanje javnih storitev na področju turizma

0 %

094

Varstvo, razvoj in spodbujanje javnega kulturnega bogastva in dediščine

0 %

095

Razvoj in spodbujanje javnih storitev na področju kulturnega bogastva in dediščine

0 %

Drugo

 

096

Institucionalne zmogljivosti javnih uprav ter javne storitve v povezavi z izvajanjem ESPR ali ukrepi v podporo pobudam ESS na področju institucionalnih zmogljivosti

0 %

097

Pobude za lokalni razvoj v mestnih in podeželskih območjih pod vodstvom skupnosti

0 %

098

Najbolj oddaljene regije: nadomestilo za kakršne koli dodatne stroške zaradi pomanjkanja dostopnosti in ozemeljske razdrobljenosti

0 %

099

Najbolj oddaljene regije: posebni ukrepi za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi velikosti trga

0 %

100

Najbolj oddaljene regije: podpora za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi podnebnih pogojev in težavnih reliefnih značilnosti

40 %

101

Navzkrižno financiranje v okviru ESPR (podpora ukrepom ESS, ki so potrebni za ustrezno izvajanje dela ukrepov, ki se financira iz ESPR in so z njim neposredno povezani)

0 %

V   Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja in podpora mobilnosti delovne sile

102

Dostop do zaposlitve za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno nezaposlenimi in osebami, ki so daleč od trga dela, tudi prek lokalnih pobud za zaposlovanje in podpore mobilnosti delovne sile

0 %

103

Trajnostna vključitev mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade

0 %

104

Samozaposlovanje, podjetništvo in ustanavljanje podjetij, vključno z inovativnimi mikro-, malimi in srednjimi podjetji

0 %

105

Enakost med spoloma na vseh področjih, tudi glede dostopa do zaposlitve, poklicnega napredovanja, usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter spodbujanja enakega plačila za enako delo

0 %

106

Prilagajanje delavcev, podjetij in podjetnikov na spremembe

0 %

107

Aktivno in zdravo staranje

0 %

108

Modernizacija institucij trga dela, na primer javnih in zasebnih zavodov za zaposlovanje, izboljšanje ujemanja s potrebami trga dela, na primer z ukrepi za spodbujanje čezmejne mobilnosti delovne sile in programi mobilnosti, ter boljše sodelovanje med institucijami in ustreznimi zainteresiranimi stranmi

0 %

VI   Spodbujanje socialne vključenosti, boj proti revščini in diskriminaciji vseh oblik

109

Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti

0 %

110

Socialno-ekonomsko vključevanje marginaliziranih skupnosti, na primer Romov

0 %

111

Boj proti vsem oblikam diskriminacije in spodbujanje enakih možnosti

0 %

112

Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa

0 %

113

Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialnih podjetjih ter socialna in solidarnostna ekonomija, da se olajša dostop do zaposlitve

0 %

114

Strategije za lokalni razvoj pod vodstvom skupnosti

0 %

VII   Naložbe v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje

115

Zmanjševanje in preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja ter spodbujanje enakega dostopa do kakovostne predšolske vzgoje ter osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, vključno s formalnimi, neformalnimi in priložnostnimi oblikami učenja za ponovno vključitev v izobraževanje in usposabljanje

0 %

116

Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti terciarnega in ekvivalentnega izobraževanja ter dostopa do njega, da se poveča udeleženost in izboljša dosežena raven izobrazbe, zlasti za prikrajšane skupine

0 %

117

Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, veščin in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc

0 %

118

Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po veščinah, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi

0 %

VIII   Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter učinkovita javna uprava

119

Naložbe v institucionalne zmogljivosti ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za reformo, boljšo zakonodajo in dobro upravljanje

0 %

120

Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni

0 %

IX   Tehnična pomoč

121

Priprava, izvajanje, spremljanje in pregled

0 %

122

Ocena in študije

0 %

123

Obveščanje in komunikacije

0 %


TABELA 2:   KODE ZA RAZSEŽNOST „OBLIKA FINANCIRANJA“

2.   OBLIKA FINANCIRANJA

01

Nepovratna sredstva

02

Povratna sredstva

03

Podpora prek finančnih instrumentov: tvegani ali lastniški kapital ali ekvivalentno

04

Podpora prek finančnih instrumentov: posojila ali ekvivalentno

05

Podpora prek finančnih instrumentov: jamstva ali ekvivalentno

06

Podpora prek finančnih instrumentov: subvencioniranje obrestnih mer, subvencioniranje provizije za garancijo, tehnična podpora ali ekvivalentno

07

Nagrade


TABELA 3:   KODE ZA RAZSEŽNOST „VRSTA OZEMLJA“

3.   VRSTA OZEMLJA

01

Velika mestna območja (gosto naseljena, >50 000 prebivalcev)

02

Majhna mestna območja (srednje gosto naseljena, >5 000 prebivalcev)

03

Podeželska območja (redko naseljena)

04

Makro-regionalno območje sodelovanja

05

Sodelovanje med nacionalnimi ali regionalnimi programskimi področji v nacionalnem kontekstu

06

Transnacionalno sodelovanje v okviru ESS

07

Se ne uporablja


TABELA 4:   KODE ZA RAZSEŽNOST „MEHANIZMI ZA OZEMELJSKO IZVRŠEVANJE“

4.   MEHANIZMI ZA OZEMELJSKO IZVRŠEVANJE

01

Celostne teritorialne naložbe – mestna območja

02

Drugi celostni pristopi k trajnostnemu razvoju mestnih območij

03

Celostne teritorialne naložbe – drugo

04

Drugi celostni pristopi k trajnostnemu razvoju podeželskih območij

05

Drugi celostni pristopi k trajnostnemu razvoju mestnih/podeželskih območij

06

Pobude za lokalni razvoj pod vodstvom skupnosti

07

Se ne uporablja


TABELA 5:   KODE ZA RAZSEŽNOST „TEMATSKI CILJI“

5.   TEMATSKI CILJ (ESPR in Kohezijski sklad)

01

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

02

Izboljšanje dostopnosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti

03

Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij

04

Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih

05

Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanje in obvladovanje tveganj

06

Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov

07

Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah

08

Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja ter podpora mobilnosti delovne sile

09

Spodbujanje socialne vključenosti ter boj proti revščini in diskriminaciji

10

Naložbe v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje

11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter učinkovita javna uprava

12

Se ne uporablja (samo tehnična pomoč)


TABELA 6:   KODE ZA RAZSEŽNOST „SEKUNDARNO PODROČJE V OKVIRU ESS“

6.

SEKUNDARNO PODROČJE V OKVIRU ESS

Koeficient za izračun podpore ciljem na področju podnebnih sprememb

01

Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, gospodarno z viri

100 %

02

Socialne inovacije

0 %

03

Povečanje konkurenčnosti MSP

0 %

04

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

0 %

05

Izboljšanje dostopnosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti

0 %

06

Nediskriminacija

0 %

07

Enakost spolov

0 %

08

Se ne uporablja

0 %


TABELA 7:   KODE ZA RAZSEŽNOST „GOSPODARSKA DEJAVNOST“

7.   GOSPODARSKA DEJAVNOST

01

Kmetijstvo in gozdarstvo

02

Ribištvo in akvakultura

03

Proizvodnja prehrambnih izdelkov in pijače

04

Proizvodnja tekstilij in tekstilnih izdelkov

05

Proizvodnja prevoznih sredstev

06

Proizvodnja računalnikov ter elektronskih in optičnih izdelkov

07

Druge nedoločene proizvodne industrije

08

Gradbeništvo

09

Rudarstvo in kamnoseštvo (vključno s pridobivanjem energetskih surovin)

10

Električna energije, plin, para, topla voda in klimatizacija

11

Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja

12

Promet in skladiščenje

13

Obveščanje in komunikacije, vključno s telekomunikacijami, informacijskimi storitvami, računalniškim programiranjem, svetovanjem in sorodnimi dejavnostmi

14

Trgovina na drobno in debelo

15

Turizem ter nastanitvene in gostinske dejavnosti

16

Finančne in zavarovalniške dejavnosti

17

Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve

18

Javna uprava

19

Izobraževanje

20

Zdravstvo

21

Socialno delo ter javne, skupne in osebne storitve

22

Dejavnosti v povezavi z okoljem in podnebnimi spremembami

23

Kulturne, razvedrilne, ustvarjalne in rekreacijske dejavnosti

24

Druge nedoločene storitve


TABELA 8:   KODE ZA RAZSEŽNOST „LOKACIJA“

8.   

LOKACIJA (2)

Koda

Lokacija

 

Koda regije ali območja dejavnosti, kot je določena v klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (NUTS) v Prilogi k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (3)


(1)  Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad in Evropski socialni sklad

(2)  Omejeno na naložbe v zvezi z varstvom okolja ali skupaj z naložbami, potrebnimi za ublažitev ali zmanjšanje negativnega vpliva na okolje.

(3)  Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).


PRILOGA II

Koeficienti za izračun višine podpore ciljem na področju podnebnih sprememb v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v skladu s členom 2

Člen Uredbe (EU) št. 1305/2013 (1)

Prednostna naloga / prednostno področje

Koeficient

Člen 5(3)(b)

Podpora preprečevanju in obvladovanju tveganja na kmetijah

40 %

Člen 5(4)

Obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom (vsa prednostna področja)

100 %

Člen 5(5)

Spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje prehoda v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe (vsa prednostna področja)

100 %

Člen 5(6)(b)

Pospeševanje lokalnega razvoja podeželskih območij

40 %


(1)  Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).


PRILOGA III

Koeficienti za izračun višine podpore ciljem na področju podnebnih sprememb v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v skladu s členom 3

 

Naziv ukrepa

Začasno številčenje

Koeficient

 

Inovacije

Člen 28

0 %* (1)

 

Svetovalne službe

Člen 29

0 %

 

Partnerstva med znanstveniki in ribiči

Člen 30

0 %*

 

Spodbujanje človeškega kapitala in socialnega dialoga – usposabljanje, povezovanje v mreže, socialni dialog

Člen 31

0 %*

 

Spodbujanje človeškega kapitala in socialnega dialoga – podpora zakoncem in življenjskim partnerjem

Člen 31.2

0 %*

 

Spodbujanje človeškega kapitala in socialnega dialoga – pripravniki na krovu plovil za mali priobalni ribolov

Člen 31.3

0 %*

 

Diverzifikacija in nove oblike prihodka

Člen 32

0 %*

 

Zagonska podpora za mlade ribiče

Člen 32a

0 %

 

Zdravje in varnost

Člen 33

0 %

 

Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti

Člen 33a

40 %

 

Trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti

Člen 33b

100 %

 

Vzajemni skladi za primer neugodnih vremenskih razmer in okoljskih nezgod

Člen 33c

40 %

 

Podpora sistemom za dodelitev ribolovnih možnosti

Člen 34

40 %

 

Podpora pripravi in izvajanju ohranitvenih ukrepov

Člen 35

0 %

 

Omejitev vpliva ribolova na morsko okolje in prilagoditev ribolova varstvu vrst

Člen 36

40 %

 

Inovacije, povezane z ohranjanjem morskih bioloških virov

Člen 37

40 %

 

Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti – pobiranje odpadkov

Člen 38.1.a

0 %

 

Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti – prispevanje k boljšemu upravljanju ali ohranjanju, izgradnja, postavljanje ali posodobitev mirujočih ali premičnih naprav, priprava načrtov za varstvo in upravljanje v povezavi z območji NATURA 2000 in posebnimi ohranitvenimi območji, upravljanje, obnova in spremljanje zaščitenih morskih območij, vključno z območji NATURA 2000, okoljska ozaveščenost, sodelovanje pri drugih ukrepih, katerih cilja sta ohranitev in krepitev storitev v zvezi z biotsko raznovrstnostjo in ekosistemi

Člen 38.1.b–e, ea, f

40 %

 

Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti – sistemi nadomestil za škodo pri ulovu zaradi sesalcev in ptic

Člen 38.1.eb

0 %

 

Ublažitev podnebnih sprememb – naložbe v ribiška plovila

Člen 39.1.a

100 %

 

Ublažitev podnebnih sprememb – presoje in programi energetske učinkovitosti

Člen 39.1.b

100 %

 

Energetska učinkovitost – študije za presojo prispevka alternativnih pogonskih sistemov in konstrukcije ladijskega trupa

Člen 39.1.c

40 %

 

Nadomestitev ali posodobitev glavnih ali pomožnih motorjev

Člen 39.2

100 %

 

Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba naključnega ulova

Člen 40

0 %

 

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja – naložbe za izboljšanje ribiških pristanišč in prodajnih dvoran ali mest iztovarjanja in zavetij

Člen 41.1

40 %

 

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja – naložbe za omogočanje skladnosti z obveznostjo iztovarjanja celotnega ulova

Člen 41.2

0 %

 

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja – naložbe za izboljšanje varnosti ribičev

Člen 41.3

0 %

 

Ribolov v celinskih vodah ter živalske in rastlinske vrste v celinskih vodah – ribiška plovila ali oprema za posameznika iz člena 33

Člen 42.1.a

0 %*

Ribolov v celinskih vodah ter živalske in rastlinske vrste v celinskih vodah Naložbe v opremo in vrste dejavnosti iz členov 36 in 37

Člen 42.1.b

Ribolov v celinskih vodah ter živalske in rastlinske vrste v celinskih vodah – ribiška plovila ter presoje in programi energetske učinkovitosti

Člen 42.1.c

 

Ribolov v celinskih vodah ter živalske in rastlinske vrste v celinskih vodah – spodbujanje človeškega kapitala in socialnega dialoga

Člen 42.1.aa

0 %

 

Ribolov v celinskih vodah ter živalske in rastlinske vrste v celinskih vodah – ribiška pristanišča, zavetja in mesta iztovarjanja

Člen 42.1.d

0 %

 

Ribolov v celinskih vodah ter živalske in rastlinske vrste v celinskih vodah – naložbe za povečanje vrednosti ali kakovosti ulovljenih rib

Člen 42.1.da

0 %

 

Ribolov v celinskih vodah ter živalske in rastlinske vrste v celinskih vodah – zagonska podpora za mlade ribiče

Člen 42.1.1a

0 %

 

Ribolov v celinskih vodah ter živalske in rastlinske vrste v celinskih vodah – razvoj in olajšanje procesa inovacij

Člen 42.1b

0 %*

 

Ribolov v celinskih vodah ter živalske in rastlinske vrste v celinskih vodah – varstvo in razvoj vodnih živalskih in rastlinskih vrst

Člen 42.5

40 %

 

Inovacije

Člen 45

0 %*

 

Produktivne naložbe v akvakulture

Člen 46

0 %*

 

Službe za pomoč pri upravljanju gojilnic v akvakulturi, nadomeščanje v ribogojnicah in svetovanje ribogojnicam

Člen 48

0 %*

 

Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanja v mreže

Člen 49

0 %*

 

Povečanje potenciala gojilnic v akvakulturi

Člen 50

40 %

 

Spodbujanje novih trajnostnih gojilnic v akvakulturi

Člen 51

0 %

 

Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološko akvakulturo

Člen 53

40 %

 

Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve

Člen 54

40 %

 

Ukrepi v zvezi z javnim zdravjem

Člen 55

0 %

 

Ukrepi za zdravje in dobro počutje živali

Člen 56

0 %

 

Zavarovanje staleža v akvakulturi

Člen 57

40 %

 

Pripravljalna podpora

Člen 63.1.a

0 %

 

Izvajanje lokalnih razvojnih strategij

Člen 65

40 %

 

Dejavnosti sodelovanja

Člen 66

0 %*

 

Tekoči stroški in animacija

Člen 63.1.d

0 %

 

Načrti proizvodnje in trženja

Člen 69

0 %*

 

Pomoč za skladiščenje

Člen 70

0 %

 

Ukrepi za trženje

Člen 71

0 %*

 

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Člen 72

40 %

 

Ureditev nadomestil

Člen 73

0 %

 

Nadzor in izvrševanje

Člen 78

0 %

 

Zbiranje podatkov

Člen 79

0 %*

 

Tehnična pomoč na pobudo držav članic

Člen 79a

0 %

 

Integrirani pomorski nadzor

Člen 79b.1.a

40 %

 

Spodbujanje varstva morskega okolja ter trajnostna uporaba morskih in obalnih virov

Člen 79b.1.b

40 %


(1)  Ukrepom, ki so v tabeli označeni z *, se lahko v skladu s členom 3(2) pripiše koeficient 40 %.


Na vrh