EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32011R0585

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 585/2011 ( 2011. gada 17. jūnijs ), ar ko nosaka pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus augļu un dārzeņu nozarē

OV L 160, 18.6.2011., 71./79. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 12/03/2014: Šis tiesību akts ticis izmainīts. Pašreizējā konsolidētā versija: 03/08/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/585/oj

18.6.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/71


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 585/2011

(2011. gada 17. jūnijs),

ar ko nosaka pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus augļu un dārzeņu nozarē

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulu (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (1), un jo īpaši tās 191. pantu saistībā ar tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Savienības augļu un dārzeņu tirgū valda vēl nebijusi krīze, kurai par iemeslu ir nāvējošās baktērijas Escherichia coli (E. coli) izraisītais hemorāģiska kolīta uzliesmojums Vācijā, pēc kura tika pieņemts, ka tas saistīts ar dažu svaigu augļu un dārzeņu lietošanu uzturā. Krīze sākās 2011. gada 26. maijā, kad presē parādījās ziņas par to, ka slimības uzliesmojuma cēlonis meklējams gurķos.

(2)

Vairākas dalībvalstis un trešās valstis ir pieņēmušas profilakses pasākumus, un pēkšņais patērētāju uzticības zudums, kuru izraisīja šķietami lielais sabiedrības veselības apdraudējums, rada ļoti nopietnus traucējumus Savienības augļu un dārzeņu tirgū, īpaši attiecībā uz Savienībā audzētiem gurķiem, tomātiem, saldo papriku, cukini un dažiem salātu un endīviju grupas produktiem.

(3)

Ņemot vērā pašreizējo un gaidāmo tirgus situāciju un paturot prātā faktu, ka Regulā (EK) Nr. 1234/2007 un Komisijas 2007. gada 21. decembra Regulā (EK) Nr. 1580/2007, ar ko nosaka [Padomes] Regulu (EK) Nr. 2200/96, (EK) Nr. 2201/96 un (EK) Nr. 1182/2007 īstenošanas noteikumus augļu un dārzeņu nozarē (2), kas no 2011. gada 22. jūnija tiks aizstāta ar Komisijas 2011. gada 7. jūnija Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 piemērošanai attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari (3), nav paredzēti konkrēti nozares instrumenti, kuri ir piemēroti praktisko problēmu risināšanai augļu un dārzeņu nozarē, ir steidzamības kārtā un uz ierobežotu laika posmu jāpieņem ārkārtas pasākumi.

(4)

Ārkārtas pasākumi būtu jāattiecina vienīgi uz gurķiem, tomātiem, saldo papriku, cukini un dažiem salātu un endīviju grupas produktiem, jo šie ir galvenie produkti, kurus skārusi krīze augļu un dārzeņu nozarē.

(5)

Ņemot vērā augļu un dārzeņu nozares specifiskumu, Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.c panta 2. punktā minētie krīzes pārvaldības un tirgus atbalsta pasākumi ir vispiemērotākie, lai atbalstītu atzītas augļu un dārzeņu ražotāju organizācijas.

(6)

Savienībai jāpiešķir papildu atbalsts attiecībā uz lietošanai svaigā veidā paredzētu gurķu, tomātu, saldās paprikas, cukini un salātu un endīviju grupas produktu izņemšanu no tirgus, priekšlaicīgu novākšanu un ražas nenovākšanu. Ņemot vērā ievērojamos traucējumus augļu un dārzeņu tirgū un ražotāju visai zemo līdzdalību ražotāju organizācijās dažās dalībvalstīs, ir nepieciešams piešķirt Savienības atbalstu par šādiem pasākumiem arī tiem augļu un dārzeņu ražotājiem, kuri nav atzītas ražotāju organizācijas locekļi un kuri ar atzītu ražotāju organizāciju ir parakstījuši līgumu par gurķu, tomātu, saldās paprikas, cukini un dažu salātu un endīviju grupas produktu izņemšanu no tirgus.

(7)

Vienādas piemērošanas labad un lai izvairītos no kompensāciju pārmaksāšanas, Savienības līmenī jānosaka maksimālais Savienības atbalsta apmērs par izņemšanu no tirgus, ražas priekšlaicīgu novākšanu un ražas nenovākšanu. Lai ņemtu vērā ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas pasākumu specifiskumu, dalībvalstīm ir jāizraugās uz hektāriem balstītā pieeja, pamatojoties uz datiem par ražu, nevis uz kilogramiem balstītā pieeja.

(8)

Ražotāju organizācijas ir galvenie dalībnieki augļu un dārzeņu nozarē, un tās ir piemērotākais ķēdes posms, lai nodrošinātu, ka Savienības atbalstu izmaksā ražotājiem, kuri nav atzītu ražotāju organizāciju biedri. Tām ir jānodrošina, ka Savienības atbalstu maksā arī ražotājiem, kas nav atzītas ražotāju organizācijas biedri, noslēdzot līgumu. Tā kā ne visām dalībvalstīm ir vienāda organizēšanās pakāpe augļu un dārzeņu tirgus piedāvājuma pusē, ir lietderīgi atļaut dalībvalsts kompetentajai iestādei maksāt Savienības atbalstu tieši ražotājiem pienācīgi pamatotos gadījumos.

(9)

Budžeta disciplīnas nolūkos ir jāparedz maksimālais izdevumu apjoms, ko finansēs Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF), un jāizveido paziņošanas un uzraudzības sistēma, pēc kuras dalībvalstis informēs Komisiju par darbībām, kas saistītas ar izņemšanu no tirgus, ražas priekšlaicīgu novākšanu un ražas nenovākšanu.

(10)

Lai mazinātu augļu un dārzeņu nozarei nodarītā kaitējuma ietekmi, šai regulai jāaptver periods, kas sākas 2011. gada 26. maijā. Steidzamības dēļ regulai jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas.

(11)

Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

1.   Ražotāju organizācijām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1234/2007 122. panta a) punkta iii) apakšpunktā, un ražotājiem, kas nav minēto organizāciju biedri, piešķir atbalstu laika posmā no 2011. gada 26. maija līdz 30. jūnijam un saistībā ar turpmāk minētajiem augļu un dārzeņu nozares produktiem, kas paredzēti lietošanai uzturā svaigā veidā:

a)

tomāti ar KN kodu 0702 00 00;

b)

salāti ar KN kodu 0705 11 00 un KN kodu 0705 19 00 un krokainās un platlapu endīvijas ar KN kodu 0705 29 00;

c)

gurķi ar KN kodu 0707 00 05;

d)

saldā paprika ar KN kodu 0709 60 10;

e)

cukini ar KN kodu 0709 90 70.

2.   Saskaņā ar šo regulu veiktos pasākumus uzskata par intervences pasākumiem lauksaimniecības tirgus regulēšanai Padomes Regulas (EK) Nr. 1290/2005 (4) 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē.

2. pants

Atbalsta maksimālā summa

Savienības kopējie izdevumi šīs regulas vajadzībām nepārsniedz EUR 210 000 000. Tos finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un izmanto vienīgi tam, lai finansētu šajā regulā paredzētos pasākumus.

3. pants

Noteikumu piemērojamība

Ja vien šajā regulā nav skaidri noteikts citādi, Regulu (EK) Nr. 1234/2007, Regulu (EK) Nr. 1580/2007 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 piemēro ražotāju organizācijām un to biedriem un mutatis mutandis piemēro 5. pantā minētajiem ražotājiem.

4. pants

Ražotāju organizācijas

1.   Regulas (EK) Nr. 1580/2007 80. panta 2. punktā un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 79. panta 2. punktā minēto maksimālo apjomu – 5 % – nepiemēro attiecībā uz produktiem, kas minēti šīs regulas 1. panta 1. punktā, ja šos produktus izņem no tirgus minētajā pantā noteiktajā laika posmā.

2.   Regulas (EK) Nr. 1580/2007 85. panta 2. punktā un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 84. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos ražas nenovākšanas pasākumus attiecībā uz šīs regulas 1. panta 1. punktā minētajiem produktiem un laika posmu var veikt arī tad, ja komerciāli izmantojama produkcija novākta no attiecīgās ražošanas platības parastā ražošanas cikla laikā. Šādos gadījumos Regulas (EK) Nr. 1580/2007 86. panta 4. punktā un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 85. panta 4. punktā minēto kompensācijas lielumu proporcionāli samazina atbilstoši jau novāktajai produkcijai, kā noteikts, pamatojoties uz attiecīgo ražotāju organizāciju grāmatvedības un/vai nodokļu datiem.

3.   Attiecībā uz izņemto produktu galamērķiem, kas nav bezmaksas izplatīšana, Savienības iemaksa maksimālajās summās, ko nosaka dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1580/2007 80. pantu vai saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 79. pantu, nepārsniedz summas, kas norādītas šīs regulas I pielikuma A daļā,. Minētās summas dubulto gadījumā, ja produktus paredzēts izplatīt bez maksas.

4.   Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.c panta 2. punkta otrajā daļā minēto maksimālo apjomu – viena trešdaļa no izdevumiem – un Regulas (EK) Nr. 1580/2007 67. panta 1. punkta c) apakšpunktā un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 66. panta 3. punkta c) apakšpunktā minēto maksimālo apjomu – 25 % – darbības fonda summas palielināšanai nepiemēro attiecībā uz izdevumiem par šā panta 1. un 2. punktā minētajiem pasākumiem laika posmā, kas minēts 1. panta 1. punktā.

5.   Savienības papildu atbalstu piešķir par izņemšanu no tirgus, ražas nenovākšanu un ražas priekšlaicīgu novākšanu attiecībā uz 1. panta 1. punktā minētajiem produktiem un laika posmu. Atbalsts ražas priekšlaicīgai novākšanai attiecas vienīgi uz produktiem, kuri atrodas uz lauka un kurus patiešām ievāc nenogatavojušos.

Savienības papildu atbalstu neiekļauj ražotāju organizāciju darbības programmās un neņem vērā, lai aprēķinātu Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.d panta 2. punktā minēto maksimālo apjomu 4,1 % un 4,6 % apmērā.

Savienības papildu atbalsta summas par izņemšanu no tirgus ir norādītas šīs regulas I pielikuma B daļā.

Ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas gadījumā dalībvalstis nosaka Savienības papildu atbalsta summas par hektāru tādā apmērā, kas aptver vairāk nekā 90 % no summām, kuras šīs regulas I pielikuma B daļā noteiktas par izņemšanu no tirgus.

Savienības papildu atbalstu piešķir pat tad, ja ražotāju organizācijas savās darbības programmās minētās darbības nav paredzējušas.

6.   Izdevumi saskaņā ar šo pantu ir ražotāju organizāciju darbības fonda daļa. Regulas (EK) Nr. 1234/2007 103.b panta 2. punktu un 103.d panta 1. punktu nepiemēro Savienības papildu atbalstam, kas minēts šā panta 5. punktā.

5. pants

Ražotāji, kas nav ražotāju organizāciju biedri

1.   Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotājiem, kuri nav atzītas ražotāju organizācijas biedri (turpmāk – “ražotāji, kas nav biedri”), piešķir, lai tiktu veiktas izņemšanas, ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas darbības attiecībā uz 1. panta 1. punktā minētajiem produktiem un laika posmu. Ja ražotāju organizācijas atzīšana ir uz laiku apturēta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1580/2007 116. panta 2. punktu vai Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 114. panta 2. punktu, šīs regulas vajadzībām uzskata, ka organizācijas biedri ir ražotāji, kas nav biedri.

Atbalsts ražas priekšlaicīgai novākšanai attiecas vienīgi uz produktiem, kuri fiziski atrodas uz lauka un kurus patiešām novāc nenogatavojušos.

2.   Ja notiek izņemšana no tirgus, ražotāji, kas nav biedri, paraksta līgumu ar atzītu ražotāju organizāciju.

Savienības atbalstu šādiem ražotājiem maksā ražotāju organizācija, ar kuru viņi parakstījusi šādu līgumu. Regulas 4. panta 5. punkta otro un piekto daļu un 4. panta 6. punktu piemēro mutatis mutandis.

3.   Atbalsta summas, ko 2. punktā minētajā situācijā piešķir saskaņā ar 1. punktu, ir summas, kas norādītas I pielikuma B daļā, mīnus summas, kas atbilst faktiskajām izmaksām, kuras ražotāju organizācijām radušās saistībā ar attiecīgo produktu izņemšanu no tirgus, un ko patur ražotāju organizācija. Minētās izmaksas apliecinošie dokumenti ir rēķini. Ražotāju organizācijas šīs regulas piemērošanas vajadzībām akceptē visus pieņemamus to ražotāju pieprasījumus, kuri nav ražotāju organizāciju biedri.

4.   Pienācīgi pamatotos gadījumos, tādos kā zema ražotāju organizēšanās pakāpe attiecīgajās dalībvalstīs, un nediskriminējošā veidā dalībvalstis var atļaut ražotājam, kas nav biedrs, izdarīt paziņojumu dalībvalsts kompetentajai iestādei, nevis parakstīt 2. punktā minēto līgumu. Šādiem paziņojumiem mutatis mutandis piemēro Regulas (EK) Nr. 1580/2007 79. pantu vai Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 78. pantu.

Minētajos gadījumos dalībvalsts kompetentā iestāde Savienības atbalstu maksā tieši ražotājam un saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Atbalsta summas ir I pielikuma B daļā noteiktās summas.

5.   Ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas gadījumā ražotāji, kas nav biedri, izdara attiecīgus paziņojumus dalībvalsts kompetentajai iestādei saskaņā ar sīki izstrādātiem noteikumiem, kurus dalībvalsts pieņēmusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1580/2007 86. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 85. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

Par ražas nenovākšanu un ražas priekšlaicīgu novākšanu maksājamā Savienības atbalsta summas ir tādas, kādas paredzētas 4. panta 5. punkta ceturtajā daļā.

6. pants

Pārbaudes attiecībā uz izņemšanu no tirgus, ražas nenovākšanu un ražas priekšlaicīgu novākšanu

1.   Izņemšanai darbībām, kas minētas 4. un 5. pantā, piemēro pirmā līmeņa pārbaudes saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1580/2007 110. pantu un Īstenošanas regulas (EK) Nr. 543/2011 108. pantu. Tomēr minētās pārbaudes piemēro tikai 10 % no produktu daudzuma, kas izņemts no tirgus.

Izņemšanas darbībām, kas minētas 5. panta 4. punktā, pirmā līmeņa pārbaudes aptver 100 % no izņemto produktu daudzuma.

2.   Regulas 4. un 5. pantā definētajām ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas darbībām piemēro Regulas (EK) Nr. 1580/2007 112. pantā un Regulas (ES) Nr. 543/2011 110. pantā paredzētās pārbaudes un nosacījumus, izņemot attiecībā uz prasību, ka nav veikta daļēja ražas novākšana. Pārbaudes veic attiecībā uz 10 % no 4. panta 2. punktā minētajām ražošanas platībām.

Attiecībā uz 5. panta 5. punktā minētajām ražas nenovākšanas un ražas priekšlaicīgas novākšanas darbībām pārbaudes aptver 100 % no ražošanas platībām.

7. pants

Paziņojumi

1.   Dalībvalstis sākot no šīs regulas spēkā stāšanās dienas katru trešdienu (pirms plkst. 12.00 pēc Briseles laika) paziņo Komisijai par paziņojumiem, kas iepriekšējā nedēļā saņemti no ražotāju organizācijām un ražotājiem, kas nav biedri. Minētie paziņojumi attiecas uz darbībām, kas jāveic šīs regulas vajadzībām, un aptver daudzumus, platības un Savienības izdevumu maksimālās summas par katru no 1. panta 1. punktā minētajiem produktiem.

Dalībvalstis izmanto II pielikumā noteiktā parauga veidlapas.

Dalībvalstis 2011. gada 22. jūnijā paziņo Komisijai informāciju, kas minēta pirmajā daļā, izmantojot II pielikumā noteiktā parauga veidlapas, attiecībā uz izņemšanas, ražas nenovākšanas vai ražas priekšlaicīgas novākšanas darbībām, kas veiktas no 2011. gada 26. maija līdz šīs regulas spēkā stāšanās dienai.

2.   Dalībvalstis līdz 2011. gada 18. jūlijam paziņo Komisijai informāciju par kopējiem izņemtajiem daudzumiem, kopējo platību, kurā veiktas ražas nenovākšanas vai ražas priekšlaicīgas novākšanas darbības, un Savienības kopējā atbalsta pieprasījumus saistībā ar izņemšanas un ražas nenovākšanas darbībām.

Dalībvalstis izmanto III pielikumā noteiktā parauga veidlapas.

Savienības atbalstu nepiešķir par izņemšanas, ražas nenovākšanas vai ražas priekšlaicīgas novākšanas darbībām, kas nav paziņotas Komisijai saskaņā ar šo punktu.

3.   Ja Savienības atbalsta pieprasījumi, kas paziņoti saskaņā ar 2. punktu, pārsniedz 2. pantā minēto maksimālo atbalsta summu, Komisija bez Regulas (EK) Nr. 1234/2007 195. panta 1. punktā minētās komitejas palīdzības nosaka piešķīruma koeficientu kopējā pieejamā Savienības atbalsta piešķīrumam, pamatojoties uz saņemtajiem pieprasījumiem. Ja atbalsta pieprasījumi nepārsniedz atbalsta maksimālo summu, piešķīruma koeficients ir 100 %.

Dalībvalstis piemēro piešķīruma koeficientu visiem 8. pantā minētajiem pieteikumiem.

8. pants

Pieteikšanās Savienības atbalstam un atbalsta maksājumi

1.   Ražotāju organizācijas piesakās 4. panta 5. punktā un 5. panta 2. punktā minētā Savienības atbalsta maksājumiem līdz 2011. gada 11. jūlijam.

2.   Atkāpjoties no termiņiem, kas noteikti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1580/2007 73. pantu un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 72. pantu, ražotāju organizācijas šīs regulas 4. panta 1. līdz 4. punktā minētā kopējā Savienības atbalsta maksājumiem piesakās līdz 2011. gada 11. jūlijam saskaņā ar kārtību, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1580/2007 73. pantā un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 72. pantā.

Regulas (EK) Nr. 1580/2007 73. panta trešajā daļā un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 72. pantā minēto maksimālo apjomu – 80 % no darbības programmas sākotnēji apstiprinātās atbalsta summas – nepiemēro.

3.   Ražotāji, kas nav biedri, 5. panta 4. un 5. punktā minētajās situācijās paši piesakās Savienības atbalsta maksājumiem dalībvalsts kompetentajā iestādē līdz 2011. gada 11. jūlijam. Dalībvalstis izraugās kompetentās iestādes līdz 2011. gada 30. jūnijam.

4.   Šā panta 1., 2. un 3. punktā minētajiem pieteikumiem pievieno attaisnojošus dokumentus, kas pamato pieprasītā Savienības atbalsta summu un ietver pieteikuma iesniedzēja rakstisku apliecinājumu, ka viņš nav saņēmis dubultu Savienības vai valsts finansējumu vai kompensāciju atbilstoši apdrošināšanas polisei attiecībā uz darbībām, par kurām var piešķirt Savienības atbalstu saskaņā ar šo regulu.

5.   Dalībvalstu kompetentās iestādes neveic maksājumus, pirms noteikts 7. panta 3. punktā minētais piešķīruma koeficients. Tās nodrošina, ka visus maksājumus, kas jāveic šīs regulas piemērošanas vajadzībām, izdara vēlākais 2011. gada 15. oktobrī.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2011. gada 17. jūnijā

Komisijas vārdā

priekšsēdētājs

José Manuel BARROSO


(1)  OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp.

(2)  OV L 350, 31.12.2007., 1. lpp.

(3)  OV L 157, 15.6.2011., 1. lpp.

(4)  OV L 209, 11.8.2005., 1. lpp.


I PIELIKUMS

A   DAĻA

Savienības iemaksas maksimālā summa, lai piešķirtu atbalstu par izņemšanu no tirgus, kā paredzēts 4. panta 3. punktā

1. panta 1. punktā minētie produkti

Maksimālais atbalsts (EUR/100 kg)

Salāti un krokainās un platlapu endīvijas

15,5

Gurķi

9,6

Saldā paprika

17,8

Cukini

11,8


B   DAĻA

Savienības papildu atbalsta maksimālā summa par izņemšanu no tirgus, kā minēts 4. panta 5. punktā

1. panta 1. punktā minētie produkti

Maksimālais atbalsts (EUR/100 kg)

Tomāti

33,2

Salāti un krokainās un platlapu endīvijas

38,9

Gurķi

24,0

Saldā paprika

44,4

Cukini

29,6


II PIELIKUMS

Paziņojumu veidlapas, kas minētas 6. panta 1. punktā

PAZIŅOJUMS PAR IZŅEMŠANU NO TIRGUS

Valsts:

 

Datums:  (1):

 

Produkts (2)

Ražotāju organizācijas

Ražotāji, kas nav biedri

Es atbalsts kopā

EUR

Daudzumi, kas jāizņem no tirgus

(t)

ES papildu atbalsts

EUR

(Īstenošanas regulas (ES) Nr. 585/2011 4. panta 5. punkts)

ES darbības fonda atbalsts

EUR

(Regulas 1580/2007 80. panta 1. punkts un Īstenošanas regulas 543/2011 79. panta 1. punkts (3)

Es atbalsts kopā

EUR

Daudzumi, kas jāizņem no tirgus

(t)

ES papildu atbalsts

EUR

(Īstenošanas regulas (ES) Nr. 585/2011 5. panta 3. un 4. punkts)

Gurķi

 

 

 

 

 

 

 

Tomāti

 

 

 

 

 

 

 

Salāti un endīvijas

 

 

 

 

 

 

 

Saldā paprika

 

 

 

 

 

 

 

Cukini

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojuma pirmajā dienā aizpilda šādu tabulu:

Maksimālās atbalsta summas, ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar Regulas 1580/2007 80. panta 1. punktu un Regulas (ES) 543/2011 79. panta 1. punktu:

 

Savienības iemaksa

(EUR/100 kg)

Ražotāju organizācijas iemaksa

(EUR/100 kg)

Gurķi

 

 

Salāti un endīvijas

 

 

Saldā paprika

 

 

Cukini

 

 

PAZIŅOJUMS PAR RAŽAS PRIEKŠLAICĪGU NOVĀKŠANU / RAŽAS NENOVĀKŠANU

Valsts:

 

Datums:  (4):

 

Produkts (5)

Ražotāju organizācijas

Ražotāji, kas nav biedri

Es atbalsts kopā

EUR

Platība

(ha) (6)

Atbalsta ES daļa

EUR

(Regulas 1580/2007 86. panta 4. punkts/ Īstenošanas regulas 543/2011 85. panta 4. punkts (7)

ES papildu atbalsts

EUR

(Īstenošanas regulas (ES) Nr. 585/2011 4. panta 5. punkts)

Es atbalsts kopā

EUR

Platība

(ha) (6)

ES atbalsts

EUR

(Īstenošanas regulas (ES) Nr. 585/2011 5. panta 5. punkts)

Gurķi

 

 

 

 

 

 

 

Tomāti

 

 

 

 

 

 

 

Salāti un endīvijas

 

 

 

 

 

 

 

Saldā paprika

 

 

 

 

 

 

 

Cukini

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

Paziņojuma pirmajā dienā aizpilda šādu tabulu:

Maksimālās atbalsta summas, ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar Regulas 1580/2007 86. panta 4. punktu un Regulas (ES) 543/2011 85. panta 4. punktu:

 

Uz lauka audzēti dārzeņi

Siltumnīcās audzēti dārzeņi

Savienības iemaksa

(EUR/ha)

Ražotāju organizācijas iemaksa

(EUR/ha)

Savienības iemaksa

(EUR/ha)

Ražotāju organizācijas iemaksa

(EUR/ha)

Tomāti

 

 

 

 

Gurķi

 

 

 

 

Salāti un endīvijas

 

 

 

 

Saldā paprika

 

 

 

 

Cukini

 

 

 

 


(1)  Par katru nedēļu aizpilda atsevišķu excel darblapu (attiecībā uz dalībvalstīm, kas izdarījušas agrīnus paziņojumus, – ietverot arī nulles paziņojumus par nedēļām, kurās nav notikušas attiecīgās darbības).

(2)  Produkti, kā definēts 1. panta 1. punktā.

(3)  Aprēķinā ņem vērā tikai Savienības iemaksu piemēram, par tomātiem: 3,6325 EUR/100 kg.

(4)  Par katru nedēļu aizpilda atsevišķu excel darblapu (attiecībā uz dalībvalstīm, kas izdarījušas agrīnus paziņojumus, – ietverot arī nulles paziņojumus par nedēļām, kurās nav notikušas attiecīgās darbības).

(5)  Produkti, kā definēts 1. panta 1. punktā.

(6)  Ja komerciāli izmantojama produkcija jau ir novākta, reģistrējamais skaitlis atbilst līdzvērtīgai platībai, kurā produkcija nav novākta.

(7)  Aprēķinā ņem vērā tikai Savienības iemaksu.


III PIELIKUMS

Paziņojumu veidlapas, kas minētas 7. panta 2. punktā

PAZIŅOJUMS PAR IZŅEMŠANU NO TIRGUS

Valsts:

 

Datums:

No 2011. gada 26 maija līdz 30. jūnijam

Produkts (1)

Ražotāju organizācijas

Ražotāji, kas nav biedri

ES atbalsts kopā

EUR

No tirgus izņemtais daudzums kopā

(t)

ES papildu atbalsts

EUR

(Īstenošanas regulas (ES) Nr. 585/2011 4. panta 5. punkts)

ES darbības fonda atbalsts

EUR

(Regulas 1580/2007 80. panta 1. punkts un Īstenošanas regulas 543/2011 79. panta 1. punkts (2)

ES atbalsts kopā

EUR

No tirgus izņemtais daudzums kopā

(t)

ES papildu atbalsts

EUR

(Īstenošanas regulas (ES) Nr. 585/2011 5. panta 3. un 4. punkts)

Gurķi

 

 

 

 

 

 

 

Tomāti

 

 

 

 

 

 

 

Salāti un endīīvijas

 

 

 

 

 

 

 

Saldā paprika

 

 

 

 

 

 

 

Cukini

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

PAZIŅOJUMS PAR RAŽAS PRIEKŠLAICĪGU NOVĀKŠANU / NENOVĀKŠANU

Valsts:

 

Datums:

No 2011. gada 26 maija līdz 30. jūnijam

Produkts (3)

Ražotāju organizācijas

Ražotāji, kas nav biedri

ES atbalsts kopā

EUR

Platība

(ha) (4)

Atbalsta ES daļa

EUR

(Regulas 1580/2007 86. panta 4. punkts/ Īstenošanas regulas 543/2011 85. panta 4. punkts (5)

ES papildu atbalsts

EUR

(Īstenošanas regulas (ES) Nr. 585/2011 4. panta 5. punkts)

ES atbalsts kopā

EUR

Platība

(ha) (4)

ES atbalsts

EUR

(Īstenošanas regulas (ES) Nr. 585/2011 5. panta 5. punkts)

Gurķi

 

 

 

 

 

 

 

Tomāti

 

 

 

 

 

 

 

Salāti un endīvijas

 

 

 

 

 

 

 

Saldā paprika

 

 

 

 

 

 

 

Cukini

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Produkti, kā definēts 1. panta 1. punktā.

(2)  Aprēķinā ņem vērā tikai Savienības iemaksu piemēram, par tomātiem: 3,6325 EUR/100 kg.

(3)  Produkti, kā definēts 1. panta 1. punktā.

(4)  Ja komerciāli izmantojama produkcija jau ir novākta, reģistrējamais skaitlis atbilst līdzvērtīgai platībai, kurā produkcija nav novākta.

(5)  Aprēķinā ņem vērā tikai Savienības iemaksu


Augša