EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32021R1933

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1933 z dne 14. julija 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pravili za netrgovske premike hišnih ptic z ozemlja ali iz tretje države v državo članico (Besedilo velja za EGP)

C/2021/5167

UL L 396, 10.11.2021, str. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1933/oj

10.11.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 396/4


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1933

z dne 14. julija 2021

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pravili za netrgovske premike hišnih ptic z ozemlja ali iz tretje države v državo članico

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 (1) ter zlasti člena 5(5), drugega pododstavka člena 17(2) in prvega pododstavka člena 19(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 576/2013 določa zahteve v zvezi z zdravjem živali, ki se uporabljajo pri netrgovskih premikih hišnih živali, vključno s pticami iz dela B Priloge I k Uredbi (hišne ptice), in določa, da se lahko z delegiranimi akti sprejmejo preventivni zdravstveni ukrepi za varovanje zdravja živali in javnega zdravja pred boleznimi ali okužbami, ki bi se lahko zaradi netrgovskih premikov hišnih ptic z ozemlja ali iz tretje države razširile v državo članico.

(2)

Uredba (EU) št. 576/2013 določa tudi, da preventivni zdravstveni ukrepi temeljijo na ustreznih, zanesljivih in preverjenih znanstvenih informacijah ter se uporabljajo sorazmerno s tveganjem, ki ga širjenje navedenih bolezni ali okužb s čezmejnimi premiki hišnih ptic pomeni za javno zdravje ali zdravje živali.

(3)

Zaradi enostavnosti in preglednosti pravil Unije ter da bi se olajšala njihova uporaba in preprečilo podvajanje pravil, bi bilo treba pravila za netrgovske premike hišnih ptic z ozemlja ali iz tretje države v državo članico določiti v enem samem aktu in ne v več ločenih aktih, ki se sklicujejo drug na drugega. Ta pristop je tudi v skladu s sedanjim pristopom na področju zakonodaje Unije o zdravju živali, kot je tisti iz Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (2), s katerim se podpira racionalizacija pravil Unije, da se olajša njihova uporaba in zmanjša upravno breme.

(4)

Aviarna influenca je nalezljiva virusna bolezen ptic, ki lahko negativno vpliva na zdravje živali in javno zdravje. Natančneje, okužba domače perutnine z virusi aviarne influence povzroča dve glavni obliki navedene bolezni, ki se ločita po virulenci. Nizkopatogena oblika na splošno povzroča samo blage simptome, medtem ko visokopatogena oblika povzroča visoko smrtnost pri večini vrst perutnine. Navedena bolezen lahko zato resno vpliva na donosnost perutninske reje. Poleg tega aviarna influenca prizadene predvsem ptice, vendar se lahko z njo v nekaterih okoliščinah okužijo tudi ljudje, čeprav je tveganje na splošno zelo majhno.

(5)

Po prvem pojavu primera visokopatogene aviarne influence (HPAI) podtipa H5N1 leta 2005 pri ptici v ujetništvu, ki je bila vnesena v Unijo, so bili z Odločbo Komisije 2005/759/ES (3) določeni zaščitni ukrepi za preprečevanje vnosa in širjenja virusa visokopatogene aviarne influence s premiki hišnih ptic v spremstvu njihovih lastnikov v Unijo. Odločba 2005/759/ES je bila zaradi stalnih tveganj za zdravje živali, ki so jih pomenili taki premiki, razveljavljena in nadomeščena z Odločbo Komisije 2007/25/ES (4). Odločba 2007/25/ES je bila nato spremenjena zaradi spremenjenega epidemiološkega stanja v Uniji, njen datum uporabe pa je bil večkrat podaljšan, nazadnje z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2020/2107 (5). Odločba 2007/25/ES bo prenehala veljati 31. decembra 2021.

(6)

Ker se je globalno tveganje za aviarno influenco v zadnjih letih povečalo in se v bližnji prihodnosti ne pričakuje izboljšanje epidemiološkega stanja, je primerno, da se v okviru Uredbe (EU) št. 576/2013 določijo stalni zaščitni ukrepi za zagotovitev, da se z netrgovskimi premiki hišnih ptic v Unijo ne tvegata vnos in širjenje virusa aviarne influence.

(7)

Nekatera ozemlja in tretje države za netrgovske premike hišnih ptic na svoje ozemlje uporabljajo pravila o zdravju živali, enakovredna pravilom iz te uredbe. Zato se lahko za netrgovske premike hišnih ptic z navedenih ozemelj in iz navedenih tretjih držav v Unijo šteje, da pomenijo minimalno tveganje za zdravje živali v Uniji, pravila za netrgovske premike hišnih ptic iz te uredbe pa se ne bi smela uporabljati za netrgovske premike hišnih ptic s teh določenih ozemelj in iz teh določenih tretjih držav v Unijo.

(8)

Da trgovski premiki ptic v Unijo ne bi bili goljufivo prikazani kot netrgovski premiki, bi moralo biti število hišnih ptic, ki lahko med posameznim netrgovskim premikom spremljajo svojega lastnika ali pooblaščeno osebo, omejeno na največ pet hišnih ptic. Ker večje število ptic predstavlja večje tveganje za vnos in širjenje virusa aviarne influence, se premiki več kot petih hišnih ptic v Unijo ne bi smeli šteti za posamezen netrgovski premik hišnih ptic, taki premiki pa ne bi smeli spadati na področje uporabe pravil iz tega akta. Namesto tega bi se morali taki premiki še naprej izvajati v skladu z zahtevami iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/692 (6) za vstop ptic v ujetništvu v Unijo, zanje pa bi moral veljati tudi uradni nadzor na mejnih kontrolnih točkah, kakor je določeno v Uredbi (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta (7).

(9)

Poleg tega bi morala biti v tem aktu za zagotovitev povezave med hišno ptico in ustreznim identifikacijskim dokumentom določena pravila v zvezi z načini prepoznavanja hišnih ptic, katerih premik se bo opravil z ozemlja ali iz tretje države v državo članico.

(10)

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je v svojem znanstvenem mnenju o aviarni influenci, prvič objavljenem 16. oktobra 2017 (8), menila, da zahteve v zvezi z zdravjem živali iz Odločbe 2007/25/ES učinkovito zmanjšujejo tveganja za vnos virusa aviarne influence v Unijo z netrgovskimi premiki hišnih ptic z ozemelj ali iz tretjih držav v države članice. Zato bi bilo treba zahteve v zvezi z zdravjem živali iz navedene odločbe uporabiti kot podlago za zahteve iz te uredbe.

(11)

S preventivnimi zdravstvenimi ukrepi za netrgovske premike hišnih ptic v Unijo bi bilo treba za njihov vstop določiti več možnosti zahtev, vključno z izolacijo, in sicer pred takimi netrgovskimi premiki ali v namembnem kraju, pa tudi testiranje za podtipa H5 in H7 virusa visokopatogene aviarne influence ter cepljenje proti podtipoma H5 in H7 virusa visokopatogene aviarne influence pred premikom.

(12)

Vendar bi bilo treba možnost izolacije pred netrgovskim premikom v Unijo dovoliti le za hišne ptice, ki izvirajo z ozemelj ali iz tretjih držav, ocenjenih glede aviarne influence in drugih bolezni, pomembnih za ptičje vrste. Zato bi morala biti ta možnost omejena na tretje države ali ozemlja, navedene v tabeli v delu 1 Priloge V, Priloge XIV ali Priloge XIX k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/404 (9), s katerih je dovoljen vstop perutnine in zarodnega materiala perutnine, svežega mesa perutnine in pernate divjadi ali jajc in jajčnih proizvodov v Unijo.

(13)

Kar zadeva možnost izolacije hišnih ptic v namembnem kraju, bi se to smelo izvajati le v obratu, v katerem se lahko zagotovi zdravstveni status živali. Zato bi bilo treba zahtevati, da se hišne ptice v okviru te možnosti namestijo v karantenski obrat, odobren v skladu s členom 14 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035 (10).

(14)

Za nadaljnje zmanjšanje tveganj širjenja virusa aviarne influence v Unijo z netrgovinskimi premiki hišnih ptic z ozemelj ali iz tretjih držav bi bilo treba po vstopu navedenih hišnih ptic v Unijo za ustrezno obdobje prepovedati njihov vnos na predstave, sejme, razstave ali druge prireditve za ptice. Zato bi bilo treba zahtevati, da se dajo hišne ptice v navedenem obdobju v izolacijo pod uradnim nadzorom v skladu z uradnim nadzorom iz člena 35(1)(b) Uredbe (EU) št. 576/2013.

(15)

Skladnost z zahtevami iz te uredbe bi moral potrditi uradni veterinar ozemlja ali tretje države odpreme ali pooblaščeni veterinar, nato pa potrditi pristojni organ ozemlja ali tretje države odpreme, in sicer v skladu z veterinarskim spričevalom iz Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2021/1938 (11), ki se bo uporabljala skupaj s pravili iz te uredbe.

(16)

Da bi se izognili pravni praznini v pravilih za netrgovske premike hišnih ptic z ozemelj ali iz tretjih držav v državo članico, bi se morala ta uredba začeti uporabljati od 1. januarja 2022, saj pravila iz te uredbe nadomeščajo številna pravila, ki so trenutno določena v Odločbi 2007/25/ES, ki se uporablja do 31. decembra 2021 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba določa zahteve v zvezi z zdravjem živali za netrgovske premike hišnih živali ptičjih vrst, kakor so navedene v delu B Priloge I k Uredbi (EU) št. 576/2013, z ozemlja ali iz tretje države v državo članico (hišne ptice).

2.   Ta uredba se ne uporablja:

(a)

kadar je skupno število hišnih ptic med posameznim premikom večje od pet;

(b)

za premike hišnih ptic iz Andore, Ferskih otokov, Gibraltarja, Grenlandije, Islandije, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švice in Vatikanske mestne države.

Člen 2

Največje število hišnih ptic med netrgovskim premikom

Največje število hišnih ptic, ki lahko spremljajo svojega lastnika ali pooblaščeno osebo med posameznim netrgovskim premikom z ozemlja ali iz tretje države v državo članico, ne sme biti večje od pet.

Člen 3

Označevanje hišnih ptic

1.   Hišne ptice lahko z ozemlja ali iz tretje države v državo članico vstopijo le, če so bile na zadevnem ozemlju ali v zadevni tretji državi odpreme označene s trajno, neodstranljivo in čitljivo individualno oznako z alfanumerično kodo.

2.   Kadar se premik hišnih ptic opravi v skladu s pogoji iz člena 4(1)(b)(i), (ii) ali (iii), morajo biti te ptice z oznako iz odstavka 1 tega člena označene pred izolacijo, testiranjem ali cepljenjem proti aviarni influenci podtipov H5 in H7.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 zadostuje opis hišnih ptic, če hišne ptice izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

njihov premik se opravi pod pogoji iz člena 6;

(b)

pred njihovo odpremo v Unijo so bile dane v zabojnik, ki ga je zapečatil pristojni organ ozemlja ali tretje države odpreme, v navedenem zapečatenem zabojniku pa so ostale med karanteno iz člena 6(1)(a).

Člen 4

Preventivni zdravstveni ukrepi za netrgovske premike hišnih ptic z ozemlja ali iz tretje države v državo članico

1.   Premik hišnih ptic se lahko z ozemlja ali iz tretje države v državo članico opravi le, če te ptice izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

ozemlje ali tretja država odpreme je članica Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE);

(b)

hišne ptice izpolnjujejo enega od naslednjih sklopov pogojev:

(i)

izvirajo iz tretje države ali ozemlja, navedenega v prvem stolpcu tabele iz dela 1 Priloge V, Priloge XIV ali Priloge XIX k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404, kjer so bile v izolaciji pod uradnim nadzorom najmanj 30 dni pred datumom odpreme z zadevnega ozemlja ali iz zadevne tretje države, ali

(ii)

v obdobju šestih mesecev pred datumom odpreme v Unijo in najpozneje 60 dni pred datumom odpreme v Unijo so prejele celotni primarni cikel odobrenega cepiva proti aviarni influenci podtipov H5 in H7, ki ne sme biti oslabljeno živo cepivo, in so bile v skladu z navodili proizvajalca po potrebi ponovno cepljene, cepljenje pa je opravil pooblaščeni ali uradni veterinar ozemlja ali tretje države odpreme, ali

(iii)

na ozemlju ali v tretji državi odpreme:

so bile v izolaciji pod nadzorom pooblaščenega ali uradnega veterinarja vsaj 14 dni pred datumom odpreme v Unijo

in

je bil na vzorcu, ki ga je ne prej kot sedmi dan izolacije odvzel pooblaščeni ali uradni veterinar, opravljen test za odkrivanje antigena ali genoma aviarne influence podtipov H5 in H7 z negativnim rezultatom;

(c)

hišne ptice je v obdobju 48 ur ali zadnji delovni dan pred datumom odpreme z ozemlja ali iz tretje države klinično pregledal pooblaščeni ali uradni veterinar ozemlja ali tretje države odpreme in je bilo ugotovljeno, da nimajo nobenih očitnih znakov bolezni;

(d)

hišne ptice v obdobju med kliničnim pregledom iz točke (c) in odhodom z ozemlja ali iz tretje države odpreme niso bile v stiku z nobenimi drugimi pticami.

2.   Testi, ki jih je treba opraviti, in cepiva, ki jih je treba uporabiti v skladu z odstavkom 1(b)(ii) in (iii) tega člena, izpolnjujejo zahteve iz poglavja 3.3.4. osme izdaje Priročnika diagnostičnih testov in cepiv za kopenske živali, ki ga je leta 2018 izdala Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE).

Člen 5

Premiki hišnih ptic po prispetju v Unijo

Lastniki ali pooblaščene osebe premikajo hišne ptice, ki so v Unijo vstopile z ozemlja ali iz tretje države, le neposredno od vstopne točke za potnike do gospodinjstva ali drugega prebivališča v Uniji, kjer so hišne ptice pod uradnim nadzorom vsaj 30 dni po datumu njihovega vstopa v Unijo, v tem obdobju pa se te hišne ptice ne smejo vnesti na predstave, sejme, razstave ali druge prireditve za ptice.

Člen 6

Odstopanje od zahtev iz člena 4(1)(b) in člena 5

1.   Z odstopanjem od zahtev iz člena 4(1)(b) in člena 5 se lahko premik hišnih ptic, ki ne izpolnjujejo pogojev iz člena 4(1)(b), z ozemlja ali iz tretje države v državo članico opravi le, če ptice izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

so namenjene v karantenski obrat, odobren v skladu s členom 14 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, v namembni državi članici, kjer takoj po prispetju v Unijo vsaj 30 dni preživijo v karanteni;

(b)

lastnik ali pooblaščena oseba te hišne ptice premika neposredno od vstopne točke za potnike v Unijo do odobrenega karantenskega obrata iz točke (a);

(c)

ptice se iz karantene izpustijo samo s pisnim dovoljenjem uradnega veterinarja.

2.   Pristojni organ:

(a)

spremlja prispetje hišnih ptic v odobreni karantenski obrat iz odstavka (1)(a);

(b)

pregleda pogoje v karanteni, vključno z vpogledom v evidenco umrljivosti in kliničnim pregledom ptic, vsaj ob začetku in koncu obdobja karantene.

Člen 7

Veterinarsko spričevalo

1.   Premik hišnih ptic v Unijo se lahko opravi le, če te ptice izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

uradni veterinar ozemlja ali tretje države odpreme potrdi, da hišne ptice izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, v skladu z veterinarskim spričevalom iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/1938; ali

(b)

pooblaščeni veterinar ozemlja ali tretje države odpreme potrdi, da hišne ptice izpolnjujejo zahteve iz te uredbe, v skladu z veterinarskim spričevalom iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/1938, tako spričevalo pa nato potrdi pristojni organ ozemlja ali tretje države.

2.   Premik hišnih ptic v Unijo se opravi le, če je uradni ali pooblaščeni veterinar na ozemlju ali v tretji državi odpreme izpolnil veterinarsko spričevalo iz odstavka 1 na podlagi pisne izjave lastnika ali pooblaščene osebe, ki je del navedenega veterinarskega spričevala, in na podlagi:

(a)

dokazov, ki jih predloži lastnik ali pooblaščena oseba, da je bila za hišne ptice, ki morajo v karanteno v skladu s členom 6 te uredbe, v karantenskem obratu, odobrenem v skladu s členom 14 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, dogovorjena karantena; ali

(b)

dovoljenja, ki ga je izdala namembna država članica za hišne ptice, za katere je bilo odobreno odstopanje v skladu s členom 32(1) Uredbe (EU) št. 576/2013.

Člen 8

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. julija 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 178, 28.6.2013, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 84, 31.3.2016, str. 1).

(3)  Odločba Komisije 2005/759/ES z dne 27. oktobra 2005 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco v nekaterih tretjih državah in premiki ptic, ki spremljajo svoje lastnike, iz tretjih držav (UL L 285, 28.10.2005, str. 52).

(4)  Odločba Komisije 2007/25/ES z dne 22. decembra 2006 glede nekaterih zaščitnih ukrepov v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco in premiki hišnih ptic, ki spremljajo svoje lastnike v Skupnost (UL L 8, 13.1.2007, str. 29).

(5)  Delegirani sklep Komisije (EU) 2020/2107 z dne 14. decembra 2020 o spremembi Odločbe 2007/25/ES glede njenega obdobja uporabe (UL L 425, 16.12.2020, str. 103).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu (UL L 174, 3.6.2020, str. 379).

(7)  Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).

(8)  EFSA Journal 2017; 15(10):4991.

(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 z dne 24. marca 2021 o določitvi seznamov tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 114, 31.3.2021, str. 1).

(10)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L 314, 5.12.2019, str. 115).

(11)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1938 z dne 10. novembra 2021 o pripravi vzorca identifikacijskega dokumenta za netrgovske premike hišnih ptic z ozemlja ali iz tretje države v državo članico in razveljavitvi Odločbe 2007/25/ES (UL L 396, 10.11.2021, str. 47).


Na vrh