EUR-Lex Adgang til EU-lovgivningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Dokument 32014R1191

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1191/2014 af 30. oktober 2014 om fastsættelse af formatet og metoden for den indberetning, der er omhandlet i artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser

EUT L 318 af 5.11.2014, s. 5–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

I kraft: Denne retsakt er ændret. Nuværende konsoliderede version: 17/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1191/oj

5.11.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 318/5


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1191/2014

af 30. oktober 2014

om fastsættelse af formatet og metoden for den indberetning, der er omhandlet i artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006 (1), særlig artikel 19, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1493/2007 (2) fastsatte i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 (3), hvordan indberetningen fra producenter, importører og eksportører af visse fluorholdige drivhusgasser skal udformes. Forordning (EF) nr. 842/2006 blev ophævet ved forordning (EU) nr. 517/2014. Artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014 fastsætter nye indberetningsforpligtelser for produktion, import, eksport, anvendelse som råvare og destruktion af stofferne anført i bilag I og II til forordning (EU) nr. 517/2014. Denne forordning bør derfor træde i stedet for forordning (EF) nr. 1493/2007.

(2)

Med sigte på at sikre ensartetheden og sammenhængen i de indsamlede data og for at begrænse den administrative byrde bør virksomhederne indberette de oplysninger, der kræves i medfør af artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014, ved hjælp af et elektronisk indberetningsværktøj, som omfatter de relevante formularer for virksomhedernes individuelle aktiviteter, og som stilles til rådighed af Det Europæiske Miljøagentur via Europa-Kommissionens websted.

(3)

Data om mængden af hydrofluorcarboner (HFC), der eksporteres i udstyr, som er fremstillet i EU til dette formål, kan, selv om de ikke har betydning for referenceværdien og kvoteberegningen og afgives frivilligt, være nyttige for overvågningen af de økonomiske virkninger af reduktionen af mængden af HFC, der markesføres.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 24, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Den indberetning, der kræves i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 517/2014, foretages elektronisk ved hjælp af indberetningsværktøjet i det format, der er vist i bilaget til denne forordning, og som er tilgængeligt via Kommissionens websted med henblik på denne indberetning.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 1493/2007 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. oktober 2014.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 150 af 20.5.2014, s. 195.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1493/2007 af 17. december 2007 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af, hvordan indberetningen fra producenter, importører og eksportører af visse fluorholdige drivhusgasser skal udformes (EUT L 332 af 18.12.2007, s. 7).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige drivhusgasser (EUT L 161 af 14.6.2006, s. 1).


BILAG

GENERELLE BEMÆRKNINGER

Medmindre andet er angivet i dette bilags indberetningsafsnit, skal de indberettede data dække virksomhedens aktiviteter i det kalenderår, som indberetningen vedrører.

Måleenhederne, de omfattede gasser, detaljegraden og en angivelse af det år, hvor aktiviteterne skal indberettes første gang, er angivet separat i hvert af indberetningens afsnit.

Indberetningsværktøjets generelle format er vist i de følgende indberetningsafsnit. Nummereringen af afsnittene i det følgende har ingen forbindelse med nummereringen i forordning (EU) nr. 517/2014 eller det elektroniske indberetningsværktøj; den bruges i formlerne for at kunne foretage en automatisk beregning af visse værdier.

Indberetningens afsnit

Afsnit 1:   Udfyldes af producenter af gasser — artikel 19, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 1, litra a) og c), i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014

Gælder for første gang for indberetning af aktiviteter udført i 2014 (senest 31. marts 2015).

Mængder indberettes i ton med tre decimaler og separat for hver gas, der er opført i bilag I eller II til forordning (EU) nr. 517/2014. Mængderne af markedsførte blandinger, der indeholder de pågældende stoffer, indberettes, hvorved også angives de mængder, der indgår som komponenter i blandingerne, som stammer fra andet end egen produktion.

 

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

BEMÆRKNINGER

1A

Samlet produktionsmængde fra anlæg i Unionen

 

 

1B

produktionsmængden fra anlæg i Unionen, som består af genvundne biprodukter eller uønskede produkter, hvor biprodukterne eller de uønskede produkter er destrueret i anlæggene inden markedsføring

Indberetning fra producenter, som foretager destruktion, om de samlede destruerede mængder foretages i indberetningens afsnit 8

 

1C

produktionsmængden fra anlæg i Unionen, som består af genvundne biprodukter eller uønskede produkter, hvor biprodukterne eller de uønskede produkter er overgivet til andre virksomheder med henblik på destruktion og ikke har været markedsført tidligere

Det angives, hvilken virksomhed der foretager destruktionen

AUTOMATISK BEREGNEDE MÆNGDER

 

1D

Samlet mængde egen produktion, der er destrueret, og som ikke tidligere er markedsført

1D = 1B + 1C

1E

Produktion til rådighed til salg

1E = 1A – 1D

Afsnit 2:   Udfyldes af importører af gasser — artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 2, litra a), i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014

Gælder for første gang for indberetning af aktiviteter udført i 2014 (senest 31. marts 2015).

Mængder indberettes i ton med tre decimaler og separat for hver gas, der er opført i bilag I eller II til forordning (EU) nr. 517/2014, for blandinger, som indeholder mindst en af de pågældende gasser, eller for hver gas eller blanding, der er indeholdt i importerede polyolblandinger.

Kun import i bulk indberettes her, herunder mængder, der forsendes sammen med udstyr/anlæg med henblik på opfyldning af udstyret/anlægget efter import, men ikke mængder indeholdt i udstyr/anlæg. Import af gasser indeholdt i produkter eller udstyr/anlæg angives i indberetningens afsnit 11. Al import skal indberettes, undtagen import med henblik på transit gennem Unionens toldområde eller import i medfør af andre procedurer, som tillader en midlertidig befordring af varer i toldområdet, forudsat — i sidstnævnte tilfælde — at varerne højst forbliver 45 dage i toldområdet.

 

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

BEMÆRKNINGER

2A

Mængde importeret ind i Unionen

 

Afsnit 3:   Udfyldes af eksportører af gasser — artikel 19, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 3, litra a) og b), i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014

Gælder for første gang for indberetning af aktiviteter udført i 2014 (senest 31. marts 2015).

Mængder indberettes i ton med tre decimaler og separat for hver gas, der er opført i bilag I eller II til forordning (EU) nr. 517/2014, for blandinger, som indeholder mindst en af de pågældende gasser, eller for hver gas eller blanding, der er indeholdt i eksporterede polyolblandinger.

Kun eksport i bulk indberettes i dette afsnit, herunder mængder, der forsendes sammen med udstyr/anlæg med henblik på opfyldning af udstyret/anlægget efter eksport.

Mængder fra egen produktion eller egen import, der leveres til andre virksomheder i Unionen med henblik på direkte eksport, angives i indberetningens afsnit 5.

 

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

BEMÆRKNINGER

3A

Samlet mængde eksporteret fra Unionen

 

 

3B

Eksporterede mængder fra egen produktion eller import

 

AUTOMATISK BEREGNEDE MÆNGDER

 

3C

Eksporteret mængde indkøbt fra andre virksomheder i Unionen

3C = 3A – 3B

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

 

3D

Mængde eksporteret med henblik på genanvendelse

 

 

3E

Mængde eksporteret med henblik på regeneration

 

 

3F

Mængde eksporteret med henblik på destruktion

 

Afsnit 4:   Udfyldes af producenter og importører af gasser — artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 1, litra d), og punkt 2, litra b) og d), i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014

Gælder for første gang for indberetning af aktiviteter udført i 2014 (senest 31. marts 2015).

Mængder indberettes i ton med tre decimaler og separat for hver gas, der er opført i bilag I eller II til forordning (EU) nr. 517/2014, eller for blandinger, som indeholder mindst en af de pågældende gasser, eller for hver gas eller blanding, der er indeholdt i polyolblandinger.

 

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

BEMÆRKNINGER

4A

Samlet beholdning den 1. januar

 

 

4B

heraf: beholdning den 1. januar af mængder fra egen import eller produktion

 

 

 

4C

heraf: beholdning den 1. januar af mængder fra egen import eller produktion, som ikke tidligere er markedsført

Navnlig usolgt egen produktion og egen import, som ikke er overgået til fri omsætning

AUTOMATISK BEREGNEDE MÆNGDER

 

 

4D

heraf: beholdning den 1. januar af mængder fra egen import eller produktion, som tidligere er markedsført

Navnlig egen import, der er overgået til fri omsætning

4D = 4B – 4C

 

4E

Andre beholdninger den 1. januar

Navnlig fra indkøb inden for Unionen

4E = 4A – 4B

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

4F

Samlet beholdning den 31. december

 

 

4G

heraf: beholdning den 31. december af mængder fra egen import eller produktion

 

 

 

4H

heraf: beholdning den 31. december af mængder fra egen import eller produktion, som ikke tidligere er markedsført

Navnlig usolgt egen produktion og egen import, som ikke er overgået til fri omsætning

AUTOMATISK BEREGNEDE MÆNGDER

 

 

4I

heraf: beholdning den 31. december af mængder fra egen import eller produktion, som tidligere er markedsført

Navnlig egen import, der er overgået til fri omsætning

4I = 4G – 4H

 

4J

heraf: Andre beholdninger den 31. december

Navnlig fra indkøb inden for Unionen

4J = 4F – 4G

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

4K

Mængde regenereret af virksomheden selv

 

4L

Mængde genanvendt af virksomheden selv

 

AUTOMATISK BEREGNEDE MÆNGDER

4M

Samlet fysisk mængde, der er markedsført

4M = 1E + 2A – 3B + 4C – 4H

Afsnit 5:   Mængder til anvendelser, der er undtaget i medfør af artikel 15, stk. 2, som skal udfyldes af producenter og importører af hydrofluorcarboner (HFC) — artikel 19, stk. 1, 2, 3 og 4 i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 1, litra b), og punkt 2, litra a), i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014

Gælder for første gang for indberetning af aktiviteter udført i 2014 (senest 31. marts 2015).

Mængder indberettes i ton med tre decimaler og separat for hver HFC (for gasser opført i afsnit 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 517/2014, for blandinger eller polyolblandinger, der indeholder mindst en af de pågældende gasser).

 

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

BEMÆRKNINGER

5A

Mængde importeret ind i Unionen med henblik på destruktion

Det angives, hvilken virksomhed eller virksomheder, der foretager destruktionen.

Indberetning fra importører, som også selv foretager destruktion, om de destruerede mængder foretages i indberetningens afsnit 8

5B

Mængde anvendt af en producent eller importør i råvareanvendelser eller af en producent eller importør leveret direkte til virksomheder med henblik på anvendelse som råvare

Det angives, hvilken virksomhed eller virksomheder, der er råvareanvendere

Indberetning fra producenter eller importører, som også selv er råvareanvendere, om deres råvareanvendelse foretages i indberetningens afsnit 7

5C

Mængde leveret direkte til virksomheder med henblik på eksport ud af Unionen, hvis disse mængder ikke efterfølgende blev gjort tilgængelige for en anden part i Unionen før eksporten.

På frivillig basis angives mængder leveret direkte til virksomheder til fremstilling af udstyr/anlæg i Unionen, hvis sådant udstyr/anlæg efterfølgende direkte eksporteres ud af Unionen

Det angives, hvilken virksomhed eller virksomheder, der eksporterer. Der bør forelægges kontroldokumenter.

Der indberettes kun HFC i bulk og ikke mængder, som er indeholdt i produkter eller udstyr.

Data om leverancer til fremstilling af udstyr/anlæg, som direkte eksporteres, kan oplyses til orientering og bør anføre den eksporterende udstyrs/anlægsproducent og de eksporterede mængder

5D

Mængde leveret direkte til anvendelse i forsvarsmateriel

Den virksomhed, som modtager mængden til brug i forsvarsmateriel, skal angives

5E

Mængde, som leveres direkte til en virksomhed, der anvender dem til ætsning af halvledermaterialer og rensning af kamre til kemisk pådampning (Chemical Vapour Deposition) i halvlederindustrien

Den modtagende halvlederproducent skal angives

5F

Mængde leveret direkte til en virksomhed, som producerer dosisinhalatorer til administration af lægemiddelbestanddele

Den modtagende producent af dosisinhalatorer til administration af lægemiddelbestanddele skal angives

Afsnit 6:   Anvendelseskategorier for gasser til EU-markedet, som skal udfyldes af producenter og importører af gasser — artikel 19, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 1, litra a), og punkt 2, litra a), i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014

Gælder for første gang for indberetning af aktiviteter udført i 2014 (senest 31. marts 2015).

Mængder indberettes i ton med tre decimaler og separat for hver gas opført i bilag I eller II til forordning (EU) nr. 517/2014 eller blanding, der indeholder mindst en af de pågældende gasser.

 

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

BEMÆRKNINGER

6A

Eksport

For HFC skal den mængde, der indberettes her [6A], være den samme mængde eller større end den mængde, der angives i indberetningens afsnit 5 som leveret direkte til virksomheder med henblik på eksport ud af Unionen, hvis disse mængder ikke efterfølgende blev gjort tilgængelige for en anden part i Unionen før eksporten [5C]

6B

Destruktion

For HFC skal den mængde, der indberettes her [6B], være den samme mængde eller større end den mængde, der angives i indberetningens afsnit 5 som importeret ind i Unionen med henblik på destruktion [5A].

6C

Forsvarsmateriel

For HFC skal den mængde, der indberettes her [6C], være den samme mængde eller større end den mængde, der angives i indberetningens afsnit 5 som leveret direkte til brug i forsvarsmateriel [5D].

6D

Køling, luftkonditionering og opvarmning

 

6E

Andre væsker til brug som varmeoverføringsmedium

 

6F

Produktion af skummaterialer

 

6G

Produktion af polyolblandinger

 

6H

Brandbeskyttelse

 

6I

Aerosoler — dosisinhalatorer til lægemidler

For HFC skal den mængde, der indberettes her [6I], være den samme mængde eller større end den mængde, der angives i indberetningens afsnit 5 som leveret direkte til brug i dosisinhalatorer til administration af lægemiddelbestanddele [5F].

6J

Aerosoler — andre anvendelser

 

6K

Opløsningsmidler

 

6L

Råvare

For HFC skal den mængde, der indberettes her [6L], være den samme mængde eller større end den mængde, der angives i indberetningens afsnit 5 som anvendt af en producent i råvareanvendelser eller leveret direkte af en producent eller en importør til virksomheder til brug i råvareanvendelser [5B].

6M

Fremstilling af halvledere

For HFC skal den mængde, der indberettes her [6M], være den samme mængde eller større end den mængde, der angives i indberetningens afsnit 5 som leveret direkte til en virksomhed, der anvender dem til ætsning af halvledermaterialer og rensning af kamre til kemisk pådampning (Chemical Vapour Deposition) i halvlederindustrien [5E].

6N

Fremstilling af solcelleanlæg

 

6O

Fremstilling af anden elektronik

 

6P

Elektriske koblingsanlæg

 

6Q

Partikelacceleratorer

 

6R

Magnesiumtrykstøbning

 

6S

Anæstesiologi

 

6T

Andre eller ukendte anvendelser

Andre anvendelser skal angives og ukendte anvendelser skal forklares af den indberettende part

6U

Udsivning under lagring, transport eller overførsel

 

6V

Regnskabsmæssige korrektioner

Hvis sådanne mængder indberettes, skal der gives en forklaring

AUTOMATISK GENEREREDE BEREGNINGER AF MÆNGDER

6W

Samlede mængder for kategorier af anvendelser

6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J + 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V

Hvis data er indberettet korrekt, vil den samlede mængde for anvendelseskategorierne [6W] svare til den samlede beregnede mængde, der er leveret til EU-markedet [6X].

6X

Samlet mængde leveret til EU-markedet

6X = 1E + 2A – 3B + 4B – 4G + 4K

Afsnit 7:   Udfyldes af brugere af gasser til råvareanvendelser — artikel 19, stk. 3, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 5 i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014

Gælder for første gang for indberetning af aktiviteter udført i 2014 (senest 31. marts 2015).

Mængder indberettes i ton med tre decimaler og separat for hver gas opført i bilag I eller II til forordning (EU) nr. 517/2014 eller blanding, der indeholder mindst en af de pågældende gasser.

Kun mængder, der faktisk er anvendt i råvareanvendelser, indberettes her.

Hvis HFC (gasser opført i afsnit 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 517/2014 eller blandinger, som indeholder mindst én af de pågældende gasser) blev produceret eller importeret af den virksomhed, der anvender dem til råvareanvendelser, skal de forbrugte mængder også angives i afsnit 5. Hvis den virksomhed, som producerede eller importerede de pågældende gasser og efterfølgende solgte dem til andre virksomheder til råvareanvendelser, skal de leverede mængder kun angives i afsnit 5, hvor det oplyses, hvilken virksomhed der anvender dem som råvare.

 

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

BEMÆRKNINGER

7A

Mængde anvendt af virksomheden selv som råvare

 

Afsnit 8:   Udfyldes af virksomheder, som har destrueret gasser — artikel 19, stk. 2, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 4 i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014

Gælder for første gang for indberetning af aktiviteter udført i 2014 (senest 31. marts 2015).

Mængder indberettes i ton med tre decimaler og separat for hver fluorholdig drivhusgas opført i bilag I eller II til forordning (EU) nr. 517/2014 eller blanding, der indeholder mindst en af de pågældende gasser.

De samlede mængder, der er destrueret af den indberettende virksomhed selv, angives. Virksomheder, som er producenter, skal også indberette mængden af egen produktion, som er blevet destrueret, i indberetningens afsnit 1.

Virksomheder, som er importører af HFC (gasser opført i afsnit 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 517/2014 eller blandinger, som indeholder mindst én af de pågældende gasser), skal angive de mængder af deres egen import, der er destrueret, i indberetningens afsnit 5.

Mængder, som er sendt til destruktion hos andre virksomheder i EU, skal ikke indberettes her. Mængder, der er eksporteret med henblik på destruktion uden for EU, indberettes under 3F.

 

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

BEMÆRKNINGER

8A

Mængde destrueret af den indberettende virksomhed ved forbrænding ved høj temperatur

 

8B

Mængde destrueret af den indberettende virksomhed ved termisk desorption

 

8C

Mængde destrueret af den indberettende virksomhed ved anvendelse af andre teknologier

De anvendte destruktionsteknologier skal angives

AUTOMATISK BEREGNEDE MÆNGDER

8D

Samlet mængde destrueret af virksomheden selv

8D = 8A + 8B + 8C

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

8E

Lagre, som afventer destruktion, pr. 1. januar

 

8F

Lagre, som planlægges destrueret og afventer destruktion, pr. 31. december

 

Afsnit 9:   Udfyldes af producenter eller importører, som har overdraget tilladelse til anvendelsen af en HFC-kvote til virksomheder, der markedsfører køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr/anlæg, der er påfyldt HFC — artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 1, litra e), og punkt 2, litra c), i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014

Gælder for første gang for indberetning af aktiviteter udført i 2015 (senest 31. marts 2016).

Mængder angives i ton CO2-ækvivalent med en nøjagtighed på 1 ton CO2-ækvivalent, uden skelnen mellem forskellige HFC.

Der angives kun tilladelser, der er udstedt i det kalenderår, for hvilken indberetningen indgives.

 

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

BEMÆRKNINGER

9A

Mængde, der er underlagt tilladelse til at anvende en kvote, som er overdraget til producenter eller importører af forhåndspåfyldt udstyr/anlæg i medfør af artikel 18, stk. 2, i forordning (EU) nr. 517/2014

Den virksomhed, der modtager tilladelsen, skal angives

Afsnit 10:   Udfyldes af virksomheder, som har modtaget deres kvote udelukkende på grundlag af en erklæring i henhold til artikel 16, stk. 2, i forordning (EU) nr. 517/2014, og som har overdraget tilladelse til brug af en HFC-kvote til virksomheder, som markedsfører køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr/anlæg påfyldt HFC i medfør af artikel 18, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 517/2014 — artikel 19, stk. 1, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 1, litra e), og punkt 2, litra c), i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014

Gælder for første gang for indberetning af aktiviteter udført i 2015 (senest 31. marts 2016).

Mængder indberettes i ton med tre decimaler og separat for hver HFC (gasser opført i afsnit 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 517/2014 eller blandinger, der indeholder mindst en af de pågældende gasser).

Alle HFC-leverancer knyttet til tilladelser udstedt i det kalenderår, som indberetningen vedrører, som indberettet i afsnit 9, indberettes i dette afsnit af indberetningen. Oplysningerne skal bruges til at kontrollere overholdelsen af artikel 18, stk. 2, i forordning (EU) nr. 517/2014.

 

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

BEMÆRKNINGER

10A

Mængde gas leveret til virksomheder, som har fået udstedt tilladelse til at markedsføre køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr/anlæg påfyldt HFC

Den modtagende virksomhed eller virksomheder skal angives.

Sammen med indberetningen bør virksomhederne forelægge yderligere dokumentation for alle de fysiske leverancer, der indberettes her (f.eks. fakturaer)

Afsnit 11:   Udfyldes af virksomheder, som har markedsført gasser indeholdt i produkter eller udstyr/anlæg i medfør af artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) nr. 517/2014 — artikel 19, stk. 4, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 6 i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014

Gælder for første gang for indberetning af aktiviteter udført i 2014 (senest 31. marts 2015).

Mængder af fluorholdige drivhusgasser opført i bilag I eller bilag II til forordning (EU) nr. 517/2014 eller blandinger, som mindst indeholder en af de pågældende gasser, som er indeholdt i produkter og udstyr/anlæg, skal indberettes i ton med tre decimaler, opdelt efter kategori. Ud over den samlede mængde af gasser indberettes antallet af enheder pr. kategori, medmindre andet er angivet.

Producenter af produkter eller udstyr/anlæg, som er fremstillet i Unionen, skal ikke indberette produkter og udstyr/anlæg, hvis de indeholdte gasser tidligere er importeret ind i eller produceret i Unionen. Hvis en producent selv producerer gas i bulk i Unionen til brug i Unionen ved fremstilling af deres produkter og udstyr/anlæg, vil indberetningen af produktion (indberetningens afsnit 1) også dække de relevante gasmængder, så disse mængder skal heller ikke indberettes i dette afsnit.

Importører af produkter og udstyr/anlæg, som indeholder en fluorholdig drivhusgas, der er opført i bilag I eller II til forordning (EU) nr. 517/2014, skal indberette alle gasholdige importer, der frigives af toldmyndigheder og overgår til fri omsætning i Unionen. Import af polyolblandinger indberettes ikke i dette afsnit, men i afsnit 2. Hvis HFC (gasser opført i afsnit 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 517/2014 eller blandinger, som mindst indeholder en af de pågældende gasser), som er indeholdt i importeret køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeudstyr/anlæg, tidligere er eksporteret fra Unionen og været underlagt kvotebegrænsningen for markedsføring af HFC, angives dette i indberetningens afsnit 12 for at påvise overholdelsen af artikel 14 i forordning (EU) nr. 517/2014.

De kategorier af produkter og udstyr/anlæg, der er anført i det følgende, omfatter også komponenter beregnet til de anførte produkt- eller udstyrs/anlægskategorier.

Udtrykket »direkte« henviser navnlig til luft/luft-, vand/luft- og væske/luft-systemer; udtrykket »indirekte« henviser navnlig til luft/vand-, vand/vand- og væske/vand-systemer, herunder vandbårne varmepumper.

 

AUTOMATISK BEREGNEDE MÆNGDER

BEMÆRKNINGER

11A

 

Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning

11A = 11A1 + 11A2 + 11A3 + 11A4 + 11A5 + 11A6 + 11A7 + 11A8 + 11A9 + 11A10 + 11A11 + 11A12 + 11A13 + 11A14

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

 

11A1

Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, direkte: Enkeltstående/monoblokanlæg, som kan flyttes

 

 

11A2

Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, direkte: enkeltstående/monoblokanlæg til montering på tag

 

 

11A3

Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, direkte: enkeltstående/monoblokanlæg af anden type

Udstyrs/anlægstypen skal angives

 

11A4

Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, direkte: todelte anlæg påfyldt 3 kg eller mere kølemiddel

 

 

11A5

Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, direkte: todelte anlæg påfyldt mindre end 3 kg kølemiddel

 

 

11A6

Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, direkte: multisplitanlæg

 

 

11A7

Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, indirekte: enkeltstående/monoblokanlæg til husholdningsbrug

 

 

11A8

Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, indirekte: enkeltstående/monoblokanlæg til erhvervsmæssig eller industriel anvendelse

 

 

11A9

Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, indirekte: enkeltstående/monoblokanlæg til andre anvendelser

Den påtænkte anvendelse skal angives

 

11A10

Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, indirekte: splitanlæg til husholdningsbrug

 

 

11A11

Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, indirekte: splitanlæg til erhvervsmæssig eller industriel anvendelse

 

 

11A12

Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, indirekte: splitanlæg til andre anvendelser

Den påtænkte anvendelse skal angives

 

11A13

Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, både direkte og indirekte: enkeltstående/monoblokanlæg

 

 

11A14

Stationært anlæg til rumkøling eller -opvarmning, både direkte og indirekte: splitanlæg

 

AUTOMATISK BEREGNEDE MÆNGDER

11B

 

Stationært anlæg til køling

11B = 11B1 + 11B2 + 11B3 + 11B4 + 11B5 + 11B6 + 11B7 + 11B8 + 11B9 + 11B10 + 11B11 + 11B12 + 11B13 + 11B14

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

 

11B1

Stationært anlæg til køling, direkte: enkeltstående/monoblokanlæg til husholdningsbrug

 

 

11B2

Stationært anlæg til køling, direkte: enkeltstående/monoblokanlæg til erhvervsmæssig eller industriel anvendelse

 

 

11B3

Stationært anlæg til køling, direkte: enkeltstående/monoblokanlæg til andre anvendelser

Den påtænkte anvendelse skal angives

 

11B4

Stationært anlæg til køling, direkte: splitanlæg til erhvervsmæssig eller industriel anvendelse

 

 

11B5

Stationært anlæg til køling, direkte: splitanlæg til andre anvendelser

Den påtænkte anvendelse skal angives

 

11B6

Stationært anlæg til køling, indirekte: enkeltstående/monoblokanlæg til erhvervsmæssig eller industriel anvendelse

 

 

11B7

Stationært anlæg til køling, indirekte: enkeltstående/monoblokanlæg til andre anvendelser

Den påtænkte anvendelse skal angives

 

11B8

Stationært anlæg til køling, indirekte: splitanlæg til erhvervsmæssig eller industriel anvendelse

 

 

11B9

Stationært anlæg til køling, indirekte: splitanlæg til andre anvendelser

Den påtænkte anvendelse skal angives

 

11B10

Stationært anlæg til køling, både direkte og indirekte: enkeltstående/monoblokanlæg

 

 

11B11

Stationært anlæg til køling, både direkte og indirekte: splitanlæg

 

 

11B12

Stationært anlæg til proceskøling eller -opvarmning, direkte

 

 

11B13

Stationært anlæg til proceskøling eller -opvarmning, indirekte

 

 

11B14

Stationært anlæg til proceskøling eller -opvarmning, både direkte og indirekte

 

11C

 

Varmepumpetørretumblere

 

AUTOMATISK BEREGNEDE MÆNGDER

11D

 

Stationært anlæg til opvarmning/luftkonditionering, herunder varmepumper og køleudstyr (HACR) til alle andre formål

11D = 11D1 + 11D2 + 11D3

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

 

11D1

Stationært HACR-anlæg til alle andre formål, direkte

Anlægstype(r) og formål skal angives

 

11D2

Stationært HACR-anlæg til alle andre formål, indirekte

Anlægstype(r) og formål skal angives

 

11D3

Stationært HACR-anlæg til alle andre formål, både direkte og indirekte

Anlægstype(r) og formål skal angives

AUTOMATISK BEREGNEDE MÆNGDER

11E

 

Mobile køleanlæg

11E = 11E1 + 11E2 + 11E3 + 11E4

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

 

11E1

Mobile køleanlæg til lette kølede køretøjer (f.eks. varebiler)

 

 

11E2

Mobile køleanlæg til tunge kølede køretøjer (herunder lastvogne og påhængskøretøjer)

 

 

11E3

Mobile køleanlæg til køleskibe

 

 

11E4

Andre mobile køleanlæg

Anlægstypen skal angives

AUTOMATISK BEREGNEDE MÆNGDER

11F

 

Mobile luftkonditioneringsanlæg

11F = 11F1 + 11F2 + 11F3 + 11F4 + 11F5 + 11F6 + 11F7 + 11F8 + 11F9

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

 

11F1

Mobile luftkonditioneringsanlæg til personvogne

 

 

11F2

Mobile luftkonditioneringsanlæg til busser

 

 

11F3

Mobile luftkonditioneringsanlæg til varebiler (lette køretøjer)

 

 

11F4

Mobile luftkonditioneringsanlæg til lastvogne og påhængskøretøjer (tunge køretøjer)

 

 

11F5

Mobile luftkonditioneringsanlæg til landbrugs-, skovbrugs- og bygge/anlægskøretøjer og -maskiner

 

 

11F6

Mobile luftkonditioneringsanlæg til jernbanekøretøjer

 

 

11F7

Mobile luftkonditioneringsanlæg til skibe

 

 

11F8

Mobile luftkonditioneringsanlæg til luftfartøjer og helikoptere

 

 

11F9

Andre mobile luftkonditioneringsanlæg

Anlægstypen skal angives

AUTOMATISK BEREGNEDE MÆNGDER

11G

 

I alt køle-, luftkonditionerings- eller varmepumpeanlæg

11G = 11A + 11B + 11C + 11D + 11E + 11F

11H

 

Skumprodukter

11H = 11H1 + 11H2 + 11H3 + 11H4

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

 

11H1

Isoleringsplader af ekstruderet polystyren (XPS)

Mængden af XPS-plader indberettes i enheden kubikmeter (ved siden af mængden af indeholdte fluorholdige gasser i enheden ton)

 

11H2

Isoleringsplader af polyurethan (PU)

Mængden af PU-plader indberettes i enheden kubikmeter (ved siden af mængden af indeholdte fluorholdige gasser i enheden ton)

 

11H3

Enkomponentskum (OCF)

Måleenheden kan være antallet af PU-dåser (ved siden af mængden af indeholdte fluorholdige gasser i enheden ton)

 

11H4

Andre skumprodukter

Produktkategori(er) angives.

Importerede polyolblandinger (f.eks. i skumsystemer/beholdere) indberettes ikke her, men derimod i afsnit 2.

Mængden af skumprodukter indberettes i enheden kubikmeter, ton eller antal produkter/udstyr (ved siden af mængden af indeholdte fluorholdige gasser i enheden ton)

11I

 

Brandsikringsudstyr (herunder systemer indbygget i biler)

 

11J

 

Medicinske eller farmaceutiske aerosoler

 

11K

 

Ikke-medicinske aerosoler

 

11L

 

Medicinsk udstyr (uden aerosoler)

 

11M

 

Koblingsanlæg til transmission og distribution af elektricitet

 

11N

 

Andet elektrisk transmissions- og distributionsudstyr

 

11O

 

Partikelacceleratorer

 

11P

 

Andre produkter og udstyr, som indeholder gasser, der er opført i bilag I eller bilag II til forordning (EU) nr. 517/2014

Produkt- eller udstyrskategori(er) angives.

Måleenheden kan være enten volumen, vægt eller antal produkt/udstyr

(ved siden af mængden af indeholdte fluorholdige gasser i enheden ton)

AUTOMATISK BEREGNEDE MÆNGDER

11Q

I alt produkter og udstyr, som indeholder gasser, der er opført i bilag I eller bilag II til forordning (EU) nr. 517/2014

11Q = 11G + 11H + 11I + 11J + 11K + 11L + 11M + 11N + 11O + 11P

Afsnit 12:   Udfyldes af importører af køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg påfyldt HFC, hvis de indeholdte HFC i det importerede udstyr/anlæg tidligere er eksporteret fra Unionen og købt af udstyrs/anlægsproducenterne direkte fra den eksporterende virksomhed, og var underlagt kvotebegrænsningen for markedsføring af HFC — artikel 19, stk. 5, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 6 i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014

Gælder for første gang for indberetning af aktiviteter udført i 2017 (senest 31. marts 2018).

Mængder indberettes i ton med tre decimaler og separat for hver HFC (gasser opført i afsnit 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 517/2014 eller blandinger, der indeholder mindst en af de pågældende gasser).

 

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

BEMÆRKNINGER

12A

Mængde af HFC påfyldt det importerede udstyr/anlæg, til hvilket formål de pågældende HFC foregående var eksporteret fra Unionen, og som var underlagt kvotebegrænsningen for markedsføring af HFC på EU-markedet

Den eller de HFC-eksporterende virksomheder og eksportåret(-ene) skal angives

Afsnit 13:   Udfyldes af importører af køle-, luftkonditionerings- eller varmepumpeanlæg, som er påfyldt HFC, hvis der er redegjort for de HFC, som er indeholdt i udstyret/anlægget, i kvotesystemet gennem brug af tilladelser — artikel 19, stk. 5, i forordning (EU) nr. 517/2014 og punkt 6 i bilag VII til forordning (EU) nr. 517/2014

Gælder for første gang for indberetning af aktiviteter udført i 2017 (senest 31. marts 2018).

Mængder indberettes i ton CO2-ækvivalent med en nøjagtighed på 1 ton CO2-ækvivalent, uden skelnen mellem forskellige HFC (gasser opført i afsnit 1 i bilag I til forordning (EU) nr. 517/2014 eller blandinger, der indeholder mindst en af de pågældende gasser).

Virksomhederne skal indberette alle modtagne tilladelser til at bruge HFC-kvoter, som dækker markedsføring af HFC indeholdt i køle-, luftkonditionerings- eller varmepumpeanlæg i det kalenderår, som indberetningen vedrører.

 

OPLYSNINGER, DER SKAL INDBERETTES

BEMÆRKNINGER

13A

Mængder underlagt tilladelser til at bruge HFC-kvoter, som er modtaget i medfør af artikel 18, stk. 2, i forordning (EU) nr. 517/2014

Den eller de virksomheder, som overdrog tilladelsen, og året(-ene), hvor tilladelsen er overdraget, skal angives.


Op