EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32022R2181

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2181 z dne 29. junija 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo glede datumov začetka in časovnih obdobij za nedopustnost vlog za podporo

C/2022/4292

UL L 288, 9.11.2022, str. 7–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2181/oj

9.11.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/7


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2181

z dne 29. junija 2022

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo glede datumov začetka in časovnih obdobij za nedopustnost vlog za podporo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004 (1) in zlasti člena 11(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Vloga za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA), ki jo vloži gospodarski subjekt, bo za določeno obdobje nedopustna, če je pristojni organ ugotovil pojav primerov iz člena 11(1) in (3) Uredbe (EU) 2021/1139.

(2)

Za zagotavljanje pogojnosti podpore iz ESPRA je primerno opredeliti potrebne določbe, ki zagotavljajo, da gospodarski subjekti, ki vložijo vlogo za podporo iz ESPRA, izpolnjujejo pogoje dopustnosti za podporo iz ESPRA za vsa ribiška plovila, ki jih dejansko nadzorujejo.

(3)

Člen 11(4) Uredbe (EU) 2021/1139 pooblašča Komisijo, da sprejme delegirane akte v zvezi z opredelitvijo praga in obdobja nedopustnosti, ki sta sorazmerna z naravo, resnostjo, trajanjem in ponavljanjem storjenih hudih kršitev, kaznivih dejanj ali goljufij, pri čemer navedeno obdobje traja vsaj eno leto. Komisija bi morala spremljati pravila o nedopustnosti vlog za podporo, določena v tem aktu, da bi zagotovila, da so zajeti vsi primeri iz člena 11(1) in (3) Uredbe (EU) 2021/1139.

(4)

Zato je treba določiti pravila za izračun trajanja ter opredelitev ustreznega datuma začetka in konca obdobja nedopustnosti ter pogojev za podaljšanje oziroma skrajšanje tega obdobja. Prav tako je primerno določiti pravila za revizijo obdobja nedopustnosti, če gospodarski subjekt v obdobju nedopustnosti nadaljuje s hudimi kršitvami.

(5)

Samodejni sprožilec nedopustnosti za sredstva iz ESPRA je potreben tudi v primeru nekaterih resnih kršitev, ki so zaradi svoje narave in resnosti še posebej škodljive.

(6)

Primerno je tudi določiti pravila za sprožitev nedopustnosti in izračun trajanja obdobja nedopustnosti v primerih, ko ima gospodarski subjekt v lasti ali pod nazorom več kot eno ribiško plovilo. Ta pravila bi morala zagotoviti, da podpora iz ESPRA za ostala plovila gospodarskega subjekta posredno ne koristi ribiškim plovilom, ki so bila uporabljena za hude kršitve.

(7)

V skladu s členom 92(4) Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 (2) bi bilo treba izbrisati vse točke, če v treh letih od datuma zadnje hude kršitve ni bila storjena nobena druga huda kršitev. Točke za kršitve tako v dovoljenju gospodarskega subjekta ostanejo vsaj tri leta. Da bi zagotovili kontinuiteto obstoječega sistema, pa tudi sorazmernost in pravno varnost, bi bilo treba pri izračunu obdobja nedopustnosti upoštevati le hude kršitve, ki so bile storjene od 1. januarja 2013 v skladu s členom 92 Uredbe (ES) št. 1224/2009 in za katere se dodeljene točke niso izbrisale iz dovoljenja gospodarskega subjekta.

(8)

V skladu s členom 47 Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 (3) se pravne osebe štejejo za odgovorne za hude kršitve, kadar take kršitve v njihovo korist stori katera koli fizična oseba kot posameznik ali del organa pravne osebe.

(9)

Določiti bi bilo treba pravila za zagotovitev pravične obravnave gospodarskih subjektov, ki postanejo novi lastniki ribiških plovil s prodajo ali drugim prenosom lastništva, ne da bi se spodkopal sistem Unije za nadzor, inšpekcijske preglede in izvrševanje, določen v Uredbi (ES) št. 1224/2009 o nadzoru ribištva, ki je nujen za doseganje ciljev SRP. Če je gospodarskemu subjektu zaradi pogostosti in resnosti storjenih kršitev dovoljenje za gospodarski ribolov trajno odvzeto, bi v imenu zaščite finančnih interesov Unije in njenih davkoplačevalcev moral biti dostop do podpore iz ESPRA zavrnjen do konca obdobja upravičenosti izdatkov do prispevka iz ESPRA iz člena 63(2) Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta (4). Takšna nedopustnost bi se morala uporabljati, tudi če bi se v skladu z metodo izračuna, ki je določena v tej uredbi, obdobje nedopustnosti končalo pred iztekom obdobja upravičenosti.

(10)

Člen 11(4) Uredbe (EU) 2021/1139 pooblašča Komisijo, da sprejme delegirane akte o ureditvah za izterjavo dodeljene pomoči, če je v obdobju iz člena 11(2) navedene uredbe prišlo do hudih kršitev ali kaznivih dejanj zoper okolje. Zato je treba določiti ureditve za izterjavo dodeljene pomoči.

(11)

Da bi se omogočila čim prejšnja uporaba ukrepov, določenih v tej uredbi, in ker je pomembno zagotoviti usklajeno in enako obravnavanje gospodarskih subjektov v vseh državah članicah od samega začetka programskega obdobja, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi in bi se morala uporabljati od prvega dne obdobja upravičenosti izdatkov do prispevka iz ESPRA, tj. od 1. januarja 2021. Takšna retroaktivna uporaba ne posega v načeli pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

Ta uredba se uporablja za vloge za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) in določa obdobje, v katerem takšne vloge, ki jih vložijo gospodarski subjekti, ki so storili katero koli od dejanj iz člena 11(1) ali člena 11(3) Uredbe (EU) 2021/1139, niso dopustne.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 4 Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5). Poleg tega se uporablja naslednja opredelitev pojma:

„točke za kršitve“ pomeni točke, dodeljene gospodarskemu subjektu za ribiško plovilo Unije v okviru sistema točk za hude kršitve, kot je določeno v členu 92 Uredbe (ES) št. 1224/2009.

POGLAVJE II

PRAG NEDOPUSTNOSTI IN NJENO TRAJANJE

Člen 3

Nedopustnost vlog, ki jih vložijo gospodarski subjekti, ki so storili hude kršitve iz člena 42(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali člena 90(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 ali se štejejo za odgovorne zanje

1.   Vloga za podporo, ki jo vloži gospodarski subjekt, je nedopustna za obdobje, opredeljeno v skladu s Prilogo I, kadar pristojni organ v odločitvi ugotovi, da je gospodarski subjekt, ki je vložil vlogo, storil hude kršitve iz člena 42(1) Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali člena 90(1) Uredbe (ES) št. 1224/2009 ali se šteje za odgovornega zanje.

2.   Za namene sprožitve nedopustnosti in izračuna trajanja obdobja nedopustnosti se upoštevajo le hude kršitve, ki so bile storjene od 1. januarja 2013 in za katere je bila sprejeta odločitev v smislu odstavka 1.

3.   Ne glede na odstavek 2 se za namene odstavka 1 upoštevajo le hude kršitve, katerih točke niso bile izbrisane v skladu s členom 92(4) Uredbe (ES) št. 1224/2009.

4.   Za datum začetka obdobja nedopustnosti se šteje datum sprejetja odločitve pristojnega organa v smislu odstavka 1.

Člen 4

Nedopustnost vlog, ki jih vložijo gospodarski subjekti, katerih plovilo je uvrščeno na seznam plovil IUU Unije ali pluje pod zastavo nesodelujoče tretje države

1.   Vloga za podporo, ki jo vloži gospodarski subjekt, je nedopustna za obdobje, opredeljeno v skladu s Prilogo II, če pristojni organ v odločitvi ugotovi:

(a)

da je bil gospodarski subjekt udeležen pri dejavnostih, upravljanju ali lastništvu ribiškega plovila, vključenega na seznam plovil IUU Unije iz člena 27 Uredbe (ES) št. 1005/2008, ali

(b)

da je bil gospodarski subjekt udeležen pri dejavnostih, upravljanju ali lastništvu ribiškega plovila, ki pluje pod zastavo države, ki je vključena na seznam nesodelujočih tretjih držav iz člena 33 Uredbe (ES) št. 1005/2008.

2.   Za datum začetka obdobja nedopustnosti se šteje datum sprejetja odločitve pristojnega organa v smislu odstavka 1.

Člen 5

Nedopustnost vlog, ki jih vložijo gospodarski subjekti v sektorju akvakulture, ki so storili kazniva dejanja zoper okolje ali se štejejo za odgovorne zanje

1.   Če pristojni organ v odločitvi ugotovi, da je gospodarski subjekt storil eno od kaznivih dejanj iz členov 3 in 4 Direktive 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta (6) ali se šteje za odgovornega zanje, so vloge za podporo iz ESPRA, ki jih navedeni gospodarski subjekt vloži v skladu s členom 27 Uredbe (EU) 2021/1139, nedopustne v skladu s Prilogo III.

2.   Za datum začetka obdobja nedopustnosti se šteje datum sprejetja odločitve pristojnega organa, v kateri je bilo ugotovljeno, da je bilo storjeno kaznivo dejanje iz člena 3 ali 4 Direktive 2008/99/ES.

3.   Za namene sprožitve nedopustnosti in izračuna trajanja obdobja nedopustnosti se upoštevajo le kazniva dejanja, ki so bila storjena od 1. januarja 2013 in za katera je bila sprejeta odločitev v smislu odstavka 1.

Člen 6

Nedopustnost vlog, ki jih vložijo gospodarski subjekti, ki so storili goljufijo v okviru ESPR ali ESPRA ali se štejejo za odgovorne zanjo

1.   Če pristojni organ ugotovi, da je gospodarski subjekt storil goljufijo v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) ali ESPRA ali se šteje za odgovornega zanjo, so vse vloge za podporo iz ESPRA, ki jih predloži navedeni gospodarski subjekt, nedopustne v skladu s Prilogo IV.

2.   Obdobje nedopustnosti začne teči od datuma končne odločitve o ugotovitvi storitve goljufije, kot je opredeljena v členu 3 Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta (7).

POGLAVJE III

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 7

Določitev praga nedopustnosti in njenega trajanja

1.   Če je gospodarski subjekt storil katero koli dejanje iz členov 3, 4, 5 in 6 ali se šteje za odgovornega zanj, zadevna država članica določi, ali je dosežen prag nedopustnosti. Država članica to določi v skladu s stolpcem (a) Priloge I, II, III ali IV k tej uredbi.

2.   Če je zadevna država članica v skladu z odstavkom 1 določila, da je dosežen prag nedopustnosti, določi ustrezno trajanje nedopustnosti v skladu s:

(a)

stolpcem (b) Priloge I, II, III ali IV k tej uredbi ter

(b)

po potrebi stolpcema (c) in (d) Priloge I ali III k tej uredbi.

Člen 8

Določitev praga nedopustnosti, kadar ima gospodarski subjekt v lasti ali pod nadzorom več kot eno ribiško plovilo

1.   Če ima gospodarski subjekt v lasti ali pod nadzorom več kot eno ribiško plovilo, se obdobje nedopustnosti vložene vloge za podporo zadevnega gospodarskega subjekta določi ločeno za vsako posamezno ribiško plovilo ter v skladu s členom 3 ali 4.

2.   Vložene vloge za podporo navedenega gospodarskega subjekta so prav tako nedopustne:

(a)

če so vloge v zvezi z več kot polovico ribiških plovil, ki jih ima zadevni gospodarski subjekt v lasti ali pod nadzorom, nedopustne za podporo v skladu s členom 3 ali 4, oziroma

(b)

kadar so bile dodeljene točke za kršitve zaradi hudih kršitev iz člena 42(1), točka (a), Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali člena 90(1), točki (a) in (c), Uredbe (ES) št. 1224/2009, če je povprečno število dodeljenih točk za kršitve na ribiško plovilo, ki ga ima zadevni gospodarski subjekt v lasti ali pod nadzorom, sedem točk ali več.

Člen 9

Prenos lastništva

1.   Če za gospodarski subjekt velja obdobje nedopustnosti v skladu s členi 3, 4 in 6, se obdobje nedopustnosti zaradi resnih kršitev, storjenih pred spremembo lastništva, ne prenese na novega gospodarskega subjekta v primeru prodaje ali prenosa lastništva ribiškega plovila.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se, kadar so v skladu s sistemom točk iz člena 92 Uredbe (ES) št. 1224/2009 dodeljene točke za kršitve, ker so bile pred spremembo lastništva ribiškega plovila storjene hude kršitve iz člena 42(1), točka (a), Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali člena 90(1), točki (a) in (c), Uredbe (ES) št. 1224/2009, navedene točke za kršitve upoštevajo pri sprožitvi nedopustnosti in izračunu trajanja obdobja nedopustnosti novega gospodarskega subjekta v skladu s členom 3 in členom 8(2) samo v primeru, da novi gospodarski subjekt po spremembi lastništva stori hudo kršitev iz člena 42(1), točka (a), Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali člena 90(1), točki (a) in (c), Uredbe (ES) št. 1224/2009.

Člen 10

Trajni odvzem dovoljenja za gospodarski ribolov

Vloge za podporo, ki jih vloži gospodarski subjekt, ki mu je bilo dovoljenje za gospodarski ribolov za katero koli ribiško plovilo, ki ga ima v lasti ali pod nadzorom, trajno odvzeto, so nedopustne od datuma odvzema dovoljenja za gospodarski ribolov do konca obdobja upravičenosti izdatkov do prispevka iz ESPRA iz člena 63(2) Uredbe (EU) 2021/1060, če je bilo navedeno dovoljenje odvzeto:

(a)

v skladu s členom 92(3) Uredbe (ES) št. 1224/2009 in členom 129(2) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 (8), ali če je primerno,

(b)

zaradi sankcij za hude kršitve, ki so jih naložile države članice v skladu s členom 45 Uredbe (ES) št. 1005/2008.

Člen 11

Ureditve za izterjavo pomoči

1.   Če kateri koli od primerov iz člena 11(1) Uredbe (EU) 2021/1139 nastopi med datumom, ko je gospodarski subjekt vložil vlogo, in pet let po končnem plačilu, zadevna država članica za podporo, izplačano iz ESPRA v zvezi z navedeno vlogo, izvede finančne popravke v skladu s členom 44 Uredbe (EU) 2021/1139 in členom 103(1) Uredbe (EU) 2021/1060.

2.   Znesek za izterjavo je sorazmeren z naravo, resnostjo, trajanjem in ponavljanjem primerov iz člena 11(1) Uredbe (EU) 2021/1139.

Člen 12

Prehodne določbe

Ta uredba ne vpliva na nadaljevanje ali spremembo obdobij nedopustnosti vlog za podporo iz ESPR, odobreno v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/288 (9).

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 247, 13.7.2021, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Unije za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, (ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, (ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in razveljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) št. 1966/2006 (UL L 343, 22.12.2009, str. 1).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje in o spremembi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1936/2001 in (ES) št. 601/2004 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1093/94 in (ES) št. 1447/1999 (UL L 286, 29.10.2008, str. 1).

(4)  Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L 231, 30.6.2021, str. 159).

(5)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22).

(6)  Direktiva 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o kazenskopravnem varstvu okolja (UL L 328, 6.12.2008, str. 28).

(7)  Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike (UL L 112, 30.4.2011, str. 1).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/288 z dne 17. decembra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede časovnega obdobja in datumov za nedopustnost vlog (UL L 51, 24.2.2015, str. 1).


PRILOGA I

Prag nedopustnosti in obdobje nedopustnosti za gospodarske subjekte, ki so storili hude kršitve iz člena 42 Uredbe (ES) št. 1005/2008 ali člena 90 Uredbe (ES) št. 1224/2009

Kategorizacija hudih kršitev

(a)

Prag nedopustnosti

(b)

Obdobje nedopustnosti

(c)

Pogoji za daljše obdobje nedopustnosti

(d)

Pogoji za krajše obdobje nedopustnosti

Hude kršitve kategorij 1 in 2 iz Priloge XXX k Izvedbeni uredbi (EU) št. 404/2011 (*1)

Skupaj 9 točk za kršitve, ne glede na število hudih kršitev

12 mesecev

1 dodatni mesec nedopustnosti za vsako dodatno točko za kršitve nad pragom

Če se izbrišeta dve točki za kršitve v skladu s členom 133(3) Izvedbene uredbe (EU) št. 404/2011, se obdobje nedopustnosti skrajša za štiri mesece.

Vse hude kršitve, kot so opredeljene v členu 42 Uredbe (ES) št. 1005/2008 in členu 90 Uredbe (ES) št. 1224/2009, razen hudih kršitev kategorij 1 in 2 iz Priloge XXX k Izvedbeni uredbi (EU) št. 404/2011

1 huda kršitev

12 mesecev za vsako hudo kršitev

2 dodatna meseca nedopustnosti za vsako hudo kršitev kategorije 7, 9, 10, 11 ali 12 iz Priloge XXX k Izvedbeni uredbi (EU) št. 404/2011

Če v obdobju nedopustnosti gospodarski subjekt stori hudo kršitev kategorije 1 ali 2 iz Priloge XXX k Izvedbeni uredbi (EU) št. 404/2011 ali se šteje za odgovornega zanjo, se obdobje nedopustnosti podaljša za en mesec za vsako točko za kršitve, dodeljeno za navedeno hudo kršitev.


(*1)  Ta vrstica se uporablja, če so bile storjene samo hude kršitve kategorije 1 ali 2. Če so bile druge hude kršitve storjene pred hudimi kršitvami kategorije 1 ali 2, hkrati z njimi ali po njih in v istem obdobju nedopustnosti, se hude kršitve kategorije 1 ali 2 upoštevajo le za namene stolpcev (c) in (d) druge vrstice.


PRILOGA II

Prag nedopustnosti in obdobje nedopustnosti za gospodarske subjekte, katerih plovilo je vključeno na seznam plovil IUU Unije ali katerih plovilo pluje pod zastavo nesodelujoče tretje države

Vrsta kršitve

(a)

Prag nedopustnosti

(b)

Obdobje nedopustnosti

Gospodarski subjekt je bil udeležen pri dejavnostih, upravljanju ali lastništvu ribiškega plovila, vključenega na seznam plovil IUU Unije iz člena 27 Uredbe (ES) št. 1005/2008

1 kršitev

Celotno obdobje, v katerem je ribiško plovilo vključeno na seznam plovil IUU Unije, v vsakem primeru najmanj 24 mesecev

Gospodarski subjekt je bil udeležen pri dejavnostih, upravljanju ali lastništvu ribiškega plovila, ki pluje pod zastavo države, ki je vključena na seznam nesodelujočih tretjih držav iz člena 33 Uredbe (ES) št. 1005/2008

1 kršitev

Celotno obdobje, v katerem je navedena država vključena na seznam nesodelujočih tretjih držav, v vsakem primeru najmanj 12 mesecev


PRILOGA III

Prag nedopustnosti in obdobje nedopustnosti za gospodarske subjekte, ki so storili kazniva dejanja zoper okolje iz členov 3 in 4 Direktive 2008/99/ES

Kaznivo dejanje zoper okolje

(a)

Prag nedopustnosti

(b)

Obdobje nedopustnosti

(c)

Pogoji za daljše obdobje nedopustnosti

(d)

Pogoji za krajše obdobje nedopustnosti

Kazniva dejanja iz člena 3 Direktive 2008/99/ES, za katera je pristojni organ ugotovil, da je bilo kaznivo dejanje storjeno iz hude malomarnosti

1 kaznivo dejanje

12 mesecev za vsako kaznivo dejanje

6 dodatnih mesecev, če je pristojni organ izrecno navedel obstoj obteževalnih okoliščin ali ugotovil, da je gospodarski subjekt kaznivo dejanje izvajal več kot eno leto

Pod pogojem, da obdobje nedopustnosti skupaj traja vsaj 12 mesecev, se obdobje skrajša za 6 mesecev, če je pristojni organ izrecno navedel obstoj olajševalnih okoliščin.

Kazniva dejanja iz člena 3 Direktive 2008/99/ES, za katera je pristojni organ ugotovil, da je bilo kaznivo dejanje storjeno naklepno

1 kaznivo dejanje

24 mesecev za vsako kaznivo dejanje

Kazniva dejanja iz člena 4 Direktive 2008/99/ES

1 kaznivo dejanje

24 mesecev za vsako kaznivo dejanje


PRILOGA IV

Prag nedopustnosti in obdobje nedopustnosti za gospodarske subjekte, ki so storili goljufijo v okviru ESPR ali ESPRA

(a)

Prag nedopustnosti

(b)

Obdobje nedopustnosti

Kakršna koli goljufija, ki jo gospodarski subjekt stori v okviru ESPR ali ESPRA

Od datuma končne odločitve o ugotovitvi storitve goljufije, kot je opredeljena v členu 3 Direktive (EU) 2017/1371, do konca obdobja upravičenosti izdatkov za prispevek iz ESPRA iz člena 63(2) Uredbe (EU) 2021/1060


Na vrh