EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32013R1419

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1419/2013 z dne 17. decembra 2013 o priznavanju organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij, razširitvi pravil organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij ter objavi sprožitvenih cen v skladu z Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture

UL L 353, 28.12.2013, str. 43–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 02/04/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1419/oj

28.12.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 353/43


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1419/2013

z dne 17. decembra 2013

o priznavanju organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij, razširitvi pravil organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij ter objavi sprožitvenih cen v skladu z Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trga za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture (1) ter zlasti členov 21, 27 in 32 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1379/2013 določa priznavanje organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij, razširitev pravil organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij ter določitev cen za sprožitev mehanizma skladiščenja.

(2)

Treba bi bilo določiti roke, postopke in obrazec za vloge za priznanje ter preklic priznanja organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij ter obrazec, roke in postopke za sporočila, ki jih države članice pošljejo Komisiji o svojih odločitvah glede dodelitve ali preklica priznanja.

(3)

Treba bi bilo določiti obrazec in postopek za obvestila, ki jih države članice pošljejo Komisiji o pravilih organizacij proizvajalcev ali medpanožnih organizacij, ki jih nameravajo določiti kot zavezujoča za vse organizacije proizvajalcev ali izvajalce dejavnosti na določenem območju ali določenih območjih.

(4)

Treba bi bilo določiti obrazec, v katerem države članice objavijo sprožitvene cene, ki jih uporabljajo organizacije proizvajalcev, priznane na njihovih ozemljih.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem preiskovalnega odbora za ribiške proizvode in proizvode iz akvakulture –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„organizacije proizvajalcev“ pomenijo organizacije proizvajalcev ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter njihovih združenj v skladu s členoma 6 in 9 Uredbe (EU) št. 1379/2013;

(b)

„medpanožne organizacije“ pomenijo organizacije izvajalcev dejavnosti, ustanovljene v skladu s členom 11 Uredbe (EU) št. 1379/2013.

Člen 2

Roki, postopki in obrazec vloge za priznavanje organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij

1.   V treh mesecih po prejemu vloge za priznanje v skladu s členoma 14 in 16 Uredbe (EU) št. 1379/2013 zadevna država članica pisno obvesti organizacijo proizvajalcev ali medpanožno organizacijo o svoji odločitvi. Če se priznanje zavrne, država članica navede razloge za zavrnitev.

2.   Obrazec vloge za priznanje organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij je določen v Prilogi I.

Člen 3

Roki in postopek za preklic priznanja organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij

Kadar država članica namerava preklicati priznanje organizacije proizvajalcev ali medpanožne organizacije v skladu s členom 18 Uredbe (EU) št. 1379/2013, o tej nameri obvesti zadevno organizacijo skupaj z razlogi za preklic. Država članica dovoli zadevni organizaciji proizvajalcev ali medpanožni organizaciji, da predloži svoje pripombe v dveh mesecih.

Člen 4

Obrazec, roki in postopki za sporočanje odločitev o dodelitvi ali preklicu priznanja

1.   Obrazec sporočila držav članic Komisiji o njihovih odločitvah glede dodelitve ali preklica priznanja organizacij proizvajalcev ali medpanožnih organizacij v skladu s členi 14, 16 ali 18 Uredbe (EU) št. 1379/2013 je določen v Prilogi II.

2.   Države članice pošljejo sporočilo o odločitvi iz prvega odstavka v dveh mesecih od datuma navedenega sklepa.

3.   Sporočila se pošljejo v obliki datoteke XML, in sicer vsako sporočilo v svoji datoteki. Datoteka XML se pošlje Komisiji v obliki priponke na namenski poštni predal: MARE-B2@ec.europa.eu z naslovom: sporočilo o OP/ZOP (communication on POs/IBOs).

Člen 5

Obrazec in postopek obvestila, ki ga pošljejo države članice o pravilih, ki jih bodo določile kot zavezujoče za vse proizvajalce ali izvajalce dejavnosti

1.   Obrazec za obvestilo držav članic Komisiji o pravilih za organizacije proizvajalcev ali medpanožne organizacije, ki jih bodo določile kot zavezujoče za vse proizvajalce ali izvajalce dejavnosti na določenem območju ali območjih v skladu s členoma 22 in 23 Uredbe (EU) št. 1379/2013, je določen v Prilogi III.

2.   Države članice pošljejo obvestilo Komisiji vsaj dva meseca pred nameravanim datumom začetka veljavnosti razširitve pravil.

3.   Vsaka predvidena sprememba pravil, ki je obvezujoča za vse proizvajalce ali izvajalce dejavnosti, se sporoči v skladu z odstavkoma 1 in 2.

Člen 6

Obrazec za objavo sprožitvenih cen

Obrazec, v katerem države članice objavijo sprožitvene cene iz člena 31(4) Uredbe (EU) št. 1379/2013, se določi v Prilogi IV k tej uredbi.

Člen 7

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2014.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.


PRILOGA I

OBRAZEC VLOG ZA PRIZNANJE

Informacije, ki se vključijo v vloge za priznanje organizacij proizvajalcev in medpanožnih organizacij:

(a)

statut organizacije proizvajalcev ali medpanožne organizacije;

(b)

pravila notranjega delovanja v skladu z načeli iz člena 17 Uredbe (EU) št. 1379/2013;

(c)

imena oseb s pooblastilom, da delujejo v imenu organizacije proizvajalcev ali medpanožne organizacije;

(d)

dokazi, da organizacija proizvajalcev ali medpanožna organizacija izpolnjuje pogoje, določene v členu 14(1) oziroma členu 16(1) Uredbe (EU) št. 1379/2013;

(e)

podrobnosti o dejavnostih, ki jih izvaja organizacija proizvajalcev ali medpanožna organizacija, vključno s področjem dejavnosti ter ribiškimi proizvodi in proizvodi iz akvakulture, za katere se zahteva priznanje.


PRILOGA II

OBRAZEC ZA SPOROČANJE ODLOČITEV O DODELITVI ALI PREKLICU PRIZNANJA

Informacije, ki jih je treba vključiti v sporočilo držav članic Komisiji o njihovih odločitvah glede dodelitve ali preklica priznanja

Ime cone

Ime elementa (1)

Največje število znakov

Opredelitev in opombe

Država članica

3

Država članica (Alfa—3 oznaka ISO), ki sporoča odločitev o dodelitvi ali preklicu priznanja

Vrsta organizacije

TO

3

OP: organizacija proizvajalcev; ZOP: združenje organizacij proizvajalcev; MPO: medpanožna organizacija

Registracijska številka

RN

Številka, pod katero je organizacija registrirana

Ime organizacije

NO

Ime OP, ZOP ali MPO, pod katerim je bila organizacija registrirana

Kontakt:

CO

100

Prosto besedilo Naslov mora biti dovolj jasen, da se z organizacijo lahko vzpostavi stik: poštni naslov, telefonska številka in številka faksa, elektronski naslov, spletna stran

področje dejavnosti

AA

N za nacionalno T za transnacionalno (navedi druge zadevne države članice z alfa -3 oznako ISO)

Območje pristojnosti

AC

100

Natančna opredelitev enega ali več naslednjih območij:

 

Za OP: morska akvakultura, sladkovodna akvakultura; obalni ribolov, vključno z ribolovom manjšega obsega; ribolov na odprtem morju in ribolov na dolge razdalje; drugo (opredeli)

 

Za MPO: proizvodnja (ribištvo ali akvakultura); predelovanje; trženje; drugo (opredeli)

Datum priznanja

DR

10

llll–mm–dd

Datum preklica priznanja

DW

10

llll-mm-dd po potrebi


(1)  Ti elementi se vnesejo v korenski element z imenom ORG. Domensko ime: urn:xeu:mare:grant-withdrawal-recognition-organisation:v1.


PRILOGA III

OBRAZEC ZA OBVEŠČANJE O RAZŠIRITVI PRAVIL

Informacije, ki jih je treba vključiti v obvestilo držav članic Komisiji o pravilih, ki jih nameravajo razširiti:

(a)

ime in poštni naslov zadevne organizacije proizvajalcev ali medpanožne organizacije;

(b)

vse informacije, potrebne za dokaz, da je organizacija proizvajalcev ali medpanožna organizacija reprezentativna v skladu s členi 22(2), 22(3) in 23(1)(a) Uredbe (EU) št. 1379/2013;

(c)

pravila, ki jih je treba razširiti;

(d)

utemeljitev za razširitev pravil, podprta z ustreznimi podatki in drugimi pomembnimi informacijami;

(e)

območje ali območja, na katerih naj bi pravila postala obvezujoča;

(f)

obdobje uporabe razširitve pravil;

(g)

datum začetka veljavnosti.


PRILOGA IV

OBRAZEC ZA OBJAVO SPROŽITVENIH CEN

Informacije, ki jih je treba vključiti v obvestilo držav članic o sprožitvenih cenah, ki se uporabljajo na njihovih ozemljih:

(a)

obdobje uporabe sprožitvenih cen;

(b)

zadevna država članica;

(c)

kadar je primerno, ime regije ali regij, kjer se sprožitvena cena uporablja, ki mu sledijo njihove kode NUTS v skladu z Uredbo (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (1);

(d)

ime ribiških proizvodov, za katere so določene sprožitvene cene skupaj s kodo FAO alpha-3 za vsako posamezno vrsto;

(e)

veljavna sprožitvena cena na maso za vsako vrsto;

(f)

uporabljena valuta.


(1)  Uredba (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (UL L 154, 21.6.2003, str. 1).


Na vrh