EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R1243

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1243/2014 z dne 20. novembra 2014 o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov

UL L 334, 21.11.2014, str. 39–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 17/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1243/oj

21.11.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 334/39


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1243/2014

z dne 20. novembra 2014

o pravilih v skladu z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z informacijami, ki jih predložijo države članice, ter potrebami po podatkih in sinergijami med potencialnimi viri podatkov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (1), zlasti člena 107(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) določa skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj (ESRR), Evropskem socialnemu skladu (ESS), Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja (EKSRP) ter Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Organi upravljanja držav članic morajo v skladu z navedeno uredbo uvesti sistem za beleženje in hrambo podatkov v računalniški obliki o vsaki operaciji, potrebnih za spremljanje, vrednotenje, finančno upravljanje, preverjanje in revizijo, vključno s podatki o posameznih operacijah.

(2)

Priloga III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 (3) vsebuje seznam podatkov, ki se beležijo in hranijo v računalniški obliki za vsako operacijo v sistemu spremljanja, ki ga vzpostavi vsaka država članica.

(3)

Za delovanje skupnega sistema spremljanja in vrednotenja iz člena 107 Uredbe (EU) št. 508/2014 so potrebna dodatna pravila o beleženju in prenosu podatkov. Ta pravila morajo v skladu s členom 107(3) Uredbe (EU) št. 508/2014 določati informacije, ki jih predložijo države članice, pri čemer je treba zagotoviti kar najboljše sinergije z drugimi potencialnimi viri podatkov, kot je seznam podatkov, ki se beležijo in hranijo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013.

(4)

Da bi se omogočila takojšnja uporaba ukrepov iz te uredbe, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa pravila o informacijah, ki jih države članice predložijo Komisiji, da bi omogočile spremljanje in vrednotenje operacij, ki se financirajo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) v okviru deljenega upravljanja.

Člen 2

Seznam podatkov in struktura podatkovnih zbirk

1.   Vsaka država članica v skladu s členom 125(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 zabeleži v svoji podatkovni zbirki in predloži Komisiji seznam podatkov, ki vsebujejo informacije iz člena 107(3) Uredbe (EU) št. 508/2014 in so v skladu s strukturo iz Priloge I k tej uredbi.

2.   Seznam podatkov se zabeleži in predloži Komisiji za vsako operacijo, izbrano za financiranje v okviru operativnega programa, ki ga podpira ESPR.

Člen 3

Vnašanje informacij v podatkovno zbirko

Podatki iz člena 2 se vnašajo v podatkovno zbirko v naslednjih dveh fazah:

(a)

v času odobritve operacije,

(b)

ko je operacija končana.

Člen 4

Podatki o izvajanju operacije

Informacije iz dela D Priloge I (Podatki o izvajanju operacije) temeljijo na poljih iz Priloge II.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. novembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 149, 20.5.2014, str. 1.

(2)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L 138, 13.5.2014, str. 5).


PRILOGA I

STRUKTURA PODATKOVNIH ZBIRK

DEL A

Upravne informacije

Polje

Vsebina polja

Opis

Potrebe po podatkih in sinergije

1

CCI

številka enotne identifikacijske kode za operativni program

podatkovno polje 19 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 (1)

2

edinstvena identifikacijska oznaka operacije (ID)

potrebna za vse operacije, ki jih podpira Sklad

podatkovno polje 5 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014

3

ime operacije

če je na voljo in če je polje 2 številka

podatkovno polje 5 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014

4

številka plovila „številka registra flote Skupnosti“ (Community Fleet Register number – CFR (2))

po potrebi

posebej za ESPR

5

koda NUTS (3)

najustreznejša raven NUTS (privzeto = raven III)

posebej za ESPR

6

upravičenec

ime upravičenca (le za pravne osebe in fizične osebe v skladu z nacionalnim pravom)

podatkovno polje 1 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014

7

spol upravičenca

po potrebi (možna vrednost: 1: moški, 2: ženska, 3: drugo)

posebej za ESPR

8

velikost podjetja

po potrebi (4) (možne vrednosti: 1: mikro, 2: malo, 3: srednje, 4: veliko)

posebej za ESPR

9

napredek pri izvajanju operacije

1 števka:

koda 0

=

operacija iz sklepa o dodelitvi pomoči, za katero Komisiji še niso bili prijavljeni izdatki

koda 1

=

prekinjena operacija po delni izvedbi (za katero so bili Komisiji prijavljeni nekateri izdatki)

koda 2

=

opuščena operacija po delni izvedbi (za katero so bili Komisiji prijavljeni nekateri izdatki)

koda 3

=

končana operacija (za katero so bili Komisiji prijavljeni vsi izdatki)

posebej za ESPR

DEL B

Napoved izdatkov (v valuti, ki se uporablja za operacijo)

Polje

Vsebina polja

Opis

Potrebe po podatkih in sinergije

10

skupni upravičeni stroški

znesek skupnih upravičenih stroškov operacije, kot je bil odobren v dokumentu o pogojih za podporo

podatkovno polje 41 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014

11

skupni upravičeni javni stroški

znesek skupnih upravičenih stroškov, ki pomenijo javne izdatke v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013

podatkovno polje 42 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014

12

podpora ESPR

znesek javne podpore, naveden v dokumentu o pogojih za podporo

posebej za ESPR

13

datum odobritve

datum dokumenta o pogojih za podporo

podatkovno polje 12 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014

DEL C

Finančno izvajanje operacije (v EUR)

Polje

Vsebina polja

Opis

Potrebe po podatkih in sinergije

14

skupni upravičeni izdatki

upravičeni izdatki, prijavljeni Komisiji ter določeni na podlagi dejansko nastalih in plačanih stroškov, po potrebi skupaj s prispevki v naravi in amortizacijo

podatkovno polje 53 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014

15

skupni upravičeni javni izdatki

javni izdatki v skladu s členom 2(15) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ki ustrezajo upravičenim izdatkom, prijavljenim Komisiji ter določenim na podlagi dejansko povrnjenih in plačanih stroškov, po potrebi skupaj s prispevki v naravi in amortizacijo

podatkovno polje 54 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014

16

upravičeni izdatki ESPR

izdatki ESPR, ki ustrezajo upravičenim izdatkom, prijavljenim Komisiji

posebej za ESPR

17

datum končnega plačila upravičencu

 

podatkovno polje 45 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 (samo datum končnega plačila upravičencu)

DEL D

Podatki o izvajanju operacije

Polje

Vsebina polja

Opomba

Potrebe po podatkih in sinergije

18

zadevni ukrep

koda ukrepa (glej Prilogo II)

posebej za ESPR

19

kazalnik učinka

numerična vrednost

posebej za ESPR

20

podatki o izvajanju operacije

glej Prilogo II

posebej za ESPR

21

vrednost podatkov o izvajanju

numerična vrednost

posebej za ESPR

DEL E

Kazalniki rezultatov

Polje

Vsebina polja

Opomba

Potrebe po podatkih in sinergije

22

kazalnik(-i) rezultatov, povezani z operacijo

številčna oznaka kazalnika rezultatov (5)

posebej za ESPR

23

okvirni rezultat, ki ga pričakuje upravičenec

numerična vrednost

posebej za ESPR

24

vrednost kazalnika rezultatov, potrjena po izvedbi

numerična vrednost

posebej za ESPR


(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (UL L 138, 13.5.2014, str. 5).

(2)  Priloga I k Uredbi Komisije (ES) št. 26/2004 z dne 30. decembra 2003 o registru ribolovne flote Skupnosti (UL L 5, 9.1.2004, str. 25).

(3)  Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).

(4)  V skladu s členom 2(28) Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 347, 20.12.2013, str. 320) za mala in srednje velika podjetja.

(5)  Določena v skladu s členom 107(1) Uredbe (EU) št. 508/2014.


PRILOGA II

PODATKI O IZVAJANJU OPERACIJE

Koda ukrepa

Ukrepi v Uredbi (EU) št. 508/2014

Podatki o izvajanju operacije

Poglavje I: Trajnostni razvoj ribištva

I.1

člen 26 in člen 44(3)

Inovacije

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta inovacije: proizvodi in oprema; postopki in tehnike; sistem upravljanja in organizacijski sistem

število ljudi, ki so upravičeni do operacije neposredno v podprtih podjetjih

I.2

člen 27 in člen 44(3)

Svetovalne storitve

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta svetovalne storitve: študije izvedljivosti in svetovalne storitve; strokovno svetovanje; poslovne strategije

I.3

člen 28 in člen 44(3)

Partnerstva med znanstveniki in ribiči

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta dejavnosti: mreže; partnerski sporazum ali združenje; zbiranje in upravljanje podatkov; študije; pilotni projekti; širjenje znanja; seminarji; najboljše prakse

število znanstvenikov, vključenih v partnerstvo

število ribičev, vključenih v partnerstvo

število drugih organov, vključenih v operacijo

I.4

člen 29(1) in (2) ter člen 44(1)(a)

Spodbujanje človeškega kapitala, ustvarjanja delovnih mest in socialnega dialoga – usposabljanje, povezovanje v mreže, socialni dialog, podpora zakoncem in partnerjem

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta dejavnosti: usposabljanje in učenje; povezovanje v mreže; socialni dialog

število zakoncev in partnerjev, ki so upravičeni do operacije

število ljudi ali organizacij, ki so upravičeni do operacije (udeleženci usposabljanja, člani mrež, organizacije, vključene v socialni dialog)

I.5

člen 29(3) in člen 44(1)(a)

Spodbujanje človeškega kapitala, ustvarjanja delovnih mest in socialnega dialoga – pripravniki na krovu plovil za mali priobalni ribolov

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta dejavnosti: usposabljanje in učenje

število pripravnikov, ki so upravičeni do operacije

I.6

člen 30 in člen 44(4)

Diverzifikacija in nove oblike dohodka

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta diverzifikacije: naložbe v ribiška plovila; turistično trnkarjenje; restavracije; okoljske storitve; izobraževalne dejavnosti

število zadevnih ribičev

I.7

člen 31 in člen 44(2)

Zagonska podpora za mlade ribiče

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

starost mladih ribičev, ki so upravičeni do operacije

I.8

člen 32 in člen 44(1)(b)

Zdravje in varnost

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta zadevne opreme: naložbe v ribiška plovila; oprema za posameznike

število ribičev, vključenih v operacijo

I.9

Člen 33

Začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti

število zadevnih ribičev

število zajetih dni

I.10

Člen 34

Trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti

število zadevnih ribičev

I.11

Člen 35

Vzajemni skladi za slabe vremenske razmere in okoljske nesreče – ustanovitev sklada

ime vzajemnega sklada

I.12

Člen 35

Vzajemni skladi za slabe vremenske razmere in okoljske nesreče – izplačilo nadomestil

izplačilo nadomestila za: slabe vremenske razmere; okoljske nesreče; stroške reševanja

število zadevnih plovil

število zadevnih članov posadke

I.13

Člen 36

Podpora sistemom dodeljevanja ribolovnih možnosti

vrsta dejavnosti: oblikovanje; razvoj; spremljanje; vrednotenje; upravljanje

vrsta upravičenca: javni organ; pravna ali fizična oseba; organizacija ribičev; organizacije proizvajalcev; drugo

I.14

Člen 37

Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalnega sodelovanja

vrsta dejavnosti: oblikovanje; razvoj in spremljanje; sodelovanje zainteresiranih strani; neposredno obnavljanje staleža

po potrebi število zadevnih staležev

celotno območje, vključeno v projekt (v km2)

I.15

člen 38 in člen 44(1)(c)

Omejitev vpliva ribolova na morsko okolje in prilagajanje ribolova varstvu vrst

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta naložbe: selektivnost ribolovnega orodja; zmanjšanje zavržkov ali ravnanje z neželenim ulovom; odprava vpliva na ekosistem in morsko dno; zaščita orodja in ulova pred sesalci in pticami; naprava za zbiranje rib v najbolj oddaljenih regijah

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

I.16

člen 39 in člen 44(1)(c)

Inovacije, povezane z ohranjanjem morskih bioloških virov

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta operacije: razvoj novega tehničnega ali organizacijskega znanja za zmanjševanje vpliva; uvedba novega tehničnega ali organizacijskega znanja za zmanjševanje vpliva; razvoj novega tehničnega ali organizacijskega znanja za doseganje trajnostne uporabe; uvedba novega tehničnega ali organizacijskega znanja za doseganje trajnostne uporabe

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

I.17

člen 40(1)(a)

Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti – pobiranje odpadkov

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

I.18

člen 40(1)(b)–(g) in (i) ter člen 44(6)

Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti – prispevanje k boljšemu upravljanju ali ohranjanju, izgradnja, postavljanje ali posodobitev mirujočih ali premičnih naprav, priprava načrtov za varstvo in upravljanje, povezanih z območji omrežja Natura 2000 in posebnimi varstvenimi območji, upravljanje, obnova in spremljanje zaščitenih morskih območij, vključno z območji omrežja Natura 2000, okoljska ozaveščenost, sodelovanje pri drugih ukrepih, katerih cilja sta ohranitev in krepitev biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta operacije: naložbe v naprave; upravljanje virov; načrti za upravljanje območij omrežja Natura 2000 in posebnih varstvenih območij; upravljanje območij omrežja Natura 2000; upravljanje zaščitenih morskih območij; povečanje ozaveščenosti; drugi ukrepi za krepitev biotske raznovrstnosti

celotno območje, vključeno v omrežje Natura 2000 (v km2)

celotno zaščiteno morsko območje (v km2)

število zadevnih ribičev

I.19

člen 40(1)(h)

Varstvo in obnova morske biotske raznovrstnosti – sistemi nadomestil za škodo pri ulovu zaradi sesalcev in ptic

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

I.20

člen 41(1)(a), (b) in (c) ter 44(1)(d)

Energetska učinkovitost in ublažitev podnebnih sprememb – naložbe v ribiška plovila, pregledi in programi energetske učinkovitosti, študije

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta operacije: oprema na krovu plovil; ribolovno orodje; energetska učinkovitost; študije

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

zmanjšanje porabe goriva v %

po potrebi zmanjšanje emisij CO2 v %

I.21

člen 41(2) in člen 44(1)(d)

Energetska učinkovitost in ublažitev podnebnih sprememb – menjava ali posodobitev motorja

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta operacije: menjava; posodobitev

pred intervencijo v kW (potrjen ali fizično pregledan)

po intervenciji v kW (potrjen ali fizično pregledan)

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

zmanjšanje porabe goriva v %

po potrebi zmanjšanje emisij CO2 v %

I.22

člen 42 in člen 44(1)(e)

Dodana vrednost, kakovost proizvodov in uporaba neželenega ulova

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

vrsta operacije: naložbe, ki zvišujejo vrednost proizvodov; naložbe v ribiška plovila, ki izboljšujejo kakovost ribiških proizvodov

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

I.23

člen 43(1) in (3) ter člen 44(1)(f)

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja – naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo ribiških pristanišč in prodajnih dvoran ali mest iztovarjanja in zavetij; naložbe za izboljšanje varnosti ribičev

navedba, ali se operacija nanaša na morski ribolov ali ribolov v celinskih vodah ali oboje

kategorija naložbe: ribiška pristanišča; mesta iztovarjanja; prodajne dvorane; zavetja

vrsta naložbe: kakovost; nadzor in sledljivost; energetska učinkovitost; varstvo okolja; varnostni in delovni pogoji

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

število drugih uporabnikov pristanišča ali drugih delavcev, ki so upravičeni do operacije

I.24

člen 43(2)

Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja – naložbe za omogočanje skladnosti z obveznostjo iztovarjanja celotnega ulova

kategorija naložbe: ribiška pristanišča; mesta iztovarjanja; prodajne dvorane; zavetja

število ribičev, ki so upravičeni do operacije

Poglavje II: Trajnostni razvoj akvakulture

II.1

Člen 47

Inovacije

vrsta inovacije: razvoj znanja; uvajanje novih vrst; študije izvedljivosti

vrsta vključenega raziskovalnega organa: zasebni, javni

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije neposredno v podprtih podjetjih

II.2

člen 48(1)(a)–(d) in (f)–(h)

Produktivne naložbe v akvakulturo

vrsta naložbe: produktivna naložba; diverzifikacija; posodobitev; zdravje živali; kakovost proizvodov; obnova; dopolnilne dejavnosti

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

II.3

člen 48(1)(e), (i) in (j)

Produktivne naložbe v akvakulturo – učinkovita raba virov, zmanjšanje porabe vode in kemikalij, sistemi ponovnega kroženja za čim večje zmanjšanje porabe vode

vrsta naložbe: okoljska naložba in viri; poraba in kakovost vode; zaprti sistemi

II.4

člen 48(1)(k)

Produktivne naložbe v akvakulturo – povečanje energetske učinkovitosti, obnovljiva energija

vrsta naložbe: energetska učinkovitost; obnovljiva energija

II.5

Člen 49

Službe za upravljanje objektov akvakulture ter za razbremenitev in svetovanje

vrsta operacije: ustanovitev služb za upravljanje objektov; ustanovitev služb za razbremenitev in svetovanje; nakup svetovalnih storitev za objekte

po potrebi vrsta svetovalne storitve: skladnost z okoljsko zakonodajo; presoja vpliva na okolje; skladnost z zakonodajo na področju dobrega počutja, zdravja in varnosti živali ter zakonodajo na področju javnega zdravja; strategije trženja in poslovanja

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

II.6

Člen 50

Spodbujanje človeškega kapitala in povezovanja v mreže

vrsta dejavnosti: strokovno usposabljanje; vseživljenjsko učenje; širjenje znanja; nove strokovne veščine; izboljšanje delovnih pogojev in spodbujanje varnosti pri delu; povezovanje v mreže in izmenjava izkušenj

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

število zakoncev in življenjskih partnerjev, ki so upravičeni do operacije

II.7

Člen 51

Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo

vrsta operacije: določitev območij; izboljšanje podpornih zmogljivosti in infrastrukture; preprečitev resne škode; ukrepi po ugotovitvi pogina ali bolezni

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

II.8

Člen 52

Spodbujanje novih gojiteljev vodnih organizmov, ki se ukvarjajo s trajnostno akvakulturo

celotno zadevno območje (v km2)

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

II.9

Člen 53

Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološko akvakulturo

vrsta operacije: prehod na ekološko akvakulturo; sodelovanje v sistemu za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS)

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

celotno zadevno območje (v km2)

II.10

Člen 54

Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve

vrsta operacije: akvakultura v območjih omrežja Natura 2000; ohranjanje in razmnoževanje ex-situ; operacije akvakulture, ki vključujejo ohranjanje in izboljševanje okolja in biotske raznovrstnosti

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

celotno območje, vključeno v omrežje Natura 2000 (v km2)

celotno območje zunaj omrežja Natura 2000 (v km2)

II.11

Člen 55

Ukrepi v zvezi z javnim zdravjem

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

II.12

Člen 56

Ukrepi za zdravje in dobro počutje živali

vrsta operacije: nadzor in izkoreninjenje bolezni; najboljše prakse in kodeksi ravnanja; zmanjšanje odvisnosti od zdravil za uporabo v veterinarski medicini; veterinarske ali farmacevtske študije in dobre prakse; skupine za zaščito zdravja; nadomestila za gojitelje mehkužcev

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

II.13

Člen 57

Zavarovanje staleža v akvakulturi

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

Poglavje III: Trajnostni razvoj ribiških območij in območij akvakulture

III.1

člen 62(1)(a)

Podpora iz ESPR za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost – pripravljalna podpora

vrsta upravičenca: javni organ; nevladna organizacija; drugi kolektivni organi, fizična oseba

III.2

Člen 63

Izvajanje strategij lokalnega razvoja – izbor lokalnih akcijskih skupin za ribištvo (1)

celotno prebivalstvo, vključeno v lokalno akcijsko skupino za ribištvo (v enotah)

število javnih partnerjev v lokalni akcijski skupini za ribištvo

število zasebnih partnerjev v lokalni akcijski skupini za ribištvo

število partnerjev civilne družbe v lokalni akcijski skupini za ribištvo

število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa, ki jih lokalna akcijska skupina za ribištvo potrebuje za administracijo

število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa, ki jih lokalna akcijska skupina za ribištvo potrebuje za animacijo

III.3

Člen 63

Izvajanje strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost – projekti, ki jih podpirajo lokalne akcijske skupine za ribištvo (vključno s tekočimi stroški in animacijo)

vrsta operacije: dodana vrednost; diverzifikacija; okolje; socialno-kulturni ukrepi; upravljanje; tekoči stroški in animacija

III.4

Člen 64

Dejavnosti sodelovanja

vrsta operacije: pripravljalna podpora; projekti znotraj iste države članice; projekti z drugimi državami članicami; projekti s partnerji zunaj EU

po potrebi število partnerjev

Poglavje IV: Ukrepi, povezani s trženjem in predelavo

IV.1

Člen 66

Načrti proizvodnje in trženja

število članov vključenih organizacij proizvajalcev

IV.2

Člen 67

Pomoč za skladiščenje

število članov organizacij proizvajalcev, ki so upravičeni do operacije

IV.3

Člen 68

Ukrepi za trženje

vrsta operacije: ustanavljanje organizacij proizvajalcev, združenj ali medpanožnih organizacij; iskanje novih trgov in izboljšanje pogojev trženja; spodbujanje kakovosti in dodane vrednosti; preglednost proizvodnje; sledljivost in znaki za okolje; standardne pogodbe; komunikacijske in oglaševalske kampanje

za projekte, namenjene iskanju novih trgov in izboljšanju pogojev trženja: vrste, ki se lahko uspešno tržijo; neželeni ulov; proizvodi, ki imajo majhen vpliv, ali ekološki proizvodi

za projekte, namenjene spodbujanju kakovosti in dodane vrednosti: sheme kakovosti; certifikacija in spodbujanje trajnostnih proizvodov; neposredno trženje; pakiranje

število podjetij, ki so upravičena do operacije

število članov organizacij proizvajalcev, ki so upravičeni do operacije

IV.4

Člen 69

Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

vrsta naložbe: varčevanje z energijo ali zmanjševanje vpliva na okolje; izboljšanje varnostnih, higienskih, zdravstvenih in delovnih pogojev; predelava ulova, ki ni namenjen za prehrano ljudi; predelava stranskih proizvodov; predelava proizvodov iz ekološke akvakulture; novi ali izboljšani proizvodi, postopki ali sistemi upravljanja

število podprtih podjetij

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

Poglavje V: Nadomestilo za dodatne stroške za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture v najbolj oddaljenih regijah

V.1

Člen 70

Ureditev nadomestil

nadomestila za dodatne stroške

število podjetij, ki so upravičena do operacije

število zaposlenih, ki so upravičeni do operacije

Poglavje VI: Spremljevalni ukrepi za skupno ribiško politiko v okviru deljenega upravljanja

VI.1

Člen 76

Nadzor in izvrševanje

vrsta operacije: nakup, namestitev in razvoj tehnologije; razvoj, nakup in namestitev komponent za zagotavljanje prenosa podatkov; razvoj, nakup in namestitev komponent, ki so potrebne za zagotavljanje sledljivosti; izvajanje programov za izmenjavo in analizo podatkov; posodobitev in nakup patruljnih čolnov, letal in helikopterjev; nakup drugih sredstev nadzora; razvoj inovativnih sistemov za nadzor in spremljanje ter pilotnih projektov; programi za usposabljanje in izmenjavo; analiza stroškov in koristi ter ocene revizij; seminarji in medijska orodja; operativni stroški; izvajanje akcijskega načrta

vrsta upravičenca: zasebni, javni, kombinacija

po potrebi število zadevnih ribiških plovil

VI.2

Člen 77

Zbiranje podatkov

vrsta upravičenca: zasebni, javni, kombinacija

Poglavje VII: Tehnična pomoč na pobudo držav članic

VII.1

Člen 78

Tehnična pomoč na pobudo držav članic

vrsta operacije: izvajanje operativnega programa; informacijski sistemi; izboljšanje upravne zmogljivosti; dejavnosti obveščanja; vrednotenje; študije; nadzor in revizija; mreža lokalnih akcijskih skupin za ribištvo; drugo

Poglavje VIII Pospeševanje izvajanja celostne pomorske politike

VIII.1

člen 80(1)(a)

Celostni pomorski nadzor

vrsta operacije: prispevanje k celostnemu pomorskemu nadzoru; prispevanje k skupnemu okolju za izmenjavo informacij

vrsta upravičenca: zasebni, javni, kombinacija

VIII.2

člen 80(1)(b)

Varstvo morskega okolja ter trajnostna uporaba morskih in obalnih virov

vrsta operacije: zaščitena morska območja; omrežje Natura 2000

površina zajetih zaščitenih morskih območij (v km2)

površina zajetih območij omrežja Natura 2000 (v km2)

vrsta upravičenca: zasebni, javni, kombinacija

VIII.3

člen 80(1)(c)

Izboljšanje poznavanja stanja morskega okolja

vrsta operacije: izdelava programa spremljanja; vzpostavitev ukrepov za izvajanje okvirne direktive o morski strategiji

vrsta upravičenca: zasebni, javni, kombinacija


(1)  Informacije, ki jih je treba predložiti le, če je izbrana lokalna akcijska skupina za ribištvo.


Na vrh