EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32012R0815

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 815/2012 ( 2012. gada 13. septembris ), ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (ES) Nr. 904/2010 attiecībā uz īpašajiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgā dalībvalstī un kas sniedz telekomunikāciju pakalpojumus, apraides pakalpojumus vai elektroniskos pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas

OV L 249, 14.9.2012., 3./10. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 09 Sējums 001 Lpp. 417 - 424

Spēkā. Jaunākā konsolidētā versija: 01/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/815/oj

14.9.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 815/2012

(2012. gada 13. septembris),

ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (ES) Nr. 904/2010 attiecībā uz īpašajiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgā dalībvalstī un kas sniedz telekomunikāciju pakalpojumus, apraides pakalpojumus vai elektroniskos pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2010. gada 7. oktobra Regulu (ES) Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (1) un jo īpaši tās 44. panta 1. punktu, 44. panta 2. punkta otro daļu, 45. panta 1. un 2. punktu un 51. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) Nr. 904/2010 ir izklāstīti noteikumi par administratīvo sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) jomā. Regulas (ES) Nr. 904/2010 44. un 45. pants īpaši attiecas uz informācijas apmaiņu saistībā ar īpašajiem režīmiem telekomunikāciju, apraides vai elektronisko pakalpojumu jomā, kuri paredzēti XII sadaļas 6. nodaļā Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (2). Šie īpašie režīmi attiecas uz nodokļa maksātājiem, kuri uzņēmējdarbību veic citā valstī, nevis patēriņa dalībvalstī un kuri deklarē PVN atbilstīgi attiecīgajiem pārdošanas apjomiem patēriņa dalībvalstī, izmantojot elektronisko saskarni identifikācijas dalībvalstī (vienas pieturvietas sistēma).

(2)

Noteikta informācija par darījumiem, kuri veikti saskaņā ar šiem īpašajiem režīmiem, ir jāapkopo, un dalībvalstu starpā jāveic attiecīgās informācijas apmaiņa. Tas attiecas konkrēti uz identifikācijas datu apmaiņu un PVN deklarācijās sniegtās informācijas (tostarp deklarācijās veikto labojumu) apkopošanu un apmaiņu dalībvalstu starpā.

(3)

Lai nodrošinātu vienotu informācijas apmaiņu, ir jāpieņem tehniskā kārtība attiecībā uz šādu apmaiņu, tostarp kopējo elektronisko ziņojumu. Tas arī ļautu vienoti izstrādāt tehniskās un funkcionālās specifikācijas, jo tās atbilstu regulējumam.

(4)

Bez kavēšanās vienotā veidā būtu jāapmainās ar noteiktu informāciju, kas attiecas uz izmaiņām identifikācijas datos, piemēram, izslēgšanu no īpašajiem režīmiem, labprātīgu izstāšanos vai identifikācijas dalībvalsts maiņu, lai ļautu dalībvalstīm pārraudzīt īpašo režīmu pareizu piemērošanu un apkarot krāpšanu. Šā mērķa īstenošanai būtu jānodrošina vienota kārtība šādas informācijas apmaiņai elektroniski.

(5)

Lai saglabātu minimālu administratīvo slogu, ir jānosaka noteiktas prasības attiecībā uz elektronisko saskarni, kas nodokļa maksātājiem atvieglo identifikācijas informācijas un PVN deklarāciju iesniegšanu. Nevajadzētu traucēt dalībvalstīm nodrošināt papildu funkcionalitātes, lai vēl vairāk samazinātu administratīvo slogu.

(6)

Lai nodrošinātu to, ka informāciju saistībā ar reģistrēšanos režīmam un PVN deklarācijām, kas iesniegtas saskaņā ar režīmu, var efektīvi nodot un apstrādāt, dalībvalstīm būtu jāizveido to elektroniskā saskarne vienotā veidā. Tāpēc ir jāizstrādā kopējais elektroniskais ziņojums minētās informācijas nodošanai.

(7)

Ir jāprecizē informācija, kas iesniedzama gadījumos, kad noteiktā laikposmā vienā vai vairākās dalībvalstīs netiek veikta pārdošana saskaņā ar īpašajiem režīmiem.

(8)

Lai dalībvalstis un nodokļa maksātāji varētu nepārprotamā veidā atsaukties uz PVN deklarācijām to turpmākajā saziņā, tostarp par nodokļa samaksu, identifikācijas dalībvalstij būtu jāpiešķir unikāls atsauces numurs katrai PVN deklarācijai.

(9)

Šo regulu piemēro no tās pašas dienas, no kuras piemēro Regulas (ES) Nr. 904/2010 44. un 45. pantu.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Administratīvās sadarbības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“ārpussavienības režīms” ir īpašais režīms telekomunikāciju pakalpojumiem, apraides pakalpojumiem vai elektroniskajiem pakalpojumiem, kurus sniedz nodokļa maksātāji, kas neveic uzņēmējdarbību Kopienā, kā noteikts Direktīvas 2006/112/EK XII sadaļas 6. nodaļas 2. iedaļā;

2)

“Savienības režīms” ir īpašais režīms telekomunikāciju pakalpojumiem, apraides pakalpojumiem vai elektroniskajiem pakalpojumiem, kurus sniedz nodokļa maksātāji, kas veic uzņēmējdarbību Kopienā, bet ne patēriņa dalībvalstī, kā noteikts Direktīvas 2006/112/EK XII sadaļas 6. nodaļas 3. iedaļā;

3)

“īpašie režīmi” ir “ārpussavienības režīms” un “Savienības režīms”.

2. pants

Elektroniskās saskarnes funkcionalitātes

Identifikācijas dalībvalsts elektroniskajai saskarnei, ar kuras palīdzību nodokļa maksātājs reģistrē viena no īpašajiem režīmiem izmantošanu un iesniedz pievienotas vērtības nodokļa (PVN) deklarācijas saskaņā ar šo režīmu identifikācijas dalībvalstij, ir šādas funkcionalitātes:

a)

tajā jānodrošina iespēja saglabāt identifikācijas datus saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 361. pantu vai PVN deklarācijas saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 365. un 369.g pantu pirms to iesniegšanas;

b)

tajā jābūt iespējai nodokļa maksātājam iesniegt attiecīgo informāciju, kas attiecas uz PVN deklarācijām, ar elektroniskas datņu pārsūtīšanas palīdzību saskaņā ar nosacījumiem, ko noteikusi identifikācijas dalībvalsts.

3. pants

Identifikācijas informācijas nodošana

1.   Identifikācijas dalībvalsts nodod turpmāk minēto informāciju citām dalībvalstīm, izmantojot CCN/CSI tīklu:

a)

informācija tāda nodokļa maksātāja identificēšanai, kurš izmanto ārpussavienības režīmu;

b)

līdzīga informācija tāda nodokļa maksātāja identificēšanai, kurš izmanto Savienības režīmu;

c)

piešķirtais identifikācijas numurs.

I pielikumā iekļautais kopējais elektroniskais ziņojums tiek izmantots, lai nodotu pirmajā daļā minēto informāciju. I pielikumā iekļautā kopējā elektroniskā ziņojuma B sleja tiek izmantota ārpussavienības režīmam, un minētā kopējā elektroniskā ziņojuma C sleja tiek izmantota Savienības režīmam.

2.   Identifikācijas dalībvalsts bez kavēšanās informē citas dalībvalstis ar CCN/CSI tīkla palīdzību, izmantojot šīs regulas II pielikumā iekļauto kopējo elektronisko ziņojumu, par to, ka nodokļa maksātājs:

a)

ir izslēgts no viena no īpašajiem režīmiem;

b)

labprātīgi izstājas no viena no īpašajiem režīmiem;

c)

maina identifikācijas dalībvalsti Savienības režīmā.

4. pants

Nodokļa maksātāja PVN deklarācijas iesniegšana

1.   Nodokļa maksātājs identifikācijas dalībvalstij iesniedz PVN deklarācijas, iekļaujot informāciju saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 365. un 369.g pantu, izmantojot šīs regulas III pielikumā iekļauto kopējo elektronisko ziņojumu. III pielikumā iekļautā kopējā elektroniskā ziņojuma B sleja tiek izmantota ārpussavienības režīmam, un minētā kopējā elektroniskā ziņojuma C sleja tiek izmantota Savienības režīmam.

2.   Ja nodokļa maksātājs deklarācijas pārskata periodā nesniedz pakalpojumus saskaņā ar īpašo režīmu nevienā dalībvalstī, tiek iesniegta nulles deklarācija. Šajā nolūkā ir jāaizpilda tikai III pielikumā iekļautā kopējā elektroniskā ziņojuma 1., 2. un 21. aile Savienības režīmam un 1., 2. un 11. aile ārpussavienības režīmam.

3.   Nodokļa maksātājam ir tikai jāieraksta pakalpojumi, kas sniegti uz patēriņa dalībvalsti vai no reģistrācijas dalībvalsts, ja pakalpojumi ir sniegti saskaņā ar īpašajiem režīmiem attiecīgajā minētajā dalībvalstī un no attiecīgās minētās dalībvalsts deklarācijas pārskata periodā.

5. pants

PVN deklarācijā ietvertās informācijas nodošana

PVN deklarācijā ietverto informāciju, kas minēta 4. panta 1. punktā, identifikācijas dalībvalsts nosūta katrai patēriņa un reģistrācijas dalībvalstij, kas minēta PVN deklarācijā, ar CCN/CSI tīkla palīdzību, izmantojot kopējo elektronisko ziņojumu, kas iekļauts šīs regulas III pielikumā.

Saistībā ar pirmo daļu identifikācijas dalībvalsts nodod patēriņa un reģistrācijas dalībvalstij, kurā vai no kuras ir sniegti pakalpojumi, kopējā elektroniskā ziņojuma, kas iekļauts III pielikumā, 1. daļā ietverto vispārīgo informāciju un minētā kopējā elektroniskā ziņojuma 2. daļā ietverto informāciju, kas attiecas uz minēto konkrēto patēriņa vai reģistrācijas dalībvalsti.

Identifikācijas dalībvalsts nodod PVN deklarācijā ietverto informāciju tikai tām dalībvalstīm, kas norādītas minētajā PVN deklarācijā.

6. pants

Unikālais atsauces numurs

Informācijā, kas nodota saskaņā ar 5. pantu, ir iekļauts atsauces numurs, ko piešķīrusi identifikācijas dalībvalsts un kas ir unikāls katrai konkrētajai PVN deklarācijai.

7. pants

Labojumi PVN deklarācijās

Identifikācijas dalībvalsts ļauj nodokļa maksātājam veikt labojumus visās PVN deklarācijās, izmantojot 2. pantā minēto elektronisko saskarni. Identifikācijas dalībvalsts nodod informāciju par labojumiem attiecīgajai(-ām) patēriņa un reģistrācijas dalībvalstij(-īm) saskaņā ar 5. pantu un šai informācijai pievieno laika zīmogu.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2015. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 13. septembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 268, 12.10.2010., 1. lpp.

(2)  OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.


I PIELIKUMS

Identifikācijas informācija

A sleja

B sleja

C sleja

Ailes numurs

Ārpussavienības režīms

Savienības režīms

1.

Individuālais PVN identifikācijas numurs, ko piešķīrusi identifikācijas dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 362. pantu (1)

Individuālais PVN identifikācijas numurs, ko piešķīrusi identifikācijas dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 369.d pantu, iekļaujot valsts kodu

2.

Valsts nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs, ja tāds ir

 

3.

Uzņēmuma nosaukums

Uzņēmuma nosaukums

4.

Uzņēmuma tirdzniecības nosaukums(-i), ja tas (tie) atšķiras no uzņēmuma nosaukuma

Uzņēmuma tirdzniecības nosaukums(-i), ja tas (tie) atšķiras no uzņēmuma nosaukuma

5.

Pilna pasta adrese (2)

Pilna pasta adrese (3)

6.

Valsts, kurā atrodas nodokļa maksātāja uzņēmējdarbības vieta

Valsts, kurā atrodas nodokļa maksātāja uzņēmējdarbības vieta, ja tā neatrodas Savienībā

7.

Nodokļa maksātāja e-pasta adrese

Nodokļa maksātāja e-pasta adrese

8.

Nodokļa maksātāja tīmekļa vietne(-es), ja tāda(-as) ir

Nodokļa maksātāja tīmekļa vietne(-es), ja tāda(-as) ir

9.

Kontaktpersona

Kontaktpersona

10.

Tālruņa numurs

Tālruņa numurs

11.

IBAN vai OBAN numurs

IBAN numurs

12.

BIC numurs

BIC numurs

13.1.

 

Individuālais(-ie) PVN identifikācijas numurs(-i) vai, ja tāda(-u) nav, nodokļa maksātāja atsauces numurs(-i), ko piešķīrusi(-ušas) dalībvalsts(-is), kurā(-ās) nodokļa maksātājam atrodas pastāvīga(-as) iestāde(-es) (4), kas nav identifikācijas dalībvalstī reģistrēta(-as) pastāvīga(-as) iestāde(-es)

14.1.

 

Pastāvīgo iestāžu (5), kas nav identifikācijas dalībvalstī reģistrētas pastāvīgas iestādes, pilna(-as) pasta adrese(-es) un tirdzniecības nosaukums(-i)

15.1.

 

PVN identifikācijas numurs(-i), ko piešķīrusi dalībvalsts kā nodokļa maksātājam, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgajā dalībvalstī (6)

16.

Elektroniskā deklarācija, ka nodokļa maksātājs nav reģistrēts PVN nolūkā Savienībā

 

17.

Režīma izmantošanas sākuma datums (7)

Režīma izmantošanas sākuma datums (8)

18.

Nodokļa maksātāja iesniegtā pieprasījuma, kas reģistrējams saskaņā ar režīmu, datums

Nodokļa maksātāja iesniegtā pieprasījuma, kas reģistrējams saskaņā ar režīmu, datums

19.

Identifikācijas dalībvalsts lēmuma reģistrācijas datums

Identifikācijas dalībvalsts lēmuma reģistrācijas datums

20.

 

Rādītājs, kas liecina, vai nodokļa maksātājs ir PVN maksātāju grupa (9)

21.

Individuālais(-ie) PVN identifikācijas numurs(-i), ko piešķīrusi identifikācijas dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 362. vai 369.d pantu, ja tie iepriekš ir izmantojuši kādu no režīmiem

Individuālais(-ie) PVN identifikācijas numurs(-i), ko piešķīrusi identifikācijas dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 362. vai 369.d pantu, ja tie iepriekš ir izmantojuši kādu no režīmiem


(1)  Izmantot šādu formātu: EUxxxyyyyyz, kur xxx ir identifikācijas dalībvalsts ISO numura 3 cipari, yyyyy ir identifikācijas dalībvalsts piešķirtais 5 ciparu numurs un z ir kontrolcipars.

(2)  Jānorāda pasta indekss, ja tāds ir.

(3)  Jānorāda pasta indekss, ja tāds ir.

(4)  Ja ir vairāk nekā viena pastāvīga iestāde, izmantojiet 13.1., 13.2. utt. aili.

(5)  Ja ir vairāk nekā viena pastāvīga iestāde, izmantojiet 14.1., 14.2. utt. aili.

(6)  Ja ir vairāk nekā viens PVN identifikācijas numurs, ko piešķīrusi dalībvalsts kā nodokļa maksātājam, kas neveic uzņēmējdarbību attiecīgajā dalībvalstī, izmantojiet 15.1., 15.2. utt. aili.

(7)  Atsevišķos gadījumos tas var būt agrāks par datumu, kad veikta reģistrēšanās režīmam.

(8)  Atsevišķos gadījumos tas var būt agrāks par datumu, kad veikta reģistrēšanās režīmam.

(9)  Šeit attiecīgi jāatzīmē tikai jā/nē.


II PIELIKUMS

Informācija attiecība uz nodokļa maksātāja statusu identifikācijas dalībvalsts reģistrā

Individuālais PVN identifikācijas numurs, ko piešķīrusi identifikācijas dalībvalsts, iekļaujot valsts kodu

Datums, no kura izmaiņas ir spēkā

Iemesls nodokļa maksātāja statusa maiņai reģistrā, izmantojot šādus kodus:

1)

nodokļa maksātājs ir paziņojis identifikācijas dalībvalstij, ka viņš vairs nesniedz telekomunikāciju pakalpojumus, apraides pakalpojumus vai elektroniskos pakalpojumus;

2)

identifikācijas dalībvalsts pieņem, ka nodokļa maksātājs, kurš izmanto īpašo režīmu, ir izbeidzis attiecīgās darbības, kurām piemēro nodokli;

3)

nodokļa maksātājs vairs neatbilst attiecīgajiem nosacījumiem, lai varētu izmantot īpašo režīmu;

4)

nodokļa maksātājs pastāvīgi neievēro īpašā režīma noteikumus;

5)

nodokļa maksātājs ir iesniedzis pieprasījumu labprātīgi izstāties no režīma;

6)

nodokļa maksātājs ir pieprasījis tā identificēšanu citā dalībvalstī.


III PIELIKUMS

PVN deklarācijas

1. daļa.   Vispārīga informācija

A sleja

B sleja

C sleja

Ailes numurs

Ārpussavienības režīms

Savienības režīms

Unikālais atsauces numurs  (1)

1.

Individuālais PVN identifikācijas numurs, ko piešķīrusi identifikācijas dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 362. pantu

Individuālais PVN identifikācijas numurs, ko piešķīrusi identifikācijas dalībvalsts saskaņā ar Direktīvas 2006/112/EK 369.d pantu, iekļaujot valsts kodu

2.

PVN periods (2)

PVN periods (3)

2.a

Perioda sākuma un beigu datums (4)

Perioda sākuma un beigu datums (5)

3.

Valūta

Valūta

2. daļa.   Katrai patēriņa dalībvalstij, kurā maksājams PVN  (6)

2.a)   Pakalpojumi, kas sniegti no uzņēmējdarbības vietas vai pastāvīgas iestādes identifikācijas dalībvalstī

4.1.

Patēriņa dalībvalsts kods

Patēriņa dalībvalsts kods

5.1.

PVN pamatlikme patēriņa dalībvalstī

PVN pamatlikme patēriņa dalībvalstī

6.1.

Samazināta PVN likme patēriņa dalībvalstī

Samazināta PVN likme patēriņa dalībvalstī

7.1.

Summa, kurai uzliek nodokli, izmantojot pamatlikmi

Summa, kurai uzliek nodokli, izmantojot pamatlikmi

8.1.

PVN summa, izmantojot pamatlikmi

PVN summa, izmantojot pamatlikmi

9.1.

Summa, kurai uzliek nodokli, izmantojot samazinātu likmi

Summa, kurai uzliek nodokli, izmantojot samazinātu likmi

10.1.

PVN summa, izmantojot samazinātu likmi

PVN summa, izmantojot samazinātu likmi

11.1.

Kopā – maksājamā PVN summa

Kopā – maksājamā PVN summa par pakalpojumiem, kas sniegti no uzņēmējdarbības vietas vai pastāvīgas iestādes identifikācijas dalībvalstī

2.b)   Pakalpojumi, kas sniegti no pastāvīgām iestādēm, kas neatrodas identifikācijas dalībvalstī  (7)

12.1.

 

Patēriņa dalībvalsts kods

13.1.

 

PVN pamatlikme patēriņa dalībvalstī

14.1.

 

Samazināta PVN likme patēriņa dalībvalstī

15.1.

 

Individuālais PVN identifikācijas numurs vai, ja tāda nav, nodokļa maksātāja atsauces numurs, ko piešķīrusi dalībvalsts, kurā atrodas pastāvīga iestāde, iekļaujot valsts kodu

16.1.

 

Summa, kurai uzliek nodokli, izmantojot pamatlikmi

17.1.

 

Maksājamā PVN summa, izmantojot pamatlikmi

18.1.

 

Summa, kurai uzliek nodokli, izmantojot samazinātu likmi

19.1.

 

Maksājamā PVN summa, izmantojot samazinātu likmi

20.1.

 

Kopā – maksājama PVN summa par pakalpojumiem, kas sniegti no pastāvīgas iestādes, kas neatrodas identifikācijas dalībvalstī

2.c)   Pavisam kopā par uzņēmējdarbības vietu vai pastāvīgu iestādi identifikācijas dalībvalstī un visām pastāvīgām iestādēm visās citās dalībvalstīs

21.1.

 

Kopā visu iestāžu maksājamā PVN summa (11.1. aile + 11.2. aile … + 20.1. aile + 20.2. aile …)


(1)  Unikālais atsauces numurs, ko piešķīrusi identifikācijas dalībvalsts, sastāv no identifikācijas dalībvalsts koda/PVN numura/perioda, t. i., GB/xxxxxxxxx/Q1.gg + katrai versijai pievienojiet laika zīmogu. Numuru piešķir identifikācijas dalībvalsts pirms deklarācijas nodošanas citām attiecīgajām dalībvalstīm.

(2)  Attiecas uz kalendārajiem ceturkšņiem: Q1.gggg. – Q2.gggg. – Q3.gggg Q4.gggg.

(3)  Attiecas uz kalendārajiem ceturkšņiem: Q1.gggg. – Q2.gggg. – Q3.gggg Q4.gggg.

(4)  Aizpilda tikai tad, ja nodokļa maksātājs iesniedz vairāk nekā vienu PVN deklarāciju par vienu un to pašu ceturksni. Attiecas uz kalendārajām dienām: dd.mm.gggg. – dd.mm.gggg.

(5)  Aizpilda tikai tad, ja nodokļa maksātājs iesniedz vairāk nekā vienu PVN deklarāciju par vienu un to pašu ceturksni. Attiecas uz kalendārajām dienām: dd.mm.gggg. – dd.mm.gggg.

(6)  Ja ir vairāk nekā viena patēriņa dalībvalsts (vai ja vienā patēriņa dalībvalstī ceturkšņa vidū ir notikusi PVN likmes maiņa), izmanto 4.2., 5.2., 6.2. utt. aili.

(7)  Ja ir vairāk nekā viena iestāde, izmantojiet 12.1.2., 13.1.2., 14.1.2. utt. aili.


Augša