EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0630

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/630 zo 16. februára 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o určité kategórie tovaru oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, a ktorým sa mení rozhodnutie Komisie 2007/275/ES (Text s významom pre EHP)

C/2021/899

Ú. v. EÚ L 132, 19.4.2021, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/630/oj

19.4.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 132/17


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/630

zo 16. februára 2021,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o určité kategórie tovaru oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, a ktorým sa mení rozhodnutie Komisie 2007/275/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 48 písm. h) a článok 77 ods. 1 písm. k),

keďže:

(1)

Článok 48 písm. h) a článok 77 ods. 1 písm. k) nariadenia (EÚ) 2017/625 splnomocňuje Komisiu prijímať delegované akty s cieľom stanoviť prípady a podmienky, za ktorých by určitý nízkorizikový tovar vrátane zmiešaných výrobkov (v uvedenom nariadení ako „zložené výrobky“) mohol byť oslobodený od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, a určiť pravidlá vykonávania špecifických úradných kontrol uvedeného tovaru.

(2)

Riziko, ktoré predstavujú zmiešané výrobky pre verejné zdravie a zdravie zvierat, závisí od typov zložiek a od podmienok ich skladovania a balenia. Trvanlivé zmiešané výrobky, ktoré ako zložku neobsahujú spracované mäso a nemusia sa prepravovať alebo skladovať pri kontrolovaných teplotách, predstavujú najnižšie riziko, pokiaľ ide o zdravie zvierat a mikrobiologickú bezpečnosť potravín. Týka sa to mliečnych a vaječných výrobkov obsiahnutých v trvanlivých zmiešaných výrobkoch, ktoré boli ošetrené počas výroby napríklad sterilizáciou alebo ultravysokou teplotou na odstránenie rizika. Riziká pre zdravie zvierat a mikrobiologickú bezpečnosť potravín sa zmierňujú, ak sú zmiešané výrobky bezpečne zabalené alebo zapečatené.

(3)

Riziká, pokiaľ ide o chemickú bezpečnosť potravín, sa však neznižujú ošetreniami, ktoré robia zmiešané výrobky trvanlivými. Z hľadiska chemickej bezpečnosti potravín môžu byť určité trvanlivé zmiešané výrobky, ktoré neobsahujú spracované mäso, oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach za predpokladu, že spracované produkty živočíšneho pôvodu, ktoré sú zložkami zmiešaných výrobkov, sa vyrábajú v prevádzkarňach nachádzajúcich sa v tretích krajinách oprávnených dovážať do Únie uvedené spracované produkty živočíšneho pôvodu alebo v prevádzkarňach nachádzajúcich sa v členských štátoch.

(4)

Trvanlivé zmiešané výrobky, ktoré neobsahujú spracované mäso, by sa mali vyrábať v tretej krajine uvedenej v rozhodnutí Komisie 2011/163/EÚ (2). Tretia krajina vyrábajúca zmiešaný výrobok by mala mať buď schválený plán kontroly rezíduí pre každú zložku živočíšneho pôvodu obsiahnutú v zmiešanom výrobku, alebo by mala získavať živočíšne zložky z členského štátu alebo z inej tretej krajiny, ktorá je uvedená v zozname rozhodnutia 2011/163/EÚ v súvislosti s uvedenými komoditami.

(5)

Určité trvanlivé zmiešané výrobky, ktoré neobsahujú spracované mäso, je vzhľadom na ich nízke riziko pre verejné zdravie a zdravie zvierat vhodné oslobodiť od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach a uviesť ich v prílohe k tomuto nariadeniu spolu s číselnými znakmi z kombinovanej nomenklatúry (KN) podľa prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 (3).

(6)

Určité trvanlivé zmiešané výrobky, ktoré neobsahujú spracované mäso a ktoré sú v súlade s týmto nariadením oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach a ktoré vstupujú do Únie z tretích krajín, by mali byť sprevádzané súkromným potvrdením poskytnutým dovážajúcim prevádzkovateľom potravinárskeho podniku.

(7)

S cieľom zabezpečiť, aby určité trvanlivé zmiešané výrobky, ktoré neobsahujú spracované mäso a sú v súlade s týmto nariadením oslobodené od kontrol na hraničných kontrolných staniciach, spĺňali požiadavky na verejné zdravie a zdravie zvierat, príslušné orgány by mali pravidelne vykonávať úradné kontroly (na základe rizika a s vhodnou frekvenciou) na mieste určenia, na mieste prepustenia do voľného obehu v Únii alebo v skladoch či priestoroch prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku.

(8)

Pravidlá týkajúce sa zmiešaných výrobkov oslobodených od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach a úradných kontrol, ktoré sa majú vykonávať na takýchto zmiešaných výrobkoch, sú vecne prepojené a majú sa uplatňovať súbežne. V záujme jednoduchosti a transparentnosti, ako aj v záujme uľahčenia ich uplatňovania a zabránenia znásobovaniu pravidiel, by sa preto mali stanoviť v jedinom akte, a nie v samostatných aktoch s mnohými odkazmi a rizikom duplicity.

(9)

Oslobodenia od úradných kontrol určitých zmiešaných výrobkov na hraničných kontrolných staniciach už existujú podľa rozhodnutia Komisie 2007/275/ES (4). Keďže týmto nariadením sa stanovujú oslobodenia pre výrobky, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje rozhodnutie 2007/275/ES, určité ustanovenia uvedeného rozhodnutia by sa mali od dátumu uplatňovania tohto nariadenia vypustiť a uvedené rozhodnutie by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Požiadavky na verejné zdravie, ktoré sa týkajú vstupu zmiešaných výrobkov do Únie, stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/625 (5), sa budú uplatňovať až od 21. apríla 2021. Podobne požiadavky na zdravie zvierat týkajúce sa vstupu zmiešaných výrobkov do Únie, stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2020/692 (6), sa budú uplatňovať až od 21. apríla 2021. Preto by sa aj pravidlá stanovené v tomto nariadení mali uplatňovať od uvedeného dátumu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá týkajúce sa:

1.

prípadov, v ktorých sú zmiešané výrobky oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach, a podmienok, za ktorých sa môže udeliť takáto výnimka, a kedy je odôvodnená;

2.

vykonávania špecifických úradných kontrol zmiešaných výrobkov oslobodených od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„zmiešaný výrobok“ je zmiešaný výrobok vymedzený v článku 2 bode 14 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/625;

2.

„trvanlivé zmiešané výrobky“ sú výrobky, ktoré sa nemusia prepravovať ani skladovať pri kontrolovaných teplotách.

Článok 3

Zmiešané výrobky oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach

1.   Trvanlivé zmiešané výrobky, ktoré neobsahujú spracované mäso a ktoré sú uvedené v prílohe, sú oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach za predpokladu, že tieto výrobky spĺňajú všetky tieto požiadavky:

a)

spĺňajú požiadavky na vstup do Únie stanovené v článku 12 ods. 2 písm. c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/625;

b)

všetky mliečne a vaječné výrobky, ktoré sa nachádzajú v trvanlivých zmiešaných výrobkoch, boli ošetrené v súlade s článkom 163 písm. a) delegovaného nariadenia (EÚ) 2020/692;

c)

sú označené ako výrobky určené na ľudskú spotrebu a

d)

sú bezpečne zabalené alebo zapečatené.

2.   Pri umiestnení na trh musí trvanlivé zmiešané výrobky uvedené v odseku 1 sprevádzať súkromné potvrdenie v súlade so vzorom stanoveným v prílohe V k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2020/2235 (7).

Článok 4

Úradné kontroly zmiešaných výrobkov oslobodených od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach

1.   Príslušné orgány vykonávajú úradné kontroly trvanlivých zmiešaných výrobkov uvedených v článku 3 ods. 1 pravidelne, na základe rizika a s vhodnou frekvenciou, pričom zohľadňujú kritériá uvedené v článku 44 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/625.

2.   Úradné kontroly uvedené v odseku 1 sa vykonávajú na ktoromkoľvek z týchto miest na colnom území Únie:

a)

miesto určenia;

b)

miesto prepustenia do voľného obehu v Únii;

c)

sklady alebo priestory prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku.

3.   Úradné kontroly uvedené v odseku 1 sa vykonávajú v súlade s článkami 45 a 46 nariadenia (EÚ) 2017/625.

Článok 5

Zmeny rozhodnutia 2007/275/ES

Rozhodnutie 2007/275/ES sa mení takto:

1.

Článok 6 sa vypúšťa.

2.

Príloha II sa vypúšťa.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti a dátum začatia uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 21. apríla 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. februára 2021

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2011/163/EÚ zo 16. marca 2011 o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES (Ú. v. EÚ L 70, 17.3.2011, s. 40).

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(4)  Rozhodnutie Komisie 2007/275/ES zo 17. apríla 2007 o zoznamoch zmiešaných výrobkov, ktoré majú podliehať kontrolám na hraničných kontrolných staniciach (Ú. v. EÚ L 116, 4.5.2007, s. 9).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/625 zo 4. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o požiadavky na vstup zásielok určitých zvierat a tovaru určených na ľudskú spotrebu do Únie (Ú. v. EÚ L 131, 17.5.2019, s. 18).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/692 z 30. januára 2020, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa vstupu zásielok určitých zvierat, zárodočných produktov a produktov živočíšneho pôvodu do Únie a ich premiestňovania a zaobchádzania s nimi po ich vstupe do Únie (Ú. v. EÚ L 174, 3.6.2020, s. 379).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/2235 zo 16. decembra 2020, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/429 a 2017/625, pokiaľ ide o vzory certifikátov zdravia zvierat, vzory úradných certifikátov a vzory certifikátov zdravia zvierat/úradných certifikátov na vstup zásielok určitých kategórií zvierat a tovaru do Únie a ich premiestňovanie v rámci Únie, úradnú certifikáciu týkajúcu sa takýchto certifikátov, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 599/2004, vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 636/2014 a (EÚ) 2019/628, smernica 98/68/ES a rozhodnutia 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES (Ú. v. EÚ L 442, 30.12.2020, s. 1).


PRÍLOHA

Zoznam zmiešaných výrobkov oslobodených od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach (článok 3)

V tomto zozname sa stanovujú zmiešané výrobky podľa kombinovanej nomenklatúry používanej v Únii, ktoré nemusia podliehať úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach.

Poznámky k tabuľke:

 

Stĺpec 1 – číselný znak KN

V tomto stĺpci sa uvádza číselný znak KN. Kombinovaná nomenklatúra zavedená nariadením (EHS) č. 2658/87 je založená na harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru (ďalej len „harmonizovaný systém“) vypracovanom Svetovou colnou organizáciou a schválenom rozhodnutím Rady 87/369/EHS (1). KN preberá položky a podpoložky harmonizovaného systému zložené zo šiestich číslic. Siedmy a ôsmy znak označuje podpoložky kombinovanej nomenklatúry.

V prípade, že sa používa číselný znak pozostávajúci zo štyroch, šiestich alebo ôsmich číslic, ktorý nie je označený výrazom „ex“, a pokiaľ nie je stanovené inak, na úradné kontroly na hraničných kontrolných staniciach sa nemusia predložiť zmiešané výrobky, ktorých číselný znak začína týmito štyrmi, šiestimi alebo ôsmimi číslicami alebo z neho pozostáva.

Ak sú živočíšne produkty obsiahnuté len v určitých špecifikovaných zmiešaných výrobkoch patriacich pod niektorý štvormiestny, šesťmiestny alebo osemmiestny číselný znak, pričom v KN neexistuje žiadne ďalšie osobitné členenie pod týmto číselným znakom, tento číselný znak sa označí výrazom „ex“. Napríklad v prípade „ex 2001 90 65“ sa kontroly na hraničných kontrolných staniciach nevyžadujú pri výrobkoch uvedených v stĺpci 2.

 

Stĺpec 2 – vysvetlenia

V tomto stĺpci sa uvádzajú podrobnosti o zmiešaných výrobkoch, ktoré sú oslobodené od úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach.

Číselné znaky KN

Vysvetlenia

1.

2.

1704 , ex 1806 20 , ex 1806 31 00 , ex 1806 32 , ex 1806 90 11 , ex 1806 90 19 , ex 1806 90 31 , ex 1806 90 39 , ex 1806 90 50 , ex 1806 90 90

cukrovinky (vrátane sladkostí), čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao, ktoré spĺňajú požiadavky článku 3 ods. 1

ex 1902 19 , ex 1902 30 , ex 1902 40

cestoviny, rezance a kuskus, ktoré spĺňajú požiadavky článku 3 ods. 1

ex 1905 10 , ex 1905 20 , ex 1905 31 , ex 1905 32 , ex 1905 40 , ex 1905 90

chlieb, koláče, sušienky, wafle a oblátky, sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky článku 3 ods. 1

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00 , ex 1604

olivy plnené rybami, ktoré spĺňajú požiadavky článku 3 ods. 1

2101

výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo maté a prípravky na základe týchto výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté, ktoré spĺňajú požiadavky článku 3 ods. 1, čakanka pražená a ostatné pražené náhradky kávy, a výťažky, esencie a koncentráty z nich, ktoré spĺňajú požiadavky článku 3 ods. 1

ex 2104

polievkové bujóny a príchute v balené pre konečného spotrebiteľa, ktoré spĺňajú požiadavky článku 3 ods. 1

ex 2106

výživové doplnky v balení pre konečného spotrebiteľa s obsahom spracovaných živočíšnych produktov (vrátane glukozamínu, chondroitínu alebo chitozánu), ktoré spĺňajú požiadavky článku 3 ods. 1

ex 2208 70

likéry a kordialy, ktoré spĺňajú požiadavky článku 3 ods. 1


(1)  Rozhodnutie Rady 87/369/EHS zo 7. apríla 1987, ktoré sa týka uzavretia Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru a protokolu o jeho zmene a doplnkoch (Ú. v. ES L 198, 20.7.1987, s. 1).


Top