EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32013R1423

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1423/2013 ( 2013. gada 20. decembris ), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz informācijas atklāšanu par iestādēm noteiktajām pašu kapitāla prasībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 355, 31.12.2013., 60./88. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 27/06/2021; Atcelts ar 32021R0637

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1423/oj

31.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 355/60


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1423/2013

(2013. gada 20. decembris),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz informācijas atklāšanu par iestādēm noteiktajām pašu kapitāla prasībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 437. panta 2. punkta trešo daļu un 492. panta 5. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) Nr. 575/2013 ietverti starptautiski atzīti standarti, kas paredzēti Bāzeles Banku uzraudzības komitejas trešajā starptautiskajā regulējumā attiecībā uz bankām (2) (turpmāk – “Bāzele III”). Tādēļ, kā arī ņemot vērā to, ka informācijas atklāšanas mērķis ir palīdzēt uzlabot pārredzamību regulējošām prasībām atbilstoša kapitāla jomā, tad salīdzināšanas vajadzībām iestādēm, kuras tiek uzraudzītas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (3), paredzētajiem noteikumiem attiecībā uz informācijas atklāšanu vajadzētu būt saskanīgiem ar starptautisko regulējumu, kas atspoguļots Bāzeles Banku uzraudzības komitejas dokumentā “Informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz kapitāla sastāvu” (“Composition of Capital disclosure requirements”) (4), kurš pielāgots, lai ņemtu vērā Savienības tiesisko regulējumu un tā īpatnības.

(2)

Būtu jāiekļauj informācijas atklāšanas veidņu kopums, lai nodrošinātu vienveidīgu Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanu. Šādām informācijas atklāšanas veidnēm vajadzētu ietvert pašu kapitāla informācijas atklāšanas veidni, lai atspoguļotu iestāžu detalizētu kapitāla pozīciju; kā arī kapitāla instrumentu iezīmju veidni, lai atspoguļotu atklājamās informācijas detalizācijas pakāpi attiecībā uz iestādes kapitāla instrumentu iezīmēm.

(3)

Konsolidācijas tvērums uzskaites vajadzībām un regulatīvos nolūkos ir atšķirīgs, kā rezultātā pastāv atšķirības starp informāciju, ko izmanto, aprēķinot pašu kapitālu, un informāciju, ko izmanto publicētos finanšu pārskatos, jo īpaši attiecībā uz pašu kapitāla posteņiem. Lai risinātu atšķirības starp datiem, ko izmanto, aprēķinot pašu kapitālu, un informāciju, ko izmanto finanšu pārskatos, ir nepieciešams arī atklāt informāciju par to kā mainās elementi finanšu pārskatos, kurus izmanto pašu kapitāla aprēķinam, kad piemēro regulatīvo konsolidācijas tvērumu. Tādēļ šajā regulā vajadzētu iekļaut arī bilances saskaņošanas metodiku, kurā izklāstīta informācija par saskaņošanu starp bilances posteņiem, ko izmanto, lai aprēķinātu pašu kapitālu un regulējošām prasībām atbilstošo pašu kapitālu. Šajā nolūkā vajadzētu izmantot regulatīvā tvēruma bilanci, kas attiecas tikai uz pašu kapitāla posteņiem.

(4)

Dažu iestāžu finanšu pārskati, uz kuriem attiecas šīs informācijas atklāšanas prasības, ir plaši un sarežģīti. Ir jāparedz vienveidīga pieeja, kas atspoguļo skaidri noteiktus posmus, lai palīdzētu iestādēm to bilances saskaņošanā.

(5)

Šīs regulas noteikumi ir cieši saistīti, jo tie attiecas uz informācijas atklāšanu par pašu kapitāla posteņiem. Lai nodrošinātu saskaņotību starp šiem noteikumiem, kuriem vajadzētu stāties spēkā vienlaicīgi, un sekmētu to, ka personām, uz kurām attiecas šie pienākumi, ir iespējams tos visaptveroši pārskatīt un viegli tiem piekļūt, ir vēlams visus Regulā (ES) Nr. 575/2013 paredzētos īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz informācijas atklāšanu par pašu kapitāla posteņiem iekļaut vienā regulā.

(6)

Regulā (ES) Nr. 575/2013 iekļauts liels skaits pārejas noteikumu attiecībā uz pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām. Lai sniegtu vērā ņemamu priekšstatu par iestāžu maksātspēju, ir lietderīgi iekļaut atšķirīgu informācijas atklāšanas veidni pārejas posmam, atspoguļojot Regulas (ES) Nr. 575/2013 pārejas noteikumus.

(7)

Ņemot vērā to, ka Regulu (ES) Nr. 575/2013 sāk piemērot no 2014. gada 1. janvāra, un to, ka iestādēm būs jāpielāgo savas sistēmas, lai ievērotu šajā regulā noteiktās prasības, tā paveikšanai tām vajadzētu dot pietiekami daudz laika.

(8)

Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Eiropas Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde.

(9)

Eiropas Banku iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (5) 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula informācijas atklāšanas nolūkos nosaka vienotas veidnes saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 437. panta 1. punkta a), b), d) un e) apakšpunktu un saskaņā ar 492. panta 3. punktu

2. pants

Pašu kapitāla posteņu pilnīga saskaņošana ar revidētajiem finanšu pārskatiem

Lai izpildītu informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz pašu kapitāla posteņu pilnīgu saskaņošanu ar revidētajiem finanšu pārskatiem, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 437. panta 1. punkta a) apakšpunktā, iestādes piemēro I pielikumā iekļauto metodiku un publicē bilances saskaņošanas informāciju, kas iegūta, piemērojot šo metodiku.

3. pants

Iestāžu emitēto pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla instrumentu galveno iezīmju apraksts

Lai izpildītu informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz iestāžu emitēto pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla instrumentu galvenajām iezīmēm, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 437. panta 1. punkta b) apakšpunktā, iestādes aizpilda un publicē II pielikumā iekļauto kapitāla instrumentu galveno iezīmju veidni saskaņā ar III pielikuma norādēm.

4. pants

Informācijas atklāšana par pašu kapitāla specifisku posteņu veidu un summām

Lai izpildītu informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz pašu kapitāla specifiskiem posteņiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 437. panta 1. punkta d) un e) apakšpunktā, iestādes aizpilda un publicē IV pielikumā iekļauto vispārējo pašu kapitāla informācijas atklāšanas veidni saskaņā ar V pielikuma norādēm.

5. pants

Informācijas atklāšana par pašu kapitāla specifisko posteņu veidu un summām pārejas posmā

Atkāpjoties no 4. panta, laikposmā no 2014. gada 31. marta līdz 2017. gada 31. decembrim ar mērķi izpildīt informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz pašu kapitāla papildu posteņiem, kā noteikts, Regulas (ES) Nr. 575/2013 492. panta 3. punktā, iestādes — tā vietā, lai aizpildītu un publicētu IV pielikumā iekļauto vispārējo pašu kapitāla informācijas atklāšanas veidni saskaņā ar V pielikumā iekļautajām norādēm, — aizpilda un publicē VI pielikumā minēto pārejas posma pašu kapitāla informācijas atklāšanas veidni saskaņā ar VII pielikumā iekļautajām norādēm.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2014. gada 31. marta

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 20. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(4)  http://www.bis.org/publ/bcbs221.pdf

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

Bilances saskaņošanas metodika

1.

Iestādes piemēro šajā pielikumā aprakstīto metodiku, lai sniegtu informāciju par saskaņošanu starp bilances posteņiem, ko izmanto, lai aprēķinātu pašu kapitālu un regulējošām prasībām atbilstošo pašu kapitālu. Revidēto finanšu pārskatu pašu kapitāla posteņos iekļauj visus posteņus, kas ir pašu kapitāla komponenti vai ko atskaita no regulējošām prasībām atbilstošā pašu kapitāla, tostarp kapitāla vērtspapīrus, saistības, piemēram, parāda saistības, vai citas bilances pozīcijas, kas ietekmē regulējošajām prasībām atbilstošo pašu kapitālu, piemēram, nemateriālie aktīvi, nemateriālā vērtība, atliktā nodokļa aktīvi.

2.

Iestādes kā sākumpunktu izmanto attiecīgos bilances posteņus, ko izmanto pašu kapitāla aprēķināšanai, atbilstīgi to publicētajiem finanšu pārskatiem. Finanšu pārskatus uzskata par revidētiem finanšu pārskatiem tad, kad ir veikta saskaņošana attiecībā pret gada beigu finanšu pārskatiem.

3.

Ja iestādes konsolidēti vai subkonsolidēti izpilda Regulas (ES) Nr. 575/2013 Astotajā daļā noteiktās saistības un ja konsolidācijas tvērums vai konsolidācijas metode, ko izmanto finanšu pārskatā iekļautajā bilancē, atšķiras no konsolidācijas tvēruma un konsolidācijas metodes, kas noteikta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 Pirmās daļas II sadaļas 2. nodaļu, iestādes atklāj informāciju arī par regulatīvā tvēruma bilanci, proti, informāciju par tādu bilanci, kas sagatavota saskaņā ar prudenciālās konsolidācijas noteikumiem, kuri ietverti Regulas (ES) Nr. 575/2013 Pirmās daļas II sadaļas 2. nodaļā, un kas attiecas tikai uz pašu kapitāla posteņiem. Regulatīvā tvēruma bilance ir vismaz tikpat detalizēta kā finanšu pārskatu bilance attiecībā uz pašu kapitāla posteņiem, un tās posteņus uzrāda blakus ar un ar skaidru savstarpēju attiecinājumu ar finanšu pārskatu bilances pašu kapitāla posteņiem. Iestādes sniedz kvalitatīvu un kvantitatīvu informāciju par atšķirībām pašu kapitāla posteņos, kuras radušās abu bilanču konsolidācijas tvēruma un metodes atšķirību dēļ.

4.

Otrkārt, iestādes paplašina regulatīvā tvēruma bilances pašu kapitāla posteņus tā, lai visi pārejas perioda informācijas atklāšanas veidnē vai pašu kapitāla informācijas atklāšanas veidnē noteiktie komponenti būtu attēloti atsevišķi. Iestādes paplašina bilances elementus tikai tādā granularitātes līmenī, kāds vajadzīgs, lai iegūtu komponentus, kuri nepieciešami atbilstoši pārejas perioda informācijas atklāšanas veidnei vai pašu kapitāla informācijas atklāšanas veidnei.

5.

Treškārt, iestādes izveido attiecinājumu starp elementiem, kas izriet no regulatīvā tvēruma bilances paplašināšanas, kā noteikts 4. punktā, un elementiem, kas iekļauti pārejas posma informācijas atklāšanas veidnē vai pašu kapitāla informācijas atklāšanas veidnē.

6.

Pamatojoties uz finanšu pārskatā iekļauto bilanci, piemēro tikai 4. un 5. punktu, ja iestādes konsolidēti vai subkonsolidēti pilda Regulas (ES) Nr. 575/2013 Astotajā daļā noteiktās saistības, bet konsolidācijas tvērums vai konsolidācijas metode, ko izmanto finanšu pārskatos iekļautajā bilancē, ir identiska ar konsolidācijas tvērumu vai konsolidācijas metodi, kas definēta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 Pirmās daļas II sadaļas 2. nodaļu, un iestādes skaidri norāda, ka starp attiecīgajām piemērošanas jomām un konsolidācijas metodēm nav atšķirību.

7.

Ja iestādes individuāli izpilda Regulas (ES) Nr. 575/2013 Astotajā daļā noteiktās saistības, šī pielikuma 3. punktu nepiemēro un tā vietā piemēro šī pielikuma 4. un 5. punktu, pamatojoties uz finanšu pārskatos iekļauto bilanci.

8.

Bilances saskaņošanas informāciju par pašu kapitāla posteņiem, kas rodas, piemērojot šajā pielikumā aprakstīto metodiku, var sniegt nerevidētā formā.

II PIELIKUMS

Kapitāla instrumentu galveno iezīmju veidne

Image 1

Teksts attēlu

Image 2

Teksts attēlu

III PIELIKUMS

Norādes kapitāla instrumentu galveno iezīmju veidnes aizpildīšanai

1.

Iestādes izmanto šajā pielikumā sniegtās norādes, lai aizpildītu kapitāla instrumentu galveno iezīmju veidni, kā izklāstīts II pielikumā.

2.

Iestādes aizpilda šo veidni attiecībā uz šādām kategorijām: pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentiem, pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentiem un otrā līmeņa kapitāla instrumentiem.

3.

Veidnē ir slejas, kurās iekļautas dažādu instrumentu iezīmes. Ja vienas kategorijas kapitāla instrumentiem ir identiskas iezīmes, tad iestādes var aizpildīt tikai vienu sleju, atspoguļojot šīs identiskās iezīmes un uzrādot emisijas, uz kurām identiskās iezīmes attiecas.