EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32012R0827

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 827/2012 ( 2012. gada 29. jūnijs ), ar kuru nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz akciju neto īsās pozīcijas publiskošanas veidiem, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei par neto īsajām pozīcijām sniedzamās informācijas formātu, līgumu, vienošanās un pasākumu veidiem, lai pienācīgi nodrošinātu, ka akcijas vai valsts parāda instrumenti ir pieejami norēķiniem konkrētā dienā, un laikposmu akciju galvenās tirdzniecības vietas noteikšanai atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 236/2012 par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 251, 18.9.2012., 11./18. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 10 Sējums 006 Lpp. 37 - 44

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/827/oj

18.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 251/11


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 827/2012

(2012. gada 29. jūnijs),

ar kuru nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz akciju neto īsās pozīcijas publiskošanas veidiem, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei par neto īsajām pozīcijām sniedzamās informācijas formātu, līgumu, vienošanās un pasākumu veidiem, lai pienācīgi nodrošinātu, ka akcijas vai valsts parāda instrumenti ir pieejami norēķiniem konkrētā dienā, un laikposmu akciju galvenās tirdzniecības vietas noteikšanai atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 236/2012 par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 14. marta Regulu (ES) Nr. 236/2012 par īso pārdošanu un dažiem kredītriska mijmaiņas darījumu aspektiem (1) un jo īpaši tās 9. panta 6. punktu, 11. panta 4. punktu, 12. panta 2. punktu, 13. panta 5. punktu un 16. panta 4. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju,

tā kā:

(1)

Šīs regulas mērķis ir noteikt atbrīvoto akciju sarakstu kā nepieciešamu pasākumu visu neatbrīvoto akciju īso pozīciju publiskošanai un nosacījumus, ar kādiem šī informācija nosūtāma Eiropas vērtspapīru tirgu iestādei (turpmāk tekstā – “EVTI”). Tādēļ ir svarīgi, ka tiek pieņemti noteikumi par mehānismiem un pasākumiem, kas jāīsteno saistībā ar šīm atbrīvotajām akcijām. Lai nodrošinātu saskaņotību starp tiem noteikumiem par īso pārdošanu, kuriem būtu jāstājas spēkā vienlaicīgi, un sekmētu to, ka personām, uz kurām attiecas šie pienākumi, ir to visaptverošs pārskats un viegla piekļuve tiem, ir lietderīgi visus Regulā (ES) Nr. 236/2012 paredzētos īstenošanas tehniskos standartus iekļaut vienā regulā.

(2)

Lai nodrošinātu vienotu Regulas (ES) 236/2012 piemērošanu attiecībā uz informāciju, kas kompetentajām iestādēm jāiesniedz EVTI, un lai panāktu šīs informācijas efektīvu apstrādi, informācijas apmaiņai būtu jānotiek elektroniski, drošā veidā, izmantojot standarta veidni.

(3)

Ir svarīgi nodrošināt vieglu piekļuvi un atkārtotu izmantošanu datiem par neto īsajām pozīcijām, kas tirgū publiskotas ar kompetento iestāžu uzturētu un uzraudzītu centrālo tīmekļa vietņu starpniecību. Lai to panāktu, minētie dati būtu jāiesniedz formātā, kas ļauj šos datus izmantot elastīgi un kas nepiedāvā tikai statisku faksimila dokumentu iespēju. Kad vien tas tehniski iespējams, būtu jāizmanto mašīnlasāmi formāti, lai informācijas lietotājiem būtu iespējama strukturēta un rentabla informācijas apstrāde.

(4)

Lai nodrošinātu šīs informācijas pieejamību tirgum, papildus publiskošanai kompetentās iestādes uzturētā un uzraudzītā tīmekļa vietnē būtu jābūt iespējai ziņas par neto īsajām pozīcijām publiskot arī citos veidos.

(5)

Publiskojot atsevišķas akciju neto īsās pozīcijas, kas pārsniedz attiecīgo publiskošanas slieksni, lietotājiem ir būtiski norādīt divus galvenos rezultātus. Šiem rezultātiem būtu jāietver pārskatāms saraksts vai tabula ar tām neto īsajām pozīcijām, kas pārsniedz publiskošanas slieksni un ir atklātas centrālās tīmekļa vietnes aplūkošanas brīdī, ka arī saraksts vai tabula ar vēsturiskajiem datiem par visām publiskotajām atsevišķajām neto īsajām pozīcijām.

(6)

Ja akciju neto īsā pozīcija nokrītas zem attiecīgā publiskošanas sliekšņa, par to būtu jāpublicē atbilstošas ziņas, tostarp faktiskais pozīcijas apmērs. Lai izvairītos no neskaidrību radīšanas centrālo tīmekļa vietņu lietotājiem, tādu pozīciju publiskošanai, kas nokritušās zem 0,5 % no attiecīgā uzņēmuma emitētā akciju kapitāla, nevajadzētu pastāvīgi atrasties blakus aktuālajām pozīcijām, tās pēc tam, kad bijušas tur publicētas 24 stundas, pārvietojamas uz vēsturisko datu sadaļu.

(7)

Lai nodrošinātu konsekventu un skaidru sistēmu, kas vienlaikus ir arī elastīga, ir būtiski noteikt līgumu par aizņemšanos un citu izpildāmu prasījumu ar līdzīgu ietekmi veidus un vienošanās režīmus ar trešām pusēm, kas pienācīgi garantē, ka akcijas vai valsts parāda instrumenti būs pieejami norēķiniem, un precizēt arī kritērijus, atbilstība kuriem šiem līgumiem un vienošanām ir obligāta.

(8)

Tiesību izmantošana, lai parakstītos uz jaunām akcijām saistībā ar īso pārdošanu, var pienācīgi nodrošināt pieejamību norēķiniem tikai tad, ja vienošanās noteikumi ir tādi, saskaņā ar kuriem norēķini par īso pārdošanu ir garantēti norēķinu izpildes termiņā. Tāpēc ir svarīgi precizēt noteikumus, lai nodrošinātu, ka daļas, kas rodas no parakstīšanās tiesībām, ir pieejamas norēķina dienā vai pirms tās un tādā daudzumā, kas ir vismaz līdzvērtīgs to akciju skaitam, kurām paredzēts veikt īso pārdošanu.

(9)

Nosakot ierobežota laika apstiprinājuma vienošanos, ir svarīgi noteikt laikposmu īsās pārdošanas segšanai ar pirkumiem veidā, kas ir savietojams ar dažādiem norēķinu cikliem dažādās jurisdikcijās.

(10)

Lai pienācīgi nodrošinātu, ka norēķinam ir pieejami instrumenti, ja fiziskai vai juridiskai persona, kas iesaistījusies īsās pārdošanās darījumā, ir vienošanās ar trešo pusi, saskaņā ar kuru trešā puse ir apstiprinājusi, ka instruments ir rezervēts, ir svarīgi, lai būtu pārliecība, ka uz trešo pusi, ja tā darbojas trešā valstī, attiecas atbilstīga uzraudzība, turklāt ir pienācīgi noteikta kārtība informācijas apmaiņai starp uzraudzītājiem. Šāda pienācīga kārtība var būt Starptautiskās Vērtspapīru komisiju organizācijas (IOSCO) saprašanās memoranda parakstīšana.

(11)

Lai pienācīgi nodrošinātu īstenošanu prasībai noteikt, vai akciju galvenā tirdzniecības vieta ir ārpus Savienības, būtu jānosaka pārejas noteikumi, lai būtu iespējams pirmo reizi izveidot atbrīvoto akciju sarakstu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 236/2012 16. pantu. Turklāt, lai gan atbrīvoto akciju saraksts ir spēkā divus gadus, ir jāparedz zināma elastība, jo atsevišķos gadījumos šo divu gadu laikposmā varētu būt nepieciešama saraksta pārskatīšana.

(12)

Lai nodrošinātu konsekvenci, šīs regulas piemērošanas datumam būtu jābūt tādam pašam kā Regulai (ES) Nr. 236/2012. Tomēr, lai fiziskām un juridiskām personām būtu pietiekami ilgs laiks atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 236/2012 atbrīvoto akciju saraksta apstrādei, šā saraksta sagatavošanai un tai sekojošai publikācijai EVTI tīmekļa vietnē būtu jānotiek pietiekami ilgu laiku pirms Regulas (ES) Nr. 236/2012 piemērošanas dienas. Tādēļ noteikumi par galvenās tirdzniecības vietas aprēķinu datumu un laikposmu, EVTI sniedzamā paziņojuma par akcijām ar galveno tirdzniecības vietu ārpus Eiropas Savienības datumu un atbrīvoto akciju saraksta efektivitāti būtu jāpiemēro no dienas, kad stājas spēkā šī regula.

(13)

Kā atzīts Regulā (ES) Nr. 236/2012, pirms minēto regulu var sākt lietderīgi piemērot, būtu jāpieņem saistoši tehniskie standarti, jo ir svarīgi pirms 2012. gada 1. novembra noteikt prasītos nebūtiskos elementus, lai atvieglotu tirgus dalībniekiem minētās regulas prasību izpildi un kompetentajām iestādēm – tās izpildes nodrošināšanu, tāpēc šai regulai jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas.

(14)

Šī regula balstās uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko EVTI iesniegusi Komisijai.

(15)

EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanās par īstenošanas tehnisko standartu projektu, uz kuru ir balstīta šī regula, izanalizējusi iespējamās attiecīgās izmaksas un ieguvumus un lūgusi saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi) (2) 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā iekļauti īstenošanas tehniskie standarti, kuros nosaka:

a)

veidus, kuros fiziskas vai juridiskas personas var publiskot informāciju par neto īsajām pozīcijām, kā arī formātu informācijai, ko kompetentās iestādes iesniedz Eiropas vērtspapīru tirgu iestādei (turpmāk tekstā – “EVTI”) atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 236/2012 9. panta 6. punktam un 11. panta 4. punktam;

b)

līgumu, vienošanās un pasākumu veidus, kas pienācīgi nodrošina, ka akcijas ir pieejamas norēķiniem, kā arī līgumu vai vienošanās veidus, kas pienācīgi nodrošina, ka valsts parāda instrumenti ir pieejami norēķiniem atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 236/2012 12. panta 2. punktam un 13. panta 5. punktam;

c)

datumu un laikposmu galvenās tirdzniecības vietas aprēķiniem, EVTI sniedzamajam paziņojumam un attiecīgā saraksta stāšanos spēkā atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 236/2012 16. panta 4. punktam.

II   NODAĻA

AKCIJU BŪTISKU NETO ĪSO POZĪCIJU PUBLISKOŠANAS VEIDI

[REGULAS (ES) Nr. 236/2012 9. PANTS]

2. pants

Veidi, kuros informāciju var publiskot

Informācija par akciju neto īsajām pozīcijām publiskojama, to publicējot kompetentās iestādes uzturētā un uzraudzītā centrālajā tīmekļa vietnē atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 236/2012 9. panta 4. punktam. Informāciju publisko tādā veidā, lai:

a)

to publicētu I pielikumā noteiktajā formātā tā, ka, aplūkojot tīmekļa vietni, iespējams piekļūt vienai vai vairākām tabulām ar visu atbilstošo informāciju par pozīcijām katram akciju emitentam;

b)

ļautu lietotājiem konstatēt un atlasīt datus pēc kritērija, vai akciju emitenta neto īsās pozīcijas piekļuves brīdī tīmekļa vietnei sasniedz vai pārsniedz attiecīgo publiskošanas slieksni;

c)

nodrošinātu vēsturiskos datus par akciju emitenta publiskotajām neto īsajām pozīcijām;

d)

ietvertu, kad vien tas tehniski iespējams, lejuplādējamas datnes ar publiskotajām un vēsturiskajām neto īsajām pozīcijām mašīnlasāmā formātā, kas nozīmē, ka datnes ir pietiekami strukturētas, lai ar lietojumprogrammām varētu nepārprotami atpazīt atsevišķus faktus un to iekšējo struktūru;

e)

vienu dienu kopā ar b) punktā noteikto informāciju uzrādītu neto īsās pozīcijas, kas ir publiskotas tāpēc, ka tās nokritušās zem publiskošanas sliekšņa, kas ir 0,5 % no emitētā akciju kapitāla, pirms šī informācija tiek izņemta un pārvietota uz vēsturisko datu sadaļu.

III   NODAĻA

FORMĀTS INFORMĀCIJAI, KAS KOMPETENTAJĀM IESTĀDĒM JĀSNIEDZ EVTI PAR NETO ĪSAJĀM POZĪCIJĀM

[REGULAS (ES) Nr. 236/2012 11. PANTS]

3. pants

Periodiskās informācijas formāts

1.   Informāciju, kas atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 236/2012 11. panta 1. punktam katru ceturksni sniedzama EVTI par akciju, valsts parāda instrumentu un kredītsaistību mijmaiņas darījumu neto īsajām pozīcijām, kompetentās iestādes sniedz šīs regulas II pielikumā noteiktajā formātā.

2.   1. punktā minēto informāciju EVTI nosūta elektroniski ar tādas EVTI izveidotas sistēmas starpniecību, kas nodrošina, ka informācijas pārraides laikā ir garantēts tās pilnīgums, integritāte un konfidencialitāte.

4. pants

Pēc pieprasījuma sniedzamās informācijas formāts

1.   Attiecīgā kompetentā iestāde informāciju par akciju un valsts parāda instrumentu neto īsajām pozīcijām vai valsts kredītriska mijmaiņas darījumu nesegtajām pozīcijām atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 236/2012 11. panta 2. punktam sniedz EVTI pieprasījumā norādītajā formātā.

2.   Ja pieprasītā informācija attiecas uz informāciju, kas ietverta paziņojumā, kuru kompetentā iestāde saņēmusi atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 236/2012 5., 7. un 8. pantam, minēto informāciju sniedz saskaņā ar Komisijas Deleģētas Regulas (ES) Nr. 826/2012 (3) 2. pantu.

3.   Pieprasīto informāciju kompetentā iestāde nosūta elektroniskā formātā, izmantojot EVTI izveidotu sistēmu informācijas apmaiņai, kas nodrošina, ka informācijas pārraides laikā ir garantēts tās pilnīgums, integritāte un konfidencialitāte.

IV   NODAĻA

LĪGUMI, VIENOŠANĀS UN PASĀKUMI, LAI PIENĀCĪGI NODROŠINĀTU PIEEJAMĪBU NORĒĶINIEM

[REGULAS (ES) Nr. 236/2012 12. UN 13. PANTS]

5. pants

Līgumi par aizņemšanos un citi izpildāmi prasījumi ar līdzīgu ietekmi

1.   Līgumi par aizņemšanos vai citi izpildāmi prasījumi, kas minēti Regulas (ES) Nr. 236/2012 12. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 13. panta 1. punkta b) apakšpunktā, īstenojami, izmantojot šādus uz īsās pārdošanas laiku juridiski saistošus vienošanās, līgumu vai prasījumu veidus:

a)

nākotnes līgumi un mijmaiņas darījumi: nākotnes un mijmaiņas darījumu līgumi, kuru rezultātā notiek fizisks norēķins par attiecīgajām akcijām vai valsts parāda instrumentiem un ar kuriem sedz vismaz attiecīgo akciju skaitu vai valsts parāda instrumentu apmēru, kuru īso pārdošanu ierosina fiziska vai juridiska persona, kuri noslēgti vienlaikus ar īso pārdošanu vai pirms tās un kuros noteikts piegādes vai beigu datums, kas nodrošina, ka norēķini par īso pārdošanu var notikt izpildes termiņā;

b)

iespēju līgumi: iespēju līgumi, kuru rezultātā notiek fizisks norēķins par attiecīgajām akcijām vai valsts parāda instrumentiem un ar kuriem sedz vismaz attiecīgo akciju skaitu vai valsts parāda instrumentu apmēru, kuru īso pārdošanu ierosina fiziska vai juridiska persona, kuri noslēgti vienlaikus ar īso pārdošanu vai pirms tās un kuros noteikts beigu datums, kas nodrošina, ka norēķini par īso pārdošanu var notikt izpildes termiņā;

c)

pārdošanas ar atpirkšanu līgumi: pārdošanas ar atpirkšanu līgumi, ar kuriem sedz vismaz attiecīgo akciju skaitu vai valsts parāda instrumentu apmēru, kuru īso pārdošanu ierosina fiziska vai juridiska persona, kuri noslēgti vienlaikus ar īso pārdošanu vai pirms tās un kuros noteikts atpirkuma datums, kas nodrošina, ka norēķini par īso pārdošanu var notikt izpildes termiņā;

d)

pastāvīgie līgumi vai automātiskā pagarinājuma instrumenti: līgumi vai instrumenti, kuros iesaistās īsās pārdošanas brīdī vai pirms tā, kuri attiecas uz noteiktu skaitu konkrētu akciju vai konkrētu valsts parāda instrumentu apmēru un kuri uz īsās pārdošanas laikposmu sedz vismaz attiecīgo akciju skaitu vai valsts parāda instrumentu apmēru, kuru īso pārdošanu ierosina fiziska vai juridiska persona un kuros noteikts piegādes vai izpildes datums, kas nodrošina, ka norēķini par īso pārdošanu var notikt izpildes termiņā;

e)

līgumi, kas attiecas uz parakstīšanās tiesībām: līgumi, kas attiecas uz parakstīšanās tiesībām, ja fiziskai vai juridiskai personai ir tiesības parakstīties uz jaunām tā paša emitenta tās pašas kategorijas akcijām un kuri sedz vismaz attiecīgo akciju skaitu, kuru īsā pārdošana ir ierosināta, ja šai fiziskajai vai juridiskajai personai ir tiesības saņemt akcijas īsās pārdošanas norēķinu brīdī vai pirms tā;

f)

citi prasījumi vai līgumi, kas paredz akciju vai valsts parāda instrumentu piegādi: līgumi vai prasījumi, ar kuriem sedz vismaz attiecīgo akciju skaitu vai valsts parāda instrumentu apmēru, kuru īso pārdošanu ierosina fiziska vai juridiska persona, kuri noslēgti vienlaikus ar īso pārdošanu vai pirms tās un kuros noteikts piegādes vai izpildes datums, kas nodrošina, ka norēķini par īso pārdošanu var notikt izpildes termiņā.

2.   Darījuma partneris fiziskai vai juridiskai personai līgumu, vienošanos vai prasījumu nodrošina pastāvīgā informācijas nesējā kā pierādījumu līguma par aizņemšanos vai cita izpildāma prasījuma esību.

6. pants

Vienošanās un pasākumi, kas jāīsteno attiecībā uz tādu akciju īso pārdošanu, kuras atļauts tirgot tirdzniecības vietās

[Regulas (ES) Nr. 236/2012 12. panta 1. punkta c) apakšpunkts]

1.   2., 3. un 4. punktā noteiktas vienošanās un pasākumi, kas jāīsteno attiecībā uz tādu akciju īso pārdošanu, kuras tirdzniecības vietās atļauts tirgot atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 236/2012 12. panta 1. punkta c) apakšpunktam.

2.   Parastais rezervēšanas režīms un pasākumi ir vienošanās, apstiprinājumi un pasākumi, kuri aptver visus turpmākos elementus:

a)

rezervēšanas apstiprinājums: apstiprinājums, ko pirms fiziskas vai juridiskas personas iesaistīšanās īsajā pārdošanā sniedz trešā puse, apliecinot, ka pēc tās uzskatiem, ņemot vērā iespējamo darījuma apjomu un tirgus situāciju, tā var izpildes termiņā darīt akcijas pieejamas norēķiniem, un kurā norāda laikposmu, cik ilgi akcijas ir rezervētas;

b)

bloķēšanas apstiprinājums: apstiprinājums, ko pirms fiziskas vai juridiskas personas iesaistīšanās īsajā pārdošanā sniedz trešā puse, apliecinot, ka tā šīs personas vajadzībām ir vismaz bloķējusi prasīto akciju skaitu.

3.   Parastā tās pašas dienas rezervēšanas vienošanās un pasākumi ir vienošanās, apstiprinājumi un pasākumi, kuri aptver visus turpmākos elementus:

a)

pieprasījums apstiprināt: fiziskas vai juridiskas personas pieprasījums trešai pusei apstiprināt, ka dienā, kurā notiks īsā pārdošana, to segs ar iegādēm;

b)

rezervēšanas apstiprinājums: apstiprinājums, ko pirms fiziskas vai juridiskas personas iesaistīšanās īsajā pārdošanā sniedz trešā puse, apliecinot, ka pēc tās uzskatiem, ņemot vērā iespējamo darījuma apjomu un tirgus situāciju, tā var izpildes termiņā darīt akcijas pieejamas norēķiniem, un kurā norāda laikposmu, cik ilgi akcijas ir rezervētas;

c)

vieglas aizņemšanās vai iegādes apstiprinājums: apstiprinājums, ko pirms fiziskas vai juridiskas personas iesaistīšanās īsajā pārdošanā sniedz trešā puse, apliecinot, ka, ņemot vērā tirgus situāciju un citu šai trešai pusei pieejamo informāciju par akciju piedāvājumu, attiecīgo akciju daudzumu ir viegli aizņemties vai iegādāties, vai, ja trešā puse nesniedz šādu apstiprinājumu, – apstiprinājums, ka tā šīs fiziskās vai juridiskās personas vajadzībām ir vismaz bloķējusi prasīto akciju skaitu;

d)

uzraudzība: fiziskās vai juridiskās personas apņemšanās uzraudzīt īsās pārdošanas daļu, kuru nesedz ar iegādēm;

e)

norādījumi nesegšanas gadījumā: fiziskās vai juridiskās personas apņemšanās, ka gadījumā, ja notikušo īso pārdošanu nesedz ar iegādēm tajā pašā dienā, šī fiziskā vai juridiskā persona nekavējoties nosūtīs norādījumus trešai pusei piegādāt akcijas, lai segtu īso pārdošanu ar mērķi nodrošināt norēķinu izpildes termiņā.

4.   Vieglas aizņemšanās vai iegādes vienošanās un pasākumi ir vienošanās, apstiprinājumi un pasākumi, ja fiziskā vai juridiskā persona iesaistās īsās pārdošanas darījumā ar akcijām, kas atbilst Regulas (EK) Nr. 1287/2006 (4) 22. pantā noteiktajām likviditātes prasībām, vai citām akcijām, kas ir iekļautas valsts galvenajā kapitāla vērtspapīru indeksā, ko noteikusi katras valsts attiecīgā kompetentā iestāde un kuras ir bāzes finanšu instruments atvasinātajam līgumam, kura tirdzniecība atļauta tirdzniecības vietā. Šīs vienošanās, apstiprinājumi un pasākumi ietver šādus elementus:

a)

rezervēšanas apstiprinājums: apstiprinājums, ko pirms fiziskas vai juridiskas personas iesaistīšanās īsajā pārdošanā sniedz trešā puse, apliecinot, ka pēc tās uzskatiem, ņemot vērā iespējamo darījuma apjomu un tirgus situāciju, tā var izpildes termiņā darīt akcijas pieejamas norēķiniem, un kurā norāda laikposmu, cik ilgi akcijas ir rezervētas;

b)

vieglas aizņemšanās vai iegādes apstiprinājums: apstiprinājums, ko pirms fiziskas vai juridiskas personas iesaistīšanās īsajā pārdošanā sniedz trešā puse, apliecinot, ka, ņemot vērā tirgus situāciju un citu šai trešai pusei pieejamo informāciju par akciju piedāvājumu, attiecīgo akciju daudzumu ir viegli aizņemties vai iegādāties, vai, ja trešā puse nesniedz šādu apstiprinājumu, – apstiprinājums, ka tā šīs fiziskās vai juridiskās personas vajadzībām ir vismaz bloķējusi prasīto akciju skaitu; un

c)

norādījumi segt: ja notikušo īso pārdošanu nesedz ar iegādēm vai aizņemšanos, – apņemšanās, ka fiziskā vai juridiskā persona nekavējoties nosūtīs norādījumus trešajai personai piegādāt akcijas, lai segtu īso pārdošanu ar mērķi nodrošināt norēķinus izpildes termiņā.

5.   2., 3. un 4. punktā minētās vienošanās, apstiprinājumus un norādījumus trešā persona fiziskai vai juridiskai personai nodrošina pastāvīgā informācijas nesējā kā pierādījumu par šādu vienošanos, apstiprinājumu un norādījumu esību.

7. pants

Vienošanās ar trešām pusēm, kas jāīsteno attiecībā uz valsts parāda instrumentiem

[Regulas (ES) Nr. 236/2012 13. panta 1. punkta c) apakšpunkts]

1.   2. līdz 5. punktā noteikts, kādas vienošanās ar trešām pusēm jāveic attiecībā uz valsts parāda instrumentiem atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 236/2012 13. panta 1. punkta c) apakšpunktam.

2.   Parastā vienošanās par valsts parāda instrumentu rezervēšanu ir apstiprinājums, ko pirms fiziskas vai juridiskas personas iesaistīšanās īsajā pārdošanā sniedz trešā puse, apliecinot, ka pēc tās uzskatiem, ņemot vērā iespējamo darījuma apjomu un tirgus situāciju, tā var izpildes termiņā darīt akcijas pieejamas norēķiniem, un kurā norāda laikposmu, cik ilgi akcijas ir rezervētas.

3.   Ierobežota laika apstiprinājuma vienošanās, kurā fiziskā vai juridiskā persona apliecina trešajai pusei, ka īso pārdošanu tajā pašā dienā segs ar iegādēm, un kurā trešā puse pirms fiziskās vai juridiskās personas iesaistīšanās īsajā pārdošanā apliecina, ka tai, ņemot vērā tirgus situāciju un citu pieejamo informāciju par valsts parāda instrumentu piedāvājumu dienā, kad notiek iesaistīšanās īsajā pārdošanā, ir pietiekams pamats uzskatīt, ka valsts parāda instrumenti būs iegādājami vajadzīgajā daudzumā.

4.   Beznosacījumu repo apstiprinājums ir apstiprinājums, kurā trešā puse pirms fiziskās vai juridiskās personas iesaistīšanās īsajā pārdošanā apstiprina, ka tai ir pietiekams pamats uzskatīt, ka norēķinu iespējams panākt izpildes termiņā, ņemot vērā tā iesaisti strukturētā bāzes sistēmā, kuru organizē vai pārvalda centrālā banka, parāda pārvaldības birojs vai vērtspapīru norēķinu sistēma, kas nodrošina beznosacījumu piekļuvi attiecīgajiem valsts parāda instrumentiem apjomā, kas nepieciešams īsajai pārdošanai.

5.   Valsts parāda instrumentu vieglas iegādes apstiprinājums ir apstiprinājums, kurā trešā puse pirms fiziskās vai juridiskās personas iesaistīšanās īsajā pārdošanā apstiprina, ka tai ir pietiekams pamats uzskatīt, ka norēķinu iespējams panākt izpildes termiņā, ņemot vērā, ka, balstoties uz tirgus situāciju un citu šai trešai pusei pieejamo informāciju par valsts parāda instrumentu piedāvājumu, attiecīgo valsts parāda instrumentu vajadzīgajā apjomā ir viegli aizņemties vai iegādāties.

6.   2. līdz 5. punktā minētās vienošanās, apstiprinājumus un norādījumus trešā persona fiziskai vai juridiskai personai nodrošina pastāvīgā informācijas nesējā kā pierādījumu par šādu vienošanos, apstiprinājumu un norādījumu esību.

8. pants

Trešās puses, ar kurām vienojas

1.   Ja ar trešo pusi notikusi 6. un 7. pantā minētā vienošanās, trešā puse ir viena no turpmāk minētajām:

a)

ieguldījumu sabiedrības gadījumā: ieguldījumu sabiedrība, kas atbilst 2. punktā izklāstītajām prasībām;

b)

centrālā darījumu partnera gadījumā: centrālais darījumu partneris, kas veic attiecīgo akciju vai valsts parāda instrumentu tīrvērti;

c)

vērtspapīru norēķinu sistēmas gadījumā: Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/26/EK (5) definēta vērtspapīru norēķinu sistēma, kas veic norēķinus par attiecīgajām akcijām vai valsts parāda instrumentiem;

d)

centrālā bankas gadījumā: centrālā banka, kas attiecīgās akcijas vai valsts parāda instrumentus pieņem kā nodrošinājumu vai atklātā tirgū veic repo darījumus saistībā ar attiecīgajām akcijām vai valsts parāda instrumentiem;

e)

valsts parāda pārvaldības struktūras gadījumā: attiecīgā valsts parāda instrumenta emitenta valsts parāda pārvaldības struktūra;

f)

jebkura cita persona, kura atbilst 2. punktā izklāstītajām prasībām un uz kuru saskaņā ar Savienības tiesību aktiem attiecas prasības par licencēšanu vai reģistrāciju, ko veic Eiropas Finanšu uzraudzības sistēmas dalībnieks;

g)

licencēta vai reģistrēta persona, kas darbojas trešā valstī, uz kuru attiecas šīs trešās valsts kompetentās iestādes uzraudzība un kura atbilst 2. punktā izklāstītajām prasībām, ja šī trešās valsts iestāde ir noslēgusi sadarbības vienošanos par informācijas apmaiņu ar attiecīgo kompetento iestādi.

2.   1. punkta a), f) un g) apakšpunkta mērķiem trešā persona atbilst šādām prasībām:

a)

tā piedalās attiecīgo akciju vai valsts parāda instrumentu aizņemšanās vai iegādes pārvaldībā;

b)

tā sniedz pierādījumus par šādu dalību;

c)

tā spēj pēc pieprasījuma nodrošināt pierādījumus, tostarp statistiskus pierādījumus, par to, ka tā var piegādāt akcijas vai valsts parāda instrumentus vai apstrādāt šīs piegādes datumos, kuros tā apņēmusies to izdarīt.

V   NODAĻA

AKCIJU GALVENĀS TIRDZNIECĪBAS VIETAS NOTEIKŠANA

[REGULAS (ES) Nr. 236/2012 16. PANTS]

9. pants

Datums un laikposms galvenās tirdzniecības vietas aprēķiniem

1.   Attiecīgās kompetentās iestādes aprēķinus attiecībā uz laikposmu no 2010. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim, ar kuriem nosaka akciju galveno tirdzniecības vietu, veic vismaz 35 kalendārās dienas pirms Regulas (ES) 236/2012 piemērošanas dienas.

2.   Turpmākos aprēķinus attiecībā uz laikposmu no 2012. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim veic pirms 2014. gada 22. februāra un pēc tam atkārto reizi divos gados attiecībā uz atbilstīgo divu gadu periodu.

3.   Ja konkrēto akciju nav bijis atļauts tirgot tirdzniecības vietā Savienībā un tirdzniecības vietā trešā valstī visā divu gadu laikposmā, tad aprēķinos izmanto to laikposmu, kurā akcijas ir bijis atļauts tirgot abās tirdzniecības vietās vienlaicīgi.

10. pants

EVTI sniegtā paziņojuma datums

Attiecīgās kompetentās iestādes vismaz 35 dienas pirms Regulas (ES) Nr. 236/2012 piemērošanas un pēc tam katru otro gadu, sākot no 2014. gada marta, – dienu pirms pirmās tirdzniecības dienas martā – paziņo EVTI par tām akcijām, kuru galvenā tirdzniecības vieta ir ārpus Savienības.

11. pants

Atbrīvoto akciju saraksta stāšanās spēkā

To akciju saraksts, kuru galvenā tirdzniecības vieta ir ārpus Savienības, stājas spēkā 1. aprīlī pēc tam, kad to publicējusi EVTI, izņemot pirmo EVTI publicēto sarakstu, kas stājas spēkā Regulas (ES) Nr. 236/2012 piemērošanas dienā.

12. pants

Īpaši atbrīvoto akciju saraksta pārskatīšanas gadījumi

1.   Attiecīgā kompetentā iestāde, kura nosaka, vai akciju galvenā tirdzniecības vieta ir ārpus Savienības, ņemot vērā kādu no 2. punktā minētajiem notikumiem, nodrošina, ka:

a)

visus aprēķinus, ar kuriem nosaka galveno tirdzniecības vietu, veic pēc iespējas ātrāk pēc attiecīgo nosacījumu iestāšanās un attiecībā uz divu gadu laikposmu pirms aprēķina datuma;

b)

par savu konstatējumu tā paziņo EVTI pēc iespējas ātrāk un atbilstošā gadījumā – pirms dienas, kad atļauj akciju tirdzniecību tirdzniecības vietā Savienībā.

Visi pārskatītie saraksti ir spēkā sākot no nākamās dienas pēc to publicēšanas, ko veic EVTI.

2.   Noteikumus, kas paredzēti 1. punktā, piemēro ja:

a)

uzņēmuma akcijas pilnībā beidz tirgot galvenajā tirdzniecības vietā, kas ir ārpus Savienības;

b)

uzņēmuma akcijas pilnībā beidz tirgot galvenajā tirdzniecības vietā, kas ir Savienībā;

c)

uzņēmuma akcijas, kuras iepriekš bija atļauts tirgot tirdzniecības vietā ārpus Savienības, atļauj sākt tirgot tirdzniecības vietā Savienībā.

VI   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

13. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2012. gada 1. novembra, izņemot 9., 10. un 11. pantu, kas piemērojami no pirmajā daļā minētās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 86, 24.3.2012., 1. lpp.

(2)  OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.

(3)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.

(4)  OV L 241, 2.9.2006., 1. lpp.

(5)  OV L 166, 11.6.1998., 45. lpp.


I PIELIKUMS

Akciju būtisku neto īso pozīciju publiskošana (2. pants)

Pozīcijas turētājs

Emitenta nosaukums

ISIN

Neto īsā pozīcija

(%)

Datums, kurā pozīcija izveidota, mainīta vai izbeigta tās turēšana

(gggg-mm-dd)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II PIELIKUMS

Reizi ceturksnī EVTI iesniedzamās informācijas formāts (3. pants)

Informācija

Formāts

1.

Emitenta identifikācija

 

Akcijām: Pilns tā uzņēmuma nosaukums, kura akcijas atļauts tirgot tirdzniecības vietā.

 

Valsts parāda instrumentiem: emitenta pilns nosaukums.

 

Nesegtiem valsts kredītriska mijmaiņas darījumiem: valsts parāda vērtspapīru bāzes emitenta pilns nosaukums.

2.

ISIN

Tikai akcijām: emitenta parasto akciju galvenās kategorijas ISIN (starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs). Ja parastās akcijas netiek tirgotas, tad norāda priekšrocību akciju kategorijas ISIN (vai priekšrocību galvenās kategorijas ISIN, ja šīm akcijām ir vairākas kategorijas).

3.

Valsts kods

Valsts parāda instrumentu emisijas valsts divburtu kods atbilstīgi ISO 3166-1 standartam.

4.

Pozīcijas datums

Datums, kurā sniegts ziņojums par pozīciju. Formāts atbilstīgi ISO 8601:2004 standartam (gggg-mm-dd).

5.

Dienas kopējā neto īsā pozīcija galvenā valsts indeksa akcijām

Procentuālā daļa, kas noapaļota līdz 2 cipariem aiz komata.

6.

Ceturkšņa beigu kopējā neto īsā pozīcija citām akcijām

Procentuālā daļa, kas noapaļota līdz 2 cipariem aiz komata.

7.

Dienas kopējās valsts parāda vērtspapīru neto īsās pozīcijas

Attiecīgais nominālais apmērs, izteikts euro.

8.

Dienas kopējās nesegtās kredītriska mijmaiņas darījumu pozīcijas valsts parāda vērtspapīru emitentam

Attiecīgais nominālais apmērs, izteikts euro.


Augša