EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32021R1189

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1189 z dne 7. maja 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede pridelave in trženja rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala določenega roda ali vrste (Besedilo velja za EGP)

C/2021/3163

UL L 258, 20.7.2021, str. 18–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 05/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1189/oj

20.7.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 258/18


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1189

z dne 7. maja 2021

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede pridelave in trženja rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala določenega roda ali vrste

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (1) ter zlasti člena 13(3) in člena 38(8)(a)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2018/848 določa, da se izvajalcem dejavnosti omogoči, da rastlinski razmnoževalni material iz ekološkega heterogenega materiala tržijo brez izpolnjevanja zahtev za registracijo in brez izpolnjevanja zahtev za certificiranje kategorij pred-baznega, baznega in certificiranega materiala ali zahtev glede kakovosti, zdravja in pristnosti za kategorijo CAC ali standardno ali komercialno kategorijo, kot so določene v direktivah Sveta 66/401/EGS (2), 66/402/EGS (3), 68/193/EGS (4), 98/56/ES (5), 2002/53/ES (6), 2002/54/ES (7), 2002/55/ES (8), 2002/56/ES (9), 2002/57/ES (10), 2008/72/ES (11) in 2008/90/ES (12) ali aktih, sprejetih na podlagi navedenih direktiv. Prav tako navaja, da bi moralo biti trženje v skladu s harmoniziranimi zahtevami, ki jih je sprejela Komisija.

(2)

Za zadovoljitev potreb izvajalcev dejavnosti in potrošnikov rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala v zvezi s pristnostjo, zdravjem in kakovostjo takega materiala bi bilo treba določiti pravila o opisu, minimalnih zahtevah glede kakovosti partij semena, vključno s pristnostjo, analitsko čistostjo, stopnjami kalivosti in sanitarno kakovostjo, pakiranju in označevanju rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala ter, kadar je to mogoče, vzdrževanju takega materiala s strani izvajalcev dejavnosti in informacijah, ki jih morajo hraniti taki izvajalci dejavnosti.

(3)

Da bi spodbujali prilagoditev ekološkega heterogenega materiala različnim kmetijsko-ekološkim razmeram, bi bilo treba prenos omejenih količin rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala za namene raziskav in razvoja takega materiala izvzeti iz zahtev te uredbe.

(4)

Določiti bi bilo treba tudi posebna merila in pogoje za izvajanje uradnega nadzora, da bi se zagotovili sledljivost na vseh stopnjah pridelave, priprave in distribucije ter skladnost z Uredbo (EU) 2018/848 v zvezi z nadzorom nad izvajalci dejavnosti, ki tržijo rastlinski razmnoževalni material iz ekološkega heterogenega materiala.

(5)

Za ekološki heterogeni material je značilna visoka stopnja fenotipske in genske raznovrstnosti ter njegova dinamična narava, ki se razvija in prilagaja nekaterim rastnim razmeram. V nasprotju s semenskimi mešanicami, ki se letno obnavljajo na podlagi sort, ali sintetičnimi sortami, pridobljenimi s križanjem opredeljenega niza starševskih materialov, ki se večkrat navzkrižno oprašijo za rekonstrukcijo stabilne populacije, ali ohranjevalnimi in vrtičkarskimi sortami, vključno z domačimi sortami, kot so opredeljene v Direktivi Komisije 2008/62/ES (13) in Direktivi Komisije 2009/145/ES (14), je ekološki heterogeni material namenjen prilagajanju različnim biotskim in abiotskim obremenitvam zaradi ponavljajoče se naravne in človeške selekcije, zato se pričakuje, da se bo sčasoma spreminjal.

(6)

Določiti bi bilo treba pravila o identifikaciji partij semena iz ekološkega heterogenega materiala, da bi se upoštevale posebne značilnosti navedenega materiala. Pravila o minimalnih zahtevah glede kakovosti, kot so zdravje, analitska čistost in kalivost, bi morala zagotoviti enake standarde kot za najnižjo kategorijo semena in drug rastlinski razmnoževalni material (kategorija CAC, standardna, komercialna ali certificirana kategorija), kot je določeno v direktivah 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 98/56/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES in 2008/90/ES. Taka pravila so potrebna, da služijo interesom uporabnikov navedenega ekološkega heterogenega materiala, in sicer kmetov in vrtnarjev, ki bi jim bilo treba zagotoviti ustrezno kakovost in pristnost. Izkušnje so pokazale, da rastlinski razmnoževalni material iz ekološkega heterogenega materiala lahko izpolnjuje navedene standarde.

(7)

Izvajalci dejavnosti bi morali imeti možnost, da dajo na trg seme ekološkega heterogenega materiala, ki ne izpolnjuje pogojev glede kalivosti, da bi se zagotovila večja prožnost pri trženju navedenega materiala. Da pa bi uporabniki lahko sprejemali ozaveščene odločitve, bi moral dobavitelj na etiketi ali neposredno na embalaži rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala navesti stopnjo kalivosti zadevnega semena.

(8)

V skladu s členom 37 Uredbe (EU) 2018/848 se za ekološko pridelavo uporabljajo uradni nadzor in druge uradne dejavnosti, ki se izvajajo v skladu z Uredbo (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta (15). Zato bi morale države članice imenovati ustrezne pristojne organe za uradni nadzor nad izvajalci dejavnosti, ki se ukvarjajo z ekološkim heterogenim materialom, da bi se zagotovila skladnost s pravili ekološke pridelave. Ekološki heterogeni material bi moral biti predmet uradnega nadzora na podlagi tveganja, da bi se zagotovilo izpolnjevanje zahtev iz te uredbe. Nadzor nad pristnostjo, analitsko čistostjo, stopnjo kalivosti in zdravjem rastlin ter njihovo skladnostjo z Uredbo (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta bi bilo treba izvajati v skladu z uradnimi protokoli preskušanja, ki se uporabljajo v laboratorijih, ki jih imenujejo pristojni organi, v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi.

(9)

Izvajalci dejavnosti bi morali voditi potrebno evidenco za zagotovitev sledljivosti, nadzora nad zdravjem rastlin in najboljšega možnega upravljanja ekološkega heterogenega materiala, ki je pod njihovim nadzorom.

(10)

Ekološki heterogeni material ni stabilen, zato sedanje metode za preskušanje izenačenosti in nespremenljivosti, ki se uporabljajo za registracijo sort, niso ustrezne. Identifikacijo in sledljivost ekološkega heterogenega materiala bi bilo zato treba zagotoviti z opisom njegovih metod pridelave ter fenotipskih in agronomskih značilnosti.

(11)

Določiti bi bilo treba pravila za vzdrževanje ekološkega heterogenega materiala, da bi se zagotovili pristnost in kakovost, če je tako vzdrževanje mogoče.

(12)

Ta uredba bi se morala uporabljati od 1. januarja 2022, tako kot Uredba (EU) 2018/848 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa pravila za pridelavo in trženje rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala v smislu Uredbe (EU) 2018/848, in sicer semena poljščin in zelenjadnic, razmnoževalnega materiala zelenjadnic, razen semen, razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin, razmnoževalnega materiala trte in razmnoževalnega materiala sadnih rastlin v smislu direktiv 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/ES, 98/56/ES, 2002/53/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES in 2008/90/ES.

Ta uredba se ne uporablja za prenos omejenih količin rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala, namenjenega za raziskave in razvoj ekološkega heterogenega materiala.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„ekološki heterogeni material“ pomeni skupino rastlin v smislu člena 3(18) Uredbe (EU) 2018/848, ki se prideluje v skladu z zahtevami iz člena 3(1) navedene uredbe;

(2)

„starševski material“ pomeni vsak rastlinski material, katerega križanje ali razmnoževanje je privedlo do ekološkega heterogenega materiala;

(3)

„majhna embalaža“ pomeni embalažo, ki vsebuje seme v količinah, ki ne presegajo tistih iz Priloge II.

Člen 3

Pridelava in trženje rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala v Uniji

Rastlinski razmnoževalni material iz ekološkega heterogenega materiala se v Uniji prideluje ali trži le, če so izpolnjene vse naslednje zahteve:

(1)

material izpolnjuje zahteve glede:

(a)

pristnosti iz člena 5;

(b)

sanitarne in analitske čistosti ter kalivosti iz člena 6;

(c)

pakiranja in označevanja iz člena 7;

(2)

njegov opis vključuje elemente iz člena 4;

(3)

je predmet uradnega nadzora v skladu s členom 9;

(4)

pridelujejo ali tržijo ga nosilci dejavnosti, ki izpolnjujejo zahteve glede informacij iz člena 8, ter

(5)

vzdržuje se v skladu s členom 10.

Člen 4

Opis ekološkega heterogenega materiala

1.   Opis ekološkega heterogenega materiala vključuje vse naslednje elemente:

(a)

opis njegovih značilnosti, kar vključuje:

(i)

fenotipsko karakterizacijo ključnih značilnosti materiala, ki so skupne materialu, skupaj z opisom heterogenosti materiala z opredelitvijo fenotipske raznovrstnosti, ki jo je mogoče opaziti med posameznimi razmnoževalnimi enotami;

(ii)

dokumentacijo o njegovih pomembnih značilnostih, vključno z agronomskimi vidiki, kot so donos, stabilnost donosa, primernost za sisteme z nizkimi vložki, učinkovitost, odpornost proti abiotskemu stresu, odpornost proti boleznim, parametri kakovosti, okus ali barva;

(iii)

vse razpoložljive rezultate preskusov v zvezi z značilnostmi iz točke (ii);

(b)

opis vrste tehnike, ki se uporablja za metodo razmnoževanja ali pridelave ekološkega heterogenega materiala;

(c)

opis starševskega materiala, ki se uporablja za razmnoževanje ali pridelavo ekološkega heterogenega materiala, in programa lastne kontrole pridelave, ki ga uporablja zadevni izvajalec dejavnosti, s sklicevanjem na prakse iz odstavka 2(a) in, če je primerno, odstavka 2(c);

(d)

opis praks upravljanja in selekcije na kmetiji s sklicevanjem na odstavek 2(b) in, če je primerno, starševskega materiala s sklicevanjem na odstavek 2(c);

(e)

sklicevanje na državo razmnoževanja ali pridelave z informacijami o letu pridelave ter opisom talnih in podnebnih razmer.

2.   Material iz odstavka 1 se lahko pridobiva z eno od naslednjih tehnik:

(a)

križanje več različnih vrst starševskega materiala z uporabo protokolov križanja za pridelavo raznovrstnega ekološkega heterogenega materiala s kopičenjem potomstva, večkratno ponovno setvijo in izpostavitvijo materiala naravni in/ali človeški selekciji, če ta material izkazuje visoko raven genske raznovrstnosti, ki je v skladu s členom 3(18) Uredbe (EU) 2018/848;

(b)

prakse upravljanja na kmetijah, vključno s selekcijo, vzpostavljanjem ali vzdrževanjem materiala, za katerega je značilna visoka raven genske raznovrstnosti v skladu s členom 3(18) Uredbe (EU) 2018/848;

(c)

katera koli druga tehnika, ki se uporablja za razmnoževanje ali pridelavo ekološkega heterogenega materiala, ob upoštevanju posebnih značilnosti razmnoževanja.

Člen 5

Zahteve glede pristnosti partij semena rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala

Rastlinski razmnoževalni material iz ekološkega heterogenega materiala je prepoznaven na podlagi vseh naslednjih elementov:

(1)

starševskega materiala in načrta pridelave, ki se uporabljata pri križanju za ustvarjanje ekološkega heterogenega materiala, kot je določeno v členu 4(2)(a) ali, če je primerno, v členu 4(2)(c), ali zgodovine materiala in praks upravljanja na kmetiji, vključno s tem, ali je do selekcije prišlo naravno in/ali s človekovim posredovanjem, v primerih iz člena 4(2)(b) in člena 4(2)(c);

(2)

države razmnoževanja ali pridelave;

(3)

karakterizacije skupnih ključnih značilnosti in fenotipske heterogenosti materiala.

Člen 6

Zahteve glede sanitarne kakovosti, analitske čistosti in kalivosti rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala

1.   Rastlinski razmnoževalni material iz ekološkega heterogenega materiala je v skladu z določbami Uredbe (EU) 2016/2031, Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072 (16) in drugih ustreznih aktov, sprejetih v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031, v zvezi s prisotnostjo karantenskih škodljivih organizmov za Unijo, karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje in nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov za Unijo ter ukrepi proti njim.

2.   Za pridelavo in trženje rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala vrst krmnih rastlin iz člena 2(1)(A) Direktive 66/401/EGS se uporabljajo naslednje določbe:

(a)

točka 1 in zadnji stolpec preglednice v točki 5 Priloge I k Direktivi 66/401/EGS;

(b)

točki 2 in 3 oddelka I ter oddelek III Priloge II k Direktivi 66/401/EGS.

3.   Za pridelavo in trženje rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala vrst žit iz člena 2(1)(A) Direktive 66/402/EGS se uporabljajo naslednje določbe:

(a)

točka 1 in zadnji stolpec preglednice v točki 6 Priloge I k Direktivi 66/402/EGS;

(b)

tretja, šesta, deseta, trinajsta, šestnajsta, dvajseta in enaindvajseta vrstica preglednice v točki 2(A) in točki 2(B) Priloge II k navedeni direktivi;

(c)

zadnji stolpec preglednice v točki 3 Priloge II k navedeni direktivi;

(d)

tretja in šesta vrstica preglednice v točki 4 Priloge II k navedeni direktivi.

4.   Za pridelavo in trženje rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala trte v smislu Direktive 68/193/EGS se uporabljajo naslednje določbe:

(a)

oddelki 2, 3, 4, 6 in 7 ter točka 6 oddelka 8 Priloge I k Direktivi 68/193/EGS;

(b)

Priloga II k Direktivi 68/193/EGS, razen točke 1(1).

5.   Za pridelavo in trženje rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala okrasnih rastlin v smislu Direktive 98/56/ES se uporablja člen 3 Direktive 93/49/EGS (17).

6.   Za pridelavo in trženje rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala pese v smislu Direktive 2002/54/ES se uporabljajo točke A(1), B(2) in B(3) Priloge I k navedeni direktivi.

7.   Za pridelavo in trženje rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala zelenjadnic iz člena 2(1)(b) Direktive 2002/55/ES se uporabljata točki 2 in 3 Priloge II k navedeni direktivi.

8.   Za pridelavo in trženje rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala semenskega krompirja v smislu Direktive 2002/56/ES se uporabljajo določbe za najnižjo kategorijo semenskega krompirja iz točke 3 Priloge I in iz Priloge II.

9.   Za pridelavo in trženje rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala oljnic in predivnic iz člena 2(1)(b) Direktive 2002/57/ES se uporabljajo naslednje določbe:

(a)

točka 1 in zadnji stolpec preglednice v točki 4 Priloge I k Direktivi 2002/57/ES;

(b)

preglednica v točki I(4)(A) Priloge II, razen zahtev za osnovno seme Brassica ssp. in Sinapis alba, ter zadnji stolpec preglednice v točki I(5) Priloge II k Direktivi 2002/57/ES.

10.   Za pridelavo in trženje ekološkega heterogenega razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena, v smislu Direktive 2008/72/ES se uporabljata člena 3 in 5 Direktive Komisije 93/61/EGS (18).

11.   Za pridelavo in trženje rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, v smislu Direktive 2008/90/ES se uporabljajo naslednje določbe:

(a)

člen 23, razen točke (1)(b), ter členi 24, 26, 27 in 27a Izvedbene direktive Komisije 2014/98/EU (19);

(b)

priloge I, II in III ter zahteve glede materiala CAC iz Priloge IV k Izvedbeni direktivi 2014/98/EU.

12.   Odstavki 2 do 11 se uporabljajo le v zvezi z zahtevami glede analitske čistosti in kalivosti semena ter zahtevami glede kakovosti in zdravja drugega razmnoževalnega materiala, ne pa tudi v zvezi s sortno pristnostjo in sortno čistostjo ter zahtevami za poljski pregled sortne pristnosti in sortne čistosti rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala.

13.   Z odstopanjem od določb odstavkov 1 do 12 lahko izvajalci dejavnosti dajejo na trg seme ekološkega heterogenega materiala, ki ne izpolnjuje pogojev glede kalivosti, če dobavitelj na etiketi ali neposredno na embalaži navede stopnjo kalivosti zadevnega semena.

Člen 7

Zahteve glede pakiranja in označevanja rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala

1.   Rastlinski razmnoževalni material iz ekološkega heterogenega materiala, ki ni pakiran v majhni embalaži, je pakiran v embalaži ali posodah, ki so zaprte tako, da jih ni mogoče odpreti brez znakov nedovoljenega poseganja v embalažo ali posodo.

2.   Izvajalec dejavnosti na embalažo ali posode semen ali rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala pritrdi etiketo v vsaj enem od uradnih jezikov Unije.

Navedena etiketa:

(a)

je čitljiva, z informacijami, natisnjenimi ali napisanimi na eni strani, neuporabljena in dobro vidna;

(b)

vključuje informacije iz Priloge I k tej uredbi;

(c)

je rumena z zelenim diagonalnim križem.

3.   Informacije iz Priloge I se namesto na etiketo lahko natisnejo ali napišejo neposredno na embalažo ali posodo. V tem primeru se točka 2(c) ne uporablja.

4.   V primeru majhne, prozorne embalaže se etiketa lahko namesti v embalažo, če je jasno čitljiva.

5.   Z odstopanjem od odstavkov 1 do 4 se lahko seme ekološkega heterogenega materiala, vsebovano v zaprti in označeni embalaži ali posodah, prodaja končnim uporabnikom v neoznačeni in nezapečateni embalaži v količinah, ki ne presegajo tistih iz Priloge II, pod pogojem, da je kupec ob dostavi na lastno zahtevo pisno obveščen o vrsti, poimenovanju materiala in referenčni številki partije.

Člen 8

Zahteve glede informacij, ki jih morajo hraniti izvajalci dejavnosti

1.   Vsak izvajalec dejavnosti, ki prideluje ali trži rastlinski razmnoževalni material iz ekološkega heterogenega materiala:

(a)

hrani kopijo uradnega obvestila, predloženega v skladu s členom 13(2) Uredbe (EU) 2018/848, kopijo izjave, predložene v skladu s členom 39(1)(d) Uredbe, in po potrebi kopijo certifikata, prejetega v skladu s členom 35 Uredbe;

(b)

zagotovi sledljivost ekološkega heterogenega materiala v načrtu pridelave, kot je določeno v členu 4(2)(a) ali, če je primerno, v členu 4(2)(c), in sicer tako, da hrani informacije, ki omogočajo identifikacijo izvajalcev dejavnosti, ki so dobavili starševski material iz ekološkega heterogenega materiala.

Izvajalec dejavnosti navedene dokumente hrani pet let.

2.   Izvajalec dejavnosti, ki prideluje rastlinski razmnoževalni material iz ekološkega heterogenega materiala, namenjen za trženje, evidentira in hrani tudi naslednje informacije o:

(a)

imenu vrste in uporabljenem poimenovanju za vsak priglašeni ekološki heterogeni material; vrsti tehnike, ki se uporablja za pridelavo ekološkega heterogenega materiala iz člena 4;

(b)

karakterizaciji priglašenega ekološkega heterogenega materiala, kot je določeno v členu 4;

(c)

lokaciji razmnoževanja ekološkega heterogenega materiala in lokaciji pridelave ekološkega rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala, kot je določeno v členu 5;

(d)

površini za pridelavo ekološkega heterogenega materiala in pridelani količini.

3.   Odgovorni uradni organi imajo v skladu z direktivami 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 98/56/ES, 2002/53/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES in 2008/90/ES dostop do informacij iz odstavkov 1 in 2 tega člena.

Člen 9

Uradni nadzor

Pristojni organi držav članic ali pooblaščena telesa, kadar so pristojni organi prenesli naloge nadzora v skladu s poglavjem III naslova II Uredbe (EU) 2017/625, izvajajo uradni nadzor na podlagi tveganja v zvezi s pridelavo in trženjem rastlinskega razmnoževalnega materiala iz ekološkega heterogenega materiala, da preverijo skladnost z zahtevami iz členov 4, 5, 6, 7, 8 in 10 te uredbe.

Preskušanje kalivosti in analitske čistosti se izvaja v skladu z veljavnimi metodami Mednarodne zveze za testiranje semena (ISTA).

Člen 10

Vzdrževanje ekološkega heterogenega materiala

Kadar je vzdrževanje mogoče, izvajalec dejavnosti, ki je pristojnim organom priglasil ekološki heterogeni material v skladu s členom 13 Uredbe (EU) 2018/848, ohrani glavne značilnosti materiala v času priglasitve in material vzdržuje ves čas njegovega trženja. Navedeno vzdrževanje se izvaja v skladu s sprejetimi praksami, prilagojenimi vzdrževanju takega heterogenega materiala. Izvajalec dejavnosti, odgovoren za vzdrževanje, vodi evidenco o trajanju in vsebini vzdrževanja.

Pristojni organi imajo vedno dostop do celotne evidence, ki jo hrani izvajalec dejavnosti, odgovoren za material, da lahko preverijo njegovo vzdrževanje. Izvajalec dejavnosti hrani navedeno evidenco pet let po tem, ko se rastlinski razmnoževalni material iz ekološkega heterogenega materiala ne trži več.

Člen 11

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. maja 2021

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 150, 14.6.2018, str. 1.

(2)  Direktiva Sveta 66/401/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semen krmnih rastlin (UL 125, 11.7.1966, str. 2298).

(3)  Direktiva Sveta 66/402/EGS z dne 14. junija 1966 o trženju semena žit (UL 125, 11.7.1966, str. 2309).

(4)  Direktiva Sveta 68/193/EGS z dne 9. aprila 1968 o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte (UL L 93, 17.4.1968, str. 15).

(5)  Direktiva Sveta 98/56/ES z dne 20. julija 1998 o trženju razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin (UL L 226, 13.8.1998, str. 16).

(6)  Direktiva Sveta 2002/53/ES z dne 13. junija 2002 o skupnem katalogu sort poljščin (UL L 193, 20.7.2002, str. 1).

(7)  Direktiva Sveta 2002/54/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena pese (UL L 193, 20.7.2002, str. 12).

(8)  Direktiva Sveta 2002/55/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena zelenjadnic (UL L 193, 20.7.2002, str. 33).

(9)  Direktiva Sveta 2002/56/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semenskega krompirja (UL L 193, 20.7.2002, str. 60).

(10)  Direktiva Sveta 2002/57/ES z dne 13. junija 2002 o trženju semena oljnic in predivnic (UL L 193, 20.7.2002, str. 74).

(11)  Direktiva Sveta 2008/72/ES z dne 15. julija 2008 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena (UL L 205, 1.8.2008, str. 28).

(12)  Direktiva Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (UL L 267, 8.10.2008, str. 8).

(13)  Direktiva Komisije 2008/62/ES z dne 20. junija 2008 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje kmetijskih domačih sort in sort poljščin, ki so naravno prilagojene na lokalne in regionalne pogoje in so ogrožene zaradi genske erozije, ter za trženje semena in semenskega krompirja navedenih domačih sort in sort poljščin (UL L 162, 21.6.2008, str. 13).

(14)  Direktiva Komisije 2009/145/ES z dne 26. novembra 2009 o določitvi nekaterih odstopanj za sprejetje domačih sort in sort zelenjadnic, ki se tradicionalno gojijo v posebnih krajih in regijah in so ogrožene zaradi genske erozije, in sort zelenjadnic, ki nimajo resnične vrednosti za komercialno pridelavo, ampak so se razvile za pridelavo v posebnih pogojih ter za trženje semena navedenih domačih sort in sort zelenjadnic (UL L 312, 27.11.2009, str. 44).

(15)  Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).

(16)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 z dne 28. novembra 2019 o določitvi enotnih pogojev za izvajanje Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, kar zadeva ukrepe varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 690/2008 in spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (UL L 319, 10.12.2019, str. 1).

(17)  Direktiva Komisije 93/49/EGS z dne 23. junija 1993 o določitvi načrta in pogojev, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni material okrasnih rastlin in okrasne rastline v skladu z Direktivo Sveta 91/682/EGS (UL L 250, 7.10.1993, str. 9).

(18)  Direktiva Komisije 93/61/EGS z dne 2. julija 1993 o določitvi načrtov s pogoji, ki jih mora izpolnjevati razmnoževalni in sadilni material zelenjadnic razen semena v skladu z Direktivo Sveta 92/33/EGS (UL L 250, 7.10.1993, str. 19).

(19)  Izvedbena direktiva Komisije 2014/98/EU z dne 15. oktobra 2014 o izvajanju Direktive Sveta 2008/90/ES v zvezi s posebnimi zahtevami za rodove in vrste sadnih rastlin iz Priloge I k Direktivi, posebnimi zahtevami, ki jih morajo izpolnjevati dobavitelji, in podrobnimi predpisi za uradne preglede (UL L 298, 16.10.2014, str. 22).


PRILOGA I

INFORMACIJE, KI SE NAVEDEJO na etiketi embalaže V SKLADU S ČLENOM 7(2)(b)

A.   Na etiketi so naslednje informacije:

1.

poimenovanje heterogenega materiala skupaj z besedilom „ekološki heterogeni material“;

2.

besedilo „pravila in standardi Unije“;

3.

ime in naslov izvajalca poslovnih dejavnosti, ki je pristojen za pritrditev etikete, ali njegova registrska šifra;

4.

država pridelave;

5.

referenčna številka, ki jo dodeli izvajalec poslovnih dejavnosti, odgovoren za pritrditev etiket;

6.

mesec in leto zaprtja ter za tem besedilo „zaprto“;

7.

vrsta, navedena vsaj z botaničnim imenom, ki je lahko navedeno v skrajšani obliki in brez imen avtorjev, v latinici;

8.

deklarirana neto ali bruto teža ali deklarirana količina v primeru semen, razen pri majhni embalaži;

9.

kadar je navedena teža in se uporabijo snovi za oblaganje ali drugi trdni dodatki, vrsta dodatka ter tudi približno razmerje med težo čistih semen in skupno težo;

10.

informacije o fitofarmacevtskih sredstvih, uporabljenih za rastlinski razmnoževalni material, kot je določeno v členu 49(4) Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (1);

11.

stopnja kalivosti, kadar ekološki heterogeni material v skladu s členom 6(13) te uredbe ne izpolnjuje pogojev glede kalivosti.

B.   Poimenovanje iz točke A.1. uporabnikom ne povzroča težav pri prepoznavanju ali reprodukciji ter:

(a)

ni identično ali zlahka zamenljivo s poimenovanjem, pod katerim je druga sorta ali ekološki heterogeni material iste ali tesno povezane vrste vpisan v uradni register sort rastlin ali na seznam ekološkega heterogenega materiala;

(b)

ni identično ali zlahka zamenljivo z drugimi označbami, ki se navadno uporabljajo za trženje blaga ali ki se po drugi zakonodaji ne smejo uporabljati;

(c)

ne sme zavajati ali povzročati zmede glede značilnosti, vrednosti ali pristnosti ekološkega heterogenega materiala ali identitete žlahtnitelja.


(1)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).


PRILOGA II

NAJVEČJE KOLIČINE SEMENA V MAJHNI EMBALAŽI IZ ČLENA 7(5)

Vrsta

Največja neto masa semena (v kg)

Krmne rastline

10

Pesa

10

Žita

30

Oljnice in predivnice

10

Semenski krompir

30

Zelenjadnično seme:

 

Metuljnice

5

Čebula, krebuljica, beluš, listna blitva ali blitva, rdeča pesa, repa, lubenica, navadna buča, vrtna buča, korenje, vrtna redkev, črni koren, špinača, navadni motovilec

0,5

Vse druge zelenjadnice

0,1


Na vrh