EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32011R0351

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 351/2011 z dne z 11. aprila 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima Besedilo velja za EGP

UL L 97, 12.4.2011, str. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 30/09/2011; razveljavil 32011R0961

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/351/oj

12.4.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 97/20


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 351/2011

z dne z 11. aprila 2011

o spremembi Uredbe (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), ter zlasti člena 53(1)(b)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 53 Uredbe (ES) št. 178/2002 dopušča možnost, da se za živila in krmo, uvožene iz tretje države, zaradi varovanja zdravja ljudi, živali ali okolja sprejmejo ustrezni nujni ukrepi Unije, kadar tveganja ni mogoče na zadovoljiv način obvladati z ukrepi posameznih držav članic.

(2)

Po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima 11. marca 2011 je bila Komisija obveščena, da so vrednosti radionuklidov v nekaterih živilih s poreklom iz Japonske, npr. v mleku in špinači, presegle vrednosti aktivnosti, ki veljajo za živila na Japonskem. Takšna kontaminacija lahko pomeni tveganje za zdravje ljudi in živali v Uniji, zato je bila 25. marca 2011 sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima (2).

(3)

Uredba (EU) št. 297/2011 določa, da morajo japonski pristojni organi pregledati proizvode pred izvozom. Japonski pristojni organi so določili vrednosti aktivnosti za jod, cezij in plutonij v živilih. Komisija je bila 17. marca 2011 obveščena o teh vrednostih aktivnosti, ki se uporabljajo na Japonskem, vendar je bilo navedeno, da so bile te vrednosti aktivnosti sprejete kot začasni ukrep. Japonski organi so Komisijo prav tako obvestili, da se proizvodi, ki se ne smejo dati na japonski trg, ne smejo izvažati. Postalo je jasno, da se bodo te vrednosti aktivnosti uporabljale na Japonskem daljše obdobje. Zato je za zagotovitev skladnosti med pregledi pred izvozom, ki jih opravljajo japonski pristojni organi, in pregledi za vrednosti radionuklidov, ki se opravljajo na krmi in živilih, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, pri vstopu v EU, primerno začasno določiti v EU enake vrednosti aktivnosti radionuklidov v krmi in živilih iz Japonske, kot se uporabljajo na Japonskem, če so vrednosti nižje od vrednosti EU.

(4)

Ta uredba ne posega v znanstveno določene vrednosti iz Uredbe Sveta (Euratom) št. 3954/87 in uredb Komisije (Euratom) št. 944/89 in (Euratom) št. 770/90, ki se uporabljajo v primeru jedrske nesreče ali kakršnega koli drugega radiološkega dogodka na ozemlju EU. Ta uredba se uporablja za izotope stroncija, katerih vrednosti so določene v Uredbi (Euratom) št. 3954/87, saj na Japonskem te vrednosti niso določene.

(5)

Ker trenutno obstajajo dokazi, da so krma in živila iz nekaterih japonskih regij kontaminirani z radionuklidi jod-131, cezij-134 in cezij-137, in ker ni znakov, da so krma in živila, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, kontaminirani z drugimi radionuklidi, je primerno obvezne preglede omejiti na jod-131, cezij-134 in cezij-137. Države članice lahko tudi prostovoljno opravljajo analize glede prisotnosti drugih radionuklidov za zbiranje informacij o morebitni prisotnosti teh drugih radionuklidov. Zato je primerno v Prilogi II k tej uredbi navesti veljavne mejne vrednosti v zakonodaji EU ali vrednosti aktivnosti, ki veljajo na Japonskem, za radionuklide stroncij, plutonij in transplutonijeve elemente.

(6)

Zato je primerno ustrezno spremeniti Uredbo (EU) št. 297/2011.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 297/2011 se spremeni:

(1)

člen 2 se spremeni:

(a)

v odstavku 3 se tretja alinea nadomesti z naslednjim:

„—

v primeru proizvoda, ki izvira ali je poslan iz prefektur Fukušima, Gunma, Ibaraki, Točigi, Mijagi, Jamagata, Niigata, Nagano, Jamanaši, Saitama, Tokio in Čiba, vrednost radionuklidov jod-131, cezij-134 in cezij-137 v tem proizvodu ne presega mejnih vrednosti iz Priloge II k tej uredbi. Ta določba se uporablja tudi za proizvode, ki izvirajo iz obalnih voda teh prefektur, ne glede na kraj prispetja na kopno.“

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Vzorec izjave iz odstavka 3 je določen v Prilogi I. Izjavo podpiše pooblaščeni predstavnik japonskih pristojnih organov, v primeru proizvodov iz tretje alinee odstavka 3 pa jo spremlja tudi poročilo o analizi.“

(2)

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Neskladni proizvodi

Krma in živila, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani in ki niso v skladu z mejnimi vrednostmi iz Priloge II, se ne dajo na trg. Takšna neskladna krma in živila se varno odstranijo ali vrnejo v državo izvora.“

(3)

Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi.

(4)

Doda se nova Priloga II, katere besedilo je določeno v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. aprila 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  UL L 80, 26.3.2011, str. 5.


PRILOGA I

Image


PRILOGA II

Mejne vrednosti živil  (1) (Bq/kg)

 

Živila za dojenčke in male otroke

Mleko in mlečni izdelki

Druga živila, razen tekočih živil

Tekoča živila

Vsota izotopov stroncija, zlasti Sr-90

75

125

750

125

Vsota izotopov joda, zlasti I-131

100 (2)

300 (3)

2 000

300 (3)

Vsota izotopov plutonija in transplutonijevih elementov, ki sevajo alfa delcev, zlasti Pu-239, Am-241

1

1 (3)

10 (3)

1 (3)

Vsota vseh ostalih nuklidov z razpolovno dobo, daljšo od 10 dni, zlasti Cs-134 in Cs-137, razen C-14 in H-3

200 (3)

200 (3)

500 (3)

200 (3)


Mejne vrednosti krme  (4) (Bq/kg)

 

Krma

Vsota Cs-134 in Cs-137

500 (5)

Vsota izotopov joda, zlasti I-131

2 000 (6)


(1)  Vrednost, ki se uporablja za koncentrirane ali posušene proizvode, se ustrezno preračuna na podlagi proizvoda, pripravljenega za neposredno uporabo.

(2)  Za zagotovitev skladnosti z vrednostmi aktivnosti, ki se trenutno uporabljajo na Japonskem, te vrednosti začasno nadomeščajo vrednosti iz Uredbe Sveta (Euratom) 3954/87.

(3)  Za zagotovitev skladnosti z vrednostmi aktivnosti, ki se trenutno uporabljajo na Japonskem, ta vrednost začasno nadomešča vrednost iz Uredbe Sveta (Euratom) št. 770/90.

(4)  Mejna vrednost se nanaša na krmo z 12-odstotno vsebnostjo vlage.

(5)  Za zagotovitev skladnosti z vrednostmi aktivnosti, ki se trenutno uporabljajo na Japonskem, ta vrednost začasno nadomešča vrednost iz Uredbe Sveta (Euratom) št. 770/90.

(6)  Ta vrednost je začasna in velja tudi za živila do priprave ocene dejavnikov prenosa joda iz krme v živila.


Na vrh