Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0994

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 994/2013 оd 16. listopada 2013. o izmjeni uredaba (EZ) br. 952/2006, (EZ) br. 967/2006, (EZ) br. 555/2008 i (EZ) br. 1249/2008 u vezi s obvezom priopćivanja i obavješćivanja u okviru zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta

OJ L 276, 17.10.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/994/oj

17.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 276/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 994/2013

оd 16. listopada 2013.

o izmjeni uredaba (EZ) br. 952/2006, (EZ) br. 967/2006, (EZ) br. 555/2008 i (EZ) br. 1249/2008 u vezi s obvezom priopćivanja i obavješćivanja u okviru zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 1234/2007 od 22. listopada 2007. o uspostavljanju zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta i o posebnim odredbama za određene poljoprivredne proizvode (Uredba o jedinstvenom ZOT-u) (1), a posebno njezin članak 192. stavak 2., u vezi s člankom 4.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (2) utvrđuju se zajednička pravila prema kojima države članice Komisiji dostavljaju podatke i dokumente. Ta se pravila posebno odnose na obvezu država članica da koriste informacijske sustave koje je Komisija stavila na raspolaganje i potvrđivanje prava pristupa nadležnih tijela ili osoba ovlaštenih za slanje obavijesti. Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 utvrđuju se i zajednička načela koja se primjenjuju na informacijske sustave kako bi se njima jamčila vjerodostojnost, cjelovitost i čitljivost dokumenata tijekom vremena te predviđa zaštita osobnih podataka. Obveza korištenja tih informacijskih sustava mora se predvidjeti svakom uredbom kojom se utvrđuje posebna obveza obavješćivanja.

(2)

Komisija je u okviru svojih unutarnjih radnih postupaka i u odnosima s tijelima koja su uključena u zajedničku poljoprivrednu politiku razvila informacijski sustav kojim se omogućuje elektroničko upravljanje dokumentima i postupcima.

(3)

Putem tog sustava može se ispunjavati više obveza priopćivanja i obavješćivanja, posebno onih predviđenih uredbama Komisije (EZ) br. 952/2006 (3), (EZ) br. 967/2006 (4), (EZ) br. 555/2008 (5) i (EZ) br. 1249/2008 (6).

(4)

Radi učinkovitog upravljanja i uzimajući u obzir iskustvo potrebno je pojednostavniti, odrediti ili izbrisati određena priopćenja i obavijesti.

(5)

Člankom 100. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 555/2008 predviđa se pojednostavljeno obavješćivanje kada je potrebno priopćiti samo nulte vrijednosti. Budući da informacijski sustav uključuje pojednostavljeni postupak slanja navedenih obavijesti, postupak obavješćivanja iz tog članka više nije potreban.

(6)

U Uredbi 1249/2008 potrebno je uspostaviti dodatnu obavijest o klanju goveda u cilju izračuna težinskog koeficijenta iz njezinog članka 18.

(7)

Uredbe (EZ) br. 952/2006, (EZ) br. 967/2006, (EZ) br. 555/2008 i (EZ) br. 1249/2008 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Upravljačkog odbora za zajedničku organizaciju poljoprivrednih tržišta,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 58. Uredbe (EZ) br. 952/2006 mijenja se i glasi:

„Članak 58.

Priopćenja i obavijesti

Priopćenja i obavijesti iz članka 5. stavka 3. i članaka 12., 21. i 22. provode se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (7).

Članak 2.

U članku 21. Uredbe (EZ) br. 967/2006 dodaje se sljedeći stavak 5.:

„5.   Priopćenja iz članka 4. stavka 3., članaka 10., 17. i ovog članka provode se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (8).

Članak 3.

Članak 100. Uredbe (EZ) br. 555/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

Naslov „Obavješćivanje” zamjenjuje se naslovom „Priopćenja i obavijesti”.

2.

Stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Priopćenja i obavijesti Komisiji iz ove Uredbe provode se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (9).

3.

Stavak 2. se briše.

Članak 4.

Uredba (EZ) br. 1249/2008 mijenja se kako slijedi:

1.

U članku 19. dodaje se sljedeća točka (d):

„(d)

ukupan broj odraslih životinja vrste goveda zaklanih u prethodnoj kalendarskoj godini raščlanjen na kategorije, klase prema konformaciji i stupnju prekrivenosti masnim tkivom.”

2.

Umeće se sljedeći članak 39.a:

„Članak 39.a

Priopćenja i obavijesti

Priopćenja i obavijesti Komisiji iz ove Uredbe, uz iznimku onih iz članka 36., provode se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 792/2009 (10).

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2014.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. listopada 2013.

Za Komisiju

Predsjednik

José Manuel BARROSO


(1)  SL L 299, 16.11.2007., str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EZ) br. 792/2009 od 31. kolovoza 2009. o detaljnim pravilima u skladu s kojima države članice moraju Komisiji dostavljati podatke i dokumente pri provedbi zajedničke organizacije tržišta, sustava izravnih plaćanja, promidžbe poljoprivrednih proizvoda i režima koji se primjenjuju na najudaljenije regije i manje otoke u Egejskom moru (SL L 228, 1.9.2009., str. 3.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 952/2006 od 29. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u pogledu upravljanja tržištem šećera Zajednice i sustavom kvota (SL L 178, 1.7.2006., str. 39.).

(4)  Uredba Komisije (EZ) br. 967/2006 od 29. lipnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 318/2006 u vezi s proizvodnjom šećera iznad kvote (SL L 176, 30.6.2006., str. 22.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 555/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina u vezi s programima potpore, trgovinom s trećim zemljama, proizvodnim potencijalom i o nadzoru u sektoru vina (SL L 170, 30.6.2008., str. 1.).

(6)  Uredba Komisije (EZ) br. 1249/2008 od 10. prosinca 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene ljestvice Zajednice za klasifikaciju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i izvješćivanja o njihovim cijenama (SL L 337, 16.12.2008., str. 3.).

(7)  SL L 228, 1.9.2009., str. 3.”

(8)  SL L 228, 1.9.2009., str. 3.”

(9)  SL L 228, 1.9.2009., str. 3.”

(10)  SL L 228, 1.9.2009., str. 3.”


Top