EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32011R0297

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 297/2011 z dne 25. marca 2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukushima Besedilo velja za EGP

UL L 80, 26.3.2011, str. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta Ne velja več, Datum konca veljavnosti: 30/09/2011; razveljavil 32011R0961

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/297/oj

26.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 297/2011

z dne 25. marca 2011

o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukushima

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtev živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), in zlasti člena 53(1)(b)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 53 Uredbe (ES) št. 178/2002 dopušča možnost, da se za živila in krmo, uvoženo iz tretje države, zaradi varovanja zdravja ljudi, živali ali okolja sprejmejo ustrezni nujni ukrepi Unije, kadar tveganja ni mogoče na zadovoljiv način obvladati z ukrepi posameznih držav članic.

(2)

Po nesreči v jedrski elektrarni Fukushima 11. marca 2011 je bila Komisija obveščena, da so ravni radionuklidov v nekaterih živilih s poreklom iz Japonske, npr. v mleku in špinači, presegle vrednosti za ukrepanje, ki se za živila uporabljajo na Japonskem. Taka kontaminacija lahko ogrozi zdravje ljudi in živali v Uniji, zato je primerno, da se iz previdnostnih razlogov nujno sprejmejo ukrepi na ravni Unije, da se zagotovi varnost živil in krme, vključno z ribami in ribiškimi proizvodi, ki izvirajo z Japonske ali so od tam poslani. Ker nesreča še ni pod nadzorom, je v tem trenutku primerno uvesti preskušanje živil in krme s poreklom iz prizadetih prefektur in varovalnega območja, za živila in krmo s poreklom s celotnega japonskega ozemlja pa je primerno uvesti naključno preskušanje.

(3)

Mejne vrednosti so določene v Uredbi Sveta (Euratom) št. 3954/87 z dne 22. decembra 1987 o najvišji dovoljeni stopnji radioaktivnega onesnaženja živil in krme po jedrski nesreči ali kateri koli drugi radiološki nevarnosti (2), Uredbi Komisije (Euratom) št. 944/89 z dne 12. aprila 1989 o določitvi maksimalne dovoljene ravni radioaktivne kontaminacije manj pomembnih živil po jedrski nesreči ali kakršni koli drugi radiološki nesreči (3) in Uredbi Komisije (Euratom) št. 770/90 z dne 29. marca 1990 o določitvi najvišje dovoljene ravni radioaktivne kontaminacije krme po jedrski nesreči ali kakršni koli drugi radiološki nevarnosti (4).

(4)

Te mejne vrednosti se lahko uporabljajo, potem ko je Komisija obveščena o jedrski nesreči in se dokaže, da bodo mejne vrednosti radioaktivne kontaminacije živil in krme verjetno dosežene ali so že bile dosežene v skladu z Odločbo Sveta št. 87/600/Euratom z dne 14. decembra 1987 o ureditvah Skupnosti za pospešeno izmenjavo informacij ob radiološkem izrednem dogodku (5) ali v skladu s Konvencijo o zgodnjem obveščanju o jedrski nesreči Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) z dne 26. septembra 1986. Medtem je primerno uporabljati te vnaprej določene mejne vrednosti kot referenčne vrednosti za presojo sprejemljivosti dajanja živil in krme na trg.

(5)

Japonski organi so obvestili službe Komisije, da se pri živilih iz prizadete regije, ki se izvažajo iz Japonske, izvaja ustrezno preskušanje.

(6)

Poleg preskušanja, ki ga izvajajo japonski organi, je primerno predvideti naključno preverjanje pri uvozu takih živil.

(7)

Primerno je, da države članice obveščajo Komisijo o rezultatih vseh analiz prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) in prek sistema Evropske unije za izmenjavo nujnih informacij o radioloških ali jedrskih zadevah (ECURIE). Ukrepi bodo pregledani na podlagi teh rezultatov.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za krmo in živila v smislu člena 1(2) Uredbe št. 3954/87, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, z izjemo proizvodov, ki so zapustili Japonsko pred 28. marcem 2011, in proizvodov, ki so bili nabrani in/ali predelani pred 11. marcem 2011.

Člen 2

Potrjevanje

1.   Za vse pošiljke proizvodov iz člena 1 se uporabljajo pogoji iz te uredbe.

2.   Pošiljke proizvodov iz člena 1, ki ne spadajo v področje uporabe Direktive Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (6), se lahko vnesejo v EU prek določenih vstopnih točk (v nadaljnjem besedilu: DVT) v smislu člena 3(b) Uredbe Komisije (ES) št. 669/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES (7).

3.   Vsako pošiljko proizvodov iz člena 1 spremlja izjava, ki potrjuje, da:

so bili proizvodi nabrani in/ali predelani pred 11. marcem 2011 ali

proizvodi izvirajo iz prefekture, ki ni prefektura Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo in Chiba ali

v primeru proizvoda, ki izvira iz prefektur Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo in Chiba, raven radionuklidov jod-131, cezij-134 in cezij-137 v tem proizvodu ne presega mejnih vrednosti iz Uredbe Sveta (Euratom) št. 3954/87 z dne 22. decembra 1987, Uredbe Komisije (Euratom) št. 944/89 z dne 12. aprila 1989 in Uredbe Komisije (Euratom) št. 770/90 z dne 29. marca 1990.

4.   Vzorec izjave iz odstavka 3 je določen v Prilogi. Izjavo podpiše pooblaščeni predstavnik japonskih pristojnih organov, v primeru proizvodov iz tretje alinee odstavka 3 pa jo spremlja tudi poročilo o analizi.

Člen 3

Identifikacija

Vsaka pošiljka proizvodov iz člena 1 se identificira na podlagi kode, ki se navede v izjavi, poročilu o analizi, ki vsebuje rezultate vzorčenja in analize, zdravstvenem spričevalu in vseh komercialnih dokumentih, ki spremljajo pošiljko.

Člen 4

Predhodno uradno obveščanje

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo in živilske dejavnosti ali njihovi predstavniki vsaj dva delovna dneva pred fizičnim prihodom pošiljke o prispetju vsake pošiljke proizvodov iz člena 1 uradno obvestijo pristojne organe na mejni kontrolni točki (v nadaljnjem besedilu: MKT) ali na DVT.

Člen 5

Uradni nadzor

1.   Pristojni organi na MKT ali DVT preverijo dokumentacijo pri vseh pošiljkah proizvodov iz člena 1, pri najmanj 10 % takih pošiljk proizvodov iz tretje alinee člena 2(3) in najmanj 20 % takih pošiljk proizvodov iz druge alinee člena 2(3), pa tudi preverijo njihovo identiteto in jih fizično pregledajo, vključno z izvedbo laboratorijskih analiz za prisotnost joda-131, cezija-134 in cezija-137.

2.   Pošiljke se zadržijo pod uradnim nadzorom do prejetja rezultatov laboratorijskih analiz, vendar največ 5 delovnih dni.

3.   Pošiljke se sprostijo v prosti pretok, potem ko nosilec dejavnosti poslovanja s krmo in živilske dejavnosti ali njegov predstavnik carinskim organom predloži izjavo iz Priloge, ki jo je potrdil pristojni organ MKT ali DVT in dokazuje, da je bil opravljen uradni nadzor iz odstavka 1 in da so rezultati fizičnih pregledov, kadar so bili opravljeni, negativni.

Člen 6

Stroški

Vse stroški uradnega nadzora iz člena 5(1) in člena 5(2) in vseh ukrepov, sprejetih zaradi neskladnosti, nosi nosilec dejavnosti poslovanja s krmo in živilske dejavnosti.

Člen 7

Neskladni proizvodi

V skladu s členom 6 Uredbe (Euratom) št. 3954/87 se krma in živila, ki niso v skladu z mejnimi dovoljenimi vrednostmi iz Priloge k Uredbi (Euratom) št. 3954/87, Uredbi (Euratom) št. 944/89 in Uredbi (Euratom) št. 770/90, ne dajo na trg ter se varno odstranijo ali vrnejo v državo izvora.

Člen 8

Poročanje

Države članice redno obveščajo Komisijo o rezultatih vseh analiz prek sistema hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) in prek sistema Evropske unije za izmenjavo nujnih informacij o radioloških ali jedrskih zadevah (ECURIE).

Člen 9

Začetek veljavnosti in obdobje uporabe

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od začetka veljavnosti do 30. junija 2011. Na podlagi dobljenih rezultatov analiz bo pregledana vsak mesec.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. marca 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  UL L 371, 30.12.1987, str. 11.

(3)  UL L 101, 13.4.1989, str. 17.

(4)  UL L 83, 30.3.1990, str. 78.

(5)  UL L 371, 30.12.1987, str. 76.

(6)  UL L 24, 30.1.1998, str. 9.

(7)  UL L 194, 25.7.2009, str. 11.


PRILOGA

Image


Na vrh