EUR-Lex Hozzáférés az európai uniós joghoz

Vissza az EUR-Lex kezdőlapjára

Ez a dokumentum az EUR-Lex webhelyről származik.

Dokumentum 32021R1691

A Bizottság (EU) 2021/1691 felhatalmazáson alapuló rendelete (2021. július 12.) az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az ökológiai termelésben részt vevő gazdasági szereplőkre vonatkozó nyilvántartási kötelezettségek tekintetében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

C/2021/5001

HL L 334., 2021.9.22., 1—8. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Hatályos

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1691/oj

2021.9.22.   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 334/1


A BIZOTTSÁG (EU) 2021/1691 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2021. július 12.)

az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének az ökológiai termelésben részt vevő gazdasági szereplőkre vonatkozó nyilvántartási kötelezettségek tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. május 30-i (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 34. cikke (8) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete nyilvántartási kötelezettségeket ír elő egyes egyedi termelési szabályokra vonatkozóan. Ezek a nyilvántartások fontos szerepet töltenek be a nyomonkövethetőség, a belső minőség-ellenőrzés és az ökológiai termelésre vonatkozóan az említett mellékletben meghatározott részletes szabályoknak való megfelelés értékelése szempontjából.

(2)

A nyilvántartásokra vonatkozóan az (EU) 2018/848 rendelet 9. cikke (10) bekezdésének c) pontjában, 34. cikkének (5) bekezdésében és 39. cikke (1) bekezdésének a) pontjában előírt rendelkezéseken túlmenően helyénvaló részletesebb nyilvántartási minimumkövetelményeket meghatározni az említett rendelet II. melléklete különböző részeinek hatálya alá tartozó egyes termelési területekre vonatkozóan.

(3)

Emellett a következetesség és a nyilvántartások egységes alapon történő vezetése érdekében be kell vezetni egyes konkrét elemeket, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a gazdasági szereplők bizonyítani tudják az ökológiai termelésre vonatkozó szabályok tényleges alkalmazását.

(4)

Az e rendelet által bevezetett módosítások nem érintik az egyéb uniós jogi aktusokban lefektetett – például az élelmiszerekre és az élelmiszer-biztonságra, a takarmányokra és a takarmánybiztonságra, az állategészségügyre és állatjólétre, a növényegészségügyre, a növényvédelemre és a növényi szaporítóanyagokra vonatkozó – nyilvántartási követelményeket. Következésképpen az (EU) 2018/848 rendelet alkalmazásában kizárólag az ökológiai termelési szabályoknak való megfelelés ellenőrzését lehetővé tevő további elemekről kell nyilvántartást vezetniük azoknak a gazdasági szereplőknek, akik amúgy eleget tesznek a más uniós jogi aktusok szerinti nyilvántartási követelményeknek, és nem kell a követelményeket kétszer teljesíteniük. Ugyanakkor az (EU) 2018/848 rendelet e rendelettel módosított II. melléklete bizonyos nyilvántartási követelményeket megismétel, mivel azok a harmadik országbeli gazdasági szereplők esetében relevánsak.

(5)

Ami a növénytermesztési szabályokat illeti, a műtrágyák és talajjavítók használatához kapcsolódó adatok nyilvántartása céljából be kell vezetni bizonyos alkalmazási paramétereket, mivel a trágyák ökológiai termelésben való felhasználására mennyiségi és minőségi korlátozások vonatkoznak, amelyeket figyelembe kell venni abban az esetben, ha az agronómiai intézkedések nem elegendőek a növények tápanyagszükségletének kielégítéséhez.

(6)

A növényvédő szerek, valamint a tisztító- és fertőtlenítőszerek, például a biocid termékek és a mosó- és tisztítószerek használata korlátozások alá esik az ökológiai termelésben, és csak azokban az esetekben engedélyezett, amikor a megelőző intézkedések nem tudták megakadályozni a károsítók és betegségek előfordulását és terjedését, továbbá kizárólag az (EU) 2018/848 rendelet 24. cikke alapján jóváhagyott termékek és anyagok használhatók fel. Az 1107/2009/EK (2) és a 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (3) előírt nyilvántartási követelmények sérelme nélkül elő kell írni, hogy a gazdasági szereplők rögzítsék a részletes alkalmazási feltételeket, amikor növényvédő szer, biocid termék vagy mosó- vagy tisztítószer használatához kell folyamodniuk, hogy adott esetben igazolni tudják az alkalmazandó korlátozásoknak való megfelelést, illetve az ajánlott gyakoriság és a betakarítás előtti időszak betartását.

(7)

mivel az egyes földparcellák eltérő jellemzőkkel rendelkeznek és különböző növénykultúráknak adnak otthont, az agronómiai feltételek is eltérőek lehetnek. Ez azzal jár, hogy a külső anyagok használatakor parcellánként eltérően kell eljárni. Ezért a külső anyagokat azokhoz az egyes parcellákhoz kapcsolódóan kell nyilvántartani, ahol azokat alkalmazták, ami lehetővé teszi a gazdasági szereplők számára a hatékonyságuk ellenőrzését, illetve a nyomonkövethetőséget biztosító megfelelő nyilvántartások, valamint adott esetben az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete I. részének 1.8.5. pontja alapján a növénytermesztési szabályoktól engedélyezett eltérésekhez kapcsolódó igazoló dokumentumok rendelkezésre állását.

(8)

Vadon termő növények és azok részeinek begyűjtése esetén elő kell írni a gazdasági szereplők számára, hogy vezessenek nyilvántartást az adott természetes élőhelyen található érintett fajokról, valamint a begyűjtött mennyiségekről és a gyűjtési időszakokról, a természetes élőhelyekre vonatkozó feltételeknek való megfelelés nyomonkövethetősége és ellenőrzése érdekében.

(9)

Az állattenyésztési szabályokat illetően, tekintettel az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete II. részének 1.3.4.3., 1.3.4.4., 1.7.5., 1.7.8., 1.9.3.1. c) és 1.9.4.2. c) pontjában foglalt szabályoktól engedélyezett lehetséges eltérésekre, az alkalmazandó feltételeknek való megfelelés nyomonkövethetőségének és ellenőrzésének lehetővé tétele érdekében a gazdasági szereplőknél rendelkezésre kell állniuk az ilyen eltérésekre vonatkozó igazoló dokumentumoknak.

(10)

A 852/2004/EK rendelet és az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) követelményeinek sérelme nélkül a gazdasági szereplőknek részletes nyilvántartást kell vezetniük a gazdaságba beszállított állatok származásáról és az állategészségügyi nyilvántartásokban szereplő releváns korábbi adataikról, hogy biztosítani tudják a nyomonkövethetőséget és igazolni tudják az (EU) 2018/848 rendelet II. mellékletének II. és III. részében meghatározott egyedi feltételeknek való megfelelést.

(11)

Emellett az (EU) 2018/848 rendelet II. mellékletének II. részében a különböző állatcsoportokra vonatkozóan meghatározott fajspecifikus táplálkozási igényeknek és élelmezési szabályoknak való megfelelés dokumentálása érdekében a gazdasági szereplőknek részletes nyilvántartást kell vezetniük a takarmányozási rendszerről és a legeltetési időszakokról.

(12)

A 852/2004/EK és az (EU) 2016/429 rendeletben, az 1760/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (5), valamint a 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben (6) meghatározott nyilvántartási és azonosítási követelmények sérelme nélkül, illetve az ökológiai termelési szabályokban előírt egyedi korlátozások figyelembevételével helyénvaló néhány konkrét követelményt megállapítani az állatorvosi kezelések nyilvántartására, valamint az épületek, létesítmények és az állatok tisztán tartására és fertőtlenítésére vonatkozóan annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők igazolni tudják az illetékes hatóság vagy ellenőrző szerv felé, hogy a vonatkozó követelményeket betartották, egyúttal biztosítva az egyedi várakozási időszakok eredményességét és betartását.

(13)

A 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (7) meghatározott nyomonkövethetőségi követelmények sérelme nélkül, az ökológiai termelési szabályoknak való megfelelés nyomonkövethetőségének és ellenőrizhetőségének érdekében, beleértve a különböző fajokra vonatkozó átállási időszakokat is, a gazdasági szereplőknek részletes nyilvántartást kell vezetniük a gazdaságba érkező vagy onnan távozó minden egyes állatról.

(14)

A baromfi elhelyezési és tartási előírásai között szerepelnek olyan egyedi követelmények, amelyek egyes tenyésztési rendszerek vonatkozásában bizonyos kiürítési időszakok betartását írják elő. A megfelelő nyomon követés érdekében meg kell őrizni a vonatkozó igazoló dokumentumokat.

(15)

Tekintettel a méhészetek elhelyezkedésének jelentőségére az olyan területeken, ahol a szennyeződés elkerülése érdekében biztosítani kell az ökológiai termesztésű növényi kultúrákból, természetes, szennyezésmentes területekről vagy alacsony környezeti hatást kiváltó módszerekkel kezelt növényi kultúrákból származó nektár- és pollenforrásokat, a gazdasági szereplőknek térképet kell vezetniük az e célra használt területekről, illetve a méhkaptárakban használt külső anyagokról és az alkalmazott műveletekről.

(16)

A tenyésztett víziállatokra vonatkozó tenyésztési szabályokat illetően, tekintettel az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete III. részének 3.1.2.1. d) és e) pontjában foglalt szabályoktól engedélyezett lehetséges eltérésekre, az alkalmazandó feltételeknek való megfelelés nyomonkövethetőségének és ellenőrzésének lehetővé tétele érdekében a gazdasági szereplőknek meg kell őrizniük az ilyen eltérésekre vonatkozó igazoló dokumentumokat.

(17)

A külső anyagok használatára az (EU) 2018/848 rendelet értelmében korlátozások vonatkoznak, ezért a nyilvántartásukat ugyanúgy kell vezetni, mint az ökológiai algatermelésben használt trágyák és tápanyagok esetében, amelyek használata az említett rendelet 24. cikke szerinti engedélyhez kötött, a beltéri létesítményekre korlátozódik és bizonyos további feltételek is alkalmazandók rá. Ezért a gazdasági szereplőknek az alkalmazandó feltételeknek való megfelelés bizonyítása céljából nyilvántartást kell vezetniük alkalmazásukról.

(18)

Emellett helyénvaló nyilvántartási kötelezettségeket megállapítani a szaporítási vagy tenyésztési célú ivadékokra vonatkozó különleges rendelkezések tekintetében is, különös tekintettel az állatok tenyésztési ciklusán belüli pontos előfordulási időpontjukra, illetve az átállás kezdeti időszakára vonatkozóan.

(19)

A tenyésztett víziállatok takarmányozási rendszereinek célja, hogy kielégítsék az egyes fajok sajátos táplálkozási szükségleteit a fejlődés különböző szakaszaiban. Ezért, figyelembe véve az engedélyezett takarmány-alapanyagokra – köztük a nem ökológiai eredetű takarmány-alapanyagokra – vonatkozó részletes rendelkezéseket, minden érintett faj esetében nyilvántartást kell vezetni a takarmányozási rendszerről, a különböző fejlődési szakaszokra vonatkozó adatokat külön-külön feltüntetve.

(20)

A tenyésztett víziállatok egészségének gondozása a megelőzésen és az állatok jóllétének nyomon követésén alapul. Ezért nyilvántartást kell vezetni azokról a különböző intézkedésekről, amelyeket azért vezettek be, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkentsék az állatorvosi kezelések számát, melyekre az érintett fajok életciklusának hosszától függően szigorú gyakorisági és számbeli korlátozások vonatkoznak. Ezért helyénvaló meghatározni a vonatkozó nyilvántartási kötelezettségeket.

(21)

A megfelelő tenyésztési gyakorlatok meghatározzák az állatok jólétét. Az akvakultúra kontextusában a víz minősége, az állománysűrűségre vonatkozó határértékek és a vonatkozó kémiai-fizikai paraméterek alapvető fontosságúak az állatok jóléte szempontjából. Ezért nyilvántartást kell vezetni ezen adatokról, a tenyésztett víziállatok számára ideális feltételek fenntartásának nyomon követésére irányuló beavatkozások típusáról és időpontjáról, valamint az ökológiai termelési szabályok tiszteletben tartása érdekében az állatok fejlődésének különböző szakaszaiban hozott intézkedésekről. Az ökológiai akvakultúrában megengedett a levegőztetés alkalmazása, az oxigén használata viszont csak meghatározott esetekben engedélyezett. Ezért nyilvántartást kell vezetni az ilyen típusú beavatkozásokról is.

(22)

A 852/2004/EK rendelet szerinti nyilvántartási követelmények sérelme nélkül a feldolgozott ökológiai élelmiszereket és/vagy feldolgozott ökológiai takarmányokat előállító gazdasági szereplőknek részletes nyilvántartást kell vezetniük az ökológiai termelés szabályainak való megfelelés igazolása céljából, különös tekintettel az ökológiai termékek integritásának biztosítása érdekében bevezetett elővigyázatossági intézkedésekre, valamint a külső anyagok, illetve a tisztító- és fertőtlenítőszerek használatának egyedi feltételeire. Ezenkívül a be- és kimenő anyagmérleg megfelelő ellenőrzésének lehetővé tétele érdekében a gazdasági szereplőknél rendelkezésre kell állniuk a felhasznált külső anyagokra vonatkozó adatoknak, az összetett termékek esetében a teljes receptúráknak/formuláknak, valamint adott esetben a nem ökológiai mezőgazdasági eredetű összetevők felhasználására vonatkozó, az (EU) 2018/848 rendelet 25. cikke szerinti engedélyekhez kapcsolódó igazoló dokumentumoknak.

(23)

A 852/2004/EK rendelet szerinti nyilvántartási követelmények sérelme nélkül az ökológiai bort előállító gazdasági szereplőknek részletes nyilvántartást kell vezetniük az ökológiai termelés szabályainak való megfelelés igazolása céljából, különös tekintettel a bortermeléshez, valamint a tisztítás és fertőtlenítés céljára használt bármely külső termékre és anyagra.

(24)

A 852/2004/EK rendelet szerinti nyilvántartási követelmények sérelme nélkül az ökológiai élesztőt előállító gazdasági szereplőknek részletes nyilvántartást kell vezetniük az ökológiai termelés szabályainak való megfelelés igazolása céljából, különös tekintettel az élesztőgyártáshoz, valamint a tisztítás és fertőtlenítés céljára felhasznált termékekre és anyagokra.

(25)

Az (EU) 2018/848 rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(26)

Az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében ezt a rendeletet az (EU) 2018/848 rendelet alkalmazásának kezdőnapjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2021. július 12-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Ursula VON DER LEYEN


(1)  HL L 150., 2018.6.14., 1. o.

(2)  Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1. o.).

(3)  Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról (HL L 139., 2004.4.30., 1. o.).

(4)  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/429 rendelete (2016. március 9.) a fertőző állatbetegségekről és egyes állategészségügyi jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről („Állategészségügyi rendelet”) (HL L 84., 2016.3.31., 1. o.).

(5)  Az Európai Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete (2000. július 17.) a szarvasmarhák azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, továbbá a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, valamint a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 204., 2000.8.11., 1. o.).

(6)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001/82/EK irányelve (2001. november 6.) az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről (HL L 311., 2001.11.28., 1. o.).

(7)  Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1. o.).


MELLÉKLET

Az (EU) 2018/848 rendelet II. melléklete a következőképpen módosul:

1.

az I. rész a következőképpen módosul:

a)

az 1.9.3. pont második mondatának helyébe a következő szöveg lép:

„A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük az ilyen termékek felhasználásáról, beleértve az egyes termékek felhasználásának dátumát vagy dátumait, a termék megnevezését, a felhasznált mennyiséget, valamint az érintett terményt és parcellákat.”;

b)

az 1.10.2. pont második mondatának helyébe a következő szöveg lép:

„A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük igazolandó az ilyen termékek felhasználásának szükségességét, beleértve az egyes termékek felhasználásának dátumát vagy dátumait, a termék megnevezését, hatóanyagait, a felhasznált mennyiséget, az érintett terményt és parcellákat, valamint azon károsítót vagy betegséget, amellyel szemben a termék védelmet biztosít.”;

c)

az 1.11. pont a következő mondattal egészül ki:

„A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük az ilyen termékek felhasználásáról, beleértve az egyes termékek felhasználásának dátumát vagy dátumait, a termék megnevezését, hatóanyagait, továbbá a felhasználás helyét.”;

d)

az 1.12. pont a következő mondattal egészül ki:

„Ezen belül a gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük az egyes parcellákon felhasznált egyéb külső forrásból bevitt anyagokról, és adott esetben rendelkezésre kell állniuk a termelési szabályoktól az 1.8.5. pont alapján engedélyezett bármely eltéréshez kapcsolódó igazoló dokumentumoknak.”;

e)

a 2.2. pont a következő bekezdéssel egészül ki:

„A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük a begyűjtés időszakáról és helyéről, az érintett fajokról és a begyűjtött vadon termő növények mennyiségéről.”;

2.

a II. rész a következőképpen módosul:

a)

az 1.1. pont a következő bekezdéssel egészül ki:

„A gazdasági szereplőknél rendelkezésre kell állniuk az állattenyésztési szabályoktól az 1.3.4.3., 1.3.4.4., 1.7.5., 1.7.8. pont, az 1.9.3.1. pont c) alpontja és az 1.9.4.2. pont c) alpontja alapján engedélyezett bármely eltéréshez kapcsolódó igazoló dokumentumoknak.”;

b)

a szöveg a következő 1.3.4.5. ponttal egészül ki:

„1.3.4.5.

A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük az állatok származásáról, a megfelelő rendszerek szerint (egyedenként vagy csoportonként/állományonként/családonként) azonosítva azokat, a gazdaságba behozott állatok állategészségügyi adatairól, érkezési időpontjáról és az átállási időszakról, illetve meg kell őrizniük a vonatkozó igazoló dokumentumokat.”;

c)

a szöveg a következő 1.4.4. ponttal egészül ki:

„1.4.4.   A takarmányozási rendszer nyilvántartása

A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük a takarmányozási rendszerről és adott esetben a legeltetési időszakról. Ezen belül nyilvántartást kell vezetniük a takarmány megnevezéséről, ideértve a felhasznált takarmány bármilyen formáját, például a takarmánykeverékeket is, a takarmányadagokon belül a különböző takarmány-alapanyagok arányáról, a saját gazdaságukból vagy ugyanazon régióból származó takarmány arányáról, valamint adott esetben a legeltetési területekhez való hozzáférés időszakairól, a korlátozásokkal érintett vándorlegeltetési időszakokról, valamint az 1.4.2. és 1.4.3. pont alkalmazásához kapcsolódó igazoló dokumentumokról.”;

d)

az 1.5.1.6. pont a következő mondattal egészül ki:

„A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük az ilyen termékek felhasználásáról, beleértve a termék felhasználásának dátumát vagy dátumait, a termék megnevezését, hatóanyagait, továbbá a felhasználás helyét.”;

e)

a szöveg a következő 1.5.2.7. ponttal egészül ki:

„1.5.2.7.

A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük az alkalmazott kezelésekről, ezen belül a kezelt egyedek azonosító adatairól, a kezelés időpontjáról, a diagnózisról, az adagolásról, a kezelés során használt termék megnevezéséről, adott esetben az állatorvosi vényről, valamint az állati termékek ökológiai termékként történő forgalomba hozatala és jelölése előtt alkalmazott várakozási időszakról, illetve meg kell őrizniük a vonatkozó igazoló dokumentumokat.”;

f)

a szöveg a következő 1.7.12. ponttal egészül ki:

„1.7.12.

A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük minden egyes beavatkozásról, valamint az 1.7.5., 1.7.8., 1.7.9., illetve 1.7.10. pont alkalmazásának indokoltságáról, illetve meg kell őrizniük a vonatkozó igazoló dokumentumokat. A gazdaságot elhagyó állatok tekintetében adott esetben a következő adatokat kell nyilvántartásba venni: életkor, az egyedek száma, a vágóállatok tömege, megfelelő azonosítás (állatonként vagy csoportonként/állományonként/családonként), indítási időpont és rendeltetési hely.”;

g)

az 1.9.4.4. pont c) alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

„c)

az épületekből ki kell üríteni az állományt minden felnevelt baromficsoport után. Ekkor az épületeket és berendezéseket meg kell tisztítani és ki kell fertőtleníteni. Ezen túlmenően, miután egy baromficsoport felnevelése befejeződött, a kifutókat egy bizonyos, a tagállamok által meghatározandó időtartamig a növényzet pótlódása érdekében üresen kell hagyni. A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük vagy meg kell őrizniük az igazoló dokumentumokat az ilyen időszakok alkalmazására vonatkozóan. Az említett követelmények nem alkalmazandók, ha a baromfi nevelése nem turnusokban történik, azt nem kifutókban tartják, és egész nap szabadon van;”

h)

a szöveg a következő 1.9.6.6. ponttal egészül ki:

„1.9.6.6.   Nyilvántartási kötelezettségek

A gazdasági szereplőknek a méhkaptárok helyét feltüntető, megfelelő méretarányú vagy földrajzi koordinátákkal ellátott térképet kell vezetniük, amellyel az ellenőrző hatóság vagy ellenőrző szervezet felé igazolni tudják, hogy a méhcsaládok számára hozzáférhető területek megfelelnek e rendelet követelményeinek.

A méhészeti nyilvántartásba az etetéssel kapcsolatban a következő adatokat kell felvenni: a felhasznált termék megnevezése, dátumok és mennyiségek, valamint a kaptárak, ahol a terméket alkalmazták.

A nyilvántartásban rögzíteni kell a zónát, ahol a kaptár található, a kaptár azonosító adataival és a költöztetés időszakával együtt.

A méhészeti nyilvántartásban valamennyi műveletet fel kell tüntetni, ideértve a mézkamrák eltávolítását és a mézpergetési műveleteket is. A begyűjtött méz mennyiségét és a begyűjtés időpontját is fel kell jegyezni.”;

3.

A III. rész a következőképpen módosul:

a)

a szöveg a következő 1.11. ponttal egészül ki:

„1.11.

A gazdasági szereplőknél rendelkezésre kell állniuk a tenyésztett víziállatokra vonatkozó termelési szabályoktól a 3.1.2.1. pont d) és e) alpontja alapján engedélyezett eltérésekhez kapcsolódó igazoló dokumentumoknak.”;

b)

a 2.2.2. pont c) alpontja a következő mondattal egészül ki:

„A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük az ilyen termékek felhasználásáról, beleértve az egyes termékek felhasználási dátumát vagy dátumait, a termék megnevezését, a felhasznált mennyiséget, valamint az érintett tételekre/tartályokra/medencékre vonatkozó információkat.”;

c)

a 2.3.2. pont a következő mondattal egészül ki:

„A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük az ilyen termékek felhasználásáról, beleértve a felhasználás dátumát vagy dátumait, a termék megnevezését, a felhasznált mennyiséget, valamint az érintett tételekre/tartályokra/medencékre vonatkozó információkat.”;

d)

a szöveg a következő 3.1.2.4. ponttal egészül ki:

„3.1.2.4.

A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük az állatok származásáról, azonosítva az állatokat/állatcsoportokat, beérkezésük dátumáról és a fajok típusáról, a mennyiségekről, az ökológiai vagy nem ökológiai státuszról, valamint az átállási időszakról.”;

e)

a szöveg a következő 3.1.3.5. ponttal egészül ki:

„3.1.3.5.

A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük az egyedi takarmányozási rendszerekről, ezen belül a takarmány megnevezéséről és mennyiségéről és a kiegészítő takarmány használatáról, valamint a takarmányozott állatokról/állatcsoportokról.”;

f)

a szöveg a következő 3.1.4.3. ponttal egészül ki:

„3.1.4.3.   Betegségmegelőzési nyilvántartás

A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük az alkalmazott betegségmegelőzési intézkedésekről, részletesen feljegyezve a pihentetési, tisztítási és a vízkezelési műveleteket, valamint az alkalmazott állatorvosi és egyéb, élősködők elleni kezeléseket, ezen belül a kezelés időpontját, a diagnózist, az adagolást, a kezeléshez használt termék megnevezését, adott esetben a kezelésre vonatkozó állatorvosi vényt, valamint az akvakultúra-termékek ökológiai termékként történő forgalomba hozatala és jelölése előtt alkalmazott várakozási időszakot.”;

g)

a 3.1.5.3. pont a következő bekezdéssel egészül ki:

„A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük az állatjóléttel és a vízminőséggel kapcsolatos nyomonkövetési és karbantartási intézkedésekről. A halastavak és tavak trágyázása esetén a gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük a trágyák és talajjavító szerek kijuttatásáról, beleértve a kijuttatás időpontját, a termék megnevezését, a felhasznált mennyiséget és a kijuttatás helyét.”;

h)

a 3.1.6.5. pont a következő bekezdéssel egészül ki:

„A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük az ilyen felhasználásokról, feltüntetve, hogy azokra az a), b) vagy c) alpont alapján került sor.”;

4.

A IV. rész a következőképpen módosul:

a)

az 1.4. pont a) alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

„a)

elővigyázatossági intézkedéseket kell hozniuk és nyilvántartást kell vezetniük ezekről az intézkedésekről;”

b)

a szöveg a következő 1.7. ponttal egészül ki:

„1.7.

A gazdasági szereplőknél rendelkezésre kell állniuk a nem ökológiai mezőgazdasági eredetű összetevőknek a feldolgozott ökológiai élelmiszerek előállításához való felhasználására vonatkozó, a 25. cikk alapján kiadott engedélyekhez kapcsolódó igazoló dokumentumoknak, amennyiben ilyen engedélyt kaptak vagy felhasználtak.”

c)

a 2.2.3. pont a következő mondattal egészül ki:

„A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük az ilyen termékek felhasználásáról, beleértve az egyes termékek felhasználásának dátumát vagy dátumait, a termék megnevezését, hatóanyagait, továbbá a felhasználás helyét.”;

d)

a szöveg a következő 2.3. ponttal egészül ki:

„2.3.

A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük az élelmiszer-termelés során felhasznált valamennyi inputanyagról. Összetett élelmiszer-készítmények előállítása esetén a be- és kimeneti mennyiségeket feltüntető teljes receptúrát/formulát az illetékes hatóság vagy ellenőrző szervezet rendelkezésére kell bocsátani.”

5.

Az V. rész a következőképpen módosul:

a)

az 1.4. pont a) alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

„a)

elővigyázatossági intézkedéseket kell hozniuk és nyilvántartást kell vezetniük ezekről az intézkedésekről;”

b)

a 2.4. pont a következő mondattal egészül ki:

„A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük az ilyen termékek felhasználásáról, beleértve az egyes termékek felhasználásának dátumát vagy dátumait, a termék megnevezését, hatóanyagait, továbbá a felhasználás helyét.”;

c)

a szöveg a következő 2.5. ponttal egészül ki:

„2.5.

A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük a takarmánytermelés során felhasznált valamennyi anyagról. Összetett takarmánykészítmények előállítása esetén a be- és kimeneti mennyiségeket feltüntető teljes receptúrát/képletet az illetékes hatóság vagy ellenőrző szervezet rendelkezésére kell bocsátani.”

6.

a VI. rész a következő 2.3. ponttal egészül ki:

„2.3.

A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük a bortermelés során, illetve a tisztításhoz és fertőtlenítéshez felhasznált termékekről, beleértve a felhasználás dátumát vagy dátumait, a termék megnevezését és hatóanyagait, továbbá adott esetben a felhasználás helyét.”;

7.

a VII. rész a következő 1.5. ponttal egészül ki:

„1.5.

A gazdasági szereplőknek nyilvántartást kell vezetniük az élesztő előállításához, illetve a tisztításhoz és fertőtlenítéshez felhasznált termékekről és anyagokról, beleértve a felhasználás dátumát vagy dátumait, a termék megnevezését és hatóanyagait, továbbá a felhasználás helyét.”

Az oldal tetejére