EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32011R0506

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 506/2011 z dne 23. maja 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima Besedilo velja za EGP

UL L 136, 24.5.2011, str. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 30/09/2011; razveljavil 32011R0961

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/506/oj

24.5.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 136/52


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 506/2011

z dne 23. maja 2011

o spremembi Uredbe (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), ter zlasti člena 53(1)(b)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 53 Uredbe (ES) št. 178/2002 dopušča možnost, da se za živila in krmo, uvožene iz tretje države, zaradi varovanja zdravja ljudi, živali ali okolja sprejmejo ustrezni nujni ukrepi Unije, kadar tveganja ni mogoče na zadovoljiv način obvladati z ukrepi posameznih držav članic.

(2)

Po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima 11. marca 2011 je bila Komisija obveščena, da so vrednosti radionuklidov v nekaterih živilih s poreklom iz Japonske, npr. v mleku in špinači, presegle vrednosti aktivnosti, ki veljajo za živila na Japonskem. Taka kontaminacija lahko pomeni tveganje za zdravje ljudi in živali v Uniji, zato je bila 25. marca 2011 sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (2).

(3)

Komisija je bila 12. maja 2011 obveščena o odkritju visoke ravni radioaktivnega cezija v listih zelenega čaja, ki izvira iz prefekture Kanagava. To odkritje so 13. maja 2011 potrdila še tri odkritja visoke ravni radioaktivnega cezija v listih zelenega čaja, ki izvira iz navedene prefekture. Navedena prefektura ne spada med 12 prefektur prizadetega območja, za katera se zahteva preskušanje vse krme in živil s poreklom iz navedenih prefektur pred izvozom v EU. Zaradi teh nedavnih odkritij je primerno dodati Kanagavo kot 13. prefekturo prizadetega območja.

(4)

Primerno je razjasniti zahteve za proizvode, ki so poslani s prizadetega območja, ampak izvirajo iz kakega predela zunaj prizadetega območja.

(5)

Zato je primerno ustrezno spremeniti Uredbo (EU) št. 297/2011.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 297/2011 se spremeni:

(1)

v členu 2 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Vsako pošiljko proizvodov iz člena 1, ki zapusti Japonsko po dnevu začetka veljavnosti te uredbe, spremlja izjava, ki potrjuje, da

so bili proizvodi nabrani in/ali predelani pred 11. marcem 2011, ali

proizvodi izvirajo in so poslani iz prefekture, ki ni prefektura Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamagata, Niigata, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba in Kanagava, ali

proizvodi so poslani iz prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamagata, Niigata, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba in Kanagava, ampak ne izvirajo iz katere od navedenih prefektur in niso bili izpostavljeni radioaktivnosti med tranzitom, ali

pri proizvodih, ki izvirajo iz prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamagata, Niigata, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio, Čiba in Kanagava, vrednost radionuklidov jod-131, cezij-134 in cezij-137 v njih ne presega mejnih vrednosti iz Priloge II k tej uredbi. Ta določba se uporablja tudi za proizvode, ki izvirajo iz obalnih voda navedenih prefektur, ne glede na kraj prispetja na kopno.“

(2)

v členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Pristojni organi na MKT ali DVT preverijo dokumentacijo pri vseh pošiljkah proizvodov iz člena 1 znotraj področja uporabe te uredbe, pri najmanj 10 % takih pošiljk proizvodov iz četrte alinee člena 2(3) in najmanj 20 % takih pošiljk proizvodov iz druge in tretje alinee člena 2(3), pa tudi preverijo njihovo identiteto in jih fizično pregledajo, vključno z izvedbo laboratorijskih analiz za prisotnost joda-131, cezija- 134 in cezija-137.“

(3)

V drugem pododstavku člena 9 se datum 30. junija 2011 nadomesti s 30. septembrom 2011.

(4)

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. maja 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  UL L 80, 26.3.2011, str. 5.


PRILOGA

„PRILOGA I

Image Image


Na vrh