EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32022R2238

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2238 z dne 22. avgusta 2022 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 glede prehodnih določb za certifikate o kontrolnem pregledu in njihove izpiske ter glede prehodnih določb za certifikate o kontrolnem pregledu, izdane v Ukrajini (Besedilo velja za EGP)

C/2022/5836

UL L 294, 15.11.2022, str. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2238/oj

15.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2238

z dne 22. avgusta 2022

o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 glede prehodnih določb za certifikate o kontrolnem pregledu in njihove izpiske ter glede prehodnih določb za certifikate o kontrolnem pregledu, izdane v Ukrajini

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (1) ter zlasti člena 38(8), točka (a)(ii), člena 46(7), točka (b), in člena 57(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2306 (2) določa pravila o uradnem nadzoru ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve, namenjenih za uvoz v Unijo, ter o certifikatu o kontrolnem pregledu.

(2)

V skladu s členoma 5(3), prvi pododstavek, in členom 6(3), drugi pododstavek, Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 se mora certifikat o kontrolnem pregledu izdati in potrditi v celovitem računalniškem veterinarskem sistemu (TRACES) s kvalificiranim elektronskim žigom. Člena 6(6) in 7(4) navedene uredbe določata potrjevanje dela pošiljke kot ekološke in potrjevanje izpiskov certifikatov o kontrolnem pregledu v sistemu TRACES s kvalificiranim elektronskim žigom.

(3)

Prehodne določbe iz člena 11(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 že določajo, da se lahko certifikat o kontrolnem pregledu do 30. junija 2022 izda na papirju, potem ko je izpolnjen v sistemu TRACES in natisnjen, ter da bi bilo treba ta certifikat, če je izdan na papirju, potrditi v papirni obliki. Če je certifikat o kontrolnem pregledu izdan v sistemu TRACES in ima kvalificirani elektronski žig, se lahko potrdi na papirju.

(4)

Prehodne določbe iz člena 11(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2306 določajo, da se do 30. junija 2022 izpisek certifikata o kontrolnem pregledu prav tako lahko potrdi na papirju, potem ko je izpolnjen v sistemu TRACES in natisnjen.

(5)

Postopek za pridobitev kvalificiranega elektronskega žiga s strani pristojnih organov v državah članicah in tretjih državah ter nadzornih organov in izvajalcev nadzora je v teku. Postopek za pridobitev je trajal dlje od pričakovanj in do 30. junija 2022 ni bil končan.

(6)

Zato je treba podaljšati prehodne določbe za certifikate o kontrolnem pregledu v papirni obliki in njihove izpiske iz člena 11 Delegirane uredbe (EU) 2021/2306, da se vsem zadevnim akterjem omogoči dokončanje postopka pridobitve kvalificiranega elektronskega žiga.

(7)

Ruska invazija na Ukrajino 24. februarja 2022 pomeni izjemen in neprimerljiv izziv za nadzorne organe in izvajalce nadzora, ki so bili priznani za izvoz ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve iz Ukrajine v Unijo. V Ukrajini so motene tudi poštne storitve.

(8)

V skladu s členom 11(1a) Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 in z odstopanjem od člena 5(3), prvi pododstavek, navedene uredbe lahko do 30. junija 2022 v Ukrajini nahajajoča se pooblaščena oseba nadzornega organa ali izvajalca nadzora, ki nima kvalificiranega elektronskega žiga, certifikat o kontrolnem pregledu pripravi in pošlje v sistemu TRACES v elektronski obliki brez kvalificiranega elektronskega žiga v polju 18 certifikata. Glede na nepredvidljivo trajanje ruskega napada na Ukrajino je treba tudi navedeno odstopanje podaljšati.

(9)

Delegirano uredbo (EU) 2021/2306 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ker se je prehodno obdobje za certifikate v papirni obliki in odstopanje za Ukrajino izteklo 30. junija 2022, bi se morala ta uredba uporabljati retroaktivno od 1. julija 2022 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 11 Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 se spremeni:

(1)

v odstavku 1 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Z odstopanjem od člena 5(3), prvi pododstavek, se do 30. novembra 2022 certifikat o kontrolnem pregledu lahko izda na papirju, potem ko je izpolnjen v sistemu TRACES in natisnjen. Ta certifikat v papirni obliki izpolnjuje naslednje zahteve:“;

(2)

odstavek 1a se nadomesti z naslednjim:

„1a.   Z odstopanjem od člena 5(3), prvi pododstavek, lahko do 30. novembra 2022 v Ukrajini nahajajoča se pooblaščena oseba nadzornega organa ali izvajalca nadzora, ki nima kvalificiranega elektronskega žiga, certifikat o kontrolnem pregledu pripravi in pošlje v sistemu TRACES v elektronski obliki brez kvalificiranega elektronskega žiga v polju 18 certifikata. Takšen certifikat se izda, preden pošiljka, na katero se nanaša, zapusti Ukrajino.“;

(3)

v odstavku 2 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Z odstopanjem od člena 6(3) se do 30. novembra 2022 uporablja naslednje:“;

(4)

v odstavku 5 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Z odstopanjem od členov 6(6) in 7(4) se lahko do 30. novembra 2022 izpisek certifikata o kontrolnem pregledu potrdi na papirju, potem ko je izpolnjen v sistemu TRACES in natisnjen. Ta izpisek certifikata v papirni obliki izpolnjuje naslednje zahteve:“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. avgusta 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 150, 14.6.2018, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2306 z dne 21. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o uradnem nadzoru pošiljk ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve, namenjenih za uvoz v Unijo, ter o certifikatu o kontrolnem pregledu (UL L 461, 27.12.2021, str. 13).


Na vrh