EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32022R1456

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1456 z dne 10. junija 2022 o odstopanju od člena 43(1) Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta glede uvoznih pogojev za vnos v Unijo lesenega pakirnega materiala v obliki zabojev za strelivo s poreklom iz Združenih držav Amerike, ki so pod nadzorom Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike in izdelani pred 1. septembrom 2007

C/2022/3699

UL L 229, 5.9.2022, str. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1456/oj

5.9.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 229/5


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1456

z dne 10. junija 2022

o odstopanju od člena 43(1) Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta glede uvoznih pogojev za vnos v Unijo lesenega pakirnega materiala v obliki zabojev za strelivo s poreklom iz Združenih držav Amerike, ki so pod nadzorom Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike in izdelani pred 1. septembrom 2007

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti člena 43(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/179 (2) državam članicam dovoljuje, da določijo začasna odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES (3) v zvezi s posebnimi pogoji glede vnosa v Unijo lesenega pakirnega materiala iz lesa iglavcev (Pinopsida) v obliki zabojev za strelivo s poreklom iz Združenih držav Amerike, ki so pod nadzorom Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike. Ker je navedeni sklep prenehal veljati 31. decembra 2020, bi bilo treba sprejeti nova pravila, ki bi tudi v prihodnje omogočila vnos takih zabojev za strelivo pod določenimi pogoji.

(2)

Člen 43(1) Uredbe (EU) 2016/2031 določa posebne zahteve za vnos v Unijo lesenega pakirnega materiala, ki bi moral biti skladen z Mednarodnim standardom za fitosanitarne ukrepe št. 15 (ISPM 15) z naslovom Pravila za lesen pakirni material v mednarodni trgovini (4), ki zagotavlja, da je bil leseni pakirni material obdelan po odobrenih fitosanitarnih postopkih.

(3)

Nekateri leseni pakirni materiali iz lesa iglavcev (Pinopsida) v obliki zabojev, ki se uporabljajo za prevoz streliva in so bili proizvedeni v Združenih državah Amerike pred 1. septembrom 2007, so bili obdelani po postopkih, ki niso v skladu z veljavnimi zahtevami iz Priloge I k ISPM 15 in zato ne izpolnjujejo pogojev iz člena 43(1) Uredbe (EU) 2016/2031.

(4)

Združene države Amerike so 7. septembra 2018 zahtevale podaljšanje odstopanja na podlagi Izvedbenega sklepa (EU) 2015/179 za lesen pakirni material iz mehkega lesa in razširitev področja uporabe odstopanja na lesen pakirni material iz trdega lesa. Zgoraj navedeno zahtevo so Združene države Amerike podprle s spremno dokumentacijo, ki predstavlja nadaljevanje predhodne analize poti prenosa, ki jo je Ministrstvo za obrambo Združenih držav opravilo v zvezi z zaboji za strelivo iz mehkega lesa, to dokumentacijo pa dopolnjujejo z analizo poti prenosa za zaboje za strelivo iz trdega lesa.

(5)

Na podlagi informacij, ki so jih predložile Združene države Amerike, in po razpravi z zadevno strokovno skupino o odstopanju v zvezi z vnosom v Unijo lesenega pakirnega materiala v obliki zabojev za strelivo iz Združenih držav Amerike je Komisija sklenila, da zaboji, tako iz mehkega kot tudi trdega lesa, iz uvodne izjave 3, ki se uporabljajo za prevoz streliva, ne predstavljajo tveganja za širjenje škodljivih organizmov rastlin, če so izpolnjeni določeni pogoji. Ti pogoji se nanašajo na datum proizvodnje navedenih zabojev za strelivo, odsotnost ali omejeno prisotnost lubja, obdelavo in popravilo takih zabojev ter njihovo skladiščenje in prevoz.

(6)

To odstopanje bi se moralo uporabljati samo za lesen pakirni material v obliki zabojev za strelivo s poreklom iz Združenih držav Amerike, ki je bil izdelan pred 1. septembrom 2007, saj so bili zaboji, izdelani po tem datumu, obdelani v skladu z ISPM 15.

(7)

Zato bi bilo treba dovoliti vnos takega lesenega pakirnega materiala v obliki zabojev za strelivo s poreklom iz Združenih držav Amerike iz mehkega in trdega lesa na ozemlje Unije ter njegovo skladiščenje na ozemlju Unije in premikanje po njem, če material izpolnjuje pogoje iz te uredbe.

(8)

Za zagotovitev učinkovitega nadzora in pregleda morebitnih fitosanitarnih tveganj bi moral vsak izvajalec dejavnosti, ki premika ali skladišči lesen pakirni material v obliki zabojev za strelivo s poreklom iz Združenih držav Amerike, po ustreznih pregledih obvestiti ustrezni pristojni organ o premikih ali skladiščenju zadevnih zabojev.

(9)

Da se zagotovi hiter odziv na vsa morebitna fitosanitarna tveganja zaradi lesenega pakirnega materiala v obliki zabojev za strelivo s poreklom iz Združenih držav Amerike, bi morale države članice nemudoma obvestiti druga drugo in Komisijo, ko odkrijejo pošiljko, ki ne izpolnjuje zahtev glede pogojev za vnos v Unijo iz te uredbe. Poleg tega bi morale Komisiji in drugim državam članicam vsako leto predložiti informacije o opravljenem uvozu, da bi se lahko ocenila uporaba te uredbe.

(10)

Pogoji za odstopanje, uvedeni s to uredbo, bi se morali uporabljati do 31. julija 2025, da se omogoči pregled izvajanja njenih ukrepov in preuči, ali ti učinkovito obravnavajo fitosanitarno tveganje uvoza navedenega lesenega pakirnega materiala.

(11)

Ker je Izvedbeni sklep (EU) 2015/179 prenehal veljati 31. decembra 2020, bi morala ta izvedbena uredba začeti veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije, da se zagotovi čim hitrejši vnos tega lesenega pakirnega materiala v Unijo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Dovoljenje za določitev odstopanja in pogojev za zaboje za strelivo

Lesen pakirni material v obliki zabojev, ki se dejansko uporabljajo za prevoz streliva, izdelan pred 1. septembrom 2007 in s poreklom iz Združenih držav Amerike ter pod nadzorom Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike (v nadaljnjem besedilu: zaboji) je izvzet iz zahtev iz člena 43(1) Uredbe (EU) 2016/2031, kadar:

(a)

zaboji izpolnjujejo pogoje iz Priloge k tej uredbi in

(b)

so izpolnjene zahteve v skladu s členi 2, 3 in 4.

Člen 2

Obveznost uradnega obveščanja

1.   Uvoznik vsaj pet delovnih dni pred nameravanim vnosom pošiljke iz člena 1 obvesti pristojne organe države članice vstopne točke o svoji nameri za vnos pošiljke. V istem obdobju uvoznik predloži isto uradno obvestilo tudi pristojnim organom države članice prvega kraja skladiščenja, kadar se ta kraj razlikuje od vstopne točke.

2.   Uradno obvestilo iz odstavka 1 vključuje naslednje elemente:

(a)

datum načrtovanega vnosa;

(b)

popis zadevne pošiljke z opredelitvijo zabojev, ki so del te pošiljke;

(c)

ime in naslov uvoznika;

(d)

naslov vstopne točke načrtovanega vnosa;

(e)

naslov prvega kraja skladiščenja, kadar se ta razlikuje od vstopne točke.

Člen 3

Preverjanja, ki jih opravijo pristojni organi

1.   Pristojni organi države članice vstopne točke preverijo prisotnost in popolnost dokumenta iz točke 7 Priloge. Poleg tega preverijo tudi skladnost reprezentativnega vzorca vsake pošiljke z naslednjimi točkami iz Priloge:

(a)

točkama 1 in 2 v zvezi s prikazom zadevnih oznak;

(b)

točko 3 v zvezi s popravljenimi zaboji;

(c)

točko 4 v zvezi z odsotnostjo lubja;

(d)

točko 5 v zvezi z vsebnostjo vlage;

2.   Z odstopanjem od odstavka 1, kadar se prvi kraj skladiščenja razlikuje od vstopne točke, pristojni organi države članice prvega kraja skladiščenja opravijo preverjanje iz navedenega odstavka.

Člen 4

Skladiščenje in premikanje zabojev

1.   Pred in po preverjanjih iz člena 3 zaboji ostanejo v zaprtih skladiščih.

2.   Zaboji se smejo premikati samo v zaprtih zabojnikih ali v celoti pokriti z zaščitno prevleko.

Člen 5

Uradno obvestilo o neskladnosti

Države članice uradno obvestijo Komisijo in druge države članice o vsaki pošiljki, ki ni v skladu s pogoji, določenimi v Prilogi.

Navedeno uradno obvestilo pošljejo najpozneje tri delovne dni po datumu, ko pristojni organ izve za takšno pošiljko.

Člen 6

Poročanje o uvozu

Država članica prvega kraja skladiščenja Komisiji in drugim državam članicam do 31. januarja vsako leto predloži informacije o številu pošiljk, vnesenih na njeno ozemlje, in poročilo o preverjanjih iz člena 3, opravljenih med 1. januarjem in 31. decembrom predhodnega leta.

Člen 7

Datum prenehanja veljavnosti

Ta uredba preneha veljati 31. julija 2025.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. junija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.

(2)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/179 z dne 4. februarja 2015 o dovoljenju državam članicam, da določijo odstopanja od nekaterih določb Direktive Sveta 2000/29/ES v zvezi z lesenim pakirnim materialom iz lesa iglavcev (Coniferales) v obliki zabojev za strelivo s poreklom iz Združenih držav Amerike, ki so pod nadzorom Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike (UL L 30, 6.2.2015, str. 38).

(3)  Direktiva Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L 169, 10.7.2000, str. 1).

(4)  Mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe št. 15 (ISPM 15): Pravila za lesen pakirni material v mednarodni trgovini. https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/#614.


PRILOGA

Pogoji za vnos zabojev za strelivo, kot so navedeni v členu 1

Zaboji iz člena 1 izpolnjujejo naslednje pogoje:

(1)

opremljeni so z oznako, ki potrjuje, da so bili izdelani pred 31. avgustom 2007;

(2)

opremljeni so z oznako, ki označuje, da so bili obdelani s sredstvom za zaščito lesa, ki ga je odobrila Agencija za varstvo okolja Združenih držav Amerike;

(3)

če so bili zaboji po izdelavi popravljeni, les, uporabljen za navedeni namen, izpolnjuje pogoje iz člena 43(1) Uredbe (EU) 2016/2031;

(4)

zaboji so izdelani iz lesa. Temu lesu mora biti lubje popolnoma odstranjeno ali pa mora vsebovati le vidno ločene in jasno razvidne majhne kose lubja. Ti kosi lubja morajo izpolnjevati eno od naslednjih zahtev:

(a)

široki so manj kot 3 cm (ne glede na dolžino);

(b)

če so širši od 3 cm, je celotna površina vsakega posameznega kosa lubja manjša od 50 cm2;

(5)

vsebnost vlage ne presega 20 %;

(6)

skladiščeni so bili v zaprtih zgradbah in so se prevažali v zaprtih zabojnikih ali v celoti pokriti z zaščitno prevleko.

(7)

priložen jim je dokument, ki ga izda Ministrstvo za obrambo Združenih držav Amerike in ki potrjuje skladnost s pogoji iz točk 4, 5 in 6.


Na vrh