EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32011R0842

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 842/2011 ( 2011. gada 19. augusts ), ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Regulu (EK) Nr. 1564/2005 Dokuments attiecas uz EEZ

OV L 222, 27.8.2011., 1./187. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 06 Sējums 006 Lpp. 120 - 278

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 17/04/2016; Atcelts ar 32015R1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/842/oj

27.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 222/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 842/2011

(2011. gada 19. augusts),

ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Regulu (EK) Nr. 1564/2005

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 21. decembra Direktīvu 89/665/EEK par to normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz izskatīšanas procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām (1), un jo īpaši tās 3.a pantu,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 25. februāra Direktīvu 92/13/EEK, ar ko koordinē normatīvos un administratīvos aktus par to, kā piemēro Kopienas noteikumus par līgumu piešķiršanas procedūrām, ko piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarē (2), un jo īpaši tās 3.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (3), un jo īpaši tās 44. panta 1. punktu un 63. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvu 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru (4), un jo īpaši tās 36. panta 1. punktu, 58. panta 2. punktu, 64. panta 2. punktu un 70. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvu 2009/81/EK, ar kuru koordinē procedūras attiecībā uz to, kā līgumslēdzējas iestādes vai subjekti, kas darbojas drošības un aizsardzības jomā, piešķir noteiktu būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumu slēgšanas tiesības, un ar kuru groza Direktīvas 2004/17/EK un 2004/18/EK (5), un jo īpaši tās 32. panta 1. punktu, 52. panta 2. punktu un 64. pantu,

apspriedusies ar Publiskā iepirkuma padomdevēju komiteju,

tā kā:

(1)

Direktīvās 89/665/EEK un 2004/18/EK ir noteikta prasība piegāžu, būvdarbu un pakalpojumu publisko iepirkumu līgumus izsludināt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Paziņojumos attiecībā uz šīm publikācijām jāiekļauj informācija, kas norādīta minētajās direktīvās.

(2)

Direktīvās 92/13/EEK un 2004/17/EK ir noteikta prasība publisko iepirkumu līgumus ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarē izsludināt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Paziņojumos attiecībā uz šīm publikācijām jāiekļauj informācija, kas norādīta minētajās direktīvās.

(3)

Direktīvā 2009/81/EK ir noteikta prasība, ka daži būvdarbu līgumi, piegādes līgumi un pakalpojumu līgumi aizsardzības un drošības jomā jāizsludina Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Paziņojumos attiecībā uz šīm publikācijām jāiekļauj informācija, kas norādīta minētajās direktīvās.

(4)

Komisijas 2005. gada 7. septembra Regulā (EK) Nr. 1564/2005, ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai iepirkuma procedūru ietvaros (6), ir noteiktas standarta veidlapas, kas paredzētas ar Direktīvām 2004/17/EK un 2004/18/EK un ar Direktīvām 89/665/EEK un 92/13/EEK.

(5)

Lai izpildītu Direktīvas 2009/81/EK prasības un nodrošinātu pilnu Direktīvas 89/665/EK, 92/13/EEK, 2004/17/EK un 2004/18/EK iedarbīgumu, ir jāpielāgo un jāpapildina Regulas (EK) Nr. 1564/2005 pielikumā iekļautās veidlapas. Tāpat jāatjaunina daži standarta veidlapu elementi, lai ņemtu vērā tehnikas attīstību. Ņemot vērā vajadzīgo korekciju skaitu un pakāpi, Regula (EK) Nr. 1564/2005 ir jāaizstāj.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Direktīvas 2004/17/EK 41. līdz 44. pantā un 63. pantā minēto paziņojumu publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī līgumslēdzēji izmanto standarta veidlapas, kas dotas šīs regulas IV līdz IX, XII un XIII pielikumā.

2. pants

Direktīvas 2004/18/EK 35., 36., 58., 64., 69. un 70. pantā minēto paziņojumu publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī līgumslēdzējas iestādes izmanto standarta veidlapas, kas dotas šīs regulas I, II, III un VIII līdz XIII pielikumā.

3. pants

Direktīvas 89/665/EEK un Direktīvas 92/13/EEK 3.a pantā minēto paziņojumu publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji izmanto standarta veidlapu, kas dota šīs regulas XIV pielikumā.

4. pants

Direktīvas 2009/81/EK 30., 32., 52. un 64. pantā minēto paziņojumu publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji izmanto standarta veidlapas, kas dotas šīs regulas XV līdz XVIII pielikumā.

5. pants

Regulu (EK) Nr. 1564/2005 atceļ.

6. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 19. augusts

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 395, 30.12.1989., 33. lpp.

(2)  OV L 76, 23.3.1992., 14. lpp.

(3)  OV L 134, 30.4.2004., 1. lpp.

(4)  OV L 134, 30.4.2004., 114. lpp.

(5)  OV L 216, 20.8.2009., 76. lpp.

(6)  OV L 257, 1.10.2005., 1. lpp.


Pielikumu saraksts

I pielikums.

Standarta veidlapa Nr. 1.

Iepriekšējs informatīvs paziņojums

II pielikums.

Standarta veidlapa Nr. 2.

Paziņojums par līgumu

III pielikums.

Standarta veidlapa Nr. 3.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

IV pielikums.

Standarta veidlapa Nr. 4.

Periodisks informatīvs paziņojums – sabiedriskie pakalpojumi

V pielikums.

Standarta veidlapa Nr. 5.

Paziņojums par līgumu – sabiedriskie pakalpojumi

VI pielikums.

Standarta veidlapa Nr. 6.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – sabiedriskie pakalpojumi

VII pielikums.

Standarta veidlapa Nr. 7.

Kvalifikācijas sistēma – sabiedriskie pakalpojumi

VIII pielikums.

Standarta veidlapa Nr. 8.

Paziņojums par pircēja profilu

IX pielikums.

Standarta veidlapa Nr. 9.

Vienkāršots paziņojums par līgumu, kas balstās uz dinamisko iepirkumu sistēmu

X pielikums.

Standarta veidlapa Nr. 10.

Būves koncesija

XI pielikums.

Standarta veidlapa Nr. 11.

Paziņojums par līgumu – līgumi, kuru slēgšanas tiesības piešķir koncesionārs, kas nav līgumslēdzēja iestāde

XII pielikums.

Standarta veidlapa Nr. 12.

Paziņojums par metu konkursu

XIII pielikums.

Standarta veidlapa Nr. 13.

Metu konkursa rezultāti

XIV pielikums.

Standarta veidlapa Nr. 15.

Paziņojums par brīvprātīgu ex ante pārskatāmību

XV pielikums.

Standarta veidlapa Nr. 16.

Iepriekšējs informatīvs paziņojums – aizsardzības un drošības joma

XVI pielikums.

Standarta veidlapa Nr. 17.

Paziņojums par līgumu – aizsardzības un drošības joma

XVII pielikums.

Standarta veidlapa Nr. 18.

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu – aizsardzības un drošības joma

XVIII pielikums.

Standarta veidlapa Nr. 19.

Paziņojums par apakšlīgumu – aizsardzības un drošības joma

I PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

II PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

III PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

IV PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

V PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

VI PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

VII PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

VIII PIELIKUMS

Image

Image

Image

IX PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

X PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

XI PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

XII PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

XIII PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

PIELIKUMS XIV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

XV PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

XVI PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

XVII PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

XVIII PIELIKUMS

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Augša