EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R0184

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 184/2014 z dne 25. februarja 2014 o določitvi pogojev za sistem elektronske izmenjave podatkov med državami članicami in Komisijo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o sprejetju nomenklature za kategorije ukrepov za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

UL L 57, 27.2.2014, str. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 13/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/184/oj

27.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 57/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 184/2014

z dne 25. februarja 2014

o določitvi pogojev za sistem elektronske izmenjave podatkov med državami članicami in Komisijo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o sprejetju nomenklature za kategorije ukrepov za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (1), zlasti člena 74(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (2), zlasti drugega pododstavka člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Določbe v tej uredbi so med seboj tesno povezane, saj obravnavajo vidike priprave operativnih programov v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“. Za zagotovitev skladnosti med temi določbami, ki bi morale začeti veljati sočasno, in za omogočanje celovitega pregleda nad njimi ter enotnega dostopa do njih za vse rezidente Unije, je zaželeno, da se določbe o kategorijah ukrepov v podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ vključijo v ta izvedbeni akt, ker se zanje uporablja enak postopek v zvezi s posvetovanjem z Odborom za usklajevanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ustanovljenim na podlagi člena 150(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013, kot za druge določbe, zajete v tem izvedbenem aktu, medtem ko se za kategorije ukrepov v podporo cilju „naložbe za rast in delovna mesta“ uporablja drug postopek.

(2)

V skladu s členom 74(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013 potekajo vse uradne izmenjave informacij med državo članico in Komisijo prek sistema elektronske izmenjave podatkov. Zato je treba določiti predpise in pogoje, ki bi jih moral izpolnjevati navedeni sistem elektronske izmenjave podatkov.

(3)

Načine izmenjave informacij med državami članicami in Komisijo bi bilo treba ločiti od tistih, ki so predpisani za izmenjavo informacij med upravičenci in ustreznimi organi v skladu s členom 122(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in ki jih ureja ločen izvedbeni akt. Za zagotovitev boljše kakovosti informacij o izvajanju operativnih programov ter večje uporabnosti sistema in njegove poenostavitve je treba opredeliti osnovne zahteve glede oblike in obsega informacij, ki se izmenjajo.

(4)

Določiti je treba načela in pravila za delovanje sistema, ki bodo urejala identifikacijo strani, odgovornih za naložitev dokumentov v sistem in njihovo posodabljanje.

(5)

Da bi se zmanjšalo administrativno breme za države članice in Komisijo ter hkrati zagotavljala učinkovita in uspešna elektronska izmenjava informacij, je treba predpisati tehnične značilnosti sistema.

(6)

Poleg tega bi države članice in Komisija morale imeti možnost kodiranja in prenosa podatkov na dva različna načina. Prav tako je treba določiti pravila za primere, da bi višja sila ovirala uporabo sistema elektronske izmenjave podatkov, tako da bi lahko države članice in tudi Komisija še naprej izmenjevale informacije po alternativni poti.

(7)

Države članice in Komisija bi morale zagotoviti, da prenos podatkov prek sistema elektronske izmenjave podatkov poteka na zavarovan način, ki omogoča razpoložljivost, celovitost, verodostojnost, zaupnost in nezmožnost izpodbijanja informacij. Zato bi bilo treba določiti pravila o varnosti.

(8)

Ta uredba bi morala spoštovati temeljne pravice in načela, priznana z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico do varstva osebnih podatkov. Zato bi jo bilo treba uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov v državah članicah se uporablja Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3). V zvezi z obdelavo osebnih podatkov v institucijah in organih Unije ter prostim pretokom takšnih podatkov se uporablja Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(9)

V skladu z drugim pododstavkom člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013 je treba določiti skupne kategorije ukrepov za programe v okviru cilja „evropsko teritorialno sodelovanje“, da bi lahko države članice Komisiji posredovale skladne informacije o načrtovani porabi sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter informacije o kumulativni dodelitvi in izplačilu sredstev iz ESRR po kategorijah ter o številu operacij v celotnem obdobju izvajanja programa. Komisija bo tako lahko ustrezno obveščala druge institucije Unije ter državljane Unije o porabi sredstev ESRR.

(10)

Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi morala uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(11)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu s prvim pododstavkom člen 150(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013, saj je Odbor za usklajevanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ustanovljen na podlagi člena 150(1) te uredbe, podal mnenje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

Določbe za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 v zvezi s strukturnimi in investicijskimi skladi

SISTEM ELEKTRONSKE IZMENJAVE PODATKOV

(Pooblastitev na podlagi člena 74(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Člen 1

Vzpostavitev sistema elektronske izmenjave podatkov

Komisija vzpostavi sistem elektronske izmenjave podatkov za vse uradne izmenjave informacij med državo članico in Komisijo.

Člen 2

Vsebina sistema elektronske izmenjave podatkov

1.   Sistem elektronske izmenjave podatkov (v nadaljnjem besedilu: sistem SFC2014), vsebuje vsaj informacije, opredeljene v vzorcih, formatih in predlogah, ki se določijo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013, Uredbo (EU) št. 1299/2013, Uredbo (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in sveta (5) ter prihodnjim pravnim aktom Unije o določitvi pogojev za finančno podporo pomorski in ribiški politiki za programsko obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: uredba o ESPR).

2.   Informacij v elektronskih obrazcih, vgrajenih v sistem SFC2014 (v nadaljnjem besedilu: strukturirani podatki), ni mogoče nadomestiti z nestrukturiranimi podatki, vključno z uporabo hiperpovezav ali drugih vrst nestrukturiranih podatkov, kot so priloge v obliki dokumentov ali slik. Če država članica posreduje iste informacije v obliki strukturiranih in nestrukturiranih podatkov, se v primeru neskladnosti uporabijo strukturirani podatki.

Člen 3

Delovanje sistema SFC2014

1.   Komisija, organi, ki jih imenujejo države članice v skladu s členom 59(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (6), členom 123 Uredbe (EU) št. 1303/2013 in členom 65(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013, ter telesa, na katera je preneseno opravljanje nalog navedenih organov, v sistem SFC2014 vnašajo informacije, za prenos katerih so pristojni, ter vse posodobitve teh informacij.

2.   Vsak prenos informacij Komisiji preveri in izvede oseba, ki ni ista kot oseba, ki je vnesla podatke za zadevni prenos. To delitev nalog bodo podpirali sistem SFC2014 ali upravljavski in kontrolni informacijski sistemi držav članic, ki bodo samodejno povezani s sistemom SFC2014.

3.   Države članice na nacionalni ali regionalni ravni ali na nacionalni in regionalni ravni imenujejo eno ali več oseb, ki so odgovorne za upravljanje pravic za dostop do sistema SFC2014 in opravljajo naslednje naloge:

(a)

identifikacija uporabnikov, ki prosijo za dostop, in preverjanje, ali so ti uporabniki dejansko zaposleni v zadevni organizaciji;

(b)

obveščanje uporabnikov o njihovih dolžnostih glede ohranjanja varnosti sistema;

(c)

preverjanje upravičenosti uporabnikov do zahtevane ravni pravic dostopa glede na njihove naloge in hierarhični položaj;

(d)

zahteve za preklic pravic do dostopa, kadar te niso več potrebne ali utemeljene;

(e)

takojšnje poročanje o sumljivih dogodkih, ki bi lahko ogrozili varnost sistema;

(f)

nenehno zagotavljanje točnosti identifikacijskih podatkov uporabnikov s sporočanjem vseh sprememb;

(g)

sprejemanje potrebnih previdnostnih ukrepov v zvezi z varstvom podatkov in poslovno zaupnostjo v skladu s pravili Unije in nacionalnimi pravili;

(h)

obveščanje Komisije o vseh spremembah, ki vplivajo na zmožnosti organov države članice ali uporabnikov sistema SFC2014 za izvajanje nalog iz odstavka 1 ali na njihovo osebno zmožnost za izvajanje nalog iz točk (a)–(g).

4.   Izmenjave podatkov in transakcije so opremljene z obveznim elektronskim podpisom v smislu Direktive 1999/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7). Države članice in Komisija priznajo pravni učinek in dopustnost elektronskega podpisa, uporabljenega v sistemu SFC2014, kot dokaza v pravnem postopku.

Pri obdelavi informacij v okviru sistema SFC2014 se spoštujeta varstvo zasebnosti in osebnih podatkov posameznikov ter poslovne zaupnosti pravnih subjektov v skladu z Direktivo 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta (8), Direktivo 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9), Direktivo 1995/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (10) ter Uredbo (ES) št. 45/2001.

Člen 4

Značilnosti sistema SFC2014

Da bi sistem SFC2014 zagotavljal učinkovito in uspešno elektronsko izmenjavo informacij, ima naslednje značilnosti:

(a)

interaktivne obrazce ali obrazce, ki jih vnaprej izpolni sistem na podlagi predhodno vnesenih podatkov;

(b)

samodejne izračune, če se uporabnikom s tem olajša kodiranje;

(c)

vgrajene samodejne kontrole za preverjanje notranje skladnosti prenesenih podatkov in skladnosti teh podatkov z veljavnimi pravili;

(d)

opozorila, ki jih proizvede sistem SFC2014 in ki njegove uporabnike seznanjajo, da je določen ukrep mogoče oz. da ga ni mogoče izvesti;

(e)

sprotno sledenje statusa obdelave informacij, vnesenih v sistem;

(f)

razpoložljivost preteklih podatkov v zvezi z vsemi informacijami, vnesenimi za operativni program.

Člen 5

Prenos podatkov prek sistema SFC2014

1.   Države članice in Komisija lahko dostopajo do sistema SFC2014 neposredno prek interaktivnega uporabniškega vmesnika (tj. spletne aplikacije) ali prek tehničnega vmesnika na podlagi vnaprej predpisanih protokolov (tj. spletne storitve), ki omogočajo samodejno sinhronizacijo in prenos podatkov med informacijskimi sistemi držav članic in sistemom SFC2014.

2.   Za datum predložitve zadevnega dokumenta velja datum, ko je država članica elektronsko prenesla informacije Komisiji ali obratno.

3.   V primeru višje sile, motenj v delovanju sistema SFC2014 ali odsotnosti povezave s sistemom SFC2014 za več kot en delovni dan v zadnjem tednu pred predpisanim rokom za posredovanje informacij ali v obdobju od 23. do 31. decembra ali pet delovnih dni v katerem koli drugem obdobju, lahko izmenjava informacij med državami članicami in Komisijo poteka v papirni obliki z uporabo vzorcev, formatov in predlog iz člena 2(1) te uredbe.

Ko je motnja v delovanju sistema SFC2014 odpravljena ali povezava s tem sistemom ponovno vzpostavljena ali preneha razlog višje sile, zadevna stran v sistem SFC2014 nemudoma vnese informacije, ki so že bile poslane v papirni obliki.

4.   V primerih iz odstavka 3 se za datum predložitve zadevnega dokumenta šteje datum poštnega žiga.

Člen 6

Varnost prenosa podatkov prek sistema SFC2014

1.   Komisija za sistem SFC2014 v skladu z ustreznimi predpisi Unije, zlasti Sklepom Komisije C(2006) 3602 (11) in njegovimi izvedbenimi pravili, določi politiko za varnost informacijske tehnologije (v nadaljnjem besedilu: politika za varnost informacijske tehnologije za sistem SFC), ki velja za uporabnike sistema SFC2014. Komisija imenuje eno ali več oseb, odgovornih za opredelitev, ohranjanje in zagotavljanje pravilne uporabe varnostne politike za sistem SFC2014.

2.   Države članice in druge evropske institucije poleg Komisije, ki so pridobile pravico za dostop do sistema SFC2014, spoštujejo pogoje v zvezi z varnostjo informacijske tehnologije, objavljene na portalu sistema SFC2014, in ukrepe, ki jih v sistemu SFC2014 izvede Komisija, da bi zagotovila varen prenos podatkov, zlasti v zvezi z uporabo tehničnega vmesnika iz člena 5(1) te uredbe.

3.   Države članice in Komisija izvajajo varnostne ukrepe, sprejete za varstvo podatkov, ki so jih shranile in prenesle prek sistema SFC2014, ter zagotavljajo učinkovitost teh ukrepov.

4.   Države članice sprejmejo nacionalno, regionalno ali lokalno politiko za varnost informacijske tehnologije, ki zajema dostop do sistema SFC2014 in samodejni vnos podatkov v ta sistem ter predpisuje minimalni sklop varnostnih zahtev. Ta nacionalna, regionalna ali lokalna politika za varnost informacijske tehnologije se lahko sklicuje na druge dokumente v zvezi z varnostjo. Vsaka država članica zagotovi, da se navedene politike za varnost informacijske tehnologije uporabljajo za vse organe, ki uporabljajo sistem SFC2014.

5.   Nacionalna, regionalna ali lokalna politika za varnost informacijske tehnologije vključuje:

(a)

pri neposredni uporabi, vidike varnosti informacijske tehnologije, povezane z delom, ki ga opravlja ena ali več oseb, odgovornih za upravljanje pravic za dostop iz člena 3(3) te uredbe;

(b)

pri nacionalnih, regionalnih ali lokalnih računalniških sistemih, ki so povezani s sistemom SFC2014 prek tehničnega vmesnika iz člena 5(1) te uredbe, varnostne ukrepe za te sisteme, ki omogočajo usklajevanje z varnostnimi zahtevami za sistem SFC2014.

Za namene iz točke (b) prvega pododstavka so zajeti naslednji vidiki, če je ustrezno:

(a)

fizična varnost;

(b)

nadzor nosilcev podatkov in dostopa;

(c)

nadzor shranjevanja;

(d)

nadzor dostopa in gesel;

(e)

spremljanje;

(f)

povezava s sistemom SFC2014;

(g)

komunikacijska infrastruktura;

(h)

upravljanje človeških virov pred začetkom delovnega razmerja, v času delovnega razmerja in po njegovem prenehanju;

(i)

obvladovanje incidentov.

6.   Nacionalna, regionalna ali lokalna politika za varnost informacijske tehnologije temelji na oceni tveganja, opisani ukrepi pa so sorazmerni z opredeljenimi tveganji.

7.   Komisiji se na njeno zahtevo zagotovi dostop do dokumentov, v katerih je določena nacionalna, regionalna ali lokalna politika za varnost informacijske tehnologije.

8.   Države članice na nacionalni ali regionalni ravni imenujejo eno ali več oseb, odgovornih za ohranjanje in zagotavljanje uporabe nacionalne, regionalne ali lokalne politike za varnost informacijske tehnologije. Ta oseba ali osebe bodo kontaktna točka za osebo ali osebe, ki jih imenuje Komisija v skladu s členom 6(1) te uredbe.

9.   Pri tehnoloških spremembah, opredelitvi novih groženj ali drugih pomembnih dogodkih se politika za varnost informacijske tehnologije za sistem SFC ter zadevna nacionalna, regionalna oz. lokalna politika za varnost informacijske tehnologije ustrezno posodobijo. Ne glede na navedeno so te politike predmet letnega pregleda, s katerim se zagotovi, da še naprej zagotavljajo ustrezen odziv.

POGLAVJE II

Določbe za izvajanje Uredbe (EU) št. 1299/2013

NOMENKLATURA KATEGORIJ UKREPOV

(Pooblastitev na podlagi drugega pododstavka člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013)

Člen 7

Kategorije ukrepov za cilj „evropsko teritorialno sodelovanje“

Nomenklatura za kategorije ukrepov iz drugega pododstavka člena 8(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013 je določena v Prilogi k tej uredbi.

POGLAVJE III

KONČNA DOLOČBA

Člen 8

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. februarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 320.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 259.

(3)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(4)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(5)  Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).

(6)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(7)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 1999/93/ES z dne 13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronski podpis (UL L 13, 19.1.2000, str. 12).

(8)  Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

(9)  Direktiva 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (UL L 337, 18.12.2009, str. 11).

(10)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 1995/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(11)  Sklep Komisije C(2006) 3602 z dne 16. avgusta 2006 o varnosti informacijskih sistemov, ki jih uporablja Evropska komisija.


PRILOGA

Nomenklatura za kategorije ukrepov za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

TABELA 1:   KODE ZA RAZSEŽNOST „DOMENA UKREPA“

1.   DOMENA UKREPA

I.   Produktivne naložbe:

001

Generične produktivne naložbe v mala in srednja podjetja (MSP)

002

Raziskave in inovacijski procesi v velikih podjetjih

003

Produktivne naložbe v velikih podjetjih v povezavi z nizkoogljičnim gospodarstvom

004

Produktivne naložbe v povezavi s sodelovanjem med velikimi podjetji in MSP za razvoj proizvodov in storitev informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), e-poslovanja in spodbujanje povpraševanja po IKT

II.   Infrastruktura za zagotavljanje osnovnih storitev in povezane naložbe:

 

Energetska infrastruktura

005

Električna energija (shranjevanje in prenos)

006

Električna energija (TEN-E: shranjevanje in prenos)

007

Zemeljski plin

008

Zemeljski plin (TEN-E)

009

Energija iz obnovljivih virov: vetrna energija

010

Energija iz obnovljivih virov: sončna energija

011

Energija iz obnovljivih virov: biomasa

012

Energija iz drugih obnovljivih virov (vključno s hidroelektrično in geotermalno energijo ter energijo morij) ter integracija obnovljivih virov energije (vključno z infrastrukturo za shranjevanje, pretvorbo električne energije v plin in obnovljivi ogljik)

013

Prenova javne infrastrukture za večjo energetsko učinkovitost, predstavitveni projekti in podporni ukrepi

014

Prenova obstoječega stanovanjskega fonda za večjo energetsko učinkovitost, predstavitveni projekti in podporni ukrepi

015

Inteligentni sistemi za distribucijo energije pri srednjih in visokih napetostih (vključno z inteligentnimi energetskimi omrežji in sistemi IKT)

016

Visoko učinkovita soproizvodnja in daljinsko ogrevanje

 

Okoljska infrastruktura

017

Ravnanje z gospodinjskimi odpadki (vključno z ukrepi za minimalizacijo, sortiranje in recikliranje)

018

Ravnanje z gospodinjskimi odpadki (vključno z mehansko-biološko obdelavo, toplotno obdelavo, sežigom in odlaganjem na deponijah)

019

Ravnanje z gospodarskimi, industrijskimi ali nevarnimi odpadki

020

Oskrba z vodo za prehrano ljudi (infrastruktura za pridobivanje, čiščenje, shranjevanje in distribucijo)

021

Gospodarjenje z vodnimi viri in varstvo pitne vode (vključno z upravljanjem povodij, oskrbo z vodo, posebnimi ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam, daljinskim merjenjem porabe in merjenjem porabe potrošnikov, sistemi obračunavanja in zmanjševanjem puščanja)

022

Čiščenje odpadne vode

023

Okoljski ukrepi za zmanjšanje in/ali preprečevanje emisij toplogrednih plinov (vključno z obdelavo in shranjevanjem metana in kompostiranjem)

 

Prometna infrastruktura

024

Železnice (osrednje omrežje TEN-T)

025

Železnice (celostno omrežje TEN-T)

026

Druge železnice

027

Gibljiva sredstva železnic

028

Avtoceste in ceste TEN-T – osrednje omrežje (novogradnja)

029

Avtoceste in ceste TEN-T – celostno omrežje (novogradnja)

030

Sekundarne cestne povezave na cestna omrežja in vozlišča TEN-T (novogradnja)

031

Druge nacionalne in regionalne ceste (novogradnja)

032

Lokalne dovozne ceste (novogradnja)

033

Obnovljene ali posodobljene ceste TEN-T

034

Druge obnovljene ali posodobljene ceste (avtoceste ter nacionalne, regionalne ali lokalne ceste)

035

Multimodalni prevoz (TEN-T)

036

Multimodalni prevoz

037

Letališča (TEN-T) (1)

038

Druga letališča (1)

039

Pristanišča (TEN-T)

040

Druga pristanišča

041

Celinske vodne poti in pristanišča (TEN-T)

042

Celinske vodne poti in pristanišča (regionalni in lokalni)

 

Trajnostni promet

043

Infrastruktura za okolju prijazen mestni promet in njegovo spodbujanje (vključno z opremo in voznim parkom)

044

Inteligentni prometni sistemi (vključno z uvedbo upravljanja povpraševanja, cestninskimi sistemi ter informacijskimi sistemi za spremljanje, nadzor in informacije)

 

Infrastruktura za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT)

045

IKT: hrbtenično omrežje

046

IKT: širokopasovno omrežje visokih hitrosti (dostop/lokalna zanka; >/= 30 Mbps)

047

IKT: širokopasovno omrežje zelo visokih hitrosti (dostop/lokalna zanka; >/= 100 Mbps)

048

IKT: druge vrste infrastrukture IKT/obsežni računalniški viri/oprema (vključno z e-infrastrukturo, podatkovnimi centri in senzorji, tudi če so vgrajeni v drugo infrastrukturo, na primer raziskovalne objekte, okoljsko ali socialno infrastrukturo)

III.   Socialna, zdravstvena in izobraževalna infrastruktura ter povezane naložbe:

049

Izobraževalna infrastruktura za terciarno izobraževanje

050

Izobraževalna infrastruktura za poklicno izobraževanje in usposabljanje ter izobraževanje odraslih

051

Izobraževalna infrastruktura za šolsko izobraževanje (osnovnošolsko in splošno srednješolsko izobraževanje)

052

Infrastruktura za predšolsko vzgojo in izobraževanje

053

Zdravstvena infrastruktura

054

Stanovanjska infrastruktura

055

Druga socialna infrastruktura, ki prispeva k regionalnemu in lokalnemu razvoju

IV.   Razvoj endogenega potenciala:

 

Raziskave in razvoj ter inovacije

056

Naložbe v infrastrukturo, zmogljivosti in opremo MSP v neposredni povezavi z raziskavami in inovacijskimi dejavnostmi

057

Naložbe v infrastrukturo, zmogljivosti in opremo velikih družb v neposredni povezavi raziskavami in inovacijskimi dejavnostmi

058

Infrastruktura za raziskave in inovacije (javna)

059

Infrastruktura za raziskave in inovacije (zasebna, vključno z znanstvenimi parki)

060

Raziskave in inovacijske dejavnosti v javnih raziskovalnih središčih in kompetenčnih središčih, vključno z mreženjem

061

Raziskave in inovacijske dejavnosti v zasebnih raziskovalnih središčih, vključno z mreženjem

062

Prenos tehnologije ter sodelovanje med univerzami in podjetji, predvsem v korist MSP

063

Podpora grozdom in poslovne mreže, predvsem v korist MSP

064

Raziskave in inovacijski procesi v MSP (vključno s sistemom bonov ter procesnimi, oblikovalskimi, storitvenimi in socialnimi inovacijami)

065

Raziskave in inovacijska infrastruktura, procesi, prenos tehnologije ter sodelovanje v podjetjih s poudarkom na nizkoogljičnem gospodarstvu in odpornosti na podnebne spremembe

 

Razvoj podjetij

066

Napredne pomožne storitve za MSP in skupine MSP (vključno z upravljavskimi, trženjskimi in oblikovalskimi storitvami)

067

Razvoj MSP, podpora podjetništvu in inkubatorjem (vključno s podporo „spin off“ in „spin out“ podjetjem)

068

Energetska učinkovitost in predstavitveni projekti v MSP ter podporni ukrepi

069

Podpora okolju prijaznim proizvodnim procesom in učinkoviti rabi virov v MSP

070

Spodbujanje energetske učinkovitosti v velikih podjetjih

071

Razvoj in spodbujanje podjetij, specializiranih za storitve, ki prispevajo k nizkoogljičnemu gospodarstvu in odpornosti na podnebne spremembe (vključno s podporo takim storitvam)

072

Poslovna infrastruktura za MSP (vključno z industrijskimi parki in območji)

073

Podpora socialnim podjetjem (MSP)

074

Razvoj in spodbujanje sredstev za turizem v MSP

075

Razvoj in spodbujanje storitev turizma v ali za MSP

076

Razvoj in spodbujanje sredstev na področju kulture in ustvarjalnosti v MSP

077

Razvoj in spodbujanje storitev na področju kulture in ustvarjalnosti v MSP

 

Informacijska in komunikacijska tehnologija (IKT) – spodbujanje povpraševanja, aplikacije in storitve

078

Storitve in aplikacije e-uprave (vključno z e-javnim naročanjem, ukrepi IKT v podporo reformi javne uprave, kibernetsko varnostjo, ukrepi za zagotavljanje zaupanja in varnosti, e-pravosodjem in e-demokracijo)

079

Dostop do informacij javnega sektorja (vključno z e-kulturo odprtih podatkov, digitalnimi knjižnicami, e-vsebino in e-turizmom)

080

E-vključenost, e-dostopnost, storitve in aplikacije za e-učenje in e-izobraževanje, digitalna pismenost

081

Rešitve IKT za reševanje izziva zdravega in aktivnega staranja ter storitve in aplikacije za e-zdravje (vključno z e-oskrbo in sosedsko pomočjo za samostojno življenje)

082

Storitve in aplikacije IKT za MSP (vključno z e-trgovanjem, e-poslovanjem in v omrežje povezanimi poslovnimi procesi), živi laboratoriji, spletna podjetja ter zagonska podjetja na področju IKT)

 

Okolje

083

Ukrepi na področju kakovosti zraka

084

Celovito preprečevanje in nadzor onesnaževanja (IPPC)

085

Varstvo in izboljšanje biotske raznovrstnosti, varstvo narave in zelena infrastruktura

086

Varstvo, obnova in trajnostno izkoriščanje območij Natura 2000

087

Ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam ter preprečevanje in upravljanje podnebnih tveganj, na primer erozije, požarov, poplav, neviht in suše, vključno s povečevanjem osveščenosti, civilno zaščito ter sistemi in infrastrukturo za obvladovanje nesreč

088

Preprečevanje tveganj in upravljanje nepodnebnih naravnih tveganj (tj. potresov) in tveganj v povezavi s človekovim delovanjem (na primer tehnoloških nesreč), vključno s povečevanjem osveščenosti, civilno zaščito ter sistemi in infrastrukturo za obvladovanje nesreč

089

Sanacija industrijskih območij in kontaminiranih zemljišč

090

Kolesarske steze in poti za pešce

091

Razvoj in spodbujanje turističnega potenciala naravnih območij

092

Varstvo, razvoj in spodbujanje javnih sredstev na področju turizma

093

Razvoj in spodbujanje javnih storitev na področju turizma

094

Varstvo, razvoj in spodbujanje javnega kulturnega bogastva in dediščine

095

Razvoj in spodbujanje javnih storitev na področju kulturnega bogastva in dediščine

 

Drugo

096

Institucionalne zmogljivosti javnih uprav ter javne storitve v povezavi z izvajanjem ESPR ali ukrepi v podporo pobudam ESS na področju institucionalnih zmogljivosti

097

Pobude za lokalni razvoj v mestnih in podeželskih območjih pod vodstvom skupnosti

098

Najbolj oddaljene regije: nadomestilo za kakršne koli dodatne stroške zaradi pomanjkanja dostopnosti in ozemeljske razdrobljenosti

099

Najbolj oddaljene regije: posebni ukrepi za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi velikosti trga

100

Najbolj oddaljene regije: podpora za nadomestilo dodatnih stroškov zaradi podnebnih pogojev in težavnih reliefnih značilnosti

101

Navzkrižno financiranje v okviru ESPR (podpora ukrepom ESS, ki so potrebni za ustrezno izvajanje dela ukrepov, ki se financira iz ESPR in so z njim neposredno povezani)

V.   Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja in podpora mobilnosti delovne sile:

102

Dostop do zaposlitve za iskalce zaposlitve in neaktivne osebe, vključno z dolgotrajno nezaposlenimi in osebami, ki so daleč od trga dela, tudi prek lokalnih pobud za zaposlovanje in podpore mobilnosti delovne sile

103

Trajnostna vključitev mladih na trg dela, zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade

104

Samozaposlovanje, podjetništvo in ustanavljanje podjetij, vključno z inovativnimi mikro-, malimi in srednjimi podjetji

105

Enakost med spoloma na vseh področjih, tudi glede dostopa do zaposlitve, poklicnega napredovanja, usklajevanja poklicnega in družinskega življenja ter spodbujanja enakega plačila za enako delo

106

Prilagajanje delavcev, podjetij in podjetnikov na spremembe

107

Aktivno in zdravo staranje

108

Modernizacija institucij trga dela, na primer javnih in zasebnih zavodov za zaposlovanje, izboljšanje ujemanja s potrebami trga dela, na primer z ukrepi za spodbujanje čezmejne mobilnosti delovne sile in programi mobilnosti, ter boljše sodelovanje med institucijami in ustreznimi zainteresiranimi stranmi

VI.   Spodbujanje socialne vključenosti, boj proti revščini in diskriminaciji vseh oblik:

109

Aktivno vključevanje, tudi za spodbujanje enakih možnosti in aktivne udeležbe, ter povečanje zaposljivosti

110

Socialno-ekonomsko vključevanje marginaliziranih skupnosti, na primer Romov

111

Boj proti vsem oblikam diskriminacije in spodbujanje enakih možnosti

112

Izboljšanje dostopa do cenovno ugodnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega interesa

113

Spodbujanje socialnega podjetništva in poklicnega vključevanja v socialnih podjetjih ter socialna in solidarnostna ekonomija, da se olajša dostop do zaposlitve

114

Strategije za lokalni razvoj pod vodstvom skupnosti

VII.   Naložbe v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje:

115

Zmanjševanje in preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja ter spodbujanje enakega dostopa do kakovostne predšolske vzgoje ter osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, vključno s formalnimi, neformalnimi in priložnostnimi oblikami učenja za ponovno vključitev v izobraževanje in usposabljanje

116

Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti terciarnega in ekvivalentnega izobraževanja ter dostopa do njega, da se poveča udeleženost in izboljša dosežena raven izobrazbe, zlasti za prikrajšane skupine

117

Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, veščin in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc

118

Izboljšanje relevantnosti izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja za trg dela, olajšanje prehoda iz izobraževanja v zaposlitev ter krepitev sistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in njihove kakovosti, tudi z mehanizmi za napovedovanje potreb po veščinah, prilagoditvijo učnih načrtov ter vzpostavitvijo in razvojem sistemov za učenje na delovnem mestu, vključno z dualnimi učnimi sistemi in vajeniškimi programi

VIII.   Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter učinkovita javna uprava:

119

Naložbe v institucionalne zmogljivosti ter učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za reformo, boljšo zakonodajo in dobro upravljanje

120

Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni

IX.   Tehnična pomoč:

121

Priprava, izvajanje, spremljanje in pregled

122

Ocena in študije

123

Obveščanje in komunikacije


TABELA 2:   KODE ZA RAZSEŽNOST „OBLIKA FINANCIRANJA“

2.   OBLIKA FINANCIRANJA

01

Nepovratna sredstva

02

Povratna sredstva

03

Podpora prek finančnih instrumentov: tvegani ali lastniški kapital ali ekvivalentno

04

Podpora prek finančnih instrumentov: posojila ali ekvivalentno

05

Podpora prek finančnih instrumentov: jamstva ali ekvivalentno

06

Podpora prek finančnih instrumentov: subvencioniranje obrestnih mer, subvencioniranje provizije za garancijo, tehnična podpora ali ekvivalentno

07

Nagrade


TABELA 3:   KODE ZA RAZSEŽNOST „VRSTA OZEMLJA“

3.   VRSTA OZEMLJA

01

Velika mestna območja (gosto naseljena, > 50 000 prebivalcev)

02

Majhna mestna območja (srednje gosto naseljena, > 5 000 prebivalcev)

03

Podeželska območja (redko naseljena)

04

Makro-regionalno območje sodelovanja

05

Sodelovanje med nacionalnimi ali regionalnimi programskimi področji v nacionalnem kontekstu

06

Transnacionalno sodelovanje v okviru ESS

07

Se ne uporablja


TABELA 4:   KODE ZA RAZSEŽNOST „MEHANIZMI ZA OZEMELJSKO IZVRŠEVANJE“

4.   MEHANIZMI ZA OZEMELJSKO IZVRŠEVANJE

01

Celostne teritorialne naložbe – mestna območja

02

Drugi celostni pristopi k trajnostnemu razvoju mestnih območij

03

Celostne teritorialne naložbe – drugo

04

Drugi celostni pristopi k trajnostnemu razvoju podeželskih območij

05

Drugi celostni pristopi k trajnostnemu razvoju mestnih/podeželskih območij

06

Pobude za lokalni razvoj pod vodstvom skupnosti

07

Se ne uporablja


TABELA 5:   KODE ZA RAZSEŽNOST „TEMATSKI CILJI“

5.   TEMATSKI CILJ (ESPR in Kohezijski sklad)

01

Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

02

Izboljšanje dostopnosti informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti

03

Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij

04

Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih

05

Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanje in obvladovanje tveganj

06

Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov

07

Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah

08

Spodbujanje trajnostnega in kakovostnega zaposlovanja ter podpora mobilnosti delovne sile

09

Spodbujanje socialne vključenosti ter boj proti revščini in diskriminaciji

10

Naložbe v izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje

11

Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti javnih organov in zainteresiranih strani ter učinkovita javna uprava

12

Se ne uporablja (samo tehnična pomoč)


TABELA 6:   KODE ZA RAZSEŽNOST „GOSPODARSKA DEJAVNOST“

6.   GOSPODARSKA DEJAVNOST

01

Kmetijstvo in gozdarstvo

02

Ribištvo in akvakultura

03

Proizvodnja prehrambnih izdelkov in pijače

04

Proizvodnja tekstilij in tekstilnih izdelkov

05

Proizvodnja prevoznih sredstev

06

Proizvodnja računalnikov ter elektronskih in optičnih izdelkov

07

Druge nedoločene proizvodne industrije

08

Gradbeništvo

09

Rudarstvo in kamnoseštvo (vključno s pridobivanjem energetskih surovin)

10

Električna energije, plin, para, topla voda in klimatizacija

11

Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja

12

Promet in skladiščenje

13

Obveščanje in komunikacije, vključno s telekomunikacijami, informacijskimi storitvami, računalniškim programiranjem, svetovanjem in sorodnimi dejavnostmi

14

Trgovina na drobno in debelo

15

Turizem ter nastanitvene in gostinske dejavnosti

16

Finančne in zavarovalniške dejavnosti

17

Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne storitve

18

Javna uprava

19

Izobraževanje

20

Zdravstvo

21

Socialno delo ter javne, skupne in osebne storitve

22

Dejavnosti v povezavi z okoljem in podnebnimi spremembami

23

Kulturne, razvedrilne, ustvarjalne in rekreacijske dejavnosti

24

Druge nedoločene storitve


TABELA 7:   KODE ZA RAZSEŽNOST „LOKACIJA“

7.   LOKACIJA (2)

Koda

Lokacija

 

Koda regije ali območja dejavnosti, kot je določena v klasifikaciji statističnih teritorialnih enot (NUTS) v Prilogi k Uredbi (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (2)


(1)  Omejeno na naložbe v zvezi z varstvom okolja ali skupaj z naložbami, potrebnimi za ublažitev ali zmanjšanje negativnega vpliva na okolje.

(2)  Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).


Na vrh