EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32014R1011

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1011/2014 z dne 22. septembra 2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi

UL L 286, 30.9.2014, str. 1–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 13/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1011/oj

30.9.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 286/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1011/2014

z dne 22. septembra 2014

o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorci za predložitev nekaterih informacij Komisiji ter o podrobnih pravilih za izmenjavo informacij med upravičenci in organi upravljanja, organi za potrjevanje, revizijskimi organi in posredniškimi organi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (1) in zlasti člena 41(4), člena 102(1), člena 112(5), člena 122(3), člena 124(7), člena 131(6) ter člena 137(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 184/2014 (2) vsebuje določbe, potrebne za pripravo programov. Za zagotovitev izvajanja programov, ki se financirajo iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (v nadaljnjem besedilu: skladi ESI), je treba sprejeti nadaljnje določbe za uporabo Uredbe (EU) št. 1303/2013. Da se omogoči celovit pregled nad določbami ter dostop do njih, bi morale biti zadevne določbe vsebovane v enem izvedbenem aktu.

(2)

Za zagotovitev skladnosti in kakovosti informacij, ki jih organ upravljanja predloži Komisiji, vključno z jasnimi izjavami o izvedljivosti in ekonomski upravičenosti velikega projekta, je treba določiti standardno obliko, ki določa enotne zahteve glede strukture in vsebine informacij v uradnem obvestilu o izbranem velikem projektu, ki se predloži Komisiji.

(3)

Da se pri izvajanju programov, ki jih financirajo skladi ESI, zagotovita večja učinkovitost in preglednost, je treba določiti vzorec za predložitev finančnih podatkov, vzorec zahtevka za plačilo in, v skladu s členom 41(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013, vzorec, ki se uporablja, kadar se skupaj z zahtevkom za plačilo Komisiji predložijo dodatne informacije o finančnih instrumentih, ter vzorec računovodskih izkazov za operativne programe.

(4)

Iz enakega razloga je treba določiti tudi vzorec za opis obstoječih nalog in vzpostavljenih postopkov za organ upravljanja in po potrebi organ za potrjevanje ter vzorec poročila in mnenja neodvisnega revizijskega organa. V vzorcih bi morale biti določene tehnične značilnosti vsakega polja v sistemu elektronske izmenjave podatkov. Ker bodo navedeni vzorci podlaga za razvoj sistema elektronske izmenjave podatkov iz člena 74(4) Uredbe (EU) št. 1303/2013, bi morali določati tudi, kako se bodo podatki o upravičenih izdatkih vnašali v sistem za elektronsko izmenjavo informacij.

(5)

Določiti je treba podrobna pravila o področju uporabe in značilnostih sistemov, ki bodo podpirali elektronsko izmenjavo informacij med upravičenci in organom upravljanja, organom za potrjevanje, revizijskim organom in posredniškimi organi, da se državam članicam zagotovi pravna varnost glede obveznosti, ki jih morajo izpolniti v zakonsko določenem roku iz člena 122(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(6)

Da se zagotovi učinkovita, uspešna in varna elektronska izmenjava informacij ter obenem na učinkovit, uspešen in zadovoljiv način zmanjša upravno breme za upravičence, je treba za sisteme iz člena 122(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 določiti nekatere osnovne zahteve in tehnične značilnosti.

(7)

Glede prenosa dokumentov in podatkov prek sistemov je treba določiti načela in veljavna pravila, ki bodo urejala identifikacijo strani, odgovornih za naložitev dokumentov v sistem in njihovo posodabljanje, vključno z alternativno rešitvijo v primeru, da uporaba sistema v primeru višje sile ni mogoča.

(8)

Ta uredba bi morala spoštovati temeljne pravice in načela, priznana z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico do varstva osebnih podatkov. Zato bi bilo treba to uredbo uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov v državah članicah se uporablja Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3). V zvezi z obdelavo osebnih podatkov v institucijah in organih Unije ter prostim pretokom takšnih podatkov se uporablja Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za usklajevanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

VZORCI IN OBLIKE, KI SE UPORABIJO ZA PREDLOŽITEV NEKATERIH INFORMACIJ KOMISIJI

Člen 1

Oblika uradnega obvestila o izbranem velikem projektu

Uradno obvestilo o izbranem velikem projektu, ki ga organ upravljanja predloži Komisiji na podlagi prvega pododstavka člena 102(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013, se pripravi v skladu z obliko obvestila iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 2

Vzorec za predložitev finančnih podatkov

Države članice pri predložitvi finančnih podatkov Komisiji za namene spremljanja v skladu s členom 112 Uredbe (EU) št. 1303/2013 uporabijo vzorec iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 3

Vzorec za opis nalog in vzpostavljenih postopkov za organ upravljanja in organ za potrjevanje

1.   Opis nalog in vzpostavljenih postopkov za organ upravljanja in po potrebi organ za potrjevanje se pripravi v skladu z vzorcem iz Priloge III k tej uredbi.

2.   Kadar se za več operativnih programov uporablja skupni sistem, se lahko pripravi en sam opis nalog in postopkov iz odstavka 1.

Člen 4

Vzorec poročila neodvisnega revizijskega organa

1.   Revizijsko poročilo neodvisnega revizijskega organa iz člena 124(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 se pripravi v skladu z vzorcem iz Priloge IV k tej uredbi.

2.   Kadar se za več operativnih programov uporablja skupni sistem, se lahko pripravi eno samo revizijsko poročilo iz odstavka 1.

Člen 5

Vzorec mnenja neodvisnega revizijskega organa

1.   Mnenje neodvisnega revizijskega organa iz člena 124(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013 se pripravi v skladu z vzorcem iz Priloge V k tej uredbi.

2.   Kadar se za več operativnih programov uporablja skupni sistem, se lahko pripravi eno samo mnenje iz odstavka 1.

Člen 6

Vzorec zahtevka za plačilo, vključno z dodatnimi informacijami o finančnih instrumentih

Zahtevek za plačilo iz člena 41(4) in člena 131(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 se pripravi v skladu z vzorcem iz Priloge VI k tej uredbi in po potrebi vključuje dodatne informacije o finančnih instrumentih.

Člen 7

Vzorec za izkaze

Računovodski izkazi iz člena 137(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 se Komisiji predložijo v skladu z vzorcem iz Priloge VII k tej uredbi.

POGLAVJE II

PODROBNA PRAVILA O IZMENJAVI INFORMACIJ MED UPRAVIČENCI IN ORGANI UPRAVLJANJA, ORGANI ZA POTRJEVANJE, REVIZIJSKIMI ORGANI IN POSREDNIŠKIMI ORGANI

Člen 8

Opredelitev in področje uporabe sistemov elektronske izmenjave podatkov

1.   Izraz „sistemi elektronske izmenjave podatkov“ iz prvega pododstavka člena 122(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 pomeni mehanizme in instrumente, ki omogočajo elektronsko izmenjavo dokumentov in podatkov, vključno s podporo avdiovizualnih medijev, skeniranimi kopijami dokumentov in elektronskimi datotekami.

Izmenjava dokumentov in podatkov vključuje poročanje o napredku, zahtevke za plačilo ter izmenjavo informacij o preverjanjih upravljanja in revizijah.

2.   Sistemi elektronske izmenjave podatkov omogočajo upravno preverjanje vseh zahtevkov za povračilo, ki jih predložijo upravičenci, v skladu s členom 125(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ter revizije na podlagi informacij in dokumentov, ki so dostopni v okviru sistemov za elektronsko izmenjavo podatkov, če se te informacije in dokumenti izmenjajo v elektronski obliki v skladu s členom 122(3) navedene uredbe. Zadevni odgovorni organi lahko dokumente v papirni obliki zahtevajo le izjemoma, in sicer po opravljeni analizi tveganja in le v primeru, ko so dokumenti v papirni obliki dejanski vir skeniranih kopij dokumentov, ki so bili naloženi v sisteme elektronske izmenjave podatkov.

Člen 9

Značilnosti sistemov elektronske izmenjave podatkov

1.   Sistemi elektronske izmenjave podatkov zagotavljajo varnost, celovitost in zaupnost podatkov ter preverjanje istovetnosti pošiljatelja v skladu s členom 122(3), členom 125(4)(d), členom 125(8) in členom 140 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Sistemi elektronske izmenjave podatkov so na voljo in operativni med uradnimi urami in izven njih, razen v primeru tehničnega vzdrževanja.

2.   Če država članica na lastno pobudo uvede obvezno uporabo sistemov elektronske izmenjave podatkov za upravičence, zagotovi, da tehnične značilnosti navedenih sistemov ne ovirajo uspešnega izvajanja skladov ali omejujejo dostopa kateremu od upravičencev.

Ta zahteva ne velja za sisteme elektronske izmenjave podatkov za upravičence, ki jih je država članica kot obvezne uvedla v predhodnem programskem obdobju in so skladni z drugimi zahtevami iz te uredbe.

3.   Sistemi elektronske izmenjave podatkov so opremljeni vsaj z naslednjimi funkcijami:

(a)

interaktivnimi obrazci in/ali obrazci, ki jih vnaprej izpolni sistem na podlagi podatkov, shranjenih v zaporednih korakih postopkov;

(b)

samodejnimi izračuni, kjer je primerno;

(c)

vgrajenimi samodejnimi kontrolami, ki v največji možni meri zmanjšajo večkratno izmenjavo dokumentov ali informacij;

(d)

opozorili sistema, ki upravičenca obveščajo, da je mogoče izvesti določene ukrepe;

(e)

sprotnim sledenjem statusa, ki upravičencu omogoča spremljanje trenutnega statusa projekta;

(f)

razpoložljivostjo vseh prejšnjih podatkov in dokumentov, ki so bili obdelani v sistemu elektronske izmenjave podatkov.

Člen 10

Prenos dokumentov in podatkov prek sistema elektronske izmenjave podatkov

1.   Upravičenci in organi iz prvega pododstavka člena 122(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 dokumente in podatke, za katere so odgovorni, v sistem elektronske izmenjave podatkov vnašajo in jih posodabljajo v elektronski obliki, ki jo določi država članica.

Država članica podrobne pogoje v zvezi z elektronsko izmenjavo podatkov določi v dokumentu iz člena 125(3)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013, v katerem so navedeni pogoji za podporo posamezne operacije.

2.   Izmenjave podatkov in transakcije so opremljene z elektronskim podpisom, ki je skladen z eno od treh vrst elektronskega podpisa v smislu Direktive 1999/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5).

3.   Datum prenosa dokumentov in podatkov od upravičenca k organom iz prvega pododstavka člena 122(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in obratno se šteje za datum elektronske predložitve informacij, ki so shranjene v sistemih elektronske izmenjave podatkov.

4.   Dokumenti in podatki, ki se nanašajo na isto operacijo za vse organe, ki izvajajo isti program, se prek sistemov elektronske izmenjave podatkov predložijo z enim prenosom, kot je navedeno v drugem pododstavku člena 122(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Ti organi sodelujejo na pravni, organizacijski, semantični in tehnični ravni, da zagotovijo učinkovito komunikacijo ter izmenjavo in ponovno uporabo informacij in znanja.

Te določbe ne posegajo v postopke, ki upravičencu omogočajo, da posodobi napačne ali zastarele podatke ali neberljive dokumente.

5.   Sistemi elektronske izmenjave podatkov so dostopni neposredno prek interaktivnega uporabniškega vmesnika (spletne aplikacije) ali prek tehničnega vmesnika, ki omogoča samodejno sinhronizacijo in prenos podatkov med sistemi upravičencev in sistemi držav članic.

6.   Sistemi elektronske izmenjave podatkov pri obdelavi informacij zagotavljajo spoštovanje zasebnosti osebnih podatkov posameznikov in poslovne zaupnosti pravnih subjektov v skladu z Direktivo 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6), Direktivo 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7) ter Direktivo 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (8).

7.   V primeru višje sile in zlasti motenj v delovanju sistemov elektronske izmenjave podatkov ali nestabilnosti podatkovne povezave lahko zadevni upravičenec pristojnim organom zahtevane informacije predloži na način in s sredstvi, ki jih za take primere določi država članica. Takoj ko preneha razlog višje sile, država članica zagotovi, da so ustrezni dokumenti vključeni v podatkovno zbirko, povezano s sistemi elektronske izmenjave podatkov.

Z odstopanjem od odstavka 3 se kot datum predložitve zahtevanih informacij šteje datum, na katerega so bili poslani dokumenti na zahtevani način.

8.   Države članice zagotovijo, da lahko sisteme elektronske izmenjave podatkov iz člena 122(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 uporabljajo vsi upravičenci, vključno z upravičenci operacij, ki potekajo na datum začetka delovanja sistemov elektronske izmenjave podatkov in za katere velja elektronska izmenjava podatkov.

Člen 11

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. septembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 320.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 184/2014 z dne 25. februarja 2014 o določitvi pogojev za sistem elektronske izmenjave podatkov med državami članicami in Komisijo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o sprejetju nomenklature za kategorije ukrepov za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L 57, 27.2.2014, str. 7).

(3)  Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(4)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).

(5)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 1999/93/ES z dne 13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronski podpis (UL L 13, 19.1.2000, str. 12).

(6)  Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

(7)  Direktiva 2009/136/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o spremembah Direktive 2002/22/ES o univerzalnih storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (UL L 337, 18.12.2009, str. 11).

(8)  Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).


PRILOGA I

Oblika uradnega obvestila o izbranem velikem projektu

URADNO OBVESTILO KOMISIJI O IZBRANEM VELIKEM PROJEKTU V SKLADU S PRVIM PODODSTAVKOM ČLENA 102(1) UREDBE (EU) št. 1303/2013

EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ/KOHEZIJSKI SKLAD

NALOŽBE V INFRASTRUKTURO/PRODUKTIVNE NALOŽBE

Naslov projekta [„“]

Št. CCI []

DEL A:

Informacije, ki se zahtevajo v skladu s členom 102(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013

A.   ORGAN, PRISTOJEN ZA IZVAJANJE VELIKEGA PROJEKTA

A.1   Organ, pristojen za uradno obvestilo o projektu (organ upravljanja ali posredniški organ)

A.1.1

Naziv:

<type='S' maxlength='200' input='M'>  (1)

A.1.2

Naslov:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.1.3

Ime kontaktne osebe:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.4

Položaj kontaktne osebe:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.1.5

Telefonska številka:

<type='N' input='M'>

A.1.6

Elektronska pošta:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.2   Organ, pristojen za izvajanje projekta (upravičenec  (2) )

A.2.1

Naziv:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.2

Naslov:

<type='S' maxlength='400' input='M'>

A.2.3

Ime kontaktne osebe:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.4

Položaj kontaktne osebe:

<type='S' maxlength='200' input='M'>

A.2.5

Telefonska številka:

<type='N' input='M'>

A.2.6

Elektronska pošta:

<type='S' maxlength='100' input='M'>

A.3   Ali je ta projekt faza velikega projekta  (3) ? <type='C' input='M'>

Da

Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, opišite fizične in finančne cilje celotnega projekta.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.4   Ali je Komisija že odobrila kateri del tega velikega projekta? <type='C' input='M'>

Da

Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite številko CCI odobrenega velikega projekta.

<type='S' input='M'>

Če je ta projekt del velikega projekta, katerega prva faza se je zaključila v obdobju 2007–2013, podrobno opišite fizične in finančne cilje te prejšnje faze, vključno z opisom njenega izvajanja. Pri tem potrdite, da je oziroma bo pripravljena za uporabo za namenjeni cilj.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

A.5   Ali so neodvisni strokovnjaki zaključili pregled kakovosti in je njihovo poročilo priloženo v delu B? <type='C' input='M'>

Da

Ne (4)

B.   OPIS NALOŽBE, NJENE LOKACIJE, ČASOVNEGA OKVIRA IN PREDVIDENEGA PRISPEVKA VELIKEGA PROJEKTA K POSEBNIM CILJEM ZADEVNE PREDNOSTNE OSI OZ. ZADEVNIH PREDNOSTNIH OSI

B.1   Kategorizacija dejavnosti projekta  (5)

 

Oznaka

Znesek

Odstotek

B.2.1

Koda(-e) za razsežnost(-i) „področje intervencije“

(uporabite več kod, če je na podlagi sorazmernega izračuna ustreznih več področij intervencije)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.2

Koda za razsežnost „oblika financiranja“

(v nekaterih primerih je ustreznih več kod – navedite sorazmerne deleže)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.3

Koda za „teritorialno razsežnost“

(v nekaterih primerih je ustreznih več kod – navedite sorazmerne deleže)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.4

Koda za razsežnost „teritorialni mehanizem izvajanja“

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.5

Koda za razsežnost „tematski cilj“

(v nekaterih primerih je ustreznih več kod – navedite sorazmerne deleže)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.6

Koda za razsežnost „gospodarska dejavnost“ (koda NACE (6))

(v nekaterih primerih je ustreznih več kod – navedite sorazmerne deleže)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.7

Koda za razsežnost(-i) „lokacija“ (NUTS III) (7)

(v nekaterih primerih je ustreznih več kod – navedite sorazmerne deleže)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.8

Narava naložbe (8) (izpolnite le za produktivne naložbe)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2.9

Zadevni proizvod (9) (izpolnite le za produktivne naložbe)

<type='N' input='S'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='G'>

B.2   Operativni programi in prednostne osi

B.2.1   Navedba operativnega programa oz. operativnih programov in prednostne osi oz. prednostnih osi:

Št. CCI OP

Prednostna os OP

Sklad, ki zagotavlja sofinanciranje

OP1<type='S' input='S'>

Prednostna os OP1<type='S' input='S'>

ESRR/KS

<type='S' input='M'>

OP1<type='S' input='S'>

Prednostna os OP1<type='S' input='S'>

ESRR/KS

<type='S' input='M'>

OP2<type='S' input='S'>

Prednostna os OP2<type='S' input='S'>

ESRR/KS

<type='S' input='M'>

OP2<type='S' input='S'>

Prednostna os OP2<type='S' input='S'>

ESRR/KS

<type='S' input='M'>

B.3   Opis projekta

(a)

Na kratko opišite projekt ter njegove glavne cilje in glavne komponente.

Pri produktivnih naložbah predložite tudi kratek tehnični opis.

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

(b)

Predložite zemljevid, na katerem je opredeljeno območje izvajanja projekta, in georeferencirane podatke (10).

(c)

V nadaljevanju navedite časovni razpored za razvoj velikega projekta in njegovo izvajanje.

 

Datum začetka

(A)

Datum zaključka

(B)

1.

Študije izvedljivosti (oz. poslovni načrt v primeru produktivne naložbe):

<type='D' input='M'> (11)

<type='D' input='M'>

2.

Analiza stroškov in koristi:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

3.

Presoja vplivov na okolje:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

4.

Načrtovalne študije:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

5.

Priprava razpisne dokumentacije:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

6.

Razpisni postopek(-ki):

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

7.

Pridobivanje zemljišč:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

8.

Soglasje za izvedbo:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

9.

Gradbena faza/naročilo:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

10.

Operativna faza:

<type='D' input='M'>

<type='D' input='M'>

(d)

Podrobno opišite pričakovan prispevek velikega projekta k doseganju kazalnikov rezultatov v okviru posebnih ciljev ustrezne prednostne osi ali ustreznih prednostnih osi operativnega(-ih) programa(-ov).

<type='S' maxlength='7000' input='M'>

C.   SKUPNI STROŠKI IN SKUPNI UPRAVIČENI STROŠKI

C.1.   Spodnjo preglednico izpolnite ob upoštevanju oblike za predložitev podatkov, kakor je določena v skladu s členom 101 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

 

EUR

Skupni stroški projekta

(A)

Neupravičeni stroški

(B)

Upravičeni stroški

(C) = (A) – (B)

Odstotek skupnih upravičenih stroškov

 

 

Prispevek

Prispevek

Izračunano

Izračunano

1

Pristojbine za načrtovanje/zasnovo

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

2

Nakup zemljišča

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

3

Gradnja

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

4

Oprema in druga delovna sredstva

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

5

Nepredvideni stroški

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

6

Prilagoditev cene (če je ustrezno)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

7

Obveščanje javnosti

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

8

Nadzor med izvajanjem gradbenih del

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

9

Tehnična pomoč

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

10

Vmesna vsota

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

11

(DDV)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

12

SKUPAJ

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

Navedite menjalni tečaj in sklic (kjer je primerno).

<type='S' maxlength='875' input='M'>

Po potrebi dodajte pojasnilo za katerega koli od prej navedenih elementov.

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

C.2.   Skladnost s pravili o državni pomoči

Če projekt zajema odobritev državne pomoči, izpolnite naslednjo preglednico (12).

 

Znesek pomoči (v EUR) izražen v bruto ekvivalentu nepovratnih sredstev (13)

Skupni znesek upravičenih stroškov (v EUR) (14)

Intenzivnost pomoči (v %)

Številka državne pomoči/registrska številka pomoči na podlagi za skupinske izjeme

Odobrena shema pomoči ali odobrena ad hoc pomoč

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Pomoč, ki jo zajema uredba o skupinskih izjemah

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

<type='N' input='M'>

Pomoč v skladu s sklepom o storitvah splošnega gospodarskega pomena (15) ali uredbo o javnem kopenskem potniškem prometu (16)

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='P' input='M'>

Ni relevantno

Skupna odobrena pomoč

<type='N' input='G'>

Ni relevantno

Ni relevantno

Ni relevantno

C.3.   Izračun skupnih upravičenih stroškov

Izberite ustrezno možnost in informacije dopolnite ob upoštevanju oblike za predložitev podatkov, kakor je določena v skladu s členom 101 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Metoda za izračun potencialnih neto prihodkov

Z x označite le eno okence

Izračun diskontirane vrednosti neto prihodkov

<type='C' input='M'>

Metoda pavšalne stopnje

<type='C' input='M'>

Metoda zmanjšane stopnje sofinanciranja

<type='C' input='M'>

Izračun diskontirane vrednosti neto prihodkov (člen 61(3)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

 

 

Vrednost

1.

Skupni upravičeni stroški pred upoštevanjem zahtev iz člena 61 Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v EUR, nediskontirani)

<type='N' input='M'>

2.

Sorazmerna uporaba diskontiranih neto prihodkov (v %) (če je primerno)

<type='N' input='M'>

3.

Skupni upravičeni stroški po upoštevanju zahtev iz člena 61 Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v EUR, nediskontirani) = (1)*(2)

Najvišji javni prispevek mora upoštevati pravila o državni pomoči in zgoraj posredovani znesek skupne odobrene pomoči (če je primerno)

<type='N' input='M'>

Metoda pavšalne stopnje ali metoda zmanjšane stopnje sofinanciranja (člen 61(3)(a) in člen 61(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

 

 

Vrednost

1.

Skupni upravičeni stroški pred upoštevanjem zahtev iz člena 61 Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v EUR, nediskontirani)

<type='N' input='M'>

2.

Pavšalna stopnja neto prihodka, kakor je določena v Prilogi V k Uredbi (EU) št. 1303/2013 ali delegiranih aktih (v %)

<type='N' input='M'>

3.

Skupni upravičeni stroški po upoštevanju zahtev iz člena 61 Uredbe (EU) št. 1303/2013 (v EUR, nediskontirani) = (1)*(1 – pavšalna stopnja) *

Najvišji javni prispevek mora upoštevati pravila o državni pomoči in zgoraj posredovani znesek skupne odobrene pomoči (če je primerno)

*Ta formula se ne uporabi pri metodi zmanjšane stopnje financiranja (pavšalna stopnja se odraža v stopnji sofinanciranja prednostne osi, zaradi česar je financiranje iz ESRR/KS manjše), pri kateri so skupni upravičeni stroški enaki znesku iz točke (1)

<type='N' input='M'>

D.   NAČRT FINANCIRANJA TER FIZIČNI IN FINANČNI KAZALNIKI ZA SPREMLJANJE NAPREDKA, OB UPOŠTEVANJU UGOTOVLJENIH TVEGANJ

D.1   Viri sofinanciranja

Vir financiranja skupnih izdatkov za naložbe (v EUR)

 

Od tega (informativno)

Skupni stroški naložbe

[C.1.12.(A)]

Podpora Unije

Nacionalni javni prispevek (ali enakovredni)

Nacionalni zasebni prispevek

Drugi viri (navedite)

 

Financiranje s sredstvi EIB/EIS

(a) = (b) + (c) + (d) + (e)

(b)

(c)

(d)

(e)

 

(f)

<type='N' input='G'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

<type='N' input='M'>

D.2   Letni načrt skupnih upravičenih izdatkov, ki se prijavijo Komisiji (finančni kazalnik za spremljanje napredka)

Skupni upravičeni izdatki, ki se prijavijo Komisiji, se prikažejo spodaj kot letni delež v EUR. Če se velik projekt sofinancira iz več kot enega operativnega programa, se letni načrt prikaže za vsak operativni program posebej. Če se velik projekt sofinancira iz več kot ene prednostne osi, se letni načrt razčleni po prednostnih oseh.

(v EUR)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Skupni upravičeni izdatki

Prednostna os OP1

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='M'>

<type='N' input='G'>

Prednostna os OP1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednostna os OP2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednostna os OP2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3   Kazalniki učinka  (17) in drugi fizični kazalniki za spremljanje napredka

V spodnji preglednici navedite kazalnike učinka, vključno s skupnimi kazalniki, kakor so določeni v operativnem(-ih) programu(-ih), in drugimi fizičnimi kazalniki za spremljanje napredka. Obseg informacij je odvisen od kompleksnosti projekta, vendar je treba navesti le glavne kazalnike.

OP in prednostna os

Opredelitev kazalnika

Merska enota

Ciljna vrednost za veliki projekt

Ciljno leto

<type='S' input='M'>

Skupni:

<type='S' input='M'>

Drugi:

<type='S' input='M'>

Skupni:

<type='S' input='M'>

Drugi:

<type='S' input='M'>

<type='S' input='M'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.4   Ocena tveganja

Povzemite glavna tveganja za uspešno fizično in finančno izvajanje projekta ter predlagane ukrepe za ublažitev tveganja.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

E.   ALI V ZVEZI S PROJEKTOM TEČE SODNI POSTOPEK ZARADI NESKLADNOSTI S PRAVOM UNIJE? <type='C' input='M'>

Da

Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobnejše informacije in utemeljite, zakaj je predlagani prispevek iz proračuna Unije v tem pogledu utemeljen:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

F.   ALI JE PODJETJE BILO OZIROMA JE PREDMET POSTOPKA (18) ZA VRAČILO PODPORE UNIJE PO PREMESTITVI PROIZVODNE DEJAVNOSTI V KRAJ ZUNAJ PROGRAMSKEGA OBMOČJA ALI ZUNAJ UNIJE? <TYPE='C' INPUT='M'>

Da

Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite podrobnejše informacije in pojasnite, zakaj je predlagani prispevek iz proračuna Unije v tem pogledu utemeljen:

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

Za produktivne naložbe poleg tega podrobneje opišite predvideni vpliv projekta na zaposlovanje v drugih regijah Unije in pojasnite, zakaj finančni prispevek iz skladov ne bo povzročil izgube znatnega števila delovnih mest na že obstoječih lokacijah znotraj Unije.

<type='S' maxlength='3500' input='M'>

DEL B:

Poročilo o neodvisnem pregledu kakovosti

Neodvisni strokovnjaki izjavljajo, da:

1.

so izpolnili zahteve iz člena 23(2)(b) Delegiraneuredbe Komisije (EU) št. 480/2014,

2.

so projekt ocenili v skladu z vsemi merili iz Priloge II k navedeni uredbi.

Država članica

 

Regija in lokacija projekta

 

Naziv projekta

 

Upravičenec

 

Organ upravljanja

 

Neodvisni strokovnjaki

 


[IME in POLOŽAJ]

Neodvisni strokovnjaki

Podpis:


DATUM

 

Potrdite, da so izpolnjeni vsi naslednji pogoji: operacija je veliki projekt v smislu člena 100 Uredbe (EU) št. 1303/2013; veliki projekt ni zaključena operacija v smislu členov 2(14) in 65(6) navedene uredbe; veliki projekt je vključen v zadevni(-e) operativni(-e) program(-e).

 

Ustrezno možnost označite z x

Podrobneje pojasnite:

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

1.   ORGAN, PRISTOJEN ZA IZVAJANJE VELIKEGA PROJEKTA, IN NJEGOVE ZMOGLJIVOSTI

Povzemite relevantne informacije o organu, pristojnem za izvajanje velikega projekta, in njegovih zmogljivostih, vključno s tehnično, pravno, finančno in upravno zmogljivostjo.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite.

 

Ustrezno možnost označite z x

Izjava in utemeljitev

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

2.   OPIS NALOŽBE IN NJENA LOKACIJA

Povzemite relevantne informacije o opisu naložbe in njeni lokaciji.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite.

 

Ustrezno možnost označite z x

Izjava in utemeljitev

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

3.   RAZLAGA O SKLADNOSTI VELIKEGA PROJEKTA Z USTREZNIMI PREDNOSTNIMI OSMI ZADEVNEGA OPERATIVNEGA PROGRAMA (PROGRAMOV) TER O PRIČAKOVANEM PRISPEVKU K DOSEGANJU POSEBNIH CILJEV NAVEDENIH PREDNOSTNIH OSI IN K DRUŽBENO-GOSPODARSKEMU RAZVOJU

Povzemite relevantne informacije o ciljih projekta in njegovi skladnosti z ustreznimi prednostnimi osmi zadevnega operativnega programa (zadevnih operativnih programov) ter o pričakovanem prispevku k doseganju posebnih ciljev in rezultatov navedenih prednostnih osi in pričakovanem prispevku k družbeno-gospodarskemu razvoju območja, zajetega z operativnim programom, pa tudi o ukrepih, ki jih je sprejel upravičenec, da se zagotovi optimalna izraba infrastrukture v operativni fazi.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite.

 

Ustrezno možnost označite z x

Izjava in utemeljitev

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.   SKUPNI STROŠKI IN SKUPNI UPRAVIČENI STROŠKI

4.1   Povzemite relevantne informacije o skupnih stroških, o izračunu stroškov – tako v smislu celotnih stroškov, potrebnih za doseganje pričakovanih ciljev, kot tudi stroškov na enoto – ter o skupnih upravičenih stroških, ob upoštevanju zahtev iz člena 61 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite.

 

Ustrezno možnost označite z x

Izjava in utemeljitev

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

4.2   Zagotovite informacije o skladnosti s pravili o državni pomoči in o tem, kako so bila pravila o državni pomoči upoštevana pri izračunu skupnega javnega prispevka k projektu.

4.2.1   Navedite, ali so se neodvisni strokovnjaki v skladu s členom 23(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014 ali država članica s Komisijo posvetovali o relevantnih vprašanjih glede državne pomoči.

Če je bilo opravljeno posvetovanje s Komisijo, navedite datum in sklic na posvetovanje ter datum in sklic na odgovor in povzemite rezultat posvetovanja.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

4.2.2   Če ni bilo posvetovanja s Komisijo, predložite naslednje informacije:

Ali menite, da projekt vključuje odobritev državne pomoči? <type='C' input='M'

Da

Ne

Če ste odgovorili pritrdilno, pojasnite, na kakšni podlagi je zagotovljena skladnost s pravili o državni pomoči. Te informacije predložite za vse skupine morebitnih prejemnikov državne pomoči (na primer pri infrastrukturah so to lastnik infrastrukture, gradbena podjetja, upravljavec in uporabniki infrastrukture).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Če niste odgovorili pritrdilno, podrobno pojasnite, zakaj menite, da podpora ne predstavlja državne pomoči. Te informacije predložite za vse skupine morebitnih prejemnikov državne pomoči (na primer pri infrastrukturah so to lastnik infrastrukture, gradbena podjetja, upravljavec in uporabniki infrastrukture) (19). Če je primerno, navedite, ali je razlog, zaradi katerega menite, da projekt ne vključuje državne pomoči, naslednji: (i) projekt se ne nanaša na nobeno gospodarsko dejavnost (vključno z dejavnostmi v javnem interesu) ali (ii) prejemnik(-i) podpore ima(-jo) zakonski monopol nad zadevnimi dejavnostmi in ni(-so) dejaven(-ni) v nobenem drugem liberaliziranem sektorju (ali če je (so) prejemnik(-i) dejavni tudi v drugih sektorjih, vodijo ločene račune).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite.

 

Ustrezno možnost označite z x

Izjava in utemeljitev

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.   OPRAVLJENE ŠTUDIJE IZVEDLJIVOSTI, VKLJUČNO Z ANALIZO MOŽNOSTI, IN REZULTATI

5.1   Povzemite relevantne informacije o opravljenih študijah izvedljivosti in rezultatih z naslednjih vidikov: institucionalnega, tehničnega, okoljskega, vključno s podnebnimi spremembami (če je primerno), in drugih vidikov.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite.

 

Ustrezno možnost označite z x

Izjava in utemeljitev

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.2   Povzemite relevantne informacije o analizi povpraševanja (ali poslovnem načrtu v primeru produktivne naložbe).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite.

 

Ustrezno možnost označite z x

Izjava in utemeljitev

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

5.3   Povzemite relevantne informacije o analizi možnosti in izboru najboljše možnosti.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite.

 

Ustrezno možnost označite z x

Izjava in utemeljitev

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.   ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI, VKLJUČNO S FINANČNO IN EKONOMSKO ANALIZO, TER OCENA TVEGANJA

6.1   Povzemite relevantne informacije o finančni analizi, vključno z glavnimi kazalniki finančne analize, tj. finančno stopnjo donosa (FRR) in finančno neto sedanjo vrednostjo (FNPV), izračunom neto prihodka in rezultatom izračuna, strategijo glede tarif in dostopnostjo (če je primerno) ter finančno vzdržnostjo (trajnostjo).

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, ter ali upošteva metodologijo analize stroškov in koristi, kakor je opisana v Prilogi III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. […]/2014 (20) in povezanih smernicah, in metodo za izračun neto prihodka iz člena 61 Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter členov 15 do 19 Delegirane uredbe Komisije EU) št. 480/2014, in svojo izjavo utemeljite.

 

Ustrezno možnost označite z x

Izjava in utemeljitev

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.2   Povzemite relevantne informacije o ekonomski analizi, vključno z glavnimi kazalniki ekonomske analize, tj. ekonomsko stopnjo donosa (ERR) in ekonomsko neto sedanjo vrednostjo (ENPV), ter glavnimi ekonomskimi koristmi in stroški.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, ter ali upošteva metodologijo analize stroškov in koristi, kakor je opisana v Prilogi III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. […]/2014 (20) in povezanih smernicah, in svojo izjavo utemeljite.

 

Ustrezno možnost označite z x

Izjava in utemeljitev

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

6.3   Povzemite relevantne informacije o oceni tveganja, vključno z glavnimi ugotovljenimi tveganji in ukrepi za ublažitev.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, ter ali upošteva metodologijo analize stroškov in koristi, kakor je opisana v Prilogi III k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. […]/2014 (20) in povezanih smernicah, in svojo izjavo utemeljite.

 

Ustrezno možnost označite z x

Izjava in utemeljitev

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.   ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE OB UPOŠTEVANJU POTREB PO PRILAGAJANJU PODNEBNIM SPREMEMBAM IN ZMANJŠANJU NJIHOVEGA VPLIVA NA OKOLJE TER PRIPRAVLJENOSTI NA NESREČE

7.1   Povzemite relevantne informacije o analizi vplivov na okolje.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite.

 

Ustrezno možnost označite z x

Izjava in utemeljitev

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

7.2   Povzemite relevantne informacije o prilagajanju podnebnim spremembam in zmanjšanju njihovega vpliva na okolje ter o pripravljenosti na nesreče.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite.

 

Ustrezno možnost označite z x

Izjava in utemeljitev

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

8.   FINANČNI NAČRT Z VSEMI NAČRTOVANIMI FINANČNIMI SREDSTVI IN NAČRTOVANO PODPORO IZ SKLADOV, EIB TER VSEH DRUGIH VIROV FINANCIRANJA, SKUPAJ S FIZIČNIMI IN FINANČNIMI KAZALNIKI ZA SPREMLJANJE NAPREDKA, OB UPOŠTEVANJU UGOTOVLJENIH TVEGANJ

Povzemite relevantne informacije o finančnem načrtu skupaj s fizičnimi in finančnimi kazalniki za spremljanje napredka, ob upoštevanju ugotovljenih tveganj, in o izračunu prispevka Unije, vključno z informacijami o metodi izračuna.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite.

 

Ustrezno možnost označite z x

Izjava in utemeljitev

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

9.   ČASOVNI RAZPORED ZA IZVEDBO VELIKEGA PROJEKTA

Povzemite informacije o časovnem razporedu za izvajanje velikega projekta (ali njegove faze, če je izvajanje daljše od programskega obdobja), vključno z javnimi naročili.

<type='S' maxlength='3000' input='M'>

Jasno navedite, ali projekt izpolnjuje ustrezna merila za pregled kakovosti iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014 ali ne, in svojo izjavo utemeljite.

 

Ustrezno možnost označite z x

Izjava in utemeljitev

Da

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

Ne

<type='C' input='M'>

<type='S' maxlength='1750' input='M'>

UGOTOVITVE NEODVISNEGA PREGLEDA KAKOVOSTI

 

 

 

 

Ali neodvisni strokovnjaki na podlagi informacij, ki jih je upravičenec projekta predložil za ta neodvisni pregled kakovosti, ter analize teh informacij na podlagi člena 23 in Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 480/2014, veliki projekt ocenjujejo pozitivno ter potrjujejo njegovo izvedljivost in ekonomsko vzdržnost?

 

Da<type='C' input='M'>

 

Ne<type='C' input='M'>

Ustrezno možnost označite z x

 

DEL C:

Izjava pristojnega nacionalnega organa

Potrjujem, da so informacije na tem obrazcu točne in pravilne.

Potrjujem, da med datumom predložitve končnega poročila državi članici in datumom predložitve uradnega obvestila Komisiji o velikem projektu ni bilo sprememb v zvezi z velikim projektom, ki niso bile obravnavane v poročilu o neodvisnem pregledu kakovosti ter bi vplivale na veljavnost poročila.

IME:

PODPIS: (elektronski podpis prek sistema SFC)

ORGANIZACIJA:

(ORGAN(-I) UPRAVLJANJA)

DATUM:


(1)  Legenda lastnosti posameznih polj:

 

vrsta: N = številka, D = datum, S = niz, C = potrditveno polje, P = odstotek

 

vnos: M = ročno, S = izbira, G = ustvari sistem

 

„maxlength“ = največje možno število znakov, vključno s presledki

(2)  V primeru operacije javno-zasebnega partnerstva, ko se zasebni partner izbere po odobritvi operacije in je predlagan za upravičenca v skladu s členom 63(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ta del vključuje informacije o osebi javnega prava, odgovorni za začetek operacije (tj. javnem naročniku).

(3)  Velik projekt, ki se je začel izvajati v programskem obdobju 2007–2013, v katerem se je zaključila vsaj ena faza, ta projekt pa predstavlja fazo, ki se bo izvajala in zaključila v programskem obdobju 2014–2020, ali velik projekt, ki se bo začel izvajati v programskem obdobju 2014–2020, ta faza pa predstavlja fazo, ki se bo zaključila v tem programskem obdobju, medtem ko se bo naslednja faza zaključila v tem ali naslednjem programskem obdobju.

(4)  Za projekte iz člena 103 Uredbe (EU) št. 1303/2013 predložitev poročila o neodvisnem pregledu kakovosti ni potrebna.

(5)  Če ni določeno drugače, Priloga I k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade.

(6)  NACE Rev. 2, 4-mestna koda: Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

(7)  Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 154, 21.6.2006, str. 1), kakor je bila spremenjena. Uporabite najbolj natančno in ustrezno kodo NUTS III. Če projekt vpliva na več posameznih področij ravni NUTS III, kodirajte po NUTS III ali višjih kodah.

(8)  Nova gradnja = 1; dozidava = 2; prezidava/posodobitev = 3; sprememba kraja = 4; nastanek s prevzemom = 5.

(9)  Kombinirana nomenklatura (KN), Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(10)  Georeferencirane podatke predložite v vektorski obliki, in sicer z mnogokotniki, črtami in/ali po potrebi točkami, da bo projekt predstavljen po možnosti v oblikovni datoteki (shape file).

(11)  Legenda lastnosti posameznih polj:

 

vrsta: N = številka, D = datum, S = niz, C = potrditveno polje, P = odstotek

 

vnos: M = ročno, S = izbira, G = ustvari sistem

 

„maxlength“ = največje možno število znakov, vključno s presledki

(12)  Ta zahtevek ne nadomešča obvestila Komisiji v skladu s členom 108(3) Pogodbe. Pozitivna odločitev Komisije v zvezi z velikim projektom v skladu z Uredbo (ES) št. 1303/2013 ne pomeni odobritve državne pomoči.

(13)  Bruto ekvivalent nepovratnih sredstev je diskontirana vrednost pomoči, izražena kot odstotek diskontirane vrednosti upravičenih stroškov, kot se izračuna v času dodelitve pomoči na podlagi referenčne mere, ki se uporablja v času dodelitve.

(14)  Pravila o državni pomoči vključujejo določbe o upravičenih stroških. V tem stolpcu države članice navedejo skupni znesek upravičenih stroškov na podlagi uporabljenih pravil o državni pomoči.

(15)  Sklep Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (UL L 7, 11.1.2012, str. 3.)

(16)  Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 (UL L 315, 3.12.2007, str. 1).

(17)  V skladu s členom 102(1)(a)(iv) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(18)  Na podlagi člena 71(1)(a) ali (2) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(19)  Službe Komisije so državam članicam zagotovile smernice za lažjo oceno primerov, ko bi lahko naložbe v infrastrukturo vključevale državno pomoč. Službe Komisije so pripravile zlasti analitične mreže. Sporočilo o pojmu pomoči je še v pripravi. Komisija poziva države članice, naj s pomočjo analitičnih mrež in prihodnjega sporočila pojasnijo, zakaj podpora ne vključuje odobritve državne pomoči.

(20)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.


PRILOGA II

Vzorec za posredovanje finančnih podatkov (1)

Preglednica 1

Finančne informacije na ravni prednostne osi in programa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Dodeljena finančna sredstva prednostne osi na podlagi operativnega programa

[iz preglednice 18a operativnega programa]

Kumulativni podatki o finančnem napredku operativnega programa

Prednostna os

sklad (2)

kategorija regije (3)

osnova za izračun podpore Unije*

(skupni upravičeni stroški ali javni upravičeni stroški)

financiranje skupaj

(v EUR)

stopnja sofinanciranja

(%)

skupni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo (v EUR)

delež skupne dodelitve, krit z izbranimi operacijami (v %)

[stolpec 7/ stolpec 5 x 100]

javni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo

(v EUR)

skupni upravičeni izdatki, ki jih upravičenci prijavijo organu upravljanja.

delež skupne dodelitve, krit z upravičenimi izdatki, ki jih prijavijo upravičenci (v %)

[stolpec 10/ stolpec 5 x 100]

število izbranih operacij

 

 

izračun

 

 

izračun

 

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='S' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednostna os 1

ESRR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednostna os 2

ESS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednostna os 3

Pobuda za zaposlovanje mladih (4)

ni relevantno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednostna os 4

ESS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobuda za zaposlovanje mladih (5)

ni relevantno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednostna os 5

Kohezijski sklad

ni relevantno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

ESRR

manj razvite regije

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Skupaj

ESRR

regije v prehodu

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Skupaj

ESRR

bolj razvite regije

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Skupaj

ESRR

posebna dodelitev za najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Skupaj

ESS (6)

manj razvite regije

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Skupaj

ESS (7)

regije v prehodu

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Skupaj

ESS (8)

bolj razvite regije

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Skupaj

Pobuda za zaposlovanje mladih (9)

ni relevantno

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Skupaj

Kohezijski sklad

ni relevantno

 

<type='N' input='G'>

 

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

Skupaj

vsi skladi

 

 

<type='N' input='G'>

 

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='N' input='G'>

<type='P' input='G'>

<type='N' input='G'>


Preglednica 2:

Razčlenitev kumulativnih finančnih podatkov po kategoriji intervencij za podatke, ki se predložijo do 31. januarja

Prednostna os

Značilnosti izdatkov

Razsežnost kategorizacije

Finančni podatki

 

sklad (10)

kategorija regije

1

področje intervencije

2

oblika financiranja

3

teritorialna razsežnost

4

teritorialni mehanizem izvajanja

5

tematski cilj

ESRR/Kohezijski sklad

6

sekundarna tema ESS

7

razsežnost „gospodarska dejavnost“

8

razsežnost „lokacija“

skupni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo (v EUR)

javni upravičeni stroški operacij, izbranih za podporo

(v EUR)

skupni upravičeni izdatki, ki jih upravičenci prijavijo organu upravljanja.

število izbranih operacij

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='S' input='S'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='N' input='M'>


Preglednica 3

Predvideni znesek, za katerega nameravajo države članice predložiti zahtevke za plačilo za tekoče in naslednje proračunsko leto

Za vsak program se izpolni po skladu in kategorijah regij, kjer je primerno


Sklad

Kategorija regije

Prispevek Unije

[tekoče proračunsko leto]

[naslednje proračunsko leto]

januar–oktober

november–december

januar–december

ESRR

manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije (11)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Evropsko teritorialno sodelovanje (ETS)

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

ESS

manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih (12)

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Kohezijski sklad

 

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Legenda lastnosti posameznih polj:

 

vrsta: N = številka, D = datum, S = niz, C = potrditveno polje, P = odstotek, B = Boolov operator, Cu = valuta

 

vnos: M = ročno, S = izbira, G = ustvari sistem

(2)  Če se Pobuda za zaposlovanje mladih programsko načrtuje v okviru dela prednostne osi (v skladu s točko (c) drugega pododstavka člena 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013), je treba informacije predložiti ločeno od preostalega dela prednostne osi.

(3)  To ne velja za sredstva, dodeljena Pobudi za zaposlovanje mladih (tj. posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS).

(4)  Ta prednostna os zajema posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS.

(5)  Ta del prednostne osi zajema posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS.

(6)  Dodelitev iz ESS brez ustrezne podpore za Pobudo za zaposlovanje mladih.

(7)  Dodelitev iz ESS brez ustrezne podpore za Pobudo za zaposlovanje mladih.

(8)  Dodelitev iz ESS brez ustrezne podpore za Pobudo za zaposlovanje mladih.

(9)  Vključuje posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS.

(10)  Podatki za Pobudo za zaposlovanje mladih so predstavljeni ločeno, pri čemer sta posebna dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezna podpora iz ESS prikazani skupaj.

(11)  Prikazane so lahko samo posebne dodelitve za najbolj oddaljene regije/severne redko poseljene regije.

(12)  Vključno s posebno dodelitvijo za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS.


PRILOGA III

Vzorec za opis nalog in vzpostavljenih postopkov za organ upravljanja in organ za potrjevanje

1.   SPLOŠNO

1.1.   Informacije, ki jih predloži:

država članica [ime]:

naslov programa in št. CCI: (vsi operativni programi, ki jih obravnava organ upravljanja/organ za potrjevanje), pri skupnem sistemu upravljanja in nadzora);

ime glavne kontaktne točke, vključno z elektronsko pošto: (organ, odgovoren za opis).

1.2.   Predložene informacije opisujejo stanje z dne: (dd. mm. llll)

1.3.   Struktura sistema (splošne informacije in diagram poteka s prikazom organizacijskega odnosa med organi, vključenimi v sistem upravljanja in nadzora)

1.3.1.   Organ upravljanja (naziv, naslov in kontaktna točka pri organu upravljanja):

Navedite, ali je organ upravljanja imenovan tudi za organ za potrjevanje v skladu s členom 123(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

1.3.2.   Organ za potrjevanje (naziv, naslov in kontaktna točka pri organu za potrjevanje).

1.3.3.   Posredniški organi (naziv, naslov in kontaktne točke pri posredniških organih).

1.3.4.   Če se uporablja člen 123(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013, navedite, kako je zagotovljeno načelo ločevanja nalog med revizijskim organom in organom upravljanja/organom za potrjevanje.

2.   ORGAN UPRAVLJANJA

2.1.   Organ upravljanja in njegove glavne naloge

2.1.1   Status organa upravljanja (nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ ali zasebni organ) in organ, kateremu pripada (1).

2.1.2   Podroben opis nalog, ki jih neposredno opravlja organ upravljanja.

Če organ upravljanja poleg tega opravlja tudi naloge organa za potrjevanje, opis, kako je zagotovljeno ločevanje nalog.

2.1.3   Podroben opis nalog, ki jih organ upravljanja formalno prenese v skladu s členom 123(6) in (7) Uredbe (EU) št. 1303/2013, navedba posredniških organov in oblika prenosa (ob poudarku, da je organ upravljanja v celoti odgovoren za prenesene naloge). Sklic na ustrezne dokumente (pravne akte s pooblastili, sporazume). Kjer je primerno, specifikacija nalog kontrolorjev iz člena 23(4) Uredbe (EU) št. 1299/2013 za programe v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja.

2.1.4   Opis postopkov za zagotavljanje učinkovitih in sorazmernih ukrepov za preprečevanje goljufij ob upoštevanju ugotovljenih tveganj, vključno s sklicem na izvedeno oceno tveganja (člen 125(4)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013).

2.2   Organizacija in postopki organa upravljanja

2.2.1   Organizacijska shema in podroben opis nalog enot (vključno z načrtom za dodelitev zadostnih, ustrezno usposobljenih človeških virov). Te informacije zajemajo tudi posredniške organe, na katere so bile prenesene nekatere naloge.

2.2.2   Okvir za izvajanje ustreznega postopka obvladovanja tveganja, kadar je to potrebno, zlasti pa v primeru večjih sprememb sistema upravljanja in nadzora.

2.2.3   Opis naslednjih postopkov (opis se osebju organa upravljanja in posredniških organov zagotovi v pisni obliki; datum in sklic):

2.2.3.1

postopki, s katerimi se podpira delo odbora za spremljanje;

2.2.3.2

postopki za sistem, s katerim se računalniško zbirajo, beležijo in shranjujejo podatki o posameznih operacijah, ki so potrebni za spremljanje, vrednotenje, finančno upravljanje, preverjanje in revizijo, če je primerno vključno s podatki o posameznih udeležencih in po potrebi z razčlenitvijo podatkov o kazalnikih po spolu;

2.2.3.3

postopki za nadzor nalog, ki jih organ upravljanja formalno prenese na podlagi člena 123(6) in (7) Uredbe (EU) št. 1303/2013;

2.2.3.4

postopki za oceno, izbor in odobritev operacij ter za zagotavljanje njihove skladnosti z veljavnimi pravili (člen 125(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013) v celotnem obdobju izvajanja, vključno z navodili in smernicami za zagotovitev prispevka operacij k doseganju posebnih ciljev in rezultatov ustreznih prednostnih nalog v skladu s členom 125(3)(a)(i) Uredbe (EU) št. 1303/2013, in postopki za zagotavljanje, da operacije niso izbrane, če so bile fizično zaključene ali v celoti izvedene, preden je upravičenec predložil zahtevek za financiranje (vključno s postopki, ki jih uporabljajo posredniški organi v primeru prenosa nalog v zvezi z oceno, izborom in odobritvijo operacij);

2.2.3.5

postopki za zagotavljanje, da se upravičencu da na voljo dokument, v katerem so navedeni pogoji za podporo za posamezno operacijo, vključno s postopki za zagotavljanje, da upravičenci vodijo ločeno računovodstvo ali ustrezno računovodsko kodo za vse transakcije v zvezi z operacijo;

2.2.3.6

postopki za preverjanje operacij (v skladu z zahtevami iz členov 125(4) do (7) Uredbe (EU) št. 1303/2013), vključno za zagotavljanje skladnosti operacij s politikami Unije (kot so politike, povezane s partnerstvom in upravljanjem na več ravneh, spodbujanjem enakosti moških in žensk, nediskriminacijo, dostopnostjo za invalide, trajnostnim razvojem, javnimi naročili, pravili o državni pomoči in okoljskimi zahtevami), ter navedba organov ali teles, ki takšna preverjanja izvajajo. Opis zajema upravno preverjanje upravljanja vsakega zahtevka za povračilo, ki ga predložijo upravičenci, in preverjanje upravljanja operacij na kraju samem, ki se lahko izvede z vzorčenjem. Če je bilo preverjanje upravljanja preneseno na posredniške organe, naj opis vključuje tudi postopke, ki jih posredniški organi uporabljajo za tovrstno preverjanje, in postopke, s katerimi organ upravljanja nadzoruje učinkovitost opravljanja nalog, prenesenih na posredniške organe. Pogostost in pokritost preverjanja na kraju samem sta sorazmerni z zneskom javne pomoči za operacijo in s stopnjo tveganja, ki je s takimi preverjanji ter revizijami revizijskega organa opredeljena za sistem upravljanja in nadzora kot celoto;

2.2.3.7

postopki, s katerimi se prejmejo, preverijo in potrdijo zahtevki za povračilo, ki jih predložijo upravičenci, ter s katerimi se izplačila upravičencem odobrijo, izvedejo in obračunajo, v skladu z obveznostmi iz člena 122(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 od leta 2016 naprej (vključno s postopki, ki jih uporabijo posredniški organi v primeru prenosa nalog v zvezi z obdelavo zahtevkov za povračilo), ob upoštevanja roka 90 dni za izplačila upravičencem na podlagi člena 132 Uredbe (EU) št. 1303/2013;

2.2.3.8

navedba organov ali teles, ki izvajajo posamezne faze v okviru obdelave zahtevkov za povračilo, skupaj z diagramom poteka, ki prikazuje vse udeležene organe;

2.2.3.9

postopki, s katerimi organ upravljanja posreduje informacije organu za potrjevanje, vključno z informacijami o odkritih pomanjkljivostih in/ali nepravilnostih (vključno s sumom goljufije in ugotovljeno goljufijo), ter postopki za njihovo spremljanje v okviru preverjanja upravljanja, revizij in nadzora, ki jih izvajajo organi Unije ali nacionalni organi;

2.2.3.10

postopki, s katerimi organ upravljanja posreduje informacije revizijskemu organu, vključno z informacijami o odkritih pomanjkljivostih in/ali nepravilnostih (vključno s sumom goljufije in ugotovljeno goljufijo), ter postopki za njihovo spremljanje v okviru preverjanja upravljanja, revizij in nadzora, ki jih izvajajo organi Unije ali nacionalni organi;

2.2.3.11

sklic na nacionalna pravila za upravičenost, ki jih je določila država članica in se uporabljajo za operativni program;

2.2.3.12

postopki za pripravo letnih in končnih poročil o izvajanju ter njihovo predložitev Komisiji (člen 125(2)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013), vključno s postopki za zbiranje zanesljivih podatkov o kazalnikih uspešnosti in poročanje o njih (člen 125(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013);

2.2.3.13

postopki za pripravo izjave o upravljanju (člen 125(4)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013);

2.2.3.14

postopki za pripravo letnega povzetka končnih revizijskih poročil in izvedenih kontrol, vključno z analizo narave in razsežnosti napak ter pomanjkljivosti, ugotovljenih v sistemih, in sprejetimi ali načrtovanimi korektivnimi ukrepi (člen 125(4)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013);

2.2.3.15

postopki v zvezi z obveščanjem osebja o navedenih postopkih, vključno z navedbo organiziranega/predvidenega usposabljanja in morebitnih izdanih smernic (datum in sklic);

2.2.3.16

če je primerno, postopki organa upravljanja glede področja uporabe, pravil in postopkov v zvezi z učinkovitimi ureditvami, ki jih država članica (2) določi za obravnavo pritožb v zvezi s skladi ESI v smislu člena 74(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

2.3   Revizijska sled

2.3.1   Postopki za zagotovitev ustrezne revizijske sledi in sistema arhiviranja ob upoštevanju člena 122(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013, vključno v zvezi z varnostjo podatkov, v skladu z nacionalnimi pravili o potrjevanju skladnosti dokumentov (člen 125(4)(d) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in člen 25 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 480/2014).

2.3.2   Navodila, v skladu s katerimi upravičenci/posredniški organi/organi upravljanja hranijo dokazila (datum in sklic):

2.3.2.1

navedba obdobja, v katerem je treba hraniti dokazila;

2.3.2.2

oblika, v kateri je treba hraniti dokazila.

2.4   Nepravilnosti in izterjave

2.4.1   Opis postopka (opis se osebju organa upravljanja in posredniških organov zagotovi v pisni obliki: datum in sklic) glede sporočanja in popravljanja nepravilnosti (vključno z goljufijo) ter njihovega spremljanja, kot tudi beleženja preklicanih in izterjanih zneskov, zneskov, ki jih je treba izterjati, neizterljivih zneskov in zneskov, povezanih z operacijami, ki so bile začasno ustavljene zaradi sodnih postopkov ali upravnih pritožb z odložilnim učinkom.

2.4.2   Opis postopka (vključno z diagramom poteka, ki prikazuje poti poročanja) za skladnost z obveznostjo uradnega obveščanja Komisije o nepravilnostih v skladu s členom 122(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

3.   ORGAN ZA POTRJEVANJE

3.1   Organ za potrjevanje in njegove glavne naloge

3.1.1   Status organa za potrjevanje (nacionalni, regionalni ali lokalni javni organ) in organ, kateremu pripada.

3.1.2   Podroben opis nalog, ki jih opravlja organ za potrjevanje. Če organ upravljanja opravlja tudi naloge organa za potrjevanje, opis, kako je zagotovljeno ločevanje nalog (glej točko 2.1.2).

3.1.3   Naloge, ki jih formalno prenese organ za potrjevanje, navedba posredniških organov in oblika prenosa na podlagi člena 123(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013. Sklic na ustrezne dokumente (pravni akti s pooblastili, sporazumi). Opis postopkov, ki jih posredniški organi uporabljajo za opravljanje prenesenih nalog, in postopkov, s katerimi organ za potrjevanje nadzoruje učinkovitost opravljanja nalog, prenesenih na posredniške organe.

3.2   Organizacija organa za potrjevanje

3.2.1   Organizacijska shema in podroben opis nalog enot (vključno z načrtom za dodelitev zadostnih, ustrezno usposobljenih človeških virov). Te informacije zajemajo tudi posredniške organe, na katere so bile prenesene nekatere naloge.

3.2.2   Opis naslednjih postopkov, ki se osebju organa za potrjevanje in posredniških organov zagotovi v pisni obliki (datum in sklic):

3.2.2.1

postopki za pripravo in predložitev zahtevkov za plačilo:

opis vzpostavljenih ureditev za dostop organa za potrjevanje do vseh informacij o operacijah, potrebnih za pripravo in predložitev zahtevkov za plačilo, vključno z rezultati preverjanj upravljanja (v skladu s členom 125 Uredbe (EU) št. 1303/2013) in vsemi ustreznimi revizijami,

opis postopka za pripravo zahtevkov za plačilo in njihovo predložitev Komisiji, vključno s postopkom, s katerim se zagotovi pošiljanje končnega zahtevka za vmesno plačilo do 31. julija po koncu predhodnega obračunskega leta;

3.2.2.2

računovodski sistem, ki se uporablja kot podlaga za potrjevanje izkazov o izdatkih Komisiji (člen 126(d) Uredbe (EU) št. 1303/2013):

opis ureditev za pošiljanje zbirnih podatkov organu za potrjevanje v primeru decentraliziranega sistema,

opis povezave med računovodskim sistemom in informacijskim sistemom iz odstavka 4.1,

identifikacija transakcij evropskega strukturnega in investicijskega sklada v primeru skupnega sistema z drugimi skladi;

3.2.2.3

vzpostavljeni postopki za pripravo računovodskih izkazov iz člena 59(5) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (člen 126(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013). Ureditve za potrditev popolnosti, točnosti in verodostojnosti računovodskih izkazov ter da so izdatki iz izkazov skladni z veljavnim pravom (člen 126(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013), ob upoštevanju rezultatov vseh preverjanj in revizij;

3.2.2.4

če je primerno, postopki organa za potrjevanje glede področja uporabe, pravil in postopkov v zvezi z učinkovitimi ureditvami, ki jih država članica (3) določi za obravnavo pritožb v zvezi s skladi ESI v smislu člena 74(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

3.3   Izterjave

3.3.1   Opis sistema za zagotovitev takojšnje izterjave javne podpore, vključno s podporo Unije.

3.3.2   Postopki za zagotovitev ustrezne revizijske sledi na podlagi računalniškega vodenja računovodskih podatkov za vsako operacijo, vključno z izterjanimi zneski, zneski, ki jih je treba izterjati, zneski, umaknjenimi iz zahtevka za plačilo, neizterljivimi zneski in zneski, povezanimi z operacijami, ki so bile začasno ustavljene zaradi sodnih postopkov ali upravnih pritožb z odložilnim učinkom, ter vključno z izterjavami na podlagi uporabe člena 71 Uredbe (EU) št. 1303/2013 o trajnosti operacij.

3.3.3   Ureditve, s katerimi se odštejejo izterjani zneski ali zneski, ki bodo umaknjeni iz izdatkov, ki bodo prijavljeni.

4.   INFORMACIJSKI SISTEM

4.1   Opis informacijskega sistema, vključno z diagramom poteka (centralni ali skupni omrežni sistem ali decentralizirani sistem s povezavami med sistemi) za:

4.1.1

računalniško zbiranje, beleženje in shranjevanje podatkov o posamezni operaciji, ki so potrebni za spremljanje, vrednotenje, finančno upravljanje, preverjanje in revizijo, če je primerno vključno s podatki o posameznih udeležencih v operacijah in po potrebi z razčlenitvijo podatkov o kazalnikih po spolu, kot je določeno v členu 125(2)(d) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in členu 24 Delegirane uredbe Komisije št. 480/2014;

4.1.2

zagotavljanje, da se podatki iz prejšnje točke zberejo, vnesejo in shranijo v sistem ter da se podatki o kazalnikih razčlenijo po spolu, če se to zahteva v skladu s prilogama I in II k Uredbi (EU) št. 1304/2013, kot je določeno v členu 125(2)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013;

4.1.3

zagotavljanje sistema za računalniško zapisovanje in shranjevanje računovodskih podatkov za posamezne operacije, ki podpira vse podatke, potrebne za pripravo zahtevkov za plačilo in računovodskih izkazov, vključno z evidenco zneskov, ki jih je treba izterjati, izterjanih zneskov, neizterljivih zneskov in zneskov, ki so bili umaknjeni po preklicu celotnega ali dela prispevka za operacijo ali operativni program, kot je določeno v členih 126(d) in 137(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013;

4.1.4

računalniško vodenje računovodske evidence izdatkov, prijavljenih Komisiji, in ustreznega javnega prispevka, plačanega upravičencem, kot je določeno v členu 126(g) Uredbe (EU) št. 1303/2013;

4.1.5

vodenje evidence izterljivih zneskov ter zneskov, ki so bili umaknjeni po preklicu celotnega ali dela prispevka za določeno operacijo, kot je določeno v členu 126(h) Uredbe (EU) št. 1303/2013;

4.1.6

vodenje evidence zneskov, povezanih z operacijami, ki so bile začasno ustavljene zaradi sodnih postopkov ali upravnih pritožb z odložilnim učinkom.

4.1.7

Navedba, ali so sistemi operativni in lahko zanesljivo beležijo zgoraj navedene podatke.

4.2   Opis postopkov za preverjanje, ali je varnost sistemov IT zagotovljena.

4.3   Opis trenutnega stanja pri izvajanju zahtev iz člena 122(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013.


(1)  Če sta organ upravljanja in organ za potrjevanje del istega organa, mora biti organ upravljanja v skladu s členom 123(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013 javni organ ali javno telo).

(2)  Sklic na dokument ali nacionalno zakonodajo, v kateri je država članica določila zadevne učinkovite ureditve.

(3)  Sklic na dokument ali nacionalno zakonodajo, v kateri je država članica določila zadevne učinkovite ureditve.


PRILOGA IV

Vzorec za poročilo neodvisnega revizijskega organa v skladu s členom 124(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013

1.   Uvod

1.1   Navedite cilj poročila, tj. pridobiti rezultate ocene skladnosti organa upravljanja in organa za potrjevanje z merili za imenovanje, ki se nanašajo na notranji nadzor, obvladovanje tveganj, dejavnosti upravljanja in nadzorne dejavnosti ter spremljanje iz Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 1303/2013, za podajanje mnenja o njuni skladnosti z merili za imenovanja.

1.2   Navedite področje uporabe poročila, tj. zajete organe, in sicer organ upravljanja in organ za potrjevanje (po potrebi delegirane naloge zadevnih organov), ter njuno skladnost z merili za imenovanje, ki se nanašajo na notranji nadzor, obvladovanje tveganj, dejavnosti upravljanja in nadzorne dejavnosti ter spremljanje iz Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 1303/2013, s sklicevanjem na posamezne zajete sklade in programe.

1.3   Navedite organ, ki je pripravil poročilo (v nadaljnjem besedilu: neodvisni revizijski organ), in ali je to revizijski organ zajetega(-ih) operativnega(-ih) programa(-ov).

1.4   Navedite, kako je zagotovljena neodvisnost delovanja neodvisnega revizijskega organa od organa upravljanja in organa za potrjevanje (glej člen 124(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013). Kjer je primerno, navedite tudi, kako je zagotovljena neodvisnost delovanja neodvisnega revizijskega organa od skupnega sekretariata (glej člen 23(2) Uredbe (EU) št. 1299/2013).

2.   Metodologija in obseg dela

2.1   Navedite obdobje in časovni okvir revizije (datum, na katerega je neodvisni revizijski organ prejel dokončno različico opisa nalog in vzpostavljenih postopkov za organ upravljanja ali po potrebi organ za potrjevanje, datum začetka in zaključka revizije ter dodeljene vire).

2.2   Po potrebi navedite obseg uporabe že opravljenih revizij za programsko obdobje 2007–2013 v skladu s členom 124(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

2.3   Navedite a) obseg uporabe revizij, ki so jih opravili drugi organi, in b) nadzor kakovosti, opravljen glede ustreznosti takšnih revizij.

2.4   Opišite delo, opravljeno v zvezi z oceno v skladu s členom 124(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013, ali organ upravljanja in organ za potrjevanje, ki ju je imenovala [država članica], izpolnjujeta merila v zvezi z notranjim nadzorom, obvladovanjem tveganj, dejavnostmi upravljanja in nadzornimi dejavnostmi ter spremljanjem iz Priloge XIII Uredbe (EU) št. 1303/2013, pri čemer med drugim vključite naslednje elemente:

2.4.1

pregled opisa nalog in vzpostavljenih postopkov za organ upravljanja ter po potrebi organ za potrjevanje, v skladu z vzorcem iz Priloge III k tej uredbi;

2.4.2

pregled drugih ustreznih dokumentov v zvezi s sistemom; navedite morebitne preglede zakonov, ministrskih aktov, okrožnic, priročnika za notranje postopke/drugih priročnikov, smernic in/ali kontrolnih seznamov;

2.4.3

razgovore z osebjem v glavnih organih (vključno s posredniškimi organi, če je primerno). Vključite opis metode in meril za izbor, obravnavane teme, število opravljenih razgovorov in osebe, s katerimi so bili razgovori opravljeni;

2.4.4

pregled opisa in postopkov v zvezi z informacijskimi sistemi, ki zajema zlasti zahteve iz Priloge III k Uredbi (EU) št. 1303/2013, in preverjanje, ali so zadevni sistemi operativni in so bili zasnovani za zagotavljanje: (i) ustrezne revizijske sledi; (ii) varstva osebnih podatkov; (iii) celovitosti, razpoložljivosti in verodostojnosti podatkov; (iv) zanesljivih, točnih in popolnih informacij o izvajanju operativnega programa (v skladu s členom 125(2)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013), podatkov o posamezni operaciji, potrebnih za spremljanje, vrednotenje, finančno upravljanje, preverjanje in revizijo (v skladu s členom 125(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013), ter podatkov, potrebnih za pripravo zahtevkov za plačilo in računovodskih izkazov (v skladu s členom 126(d), (g) in (h) Uredbe (EU) št. 1303/2013);

2.4.5

če je organ upravljanja ali organ za potrjevanje naloge prenesel na druge organe, opis revizijskih dejavnosti za zagotovitev, da je (sta) organ upravljanja in/ali organ za potrjevanje ocenil(-a) zmogljivost zadevnih organov, da opravijo prenesene naloge. ter da ima(-ta) vzpostavljene ustrezne postopke za nadzorovanje posredniških organov, in morebitne druge revizijske dejavnosti.

2.5   Navedite, ali so pred objavo tega poročila potekali kontradiktorni postopki, in navedite ustrezne organe/telesa.

2.6   Potrdite, da je delo potekalo v skladu z mednarodno priznanimi revizijskimi standardi.

2.7   Navedite morebitne omejitve obsega revizije (1), zlasti takšne, ki vplivajo na mnenje neodvisnega revizijskega organa.

3.   Rezultati ocene posameznega organa/sistema

3.1   Izpolnite preglednico za vsak organ/sistem:

Št. CCI ali sistem (skupina številk CCI)

Zadevni organ (organ upravljanja ali organ za potrjevanje)

Popolnost in točnost opisa (D/N)

Ugotovitev (brez pridržka, s pridržkom, odklonilna)

Zadevna merila za imenovanje

Oddelek z opisom zadevnih nalog in postopkov

Pomanjkljivosti

Zadevne prednostne naloge

Priporočila/korektivni ukrepi

Časovni okvir za izvajanje korektivnih ukrepov, dogovorjen z zadevnim organom

Št. CCI x

organ upravljanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organ za potrjevanje

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem y

organ upravljanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organ za potrjevanje

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2   Predložite rezultate ocene področij, ki niso v celoti zajeta v preglednici, vključno vsaj s:

3.2.1

postopki, vzpostavljenimi za pripravo računovodskih izkazov iz člena 59(5)(a) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (2) (člen 126(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013);

3.2.2

ureditvami za potrditev popolnosti, točnosti in verodostojnosti računovodskih izkazov ter da so izdatki iz izkazov skladni z veljavnim pravom in da so nastali v zvezi z operacijami, izbranimi za financiranje v skladu z merili, ki se uporabljajo za operativni program ter so v skladu z veljavnim pravom (člen 126(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013);

3.2.3

postopki, vzpostavljenimi za uvedbo uspešnih in sorazmernih ukrepov proti goljufijam ob upoštevanju opredeljenih tveganj (člen 125(4)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013);

3.2.4

okvirom za izvajanje ustreznega postopka obvladovanja tveganja, kadar je to potrebno, zlasti pa v primeru večjih sprememb sistema upravljanja in nadzora (točka 2 Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 1303/2013);

3.2.5

ureditvami za pripravo izjave o upravljanju ter letnega povzetka končnih revizijskih poročil in izvedenih kontrol, vključno z ugotovljenimi pomanjkljivostmi (člen 125(4)(e) Uredbe (EU) št. 1303/2013);

3.2.6

ureditvami za računalniško zbiranje, beleženje in shranjevanje podatkov o posamezni operaciji, ki so potrebni za spremljanje, vrednotenje, finančno upravljanje, preverjanje in revizijo, vključno s podatki o kazalnikih in učinkih (člen 125(2)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1303/2013);

3.2.7

v primeru prenosa nalog na posredniške organe, okvirom za zagotovitev opredelitve pristojnosti in obveznosti vsakega posameznega organa, preverjanja njegovih zmogljivosti za opravljanje prenesenih nalog in obstoja postopkov poročanja (točka 1(ii) Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 1303/2013).


(1)  Omejitev obsega revizije:omejitev obsega revizorjevega dela lahko včasih določi subjekt (če je na primer v pogodbi z revizorjem določeno, da ne bo izvedel revizijskega postopka, za katerega meni, da je potreben). Omejitev obsega revizije včasih nalagajo okoliščine. Lahko nastane tudi, ko po mnenju revizorja računovodski izkazi subjekta niso ustrezni ali ko revizor ne more opraviti zaželenega revizijskega postopka.]

(2)  Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1).


PRILOGA V

Vzorec za mnenje neodvisnega revizijskega organa o skladnosti organa upravljanja in organa za potrjevanje z merili za imenovanje iz Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 1303/2013

(organ/telo države članice)

UVOD

Spodaj podpisani, predstavnik [naziv neodvisnega revizijskega organa iz člena 124(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013], ki kot organ deluje neodvisno od organa upravljanja in organa za potrjevanje ter je odgovoren za pripravo poročila in mnenja, v katerih so navedeni rezultati ocene skladnosti organa upravljanja in organa za potrjevanje z merili za imenovanje iz Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 1303/2013 za [naziv operativnega(-ih) programa(-ov), številka(-e) CCI] (v nadaljnjem besedilu: program(-i), sem opravil pregled v skladu s členom 124(2) navedene uredbe.

OBSEG PREGLEDA

Pregled je zajemal organ upravljanja, organ za potrjevanje in (kjer je primerno) prenesene naloge teh organov, kakor je opisano v oddelku 1 priloženega poročila [Priloga IV k tej uredbi].

Raven in obseg pregleda sta podrobno opisana v oddelku 2 priloženega poročila. Pregled je med drugim temeljil na opisu nalog in vzpostavljenih postopkov za organ upravljanja in, kjer je primerno, organ za potrjevanje, ki ga je (so ga) pripravil(-i) in je (so) zanj odgovoren (-rni) [naziv organa ali organov, odgovornih za opis] in sem ga prejel dne [dd. mm. llll] od [naziv organa ali organov, ki je (so) predložil(-i) opis].

Za del sistema upravljanja in nadzora (1) v [organ upravljanja ali organ za potrjevanje], ki se nanaša na …, sem ugotovil, da je sistem v bistvu enak kot za predhodno programsko obdobje in da na podlagi revizije, opravljene v skladu z zadevnimi določbami Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (2) ali Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 (3), obstajajo dokazi o njegovem uspešnem delovanju med navedenim obdobjem. Zato sem brez dodatne revizije sklenil, da so zadevna merila izpolnjena.

MNENJE

(Mnenje brez pridržka)

Na podlagi navedenega pregleda menim, da organ upravljanja in/ali organ za potrjevanje, imenovan(-a) za program(-e), izpolnjuje(-ta) merila za imenovanje, ki se nanašajo na notranji nadzor, obvladovanje tveganj, dejavnosti upravljanja in nadzorne dejavnosti ter spremljanje iz Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 1303/2013.

Ali

(Mnenje s pridržkom)

Na podlagi navedenega pregleda menim, da organ upravljanja in/ali organ za potrjevanje, imenovan(-a) za program(-e), izpolnjuje(-ta) merila za imenovanje, ki se nanašajo na notranji nadzor, obvladovanje tveganj, dejavnosti upravljanja in nadzorne dejavnosti ter spremljanje iz Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 1303/2013, razen v naslednjih pogledih (4)

Razlogi za moje mnenje, da ta (ti) organ(-i) ne izpolnjuje(-jo) meril za imenovanje, in moja ocena resnosti so naslednji (5):

Ali

(Odklonilno mnenje)

Na podlagi navedenega pregleda menim, da organ upravljanja in/ali organ za potrjevanje, imenovan(-a) za program(-e), ne izpolnjuje(-ta) meril za imenovanje, ki se nanašajo na notranji nadzor, obvladovanje tveganj, dejavnosti upravljanja in nadzorne dejavnosti ter spremljanje iz Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 1303/2013.

To odklonilno mnenje temelji

na (6).

Poudarjena zadeva (uporabi se po potrebi)

[Neodvisni revizijski organ lahko v skladu z mednarodno sprejetimi revizijskimi standardi vključi tudi poudarjeno zadevo, ki ne vpliva na njegovo mnenje.]

Datum

Podpis


(1)  Ta odstavek se uporabi samo po potrebi, v skladu s členom 124(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (UL L 210, 31.7.2006, str. 25).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1198/2006 z dne 27. julija 2006 o Evropskem skladu za ribištvo (UL L 223, 15.8.2006, str. 1).

(4)  Navedite organ(-e) in merila za imenovanje, ki jih organi ne izpolnjujejo.

(5)  Navedite razlog(-e) za pridržke, vpisane za vsak organ in za vsako merilo za imenovanje.

(6)  Navedite razlog(-e) za odklonilno mnenje za vsak organ in za vsak vidik.


PRILOGA VI

Vzorec zahtevka za plačilo, vključno z dodatnimi informacijami o finančnih instrumentih

ZAHTEVEK ZA PLAČILO

EVROPSKA KOMISIJA

Zadevni sklad  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Referenčna št. Komisije (CCI):

<type='S' input='S'>

Naziv operativnega programa:

<type='S' input='G'>

Sklep Komisije:

<type='S' input='G'>

Datum sklepa Komisije:

<type='D' input='G'>

Številka zahtevka za plačilo:

<type='N' input='G'>

Datum predložitve zahtevka za plačilo

<type='D' input='G'>

Nacionalna referenca (izbirno):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

Navedite vrsto zahtevka za plačilo:

Zahtevek za vmesno plačilo v skladu s členom 131 Uredbe (EU) št. 1303/2013

<radio button>

Končni zahtevek za vmesno plačilo v skladu s členom 135(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013

<radio button>

V skladu s členom 135 Uredbe (EU) št. 1303/2013 se ta zahtevek za plačilo nanaša na obračunsko obdobje:

od (3)

<type='D' input='G'>

do:

<type='D' input='G'>

Izdatki, razčlenjeni po prednostnih nalogah in kategorijah ukrepov, kakor so vneseni v izkaze organa za potrjevanje

(Vključno s prispevki iz programa, vplačanimi v finančne instrumente (člen 41 Uredbe (EU) št. 1303/2013), in vnaprejšnjimi izplačili v okviru državne pomoči (člen 131(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013))

Prednostna naloga

Osnova za izračun (javni ali skupni izdatki)

Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki so jih imeli upravičenci in so bili plačani pri izvajanju operacij

Skupni znesek javnih izdatkov, ki so nastali pri izvajanju operacij

(A)

(B)

(C)

Prednostna naloga 1

Manj razvite regije

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih (4)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 2

Manj razvite regije

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 3

Manj razvite regije

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 4

Pobuda za zaposlovanje mladih (5)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Skupaj

 

 

 

Manj razvite regije

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regije v prehodu

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Bolj razvite regije

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Skupaj

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vzorec se samodejno prilagodi na podlagi številke CCI. Pri programih, ki ne vključujejo kategorije regij (Kohezijski sklad, ETS, ESPR, prispevki EIS in IPA za ETS, namenski operativni program za Pobudo za poslovanje mladih brez tehnične pomoči, če je primerno), je na primer oblika preglednice naslednja:

Prednostna naloga

Osnova za izračun (javni ali skupni izdatki) (6)

Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki so jih imeli upravičenci in so bili plačani pri izvajanju operacij

Skupni znesek javnih izdatkov, ki so nastali pri izvajanju operacij

(A)

(B)

(C)

Prednostna naloga 1

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 2

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 3

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Skupaj

 

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

POTRDILO

Organ za potrjevanje z validacijo tega zahtevka za plačilo potrjuje, da so naloge iz točk (a), (d), (e), (f), (g) in (h) člena 126 Uredbe (EU) št. 1303/2013 izpolnjene, in zahteva plačilo zneskov, kot so navedeni v nadaljevanju.

Predstavnik organa za potrjevanje:

<type='S' input='G'>

ZAHTEVEK ZA PLAČILO

SKLAD

ZNESKI

manj razvite regije

regije v prehodu

bolj razvite regije

najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

(A)

(B)

(C)

(D)

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pobuda za zaposlovanje mladih (7)

<type='Cu' input='G'>

Vzorec se samodejno prilagodi na podlagi številke CCI. Pri programih, ki ne vključujejo kategorije regij (Kohezijski sklad, ETS, ESPR, prispevki EIS in IPA za ETS, namenski operativni program za Pobudo za poslovanje mladih brez tehnične pomoči, če je primerno), je na primer oblika preglednice naslednja:

SKLAD

ZNESEK

<type='S' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Plačilo se izvrši na naslednji bančni račun:

Imenovani organ

<type='S' maxlength='150' input='G'>

Banka

<type='S' maxlength='150' input='G'>

BIC

<type='S' maxlength='11' input='G'>

IBAN bančnega računa:

<type='S' maxlength='34' input='G'>

Imetnik računa (če ni isti kot imenovani organ)

<type='S' maxlength='150' input='G'>


(1)  Če se program nanaša na več skladov, je treba zahtevek za plačilo poslati ločeno za vsak posamezni sklad. Ne glede na način izvajanja Pobude za zaposlovanje mladih (v okviru namenskega OP, namenske prednostne osi ali dela prednostne osi), se izdatki v zvezi z dejavnostmi na podlagi te pobude vedno prijavijo z zahtevkom za plačilo iz ESS in torej zajemajo posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih ter ustrezno podporo iz ESS.

(2)  Legenda:

 

vrsta: N = številka, D = datum, S = niz, C = potrditveno polje, P = odstotek, B = Boolov operator, Cu = valuta

 

vnos: M = ročno, S = izbira, G = ustvari sistem

(3)  Prvi dan obračunskega leta, samodejno vkodira sistem IT.

(4)  Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v okviru dela prednostne naloge, kot je navedeno v členu 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013.

(5)  Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v okviru namenske prednostne naloge, kot je navedeno v členu 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013.

(6)  Pri ESPR se sofinanciranje nanaša le na „Skupni upravičeni javni izdatki“. Zato se bo v primeru ESPR osnova za izračun pri tem modelu samodejno prilagodila v „javni izdatki“.

(7)  Zajema posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS.

Dodatek 1

Informacije o prispevkih iz programa, vplačanih v finančne instrumente v skladu s členom 41 Uredbe (EU) št. 1303/2013 in vključenih v zahtevke za plačilo (kumulativno od začetka programa) (1)

 

Prispevki iz programa, vplačani v finančni instrument in vključeni v zahtevke za plačilo

Zneski, izplačani kot upravičeni izdatki v smislu člena 42(1)(a), (b) in (d) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (2)

(A)

(B) (3)

(C)

(D) (4)

Prednostna naloga (5)

Skupni znesek prispevkov iz programa, vplačanih v finančne instrumente

Znesek ustreznih javnih izdatkov

Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so dejansko izplačani – ali v primeru jamstev odobreni – kot upravičeni izdatki v smislu člena 42(1)(a), (b) in (d) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (2)

Znesek ustreznih javnih izdatkov

Prednostna naloga 1

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih (6)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 2

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 3

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 4

Pobuda za zaposlovanje mladih (7)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

Manj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

Skupaj

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vzorec se samodejno prilagodi na podlagi številke CCI. Pri programih, ki ne vključujejo kategorije regij (Kohezijski sklad, ETS, ESPR, prispevki EIS in IPA za ETS, namenski operativni program za Pobudo za poslovanje mladih brez tehnične pomoči, če je primerno), je na primer oblika preglednice naslednja:

 

Prispevki iz programa, vplačani v finančni instrument in vključeni v zahtevke za plačilo

Zneski, izplačani kot upravičeni izdatki v smislu člena 42(1)(a), (b) in (d) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (8)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prednostna naloga

Skupni znesek prispevkov iz programa, vplačanih v finančne instrumente

Znesek ustreznih javnih izdatkov

Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so dejansko izplačani – ali v primeru jamstev odobreni – kot upravičeni izdatki v smislu člena 42(1)(a), (b) in (d) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (8)

Znesek ustreznih javnih izdatkov

Prednostna naloga 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Skupaj

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Pri EKSRP so vključeni v četrtletno izjavo o izdatkih.

(2)  Ob zaključku programa so upravičeni izdatki skladni z določbami člena 42(1), (2) in (3) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(3)  Opozoriti je treba, da so zaradi specifičnosti EKSRP vrednosti v stolpcih (B) in (D) enake kot vrednosti v stolpcu (A) oziroma (C).

(4)  Opozoriti je treba, da so zaradi specifičnosti EKSRP vrednosti v stolpcih (B) in (D) enake kot vrednosti v stolpcu (A) oziroma (C).

(5)  Pri EKSRP koda ukrepa.

(6)  Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v okviru dela prednostne naloge v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013. Zajema posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS.

(7)  Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v okviru namenske prednostne naloge v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013. Zajema posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS.

(8)  Ob zaključku programa so upravičeni izdatki skladni z določbami člena 42(1), (2) in (3) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Dodatek 2

Vnaprejšnja izplačila, plačana v okviru državne pomoči (člen 131(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013) in vključena v zahtevke za plačilo (kumulativno od začetka programa)

Prednostna naloga

Skupni znesek, plačan iz operativnega programa kot vnaprejšnje izplačilo (1)

Znesek, ki je bil zajet v izdatke, ki so jih upravičenci plačali v treh letih od prejema vnaprejšnjega izplačila

Znesek, ki ni bil zajet v izdatke, ki so jih plačali upravičenci, in za katerega triletni rok še ni potekel

(A)

(B)

(C)

Prednostna naloga 1

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 2

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 3

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 4

Pobuda za zaposlovanje mladih (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

Manj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

Skupaj

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vzorec se samodejno prilagodi na podlagi številke CCI. Pri programih, ki ne vključujejo kategorije regij (Kohezijski sklad, ETS, ESPR, prispevki EIS in IPA za ETS, namenski operativni program za Pobudo za poslovanje mladih brez tehnične pomoči, če je primerno), je na primer oblika preglednice naslednja:

Prednostna naloga

Skupni znesek, plačan iz operativnega programa kot vnaprejšnje izplačilo (4)

Znesek, ki je bil zajet v izdatke, ki so jih upravičenci plačali v treh letih od prejema vnaprejšnjega izplačila

Znesek, ki ni bil zajet v izdatke, ki so jih plačali upravičenci, in za katerega triletni rok še ni potekel

(A)

(B)

(C)

Prednostna naloga 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Skupaj

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Ta znesek je vključen v skupni znesek upravičenih izdatkov, ki so jih imeli upravičenci in so bili plačani pri izvajanju operacij, kakor je navedeno v zahtevku za plačilo. Ker je državna pomoč po naravi javni izdatek, je ta skupni znesek enak javnemu izdatku.

(2)  Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v okviru dela prednostne naloge v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013. Zajema posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS.

(3)  Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v okviru namenske prednostne naloge v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013. Zajema posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS.

(4)  Ta znesek je vključen v skupni znesek upravičenih izdatkov, ki so jih imeli upravičenci in so bili plačani pri izvajanju operacij, kakor je navedeno v zahtevku za plačilo. Ker je državna pomoč po naravi javni izdatek, je ta skupni znesek enak javnemu izdatku.


PRILOGA VII

Vzorec za izkaze

RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA OBRAČUNSKO OBDOBJE

<type='D' – type='D' input='S'>

EVROPSKA KOMISIJA

Zadevni sklad  (1) :

<type='S' input='S'>  (2)

Referenčna št. Komisije (CCI):

<type='S' input='S'>

Naziv operativnega programa:

<type='S' input='G'>

Sklep Komisije:

<type='S' input='G'>

Datum sklepa Komisije:

<type='D' input='G'>

Različica računovodskih izkazov:

<type='S' input='G'>

Datum predložitve računovodskega izkaza:

<type='D' input='G'>

Nacionalna referenca (izbirno):

<type='S' maxlength='250' input='M'>

POTRDILO

Organ za potrjevanje potrjuje, da:

1.

so računovodski izkazi popolni, točni in verodostojni ter da so izdatki iz izkazov skladni z veljavnim pravom in so nastali v zvezi z operacijami, izbranimi za financiranje v skladu z merili, ki se uporabljajo za operativni program ter so v skladu z veljavnim pravom;

2.

so upoštevane določbe iz uredb za posamezne sklade, člena 59(5) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 ter člena 126(d) in (f) Uredbe (EU) št. 1303/2013;

3.

so upoštevane določbe člena 140 Uredbe (EU) št. 1303/2013 o dostopnosti dokumentov.

Predstavnik organa za potrjevanje:

<type='S' input='G'>


(1)  Če se program nanaša na več skladov, je treba računovodske izkaze poslati ločeno za vsak posamezni sklad. Pri Pobudi za zaposlovanje mladih računovodski izkazi vključujejo posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS.

(2)  Legenda:

 

vrsta: N = številka, D = datum, S = niz, C = potrditveno polje, P = odstotek, B = Boolov operator, Cu = valuta

 

vnos: M = ročno, S = izbira, G = ustvari sistem

Dodatek 1

Zneski, vneseni v računovodske sisteme organa za potrjevanje (člen 137(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Prednostna naloga

Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki so bili vneseni v računovodske sisteme organa za potrjevanje in vključeni v zahtevke za plačilo, predložene Komisiji

Skupni znesek ustreznih javnih izdatkov, ki so nastali pri izvajanju operacij

Skupni znesek ustreznih plačil upravičencem v skladu s členom 132(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013

(A)

(B)

(C)

Prednostna naloga 1

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 2

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 3

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 4

Pobuda za zaposlovanje mladih (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

Manj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Skupaj

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vzorec se samodejno prilagodi na podlagi številke CCI. Pri programih, ki ne vključujejo kategorije regij (Kohezijski sklad, ETS, ESPR, prispevki EIS in IPA za ETS, namenski operativni program za Pobudo za poslovanje mladih brez tehnične pomoči, če je primerno), je na primer oblika preglednice naslednja:

Prednostna naloga

Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki so bili vneseni v računovodske sisteme organa za potrjevanje in vključeni v zahtevke za plačilo, predložene Komisiji

Skupni znesek ustreznih javnih izdatkov, ki so nastali pri izvajanju operacij

Skupni znesek ustreznih plačil upravičencem v skladu s členom 132(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013

(A)

(B)

(C)

Prednostna naloga 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Skupaj

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v okviru dela prednostne naloge v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013. Plačila vključujejo posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS v stolpcu (C).

(2)  Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v okviru namenske prednostne naloge v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013. Plačila vključujejo posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS v stolpcu (C).

Dodatek 2

Preklicani in izterjani zneski med obračunskim letom – člen 137(1)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013

Prednostna naloga

PREKLICANI ZNESKI

IZTERJANI ZNESKI (1)

Skupni upravičeni znesek izdatkov, vključenih v zahtevke za plačilo

Ustrezni javni izdatki

Skupni upravičeni znesek izdatkov, vključenih v zahtevke za plačilo

Ustrezni javni izdatki

 

(A)

(B)

(C)

(D)

Prednostna naloga 1

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 2

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 3

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 4

Pobuda za zaposlovanje mladih (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

Manj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

SKUPAJ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Razdelitev preklicanih in izterjanih zneskov med obračunskim letom po obračunskem letu izjave o ustreznih izdatkih

V zvezi z obračunskim letom, ki se zaključi 30. junija 2015 (skupaj)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od tega zneski, popravljeni na podlagi revizij operacij v skladu s členom 127(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

V zvezi z obračunskim letom, ki se zaključi 30. junija ... (skupaj)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od tega zneski, popravljeni na podlagi revizij operacij v skladu s členom 127(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vzorec se samodejno prilagodi na podlagi številke CCI. Pri programih, ki ne vključujejo kategorije regij (Kohezijski sklad, ETS, ESPR, prispevki EIS in IPA za ETS, namenski operativni program za Pobudo za poslovanje mladih brez tehnične pomoči, če je primerno), je na primer oblika preglednice naslednja:

Prednostna naloga

PREKLICANI ZNESKI

IZTERJANI ZNESKI (4)

 

Skupni upravičeni znesek izdatkov, vključenih v zahtevke za plačilo

Ustrezni javni izdatki

Skupni upravičeni znesek izdatkov, vključenih v zahtevke za plačilo

Ustrezni javni izdatki

 

(A)

(B)

(C)

(D)

Prednostna naloga 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

SKUPAJ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Razdelitev preklicanih in izterjanih zneskov med obračunskim letom po obračunskem letu izjave o ustreznih izdatkih

V zvezi z obračunskim letom, ki se zaključi 30. junija 2015 (skupaj)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od tega zneski, popravljeni na podlagi revizij operacij v skladu s členom 127(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

V zvezi z obračunskim letom, ki se zaključi 30. junija … (skupaj)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od tega zneski, popravljeni na podlagi revizij operacij v skladu s členom 127(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Brez izterjav na podlagi člena 71 Uredbe (EU) št. 1303/2013 (glej dodatek 4).

(2)  Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v okviru dela prednostne naloge, kot je navedeno v členu 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013.

(3)  Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v okviru namenske prednostne naloge, kot je navedeno v členu 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013.

(4)  Brez izterjav na podlagi člena 71 Uredbe (EU) št. 1303/2013 (glej dodatek 4).

Dodatek 3

Zneski, ki jih je treba izterjati ob koncu obračunskega leta – člen 137(1)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013

Prednostna naloga

Skupni upravičeni znesek izdatkov (1)

Ustrezni javni izdatki

(A)

(B)

Prednostna naloga 1

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 2

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 3

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 4

Pobuda za zaposlovanje mladih (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Skupaj

 

 

Manj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

SKUPAJ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Razdelitev zneskov, ki jih je treba izterjati ob koncu obračunskega leta po obračunskem letu izjave o ustreznih izdatkih

V zvezi z obračunskim letom, ki se zaključi 30. junija 2015 (skupaj)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od tega zneski, popravljeni na podlagi revizij operacij v skladu s členom 127(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

V zvezi z obračunskim letom, ki se zaključi 30. junija ... (skupaj)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od tega zneski, popravljeni na podlagi revizij operacij v skladu s členom 127(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vzorec se samodejno prilagodi na podlagi številke CCI. Pri programih, ki ne vključujejo kategorije regij (Kohezijski sklad, ETS, ESPR, prispevki EIS in IPA za ETS, namenski operativni program za Pobudo za poslovanje mladih brez tehnične pomoči, če je primerno), je na primer oblika preglednice naslednja:

Prednostna naloga

Skupni upravičeni znesek izdatkov (4)

Ustrezni javni izdatki

(A)

(B)

Prednostna naloga 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

SKUPAJ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Razdelitev zneskov, ki jih je treba izterjati ob koncu obračunskega leta po obračunskem letu izjave o ustreznih izdatkih

V zvezi z obračunskim letom, ki se zaključi 30. junija 2015 (skupaj)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od tega zneski, popravljeni na podlagi revizij operacij v skladu s členom 127(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

V zvezi z obračunskim letom, ki se zaključi 30. junija … (skupaj)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od tega zneski, popravljeni na podlagi revizij operacij v skladu s členom 127(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Vključno z izdatki, ki jih je treba izterjati na podlagi člena 71 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(2)  Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v okviru dela prednostne naloge, kot je navedeno v členu 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013.

(3)  Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v okviru namenske prednostne naloge, kot je navedeno v členu 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013.

(4)  Vključno z izdatki, ki jih je treba izterjati na podlagi člena 71 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Dodatek 4

Zneski, izterjani med obračunskim letom na podlagi Člena 71 Uredbe (EU) št. 1303/2013 – člen 137(1)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013

Prednostna naloga

IZTERJANI ZNESKI

Skupni upravičeni znesek izdatkov

Ustrezni javni izdatki

(A)

(B)

Prednostna naloga 1

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih (1)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 2

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 3

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 4

Pobuda za zaposlovanje mladih (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

Skupaj

 

 

Manj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

SKUPAJ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>  (2)

Razdelitev izterjanih zneskov med obračunskim letom po obračunskem letu izjave o ustreznih izdatkih

V zvezi z obračunskim letom, ki se zaključi 30. junija 2015 (skupaj)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od tega zneski, popravljeni na podlagi revizij operacij v skladu s členom 127(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

V zvezi z obračunskim letom, ki se zaključi 30. junija ... (skupaj)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od tega zneski, popravljeni na podlagi revizij operacij v skladu s členom 127(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Vzorec se samodejno prilagodi na podlagi številke CCI. Pri programih, ki ne vključujejo kategorije regij (Kohezijski sklad, ETS, ESPR, prispevki EIS in IPA za ETS, namenski operativni program za Pobudo za poslovanje mladih brez tehnične pomoči, če je primerno), je na primer oblika preglednice naslednja:

Prednostna naloga

IZTERJANI ZNESKI

Skupni upravičeni znesek izdatkov

Ustrezni javni izdatki

(A)

(B)

Prednostna naloga 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

SKUPAJ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Razdelitev izterjanih zneskov med obračunskim letom po obračunskem letu izjave o ustreznih izdatkih

V zvezi z obračunskim letom, ki se zaključi 30. junija 2015 (skupaj)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od tega zneski, popravljeni na podlagi revizij operacij v skladu s členom 127(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

V zvezi z obračunskim letom, ki se zaključi 30. junija … (skupaj)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Od tega zneski, popravljeni na podlagi revizij operacij v skladu s členom 127(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>


(1)  Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v okviru dela prednostne naloge, kot je navedeno v členu 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013.

(2)  Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v okviru namenske prednostne naloge, kot je navedeno v členu 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013.

Dodatek 5

Neizterljivi zneski ob koncu obračunskega leta – člen 137(1)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013

Prednostna naloga

NEIZTERLJIVI ZNESKI

Skupni upravičeni znesek izdatkov (1)

Ustrezni javni izdatki

Pripombe (obvezno)

(A)

(B)

(C)

Prednostna naloga 1

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prednostna naloga 2

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prednostna naloga 3

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prednostna naloga 4

Pobuda za zaposlovanje mladih (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

Manj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Regije v prehodu

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

SKUPAJ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Vzorec se samodejno prilagodi na podlagi številke CCI. Pri programih, ki ne vključujejo kategorije regij (Kohezijski sklad, ETS, ESPR, prispevki EIS in IPA za ETS, namenski operativni program za Pobudo za poslovanje mladih brez tehnične pomoči, če je primerno), je na primer oblika preglednice naslednja:

Prednostna naloga

NEIZTERLJIVI ZNESKI

 

Skupni upravičeni znesek izdatkov (4)

Ustrezni javni izdatki

Pripombe (obvezno)

(A)

(B)

Prednostna naloga 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prednostna naloga 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

Prednostna naloga 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='S' maxlength='1500' input='M'>

 

 

 

 

SKUPAJ

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 


(1)  Vključno z neizterljivimi javnimi izdatki na podlagi člena 71 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(2)  Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v okviru dela prednostne naloge, kot je navedeno v členu 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013.

(3)  Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v okviru namenske prednostne naloge, kot je navedeno v členu 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013.

(4)  Vključno z neizterljivimi javnimi izdatki na podlagi člena 71 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Dodatek 6

Zneski prispevkov iz programa, vplačani v finančne instrumente v skladu s členom 41 Uredbe (EU) št. 1303/2013 (kumulativno od začetka programa) – člen 137(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013

 

Prispevki iz programa, vplačani v finančne instrumente in vključeni v zahtevke za plačilo

Zneski, izplačani kot upravičeni izdatki v smislu člena 42(1)(a), (b) in (d) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (1)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prednostna naloga

Skupni znesek prispevkov iz programa, vplačanih v finančne instrumente

Znesek ustreznih javnih izdatkov

Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so dejansko izplačani – ali v primeru jamstev odobreni – kot upravičeni izdatki v smislu člena 42(1)(a), (b) in (d) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (2)

Znesek ustreznih javnih izdatkov

Prednostna naloga 1

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije, ki prejemajo prehodno pomoč

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 2

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 3

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 4

Pobuda za zaposlovanje mladih (4)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

Manj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Skupaj

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vzorec se samodejno prilagodi na podlagi številke CCI. Pri programih, ki ne vključujejo kategorije regij (Kohezijski sklad, ETS, ESPR, prispevki EIS in IPA za ETS, namenski operativni program za Pobudo za poslovanje mladih brez tehnične pomoči, če je primerno), je na primer oblika preglednice naslednja:

 

Prispevki iz programa, vplačani v finančne instrumente in vključeni v zahtevke za plačilo

Zneski, izplačani kot upravičeni izdatki v smislu člena 42(1)(a), (b) in (d) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (5)

(A)

(B)

(C)

(D)

Prednostna naloga

Skupni znesek prispevkov iz programa, vplačanih v finančne instrumente

Znesek ustreznih javnih izdatkov

Skupni znesek prispevkov iz programa, ki so dejansko izplačani – ali v primeru jamstev odobreni – kot upravičeni izdatki v smislu člena 42(1)(a), (b) in (d) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (5)

Znesek ustreznih javnih izdatkov

Prednostna naloga 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

 

Skupaj

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Ob zaključku programa so upravičeni izdatki skladni z določbami člena 42(1), (2) in (3) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(2)  Ob zaključku programa so upravičeni izdatki skladni z določbami člena 42(1), (2) in (3) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(3)  Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v okviru dela prednostne naloge v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013. Zajema posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS.

(4)  Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v okviru namenske prednostne naloge v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013. Zajema posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS.

(5)  Ob zaključku programa so upravičeni izdatki skladni z določbami člena 42(1), (2) in (3) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Dodatek 7

Vnaprejšnja izplačila v okviru državne pomoči na podlagi člena 131(5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 (kumulativno od začetka programa) – člen 137(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013

Prednostna naloga

Skupni znesek, izplačan iz operativnega programa v obliki vnaprejšnjih izplačil (1)

Znesek, ki je bil zajet v izdatke, ki so jih upravičenci plačali v treh letih od prejema vnaprejšnjega izplačila

Znesek, ki ni bil zajet v izdatke, ki so jih plačali upravičenci, in za katerega triletni rok še ni potekel

(A)

(B)

(C)

Prednostna naloga 1

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih (2)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 2

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 3

Manj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 4

Pobuda za zaposlovanje mladih (3)

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

Manj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Skupaj

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

Vzorec se samodejno prilagodi na podlagi številke CCI. Pri programih, ki ne vključujejo kategorije regij (Kohezijski sklad, ETS, ESPR, prispevki EIS in IPA za ETS, namenski operativni program za Pobudo za poslovanje mladih brez tehnične pomoči, če je primerno), je na primer oblika preglednice naslednja:

Prednostna naloga

Skupni znesek, izplačan iz operativnega programa v obliki vnaprejšnjih izplačil (4)

Znesek, ki je bil zajet v izdatke, ki so jih upravičenci plačali v treh letih od prejema vnaprejšnjega izplačila

Znesek, ki ni bil zajet v izdatke, ki so jih plačali upravičenci, in za katerega triletni rok še ni potekel

(A)

(B)

(C)

Prednostna naloga 1

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 2

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

Prednostna naloga 3

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

 

 

 

Skupaj

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>


(1)  Ta znesek je vključen v skupni znesek upravičenih izdatkov, ki so jih imeli upravičenci in so bili plačani pri izvajanju operacij, kakor je navedeno v zahtevku za plačilo. Ker je državna pomoč po naravi javni izdatek, je ta skupni znesek enak javnemu izdatku.

(2)  Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v okviru dela prednostne naloge v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013. Zajema posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS.

(3)  Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v okviru namenske prednostne naloge v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013. Zajema posebno dodelitev za Pobudo za zaposlovanje mladih in ustrezno podporo iz ESS.

(4)  Ta znesek je vključen v skupni znesek upravičenih izdatkov, ki so jih imeli upravičenci in so bili plačani pri izvajanju operacij, kakor je navedeno v zahtevku za plačilo. Ker je državna pomoč po naravi javni izdatek, je ta skupni znesek enak javnemu izdatku.

Dodatek 8

Uskladitev izdatkov – člen 137(1)(d) Uredbe (EU) št. 1303/2013

Prednostna naloga

Skupni upravičeni izdatki, ki so bili vključeni v zahtevke za plačilo, predložene Komisiji  (1)

Izdatki, prijavljeni v skladu s členom 137(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013  (2)

Razlika  (3)

Pripombe (obvezne v primeru razlike)

Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki so jih imeli upravičenci in so bili plačani pri izvajanju operacij

Skupni znesek javnih izdatkov, ki so nastali pri izvajanju operacij

Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki so bili vneseni v računovodske sisteme organa za potrjevanje in vključeni v zahtevke za plačilo, predložene Komisiji

Skupni znesek ustreznih javnih izdatkov, ki so nastali pri izvajanju operacij

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Prednostna naloga 1

Manj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih  (4)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Prednostna naloga 2

Manj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Regije v prehodu

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Prednostna naloga 3

Pobuda za zaposlovanje mladih (5)

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

Manj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Regije v prehodu

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Bolj razvite regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Najbolj oddaljene regije in severne redko poseljene regije

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Pobuda za zaposlovanje mladih

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Od tega zneski, ki so bili v tekočih izkazih popravljeni na podlagi revizij operacij v skladu s členom 127(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 

Vzorec se samodejno prilagodi na podlagi številke CCI. Pri programih, ki ne vključujejo kategorije regij (Kohezijski sklad, ETS, ESPR, prispevki EIS in IPA za ETS, namenski operativni program za Pobudo za poslovanje mladih brez tehnične pomoči, če je primerno), je na primer oblika preglednice naslednja:

Prednostna naloga

Skupni upravičeni izdatki, ki so bili vključeni v zahtevke za plačilo, predložene Komisiji  (6)

Izdatki, prijavljeni v skladu s členom 137(1)(a) Uredbe (EU) št. 1303/2013  (7)

Razlika  (8)

Pripombe (obvezne v primeru razlike)

Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki so jih imeli upravičenci in so bili plačani pri izvajanju operacij

Skupni znesek javnih izdatkov, ki so nastali pri izvajanju operacij

Skupni znesek upravičenih izdatkov, ki so bili vneseni v računovodske sisteme organa za potrjevanje in vključeni v zahtevke za plačilo, predložene Komisiji

Skupni znesek ustreznih javnih izdatkov, ki so nastali pri izvajanju operacij

(E = A – C)

(F = B – D)

 

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

Prednostna naloga 1

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

Prednostna naloga 2

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='S' maxlength='500' input='M'>

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

<type='Cu' input='G'>

 

Od tega zneski, ki so bili v tekočih izkazih popravljeni na podlagi revizij operacij v skladu s členom 127(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013

<type='Cu' input='M'>

<type='Cu' input='M'>

 


(1)  Samodejno izpolnjeno na podlagi končnega zahtevka za vmesno plačilo, predloženega v skladu s členom 135(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(2)  Samodejno izpolnjeno na podlagi Dodatka I.

(3)  Samodejno izračunano.

(4)  Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v okviru dela prednostne naloge, kot je navedeno v členu 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013.

(5)  Pobuda za zaposlovanje mladih se izvaja v okviru namenske prednostne naloge, kot je navedeno v členu 18 Uredbe (EU) št. 1304/2013.

(6)  Samodejno izpolnjeno na podlagi končnega zahtevka za vmesno plačilo, predloženega v skladu s členom 135(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(7)  Samodejno izpolnjeno na podlagi Dodatka I.

(8)  Samodejno izračunano.


Na vrh