EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32014R1329

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1329/2014 ( 2014. gada 9. decembris ), ar ko izveido veidlapas, kuras minētas Regulā (ES) Nr. 650/2012 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi

OV L 359, 16.12.2014., 30./84. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 16/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1329/oj

16.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 359/30


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1329/2014

(2014. gada 9. decembris),

ar ko izveido veidlapas, kuras minētas Regulā (ES) Nr. 650/2012 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulu (ES) Nr. 650/2012 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi (1) un jo īpaši tās 46. panta 3. punkta b) apakšpunktu, 59. panta 1. punktu, 60. panta 2. punktu, 61. panta 2. punktu, 65. panta 2. punktu un 67. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Lai pareizi piemērotu Regulu (ES) Nr. 650/2012, ir jāizveido vairākas veidlapas.

(2)

Saskaņā ar 21. protokolu par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, minētās dalībvalstis nepiedalījās Regulas (ES) Nr. 650/2012 pieņemšanā. Tādēļ Apvienotā Karaliste un Īrija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā.

(3)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu 22. protokolā par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā un Dānijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Mantošanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Veidlapa, kas minēta Regulas (ES) Nr. 650/2012 46. panta 3. punkta b) apakšpunktā un kas jāizmanto apliecinājumam attiecībā uz nolēmumu mantošanas lietā, ir 1. pielikumā paredzētā I veidlapa.

2.   Veidlapa, kas minēta Regulas (ES) Nr. 650/2012 59. panta 1. punktā un 60. panta 2. punktā un kas jāizmanto apliecinājumam attiecībā uz publisku aktu mantošanas lietā, ir 2. pielikumā paredzētā II veidlapa.

3.   Veidlapa, kas minēta Regulas (ES) Nr. 650/2012 61. panta 2. punktā un kas jāizmanto apliecinājumam attiecībā uz tiesas izlīgumu mantošanas lietā, ir 3. pielikumā paredzētā III veidlapa.

4.   Veidlapa, kas minēta Regulas (ES) Nr. 650/2012 65. panta 2. punktā un kas jāizmanto Eiropas mantošanas apliecības pieteikumam, ir 4. pielikumā paredzētā IV veidlapa.

5.   Veidlapa, kas minēta Regulas (ES) Nr. 650/2012 67. panta 1. punktā un kas jāizmanto Eiropas mantošanas apliecībai, ir 5. pielikumā paredzētā V veidlapa.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2015. gada 17. augustā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2014. gada 9. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 201, 27.7.2012., 107. lpp.


1. PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


2. PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image


3. PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image


4. PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


5. PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Augša