EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32023R1606

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/1606 z dne 30. maja 2023 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 glede nekaterih določb o zaščitenih označbah porekla in zaščitenih geografskih označbah za vino ter predstavitvi obveznih navedb za proizvode vinske trte in glede posebnih pravil za navedbo in poimenovanje sestavin za proizvode vinske trte ter o spremembi Uredbe (EU) 2018/273 glede certificiranja uvoženih vinskih proizvodov

C/2023/3257

UL L 198, 8.8.2023, str. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/1606/oj

8.8.2023   

SL

Uradni list Evropske unije

L 198/6


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1606

z dne 30. maja 2023

o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 glede nekaterih določb o zaščitenih označbah porekla in zaščitenih geografskih označbah za vino ter predstavitvi obveznih navedb za proizvode vinske trte in glede posebnih pravil za navedbo in poimenovanje sestavin za proizvode vinske trte ter o spremembi Uredbe (EU) 2018/273 glede certificiranja uvoženih vinskih proizvodov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 89, člena 109(3), točka (b), in člena 122 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2021/2117 Evropskega parlamenta in Sveta (2) je spremenila Uredbo (EU) št. 1308/2013.

(2)

Z navedeno spremembo so bile določbe členov 6, 10, 12, 14, 15, 20 in 22 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 (3) vključene v člen 96(5) in (6), člen 97(2), člen 98(2), (3), (4) in (5) ter člene 105, 106 in 106a Uredbe (EU) št. 1308/2013.

(3)

Zlasti člen 15 Delegirane uredbe (EU) 2019/33 ni več uporaben, saj določa poseben postopek za odobritev spremembe specifikacije proizvoda na ravni Unije, ki omogoča njeno odobritev brez glasovanja v odboru, če po objavi v Uradnem listu Evropske unije proti tej spremembi ni vložen noben ugovor, kar je zdaj postal standardni postopek za registracijo zaščitene označbe porekla ali zaščitene geografske označbe po členu 99 Uredbe (EU) št. 1308/2013, pa tudi za odobritev sprememb specifikacij proizvodov na ravni Unije po členu 105(3), prvi pododstavek, Uredbe (EU) št. 1308/2013.

(4)

Zaradi jasnosti in enostavnosti uporabe za izvajalce bi bilo treba člene 6, 10, 12, 14, 15, 20 in 22 Delegirane uredbe (EU) 2019/33 črtati, sklice na navedene člene pa spremeniti.

(5)

Po vključitvi novega odstavka 3 v člen 97 Uredbe (EU) št. 1308/2013 z Uredbo (EU) 2021/2117 je obstoječi odstavek 3 navedenega člena postal odstavek 4. Po vključitvi novih točk sta točki (a)(iii) in (b)(iii) člena 93(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 postali točki (a)(iv) oziroma (b)(iv) navedenega člena. Sklicevanje v členu 5(1), (2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2019/33 na točki (a)(iii) in (b)(iii) člena 93(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 ter sklicevanje v točki (c)(iii) člena 11(1) in točki (b) drugega pododstavka člena 13(1) Delegirane uredbe (EU) 2019/33 na člen 97(3) Uredbe (EU) št. 1308/2013 bi bilo treba ustrezno prilagoditi.

(6)

Priloga III, oddelek B, točka 3, drugi odstavek, k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2019/934 (4) za likerska vina z zaščiteno označbo porekla „Condado de Huelva“, „Málaga“ in „Jerez-Xérès-Sherry“ določa, da lahko mošt iz sušenega grozdja, ki mu je bil za preprečitev vrenja dodan nevtralni alkohol vinskega izvora in je pridobljen iz sorte vinske trte pedro ximénez, izvira z območja „Montilla-Moriles“. Vendar člen 5(3) Delegirane uredbe (EU) 2019/33 trenutno določa, da se to odstopanje uporablja samo za likerska vina z zaščiteno označbo porekla „Málaga“ in „Jerez-Xérès-Sherry“. Zaradi skladnosti z določbami Delegirane uredbe (EU) 2019/934 in specifikacijami proizvodov za likerska vina z zaščiteno označbo porekla „Condado de Huelva“ bi bilo treba spremeniti člen 5(3) Delegirane uredbe (EU) 2019/33 in pojasniti, da se odstopanje glede porekla mošta iz sušenega grozdja, ki mu je bil za preprečitev vrenja dodan nevtralni alkohol vinskega izvora, uporablja tudi za likerska vina z zaščiteno označbo porekla „Condado de Huelva“.

(7)

Za vse proizvode vinske trte, ki so bili dealkoholizirani in imajo volumenski delež dejanskega alkohola manj kot 10 %, je Uredba (EU) 2021/2117 uvedla obvezen minimalni rok trajanja kot obvezno navedbo iz člena 119(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013. Vendar je v skladu z zahtevami Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (5), ki se uporabljajo za vsa živila, primerno določiti, da minimalnega roka trajanja, kadar je naveden na posodi, ni treba navesti v istem vidnem polju, kot se zahteva za druge obvezne navedbe iz člena 119 Uredbe (EU) št. 1308/2013.

(8)

Z Uredbo (EU) 2021/2117 sta bila na seznam obveznih navedb iz člena 119(1) Uredbe (EU) št. 1308/2013 dodana tudi seznam sestavin in označba hranilne vrednosti v skladu s členom 9(1), točki (b) oziroma (l), Uredbe (EU) št. 1169/2011. Z Uredbo (EU) 2021/2117 je bilo na Komisijo s spremembo člena 122 Uredbe (EU) št. 1308/2013 preneseno tudi pooblastilo za sprejemanje posebnih pravil o navedbi in poimenovanju sestavin za uporabo nove zahteve iz člena 119(1), točka (i), Uredbe (EU) št. 1308/2013. Zato je primerno določiti potrebna pravila za upoštevanje posebnih značilnosti proizvodov vinske trte ter posebnih postopkov in časovnega okvira njihove proizvodnje, hkrati pa potrošnikom dati na voljo celovite in točne informacije. Ta pravila bi se morala uporabljati, kadar je seznam sestavin naveden na etiketi vina, pa tudi kadar se seznam sestavin v skladu s členom 119(5) Uredbe (EU) št. 1308/2013 zagotovi v elektronski obliki, opredeljeni na embalaži ali etiketi, pritrjeni nanjo.

(9)

Kadar se seznam sestavin zagotovi v elektronski obliki, se v skladu s členom 119(5), točka (c), Uredbe (EU) št. 1308/2013 v povezavi s členom 9(1), točka (c), Uredbe (EU) št. 1169/2011 snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost, navedejo neposredno na embalaži ali etiketi, pritrjeni nanjo. Zaradi skladnosti z zahtevami Uredbe (EU) št. 1169/2011, ki se že uporabljajo za vino, je primerno, da se v navedenih primerih še naprej uporablja odstopanje iz člena 40(2) Delegirane uredbe (EU) 2019/33, ki omogoča navedbo takih snovi zunaj istega vidnega polja. Kadar pa je seznam sestavin naveden na embalaži ali etiketi, pritrjeni nanjo, je v istem vidnem polju na posodi in mora vključevati tudi alergene snovi v skladu s členom 21(1), točka (a), Uredbe (EU) št. 1169/2011.

(10)

Ker so proizvodi vinske trte vedno proizvedeni iz grozdja, je primerno dovoliti uporabo enega samega izraza za navedbo osnovne surovine na seznamu sestavin, ne glede na to, ali je vinar uporabil sveže grozdje ali grozdni mošt. Dosledna uporaba izraza „grozdje“ na seznamu sestavin za proizvode vinske trte dejansko zagotavlja harmonizirane, razumljive in jasne informacije za potrošnike.

(11)

Snovi, ki so po pravu Unije dovoljene za različne enološke namene, kot so obogatitev in dosladkanje, vključno s saharozo, zgoščenim grozdnim moštom in rektificiranim zgoščenim grozdnim moštom, so sestavine in so zato vključene na seznam sestavin. Da bi potrošniki lažje razumeli seznam snovi, ki temeljijo na grozdnem moštu, in da bi vinarji z njim lažje upravljali, je primerno dovoliti uporabo izraza „zgoščeni grozdni mošt“ za označevanje zgoščenega grozdnega mošta in rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta.

(12)

Poleg navedbe grozdja, snovi za dosladkanje in obogatitev ter po možnosti tiražnega in ekspedicijskega likerja bi bilo treba seznam sestavin dopolniti z navedbo aditivov, uporabljenih pri proizvodnji proizvodov vinske trte, ter pomožnih tehnoloških sredstev, ki lahko povzročijo alergije ali preobčutljivost. Primerno je določiti, da se na seznamu sestavin lahko navede popoln seznam enoloških sredstev iz Priloge I, del A, preglednica 2, k Delegirani uredbi (EU) 2019/934, ki vsebuje tudi izraze za njihovo poimenovanje in E-številke, ki se lahko uporabijo kot alternativa navajanju sestavin.

(13)

Vino je proizvod, ki ostane biokemijsko aktiven, njegove lastnosti pa se v celotni življenjski dobi močno spreminjajo, tudi v isti seriji. Grozdje, ki se uporablja za proizvodnjo posameznega vina, se razlikuje zaradi dejavnikov, kot so zrelost, pogoji trgatve ali lokalna tla in vreme. Pred polnjenjem vplivajo na končni proizvod med vinifikacijo in staranjem v sodih ali drugih posebnih posodah tudi zunanji dejavniki. Aditivi se uporabljajo v različnih fazah proizvodnje, od prvega vrenja do polnjenja; za nekatere enološke funkcije se lahko najprimernejši aditivi razlikujejo zaradi medsebojnega vplivanja lastnosti vina in zunanjih dejavnikov ter pogoste potrebe po mešanju različnih vin. Odločitev o uporabi nekaterih aditivov odgovorni enologi pogosto sprejmejo na kraju samem na podlagi ad hoc analize, opravljene v različnih fazah proizvodnje, da se zagotovita celovitost vina (npr. v kislosti, svežini) in njegova stabilnost. Takšne odločitve se zelo pogosto sprejemajo pozno v postopku, ko so etikete že natisnjene. Poleg tega zadovoljitev potreb trga vina pogosto zahteva fleksibilnost v zadnjem trenutku, odvisno od končnega namembnega trga in kupcev vina. To velja zlasti za aditive iz kategorij „regulatorji kislosti“ in „stabilizatorji“. Da se torej ob upoštevanju omejene količine dovoljenih enoloških sredstev, ki jih strogo ureja Delegirana uredba (EU) 2019/934, za enološke namene, označevanje in komercialne namene omogočita potrebna fleksibilnost in hkrati zadostne informacije za potrošnike, je primerno izvajalcem dovoliti, da se na seznamu sestavin navedejo „regulatorji kislosti“ in „stabilizatorji“ z največ tremi alternativnimi sestavinami, kadar so te podobne ali medsebojno nadomestljive po svoji funkciji, pod pogojem, da je v končnem proizvodu prisoten vsaj eden od navedenih aditivov.

(14)

Člen 41 Delegirane uredbe (EU) 2019/33 določa izraze, ki se uporabljajo za označevanje nekaterih snovi ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost, kot je navedeno v členu 21 Uredbe (EU) št. 1169/2011, in sicer za sulfite, jajca in proizvode iz jajc ter mleko in proizvode iz mleka. Ti izrazi bi se morali zaradi doslednosti in uveljavljenosti pri potrošnikih še naprej uporabljati, in sicer tudi na seznamu sestavin, kadar je naveden na embalaži ali etiketi.

(15)

Nekateri aditivi, ki se uporabljajo kot plini za pakiranje (ogljikov dioksid, argon in dušik), se uporabljajo zlasti za zaščito pred kisikom pri polnjenju proizvodov vinske trte, vendar ne postanejo del zaužitega proizvoda. Poleg tega se zaradi posebnosti trga vina o teh plinih včasih odloča ad hoc ob polnjenju, potem ko so bile etikete že natisnjene, kar je odvisno od komercialnih dejavnikov, kot so namembni trg, prevozno sredstvo ali potrebe kupcev. Zato se zdi primerno, da se izvajalcem dovoli, da seznam plinov za pakiranje nadomestijo s posebno navedbo, ki opisuje njihovo funkcijo, in sicer „Polnjeno v zaščitni atmosferi“ ali „Lahko je polnjeno v zaščitni atmosferi“.

(16)

Nekateri enološki postopki za proizvodnjo penečih vin vključujejo dodajanje tiražnega likerja cuvéeju, da se sproži sekundarno vrenje, in dodajanje ekspedicijskega likerja, s čimer ta vina pridobijo posebne organoleptične lastnosti. Možne sestavine tiražnega in ekspedicijskega likerja določa Priloga II k Delegirani uredbi (EU) 2019/934 in vključujejo saharozo, grozdni mošt, zgoščeni grozdni mošt in/ali vino, ki pa se ne uporabljajo za dosladkanje ali obogatitev. Zaradi njihove zelo specifične enološke funkcije je za potrošnike lahko zavajajoče, če se posamezne sestavine tiražnega in ekspedicijskega likerja samo navedejo ob drugih sestavinah, razen če so združene pod ustreznimi posebnimi izrazi. Zato bi bilo treba dovoliti navedbo izrazov „tiražni liker“ in „ekspedicijski liker“ na seznamu sestavin, bodisi samostojno bodisi skupaj s seznamom njunih dejanskih sestavin.

(17)

Nekatere določbe Delegirane uredbe (EU) 2019/33, specifične za Združeno kraljestvo, kot sta člen 45(3) ali člen 51, četrti odstavek, so zastarele, saj ta država ni več država članica Unije. Navedene določbe bi bilo zato treba črtati.

(18)

V skladu s členom 57(1), točka (a), Delegirane uredbe (EU) 2019/33 je uporaba folije, ki ovija zamašek, pritrjen na steklenico penečega vina, kot obvezne razločevalne značilnosti na splošno omejena samo na peneča vina, kakovostna peneča vina in aromatična kakovostna peneča vina. Zato bi morala biti uporaba folije kot razločevalne značilnosti še naprej omejena na ta vina z izjemami iz člena 57(2) navedene delegirane uredbe. Vendar bi bilo treba proizvajalcem in polnilcem dovoliti, da se vzdržijo uporabe folije iz operativnih razlogov, kot so prihranki stroškov, preprečevanje nastajanja odpadkov ali izboljšanje trženja, če ne obstaja tveganje za proizvod zaradi nenamernega odprtja ali neprimernega ravnanja s pritrjenim zamaškom.

(19)

Prilogo III, del B, k Delegirani uredbi (EU) 2019/33, v kateri so opredeljeni pogoji uporabe izrazov iz člena 52(1) navedene delegirane uredbe, ki se uporabljajo za proizvode, ki niso našteti v delu A, bi bilo treba spremeniti, da se dodatno pojasnijo pogoji uporabe navedenih izrazov.

(20)

Seznam sestavin in označba hranilne vrednosti kot obvezni navedbi postaneta sestavni del „opisa proizvoda“ v spremnih dokumentih iz člena 10 v skladu z zahtevami za uporabo spremnih dokumentov glede opisa proizvoda iz Priloge V, oddelek A, k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2018/273 (6) od datuma začetka veljavnosti ustreznih določb ter se uporabljata tako za neustekleničeno vino kot za označene pakirane vinske proizvode. Nasprotno pa bi bilo treba za zagotovitev, da je vino, uvoženo v Unijo, označeno v skladu s pravili Unije, spremeniti zahteve za dokument VI-1 in izvlečke VI-2 iz Priloge VII k navedeni delegirani uredbi, da se zagotovi, da je seznam sestavin sestavni del opisa uvoženega proizvoda.

(21)

Delegirani uredbi (EU) 2019/33 in (EU) 2018/273 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(22)

V skladu s členom 6, peti pododstavek, Uredbe (EU) 2021/2117 se obveznost navedbe sestavin in minimalnega roka trajanja delno dealkoholiziranih in dealkoholiziranih proizvodov vinske trte z volumenskim deležem dejanskega alkohola manj kot 10 % uporablja od 8. decembra 2023. Zato bi se morale spremembe navedenih obveznosti uporabljati od istega datuma –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33

Delegirana uredba (EU) 2019/33 se spremeni:

(1)

člen 5 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 5

Odstopanje od proizvodnje na razmejenem geografskem območju

1.   Z odstopanjem od člena 93(1), točke (a)(iv) in (b)(iv), Uredbe (EU) št. 1308/2013 in pod pogojem, da je tako navedeno v specifikaciji proizvoda, se lahko proizvod z zaščiteno označbo porekla ali geografsko označbo predeluje v vino na kateri koli od naslednjih lokacij:

(a)

na območju v neposredni bližini zadevnega razmejenega območja;

(b)

na območju, ki se nahaja v isti upravni enoti ali v sosednji upravni enoti, v skladu z nacionalnimi pravili;

(c)

na območju, ki se nahaja v neposredni bližini zadevnega razmejenega območja, v primeru čezmejne označbe porekla ali geografske označbe ali v primeru, da obstaja sporazum o kontrolnih ukrepih med dvema ali več državami članicami ali med eno ali več državami članicami in eno ali več tretjimi državami.

2.   Z odstopanjem od člena 93(1), točka (a)(iv), Uredbe (EU) št. 1308/2013 in pod pogojem, da je tako navedeno v specifikaciji proizvoda, se lahko proizvod predeluje v peneče vino ali biser vino z zaščiteno označbo porekla zunaj neposredne bližine zadevnega razmejenega območja, če je bila taka praksa prisotna pred 1. marcem 1986.

3.   Z odstopanjem od člena 93(1), točka (a)(iv), Uredbe (EU) št. 1308/2013 v zvezi z likerskimi vini z zaščiteno označbo porekla ‚Condado de Huelva‘, ‚Málaga‘ in ‚Jerez-Xérès-Sherry‘ lahko mošt iz sušenega grozdja, ki mu je bil za preprečitev vrenja dodan nevtralni alkohol vinskega izvora in je pridobljen iz sorte vinske trte pedro ximénez, izvira z območja ‚Montilla-Moriles‘.“

;

(2)

člen 6 se črta;

(3)

člen 10 se črta;

(4)

v členu 11(1), prvi pododstavek, se točka (c)(iii) nadomesti z naslednjim:

„(iii)

bi registracija predlaganega imena ogrozila pravice imetnika blagovne znamke ali uporabnika popolnoma homonimnega imena ali sestavljenega imena, katerega en izraz je enak imenu za registracijo, ali obstoj delnih homonimnih imen ali drugih imen, ki so podobna imenu za registracijo in se nanašajo na proizvode vinske trte, ki so bili zakonito na trgu vsaj pet let pred datumom objave iz člena 97(4) Uredbe (EU) št. 1308/2013.“;

(5)

člen 12 se črta;

(6)

v členu 13(1), drugi pododstavek, se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

delno homonimnih imen ali drugih imen, ki so podobna imenu za registracijo in se nanašajo na proizvode vinske trte, ki so bili zakonito na trgu vsaj pet let pred datumom objave iz člena 97(4) Uredbe (EU) št. 1308/2013.“;

(7)

člen 14 se črta;

(8)

člen 15 se črta;

(9)

v členu 17(1) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Vloga za standardno spremembo vključuje opis standardnih sprememb in povzetek razlogov, zaradi katerih se zahtevajo spremembe, ter dokazuje, da se predlagane spremembe štejejo za standardne v skladu s členom 105(2), tretji pododstavek, Uredbe (EU) št. 1308/2013.“;

(10)

člen 20 se črta;

(11)

člen 22 se črta;

(12)

v členu 40 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Z odstopanjem od odstavka 1 so lahko zunaj vidnega polja iz navedenega odstavka prikazane naslednje obvezne navedbe:

(a)

snovi ali proizvodi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost, iz člena 9(1), točka (c), Uredbe (EU) št. 1169/2011, kadar je seznam sestavin v elektronski obliki;

(b)

navedba uvoznika;

(c)

številka serije in

(d)

minimalni rok trajanja.“

;

(13)

v členu 45 se črta odstavek 3;

(14)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 48a

Seznam sestavin

1.   Izraz ‚grozdje‘ se lahko uporablja za nadomestitev navedbe grozdja in/ali grozdnega mošta, uporabljenih kot surovina za proizvodnjo proizvodov vinske trte.

2.   Izraz ‚zgoščeni grozdni mošt‘ se lahko uporablja za nadomestitev navedbe zgoščenega grozdnega mošta in/ali rektificiranega zgoščenega grozdnega mošta, uporabljenih za proizvodnjo proizvodov vinske trte.

3.   Kategorije, imena in E-številke enoloških sredstev, ki se uporabijo na seznamu sestavin, so določeni v Prilogi I, del A, preglednica 2, k Delegirani uredbi (EU) 2019/934.

4.   Brez poseganja v člen 41(1) te uredbe se za navedbo enoloških sredstev, ki povzročajo alergije ali preobčutljivost, na seznamu sestavin uporabljajo izrazi iz stolpca 1 preglednice 2 dela A Priloge I k Delegirani uredbi (EU) 2019/934.

5.   Aditivi iz kategorij ‚regulatorji kislosti‘ in ‚stabilizatorji‘, ki so si podobni ali medsebojno zamenljivi, se lahko navedejo na seznamu sestavin z uporabo izraza ‚vsebuje … in/ali‘, ki mu sledijo največ trije aditivi, kadar je najmanj eden izmed njih prisoten v končnem proizvodu.

6.   Navedba aditivov iz kategorije ‚plini za pakiranje‘ na seznamu sestavin se lahko nadomesti s posebno navedbo ‚Polnjeno v zaščitni atmosferi‘ ali ‚Lahko je polnjeno v zaščitni atmosferi‘.

7.   Dodajanje tiražnega in ekspedicijskega likerja proizvodom vinske trte se lahko navede s posebnima navedbama ‚tiražni liker‘ in ‚ekspedicijski liker‘, samostojno ali skupaj s seznamom njunih sestavin v oklepajih, kot je določeno v Prilogi II k Delegirani uredbi (EU) 2019/934.“

;

(15)

v členu 51 se črta četrti odstavek;

(16)

v členu 57(1) se doda naslednji tretji pododstavek:

„Z odstopanjem od prvega pododstavka, točka (a), se lahko proizvajalci penečega vina, kakovostnega penečega vina in kakovostnega aromatičnega penečega vina odločijo, da pritrjenega zamaška ne bodo ovili s folijo.“;

(17)

v členu 58 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice lahko določijo, da je za proizvode vinske trte z zaščiteno označbo porekla ali geografsko označbo, proizvedene na njihovem ozemlju, uporaba navedb in pravil za predstavitev iz členov 49, 50, 52, 53 in 55 ter člena 57(1), tretji pododstavek, te uredbe in člena 14 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/34 (*1) obvezna, prepovedana ali omejena, in v ta namen uvedejo pogoje, ki so strožji od pogojev, navedenih v tem poglavju, z ustreznimi specifikacijami proizvoda za zadevne proizvode vinske trte.

(*1)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/34 z dne 17. oktobra 2018 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovora, spremembami specifikacij proizvoda, registrom zaščitenih imen, preklicem zaščite in uporabo simbolov ter Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z ustreznim sistemom pregledov (UL L 9, 11.1.2019, str. 46).“;"

(18)

v Prilogi III, del B, se preglednica nadomesti z naslednjo:

„Izrazi

Pogoji uporabe

сухо, seco, suché, tør, trocken, kuiv, ξηρός, dry, sec, secco, asciutto, sausais, sausas, száraz, droog, wytrawne, seco, sec, suho, kuiva, torrt

Če vsebnost sladkorja ne presega:

4 grame na liter ali

9 gramov na liter, če vsebnost skupnih kislin, izraženih v gramih vinske kisline na liter, ni več kot 2 grama nižja od ostanka sladkorja.

полусухо, semiseco, polosuché, halvtør, halbtrocken, poolkuiv, ημίξηρος, medium dry, demi-sec, abboccato, pussausais, pusiau sausas, félszáraz, halfdroog, półwytrawne, meio seco, adamado, demisec, polsuho, puolikuiva, halvtorrt, polusuho

Če je vsebnost sladkorja višja od najvišje zgoraj določene, vendar ne presega:

12 gramov na liter ali

18 gramov na liter, če vsebnost skupnih kislin, izraženih v gramih vinske kisline na liter, ni več kot 10 gramov nižja od ostanka sladkorja.

полусладко, semidulce, polosladké, halvsød, lieblich, poolmagus, ημίγλυκος, medium, medium sweet, moelleux, amabile, pussaldais, pusiau saldus, félédes, halfzoet, półsłodkie, meio doce, demidulce, polsladko, puolimakea, halvsött, poluslatko

Če je vsebnost sladkorja višja od najvišje določene v drugi vrstici te preglednice, vendar ne presega 45 gramov na liter.

сладко, dulce, sladké, sød, süss, magus, γλυκός, sweet, doux, dolce, saldais, saldus, édes, ħelu, zoet, słodkie, doce, dulce, sladko, makea, sött, slatko.

Če je vsebnost sladkorja najmanj 45 gramov na liter.“

Člen 2

Sprememba Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/273

V Prilogi VII, del III, točka C, k Delegirani uredbi (EU) 2018/273 se vsebini okenca 6 doda naslednja alinea: (5 za VI-2): Poimenovanje proizvoda, ki se uvaža:

„—

seznam sestavin.“.

Člen 3

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 1(12) in (14) ter člen 2 se uporabljata od 8. decembra 2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. maja 2023

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  Uredba (EU) 2021/2117 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (UL L 435, 6.12.2021, str. 262).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/33 z dne 17. oktobra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovora, omejitvami uporabe, spremembami specifikacij proizvoda, preklicem zaščite ter označevanjem in predstavitvijo (UL L 9, 11.1.2019, str. 2).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/934 z dne 12. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede vinorodnih območij, na katerih je mogoče delež alkohola povečati, dovoljenih enoloških postopkov in omejitev, povezanih s pridelavo in konzerviranjem proizvodov vinske trte, najmanjšega odstotnega deleža alkohola za stranske proizvode in njihovega odstranjevanja ter objave spisov OIV (UL L 149, 7.6.2019, str. 1).

(5)  Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L 304, 22.11.2011, str. 18).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/273 z dne 11. decembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sistema dovoljenj za zasaditev vinske trte, registra vinogradov, spremnih dokumentov in certificiranja, registra o prejemu in izdaji, obveznega prijavljanja, uradnega obveščanja in objavljanja sporočenih informacij ter o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede ustreznih preverjanj in kazni, spremembi uredb Komisije (ES) št. 555/2008, (ES) št. 606/2009 in (ES) št. 607/2009 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 436/2009 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/560 (UL L 58, 28.2.2018, str. 1).


Na vrh