EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32012R1020

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1020/2012 ( 2012. gada 6. novembris ), ar ko pieņem plānu par tādu resursu sadalījumu dalībvalstīm, kas jāiekļauj 2013. budžeta gadā pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Eiropas Savienībā, un atkāpjas no dažiem noteikumiem Regulā (ES) Nr. 807/2010

OV L 307, 7.11.2012., 62./67. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 05 Sējums 008 Lpp. 115 - 120

Spēkā: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 03/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1020/oj

7.11.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/62


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1020/2012

(2012. gada 6. novembris),

ar ko pieņem plānu par tādu resursu sadalījumu dalībvalstīm, kas jāiekļauj 2013. budžeta gadā pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Eiropas Savienībā, un atkāpjas no dažiem noteikumiem Regulā (ES) Nr. 807/2010

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 43. panta f) un g) punktu saistībā ar tās 4. pantu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2799/98, ar ko nosaka euro agromonetāro režīmu (2), un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar 27. pantu Regulā (EK) Nr. 1234/2007, kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 121/2012 (3), ir izveidota shēma pārtikas produktu izplatīšanai vistrūcīgākajām personām Eiropas Savienībā. Šim nolūkam var darīt pieejamus intervences krājumu produktus vai, ja pārtikas izplatīšanai piemēroti intervences krājumi nav pieejami, pārtikas produktus var iepirkt tirgū.

(2)

Minētā shēma 2013. gadam ir iekļauta to pasākumu sarakstā, kuriem var piešķirt finansējumu no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF), kas paredzēts Padomes 2005. gada 21. jūnija Regulā (EK) Nr. 1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (4), ar maksimālo apjomu gadā EUR 500 miljoni.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 27. panta 3. punktu Komisijai jāpieņem gada plāns.

(4)

Saskaņā ar 2. pantu Komisijas 2010. gada 14. septembra Regulā (ES) Nr. 807/2010, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus pārtikas piegādei no intervences krājumiem vistrūcīgākajām personām Savienībā (5), šajā plānā katrai dalībvalstij, kas īsteno šo pasākumu, jāietver informācija par maksimālo finanšu līdzekļu apjomu, kāds ir pieejams tās plāna daļas īstenošanai, un par ikviena veida produktu daudzumu, kurš jāizņem no krājumiem, kas atrodas intervences aģentūru pārziņā.

(5)

Dalībvalstis, kas vēlas piedalīties 2013. budžeta gada sadales plānā, ir sniegušas Komisijai Regulas (ES) Nr. 807/2010 1. pantā prasīto informāciju.

(6)

Lai sadalītu līdzekļus, jāņem vērā vistrūcīgāko personu skaita visprecīzākie novērtējumi attiecīgajās dalībvalstīs un mērogi, kādos dalībvalstis izmantojušas tām iedalītos līdzekļus iepriekšējos gados.

(7)

Regulas (ES) Nr. 807/2010 8. panta 1. punktā ir paredzēts, ka produktus, kas nav pieejami kādas dalībvalsts intervences krājumos, var pārvest no vienas dalībvalsts citā, kur šie produkti ir vajadzīgi ikgadējā sadales plāna izpildei. Tādēļ šāda pārvešana no vienas Savienības valsts citā, lai izpildītu 2013. gada plānu, būtu jāatļauj, ievērojot Regulas (ES) Nr. 807/2010 8. pantā paredzētos nosacījumus.

(8)

Lai nodrošinātu gada budžeta maksimālā apjoma ievērošanu, attiecīgā gadījumā izmaksas par pārvešanu no vienas Savienības valsts citā būtu jāietver kopējā finanšu piešķīrumā, kas darīts pieejams katrai dalībvalstij 2013. gada sadales plāna īstenošanai. Turklāt, lai nodrošinātu, ka par 2013. gada sadales plānā piešķirtajiem resursiem var pretendēt uz Savienības atbalstu tikai tad, ja minētie maksājumi ir veikti 2013. budžeta gadā, būtu jāpielāgo termiņi, kas attiecībā uz maksājumu operāciju noslēgšanu par tirgū mobilizētajiem produktiem, maksājumu pieprasījumiem un kompetento iestāžu veikto maksājumu izpildi noteikti Regulas (ES) Nr. 807/2010 3. panta 3. punktā un 9. pantā.

(9)

Regulas (ES) Nr. 807/2010 3. panta 1. punkts paredz, ka plāna izpildes laikposms beidzas 31. decembrī. Lai dalībvalstis varētu pilnībā izmantot īstenošanas laikposmu, ievērojot termiņus, kas attiecas uz maksājumiem, ir jāparedz iespēja piešķirt avansa maksājumus produktu transportēšanai uz labdarības organizāciju noliktavām, kā arī to labdarības organizāciju, kuras ir norīkotas produktus izdalīt, administratīvajām, transporta un uzglabāšanas izmaksām. Lai nodrošinātu gada plāna efektīvu un iedarbīgu īstenošanu, tāda pati iespēja pienācīgi pamatotos gadījumos būtu jāatļauj attiecībā uz produktu piegādi. Šā paša iemesla dēļ avansa maksājumu izmantošanai vajadzētu būt ierobežotai. Turklāt ir jānosaka, kā un kad ir vajadzīgs nodrošinājums.

(10)

Ņemot vērā norīkoto organizāciju bezpeļņas raksturu, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 27. panta 1. punktā, dalībvalstu kompetentās iestādes būtu jāpilnvaro atļaut alternatīvus garantijas instrumentus, kad šīm organizācijām izmaksā avansus to administratīvajām, transporta un uzglabāšanas izmaksām.

(11)

Grāmatvedības vajadzībām dalībvalstīm būtu jāziņo Komisijai noteikta informācija saistībā ar avansa maksājumiem.

(12)

Ņemot vērā pašreizējo tirgus situāciju labības nozarē, kur dominē augsts tirgus cenu līmenis, ir lietderīgi, lai nodrošinātu Savienības finanšu intereses, palielināt nodrošinājumu, kas jāiemaksā līgumslēdzējam, kurš veic labības piegādi, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 807/2010 4. panta 3. punktā un 8. panta 4. punktā.

(13)

Ikgadējā sadales plāna izpildei noteicošā diena Regulas (EK) Nr. 2799/98 3. panta nozīmē ir diena, kad sākas valsts rezerves intervences krājumu pārvaldības finanšu gads.

(14)

Atbilstīgi Regulas (ES) Nr. 807/2010 2. panta 2. punktam Komisija ikgadējā sadales plāna izstrādes gaitā apspriedās ar lielākajām organizācijām, kas labi pārzina vistrūcīgāko personu problēmas Savienībā.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pārtikas produktu sadali vistrūcīgākajām personām Savienībā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1234/2007 27. pantu 2013. gadā īsteno atbilstīgi šīs regulas I pielikumā iekļautajam ikgadējam sadales plānam.

Finanšu resursus, kas pieejami 2013. gada plāna īstenošanai, dalībvalstis var izmantot I pielikuma a) punktā norādītajās robežās.

Katra veida produktu daudzums, kas jāizņem no intervences krājumiem, ir norādīts I pielikuma b) punktā.

Orientējoši piešķīrumi dalībvalstīm pārtikas produktu iepirkšanai Savienības tirgū ir norādīti I pielikuma c) punktā.

2. pants

Atļauj šīs regulas II pielikumā uzskaitīto produktu pārvešanu no vienas Savienības valsts citā, ievērojot Regulas (ES) Nr. 807/2010 8. pantā paredzētos nosacījumus. Orientējoši piešķīrumi dalībvalstīm izmaksu segšanai par produktu pārvešanu no vienas Savienības valsts citā, kā paredzēts šīs regulas 1. pantā minētajā ikgadējā sadales plānā, ir norādīti I pielikuma d) punktā.

3. pants

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 807/2010 3. panta 3. punkta, attiecībā uz 2013. gada sadales plānu maksājumus, kas paredzēti pakalpojuma sniedzējam par produktu piegādi attiecībā uz produktiem, kas mobilizējami tirgū saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 807/2010 2. panta 3. punkta a) apakšpunkta iii) un iv) punktu, īsteno līdz 2013. gada 15. oktobrim.

4. pants

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 807/2010 9. panta attiecībā uz 2013. gada sadales plānu, maksājumu pieprasījumi jāiesniedz katras dalībvalsts kompetentajām iestādēm līdz 2013. gada 30. septembrim. Netiks pieņemti pieprasījumi, kas iesniegti pēc minētā datuma, izņemot force majeure gadījumā.

Par izdevumiem I pielikuma a) punktā norādītajās robežās ir tiesības pretendēt uz Savienības atbalstu tikai tad, ja dalībvalsts tos apmaksājusi saņēmējam vēlākais līdz 2013. gada 15. oktobrim.

5. pants

1.   Lai īstenotu ikgadējo sadales plānu, kas minēts šīs regulas 1. pantā, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 807/2010 4. panta 4. un 6. punktu norīkotie uzņēmēji un norīkotās organizācijas, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 27. panta 1. punktā, var iesniegt attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei pieteikumu avansa maksājumiem par produktu transportēšanas izmaksām uz to norīkoto organizāciju noliktavām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 27. panta 7. punkta otrās daļas a) apakšpunktā, un administratīvajām, transporta un uzglabāšanas izmaksām, kas norādītas minētā panta otrās daļas b) apakšpunktā. Pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalsts var arī paredzēt avansa maksājumus izmaksām par produktu piegādi uzņēmējiem, kas izvēlēti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 807/2010 4. panta 4. punktu, ar nosacījumu, ka šie uzņēmēji pirms 2013. gada 15. oktobra attiecīgajai dalībvalstij apmierinošā veidā ir pierādījuši, ka tie ir:

a)

uzņēmušies juridiskas saistības, lai īstenotu darbību; un

b)

veikuši visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka īstenošanu pabeigs ne vēlāk kā 2013. gada 31. decembrī.

2.   Kompetentā iestāde var piešķirt avansa maksājumu līdz 100 % apmērā no pieprasītās summas, ja ir nodrošinājums, kas atbilst 110 % no 1. punktā minētā avansa. Attiecībā uz uzņēmējiem, kas norīkoti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 807/2010 4. panta 4. punktu, minētajā pantā norādīto nodrošinājumu uzskata par pietiekamu šā panta mērķiem.

3.   Šā panta 2. punkta vajadzībām piemēro Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 282/2012 (6).

4.   Attiecībā uz norīkotajām organizācijām, kas minētas 1. punktā, maksājumu aģentūra var pieņemt rakstisku garantiju no publiskā sektora iestādes saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro dalībvalstīs, par summu, kas ir vienāda ar procentuālo daļu, kas minēta 2. punktā, ar nosacījumu, ka attiecīgā iestāde apņemas samaksāt garantijas segto summu gadījumā, ja netiek konstatētas tiesības uz izmaksāto avansu. Dalībvalstis var paredzēt arī instrumentu ar līdzvērtīgu iedarbību saskaņā ar noteikumiem, ko piemēro dalībvalstīs, ar nosacījumu, ka tas nodrošina piešķirtā avansa atmaksu, ja netiek konstatētas tiesības uz to.

5.   Saskaņā ar 2. punktu piešķirto avansa maksājumu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 75 % no kopējās summas, kas piešķirta katrai dalībvalstij saskaņā ar I pielikuma a) punktu.

6.   Ne vēlāk kā 2014. gada 15. janvārī dalībvalstis paziņo Komisijai avansa maksājumu kopējo summu, kas saskaņā ar 2. punktu izmaksāta līdz 2013. gada 15. oktobrim, nav dzēsta un attiecas uz darbībām, kuras vēl nav pabeigtas.

6. pants

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 807/2010 4. panta 3. punkta piektās daļas un 8. panta 4. punkta pirmās daļas, attiecībā uz 2013. gada sadales plānu, pirms labība tiek izņemta no intervences, līgumslēdzējs, kas veic piegādi, iemaksā nodrošinājumu, kas vienāds ar EUR 150 par tonnu.

7. pants

Šīs regulas 1. pantā minētā ikgadējā sadales plāna izpildes nolūkā Regulas (EK) Nr. 2799/98 3. pantā paredzētā noteicošā diena ir 2012. gada 1. oktobris.

8. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2012. gada 6. novembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 349, 24.12.1998., 1. lpp.

(3)  OV L 44, 16.2.2012., 1. lpp.

(4)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.

(5)  OV L 242, 15.9.2010., 9. lpp.

(6)  OV L 92, 30.3.2012., 4. lpp.


I PIELIKUMS

IKGADĒJAIS SADALES PLĀNS 2013. GADAM

a)

Finanšu resursu kopējais apjoms sadalījumā pa dalībvalstīm:

(EUR)

Dalībvalsts

Summa

Beļģija

12 020 447

Bulgārija

19 093 054

Čehijas Republika

183 869

Igaunija

2 421 256

Īrija

2 597 813

Grieķija

22 017 677

Spānija

85 618 342

Francija

71 367 188

Itālija

98 269 856

Latvija

5 208 791

Lietuva

7 866 396

Luksemburga

171 704

Ungārija

13 951 019

Malta

548 475

Polija

76 924 105

Portugāle

19 517 541

Rumānija

55 880 716

Slovēnija

2 588 445

Somija

3 753 305

Kopā

500 000 000

b)

Katra veida produktu daudzums, kas jāizņem no Savienības intervences krājumiem sadalei katrā dalībvalstī, ievērojot šā pielikuma a) punktā noteiktos ierobežojumus:

(tonnās)

Dalībvalsts

Labība

Lietuva

8 832,782

Kopā

8 832,782

c)

Orientējoši piešķīrumi dalībvalstīm pārtikas produktu iepirkšanai Savienības tirgū, ievērojot šā pielikuma a) punktā noteiktos ierobežojumus:

(EUR)

Dalībvalsts

Summa

Beļģija

11 286 805

Bulgārija

17 927 750

Čehijas Republika

172 647

Igaunija

2 273 480

Īrija

2 439 261

Grieķija

20 673 876

Spānija

80 392 810

Francija

67 011 444

Itālija

92 272 165

Latvija

4 890 884

Lietuva

6 209 748

Luksemburga

161 224

Ungārija

13 099 548

Malta

515 000

Polija

72 229 206

Portugāle

18 326 330

Rumānija

52 470 156

Slovēnija

2 430 465

Somija

3 524 230

Kopā

468 307 029

d)

Orientējoši piešķīrumi dalībvalstīm izmaksu segšanai par produktu pārvešanu no vienas Savienības valsts citā, ievērojot šā pielikuma a) punktā noteiktos ierobežojumus:

(EUR)

Dalībvalsts

Summa

Lietuva

300 000

Kopā

300 000


II PIELIKUMS

Saskaņā ar 2013. budžeta gadam izstrādāto sadales plānu atļautā labības pārvešana no vienas Savienības valsts citā:

Daudzums

(tonnās)

Īpašnieks

Saņēmējs

8 832,782

SJV, Zviedrija

Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo aģentūra. Lietuva


Augša