EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32013R0139

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 139/2013 z dne 7. januarja 2013 o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Unijo in pogojih za karanteno teh ptic (kodificirano besedilo) (Besedilo velja za EGP)

UL L 47, 20.2.2013, str. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Pravni status dokumenta Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 20/04/2021; razveljavil 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/139/oj

20.2.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 47/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 139/2013

z dne 7. januarja 2013

o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Unijo in pogojih za karanteno teh ptic

(kodificirano besedilo)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav, in o spremembi direktiv 89/662/EGS, 90/425/EGS ter 90/675/EGS (1) in zlasti drugega pododstavka člena 10(3) ter točke (b) drugega pododstavka člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (2), in zlasti člena 17(2)(b) in člena 17(3) ter prve in četrte alinee člena 18(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 318/2007 z dne 23. marca 2007 o pogojih zdravstvenega varstva živali pri uvozu nekaterih ptic v Skupnost in pogojih za karanteno teh ptic (3) je bila večkrat (4) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Po izbruhih azijskega seva visoko patogene aviarne influence v jugovzhodni Aziji leta 2004 je Komisija sprejela več odločb, ki poleg drugih proizvodov prepovedujejo uvoz ptic, razen perutnine, iz prizadetih tretjih držav.

(3)

Da bi se izdelal seznam tveganj, ki jih povzroča uvoz ptic v ujetništvu, je Komisija 13. aprila 2005 Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA) zaprosila za znanstveno mnenje o tveganjih, ki jih povzroča uvoz ptic, ujetih v divjini, in ptic, vzrejenih v ujetništvu.

(4)

Na podlagi navedene zahteve je Svet za zdravje in zaščito živali EFSA na svojem srečanju 26. in 27. oktobra 2006 sprejel znanstveno mnenje o tveganjih za zdravje in dobrobit živali, povezanih z uvozom ptic, razen perutnine, v Unijo. To znanstveno mnenje določa možna orodja in možnosti, ki lahko zmanjšajo kakršno koli ugotovljeno tveganje za zdravje živali v zvezi z uvozom ptic razen perutnine.

(5)

Eno od priporočil znanstvenega mnenja EFSA se nanaša na nadzor v tretjih državah, ki izvažajo ptice, razen perutnine, v Unijo. Izboljšave glede izvoza morajo zmanjšati verjetnost vnosa okuženih ptic v Unijo. Zato bi bilo treba v tej uredbi uvozne pogoje določiti na tak način, da se dovoli samo uvoz iz tretjih držav, ki so pooblaščene za uvoz takih ptic v Unijo.

(6)

Nadaljnje priporočilo EFSA zadeva uvoz ptic, ujetih v divjini. Znanstveno mnenje ugotavlja, da navedene ptice pomenijo tveganje, saj bi lahko bile okužene zaradi lateralnega širjenja okužbe z drugih okuženih divjih ptic iz kontaminiranega okolja, kakor tudi prek okužene perutnine. Ob upoštevanju vloge, ki so jo leta 2005 in 2006 pri širjenju aviarne influence iz Azije v Evropo imele divje ptice selivke, je primerno omejiti uvoz ptic razen perutnine le na ptice, vzrejene v ujetništvu.

(7)

Redko je možno z gotovostjo razlikovati med pticami, ujetimi v divjini, in pticami, vzrejenimi v ujetništvu. Metode označevanja se lahko uporabijo za obe vrsti ptic, ne da bi bilo možno med njima razlikovati. Zato je primerno omejiti uvoz ptic razen perutnine na reprodukcijske obrate, ki jih je odobril pristojni organ tretje države izvoza, in določiti nekatere minimalne pogoje za tako odobritev.

(8)

Uvožene ptice bi bilo treba prepeljati neposredno v odobreni karantenski objekt ali center v državi članici, v katerem bi morale ostati, dokler se ne izključi okužbe z aviarno influenco ali atipično kokošjo kugo.

(9)

V primeru suma na aviarno influenco ali atipično kokošjo kugo v odobrenem karantenskem objektu ali enoti odobrenega karantenskega centra je primerno počakati do potrditve suma okužbe za izključitev kakršnih koli drugih vzrokov bolezenskih znakov, preden se začne z usmrtitvijo in uničenjem ptic v prizadetih objektih.

(10)

Direktiva Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (5) je bila sprejeta, da bi se upoštevale izkušnje, pridobljene pri nadzoru aviarne influence. Na podlagi navedene direktive je bila sprejeta Odločba Komisije 2006/437/ES z dne 4. avgusta 2006 o odobritvi diagnostičnega priročnika za aviarno influenco v skladu z Direktivo Sveta 2005/94/ES (6) (diagnostični priročnik), ki določa diagnostične postopke, metode vzorčenja in merila za oceno rezultatov laboratorijskih preskusov za potrditev izbruha aviarne influence na ravni Unije. V zvezi z režimi preskušanja za aviarno influenco v odobrenih karantenskih objektih in centrih je treba upoštevati navedeno odločbo.

(11)

Primerno je določiti nadaljnje postopke uvoza v zvezi s prevozom od mejne kontrolne točke do odobrenih karantenskih objektov ali centrov pri vstopu v Unijo, da se zagotovi, da uvožene ptice prispejo v imenovani odobreni karantenski objekt ali center v primernem roku.

(12)

Odobreni karantenski objekti in centri, katerih seznam objavijo države članice, bi morali izpolnjevati nekatere minimalne pogoje.

(13)

Nekatere vrste uvoza ptic ureja druga zakonodaja Unije. Zato bi jih bilo treba izključiti iz področja uporabe te uredbe.

(14)

Tveganje za zdravje živali, ki ga povzročajo športni golobi pismonoše, prineseni v Unijo, da bi se spet spustili in odleteli nazaj v kraj svojega izvora, je tako, da bi jih bilo treba izključiti iz področja uporabe te uredbe.

(15)

Poleg tega imajo nekatere tretje države pogoje zdravstvenega varstva živali, ki ustrezajo pogojem, kot jih določa zakonodaja Unije. Zato bi bilo treba uvoz ptic iz navedenih držav izključiti iz področja uporabe te uredbe.

(16)

Upoštevati bi bilo treba tudi nekatera odstopanja za navedene ptice v odobrenih karantenskih objektih ali centrih, okužene z nizko patogeno aviarno influenco in atipično kokošjo kugo, v primerih, ko pojav bolezni ne pomeni tveganja za stanje zdravstvenega varstva živali v Uniji.

(17)

Ukrepi, določeni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet

Ta uredba določa pogoje zdravstvenega varstva živali za uvoz nekaterih ptic v Unijo iz tretjih držav in njihovih delov iz Priloge I in pogojih za karanteno pri takem uvozu.

Člen 2

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za živali iz vrst ptic.

Vendar se ne uporablja za:

(a)

perutnino;

(b)

ptice, uvožene za ohranitvene programe, ki jih odobrijo pristojni organi namembne države članice;

(c)

hišne živali iz tretjega odstavka člena 1 Direktive 92/65/EGS, ki spremljajo lastnika;

(d)

ptice, namenjene za živalske vrtove, cirkuse, zabaviščne parke ali poskuse;

(e)

ptice, namenjene za ustanove, inštitute ali središča, ki so odobreni v skladu s členom 13 Direktive 92/65/EGS;

(f)

športne golobe pismonoše, ki so prineseni na ozemlje Unije iz sosednje tretje države, kjer običajno prebivajo, in se nemudoma izpustijo in se od njih pričakuje, da bodo odleteli nazaj v navedeno tretjo državo;

(g)

ptice, uvožene iz Andore, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švice in Vatikanske mestne države.

Člen 3

Opredelitve

Za namene te uredbe se uporabljajo opredelitve iz Direktive 2005/94/ES, razen za opredelitev perutnine v točki 4 člena 2 omenjene direktive. Za namene te uredbe „perutnina“ pomeni kokoši, purane, pegatke, race, gosi, prepelice, golobe, fazane in jerebice ter ratite (Ratitae), ki se vzrejajo ali gojijo v ujetništvu za reprodukcijo, proizvodnjo mesa ali konzumnih jajc ali za obnovo populacije divjih ptic.

Uporabljajo se tudi naslednje opredelitve:

(a)

„ptice“ pomenijo živali iz vrst ptic, razen vrst, navedenih v drugem odstavku člena 2;

(b)

„odobreni reprodukcijski obrat“ pomeni:

(i)

obrat, ki se uporablja izključno za reprodukcijo ptic ter

(ii)

ga je pregledal in odobril pristojni organ tretje države izvoza, glede na izpolnjevanje pogojev, določenih v členu 4 in Prilogi II;

(c)

„v ujetništvu vzrejene ptice“ pomenijo ptice, ki niso bile ujete v divjini, temveč izvaljene in vzrejene v ujetništvu od staršev, ki so se parili ali so bile njihove gamete kako drugače prenesene v ujetništvo;

(d)

„brezšivno sklenjeni obroček“ pomeni obroček ali trak v obliki kroga brez prekinitve ali spoja, ki ni bil na noben način spremenjen in je take velikosti, da ga ni mogoče odstraniti s ptice, ko njena noga povsem zraste, ki se ga namesti v prvih dneh njenega življenja ter je bil industrijsko izdelan za ta namen;

(e)

„odobreni karantenski objekt“ pomeni prostore, razen karantenskih centrov:

(i)

v katerih se izvaja karantena uvoženih ptic;

(ii)

ki jih je pregledal in odobril pristojni organ glede na izpolnjevanje osnovnih pogojev, določenih v členu 6 in Prilogi IV;

(f)

„odobreni karantenski center“ pomeni prostor:

(i)

v katerem se izvaja karantena uvoženih ptic;

(ii)

ki zajema več enot, operativno in fizično ločenih druga od druge, v vsaki od katerih so le ptice iz iste pošiljke z enakim zdravstvenim statusom, ki zato tvorijo isto epidemiološko enoto;

(iii)

ki ga je pregledal in odobril pristojni organ glede na izpolnjevanje osnovnih pogojev, določenih v členu 6 in Prilogi IV;

(g)

„kontrolne ptice“ pomenijo perutnino, ki se uporablja kot diagnostični pripomoček med karanteno;

(h)

„diagnostični priročnik“ pomeni diagnostični priročnik za aviarno influenco, določen v Prilogi k Odločbi 2006/437/ES.

Člen 4

Odobreni reprodukcijski obrati

Odobreni reprodukcijski obrati izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

reprodukcijski obrat mora biti v skladu s pogoji, določenimi v Prilogi II, odobren s strani pristojnega organa, ter imeti dodeljeno številko odobritve;

(b)

navedeno številko odobritve je moral organ sporočiti Komisiji;

(c)

naziv in številka odobritve reprodukcijskega obrata morata biti navedena na seznamu reprodukcijskih obratov, ki ga pripravi Komisija;

(d)

pristojni organ mora nemudoma umakniti ali začasno preklicati odobritev reprodukcijskega obrata, če ta ni več v skladu s pogoji, določenimi v Prilogi II, in o tem nemudoma obvestiti Komisijo.

Člen 5

Uvozni pogoji

Uvoz ptic se odobri le, če ptice izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

ptice so ptice, vzrejene v ujetništvu;

(b)

ptice morajo izvirati iz tretjih držav ali delov tretjih držav iz Priloge I;

(c)

ptice prihajajo iz odobrenih reprodukcijskih obratov, ki so v skladu s pogoji iz člena 4;

(d)

na pticah je bil 7 do 14 dni pred pošiljanjem opravljen laboratorijski preskus za dokaz virusa, ki je bil negativen za vse viruse aviarne influence in atipične kokošje kuge;

(e)

ptice niso bile cepljene proti aviarni influenci;

(f)

ptice spremlja veterinarsko spričevalo v skladu z vzorcem iz Priloge III („veterinarsko spričevalo“);

(g)

ptice so označene z individualno identifikacijsko številko na brezšivno sklenjenem obročku ali mikročipu, ki ima enkratno oznako, v skladu s členom 66(2) Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 (7);

(h)

individualna identifikacijska številka na nožnem obročku ali mikročipu, določena v točki (g), mora vsebovati vsaj naslednje:

oznako ISO tretje države izvoznice, ki izvaja identifikacijo,

neponovljivo serijsko številko;

(i)

individualna identifikacijska številka, določena v točki (g), mora biti vpisana v veterinarskem spričevalu;

(j)

ptice se prevažajo v novih zabojnikih, ki so na zunanji strani posamično označeni z identifikacijsko številko, ki mora ustrezati identifikacijski številki, navedeni v veterinarskem spričevalu.

Člen 6

Odobreni karantenski objekti in centri

Odobreni karantenski objekti in centri izpolnjujejo osnovne pogoje iz Priloge IV.

Vsaka država članica pripravi in posodablja seznam odobrenih karantenskih objektov in centrov ter njihovih številk odobritve, in ga da na voljo Komisiji, drugim državam članicam in javnosti.

Člen 7

Neposreden prevoz ptic v odobrene karantenske objekte ali centre

Ptice se prevažajo neposredno od mejne kontrolne točke do odobrenega karantenskega objekta ali centra v kletkah ali zabojnikih.

Skupen čas potovanja od navedene točke do karantenskega objekta ali centra običajno ne sme presegati devetih ur.

Če se za to potovanje uporabljajo vozila, jih mora pristojni organ zapečatiti z zalivko, ki je ni mogoče ponarediti ali uničiti.

Člen 8

Potrdilo

Uvozniki ali njihovi zastopniki zagotovijo pisno potrdilo v uradnem jeziku vstopne države članice, ki ga je podpisala oseba, odgovorna za karantenski objekt ali center, in potrjuje, da bodo ptice sprejete v karanteno.

Navedeno potrdilo:

(a)

jasno navede naziv in naslov ter številko odobritve karantenskega objekta ali centra;

(b)

prispe na mejno kontrolno točko po elektronski pošti ali po telefaksu pred prihodom pošiljke na to točko ali jo uvoznik ali njegov zastopnik predloži, preden se ptice spustijo z mejne kontrolne točke.

Člen 9

Prevoz ptic v Unijo

Če se ptice v Unijo vnesejo preko države članice, ki ni namembna država članica, se sprejmejo vsi ukrepi za zagotovitev, da pošiljka prispe v namenjeno namembno državo članico.

Člen 10

Spremljanje prevoza ptic

1.   Če zakonodaja Unije določa spremljanje ptic od mejne kontrolne točke do odobrenega karantenskega objekta ali centra v namembnem kraju, se zagotovi izmenjava naslednjih informacij:

(a)

uradni veterinar, odgovoren za mejno kontrolno točko, po sistemu TRACES uradno obvesti pristojni organ, odgovoren za odobreni karantenski objekt ali center v namembnem kraju pošiljke, o kraju izvora in namembnem kraju ptic;

(b)

oseba, odgovorna za odobreni karantenski objekt ali namembni center, po elektronski pošti ali po telefaksu v enem delovnem dnevu po prihodu pošiljke v karantenski objekt ali center uradno obvesti uradnega veterinarja, odgovornega za odobreni karantenski objekt ali center v namembnem kraju, da je pošiljka prispela na cilj;

(c)

uradni veterinar, odgovoren za odobreni karantenski objekt ali center v namembnem kraju pošiljke, v treh delovnih dneh po prihodu pošiljke v karantenski objekt ali center po sistemu TRACES uradno obvesti uradnega veterinarja, odgovornega za mejno kontrolno točko, ki ga je uradno obvestil o pošiljki, da je pošiljka prispela na svoj cilj.

2.   Če pristojni organ, odgovoren za mejno kontrolno točko, utemeljeno ugotovi, da ptice, prijavljene kot namenjene za odobreni karantenski objekt ali center, niso prispele na cilj v treh delovnih dneh od pričakovanega datuma prihoda pošiljke v karantenski objekt ali center, pristojni organ sprejme ustrezne ukrepe v zvezi z osebo, odgovorno za pošiljko.

Člen 11

Karantenski predpisi

1.   Ptice so v karanteni vsaj 30 dni v odobrenem karantenskem objektu ali centru („karantena“).

2.   Vsaj na začetku in koncu karantene vsake pošiljke mora uradni veterinar opraviti kontrolo karantenskih pogojev, vključno s pregledom evidenc o smrtnosti in kliničnim pregledom ptic v odobrenem karantenskem objektu ali vsaki enoti odobrenega karantenskega centra.

Vendar uradni veterinar izvaja preglede pogosteje, če to zahtevajo bolezenske razmere.

Člen 12

Preiskave, vzorčenje in preskušanje, ki jih je treba izvajati v zvezi s pošiljko med karanteno

1.   Postopki preiskav, vzorčenja in preskušanja za aviarno influenco in atipično kokošjo kugo, določeni v Prilogi V, se izvedejo po prispetju ptic v karanteno.

2.   Če se uporabljajo kontrolne ptice, se v odobrenem karantenskem objektu ali v vsaki enoti odobrenega karantenskega centra uporabi vsaj 10 kontrolnih ptic.

3.   Kontrolne ptice, ki se uporabljajo za postopke preiskav, vzorčenja in preskušanja:

(a)

so stare vsaj tri tedne in samo enkrat uporabljene v ta namen;

(b)

so zaradi razpoznavnosti označene z nožnimi obročki ali z drugimi neodstranljivimi oznakami;

(c)

niso cepljene in so potrjene kot serološko negativne za aviarno influenco in atipično kokošjo kugo v obdobju 14 dni pred začetkom karantene;

(d)

so pred prispetjem ptic v skupni zračni prostor nameščene v odobrenem karantenskem objektu ali v enoti odobrenega karantenskega centra ter kar najbliže pticam, da je tako zagotovljen stik kontrolnih ptic z izločki karantenskih ptic.

Člen 13

Ukrepi v primeru suma bolezni v odobrenem karantenskem objektu ali centru

1.   Če obstaja med karanteno v odobrenem karantenskem objektu sum, da je ena ali več ptic in/ali kontrolnih ptic okuženih z aviarno influenco ali atipično kokošjo kugo, se izvedejo naslednji ukrepi:

(a)

pristojni organ postavi odobreni karantenski objekt pod uradni nadzor;

(b)

navedenim pticam in kontrolnim pticam se odvzamejo vzorci za virološko preiskavo, kakor je opredeljeno v točki 2 Priloge V, in se ustrezno analizirajo;

(c)

nobena ptica ne vstopi v odobreni karantenski objekt ali ga zapusti, dokler se sum ne izključi.

2.   Če se potrdi sum na aviarno influenco ali atipično kokošjo kugo v prizadetem odobrenem karantenskem objektu, kot je navedeno v odstavku 1, se izvedejo naslednji ukrepi:

(a)

vse ptice in kontrolne ptice v odobrenem karantenskem objektu se usmrtijo in uničijo;

(b)

odobreni karantenski objekt se očisti in razkuži;

(c)

dokler ne mine 21 dni od zaključnega čiščenja in razkuženja, se v odobreni karantenski objekt ne namestijo nobene ptice.

3.   Če obstaja med karanteno v odobrenem karantenskem centru sum, da je ena ali več ptic in/ali kontrolnih ptic v enoti karantenskega centra okuženih z aviarno influenco ali atipično kokošjo kugo, se izvedejo naslednji ukrepi:

(a)

pristojni organ postavi odobreni karantenski center pod uradni nadzor;

(b)

navedenim pticam in kontrolnim pticam se odvzamejo vzorci za virološko preiskavo, kakor je opredeljeno v točki 2 Priloge V, in se ustrezno analizirajo;

(c)

nobena ptica ne vstopi v odobreni karantenski center ali ga zapusti, dokler se sum ne izključi.

4.   Če se potrdi sum na aviarno influenco ali atipično kokošjo kugo v prizadeti enoti odobrenega karantenskega centra, kot je navedeno v odstavku 3, se izvedejo naslednji ukrepi:

(a)

vse ptice in kontrolne ptice v prizadeti enoti odobrenega karantenskega centra se usmrtijo in uničijo;

(b)

zadevna enota se očisti in razkuži;

(c)

odvzamejo se naslednji vzorci:

(i)

če se uporabljajo kontrolne ptice, se ne prej kakor 21 dni po zaključnem čiščenju in razkuženju zadevne enote kontrolnim pticam v preostalih karantenskih enotah odvzamejo vzorci za serološko preiskavo, kot je določeno v Prilogi V, ali

(ii)

če se kontrolne ptice ne uporabljajo, je treba med 7. in 15. dnem po zaključnem čiščenju in razkuženju kontrolnim pticam v preostalih karantenskih enotah odvzeti vzorce za virološko preiskavo, kot je določeno v točki 2 Priloge V;

(d)

dokler rezultati vzorčenja iz točke (c) niso potrjeni kot negativni, nobena ptica ne zapusti odobrenega karantenskega centra.

5.   Države članice obvestijo Komisijo o kakršnih koli ukrepih, sprejetih po tem členu.

Člen 14

Odstopanja v zvezi s pozitivnim izidom za nizko patogeno aviarno influenco in atipično kokošjo kugo v odobrenem karantenskem objektu ali centru

1.   Če se med karanteno ugotovi, da je ena ali več ptic in/ali kontrolnih ptic okuženih z nizko patogeno aviarno influenco ali atipično kokošjo kugo, lahko pristojni organ na podlagi ocene tveganja dovoli odstopanja od ukrepov iz člena 13(2)(a) in člena (4)(a), pod pogojem, da taka odstopanja ne ogrožajo nadzora bolezni (odstopanje).

Države članice o vseh takih odstopanjih nemudoma obvestijo Komisijo.

2.   Če uradni veterinar pregleda odobreni karantenski objekt ali center, ki mu je bilo dovoljeno odstopanje, in je bilo ugotovljeno, da je ena ali več ptic in/ali kontrolnih ptic okuženih z nizko patogeno aviarno influenco ali atipično kokošjo kugo, se izvedejo ukrepi v skladu z odstavki 3 do 7.

Države članice o vseh takih ukrepih nemudoma obvestijo Komisijo.

3.   V primeru pozitivnega izida za nizko patogeno aviarno influenco se namesto standardnih vzorcev, kot jih določa diagnostični priročnik za laboratorijske preskuse, 21 dni po zadnjem pozitivnem izidu za nizko patogeno aviarno influenco v odobrenem karantenskem objektu ali v vsaki enoti odobrenega karantenskega centra ter v razmaku 21 dni odvzame naslednje vzorce:

(a)

vzorce vseh poginulih kontrolnih ptic ali drugih ptic, ki so prisotne v času vzorčenja;

(b)

brise sapnika/žrela in kloake vsaj 60 ptic ali vseh ptic, če jih je v odobrenem karantenskem objektu ali v zadevni enoti odobrenega karantenskega centra prisotnih manj kot 60; ali, če so ptice majhne, eksotične ali niso vajene rokovanja ali je rokovanje z njimi nevarno za ljudi, je treba zbrati vzorce svežih izločkov; vzorčenje in laboratorijsko preskušanje takšnih vzorcev se morata nadaljevati, dokler ne pride do dveh zaporednih negativnih laboratorijskih rezultatov, ki morata biti v razmaku vsaj 21 dni.

Vendar lahko pristojni organ na podlagi rezultatov ocene tveganja odobri odstopanja od velikosti vzorca, določenega v tem odstavku.

4.   V primeru pozitivnega izida za atipično kokošjo kugo lahko pristojni organ dovoli odstopanje, če je bilo v 30 dneh po poginu ali kliničnem okrevanju zadnjega primera navedene bolezni izvedeno vzorčenje z negativnim rezultatom, v skladu s točkama 1 in 2 Priloge V, brez upoštevanja določenega časovnega obdobja.

5.   Ptic se ne odpusti iz karantene, dokler ne preteče vsaj obdobje laboratorijskega preskušanja, določeno v odstavku 3.

6.   Odobreni karantenski objekt ali zadevna enota odobrenega karantenskega centra se po izpraznitvi očisti in razkuži. Vse snovi ali odpadke, ki bi bili lahko kontaminirani, pa tudi odpadke, ki so nastali v obdobju laboratorijskega preskušanja, določenem v odstavku 3, je treba odstraniti na način, ki preprečuje širjenje patogena in zagotavlja popolno uničenje virusa nizko patogene aviarne influence ali atipične kokošje kuge.

7.   V odobrenem karantenskem objektu ali centru se ponovna naselitev ne izvede pred iztekom obdobja 21 dni po datumu zaključnega čiščenja in razkuženja, kot je določeno v odstavku 6.

Člen 15

Ukrepi v primeru suma na klamidiozo

Če med karanteno v odobrenem karantenskem objektu ali centru obstaja ali se potrdi sum, da so papige (psittaciformes) okužene z bakterijo Chlamydophila psittaci, se vse ptice v pošiljki zdravijo po metodi, ki jo odobri pristojni organ, in karantena se podaljša vsaj za dva meseca po datumu zadnjega zabeleženega primera.

Člen 16

Sprostitev iz karantene

Ptice se sprostijo iz karantene v odobrenem karantenskem objektu ali centru le na podlagi pisnega dovoljenja, ki ga izda uradni veterinar.

Člen 17

Uradno obveščanje in zahteve za poročanje

1.   Države članice Komisiji v 24 urah sporočijo vsak primer aviarne influence in atipične kokošje kuge v odobrenem karantenskem objektu ali centru.

2.   Države članice Komisiji vsako leto sporočijo naslednje podatke:

(a)

število ptic, uvoženih preko odobrenih karantenskih objektov ali centrov po vrsti in po izvornem odobrenem reprodukcijskem obratu;

(b)

informacije o stopnji umrljivosti za uvožene ptice od postopka za izdajo veterinarskega spričevala v državi izvora do konca karantene;

(c)

število primerov pozitivne ugotovitve prisotnosti aviarne influence, atipične kokošje kuge in bakterije Chlamydophila psittaci v odobrenih karantenskih objektih ali centrih.

Člen 18

Stroški karantene

Vsi stroški karantene, nastali ob uporabi te uredbe, bremenijo uvoznika.

Člen 19

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 318/2007 se razveljavi.

Sklici na razveljavljeno uredbo se upoštevajo kot sklici na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi VII.

Člen 20

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. januarja 2013

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 56.

(2)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(3)  UL L 84, 24.3.2007, str. 7.

(4)  Glej Prilogo VI.

(5)  UL L 10, 14.1.2006, str. 16.

(6)  UL L 237, 31.8.2006, str. 1.

(7)  UL L 166, 19.6.2006, str. 1.


PRILOGA I

Seznam tretjih držav, iz katerih je dovoljen uvoz ptic, vzrejenih v ujetništvu

1.

Tretje države ali deli tretjih držav v stolpcih 1 in 3 tabele v delu 1 Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 798/2008 (1), stolpec 4 navedene tabele pa določa vzorec veterinarskega spričevala za vzrejno ali proizvodno perutnino, razen ratitov (BPP).

2.

Argentina.

3.

Filipini: Regija glavnega mesta.


(1)  UL L 226, 23.8.2008, str. 1.


PRILOGA II

Pogoji, ki urejajo odobritev reprodukcijskih obratov v tretjih državah izvora, kot določa člen 4

POGLAVJE 1

Odobritev reprodukcijskih obratov

Za pridobitev odobritve, kot je določena v členu 4, reprodukcijski obrat izpolnjuje pogoje, določene v tem poglavju.

1.

Reprodukcijski obrat mora biti jasno razmejen in ločen od okolice ali pa morajo biti živali zaprte in nastanjene tako, da ne predstavljajo zdravstvenega tveganja za gospodarstva, katerih zdravstveni status bi lahko bil ogrožen.

2.

Imeti mora ustrezna sredstva za ulovitev, zaprtje in izolacijo živali ter imeti na razpolago ustrezne odobrene karantenske objekte in odobrene postopke za živali, ki prihajajo iz neodobrenih obratov.

3.

Oseba, odgovorna za reprodukcijski obrat, mora imeti ustrezne izkušnje z reprodukcijo ptic.

4.

V reprodukcijskem obratu ne sme biti aviarne influence, atipične kokošje kuge in bakterije Chlamydophila psittaci; za potrdilo, da v obratu ni teh bolezni, pristojni organ oceni zapise o zdravstvenem stanju živali, ki so jih vodili najmanj tri leta pred datumom zahtevka za odobritev, ter rezultate kliničnih in laboratorijskih preskusov, opravljenih na živalih v obratu. Vendar se novi reprodukcijski obrati odobrijo le na podlagi rezultatov kliničnih in laboratorijskih preskusov, opravljenih na živalih v takih obratih.

5.

Voditi mora posodobljene evidence, ki navajajo:

(a)

število in identiteto (starost, spol, vrsto in individualno identifikacijsko številko, kjer je to mogoče) živali vseh vrst, prisotnih v reprodukcijskem obratu;

(b)

število in identiteto (starost, spol, vrsto in individualno identifikacijsko številko, kjer je to mogoče) živali, ki prispejo v reprodukcijski obrat ali ga zapustijo, skupaj s podatki o njihovem izvoru ali namembnosti, prevozu iz reprodukcijskega obrata ali v reprodukcijski obrat ter o zdravstvenem statusu živali;

(c)

rezultate krvnih testov ali drugih diagnostičnih postopkov;

(d)

primere bolezni in, če je to ustrezno, izvedeno zdravljenje;

(e)

rezultate post-mortem pregledov živali, ki so poginile v reprodukcijskem obratu, vključno z mrtvorojenimi živalmi;

(f)

opažanja v obdobju izolacije ali karantene.

6.

Reprodukcijski obrat mora imeti dogovor s pristojnim laboratorijem za opravljanje post-mortem pregledov ali pa imeti enega ali več ustreznih prostorov, kjer take preglede lahko opravlja pristojna oseba pod nadzorom uradno odobrenega veterinarja.

7.

Reprodukcijski obrat mora imeti bodisi ustrezne dogovore bodisi objekte znotraj obrata za ustrezno odstranjevanje trupel živali, ki so poginile zaradi bolezni ali so bile evtanazirane.

8.

Reprodukcijski obrat mora zagotoviti, s pogodbo ali drugim pravnim instrumentom, storitve veterinarja, ki ga je odobril pristojni organ in je pod nadzorom pristojnega organa tretje države izvoza in ki:

(a)

zagotavlja, da so ustrezni ukrepi za nadzorovanje in obvladovanje bolezni v zvezi s stanjem bolezni v zadevni državi odobreni s strani pristojnih organov in se uporabljajo v reprodukcijskem obratu. Taki ukrepi vključujejo:

(i)

letni načrt nadzorovanja živalskih bolezni, vključno z ustrezno kontrolo živali glede zoonoz;

(ii)

klinično, laboratorijsko in post-mortem preskušanje živali, za katere se sumi, da so okužene s prenosljivimi boleznimi;

(iii)

po potrebi cepljenje dovzetnih živali proti infekcijskim boleznim v skladu s Priročnikom diagnostičnih testov in cepiv za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE);

(b)

zagotavlja, da se vsi sumljivi pogini ali prisotnost kakršnih koli drugih znakov, ki nakazujejo, da so živali obolele za aviarno influenco, atipično kokošjo kugo ali bakterijo Chlamydophila psittaci, nemudoma uradno sporočijo pristojnemu organu tretje države;

(c)

zagotavlja, da so bile živali, ki prispejo v reprodukcijski obrat, izolirane, kakor je potrebno, ter v skladu z zahtevami te uredbe in navodili, če obstajajo, ki jih izda pristojni organ;

(d)

je odgovoren za vsakodnevno skladnost z zahtevami v zvezi z zdravstvenim varstvom živali te uredbe in zakonodaje Unije o dobrobiti živali med prevozom.

9.

Če reprodukcijski obrat goji živali, namenjene za laboratorije, ki opravljajo poskuse, morata biti splošna oskrba in nastanitev takih živali v skladu z zahtevami iz člena 33 Direktive 2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta (1).

POGLAVJE 2

Ohranjanje odobritve reprodukcijskih obratov

Reprodukcijski obrati ostanejo odobreni le, če so v skladu s pogoji iz tega poglavja.

1.

Prostori so pod nadzorom uradnega veterinarja pristojnega organa, ki:

(a)

zagotovi, da se izpolnjujejo pogoji, opredeljeni v tej uredbi;

(b)

najmanj enkrat letno obišče prostore reprodukcijskega obrata;

(c)

opravlja revizijo dejavnosti odobrenega veterinarja in izvajanje letnega programa za nadzor bolezni;

(d)

preveri, da rezultati kliničnih, post-mortem in laboratorijskih preskusov na živalih niso pokazali pojava aviarne influence, atipične kokošje kuge ali bakterije Chlamydophila psittaci.

2.

V reprodukcijski obrat se v skladu z določbami te uredbe sprejmejo le živali, ki prihajajo iz drugega odobrenega reprodukcijskega obrata.

3.

Reprodukcijski obrat vodi evidence iz točke 5 poglavja 1 najmanj deset let po datumu odobritve.

POGLAVJE 3

Karantena ptic, vnesenih iz drugih virov, kot so odobreni reprodukcijski obrati

Z odstopanjem od točke 2 poglavja 2 se lahko ptice, vnesene iz drugih virov, kot so odobreni reprodukcijski obrati, vnesejo v reprodukcijski obrat, ko pristojni organ odobri tak vnos, pod pogojem, da se za te živali uvede karantena v skladu z navodili, ki jih je izdal pristojni organ pred njihovim vnosom v zbirko. Obdobje karantene mora trajati najmanj 30 dni.

POGLAVJE 4

Začasen preklic odobritve, odvzem odobritve ali ponovna odobritev reprodukcijskih obratov

Postopki za delni ali popolni začasni preklic odobritve, odvzem odobritve ali ponovno odobritev reprodukcijskih obratov so v skladu s pogoji iz tega poglavja.

1.

Če pristojni organ ugotovi, da reprodukcijski obrat ne izpolnjuje več pogojev iz poglavij 1 in 2 ali da se je spremenila uporaba in se ne uporablja več izključno za reprodukcijo ptic, začasno prekliče ali odvzame odobritev takega obrata.

2.

Če pristojni organ prejme uradno obvestilo o sumu aviarne influence, atipične kokošje kuge ali bakterije Chlamydophila psittaci, začasno prekliče odobritev reprodukcijskega obrata, dokler se sum uradno ne izključi. Pristojni organ zagotovi, da se sprejmejo ukrepi, potrebni za potrditev ali izključitev suma ter za preprečitev širjenja bolezni, v skladu z zahtevami zakonodaje Unije, ki ureja ukrepe, ki jih je treba sprejeti proti zadevni bolezni, in o trgovanju z živalmi.

3.

Če se sum bolezni potrdi, lahko pristojni organ ponovno odobri reprodukcijski obrat v skladu s poglavjem 1 le po:

(a)

izkoreninjenju bolezni in vira okužbe v reprodukcijskem obratu;

(b)

ustreznem čiščenju in razkuženju reprodukcijskega obrata;

(c)

izpolnitvi pogojev, ki so določeni v poglavju 1, razen točke 4.

4.

Pristojni organ nemudoma obvesti Komisijo o začasnem preklicu odobritve, odvzemu odobritve ali ponovni odobritvi reprodukcijskega obrata.


(1)  UL L 276, 20.10.2010, str. 33.


PRILOGA III

Veterinarsko spričevalo iz točke (f) člena 5 za uvoz nekaterih ptic, razen perutnine, namenjene za odpošiljanje v Unijo

Image 1

Besedilo slike