EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32011R0657

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 657/2011 z dne 7. julija 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima Besedilo velja za EGP

UL L 180, 8.7.2011, str. 39–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 30/09/2011; razveljavil 32011R0961

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/657/oj

8.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 180/39


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 657/2011

z dne 7. julija 2011

o spremembi Uredbe (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtev živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), in zlasti člena 53(1)(b)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 53 Uredbe (ES) št. 178/2002 dopušča možnost, da se za živila in krmo, uvožene iz tretje države, zaradi varovanja zdravja ljudi, živali ali okolja sprejmejo ustrezni nujni ukrepi Unije, kadar tveganja ni mogoče na zadovoljiv način obvladati z ukrepi posameznih držav članic.

(2)

Po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima 11. marca 2011 je bila Komisija obveščena, da so vrednosti radionuklidov v nekaterih živilih s poreklom iz Japonske, npr. v mleku in špinači, presegle vrednosti aktivnosti, ki veljajo za živila na Japonskem. Takšna kontaminacija lahko pomeni tveganje za zdravje ljudi in živali v Uniji, zato je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (2).

(3)

Komisija je bila 14. junija 2011 obveščena o odkritju visoke ravni radioaktivnega cezija v listih zelenega čaja, ki izvira iz prefekture Šizuoka. To odkritje je 15. junija 2011 potrdilo še pet odkritij visoke ravni radioaktivnega cezija v listih zelenega čaja, ki izvira iz prefekture Šizuoka. Navedena prefektura ne spada med prefekture prizadetega območja, za katere se zahteva preskušanje vse krme in živil s poreklom iz navedenih prefektur pred izvozom v EU. Zaradi teh nedavnih odkritij je primerno dodati prefekturo Šizuoka med prefekture prizadetega območja.

(4)

Rezultati visokega števila vzorcev, ki so jih japonski organi odvzeli z živil, proizvedenih v prefekturah Niigata in Jamagata, so pokazali, da je proizvodnja krme in živil v navedenih prefekturah le v zelo omejenem obsegu prizadeta zaradi nesreče v jedrski elektrarni Fukušima, saj noben vzorec ni presegel ravni radioaktivnosti, v skoraj vseh vzorcih ni bilo mogoče zaznati radioaktivnosti in le v nekaj vzorcih je bila odkrita nizka raven radioaktivnosti. Zato je primerno navedeni prefekturi črtati s seznama prefektur prizadetega območja, za katere se zahteva preskušanje vse krme in živil s poreklom iz navedenih prefektur pred izvozom v EU.

(5)

Zato je primerno Uredbo (EU) št. 297/2011 ustrezno spremeniti in ob tem ohraniti datum njene veljavnosti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 297/2011 se spremeni:

(1)

v členu 2 se odstavka 3 in 4 nadomestita z naslednjim:

„3.   Vsako pošiljko proizvodov iz člena 1, ki zapusti Japonsko po dnevu začetka veljavnosti te uredbe, spremlja izjava, ki potrjuje, da:

(a)

so bili proizvodi nabrani in/ali predelani pred 11. marcem 2011 ali

(b)

proizvodi izvirajo in so poslani iz prefekture, ki ni prefektura Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagava in Šizuoka, ali

(c)

so proizvodi poslani iz prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagava in Šizuoka, vendar ne izvirajo iz katere od navedenih prefektur in med tranzitom niso bili izpostavljeni radioaktivnosti, ali

(d)

pri proizvodih, ki izvirajo iz prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba, Kanagava in Šizuoka, vrednost radionuklidov jod-131, cezij-134 in cezij-137 v njih ne presega mejnih vrednosti iz Priloge II k tej uredbi. Navedena določba se uporablja tudi za proizvode, ki so ulovljeni ali nabrani v obalnih vodah navedenih prefektur, ne glede na kraj prispetja na kopno.

4.   Izjavo iz odstavka 3, ki je določena v Prilogi I, podpiše pooblaščeni predstavnik japonskega pristojnega organa. V primeru proizvodov iz točke (d) odstavka 3 je izjavi priloženo poročilo o analizi.“

(2)

Priloga I se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. julija 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  UL L 80, 26.3.2011, str. 5.


PRILOGA

„PRILOGA I

Image Besedilo slike Image Besedilo slike

Na vrh