EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R1259

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1259/2014 z dne 24. novembra 2014 o povrnitvi odobritev, prenesenih iz proračunskega leta 2014, v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

UL L 339, 26.11.2014, str. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1259/oj

26.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 339/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1259/2014

z dne 24. novembra 2014

o povrnitvi odobritev, prenesenih iz proračunskega leta 2014, v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti člena 26(6) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom za kmetijske sklade,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 169(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (2) se lahko odobritve, za katere obveznosti niso prevzete, v zvezi z ukrepi iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1290/2005 (3) prenesejo v naslednje proračunsko leto. Takšen prenos je omejen na 2 % začetnih odobritev in na znesek prilagoditev neposrednih plačil iz člena 11 Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (4), ki se je uporabljal v predhodnem proračunskem letu. Takšen prenos se lahko uporabi za dodatna plačila končnim prejemnikom, za katere je veljala navedena prilagoditev.

(2)

V skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 države članice z odstopanjem od člena 169(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 navedene prenesene odobritve povrnejo končnim prejemnikom, za katere se v proračunskem letu, v katero se odobritve prenesejo, uporablja prilagoditvena stopnja. Navedena povrnitev se uporabi le za končne upravičence v tistih državah članicah, v katerih se je v predhodnem proračunskem letu izvajala finančna disciplina (5).

(3)

Poleg tega se v skladu s členom 26(7) Uredbe (EU) št. 1306/2013 vsak neuporabljeni znesek za rezervo za krize v kmetijskem sektorju iz člena 25 navedene uredbe povrne v skladu s členom 26(5) navedene uredbe.

(4)

V skladu s členom 1(1) Uredbe Sveta (EU) št. 1181/2013 (6) se finančna disciplina uporablja za neposredna plačila v koledarskem letu 2013.

(5)

Rezerva za krize do 15. oktobra 2014 ni bila uporabljena, kar kaže na to, da znesek rezerve v proračunu EKJS za leto 2014 v tem finančnem letu ne bo uporabljen. Poleg tega bodo dodatne odobritve, za katere obveznosti niso prevzete, ostale v proračunu EKJS za leto 2014, in sicer na podlagi izvajanja odobritev EKJS za leto 2014 v okviru deljenega upravljanja za obdobje od 16. oktobra 2013 do 15. oktobra 2014 in ocenjene realizacije v okviru neposrednega upravljanja od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2014.

(6)

Na podlagi izjav držav članic o odhodkih za obdobje od 16. oktobra 2013 do 15. oktobra 2014 znaša zmanjšanje v zvezi s finančno disciplino, ki so ga države članice v letu 2014 dejansko izvedle, 868,2 milijona EUR.

(7)

Zato se lahko neizkoriščene odobritve, ki ustrezajo znesku finančne discipline, izvršene v proračunskem letu 2014, v višini 868,2 milijona EUR, kar ostaja znotraj meje 2 % začetnih odobritev v zvezi z ukrepi iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1290/2005, prenesejo v proračunsko leto 2015 na podlagi odločitve Komisije v skladu s petim pododstavkom člena 169(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012.

(8)

Da se zagotovi sorazmernost povrnitve navedenih odobritev končnim prejemnikom z zneskom prilagoditve finančne discipline, je primerno, da Komisija določi zneske, ki so državam članicam na voljo za povrnitev.

(9)

Da državam članicam za navedeno povrnitev ne bi bilo treba plačati dodatnih zneskov, se mora ta uredba uporabljati od 1. decembra 2014. Zato so zneski v tej uredbi dokončni in se uporabljajo ne glede na uporabo zmanjšanj v skladu s členom 41(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013, ne glede na vse druge popravke, ki se upoštevajo v sklepu o mesečnem plačilu glede odhodkov, ki jih izvršijo plačilne agencije držav članic za oktober 2014, v skladu s členom 18(3) Uredbe (EU) št. 1306/2013, ter ne glede na kakršna koli zmanjšanja in dodatna plačila, ki se izvedejo v skladu s členom 18(4) navedene uredbe, ali kakršne koli sklepe v okviru postopka potrditve obračunov.

(10)

V skladu s členom 169(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 se lahko odobritve, za katere obveznosti niso prevzete, prenesejo samo v naslednje proračunsko leto. Zato je primerno, da Komisija določi datume za upravičenost odhodkov držav članic v zvezi s povrnitvijo v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013, pri čemer upošteva kmetijsko proračunsko leto, kakor je opredeljeno v členu 39 navedene uredbe.

(11)

Zaradi kratkega obdobja med sporočilom držav članic o izvajanju odobritev EKJS za leto 2014 v okviru deljenega upravljanja za obdobje od 16. oktobra 2013 do 15. oktobra 2014 in potrebo po uporabi te uredbe od 1. decembra 2014 bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zneski odobritev, ki se prenesejo iz proračunskega leta 2014 v skladu s členom 169(3) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 in ki se v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 dajo na voljo državam članicam za povrnitev končnim prejemnikom, za katere se v proračunskem letu 2015 uporablja prilagoditvena stopnja v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1227/2014 (7), so določeni v Prilogi k tej uredbi.

Za prenesene zneske se uporablja odločitev Komisije o prenosu v skladu s petim pododstavkom člena 169(3) Uredbe (EU) št. 966/2012.

Člen 2

Odhodki držav članic v zvezi s povrnitvijo prenesenih odobritev so upravičeni do financiranja Unije le, če so zadevni zneski upravičencem plačani pred 16. oktobrom 2015.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. decembra 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. novembra 2014

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (UL L 209, 11.8.2005, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (ES) št. 73/2009 z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (UL L 30, 31.1.2009, str. 16).

(5)  Finančna disciplina se v skladu s členom 8(2) Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608) ne uporablja za Bolgarijo, Hrvaško in Romunijo.

(6)  Uredba Sveta (EU) št. 1181/2013 z dne 19. novembra 2013 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009, za koledarsko leto 2013 in razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 964/2013 (UL L 313, 22.11.2013, str. 13).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1227/2014 z dne 17. novembra 2014 o določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009, za koledarsko leto 2014 in razveljavitvi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 879/2014 (UL L 331, 18.11.2014, str. 6).


PRILOGA

Zneski, na voljo za povrnitev prenesenih odobritev

(EUR)

Belgija

13 551 741

Češka

21 168 544

Danska

23 196 648

Nemčija

125 613 712

Estonija

1 999 607

Irska

27 196 811

Grčija

35 594 447

Španija

110 713 618

Francija

193 513 120

Italija

71 006 784

Ciper

689 016

Latvija

2 262 601

Litva

6 011 809

Luksemburg

813 093

Madžarska

26 861 237

Malta

64 499

Nizozemska

19 962 029

Avstrija

13 848 862

Poljska

36 451 389

Portugalska

13 001 479

Slovenija

1 777 463

Slovaška

8 891 177

Finska

11 301 184

Švedska

15 739 925

Združeno kraljestvo

86 964 834


Na vrh