EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32011R0961

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 961/2011 z dne 27. septembra 2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 297/2011 Besedilo velja za EGP

UL L 252, 28.9.2011, str. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 01/04/2012; razveljavil 32012R0284

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/961/oj

28.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/10


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 961/2011

z dne 27. septembra 2011

o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 297/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), ter zlasti člena 53(1)(b)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 53 Uredbe (ES) št. 178/2002 dopušča možnost, da se za živila in krmo, uvožene iz tretje države, zaradi varovanja zdravja ljudi, živali ali okolja sprejmejo ustrezni nujni ukrepi Unije, kadar tveganja ni mogoče na zadovoljiv način obvladati z ukrepi posameznih držav članic.

(2)

Po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima 11. marca 2011 je bila Komisija obveščena, da so vrednosti radionuklidov v nekaterih živilih s poreklom iz Japonske, npr. v mleku in špinači, presegle vrednosti za ukrepanje, ki se za živila uporabljajo na Japonskem. Taka kontaminacija lahko ogrozi zdravje ljudi in živali v Uniji, zato je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukushima (2).

(3)

Uredba (EU) št. 297/2011 je bila zaradi upoštevanja spremenjenega položaja večkrat spremenjena. Pri teh spremembah je šlo za sprejetje mejnih vrednosti radioaktivnosti, ki jih je treba uporabljati za krmo in živila s poreklom iz Japonske; poleg tega so bile območju, za katerega veljajo posebne omejitve, nekatere prefekture dodane, potem ko je bila v njih ugotovljena kontaminacija nad mejnimi vrednostmi, nekatere pa so bile z območja z omejitvami črtane, potem ko je bilo s temeljitim spremljanjem dokazano, da jih radioaktivna kontaminacija ni bistveno prizadela.

(4)

Od sredine julija 2011 so japonski organi Komisijo obveščali o visokih vrednostih cezija v govedini, pridobljeni iz goveda iz različnih japonskih prefektur. Ker za uvoz govedine iz Japonske v EU velja prepoved, ki ni povezana z radioaktivnostjo, temveč z zdravjem živali in javnim zdravjem, te ugotovitve evropskih potrošnikov ne zadevajo. Nedavno so bile mejne vrednosti radioaktivnosti presežene tudi pri drugih živilih. Te ugotovitve ter dejstvo, da se v kontaminiranem območju pridelujejo in spravljajo nove/druge kmetijske kulturne rastline/vrtnine, dokazujejo, da je primerno ohraniti veljavne ukrepe tudi po 30. septembru 2011. Zato je primerno veljavno uredbo izvajati do 31. decembra 2011 in ne le do 30. septembra 2011, kot je bilo prvotno predvideno. Ohrani se načelo mesečnega pregleda izvajanja Uredbe.

(5)

Ker je bila Uredba (EU) št. 297/2011 v kratkem času večkrat spremenjena, jo je primerno nadomestiti z novo uredbo.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za krmo in živila v smislu člena 1(2) Uredbe (Euratom) št. 3954/87 (3), ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, z izjemo proizvodov, ki so zapustili Japonsko pred 28. marcem 2011, in proizvodov, ki so bili spravljeni in/ali predelani pred 11. marcem 2011.

Člen 2

Potrjevanje

1.   Za vse pošiljke proizvodov iz člena 1 se uporabljajo pogoji iz te uredbe.

2.   Pošiljke proizvodov iz člena 1, ki so zunaj področja uporabe Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (4), vstopijo v Unijo prek določene vstopne točke v smislu člena 3(b) Uredbe Komisije (ES) št. 669/2009 (v nadaljnjem besedilu: „določena vstopna točka“) (5).

3.   Vsako pošiljko proizvodov iz člena 1 spremlja izjava, ki potrjuje, da:

(a)

so bili proizvodi spravljeni in/ali predelani pred 11. marcem 2011, ali

(b)

proizvodi izvirajo in so poslani iz prefekture, ki ni prefektura Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagava in Šizuoka, ali

(c)

so proizvodi poslani iz prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagava in Šizuoka, vendar ne izvirajo iz katere od navedenih prefektur in med tranzitom niso bili izpostavljeni radioaktivnosti, ali

(d)

pri proizvodih, ki izvirajo iz prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagava in Šizuoka, vrednost radionuklidov jod-131, cezij-134 in cezij-137 ne presega mejnih vrednosti iz Priloge II k tej uredbi.

4.   Točka (d) odstavka 3 se uporablja tudi za proizvode, ki so ulovljeni ali nabrani v obalnih vodah prefektur iz navedene točke, ne glede na kraj, kjer so pripeljani na kopno.

5.   Izjava iz odstavka 3 se sestavi v skladu z vzorcem iz Priloge I. Izjavo podpiše pooblaščeni predstavnik japonskega pristojnega organa. Pri proizvodih iz točke (d) odstavka 3 se izjavi priloži poročilo o analizi, ki vsebuje rezultate vzorčenja in analize.

Člen 3

Identifikacija

Vsaka pošiljka proizvodov iz člena 1 se identificira na podlagi kode, ki se navede v izjavi iz člena 2(3), v poročilu o analizi iz člena 2(5), v sanitarnem spričevalu in vseh komercialnih dokumentih, ki spremljajo pošiljko.

Člen 4

Predhodno uradno obveščanje

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo in živilske dejavnosti ali njihovi predstavniki vsaj dva delovna dneva pred fizičnim prihodom pošiljke o prispetju vsake pošiljke proizvodov iz člena 1 uradno obvestijo pristojne organe na mejni kontrolni točki ali določeni vstopni točki.

Člen 5

Uradni nadzor

1.   Pristojni organi na mejni kontrolni točki ali določeni vstopni točki:

(a)

preverijo dokumentacijo in identiteto pri vseh pošiljkah proizvodov iz člena 1 ter

(b)

fizično pregledajo, vključno z izvedbo laboratorijskih analiz za prisotnost joda-131, cezija-134 in cezija-137, najmanj:

10 % pošiljk proizvodov iz člena 2(3)(d) in

20 % pošiljk proizvodov iz člena 2(3)(b) in (c).

2.   Pošiljke se zadržijo pod uradnim nadzorom do prejetja rezultatov laboratorijskih analiz, vendar največ 5 delovnih dni.

3.   Pošiljke se sprostijo v prosti pretok, potem ko nosilec dejavnosti poslovanja s krmo in živilske dejavnosti ali njegov predstavnik carinskim organom predloži izjavo iz člena 2(3), ki jo je potrdil pristojni organ na mejni kontrolni točki ali določeni vstopni točki ter dokazuje, da je bil opravljen uradni nadzor iz odstavka 1 in da so rezultati fizičnih pregledov, kadar so bili opravljeni, negativni.

Člen 6

Stroški

Vse stroške uradnega nadzora iz člena 5(1) in člena 5(2) in vseh ukrepov, sprejetih zaradi neskladnosti, nosi nosilec dejavnosti poslovanja s krmo in živilske dejavnosti.

Člen 7

Neskladni proizvodi

Krma in živila, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani in niso v skladu z mejnimi vrednostmi iz Priloge II, se ne dajo na trg. Taka neskladna krma in živila se varno odstranijo ali vrnejo v državo izvora.

Člen 8

Poročanje

Države članice mesečno obveščajo Komisijo o rezultatih vseh analiz prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) in prek sistema Evropske unije za izmenjavo nujnih informacij o radioloških in jedrskih zadevah (ECURIE).

Člen 9

Razveljavitev

Uredba (EU) št. 297/2011 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 10

Začetek veljavnosti in obdobje uporabe

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od začetka veljavnosti do 31. decembra 2011. Uredba bo mesečno pregledana ob upoštevanju spremenjenega položaja kontaminacije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. septembra 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  UL L 80, 26.3.2011, str. 5.

(3)  UL L 371, 30.12.1987, str. 11.

(4)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

(5)  UL L 194, 25.7.2009, str. 11.


PRILOGA I

Image

Image


PRILOGA II

Mejne vrednosti za živila  (1) (Bq/kg)

 

Živila za dojenčke in majhne otroke

Mleko in mlečni izdelki

Druga živila, razen tekočih živil

Tekoča živila

Vsota izotopov stroncija, zlasti Sr-90

75

125

750

125

Vsota izotopov joda, zlasti I-131

100 (2)

300 (2)

2 000

300 (2)

Vsota izotopov plutonija in transplutonijevih elementov, ki sevajo alfa delce, zlasti Pu-239, Am-241

1

1 (2)

10 (2)

1 (2)

Vsota vseh ostalih nuklidov z razpolovno dobo, daljšo od 10 dni, zlasti Cs-134 in Cs-137, razen C-14 in H-3

200 (2)

200 (2)

500 (2)

200 (2)

Mejne vrednosti za krmo  (3) (Bq/kg)

 

Krma

Vsota Cs-134 in Cs-137

500 (4)

Vsota izotopov joda, zlasti I-131

2 000 (5)


(1)  Vrednost, ki se uporablja za koncentrirane ali posušene proizvode, se ustrezno preračuna na podlagi proizvoda, pripravljenega za neposredno uporabo.

(2)  Za zagotovitev skladnosti z vrednostmi za ukrepanje, ki se trenutno uporabljajo na Japonskem, te vrednosti začasno nadomeščajo vrednosti iz Uredbe Sveta (Euratom) 3954/87.

(3)  Mejna vrednost se nanaša na krmo z 12-odstotno vsebnostjo vlage.

(4)  Za zagotovitev skladnosti z vrednostmi za ukrepanje, ki se trenutno uporabljajo na Japonskem, ta vrednost začasno nadomešča vrednost iz Uredbe Sveta (Euratom) št. 770/90.

(5)  Ta vrednost je začasna in velja tudi za živila do priprave ocene dejavnikov prenosa joda iz krme v živila.


Na vrh