EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32013R1420

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1420/2013 z dne 17. decembra 2013 O razveljavitvi uredb (ES) št. 347/96, (ES) št. 1924/2000, (ES) št. 1925/2000, (ES) št. 2508/2000, (ES) št. 2509/2000, (ES) št. 2813/2000, (ES) št. 2814/2000, (ES) št. 150/2001, (ES) št. 939/2001, (ES) št. 1813/2001, (ES) št. 2065/2001, (ES) št. 2183/2001, (ES) št. 2318/2001, (ES) št. 2493/2001, (ES) št. 2306/2002, (ES) št. 802/2006, (ES) št. 2003/2006, (ES) št. 696/2008 in (ES) št. 248/2009 po sprejetju Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva

UL L 353, 28.12.2013, str. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1420/oj

28.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 353/48


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1420/2013

z dne 17. decembra 2013

O razveljavitvi uredb (ES) št. 347/96, (ES) št. 1924/2000, (ES) št. 1925/2000, (ES) št. 2508/2000, (ES) št. 2509/2000, (ES) št. 2813/2000, (ES) št. 2814/2000, (ES) št. 150/2001, (ES) št. 939/2001, (ES) št. 1813/2001, (ES) št. 2065/2001, (ES) št. 2183/2001, (ES) št. 2318/2001, (ES) št. 2493/2001, (ES) št. 2306/2002, (ES) št. 802/2006, (ES) št. 2003/2006, (ES) št. 696/2008 in (ES) št. 248/2009 po sprejetju Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (1) ter zlasti členov 4(4), 5(4), 6(7), 7(10), 9(5), 10(4), 12(5), 13(7), 17(5), 21(8), 23(5), 24(8), 25(6), 26(3), 27(6), 29(5), 34(2) in 35(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2799/98 z dne 15. decembra 1998 o vzpostavitvi kmetijsko-monetarne ureditve za euro (2) in zlasti člena 3(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3) nadomešča Uredbo (ES) št. 104/2000 z učinkom od 1. januarja 2014, z izjemo člena 4 Uredbe (ES) št. 104/2000, ki se uporablja do 12. decembra 2014.

(2)

Uredba (EU) št. 1379/2013 je uvedla bistvene spremembe v določbe o informiranju potrošnikov, priznavanju organizacij proizvajalcev, razširitvi pravil, načrtovanju proizvodnje in trženja, priznavanju medpanožnih organizacij, cenah, intervenciji, obvestilih in financiranju.

(3)

Zato je primerno razveljaviti naslednje izvedbene uredbe:

Uredbo Komisije (ES) št. 347/96 z dne 27. februarja 1996 o uvedbi sistema hitrega poročanja o sprostitvi lososa v prosti promet v Evropski skupnosti (4),

Uredbo Komisije (ES) št. 1924/2000 z dne 11. septembra 2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi z dodelitvijo posebnega priznanja organizacijam proizvajalcev v ribiškem sektorju z namenom izboljšanja kakovosti njihovih proizvodov (5),

Uredbo Komisije (ES) št. 1925/2000 z dne 11. septembra 2000 o odločilnih dogodkih za menjalne tečaje, ki se uporabljajo pri izračunu določenih zneskov v okviru mehanizmov Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 o skupni ureditvi trga z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz ribogojstva (6),

Uredbo Komisije (ES) št. 2508/2000 z dne 15. novembra 2000 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi z operativnimi programi v sektorju za ribištvo (7),

Uredbo Komisije (ES) št. 2509/2000 z dne 15. novembra 2000 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi z odobritvijo finančne kompenzacije za umike določenih ribiških proizvodov (8),

Uredbo Komisije (ES) št. 2813/2000 z dne 21. decembra 2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi dodelitvijo pomoči za zasebno skladiščenje za določene ribiške proizvode (9),

Uredbo Komisije (ES) št. 2814/2000 z dne 21. decembra 2000 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi dodelitvijo pomoči za prenos za nekatere ribiške proizvode (10),

Uredbo Komisije (ES) št. 150/2001 z dne 25. januarja 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 glede kazni, ki se uporabljajo za organizacije proizvajalcev v ribiškem sektorju v primeru nepravilnosti intervencijskih mehanizmov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 142/98 (11),

Uredbo Komisije (ES) št. 939/2001 z dne 14. maja 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi dodelitvijo pavšalne pomoči za določene ribiške proizvode (12),

Uredbo Komisije (ES) št. 1813/2001 z dne 14. septembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 glede pogojev, odobritve in preklica priznanja medpanožnih organizacij (13),

Uredbo Komisije (ES) št. 2065/2001 z dne 22. oktobra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 o obveščanju potrošnikov o ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva (14),

Uredbo Komisije (ES) št. 2183/2001 z dne 9. novembra 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 o dodelitvi kompenzacijskih plačil za tuna, namenjene za predelovalno industrijo (15),

Uredbo Komisije (ES) št. 2318/2001 z dne 29. novembra 2001 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi s priznanjem organizacij proizvajalcev v sektorju ribištva in ribogojstva (16),

Uredbo Komisije (ES) št. 2493/2001 z dne 19. decembra 2001 o namenski uporabi nekaterih ribiških proizvodov, ki so bili umaknjeni s trga (17),

Uredbo Komisije (ES) št. 2306/2002 z dne 20. decembra 2002 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 o sporočanju cen uvoženih ribiških proizvodov (18),

Uredbo Komisije (ES) št. 802/2006 z dne 30. maja 2006 o določitvi pretvorbenih faktorjev za ribe rodov Thunnus in Euthynnus  (19),

Uredbo Komisije (ES) št. 2003/2006 z dne 21. decembra 2006 o določitvi podrobnih pravil glede financiranja izdatkov v zvezi s skupno ureditvijo trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) (20),

Uredbo Komisije (ES) št. 696/2008 z dne 23. julija 2008 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 v zvezi z razširitvijo določenih pravil, ki so jih organizacije proizvajalcev sprejele v ribiškem sektorju, na države nečlanice (21),

Uredbo Komisije (ES) št. 248/2009 z dne 19. marca 2009 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 glede obvestil o priznanju organizacij proizvajalcev, določanja cen in intervencije v okviru skupne organizacije trga za ribiške proizvode in proizvode akvakulture (22).

(4)

Ker se določbe Uredbe (EU) št. 1379/2013 o priznavanju organizacij proizvajalcev, razširitvi pravil, načrtovanju proizvodnje in trženja, priznavanju medpanožnih organizacij, cenah, intervenciji in obvestilih začnejo uporabljati od 1. januarja 2014, bi bilo treba Uredbe (ES) št. 347/96, (ES) št. 1924/2000, (ES) št. 1925/2000, (ES) št. 2508/2000, (ES) št. 2509/2000, (ES) št. 2813/2000, (ES) št. 2814/2000, (ES) št. 150/2001, (ES) št. 939/2001, (ES) št. 1813/2001, (ES) št. 2183/2001, (ES) št. 2318/2001, (ES) št. 2493/2001, (ES) št. 2306/2002, (ES) št. 802/2006, (ES) št. 2003/2006, (ES) št. 696/2008 in (ES) št. 248/2009 razveljaviti z učinkom od 1. januarja 2014. Ker se določbe Uredbe (EU) št. 1379/2013 o obveščanju potrošnikov uporabljajo od 13. decembra 2014, bi bilo treba Uredbo (ES) št. 2065/2001 razveljaviti s 13. decembrom 2014.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Preiskovalnega odbora za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Razveljavitve

1.   Uredbe (ES) št. 347/96, (ES) št. 1924/2000, (ES) št. 1925/2000, (ES) št. 2508/2000, (ES) št. 2509/2000, (ES) št. 2813/2000, (ES) št. 2814/2000, (ES) št. 150/2001, (ES) št. 939/2001, (ES) št. 1813/2001, (ES) št. 2183/2001, (ES) št. 2318/2001, (ES) št. 2493/2001, (ES) št. 2306/2002, (ES) št. 802/2006, (ES) št. 2003/2006, (ES) št. 696/2008 in (ES) št. 248/2009 se razveljavijo z učinkom od 1. januarja 2014.

2.   Uredba (ES) št. 2065/2001 se razveljavi z učinkom od 13. decembra 2014.

3.   Določbe razveljavljenih uredb se še naprej uporabljajo za izdatke v skladu z Uredbo (ES) št. 104/2000.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

(2)  UL L 349, 24.12.1998, str. 1.

(3)  Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (glej stran 1 tega Uradnega lista)

(4)  UL L 49, 28.2.1996, str. 7.

(5)  UL L 230, 12.9.2000, str. 5.

(6)  UL L 230, 12.9.2000, str. 7.

(7)  UL L 289, 16.11.2000, str. 8.

(8)  UL L 289, 16.11.2000, str. 11.

(9)  UL L 326, 22.12.2000, str. 30.

(10)  UL L 326, 22.12.2000, str. 34.

(11)  UL L 24, 26.1.2001, str. 10.

(12)  UL L 132, 15.5.2001, str. 10.

(13)  UL L 246, 15.9.2001, str. 7.

(14)  UL L 278, 23.10.2001, str. 6.

(15)  UL L 293, 10.11.2001, str. 11.

(16)  UL L 313, 30.11.2001, str. 9.

(17)  UL L 337, 20.12.2001, str. 20.

(18)  UL L 348, 21.12.2002, str. 94.

(19)  UL L 144, 31.5.2006, str. 15.

(20)  UL L 379, 28.12.2006, str. 49.

(21)  UL L 195, 24.7.2008, str. 6.

(22)  UL L 79, 25.3.2009, str. 7.


Na vrh