EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32021R2305

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2305 z dne 21. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o primerih in pogojih, v katerih oz. pod katerimi so ekološki proizvodi in proizvodi iz preusmeritve izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, ter kraju uradnega nadzora ter o spremembi delegiranih uredb Komisije (EU) 2019/2123 in (EU) 2019/2124 (Besedilo velja za EGP)

C/2021/6946

UL L 461, 27.12.2021, str. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2305/oj

27.12.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 461/5


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2305

z dne 21. oktobra 2021

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o primerih in pogojih, v katerih oz. pod katerimi so ekološki proizvodi in proizvodi iz preusmeritve izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, ter kraju uradnega nadzora ter o spremembi delegiranih uredb Komisije (EU) 2019/2123 in (EU) 2019/2124

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (1) ter zlasti člena 48, točka (h), člena 51(1), točka (a), člena 53(1), točki (a) in (e), ter člena 77(1), točka (k), Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 45(5) Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta (2) se uradni nadzor v državah članicah za preverjanje skladnosti s pogoji in ukrepi za uvoz proizvodov, ki so namenjeni dajanju v promet v Uniji kot ekološki proizvodi ali proizvodi iz preusmeritve, v Unijo izvaja na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 47(1) Uredbe (EU) 2017/625.

(2)

Člen 47(1) Uredbe (EU) 2017/625 določa kategorije živali in blaga, ki vstopajo v Unijo iz tretjih držav in za katere morajo pristojni organi izvajati uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah prvega prispetja v Unijo. Ekološki proizvodi in proizvodi iz preusmeritve iz člena 45(5) Uredbe (EU) 2018/848 spadajo v kategorije živali in blaga iz člena 47(1), točka (f), Uredbe (EU) 2017/625 na podlagi navedene določbe Uredbe (EU) 2018/848. Poleg tega lahko ekološki proizvodi in proizvodi iz preusmeritve spadajo v kategorije živali in blaga iz člena 47(1), točka (f), Uredbe (EU) 2017/625 tudi na podlagi aktov ali pravil iz navedene določbe, ki niso člen 45(5) Uredbe (EU) 2018/848. Podobno lahko ekološki proizvodi in proizvodi iz preusmeritve tudi spadajo v kategorije živali in blaga iz člena 47(1), točke (a) do (e), Uredbe (EU) 2017/625, če izpolnjujejo ustrezne zahteve.

(3)

V skladu s členom 48, točka (h), Uredbe (EU) 2017/625 se lahko živali in blago, ki predstavljajo nizko tveganje ali ne predstavljajo nobenega specifičnega tveganja, izvzamejo iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah. Člen 3, točka 24, Uredbe (EU) 2017/625 v opredelitvi „tveganja“ navaja škodljiv vpliv na zdravje ljudi, živali ali rastlin, dobrobit živali ali okolje, vendar ne v zvezi s kakovostjo živil. Za ekološke proizvode in proizvode iz preusmeritve, ki vstopajo v Unijo, se lahko šteje, da predstavljajo nizko tveganje ali ne predstavljajo nobenega specifičnega tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin, dobrobit živali ali okolje, kadar ne spadajo v kategorije živali in blaga, za katere se uporablja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 47(1), točke (a) do (e), Uredbe (EU) 2017/625, ali v kategorije živali in blaga iz člena 47(1), točka (f), Uredbe (EU) 2017/625, za katere so bili za vstop v Unijo določeni pogoji ali ukrepi v skladu s členom 126 oz. 128 Uredbe (EU) 2017/625 ali s pravili iz člena 1(2), točke (a) do (h) in (j), navedene uredbe, v skladu s katerimi je treba skladnost z navedenimi pogoji ali ukrepi ugotoviti ob vstopu živali ali blaga v Unijo. Zato je take proizvode primerno izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah.

(4)

Uradni nadzor nad ekološkimi proizvodi in proizvodi iz preusmeritve, namenjenimi dajanju v promet v Uniji, ki so izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah v skladu s to uredbo, bi bilo treba izvajati na točki sprostitve v prosti promet v Uniji. Države članice bi morale Komisijo obvestiti o točkah sprostitve v prosti promet, na katerih se izvaja tak nadzor. Komisija bi morala v sistemu TRACES (Trade Control and Expert System) iz člena 133(4) Uredbe (EU) 2017/625 redno posodabljati seznam točk za sprostitev v prosti promet.

(5)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2123 (3) pristojnim organom na mejnih kontrolnih točkah omogoča, da dovolijo izvajanje identifikacijskih in fizičnih pregledov pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 47(1), točki (c) in (e), Uredbe (EU) 2017/625 ter pošiljk živil in krme neživalskega izvora, za katere se uporabljajo ukrepi, določeni z akti iz člena 47(1), točke (d), (e) in (f), navedene uredbe, na kontrolni točki, ki ni mejna kontrolna točka. Podobno Delegirana uredba (EU) 2019/2123 pristojnim organom omogoča izvajanje dokumentacijskih pregledov pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 72(1) in člena 74(1) Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta (4) v oddaljenosti od mejne kontrolne točke. Vendar se Delegirana uredba (EU) 2019/2123 ne uporablja za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 47(1), točki (c) in (e), Uredbe (EU) 2017/625, če gre za ekološke proizvode ali proizvode iz preusmeritve, za katere se uporablja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 45(5) Uredbe (EU) 2018/848.

(6)

Za zagotovitev uporabe Delegirane uredbe (EU) 2019/2123 za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 47(1), točki (c) in (e), Uredbe (EU) 2017/625, ki so ekološki proizvodi ali proizvodi iz preusmeritve, za katere se uporablja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 45(5) Uredbe (EU) 2018/848, je treba razširiti njeno področje uporabe. Poleg tega bi bilo treba v Delegirani uredbi (EU) 2019/2123 določiti, v katerih primerih in pod katerimi pogoji se lahko identifikacijski in fizični pregledi izvajajo na kontrolni točki, ki ni mejna kontrolna točka, za pošiljke nekaterih proizvodov, za katere se uporablja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 45(5) Uredbe (EU) 2018/848.

(7)

Da bi olajšali hitro ravnanje z živalmi in blagom ob vstopu v Unijo, bi bilo treba pristojnim organom na mejnih kontrolnih točkah dovoliti, da odobrijo nadaljnji prevoz do končnega namembnega kraja, preden so na voljo rezultati laboratorijskih analiz in testov pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 47(1), točki (c) in (e), Uredbe (EU) 2017/625, v skladu s poglavjem II Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2124 (5), tudi kadar so tako blago ekološki proizvodi ali proizvodi iz preusmeritve, za katere se uporablja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah iz člena 45(5) Uredbe (EU) 2018/848.

(8)

Delegirani uredbi (EU) 2019/2123 in (EU) 2019/2124 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Zaradi jasnosti in pravne varnosti bi se morala ta uredba uporabljati od datuma začetka uporabe Uredbe (EU) 2018/848 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa pravila o:

(a)

primerih in pogojih, v katerih oz. pod katerimi so nekateri ekološki proizvodi in proizvodi iz preusmeritve, ki vstopajo v Unijo in predstavljajo nizko tveganje ali ne predstavljajo nobenega specifičnega tveganja za zdravje ljudi, živali ali rastlin, dobrobit živali ali okolje, izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, ki se izvaja za preverjanje skladnosti s pravili ekološke pridelave in označevanja ekoloških proizvodov;

(b)

kraju, kjer se izvede uradni nadzor nad proizvodi iz točke (a), namenjenimi dajanju na trg Unije, ter

(c)

spremembah delegiranih uredb (EU) 2019/2123 in (EU) 2019/2124.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„ekološki proizvod“ pomeni proizvod, kot je opredeljen v členu 3, točka 2, Uredbe (EU) 2018/848;

(2)

„proizvod iz preusmeritve“ pomeni proizvod, kot je opredeljen v členu 3, točka 7, Uredbe (EU) 2018/848.

Člen 3

Ekološki proizvodi in proizvodi iz preusmeritve, izvzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah

Iz uradnega nadzora na mejni kontrolni točki prvega prispetja v Unijo so izvzeti naslednji ekološki proizvodi in proizvodi iz preusmeritve, ki vstopajo v Unijo:

(a)

ekološki proizvodi in proizvodi iz preusmeritve, ki ne spadajo v kategorije živali in blaga iz člena 47(1), točke (a) do (e), Uredbe (EU) 2017/625, ter

(b)

ekološki proizvodi in proizvodi iz preusmeritve, ki spadajo v kategorijo živali in blaga iz člena 47(1), točka (f), Uredbe (EU) 2017/625, razen tistih, za katere so bili določeni pogoji ali ukrepi glede njihovega vstopa v Unijo z akti, sprejetimi v skladu s členom 126 oz. 128 Uredbe (EU) 2017/625, ali tistih, za katere so bili določeni pogoji in ukrepi glede njihovega vstopa v Unijo v skladu s pravili iz člena 1(2), točke (a) do (h) in (j), navedene uredbe.

Člen 4

Kraj uradnega nadzora nad ekološkimi proizvodi in proizvodi iz preusmeritve, izvzetimi iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah

1.   Za ekološke proizvode in proizvode iz preusmeritve iz člena 3, ki so namenjeni dajanju na trg Unije, pristojni organi izvajajo uradni nadzor na točkah sprostitve v prosti promet v državi članici, v kateri je pošiljka sproščena v prosti promet v Uniji.

2.   Države članice obvestijo Komisijo o točkah sprostitve v prosti promet, na katerih pristojni organi izvajajo uradni nadzor v skladu z odstavkom 1, pri čemer navedejo njihovo ime, naslov in kontaktne podatke.

Komisija v sistemu TRACES redno posodablja seznam navedenih točk sprostitve v prosti promet.

3.   Države članice zagotovijo, da imajo pristojni organi na točkah sprostitve v prosti promet iz odstavka 1 tehnologijo in opremo, ki sta potrebni za učinkovito delovanje sistema TRACES.

Člen 5

Sprememba Delegirane uredbe (EU) 2019/2123

Delegirana uredba (EU) 2019/2123 se spremeni:

(1)

člen 1(1) se spremeni:

(a)

točka (a) se spremeni:

(i)

doda se naslednja točka (ia):

„(ia)

pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz točke (i), za katere se uporablja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 45(5) Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta (*);

(*)  Uredba (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L 150, 14.6.2018, str. 1).“;"

(ii)

točka (ii) se nadomesti z naslednjim:

„(ii)

pošiljke živil in krme neživalskega izvora, za katere veljajo ukrepi, določeni v aktih iz člena 47(1), točke (d), (e) in (f), Uredbe (EU) 2017/625, vključno s tistimi, za katere se uporablja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 45(5) Uredbe (EU) 2018/848;“;

(b)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

dokumentacijske preglede v oddaljenosti od mejne kontrolne točke za pošiljke:

(i)

rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 72(1) in člena 74(1) Uredbe (EU) 2016/2031;

(ii)

rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz točke (i), za katere se uporablja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 45(5) Uredbe (EU) 2018/848.“;

(2)

pred poglavje I se vstavi naslednji člen 1a:

„Člen 1a

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

‚pregledi varnosti živil in krme‘ pomenijo uradni nadzor, ki se izvaja za preverjanje skladnosti s pravili iz člena 1(2), točki (a) in (c), Uredbe (EU) 2017/625;

(2)

‚fitosanitarni pregledi‘ pomenijo uradni nadzor, ki se izvaja za preverjanje skladnosti s pravili iz člena 1(2), točka (g), Uredbe (EU) 2017/625;

(3)

‚ekološki pregledi‘ pomenijo uradni nadzor iz člena 6(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/2306 (*).

(*)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/2306 z dne 21. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o uradnem nadzoru pošiljk ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve, namenjenih za uvoz v Unijo, ter o certifikatu o kontrolnem pregledu (UL L 461, xxx, str. 13).“;"

(3)

člen 2 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Identifikacijski in fizični pregledi za preverjanje skladnosti s pravili Unije o varnosti živil, varnosti krme in ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin se lahko izvajajo na kontrolni točki, ki ni mejna kontrolna točka, pod naslednjimi pogoji:“;

(b)

doda se naslednji odstavek 4:

„4.   Pristojni organi lahko izvedejo naslednji uradni nadzor na kontrolni točki, navedeni v SZVD, ki ni mejna kontrolna točka, razen če je v polju 30 certifikata o kontrolnem pregledu iz člena 5 Delegirane uredbe (EU) 2021/2306 (v nadaljnjem besedilu: certifikat o kontrolnem pregledu) obkljukan kvadratek ‚pošiljke ni mogoče sprostiti v prosti promet‘:

(a)

fitosanitarne preglede v obliki identifikacijskih in fizičnih pregledov pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 1(1), točka (a)(ia), te uredbe;

(b)

preglede varnosti živil in krme v obliki identifikacijskih in fizičnih pregledov pošiljk živil in krme neživalskega izvora iz člena 1(1), točka (a)(ii), te uredbe, za katere se uporablja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 45(5) Uredbe (EU) 2018/848.“;

(4)

vstavi se naslednji člen 2a:

„Člen 2a

Pogoji za izvajanje ekoloških pregledov v obliki identifikacijskih in fizičnih pregledov na kontrolnih točkah, ki niso mejne kontrolne točke, za pošiljke nekaterih proizvodov, za katere se uporablja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 45(5) Uredbe (EU) 2018/848

1.   Pristojni organi lahko izvajajo ekološke preglede v obliki identifikacijskih in fizičnih pregledov pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 1(1), točka (a)(ia), ter pošiljk živil in krme neživalskega izvora iz člena 1(1), točka (a)(ii), za katere se uporablja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 45(5) Uredbe (EU) 2018/848, na kontrolni točki, navedeni v certifikatu o kontrolnem pregledu, ki ni mejna kontrolna točka, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

kontrolno točko, na kateri se izvajajo ekološki pregledi v obliki identifikacijskih in fizičnih pregledov, v certifikatu o kontrolnem pregledu navede bodisi izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, ob predhodnem uradnem obvestilu v skladu s členom 3(1) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2021/2307 (*) bodisi pristojni organ na mejni kontrolni točki;

(b)

rezultati ekoloških pregledov v obliki dokumentacijskih pregledov, ki jih izvedejo pristojni organi mejne kontrolne točke, so zadovoljivi;

(c)

pristojni organi mejne kontrolne točke v polju 26 certifikata o kontrolnem pregledu zabeležijo svoje pooblastilo za prevoz pošiljke do kontrolne točke;

(d)

pristojni organi mejne kontrolne točke v SZVD zabeležijo svoje pooblastilo za prevoz pošiljke do kontrolne točke za preglede varnosti živil in krme v obliki identifikacijskih in fizičnih pregledov ali za fitosanitarne preglede v obliki identifikacijskih in fizičnih pregledov, kot je ustrezno;

(e)

preden pošiljka zapusti mejno kontrolno točko, pristojni organ na mejni kontrolni točki, odgovoren za ekološke preglede, obvesti pristojni organ na kontrolni točki, odgovoren za ekološke preglede, o prispetju pošiljke, tako da v sistem TRACES predloži certifikat o kontrolnem pregledu;

(f)

izvajalec dejavnosti je prepeljal pošiljko od mejne kontrolne točke do kontrolne točke pod carinskim nadzorom, ne da bi bilo blago med prevozom raztovorjeno;

(g)

izvajalec dejavnosti je zagotovil, da pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 1(1), točka (a)(ai), ter živil in krme neživalskega izvora iz člena 1(1), točka (a)(ii), za katere se uporablja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 45(5) Uredbe (EU) 2018/848, na kontrolno točko spremlja overjena kopija certifikata o kontrolnem pregledu;

(h)

izvajalec dejavnosti je referenčno številko certifikata o kontrolnem pregledu navedel v carinski deklaraciji, vloženi pri carinskih organih za namene prevoza pošiljke do kontrolne točke, in imel kopijo navedenega certifikata na razpolago carinskim organom, kot je navedeno v členu 163 Uredbe (EU) št. 952/2013.

2.   Zahteva, da mora pošiljko spremljati overjena kopija certifikata o kontrolnem pregledu iz odstavka 1, točka (g), se ne uporablja, kadar je navedeni certifikat v sistemu TRACES izdal nadzorni organ ali izvajalec nadzora v tretji državi v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2021/2306 ali ga je v TRACES naložil izvajalec dejavnosti in so pristojni organi mejne kontrolne točke preverili, da ustreza izvirnemu certifikatu o kontrolnem pregledu.

(*)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/2307 z dne 21. oktobra 2021 o pravilih o dokumentih in uradnih obvestilih, ki se zahtevajo za ekološke proizvode in proizvode iz preusmeritve, namenjene za uvoz v Unijo (UL L 461, …, str. 30).“;"

(5)

člen 3 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Identifikacijske in fizične preglede pošiljk živil in krme neživalskega izvora iz člena 1(1), točka (a)(ii), lahko izvedejo pristojni organi na kontrolni točki, ki ni mejna kontrolna točka, če velja ena od naslednjih možnosti:“;

(b)

dodata se naslednja odstavka 3 in 4:

„3.   Pristojni organi lahko izvajajo identifikacijske in fizične preglede pošiljk živil in krme neživalskega izvora iz člena 1(1), točka (a)(ii), za katere se uporablja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 45(5) Uredbe (EU) 2018/848, na kontrolni točki, ki ni mejna kontrolna točka, kadar poleg enega od pogojev iz odstavka 1 tega člena velja naslednje:

(a)

izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, je zahteval prevoz pošiljke do kontrolne točke tako za preglede varnosti živil in krme v obliki identifikacijskih in fizičnih pregledov kot za ekološke preglede v obliki identifikacijskih in fizičnih pregledov;

(b)

če pošiljko izberejo pristojni organi mejne kontrolne točke tako za preglede varnosti živil in krme v obliki identifikacijskih in fizičnih pregledov kot za ekološke preglede v obliki identifikacijskih in fizičnih pregledov, so pristojni organi mejne kontrolne točke za vse navedene preglede odobrili tak prevoz ali se zanj odločili, kot je ustrezno. Navedeni pregledi se izvedejo na isti kontrolni točki, ki mora biti določena za kategorijo blaga v pošiljki in mora biti v državi članici, v kateri se bo pošiljka sprostila v prosti promet.

4.   Kadar se pošiljke prepeljejo do kontrolne točke v skladu z odstavkom 3, pristojni organi mejne kontrolne točke, odgovorni za preglede varnosti živil in krme, prevoz zabeležijo v SZVD, pristojni organi mejne kontrolne točke, odgovorni za ekološke preglede, pa prevoz zabeležijo v certifikat o kontrolnem pregledu.“;

(6)

člen 4 se spremeni:

(a)

odstavku 1 se doda naslednja točka (c):

„(c)

rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz točk (a) in (b), za katere se uporablja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 45(5) Uredbe (EU) 2018/848.“;

(b)

dodata se naslednja odstavka 4 in 5:

„4.   Za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete iz odstavka 1, točka (c), lahko pristojni organi identifikacijske in fizične preglede izvajajo na kontrolni točki, ki ni mejna kontrolna točka, kadar poleg enega od pogojev iz odstavka 2 velja naslednje:

(a)

izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, je zahteval prevoz pošiljke do kontrolne točke tako za fitosanitarne preglede v obliki identifikacijskih in fizičnih pregledov kot za ekološke preglede v obliki identifikacijskih in fizičnih pregledov;

(b)

če pošiljko izberejo pristojni organi mejne kontrolne točke tako za fitosanitarne preglede v obliki identifikacijskih in fizičnih pregledov kot za ekološke preglede v obliki identifikacijskih in fizičnih pregledov, so pristojni organi mejne kontrolne točke za vse navedene preglede odobrili tak prevoz ali se zanj odločili, kot je ustrezno. Navedeni pregledi se izvedejo na isti kontrolni točki, ki mora biti določena za kategorijo blaga v pošiljki in mora biti v državi članici, v kateri se bo pošiljka sprostila v prosti promet.

5.   Kadar se pošiljke prepeljejo do kontrolne točke v skladu z odstavkom 4, pristojni organi mejne kontrolne točke, odgovorni za fitosanitarne preglede, prevoz zabeležijo v SZVD, pristojni organi mejne kontrolne točke, odgovorni za ekološke preglede, pa prevoz zabeležijo v certifikat o kontrolnem pregledu.“;

(7)

v členu 6 se doda naslednji odstavek 6:

„6.   Za pošiljke, prepeljane do kontrolne točke za izvajanje ekoloških pregledov v obliki identifikacijskih in fizičnih pregledov, pristojni organi kontrolne točke:

(a)

potrdijo prispetje pošiljke pristojnim organom mejne kontrolne točke, odgovornim za ekološke preglede, v sistemu TRACES;

(b)

v certifikat o kontrolnem pregledu zabeležijo rezultate ekoloških pregledov v obliki identifikacijskih in fizičnih pregledov, odločitev o pošiljki pa vpišejo v skladu s členom 6(3) Delegirane uredbe (EU) 2021/2306.“;

(8)

v členu 7 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Dokumentacijske preglede pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 1(1), točka (b), ki vstopajo v Unijo, lahko izvajajo:“;

(9)

člen 8 se spremeni:

(a)

v odstavku 1, točka (a), se doda naslednja točka (v):

„(v)

za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete iz člena 4(1), točka (c), te uredbe certifikatov o kontrolnem pregledu iz Delegirane uredbe (EU) 2021/2306.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Če mora izvajalec dejavnosti pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov prepeljati do kontrolne točke za izvedbo identifikacijskih in fizičnih pregledov, se uporabljajo členi 2, 2a, 4 in 5.“.

Člen 6

Sprememba Delegirane uredbe (EU) 2019/2124

Delegirana uredba (EU) 2019/2124 se spremeni:

(1)

v členu 1(1), točka (a), se vstavi naslednja točka:

„(iia)

rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz točk (i) in (ii), za katere se uporablja uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah v skladu s členom 45(5) Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta (*).

(*)  Uredba (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L 150, 14.6.2018, str. 1).“;"

(2)

v členu 6(3) se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko, zagotovi, da je bilo pakiranje ali prevozno sredstvo pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov iz člena 1(1), točka (a)(i), (ii) in (iia), zaprto ali zapečateno tako, da med prevozom do objekta za nadaljnji prevoz in skladiščenjem v njem:“.

Člen 7

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. oktobra 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 95, 7.4.2017, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L 150, 14.6.2018, str. 1).

(3)  Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2123 z dne 10. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil v zvezi s tem, v katerih primerih in pod katerimi pogoji se identifikacijski in fizični pregledi nekaterega blaga lahko izvajajo na kontrolnih točkah, dokumentacijski pregledi pa v oddaljenosti od mejnih kontrolnih točk (UL L 321, 12.12.2019, str. 64).

(4)  Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L 317, 23.11.2016, str. 4).

(5)  Delegirana Uredba Komisije (EU) 2019/2124 z dne 10. oktobra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil o uradnem nadzoru pošiljk živali in blaga, ki so v tranzitu, se prenašajo ali nadalje prevažajo skozi Unijo, ter o spremembi uredb Komisije (ES) št. 798/2008, (ES) št. 1251/2008, (ES) št. 119/2009, (EU) št. 206/2010, (EU) št. 605/2010, (EU) št. 142/2011 in (EU) št. 28/2012, Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/759 ter Odločbe Komisije 2007/777/ES (UL L 321, 12.12.2019, str. 73).


Na vrh