EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32020R0692

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu (Besedilo velja za EGP) (Besedilo velja za EGP)

UL L 174, 3.6.2020, str. 379–520 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 20/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj

3.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/379


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/692

z dne 30. januarja 2020

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali (v nadaljnjem besedilu: Pravila o zdravju živali) (1) in zlasti členov 234(2), 237(4) in 239(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zakonodaja Unije na področju zdravja živali je bila nedavno posodobljena s sprejetjem Pravil o zdravju živali. Z navedeno uredbo, ki je začela veljati 20. aprila 2016 in se uporablja od 21. aprila 2021, je bilo razveljavljenih in nadomeščenih okrog 40 temeljnih aktov. Zaradi nje je treba tudi sprejeti veliko delegiranih in izvedbenih uredb Komisije o razveljavitvi in nadomestitvi okrog 400 aktov Komisije, ki so veljali na področju zdravja živali, preden je bil s Pravili o zdravju živali vzpostavljen nov pravni okvir.

(2)

Od sprejetja prvih predpisov o zdravju živali na ravni Unije so se pogoji trgovanja spremenili, saj se je obseg trgovanja z živalmi, zarodnim materialom in proizvodi živalskega izvora znotraj Unije in s tretjimi državami občutno povečal. V istem obdobju so bile po zaslugi politik in pravil Unije o zdravju živali nekatere bolezni v Uniji izkoreninjene, druge pa so v veliko državah članicah preprečene ali so pod nadzorom. Toda porajajoče se bolezni so večkrat pomenile nov izziv za zdravstveni status živali v Uniji ter za trgovanje in lokalno gospodarstvo na področjih, ki so jih te bolezni prizadele.

(3)

S pravili iz tega akta se dopolnjujejo pravila, ki so že določena v Pravilih o zdravju živali. Zagotoviti bodo morala zadostno jamstvo, da pošiljke živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, ki vstopajo v Unijo, ne pomenijo tveganja za zdravje gojenih in divjih živali, ki bi lahko ogrozilo zdravstveni status Unije glede bolezni živali in povzročilo gospodarsko škodo za udeležene sektorje.

(4)

Člen 234 Pravil o zdravju živali določa, da lahko države članice do sprejetja delegiranih aktov, s katerimi se določijo zahteve za zdravstveno varstvo živali za določeno vrsto in kategorijo živali, zarodnega materiala ali proizvodov živalskega izvora, na podlagi opravljene analize obstoječih tveganj uporabljajo nacionalna pravila, če so ta pravila v skladu z določenimi zahtevami iz navedene uredbe. Zato bi za vstop vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo, ki niso zajete v tej uredbi, lahko veljala nacionalna pravila, ki jih uporabljajo države članice.

(5)

Sedanja Pravila o zdravju živali, določena v prejšnjih aktih Komisije o vstopu živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo, so se izkazala za učinkovita, zato bi bilo treba v tej uredbi ohraniti cilj in bistveno vsebino teh sedanjih pravil, le da bi bila posodobljena z ozirom na pravila o boljšem pravnem urejanju, novi pravni okvir iz Pravil o zdravju živali ter najnovejša znanstvena dognanja, mednarodne standarde ter izkušnje pri uporabi prejšnjih aktov Unije.

(6)

Da ne bi prihajalo do nepotrebnih prekinitev trgovanja, bi morale zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop pošiljk, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, v Unijo zagotoviti tekoč prehod od zahtev iz prejšnjih aktov Unije na nove.

(7)

V Pravilih o zdravju živali so določena pravila za preprečevanje in obvladovanje bolezni živali, ki se prenašajo na živali ali na ljudi. Zlasti v poglavju 1 dela V navedene uredbe, ki določa zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop pošiljk živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo, je določeno, da Komisija sprejema delegirane akte za dopolnitev zahtev za zdravstveno varstvo živali, ki so v njej že določene.

(8)

Člen 229(1) Pravil o zdravju živali določa pogoje, pod katerimi države članice dovoljujejo vstop pošiljk živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo. Te zahteve zajemajo pogoje v zvezi s tretjimi državami ali ozemljem izvora, obratom izvora, zahtevami za zdravstveno varstvo živali, ki jih morajo te pošiljke izpolnjevati, ter veterinarskimi spričevali, deklaracijami ali drugimi dokumenti, ki bi morali spremljati take pošiljke.

(9)

Poleg tega člen 234(1) Pravil o zdravju živali določa, da morajo biti zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop pošiljk živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav, z njihovih ozemelj ali območij v Unijo vsaj tako stroge kot tiste iz navedene uredbe in delegiranih aktov, sprejetih na njeni podlagi, ki se uporabljajo za premike zadevnih vrst in kategorij tega blaga po Uniji. Če zahteve niso enako stroge kot v zahteve v Uredbi, morajo zagotoviti enakovredna jamstva za zahteve za zdravstveno varstvo živali iz dela IV navedene uredbe.

(10)

Člen 234(2) Pravil o zdravju živali določa, da se sprejmejo delegirani akti za dopolnitev pravil iz navedene uredbe glede zahtev za zdravstveno varstvo živali za vstop vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav in ozemelj v Unijo, ter glede premikov v Uniji in ravnanja s temi živalmi, zarodnim materialom in proizvodi živalskega izvora po njihovem vstopu v Unijo, kadar je to potrebno, da se zmanjša s tem povezano tveganje.

(11)

Člen 237(1) Pravil o zdravju živali določa, da države članice dovolijo, da v Unijo vstopijo le tiste pošiljke živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, ki jih spremlja veterinarsko spričevalo in deklaracije ali drugi dokumenti, ki se zahtevajo v skladu z navedeno uredbo. Člen 237(2) navedene uredbe določa, da mora veterinarsko spričevalo potrditi in podpisati uradni veterinar v tretji državi ali na ozemlju izvora. V tej zvezi člen 237(4) Pravil o zdravju živali določa, da se Komisija pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z odstopanji od zahtev za veterinarsko spričevalo iz člena 237(1) in (2) navedene uredbe in za določitev pravil, ki zahtevajo, da take pošiljke spremljajo deklaracije ali drugi dokumenti.

(12)

Člen 239(2) Pravil o zdravju živali določa, da Komisija sprejme delegirane akte delegirane akte v zvezi s posebnimi pravili in dodatnimi zahtevami za določene posebne vrste vstopa pošiljk živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo; določa tudi odstopanja od splošnih zahtev za zdravstveno varstvo živali iz členov 229(1) in 237(1) navedene uredbe ter iz dopolnilnih pravil v delegiranih aktih, sprejetih na podlagi členov 234(2) in 237(4) navedene uredbe.

(13)

Dopolnilna pravila, ki se določajo v tej uredbi v skladu s členoma 234(2) in 239(2) Pravil o zdravju živali, so medsebojno povezana. Člen 234(2) določa, da Komisija določi splošne zahteve za vstop pošiljk živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo, člen 239(2) pa določa, da Komisija določi posebna pravila in dodatne zahteve za odstopanje od teh splošnih zahtev.

(14)

Veterinarska spričevala iz člena 237 pravil o zdravju živali so del okvira pravil, povezanih z vstopom pošiljk živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo. Del tega splošnega okvira pravil je pooblastilo za odobritev odstopanj od zahtev za zdravstveno varstvo živali, podeljeno Komisiji na podlagi člena 237(4) navedene uredbe.

(15)

Precej opredelitev pojmov je podanih že v pravilih o zdravju živali. Poleg njih bi morale biti v tej uredbi upoštevane tudi opredelitve iz drugih aktov Unije na sorodnih področjih živilske higiene in uradnega nadzora, kot so opredelitve pojmov iz Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (2). Vendar pa je za namen določitve zahtev za zdravstveno varstvo živali za vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo primerno vključiti posebne opredelitve, med njimi opredelitve določenih kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora. Te opredelitve so potrebne, da bi pojasnili, katere kategorije živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora pomenijo tveganje za zdravje živali in zanje zato veljajo zahteve za zdravstveno varstvo živali glede vstopa v Unijo.

(16)

Da bi bila zakonodaja Unije usklajena in glede na tveganja za zdravje živali v zvezi s temi vrstami blaga bi morala opredelitev pojma „sveže meso“ za namene te uredbe zajemati opredelitve pojmov „sveže meso“, „mleto meso“ in „mesni pripravki“ iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004.

(17)

Poleg tega bi morala opredelitev pojma „mesni proizvodi“ za namene te uredbe zajemati opredelitve pojmov „mesni izdelki“, „obdelani želodci“, „mehurji“, „čreva“, „topljene živalske maščobe“ in „mesni izvlečki“, določene v Uredbi (ES) št. 853/2004. Razlog za to je, da z vidika zdravja živali vse navedeno blago predstavlja enako tveganje za zdravje živali in bi morali zanj veljati enaki ukrepi za zmanjšanje tveganja.

(18)

Opredelitev pojma „trup“ iz Uredbe (ES) št. 853/2004 bi bilo treba prilagoditi tako, da bi bil v njej opredeljen „trup kopitarja“, da bi se ločil od pojma „drobovina“. Razlog za to je, da ti vrsti blaga pomenita različno tveganje za zdravje živali, saj je tveganje pri drobovini večje.

(19)

Pojem „ovitki“ bi moral biti opredeljen v tej uredbi, v opredelitvi pa bi morala biti upoštevana opredelitev pojmov v glosarju Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali. V opredelitvi pojma bi moralo biti pojasnjeno, katere proizvode živalskega izvora je treba šteti za ovitke in so zato predmet posebnih vrst obdelave za zmanjšanje tveganja, določenih v tej uredbi.

(20)

Člen 229(1) Pravil o zdravju živali določa, da se pošiljkam živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora dovoli vstop v Unijo le, če prihajajo iz tretje države ali z ozemlja, ki je v skladu z merili iz člena 230(1) na seznamu za določeno vrsto in kategorijo zadevnih živali ali zarodnega materiala ali proizvodov živalskega izvora, in če pošiljke izpolnjujejo zahteve za zdravstveno varstvo živali iz člena 234 in delegiranih aktov, sprejetih na njegovi podlagi. V skladu s to uredbo bi moral biti pristojni organ odgovoren za preverjanje, da take pošiljke, ki vstopajo v Unijo, izpolnjujejo navedene zahteve.

(21)

Člen 237(1) Pravil o zdravju živali določa, da se vstop pošiljk vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo iz tretjih držav in ozemelj dovoli le, če jih spremlja veterinarsko spričevalo, ki ga izda pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora, deklaracije ali drugi dokumenti ali vsi navedeni dokumenti. Zato bi bilo treba v tej uredbi pojasniti, kateri dokumenti se v vsakem od primerov zahtevajo, pristojnemu organu pa naložiti odgovornost, da preveri, ali take pošiljke, ki vstopajo v Unijo, izpolnjujejo to splošno zahtevo.

(22)

Iz informacij, ki jih vsebujejo veterinarska spričevala, deklaracije in drugi dokumenti, ki spremljajo pošiljke živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, mora biti jasno razvidno, ali te pošiljke izpolnjujejo splošne zahteve iz Pravil o zdravju živali in ustrezne zahteve iz te uredbe. Zato bi morala ta uredba določiti obveznosti za izvajalce dejavnosti, ki so odgovorni za vstop takih pošiljk v Unijo, in za pristojne organe države članice vstopa v Unijo glede veljavnosti dokumentov, ki spremljajo pošiljke, ter primernost takih dokumentov za vstop v Unijo.

(23)

Ob upoštevanju tveganj za zdravje živali, kot je inkubacijska doba bolezni, in da ne bi prihajalo do zlorabe veterinarskih spričeval, je treba določiti rok veljavnosti teh spričeval samo v primeru živali in valilnih jajc. Razlog za to je, da te živali in vrste zarodnega materiala pomenijo večje tveganje za zdravje živali kot proizvodi živalskega izvora, pri katerih so bili morda izvedeni ukrepi za zmanjšanje tveganja, in zarodni material, ki se prevaža zamrznjen in zaprt v zapečatenih zabojnikih. Ker pa prevoz živih živali in valilnih jajc po morju lahko traja dolgo, bi bilo treba obdobje veljavnosti spričevala v tem primeru podaljšati, če so bili izvedeni določeni ukrepi za zmanjšanje tveganja.

(24)

Zahteve za zdravstveno varstvo živali, ki jih je treba izpolnjevati, in jamstva, ki jih morajo zagotoviti tretje države in ozemlja, za vstop pošiljk živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo, so odvisna od bolezni, navedenih v členu 5 in Prilogi II Pravil o zdravju živali, in njihove kategorizacije v skladu s členom 9(1) navedene uredbe ter v Prilogi k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/1882 (3). Navedena uredba določa opredelitve bolezni kategorije A, B, C, D in E ter določa, da se pravila za preprečevanje in obvladovanje bolezni s seznama iz člena 9(1) Uredbe (EU) 2016/429 uporabljajo za vrste s seznama in skupine vrst s seznama iz Priloge k navedeni uredbi.

(25)

Poglavje 1 dela II Pravil o zdravju živali določa pravila za prijavljanje bolezni in poročanje o njih, da bi bilo zagotovljeno hitro odkrivanje in učinkovito obvladovanje bolezni v Uniji. Ta uredba bi morala določiti podrobnosti o sistemih prijavljanja in poročanja, ki morajo biti vzpostavljeni v tretjih državah ali ozemljih, da bi zagotovili jamstva za enakovrednost sistemov tistim, ki se uporabljajo v Uniji, vključno z boleznimi, za katere bi morala obstajati obveznost prijavljanja in poročanja. V tem smislu lahko žive živali sicer prenašajo bolezni, za katere so med vrstami s seznama v Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1882, vendar teh bolezni ne morejo prenašati vsi proizvodi živalskega izvora in zarodni material, pridobljeni iz teh živali. V tej uredbi bi bilo treba pojasniti, katere so tiste bolezni živali, ki vzbujajo zaskrbljenost in zanje zato obstaja obveznost prijavljanja in poročanja za vsako določeno vrsto in kategorijo živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, predvidenih za vstop v Unijo.

(26)

Zahteve za zdravstveno varstvo živali iz te uredbe bi morale temeljiti na različnih ravneh zaščite pred tveganji za zdravje živali. Zahteve so različne glede na to, ali se nanašajo na tretjo državo izvora, ozemlje izvora, območje v tej tretji državi ali na tem ozemlju, pri živalih iz akvakulture pa na kompartment v tej tretji državi ali na tem ozemlju, obrat izvora živali ali proizvodov živalskega izvora ali na obrat ali središče za zbiranje zarodnega materiala.

(27)

Ključna elementa politike obvladovanja bolezni v Uniji sta spremljanje bolezni in sledljivost v obratih. Ta uredba bi morala zajemati nekatere osnovne zahteve glede sledljivosti in veterinarskih obiskov v obratih izvora živali, namenjenih za vstop v Unijo, ter v obratih izvora živali, od katerih so bili pridobljeni zarodni material in proizvodi živalskega izvora, namenjeni za vstop v Unijo. Te zahteve bi morale biti enakovredne zahtevam iz Uredbe (EU) 2016/429 ter delegiranih in izvedbenih aktov, sprejetih na njeni podlagi.

(28)

Poleg tega bi moral obrat določene vrste, ki goji živali ali hrani zarodni material v tretji državi ali na ozemlju in ki predstavlja posebno tveganje za zdravje živali, za izvoz v Unijo pridobiti posebno odobritev pristojnega organa v tretji državi ali ozemlju, v katerem bi morala biti zagotovljena enaka jamstva kot tista iz členov 92 do 100 Uredbe (EU) 2016/429 za določene obrate v Uniji.

(29)

Pošiljke živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, namenjene za vstop v Unijo, se v svoji državi ali na ozemlju izvora ne bi smele šteti za tveganje za zdravje živali in ne bi smele biti predmet nacionalnih programov izkoreninjenja ali kakršnih koli drugih nacionalnih omejitev zaradi vprašanj zdravja živali.

(30)

Zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop pošiljk živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo morajo zagotavljati učinkovito zaščito pred vnosom in širjenjem prenosljivih bolezni živali v Uniji. Ne bi smel biti dovoljen vstop teh pošiljk v Unijo iz tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij oziroma, pri živalih iz akvakulture, kompartmentov, okuženih z nekaterimi boleznimi s seznama, za katere ima Unija status prost bolezni in ki zato pomenijo resno tveganje za zdravje živali v Uniji.

(31)

Ali je tretja država, ozemlje ali območje oziroma, v primeru živali iz akvakulture, kompartment izvora brez določene bolezni, oceni Unija. Unijina ocena bi morala temeljiti na informacijah v zvezi s spremljanjem bolezni, ki jih da na razpolago pristojni organ tretje države ali ozemlja, in bi morala upoštevati predpise Unije o zdravju živali, kot so določena v delu II Pravil o zdravju živali in Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/689 (4). Pri določenih boleznih in okoliščinah se lahko zahtevajo posebni pogoji kot dodatni ukrepi za zmanjšanje tveganja.

(32)

Ugotovitev, da je tretja država, njeno ozemlje ali območje brez določene bolezni, mora temeljiti na mednarodno priznanih diagnostičnih testih in metodah, ki so bili izvedeni po enakih standardih in postopkih kot tisti, ki se uporabljajo v Uniji.

(33)

Zagotoviti je treba, da je zdravstveni status živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, namenjenih za vstop v Unijo, v skladu z jamstvi, ki jih je zagotovila tretja država, ozemlje ali območje izvora. Ta uredba bi morala zato določati najkrajše obdobje, v katerem so bile živali nastanjene v tretji državi, na ozemlju, območju ali v obratu izvora, ter najkrajše obdobje, v katerem niso bile v stiku z blagom z nižjim zdravstvenim statusom, preden so bile odpremljene v Unijo. V trajanju najkrajšega obdobja nastanitve bi morala biti upoštevana inkubacijska doba zadevnih bolezni ter namembni kraj in uporaba živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora.

(34)

Pri psih, mačkah in belih dihurjih obdobje nastanitve ni potrebno, saj se v vseh primerih zahteva cepljenje proti steklini, bolezni, ki pri treh vrstah vzbuja največjo skrb. Od nekaterih zahtev glede obdobja nastanitve bi morali biti izvzeti tudi registrirani konji za tekmovanje, dirke in kulturne konjeniške prireditve, če izpolnjujejo dodatna jamstva. Ta izjema temelji na pričakovanju, da bodo taki konji zelo zdravi.

(35)

Zdravstveni status živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, namenjenih za vstop v Unijo, je lahko ogrožen med prevozom od kraja izvora do kraja vstopa v Unijo, če pridejo v stik z živalmi ali proizvodi, ki ne izpolnjujejo istih zahtev, ali če so v tranzitu skozi tretje države, ozemlja ali območja z nižjim zdravstvenim statusom kot država izvora, njeno ozemlje ali območje. Zato bi bilo treba izvesti nekatere preventivne ukrepe, da bi ohranili njihov zdravstveni status.

(36)

Da bi zagotovili, da bodo v Unijo odpremljene samo zdrave živali, bi morale živali v pošiljkah pred odpremo opraviti klinični pregled, ki bi ga opravil uradni veterinar. Časovni okvir za izvedbo tega pregleda bi bilo treba prilagoditi za nekatere vrste in z njimi povezano tveganje.

(37)

Kopenske živali, valilna jajca in vodne živali, namenjene za vstop v Unijo, bi se smele prevažati samo preko tretjih držav, ozemelj ali območij, ki so tudi na seznamu za vstop iste vrste in kategorij živali in valilnih jajc v Unijo, in bi se smele tudi raztovarjati samo v takih državah ali na ozemljih. Dejstvo, da so te države, ozemlja ali območja vključena na seznam, kaže, da zagotavljajo enakovredna jamstva za zdravje živali kot tretja država izvora, njeno ozemlje ali območje.

(38)

Pri prevozu kopenskih živali in valilnih jajc z letalom ali ladjo bi lahko prišlo do nepredvidenih dogodkov, kot so mehanski problemi prevoznega sredstva, stavke na letališčih ali v pristaniščih ali nepredvidene zamude. Zato je primerno predvideti odstopanja v primerih, v katerih je mogoče zagotoviti jamstva. Tako se bo lahko prevoz kopenskih živali in valilnih jajc v Unijo nadaljeval, hkrati pa bo zagotovljen zdravstveni status tega blaga in bodo preprečena dodatna tveganja za zdravje živali.

(39)

V primeru enoprstih kopitarjev so pretovarjanje in postanki v državah, ki niso na seznamu, pri prevozu običajni, zato bi morali biti ob določenih preventivnih ukrepih dovoljeni.

(40)

Ključnega pomena za preprečevanje tveganja širjenja bolezni živali je čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev. Pri prevozu pošiljk živih živali, namenjenih v Unijo, bi bilo treba čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev opraviti neposredno pred natovarjanjem živali za odpremo v Unijo.

(41)

Dodatno tveganje za zdravstveni status živali, namenjenih za vstop v Unijo, so lahko postopki zbiranja živali v tretjih državah ali na ozemljih izvora, saj se živali mešajo in prihajajo v stik z živalmi različnega izvora. Zato bi bilo treba število in trajanje takih postopkov ter vrste, pri katerih se lahko izvajajo, čim bolj omejiti, in sicer na vrste z zanesljivimi sistemi sledljivosti.

(42)

Poleg splošnih zahtev za zdravstveno varstvo živali je treba določiti posebne zahteve, v katerih bodo upoštevana tveganja za zdravje živali, povezana z različnimi vrstami in kategorijami kopenskih živali, ki spadajo na področje uporabe te uredbe.

(43)

Različne vrste kopitarjev, kot so opredeljene v Pravilih o zdravju živali, so v Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1882 navedene kot dovzetne vrste za različne bolezni s seznama. V isti uredbi so bolezni s seznama tudi naštete pri različnih kategorijah za različne vrste kopitarjev. Zato bi morala ta uredba jasno določiti posebne zahteve in jamstva za bolezni s seznama za različne vrste in kategorije kopitarjev.

(44)

Da bi preprečili pojav bolezni kategorije A, za katere se šteje, da jih je Unija prosta, bi morala splošna zahteva za tretjo državo izvora kopitarjev, njeno ozemlje ali območje biti enakovredna odsotnost bolezni za obdobje, ki jamči, da vstop živali iz tretje države, ozemlja ali območja ne ogrozi Unijinega statusa prost bolezni. Pri boleznih iz kategorije B, za katere ima Unija obvezne programe izkoreninjenja, bi morala ta uredba določiti ukrepe za zmanjšanje tveganja, kadar tretja država ali ozemlje izvora ni popolnoma brez takih bolezni.

(45)

Če so pošiljke kopitarjev namenjene za vstop v države članice, ki so uradno proste bolezni ali imajo odobren program izkoreninjenja za infekciozni bovini rinotraheitis/infekciozni pustularni vulvovaginitis, bovino virusno diarejo ali okužbo z virusom bolezni Aujeszkega, bi morale te pošiljke izpolnjevati dodatne zahteve, s katerimi bi bilo zagotovljeno, da živali ne bodo ogrozile zdravstvenega statusa teh konkretnih držav članic glede teh bolezni.

(46)

Če kopitarji izvirajo iz zaprtega obrata in so namenjeni za vstop v zaprti obrat v Uniji, bi se morala uporabljati posebna pravila glede tretje države ali ozemlja izvora in dodatne zahteve za zdravstveno varstvo živali. Posebna pravila bi morala upoštevati posebnosti teh zaprtih obratov in posebne pogoje, ki jih izpolnjujejo, da jih odobrita pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora in pristojni organ namembne države članice.

(47)

Zaprti obrat izvora bi se lahko nahajal v tretji državi ali na ozemlju, ki nista na seznamu za vstop v Unijo za določeno vrsto kopitarjev. Toda prej bo treba oceniti nacionalno zakonodajo in veterinarsko službo tretje države ali ozemlja. Poleg tega bi moral obrat izvora izpolnjevati dodatne zahteve glede spremljanja bolezni, veterinarskega nadzora, evidenc in postopkov. Da bi zagotovili, da bo mogoče zagotoviti ta jamstva, bi morala ta uredba določiti posebne pogoje za odobritev teh zaprtih obratov s strani pristojnega organa v tretji državi ali na ozemlju. Seznam takih zaprtih obratov bi morala sestaviti namembna država članica, če bo rezultat ocene tveganja, ki jo opravi pristojni organ te države članice za vse ustrezne informacije glede zadevnih tveganj za zdravje živali, ki jih da na razpolago zaprti obrat, ugoden.

(48)

Za vstop perutnine in ptic v ujetništvu v Unijo so potrebne posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali, da bi lahko našli rešitve za posebna tveganja, ki izhajajo iz zadevnih bolezni s seznama pri teh živalih. Te zahteve bi morale upoštevati kategorijo, vrsto in predvideno uporabo perutnine in ptic v ujetništvu ter zagotavljati učinkovito zaščito pred širjenjem bolezni, ki vzbujajo zaskrbljenost, iz tretjih držav ali ozemelj v Unijo.

(49)

Za lažje trgovanje s pošiljkami majhnih količin perutnine bi bilo treba določiti posebne zahteve in odstopanja za pošiljke manj kot 20 glav perutnine razen tekačev.

(50)

Glede na dejavnosti in tveganja za zdravje živali, povezana s pticami v ujetništvu, bi moral biti vstop pošiljk teh živali v Unijo dovoljen samo, če prihajajo iz obratov, ki so jih odobrili pristojni organi v tretji državi, na ozemlju ali območju izvora ptic v ujetništvu. Ptice v ujetništvu bi bilo treba ob prispetju v Unijo dati v karanteno za potrditev, da pri njih ni nobene bolezni, ki vzbuja zaskrbljenost.

(51)

Poleg tega bi morale pošiljke ptic in valilnih jajc, ki so namenjene v države članice s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge brez cepljenja, izpolnjevati dodatne zahteve za zagotovitev, da te pošiljke ne ogrožajo zdravstvenega statusa zadevnih držav članic za to bolezen.

(52)

Pri boleznih čebel vzbuja največ zaskrbljenosti infestacija z malim panjskim hroščem (Aethina tumida). V Uniji je večinoma eksotičen, a se je v zadnjih desetletjih razširil po svetu in povzroča hude težave čebelarski panogi, morda pa bi lahko prizadel tudi čmrlje. Pršice Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) so patogeni organizmi, ki bi lahko imeli uničujoče posledice za medonosne čebele. Tudi ti škodljivci so eksotični v Uniji. Za ti bolezni trenutno ni učinkovitega in varnega načina zdravljenja. Če bi ti bolezni vstopili v Unijo preko pošiljk, bi pomenili tveganje za trajnostnost čebelarskega sektorja in še drugih, saj bi lahko vplivali na kmetijstvo in okolje, ki ima korist od opraševanja, ki ga izvajajo domače in divje čebele.

(53)

Huda gniloba čebelje zalege se v Uniji včasih pojavi, vendar je pod nadzorom, kar zadeva trgovanje z medonosnimi čebelami, za nekatera področja v Uniji pa je bilo priznano, da so prosta pršic Varroa, in jih varujejo dodatna trgovinska jamstva, da bi namembni kraji v Uniji ostali varni. Pravila na ravni Unije so slej ko prej bistvenega pomena za zmanjšanje tveganja vstopa navedenih patogenih organizmov v Unijo s pošiljkami medonosnih čebel in čmrljev. Zato bi bilo treba taka pravila določiti v tej uredbi.

(54)

Samo matice medonosnih čebel brez zalege z majhnim spremstvom v posameznih matičnicah za čebeljo matico je mogoče brez težav pregledati glede infestacije z malim panjskim hroščem ali pršicami Tropilaelaps, zato bi bilo treba vstop čebel v Unijo omejiti na take pošiljke.

(55)

Za potrebe hortikulturne panoge se pogosto trguje s kolonijami čmrljev, ki so bile vzrejene in gojene v okoljsko izoliranih obratih. Glede na skupno uporabo objektov, postopkov in zaprtih zabojnikov, ki se uporabljajo za prevoz kolonij, bi bilo treba vstop čmrljev (Bombus spp.) v Unijo dovoliti za kolonije, ki se vzrejajo, gojijo in pakirajo v obratih samo v okoljsko nadzorovanih pogojih in ki jih je mogoče pregledati, da bi se prepričali, da so prosti malega panjskega hrošča.

(56)

Steklina je zaradi možnih učinkov na ljudi in živali bolezen s seznama, ki prizadene pse, mačke in bele dihurje in ki v Uniji vzbuja največjo zaskrbljenost. Zato morajo države članice za okužbo z virusom stekline izvajati obvezen program izkoreninjenja v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2020/689. Da bi preprečili kakršno koli možnost vdora stekline v Unijo, bi bilo treba za vse pošiljke psov, mačk in belih dihurjev ob vstopu v Unijo zahtevati cepljenje ob upoštevanju razpoložljivosti in učinkovitosti obstoječih cepiv proti tej bolezni.

(57)

Psi, namenjeni za vstop v državo članico s statusom prost bolezni ali z odobrenim programom izkoreninjenja za trakuljo Echinococcus multilocularis, bi morali izpolnjevati dodatne zahteve za zagotovitev zaščite tega statusa v teh državah članicah. Zato bi bilo treba pri takih psih pred vstopom v Unijo izvesti preventivno zdravljenje. Če pa so psi, mačke in beli dihurji namenjeni v zaprti obrat v Uniji, bi se morala uporabljati posebna pravila glede stekline in infestacije s trakuljo Echinococcus multilocularis in dodatne zahteve za zdravstveno varstvo živali, pri katerih bi se upoštevala posebna narava dejavnosti takih obratov in posebni pogoji, pod katerimi so živali nastanjene v njih.

(58)

Zarodni material lahko pomeni veliko tveganje za širjenje bolezni živali. To še posebej velja za seme, v manjši meri pa tudi za oocite in zarodke. Zarodni material se zbira ali odvzema pri omejenem številu živali darovalk, vendar se široko uporablja pri splošni populaciji živali, zato je, če se z njim ne ravna primerno ali če ni razvrščen v pravilni zdravstveni status, lahko vir bolezni za veliko živali. Taki primeri so se v preteklosti že zgodili in so povzročili velike gospodarske izgube. Zato je treba uvesti zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop zarodnega materiala nekaterih gojenih kopenskih živali v Unijo.

(59)

Zahteve za vstop zarodnega materiala kopitarjev v Unijo bi morale izhajati iz zahtev za vstop živih živali v Unijo.

(60)

V posebnih zahtevah za obrate, v katerih se zarodni material kopitarjev, primeren za vstop v Unijo, odvzema, pridobiva, obdeluje in shranjuje, bi morale biti upoštevane zahteve za premike znotraj Unije. Enak pristop velja za zahteve za sledljivost in za zdravstveno varstvo živali pri zarodnem materialu.

(61)

Ker je treba zarodni material iz zaprtih obratov v tretjih državah prepeljati v zaprte obrate v Uniji, bi morala ta uredba za tak vstop določiti posebne zahteve za sledljivost in za zdravstveno varstvo živali.

(62)

Zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop valilnih jajc v Unijo bi morale nuditi rešitve za tveganja glede bolezni s seznama, ki bi se lahko v Unijo prenesle z valilnimi jajci različnih kategorij. Zato bi morale take zahteve ustrezati zahtevam za vstop ustreznih vrst ali kategorij ptic v Unijo.

(63)

Če so valilna jajca perutnine namenjena za vstop v države članice s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge brez cepljenja, bi morala jajca izpolnjevati dodatne zahteve, s katerimi bi bilo zagotovljeno, da ne ogrožajo zdravstvenega statusa zadevnih držav članic za to bolezen.

(64)

Povzročitelji bolezni se lahko prenašajo na živali in proizvode s proizvodi živalskega izvora. Tveganje za zdravje živali, povezano s svežimi in surovimi proizvodi živalskega izvora, je seveda večje, kot če bi bili ti proizvodi obdelani in predelani. Zato bi morale biti zahteve za zdravstveno varstvo živali za tretjo državo ali ozemlje izvora svežega mesa, surovega mleka, kolostruma in proizvodov na osnovi kolostruma strožje od zahtev za mesne in mlečne proizvode. Toda obdelava teh obdelanih izdelkov mora biti učinkovita, da bi se z njo zmanjšalo tveganje, ki ga predstavljajo glede na vrsto izvora proizvoda in državo ali ozemlje izvora.

(65)

Načini obdelave za zmanjševanje tveganja, ki se uporabljajo za proizvode živalskega izvora, ki izvirajo z območij z omejitvami, vzpostavljenih po potrditvi bolezni kategorije A v Uniji, so določeni v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/687 (5) na podlagi razpoložljivih znanstvenih dognanj in izkušenj pri uporabi prejšnje zakonodaje. Zato bi se morale za te proizvode, ki izvirajo iz tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij in pomenijo enakovredno tveganje za zdravje živali, uporabljati iste obdelave za zmanjšanje tveganja.

(66)

Tveganja v zvezi s svežim mesom, ki vstopa v Unijo, bi bilo treba zmanjšati z zahtevami, da mora biti tretja država ali ozemlje izvora brez bolezni, in z zahtevami glede bolezni živali za žive živali, iz katerih je pridobljeno meso, o odpremi gojenih živali v klavnico, o postopkih zakola in usmrtitve ter o postopkih priprave mesa in ravnanja z njim.

(67)

Sveže mesto kopenskih živali se lahko pridobi iz gojenih živali, vključno z gojeno divjadjo, kot je opredeljena v Uredbi (ES) št. 853/2004, in iz divjih živali. Toda v Uniji je treba meso, pridobljeno iz živali, ki se gojijo kot proizvodne živali, zlasti živali vrst Bos taurus, Capra hircus, Ovis aries in Sus scrofa, pridobiti v klavnici. Zato je za zagotovitev ustreznih in enakovrednih jamstev primerno te vrste izključiti iz možnosti, da bile uvrščene v kategorijo gojene divjadi ali divjih živali, če iz njih izvira sveže meso, namenjeno za vstop v Unijo.

(68)

Če v tretji državi ali na ozemlju pride do izbruha bolezni živali, ki je pomembna za zdravje živali, je datum in lokacija zakola gojenih živali ali datum usmrtitve divjih živali ali gojene divjadi ključnega pomena za ugotovitev morebitnih tveganj za zdravje živali, povezanih s temi živalmi in proizvodi živalskega izvora, pridobljenimi iz njih. Zato je treba ugotoviti datum zakola ali usmrtitve živali za potrditev, da so bile živali zaklane ali usmrčene v obdobju, ko ni bilo izbruhov bolezni, ter ugotoviti, kdaj je bila tretja država ali ozemlje uvrščeno na seznam kot država ali ozemlje, s katerega je dovoljeno vnašati sveže meso v Unijo.

(69)

Vrsta obdelave, ki se uporablja za proizvode živalskega izvora, bi morala biti v skladu s tveganji, ki izhajajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, kjer je bil proizvod proizveden. Vstop predelanih proizvodov živalskega izvora, ki so bili obdelani na način, za katerega ni dokazano, da pri določeni kategoriji proizvodov živalskega izvora učinkovito odpravlja tveganja, povezana z boleznimi, ki vzbujajo zaskrbljenost, v Unijo bi moral biti dovoljen samo iz tretjih držav, z njihovih ozemelj ali območij, ki zagotavljajo vsa jamstva, da so brez zadevnih bolezni. Za tretje države, njihova ozemlja ali območja, ki ne zagotavljajo vseh teh jamstev, bi bilo treba dovoliti vstop v Unijo samo za tiste proizvode živalskega izvora, ki so bili predmet posebne obdelave.

(70)

V nekaterih primerih tretja država, njeno ozemlje ali območje pridobi surovo meso za proizvodnjo mesnih proizvodov iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki je na seznamu za vstop mesnih izdelkov zadevne vrste v Unijo, za katere se izvaja posebna obdelava. V takih primerih bi bilo treba mesni proizvod vedno podvreči najstrožji posebni obdelavi za zmanjšanje vseh možnih tveganj za zdravje živali.

(71)

Mesne proizvode, ki vsebujejo meso perutnine iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, kjer je prišlo do izbruha visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge, bi bilo treba podvreči obdelavi, s katero se učinkovito zmanjša tveganje v tretji državi, na njenem ozemlju ali območju, ki je na seznamu za vstop v Unijo. Tako se lahko dovoli nadaljevanje trgovanja, preden se izvedejo ukrepi za obvladovanje, kot je regionalizacija. Z neposrednim izvajanjem obdelave za zmanjšanje tveganja po izbruhu se zmanjšajo tveganja za zdravje živali, obenem pa se zmanjša vpliv na trgovanje.

(72)

Če se mesni proizvodi proizvajajo iz svežega mesa iz različnih vrst, bi bilo treba z obdelavo odpraviti kakršna koli možna tveganja za zdravje živali. Če se obdelava izvede pred mešanjem, je treba različne vrste svežega mesa podvreči ustrezni obdelavi, določeni za vrsto izvora svežega mesa. Če pa se obdelava izvede po mešanju, bi bilo treba končni mesni izdelek podvreči obdelavi, določeni za tisto sestavino svežega mesa, ki pomeni največje tveganje za zdravje živali.

(73)

Načine obdelave za zmanjšanje posebnih tveganj za zdravje živali v zvezi z vstopom ovitkov bi bilo treba pregledati in posodobiti ob upoštevanju ugotovitev in priporočil iz najnovejših znanstvenih dognanj, ki jih je ocenil Svet za zdravje in zaščito živali Evropske agencije za varnost hrane (6).

(74)

Pogoji za vstop surovega mleka, mlečnih proizvodov, kolostruma in proizvodov na osnovi kolostruma v Unijo izhajajo iz tveganj za zdravje živali, ki jih pomenijo ti proizvodi. Taka tveganja so povezana z državo izvora, njenim ozemljem ali območjem in vrsto živali, iz katere so bili proizvodi pridobljeni. V primeru mleka in kolostruma sta bolezni, ki vzbujata zaskrbljenost, slinavka in parkljevka ter okužba z virusom goveje kuge, zato bi morala surovo mleko in kolostrum vstopati samo iz tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, ki so brez teh bolezni. Tudi proizvodi na osnovi kolostruma bi morali izvirati samo iz teh tretjih držav, ozemelj ali območij, saj v tej kategoriji proizvodov ni nobenega načina obdelave za zagotovitev uničenja povzročitelja bolezni na znanstveni podlagi.

(75)

Pri mleku, pridobljenem iz vrst Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis in Camelus dromedarius, je mogoče tveganje v zvezi s slinavko in parkljevko zmanjšati z uporabo splošno znanih posebnih načinov obdelave za zmanjšanje tveganja. Ker pa pri nekaterih od teh načinov obdelave ni mogoče zagotoviti učinkovitosti za mlečne proizvode iz živalskih vrst, ki niso Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis in Camelus dromedarius, bi jih bilo treba podvreči najstrožji obdelavi za zmanjšanje tveganja.

(76)

Obdelavo proizvodov živalskega izvora bi bilo treba vedno izvajati v tretji državi izvora, na njenem ozemlju ali območju, ki je na seznamu za vstop teh proizvodov v Unijo.

(77)

Vodne živali vrst s seznama se včasih prevažajo po morju v plovilih, tudi ladjah z bazeni, ki lahko med potovanjem zamenjajo vodo. V takih primerih bi morala živali poleg veterinarskega spričevala spremljati tudi deklaracija, ki jo podpiše kapitan plovila in v kateri so navedeni podatki o pristanišču izvora, namembnem pristanišču ter vseh drugih pristaniščih, ki jih je plovilo obiskalo med potovanjem. Ta deklaracija bi morala potrditi, da živali vrst s seznama na krovu plovila med potovanjem v namembni kraj niso bile izpostavljene pogojem, zaradi katerih bi se lahko spremenil njihov zdravstveni status.

(78)

Vodne živali lahko vstopijo v Unijo za veliko različnih namenov. Glede na tveganje za nastanek bolezni, povezano s premiki živih živali, bi bilo treba take živali, ki vstopajo v Unijo za prehrano ljudi, obdelati na enak način, kot če bi vstopale v Unijo za druge namene, npr. rejo ali izpust v naravo. Proizvodi živalskega izvora iz vodnih živali, razen živih vodnih živali, pomenijo manjše tveganje od vodnih živali, zato so ukrepi, ki jih je treba sprejeti glede vstopa takih proizvodov v Unijo, manj strogi od tistih, ki veljajo za žive živali.

(79)

Izpust vodnih živali v naravne vode pomeni veliko tveganje, če so te živali okužene z boleznijo s seznama. Iz tega razloga bi morala biti posebej glede bolezni kategorije A in B tretja država ali ozemlje izvora, njegovo območje ali kompartment brez teh bolezni, če so vodne živali namenjene za izpust v naravo v naravne vode Unije. Poleg tega bi morale vodne živali, pripeljane v Unijo, da bi jih izpustili v naravne vode, v vsakem primeru izvirati iz tretje države, ozemlja, območja ali kompartmenta, ki je razglašeno kot brez bolezni kategorije C, tudi če namembna država članica, njeno območje ali kompartment niso brez te bolezni.

(80)

V primeru bolezni vodnih živali lahko države članice sprejmejo nacionalne ukrepe na podlagi člena 226 Pravil o zdravju živali, da bi na svojem ozemlju z njimi omejile učinek bolezni, ki ne spadajo med bolezni s seznama. V takih primerih bodo morale tudi pošiljke vrst, dovzetnih za bolezni, za katere se uporabljajo ti nacionalni ukrepi, izvirati iz tretjih držav, njihovih ozemelj, območij ali kompartmentov, ki so brez teh bolezni.

(81)

Namen člena 226 pravil o zdravju živali je enak kot namen člena 43 Direktive Sveta 2006/88/ES (7), saj državam članicam omogoča, da sprejmejo nacionalne ukrepe proti boleznim, ki niso na seznamu. Zato je primerno še naprej priznavati seznam bolezni in zadevnih vrst, za katere so ti ukrepi uvedeni. Te podatke bi bilo treba določiti v tej uredbi.

(82)

V Uniji se za registracijo in odobritev obratov akvakulture uporabljajo določena pravila. Razlikovanje med tem, ali je mogoče obrat registrirati ali pa bi ga bilo treba odobriti, je odvisno od tveganja, ki ga predstavlja za okužbo z boleznijo ali njeno širjenje. Zato je pomembno, da bi morale živali iz akvakulture, ki vstopajo v Unijo iz obratov akvakulture v tretji državi, na njenem ozemlju, območju ali v kompartmentu izvirati iz obratov akvakulture, ki se ocenjujejo na podoben način. V tej zvezi bi morali taki obrati izpolnjevati zahteve za registracijo ali odobritev, ki so najmanj enako stroge kot zahteve, ki veljajo za take obrate v Uniji.

(83)

Zahteve, da vodne živali vrst s seznama in proizvodi živalskega izvora iz teh živali izvirajo iz tretje države, njenega ozemlja, območja ali kompartmenta, ki so brez bolezni, ni obvezno uporabljati v vseh primerih. Sprejmejo se lahko nekateri ukrepi za zmanjšanje tveganja za lažji vstop vodnih živali in nekaterih proizvodov živalskega izvora iz teh živali, katerih izvor je drugačen, v Unijo. Nekateri ukrepi za zmanjšanje tveganja so sprejemljivi za vodne živali vrst s seznama in glede na nižjo stopnjo tveganja, povezano s takimi premiki, so za proizvode živalskega izvora iz vodnih živali, razen živih vodnih živali, sprejemljivi drugačni, manj strogi ukrepi za zmanjšanje tveganja.

(84)

Eden od ukrepov za zmanjšanje tveganja, ki se uporabljajo za vodne živali, je to, da so po vstopu v Unijo nameščeni izključno v obratu za predelavo vodnih živali za namen obvladovanja bolezni, zaprtem obratu ali odobrenem karantenskem obratu. Več drugih ukrepov za zmanjšanje tveganja se uporablja za mehkužce in rake vrst s seznama, ki vstopijo v Unijo živi in so skladni z Uredbo (ES) št. 853/2004, vendar pomenijo sprejemljivo tveganje, ker so bili pred odpremo primerno obdelani ali pakirani ali ker niso namenjeni za shranjevanje v Uniji pred predelavo.

(85)

Možno je izvzetje od zahteve, da morajo nekateri proizvodi živalskega izvora iz vodnih živali, razen živih vodnih živali, izvirati iz tretje države, z njenega ozemlja, območja ali iz kompartmenta, ki so brez zadevnih bolezni s seznama. Ukrepi za zmanjšanje tveganja, s katerimi bi omogočili tako trgovanje, so lahko pošiljanje proizvodov živalskega izvora v obrat za predelavo ribiških proizvodov za namene obvladovanja bolezni v Uniji za nadaljnjo predelavo ali zagotovitev, da so proizvodi živalskega izvora sestavljeni iz rib, ki so bile zaklane in eviscerirane pred odpremo v Unijo. V obeh primerih se tveganje, ki ga predstavljajo proizvodi živalskega izvora, šteje za zanemarljivo,

(86)

Izvedbena uredba (EU) 2018/1882 določa seznam vrst in skupin vrst vodnih živali, ki pomenijo znatno tveganje za širjenje bolezni iz člena 5 in Priloge II k Pravilom o zdravju živali. V seznamu so naštete tudi vektorske vrste, in sicer v stolpcu 4 razpredelnice v Prilogi k navedeni uredbi. Toda številne izmed teh vrst niso vektorji v vseh okoliščinah. V zvezi s premiki so podrobnosti o okoliščinah, v katerih se te vrste štejejo za vektorje bolezni s seznama, določene v Prilogi XXX k tej uredbi. V okoliščinah, v katerih vodne živali vrst s seznama ne izpolnjujejo pogojev, da bi bile vektorji, pravila iz te uredbe zanje ne veljajo. Poleg tega se glede na nižjo stopnjo tveganja, ki jo predstavljajo proizvodi živalskega izvora iz vodnih živali, razen živih vodnih živali, ukrepi iz te uredbe v zvezi s temi proizvodi ne uporabljajo za vrste iz stolpca 4 razpredelnice v Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1882.

(87)

Vsa odstopanja in zahteve za ravnanje iz te uredbe v zvezi z vodnimi živalmi vrst s seznama in s proizvodi živalskega izvora iz teh vrst s seznama, razen živih vodnih živali, bi se morala uporabljati tudi za vrste iz stolpca 4 razpredelnice v Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1882, za katere so države članice sprejele nacionalne ukrepe na podlagi člena 226 Pravil o zdravju živali. Prav tako bi se morala ta odstopanja in zahteve za ravnanje uporabljati tudi za nekatere dovzetne vrste.

(88)

Pomembno je, da se z vodnimi živalmi vrst s seznama in vodo, v kateri se prevažajo, po vstopu v Unijo ravna ustrezno, s čimer bi zagotovili, da ne predstavljajo tveganja za nastanek bolezni. Primerno ravnanje med drugim pomeni, da je treba poskrbeti za to, da se živali prepeljejo neposredno na namembni kraj in se jih ne izpusti ali kako drugače potopi v naravne vode Unije, kjer bi lahko povzročili tveganje za nastanek bolezni.

(89)

Toda v nekaterih primerih lahko pristojni organ namembnega kraja dovoli, da se take živali izpustijo v naravno vodo. V vseh takih primerih bi moral pristojni organ zagotoviti, da izpust ali potopitev ne bo ogrozila zdravstvenega statusa na kraju izpusta. Tudi če sprejemno vodno telo ni prosto določene bolezni kategorije C, morajo biti izpuščene živali proste te bolezni za zagotovitev najboljšega skupnega zdravstvenega statusa populacij divjih živali v naravnih vodah Unije.

(90)

Glede na prisotno tveganje za zdravje živali bi bilo treba vse tranzite skozi Unijo šteti kot premike za vstop v Unijo, saj obstaja pri njih enako tveganje. Pri tranzitih bi morale biti zato izpolnjene vse ustrezne zahteve za vstop v Unijo. Toda pod posebnimi pogoji za zmanjšanje tveganja, povezanimi s krajem izvora, bi bilo treba določiti odstopanja in posebne pogoje za tranzit. Namen takih odstopanj in posebnih pravil je zajeti primere, v katerih Unija ni namembni kraj za živali in proizvode iz njih, ter upoštevati geografske omejitve in geopolitične dejavnike.

(91)

Odstopanja in posebna pravila bi bilo treba določiti tudi za omogočanje tranzita pošiljk živali in proizvodov iz njih preko tretje države ali ozemlja med državami članicami. To velja za primere, v katerih tak vstop v Unijo zahteva država članica.

(92)

V nekaterih primerih za blago, ki izvira iz Unije, pristojni organi tretje države ali ozemlja po opravljenem nadzoru na svoji meji zavrnejo vstop. Uporabiti bi bilo treba posebna pravila na podlagi člena 239 Pravil o zdravju živali, da bi za tako blago omogočili vrnitev, ker je bilo proizvedeno na podlagi zakonodaje Unije o zdravju živali.

(93)

Potrebna so tudi posebna pravila za vrnitev registriranih konj v Unijo po začasnem izvozu v tretje države zaradi udeležbe na dirkah, tekmovanjih in kulturnih konjeniških prireditvah.

(94)

Da bi se zakonodaja Unije o vstopu živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo uporabljala enotno ter da bi bila jasna in pregledna, bi bilo treba s to uredbo razveljaviti Uredbo Komisije (EU) št. 206/2010 (8), Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 139/2013 (9), Uredbo Komisije (EU) št. 605/2010 (10), Uredbo Komisije (ES) št. 798/2008 (11), Odločbo Komisije 2007/777/ES (12), Uredbo Komisije (ES) št. 119/2009 (13),, Uredbo Komisije (EU) št. 28/2012 (14) in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/759 (15).

(95)

Pravila iz te uredbe so povezana s Pravili o zdravju živali, ki se uporabljajo od 21. aprila 2021, in jih dopolnjujejo. Iz tega razloga in za lažjo uporabo novega pravnega okvira za zdravje živali bi se morala tudi ta uredba uporabljati od 21. aprila 2021 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

DEL I

SPLOŠNA PRAVILA

NASLOV 1

PREDMET UREJANJA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.   Ta uredba določa dopolnilna pravila o zdravju živali v zvezi z vstopom pošiljk določenih vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav, z njihovih ozemelj ali območij ali, v primeru živali iz akvakulture, iz kompartmentov v Unijo. Določa tudi pravila o premikih teh pošiljk in ravnanju z njimi po njihovem vstopu v Unijo.

2.   Del I določa:

(a)

obveznosti pristojnih organov držav članic za dovolitev vstopa pošiljk živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz vrst in kategorij živali, ki jih zajemajo deli II do VI (člena 3 in 4), v Unijo;

(b)

obveznosti izvajalcev dejavnosti glede vstopa pošiljk živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter njihovih premikov in ravnanja z njimi po vstopu, ki jih zajemajo deli II do VI (člen 5);

(c)

splošne zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop pošiljk iz točk (a) in (b) v Unijo ter njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu, kot tudi odstopanja od teh splošnih zahtev, ki se uporabljajo za vse vrste in kategorije živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, ki jih zajemajo deli II do VI (členi 6 do 10).

3.   Del II določa splošne zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop nekaterih kopenskih živali v Unijo ter njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu ter odstopanja od takih zahtev (naslov 1).

Določa tudi posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali, ki se uporabljajo tudi za vsako od naslednjih vrst in kategorij kopenskih živali, zlasti:

(a)

gojeni kopitarji vrst s seznama (naslov 2);

(b)

perutnina in ptice v ujetništvu, razen ptic v ujetništvu, uvoženih za programe ohranitve, ki jih je odobril pristojni organ države članice namembnega kraja (naslov 3);

(c)

medonosne čebele (Apis mellifera) in čmrlji (Bombus spp.) (naslov 4);

(d)

psi, mačke in beli dihurji (naslov 5).

4.   Del III določa splošne zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop gojenih kopenskih živali v Unijo ter njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu, kot tudi odstopanja od takih zahtev za zarodni material, za naslednje vrste in kategorije:

(a)

govedo, prašiči, ovce, koze in enoprsti kopitarji (naslov 1);

(b)

perutnina in ptice v ujetništvu (naslov 2);

(c)

druge živali, ki niso navedene v točkah (a) in (b) (naslov 3).

5.   Del IV določa splošne zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop kopenskih živali v Unijo ter njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu, kot tudi odstopanja od teh zahtev za proizvode živalskega izvora, za naslednje vrste in kategorije:

(a)

gojeni in divji kopitarji vrst s seznama;

(b)

perutnina;

(c)

divje ptice.

6.   Del V določa zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop vodnih živali na vseh razvojnih stopnjah in proizvodov živalskega izvora iz njih, razen divjih vodnih živali in proizvodov živalskega izvora iz teh divjih vodnih živali, iztovorjenih z ribiških ladij za neposredno prehrano ljudi, v Unijo ter njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu za naslednje vrste:

(a)

ribe vrst s seznama, ki spadajo v nadrazred Agnatha ter v razrede Chondrichthyes, Sarcopterygii in Actinopterygii;

(b)

vodni mehkužci iz debla Mollusca;

(c)

vodni mehkužci vrst s seznama iz poddebla Crustacea;

(d)

vodne živali iz vrst s seznama v Prilogi XXIX, ki so dovzetne za bolezni vodnih živali in za katere imajo nekatere države članice nacionalne ukrepe za omejitev učinka bolezni, ki niso bolezni s seznama, kot določa člen 226 Uredbe (EU) 2016/429.

7.   Del VI določa splošna pravila, nekatera odstopanja in dodatne zahteve za tranzit nekaterih vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora skozi Unijo in njihovo vrnitev v Unijo.

8.   Del VII vsebuje končne določbe.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve pojmov iz Izvedbene uredbe (EU) 2018/1882 in Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004, razen kjer se te opredelitve pojmov nanašajo na izraze, opredeljene v drugem odstavku tega člena.

Poleg teh se uporabljajo tudi naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„tretja država s seznama, njeno ozemlje ali območje“ pomeni tretjo državo, njeno ozemlje ali območje, ki je vključeno v seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij ali, če gre za živali iz akvakulture, kompartmentov, iz katerih je v skladu z izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi člena 230(1) Uredbe (EU) 2016/429, dovoljen vstop določene vrste in kategorije živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo;

(2)

„seznam“ pomeni seznam tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij ali, če gre za živali iz akvakulture, kompartmentov, iz katerih je z izvedbenimi akti, sprejetimi na podlagi člena 230(1) Uredbe (EU) 2016/429, dovoljen vstop pošiljk določenih vrst in kategorij živali, zarodnega materiala ali proizvodov živalskega izvora v Unijo;

(3)

„prevozno sredstvo“ pomeni cestna ali železniška vozila, plovila in zrakoplove;

(4)

„zabojnik“ pomeni vsak zaboj, boks, posodo ali drugo trdno strukturo, ki se uporablja za prevoz živali, zarodnega materiala ali proizvodov živalskega izvora in ni prevozno sredstvo;

(5)

„govedo“ pomeni žival iz vrst kopitarjev rodov Bison, Bos (vključno s podrodovi Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) in Bubalus (vključno s podrodom Anoa) ter potomce križancev navedenih vrst;

(6)

„ovca“ pomeni žival iz vrst kopitarjev rodu Ovis in potomce križancev navedenih vrst;

(7)

„koza“ pomeni žival iz vrst kopitarjev rodu Capra, in potomce križancev navedenih vrst;

(8)

„prašič“ pomeni žival vrste kopitarjev družine Suidae iz Priloge III k Uredbi (EU) 2016/429;

(9)

„enoprsti kopitar“ pomeni žival iz vrst enoprstih kopitarjev rodu Equus (vključno s konji, osli in zebrami) in potomce križancev navedenih vrst;

(10)

„kamela“ pomeni žival vrste kopitarjev družine Camelidae iz Priloge III k Uredbi (EU) 2016/429;

(11)

„jelen“ pomeni žival vrste kopitarjev družine Cervidae iz Priloge III k Uredbi (EU) 2016/429;

(12)

„registrirani enoprsti kopitar“ pomeni:

(a)

čistopasemsko plemensko žival iz vrst Equus caballus in Equus asinus, vpisano ali primerno za vpis v glavni del rodovniške knjige, ki jo je vzpostavilo rejsko društvo ali rejski organ, priznan v skladu s členom 4 ali 34 Uredbe (EU) 2016/1012;

(b)

gojeno žival iz vrste Equus caballus, registrirano pri mednarodni zvezi ali organizaciji, bodisi neposredno bodisi prek njenega nacionalnega združenja ali podružnic, ki upravlja s tekmovalnimi ali dirkalnimi konji (registrirani konj);

(13)

„živali, namenjene za zakol“ pomeni gojene kopenske živali, namenjene za prevoz v klavnico neposredno ali po dejavnosti zbiranja;

(14)

„bolezen ni bila prijavljena“ pomeni, da nobena žival ali skupina živali zadevnih vrst, nastanjena v obratu, ni bila klasificirana kot potrjen primer navedene bolezni in da je bil vsakršen sum navedene bolezni ovržen;

(15)

„sanitarna skupina“ pomeni skupino tretjih držav s seznama, v katerih glede bolezni s seznama za enoprste kopitarje prevladujejo skupna tveganja za zdravje živali, zaradi katerih so potrebni posebni ukrepi za zmanjševanje tveganja in jamstva za zdravje živali, kadar enoprsti kopitarji vstopajo v Unijo;

(16)

„jata“ pomeni vso perutnino ali ptice v ujetništvu z enakim zdravstvenim statusom, ki se goji v istem prostoru ali v isti obori in predstavlja eno samo epidemiološko enoto; pri vhlevljeni perutnini so to vse živali, ki si delijo isti zračni prostor;

(17)

„matična perutnina“ pomeni perutnino, staro 72 ur ali več, namenjeno za proizvodnjo valilnih jajc;

(18)

„proizvodna perutnina“ pomeni perutnino, staro 72 ur ali več, ki se goji za proizvodnjo mesa, konzumnih jajc ali drugih proizvodov ali za obnovo populacije pernate divjadi;

(19)

„enodnevni piščanci“ pomenijo perutnino, mlajšo od 72 ur;

(20)

„medonosna čebela“ pomeni žival vrste Apis mellifera;

(21)

„čmrlj“ pomeni žival iz vrst rodu Bombus;

(22)

„pes“ pomeni gojeno žival iz vrste Canis lupus;

(23)

„mačka“ pomeni gojeno žival iz vrste Felis silvestris;

(24)

„beli dihur“ pomeni gojeno žival iz vrste Mustela putorius furo;

(25)

„edinstvena številka odobritve“ pomeni številko, ki jo dodeli pristojni organ;

(26)

„jajca, prosta specificiranih patogenov“ pomeni valilna jajca jat kokoši, prosta specificiranih patogenov, kot je opisano v Evropski farmakopeji, ter ki se uporabljajo izključno za diagnostične, raziskovalne ali farmacevtske namene.

(27)

„pošiljke semena, oocitov ali zarodkov“ ali „pošiljke zarodnega materiala“ pomeni določeno količino semena, oocitov ali zarodkov, pridobljenih in vivo ali in vitro, ki so bili odpremljeni iz enega samega odobrenega obrata z zarodnim materialom, za katerega velja eno samo veterinarsko spričevalo.

(28)

„seme“ pomeni nespremenjeni, pripravljeni ali razredčeni ejakulat ene ali več živali;

(29)

„oociti“ pomeni haploidne faze ootidogeneze, vključno s sekundarnimi oociti in jajčeci (ova);

(30)

„zarodek“ pomeni začetni razvojni stadij živali, ki ga je možno vsaditi v žival prejemnico;

(31)

„odobreni obrat z zarodnim materialom“ pomeni osemenjevalno središče, skupino za zbiranje zarodkov, skupino za pridobivanje zarodkov, obrat za pripravo zarodnega materiala ali središče za shranjevanje zarodnega materiala;

(32)

„veterinar središča“ pomeni veterinarja, odgovornega za dejavnosti, ki se izvajajo v osemenjevalnem središču, obratu za pripravo zarodnega materiala ali središču za shranjevanje zarodnega materiala, kot je določeno v tej uredbi;

(33)

„veterinar skupine“ pomeni veterinarja, odgovornega za dejavnosti, ki jih izvaja skupina za zbiranje zarodkov ali skupina za pridobivanje zarodkov, kot je določeno v tej uredbi;

(34)

„karantenska nastanitev“ pomeni objekt, ki ga pristojni organ odobri za osamitev goveda, prašičev, ovac ali koz za vsaj 28 dni pred njihovim sprejemom v osemenjevalno središče;

(35)

„osemenjevalno središče“ pomeni obrat z zarodnim materialom, ki ga je pristojni organ odobril za odvzem, pripravo, shranjevanje in prevoz semena goveda, prašičev, ovac, koz ali enoprstih kopitarjev, namenjenih za vstop v Unijo;

(36)

„skupina za zbiranje zarodkov“ pomeni obrat z zarodnim materialom, ki ga sestavlja skupina strokovnjakov, ali strukturo, ki jo je pristojni organ odobril za zbiranje, pripravo, shranjevanje in prevoz zarodkov, pridobljenih in vivo, za vstop v Unijo;

(37)

„skupina za pridobivanje zarodkov“ pomeni obrat z zarodnim materialom, ki ga sestavlja skupina strokovnjakov, ali strukturo, ki jo je pristojni organ odobril za zbiranje, pripravo, shranjevanje in prevoz oocitov ter pridobivanje in vitro, po možnosti s shranjenim semenom, obdelavo, shranjevanje in prevoz zarodkov, oboje namenjeno za vstop v Unijo;

(38)

„obrat za pripravo zarodnega materiala“ pomeni obrat z zarodnim materialom, ki ga je pristojni organ odobril za pripravo, po potrebi vključno s sortiranjem semena po spolu, in shranjevanje semena, oocitov ali zarodkov ene ali več vrst ali kakršne koli kombinacije teh vrst zarodnega materiala ali živalskih vrst, namenjene za vstop v Unijo;

(39)

„središče za shranjevanje zarodnega materiala“ pomeni obrat z zarodnim materialom, ki ga je pristojni organ odobril za shranjevanje semena, oocitov ali zarodkov ene ali več vrst ali kakršne koli kombinacije teh vrst zarodnega materiala ali živalskih vrst, namenjenega za vstop v Unijo;

(40)

„meso“ pomeni vse dele kopitarjev, perutnine in pernate divjadi, ki so primerni za prehrano ljudi, tudi kri;

(41)

„sveže meso“ pomeni meso, mleto meso in mesne pripravke, vključno z vakuumsko pakiranimi ali pakiranimi v kontrolirani atmosferi, ki niso bili obdelani z nobenim postopkom za podaljšanje obstojnosti razen hlajenja, zamrzovanja ali hitrega zamrzovanja;

(42)

„trup kopitarja“ pomeni celotno telo zaklanega ali usmrčenega kopitarja po:

(a)

izkrvavitvi za zaklane živali;

(b)

evisceraciji;

(c)

odstranitvi okončin v karpalnem in tarzalnem sklepu;

(d)

odstranitvi repa, vimena, glave in kože, razen pri prašičih;

(43)

„drobovina“ pomeni sveže meso razen mesa trupa kopitarja, tudi če ostane naravno povezano s trupom;

(44)

„mesni proizvodi“ pomenijo predelane proizvode, vključno z obdelanimi želodci, mehurji, črevi, topljenimi živalskimi maščobami in mesnimi izvlečki, ki nastanejo pri predelavi mesa ali z nadaljnjo predelavo takih predelanih proizvodov, tako da zarezana površina pokaže, da proizvod nima več značilnosti svežega mesa;

(45)

„ovitki“ pomenijo mehurje in čreva, ki so bili po čiščenju obdelani s strganjem, razmaščevanjem in pranjem tkiva ter so obdelani s soljo ali sušeni;

(46)

„kolostrum“ pomeni tekočino, ki se pred proizvodnjo surovega mleka do največ tri do pet dni po kotitvi izloča iz mlečnih žlez gojenih živali in je bogata s protitelesi in minerali;

(47)

„proizvodi na osnovi kolostruma“ pomenijo predelane proizvode, ki izvirajo iz predelave kolostruma ali iz nadaljnje predelave takih predelanih proizvodov;

(48)

„ladja z bazeni“ pomeni plovilo, kakršno se uporablja v panogi akvakulture, ima posodo ali vsebnik za shranjevanje in prevoz živih rib v vodi;

(49)

„IMSOC“ pomeni sistem upravljanja informacij za uradni nadzor, določen v členu 131 Uredbe (EU) 2017/625 (16).

NASLOV 2

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA VSTOP POŠILJK ŽIVALI, ZARODNEGA MATERIALA IN PROIZVODOV ŽIVALSKEGA IZVORA V UNIJO TER NJIHOVE PREMIKE IN RAVNANJE Z NJIMI PO VSTOPU

Člen 3

Obveznosti pristojnih organov držav članic

Pristojni organ dovoli vstop v Unijo tistim pošiljkam živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz vrst in kategorij, zajetih v delih II do VI, ki so predložene za namen uradnega nadzora v skladu s členom 47(1) Uredbe (EU) 2017/625, pod pogojem, da:

(a)

te pošiljke prihajajo iz:

(i)

če gre za kopenske živali, iz tretje države s seznama, z njenega ozemlja ali območja za določeno vrsto in kategorijo živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora;

(ii)

če gre za vodne živali, iz tretje države s seznama, z njenega ozemlja ali območja za določeno vrsto in kategorijo živali in proizvodov živalskega izvora ter, če gre za živali iz akvakulture, iz tretje države s seznama, z njenega ozemlja ali območja ali iz kompartmenta s seznama za ta namen.

(b)

je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora izdal spričevalo, da pošiljke izpolnjujejo:

(i)

splošne zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz tega člena, člena 4 in členov 6 do 10 v Unijo;

(ii)

zahteve za zdravstveno varstvo živali, ki se uporabljajo za določeno vrsto in kategorijo živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora ter nameravano uporabo, kot je določeno v delih II do VI;

(c)

pošiljke spremljajo naslednji dokumenti, pri čemer je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora zagotovil potrebna jamstva glede izpolnjevanja zahtev za zdravstveno varstvo živali iz točke (b):

(i)

veterinarsko spričevalo, ki ga je izdal uradni veterinar tretje države ali ozemlja izvora posebej za določeno vrsto in kategorijo živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora ter njihovo nameravano uporabo;

(ii)

deklaracija in drugi dokumenti, če se tako zahteva v tej uredbi.

V primeru pošiljk živali in valilnih jajc mora biti veterinarsko spričevalo iz točke (c)(i) izdano v zadnjih 10 dneh pred datumom prispetja pošiljke na mejno kontrolno točko; v primeru prevoza po morju pa se navedeno obdobje lahko podaljša za dodatno obdobje, ki ustreza trajanju potovanja po morju.

Člen 4

Datum certificiranja pošiljk

1.   Pošiljke živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz vrst in kategorij, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, smejo vstopiti v Unijo le, če so bile certificirane za odpremo v Unijo na datum ali po datumu, ko je bila tretja država izvora, njeno ozemlje ali območje oziroma, če gre za živali iz akvakulture, kompartment uvrščeno na seznam za vstop določene vrste in kategorije živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo.

2.   Vstop pošiljk živali, valilnih jajc in proizvodov živalskega izvora, ki izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja, območja ali, če gre za živali iz akvakulture, kompartmenta v Unijo ni dovoljen od datuma, ko ne izpolnjujejo več zahtev za zdravstveno varstvo živali za vstop določene vrste in kategorije živali, valilnih jajc ali proizvodov živalskega izvora v Unijo, razen če je Unija na seznamu za tretjo državo s seznama, njeno ozemlje ali območje in za določene vrste in kategorije živali, valilnih jajc ali proizvodov živalskega izvora predpisala posebne pogoje.

Člen 5

Obveznosti izvajalcev dejavnosti

1.   Izvajalci dejavnosti, odgovorni za vstop pošiljk živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora vrst in kategorij, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, v Unijo, pristojnemu organu predložijo te pošiljke za namen uradnega nadzora v skladu s členom 47(1) Uredbe (EU) 2017/625 in poskrbijo, da take pošiljke izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

splošne zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz členov 3 in 4 ter členov 6 do 10 v Unijo;

(b)

zahteve za zdravstveno varstvo živali, ki se uporabljajo za določeno vrsto in kategorijo živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz pošiljke ter za nameravano uporabo, kot je določeno v delih II do VI.

2.   Izvajalci dejavnosti, odgovorni za premike pošiljk živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz vrst in kategorij, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, od točke vstopa v Unijo do njihovega namembnega kraja, ter izvajalci dejavnosti, ki so odgovorni za ravnanje s takimi pošiljkami po njihovem vstopu v Unijo, zagotovijo, da pošiljke:

(a)

imajo dovoljenje pristojnega organa za vstop v Unijo v skladu s členom 3;

(b)

izpolnjujejo zahteve za zdravstveno varstvo živali za premike takih pošiljk in ravnanje z njimi po vstopu v Unijo za določene vrste in kategorije živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz delov II do VI;

(c)

niso preusmerjene za rabo, ki se razlikuje od tiste, za katero jim je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora izdal spričevalo za vstop v Unijo.

Člen 6

Nacionalna zakonodaja in sistemi tretje države ali ozemlja izvora za zdravje živali

1.   Pošiljke živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora smejo vstopiti v Unijo samo iz tretje države ali ozemlja, kjer:

(a)

zakon nalaga, da je treba vsak sumljivi in potrjeni primer bolezni s seznama iz Priloge I, ki zadeva živalsko vrsto s seznama v pošiljki ali živalsko vrsto izvora zarodnega materiala ali proizvodov živalskega izvora s seznama v pošiljki, ki jim je odobren vstop v Unijo, pristojnemu organu prijaviti in o njem poročati;

(b)

so vzpostavljeni sistemi za odkrivanje porajajočih se bolezni;

(c)

so vzpostavljeni sistemi, s katerimi je zagotovljeno, da krmljenje s pomijami ni izvor bolezni s seznama iz Priloge I za:

(i)

živali, namenjene za vstop v Unijo,

ali

(ii)

živali, od katerih je pridobljen zarodni material, namenjen za vstop v Unijo,

ali

(iii)

živali, iz katerih so pridobljeni proizvodi živalskega izvora, namenjeni za vstop v Unijo.

2.   Pošiljke živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, namenjene za vstop v Unijo, smejo vstopiti v Unijo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja samo, če se lahko take pošiljke v tej tretji državi izvora, njenem ozemlju ali območju zakonito dajo na trg in se lahko z njimi trguje.

Člen 7

Splošne zahteve glede zdravstvenega statusa živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora

1.   Pošiljke živali smejo vstopiti v Unijo samo, če živali v pošiljki:

(a)

ne spadajo med živali, ki bi morale biti v tretji državi ali ozemlju izvora usmrčene v okviru nacionalnega programa izkoreninjenja bolezni vključno z ustreznimi boleznimi s seznama iz Priloge I in porajajočimi se boleznimi;

(b)

v času natovarjanja za odpremo v Unijo niso kazale simptomov prenosljivih bolezni;

(c)

izvirajo iz obrata, za katerega v času njihove odpreme iz tega obrata v Unijo niso veljali nacionalni omejitveni ukrepi:

(i)

iz razlogov zdravja živali;

(ii)

če gre za živali iz akvakulture, iz razlogov v zvezi z zdravjem živali ali zaradi pojava povečane umrljivosti iz neznanega razloga.

2.   Pošiljke zarodnega materiala smejo vstopiti v Unijo samo, če je bil zarodni material pridobljen od živali, ki v času zbiranja:

(a)

niso kazale simptomov prenosljivih bolezni;

(b)

so se gojile v obratu, za katerega niso veljali nacionalni omejitveni ukrepi iz razlogov zdravja živali, vključno z omejitvami, povezanimi z ustreznimi boleznimi s seznama iz Priloge I in porajajočimi se boleznimi.

3.   Pošiljke proizvodov živalskega izvora smejo vstopiti v Unijo samo, če so bili proizvodi živalskega izvora pridobljeni iz živali, ki:

(a)

če gre za kopenske živali, niso kazale simptomov prenosljivih bolezni v času:

(i)

usmrtitve ali zakola za proizvodnjo svežega mesa in mesnih proizvodov

ali

(ii)

zbiranja mleka ali jajc;

(b)

če gre za vodne živali, niso kazale simptomov prenosljivih bolezni v času zakola ali odvzema za proizvodnjo proizvodov živalskega izvora.

(c)

niso bile usmrčene, zaklane ali, če gre za mehkužce ali žive rake, pobrane iz vode v okviru nacionalnega programa izkoreninjenja bolezni;

(d)

so se gojile v obratu, za katerega niso veljali nacionalni omejitveni ukrepi iz razlogov zdravja živali, po potrebi vključno z ustreznimi boleznimi s seznama iz Priloge I in porajajočimi se boleznimi, v času:

(i)

usmrtitve ali zakola teh živali za proizvodnjo svežega mesa in mesnih proizvodov ali proizvodov živalskega izvora iz vodnih živali ali

(ii)

zbiranja mleka in jajc.

Člen 8

Splošne zahteve glede obrata izvora živali

Poleg posebnih zahtev iz delov II do V smejo pošiljke živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora vstopiti v Unijo samo, če obrat izvora gojenih živali ali obrat izvora gojenih živali, od katerih je bil pridobljen zarodni material ali iz katerih so bili pridobljeni proizvodi živalskega izvora, izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)

biti mora registriran s strani pristojnega organa tretje države ali ozemlja izvora in dodeljena mu mora biti edinstvena registracijska številka;

(b)

odobriti ga mora pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora, če je potrebno, v skladu s to uredbo in pogoji, določenimi v njej, in mu dodeliti edinstveno številko odobritve;

(c)

biti mora pod nadzorom pristojnega organa tretje države ali ozemlja izvora;

(d)

imeti mora vzpostavljen sistem, s katerim lahko najmanj tri leta vzdržuje in hrani posodobljene evidence, ki vsebujejo vsaj naslednje informacije:

(i)

vrste, kategorije, število in po potrebi identifikacijo živali v obratu;

(ii)

premike živali v obrat in iz njega;

(iii)

umrljivost v obratu;

(e)

v njem morajo potekati redni veterinarski obiski z namenom odkrivanja znakov, značilnih za pojav bolezni, vključno z boleznimi s seznama iz Priloge I, ki so pomembne za določeno vrsto in kategorijo živali, zarodnega materiala ali proizvoda živalskega izvora, in porajajočimi se boleznimi, ter informiranja o njih.

Pogostost takih veterinarskih obiskov je sorazmerna s tveganji, ki jih predstavlja zadevni obrat.

Člen 9

Vzorčenje, laboratorijski testi in drugi testi

Pošiljke živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora smejo vstopiti v Unijo samo, če je bilo v skladu s to uredbo opravljeno vzorčenje, laboratorijski testi in drugi testi:

(a)

na vzorcih, odvzetih s strani pristojnega organa ali pod njegovim nadzorom:

(i)

tretje države ali ozemlja izvora, če se zahteva vzorčenje in testiranje pred vstopom v Unijo,

ali

(ii)

namembne države članice, če se zahteva vzorčenje in testiranje po vstopu v Unijo;

(b)

v skladu:

(i)

z ustreznimi postopki in metodami iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/689 in Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/688 (17).

ali

(ii)

s postopki in metodami iz Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/686 (18)

ali

(iii)

s postopki, opisanimi v tej Uredbi, če se izrecno zahtevajo;

(c)

v uradnem laboratoriju, določenem v skladu s členom 37 Uredbe (EU) 2017/625.

Člen 10

Odsotnost bolezni v kraju izvora in posebni pogoji

1.   Pošiljke živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora smejo vstopiti v Unijo samo, če je pristojni organ tretje države izvora, njenega ozemlja ali območja dokazal, da je tretja država, njeno ozemlje ali območje oziroma obrat izvora živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v skladu s to uredbo brez določene bolezni:

(a)

v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2020/689

ali

(b)

pri boleznih, ki ne spadajo na področje uporabe Delegirane uredbe (EU) 2020/689, v skladu s posebnimi pravili, če so taka pravila določena v tej uredbi, in programom spremljanja bolezni, ki ga izvaja tretja država ali ozemlje izvora, ki:

(i)

mora biti predložen Komisiji v oceno in vsebuje vsaj informacije iz Priloge II;

(ii)

ga je Komisija ocenila, da zagotavlja potrebna jamstva glede odsotnosti bolezni na podlagi:

pravil o spremljanju bolezni iz členov 24, 25, 26 in 27 Uredbe (EU) 2016/429,

dopolnilnih pravil o načrtu spremljanja, pravilih za potrditev bolezni in opredelitvi primera iz oddelkov 1 in 2 ter člena 10 poglavja 1 dela II Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

(iii)

mora veljati dovolj dolgo, da ga je bilo mogoče v celoti izvesti in ustrezno nadzorovati.

2.   V primeru živali iz akvakulture in proizvodov živalskega izvora iz živali iz akvakulture, pri katerih se za kompartment izvora zahteva odsotnost določene bolezni, smejo pošiljke tega blaga vstopiti v Unijo samo, če je pristojni organ tretje države izvora dokazal odsotnost bolezni v skladu z odstavkom 1(a) in (b).

3.   Če se v tej uredbi zahtevajo posebni pogoji v zvezi z odsotnostjo določenih bolezni v tretji državi izvora, na njenem ozemlju ali območju, je:

(a)

pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora moral predhodno jamčiti za njihovo izpolnjevanje;

(b)

Unija na seznamu izrecno določila pogoje za tretjo državo s seznama, njeno ozemlje, območje ali kompartment in za določeno vrsto in kategorijo živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora.

DEL II

ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA VSTOP GOJENIH KOPENSKIH ŽIVALI IZ ČLENOV 3 IN 5 V UNIJO

NASLOV 1

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA GOJENE KOPENSKE ŽIVALI

Člen 11

Obdobje nastanitve, ki se zahteva za gojene kopenske živali

Pošiljke gojenih kopenskih živali razen psov, mačk in belih dihurjev smejo vstopiti v Unijo samo, če izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

živali, ki izpolnjujejo zahtevo za ustrezno obdobje nepretrgane nastanitve neposredno pred datumom odpreme v Unijo, določenega v naslednjih razpredelnicah v Prilogi III:

(i)

razpredelnica 1 za kopitarje, medonosne čebele in čmrlje;

(ii)

razpredelnica 2 za perutnino in ptice v ujetništvu;

(b)

živali:

(i)

so se v obdobju, navedenem v drugem stolpcu razpredelnice 1 v Prilogi III in tretjem stolpcu razpredelnice 2 v Prilogi III, ves čas nahajale v tretji državi izvora, na njenem ozemlju ali območju;

(ii)

so se ves čas nahajale v obratu izvora, v obdobju, navedenem v tretjem stolpcu razpredelnice 1 v Prilogi III in četrtem stolpcu razpredelnice 2 v Prilogi III, pa v ta obrat niso prišle nobene druge živali;

(iii)

v obdobju, navedenem v četrtem stolpcu razpredelnice 1 v Prilogi III in petem stolpcu razpredelnice 2 v Prilogi III, niso bile v stiku z živalmi z nižjim zdravstvenim statusom.

Člen 12

Odstopanja glede obdobja nastanitve registriranih konj za tekmovanja, dirke in kulturne prireditve

1.   Z odstopanjem od člena 11(b)(i) se šteje, da enoprsti kopitarji razen enoprstih kopitarjev, namenjenih za zakol, izpolnjujejo pogoj o obdobju nastanitve iz razpredelnice 1 v Prilogi III, če so bili pred odpremo v Unijo v obdobju iz drugega stolpca razpredelnice 1 v Prilogi III poleg tretje države izvora, njenega ozemlja ali območja nastanjeni tudi:

(a)

v državi članici

ali

(b)

če gre za registrirane konje, v tretji državi vmesne nastanitve s seznama, na njenem ozemlju ali območju, od koder je dovoljen vstop registriranih konj v Unijo za ta namen, če so prišli v tretjo državo izvora, na njeno ozemlje ali območje v skladu z zahtevami za zdravstveno varstvo živali, ki zagotavljajo jamstvo za zdravje živali, ki je vsaj tako strogo kot tisto, ki se uporablja za neposreden vstop registriranih konj v Unijo za tekmovanja in dirke iz te tretje države vmesne nastanitve, z njenega ozemlja ali območja.

2.   Z odstopanjem od člena 11(b)(ii) se šteje, da registrirani konji za tekmovanja, dirke in kulturne konjeniške prireditve izpolnjujejo zahteve glede nastanitve iz tretjega stolpca razpredelnice 1 v Prilogi III, če so bili nastanjeni v tretji državi izvora ali tretji državi vmesne nastanitve v obratih, ki niso obrati izvora, če drugi obrati izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

bili so pod nadzorom uradnega veterinarja v tretji državi ali na ozemlju;

(b)

zanje niso veljali nacionalni omejitveni ukrepi iz razlogov zdravja živali, vključno z ukrepi, povezanimi z ustreznimi boleznimi s seznama iz Priloge I in ustreznimi porajajočimi se boleznimi;

(c)

izpolnjujejo zahteve za zdravstveno varstvo živali iz člena 23.

3.   Prav tako z odstopanjem od člena 11(b)(ii) smejo registrirani konji za tekmovanja, dirke in kulturne konjeniške prireditve, ki so bili v stiku z enoprstimi kopitarji, ki so prišli v tretjo državo, na njeno ozemlje ali območje iz druge tretje države, z njenega ozemlja ali območja oziroma z drugega območja v tretji državi izvora ali na njenem ozemlju, vstopiti v Unijo, če izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

ti enoprsti kopitarji so prišli v tretjo državo izvora, njeno ozemlje ali območje v skladu z zahtevami za zdravstveno varstvo živali, ki so vsaj tako stroge kot tiste, ki se uporabljajo za neposreden vstop teh enoprstih kopitarjev v Unijo;

(b)

možnost neposrednega stika z drugimi živalmi je omejena na obdobje tekmovanj, dirk ali kulturnih konjeniških prireditev ter z njimi povezanega treninga, ogrevanja in predstavitve pred dirko.

Člen 13

Pregled kopenskih živali pred odpremo v Unijo

1.   Pošiljke kopenskih živali smejo vstopiti v Unijo samo, če je bil pri živalih iz pošiljke opravljen klinični pregled, ki ga je izvedel uradni veterinar v tretji državi izvora, na njenem ozemlju ali območju največ 24 ur pred natovarjanjem za odpremo v Unijo, da bi odkril znake, značilne za pojav bolezni, vključno z ustreznimi boleznimi s seznama iz Priloge I in porajajočimi se boleznimi.

Pri perutnini in pticah v ujetništvu se pregledajo tako živali, namenjene za odpremo v Unijo, kot tudi izvorna jata.

2.   Z odstopanjem od prvega pododstavka odstavka 1 se pri registriranih enoprstih kopitarjih pregled iz navedenega pododstavka opravi največ 48 ur pred natovarjanjem za odpremo v Unijo ali zadnji delovni dan pred odpremo v Unijo.

3.   Z odstopanjem od prvega pododstavka odstavka 1 se pri psih, mačkah in belih dihurjih pregled iz navedenega pododstavka opravi največ 48 ur pred natovarjanjem za odpremo v Unijo.

Člen 14

Splošna pravila za odpremo kopenskih živali v Unijo

1.   Pošiljke kopenskih živali smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke od natovarjanja v obratu izvora za odpremo v Unijo do prispetja v Unijo niso bile v stiku z drugimi kopenskimi živalmi:

(a)

iste vrste, ki niso bile namenjene za vstop v Unijo;

(b)

drugih vrst, ki so na seznamu za iste bolezni in niso bile namenjene za vstop v Unijo;

(c)

z nižjim zdravstvenim statusom.

2.   Pošiljke iz odstavka 1, ki potujejo po zraku, morju, železnici, cesti ali peš, smejo vstopiti v Unijo samo, če niso potovale skozi tretjo državo, njeno ozemlje ali območje, ki ni na seznamu za vstop določene vrste in kategorije živali v Unijo in za njihovo predvideno uporabo v Uniji, ter v taki tretji državi, njenem ozemlju ali območju niso bile raztovorjene ali pretovorjene.

3.   Če so pošiljke iz odstavka 1 potovale po morju, tudi samo deloma, smejo vstopiti v Unijo samo, če jih ob prihodu v Unijo spremlja deklaracija, priložena veterinarskemu spričevalu za te živali, ki jo podpiše kapitan plovila in ki vsebuje naslednje informacije:

(a)

pristanišče odhoda v tretji državi izvora, na njenem ozemlju ali območju;

(b)

pristanišče prihoda v Unijo;

(c)

pristanišča postanka, če je ladja pristala v pristaniščih zunaj tretje države izvora teh živali, njenega ozemlja ali območja;

(d)

potrdila o tem, da so bile med potovanjem v Unijo izpolnjene naslednje zahteve:

(i)

živali so ostale na krovu;

(ii)

živali niso bile v stiku z živalmi z nižjim zdravstvenim statusom, dokler so bile na krovu.

Člen 15

Odstopanje za pretovarjanje kopenskih živali razen enoprstih kopitarjev v tretjih državah in na ozemljih, ki niso na seznamu, v primeru tehničnih težav ali drugega nepredvidenega zapleta

1.   Z odstopanjem od člena 14(2) pristojni organ dovoli vstop v Unijo pošiljkam kopenskih živali, razen enoprstih kopitarjev, ki so bile v tretji državi, na njenem ozemlju ali območju, ki ni na seznamu tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij za vstop določene vrste in kategorije živali v Unijo, pretovorjene s prvotnega prevoznega sredstva odpreme na drugo prevozno sredstvo za nadaljnji prevoz, samo, če je bil postopek pretovarjanja opravljen zaradi tehničnih težav ali drugega nepredvidenega zapleta, ki je med prevozom živali v Unijo po morju ali zraku povzročil logistične težave, da bi bil zaključen prevoz do vstopne točke v Unijo, in če:

(a)

je vstop pošiljk živali v Unijo dovolil pristojni organ namembne države članice in, če obstajajo, držav članic prehoda do prispetja živali na namembni kraj v Uniji;

(b)

je pretovarjanje v tretji državi ali na ozemlju ves čas nadzoroval uradni veterinar, da bi zagotovil, da:

(i)

so uvedeni učinkoviti ukrepi za zaščito pred vektorji zadevnih bolezni živali;

(ii)

so uvedeni učinkoviti ukrepi za preprečevanje neposrednega in posrednega stika živali, namenjenih za vstop v Unijo, z drugimi živalmi;

(iii)

na prevozna sredstva za nadaljnji prevoz v Unijo ni bila dodana krma, voda ali nastilj, ki bi izviral iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki ni na seznamu tretjih držav, njenih ozemelj ali območij za vstop določene vrste in kategorije živali v Unijo;

(iv)

so bile živali iz pošiljke za nadaljnji prevoz v Unijo čim hitreje pretovorjene neposredno na ladjo ali letalo, ki izpolnjuje zahteve iz člena 17, ne da bi zapustile območje pristanišča ali letališča;

(c)

pošiljko živali spremlja deklaracija pristojnega organa tretje države ali ozemlja, kjer je bilo opravljeno pretovarjanje, z informacijami o postopku pretovarjanja in s potrdilom, da so bili uvedeni ustrezni ukrepi za izpolnjevanje zahtev iz točke (b).

2.   Odstopanje iz odstavka 1 se ne uporablja za pošiljke medonosnih čebel in čmrljev.

Člen 16

Odstopanje za pretovarjanje enoprstih kopitarjev v tretjih državah ali na ozemljih, ki niso na seznamu

Z odstopanjem od člena 14(2) smejo pošiljke enoprstih kopitarjev, ki so bile med prevozom živali v Unijo pretovorjene na drugo prevozno sredstvo v tretji državi, na njenem ozemlju ali območju, ki ni na seznamu tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij za vstop določene kategorije enoprstih kopitarjev v Unijo, vstopiti v Unijo samo, če izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

živali iz pošiljke so bile prepeljane v Unijo po morju ali zraku;

(b)

živali iz pošiljke so bile pretovorjene neposredno s prvotnega prevoznega sredstva odpreme na drugo prevozno sredstvo za nadaljnji prevoz;

(c)

med postopkom pretovarjanja:

(i)

je bilo poskrbljeno za učinkovito zaščito pred vektorji zadevnih bolezni živali, enoprsti kopitarji pa niso prišli v stik z enoprstimi kopitarji z nižjim zdravstvenim statusom;

(ii)

so bile živali iz pošiljke pod neposrednim nadzorom uradnega veterinarja za nadaljnji prevoz čim hitreje pretovorjene neposredno na ladjo ali letalo, ki izpolnjuje zahteve iz člena 17, ne da bi zapustile območje pristanišča ali letališča;

(d)

uradni veterinar je potrdil, da pošiljka izpolnjuje zahteve iz točk (a), (b) in (c).

Člen 17

Splošne zahteve glede prevoznih sredstev za kopenske živali

1.   Pošiljke gojenih kopenskih živali smejo vstopiti v Unijo samo, če prevozna sredstva, ki se uporabljajo za njihov prevoz, izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

konstruirana so tako, da:

(i)

živali ne morejo pobegniti ali pasti iz njih;

(ii)

je mogoč vizualni pregled prostora, v katerem so živali;

(iii)

uhajanje živalskih iztrebkov, uporabljenega nastilja ali krme je preprečeno ali zmanjšano na najmanjšo možno mero;

(iv)

pri perutnini in pticah v ujetništvu je uhajanje perja preprečeno ali zmanjšano na najmanjšo možno mero;

(b)

neposredno pred vsakim natovarjanjem živali, namenjenih za vstop v Unijo, so bila očiščena in razkužena z razkužilom, ki ga je odobril pristojni organ tretje države ali ozemlja odpreme, ter so bila osušena ali so se posušila;

2.   Odstavek 1 se ne uporablja za prevoz pošiljk medonosnih čebel in čmrljev, namenjenih za vstop v Unijo.

Člen 18

Zahteve za zabojnike, v katerih se kopenske živali prevažajo v Unijo

Pošiljke gojenih kopenskih živali smejo vstopiti v Unijo samo, če zabojniki, v katerih se na prevoznih sredstvih prevažajo v Unijo gojene kopenske živali:

(a)

izpolnjujejo zahteve iz člena 17(1)(a);

(b)

vsebujejo le živali iste vrste in kategorije, ki prihajajo iz istega obrata;

(c)

so:

(i)

neuporabljeni in namenski zabojniki za enkratno uporabo, ki se po prvi uporabi uničijo,

ali

(ii)

očiščeni in razkuženi ter so bili osušeni ali so se posušili pred natovarjanjem živali, namenjenih za vstop v Unijo.

Člen 19

Premiki kopenskih živali in ravnanje z njimi po vstopu

1.   Pošiljke kopenskih živali se po vstopu v Unijo nemudoma prepeljejo neposredno:

(a)

v namembni obrat v Uniji, kjer ostanejo vsaj do roka, ki je za zadevno vrsto določen v delih II do V;

(b)

v namembno klavnico v Uniji, če so namenjene za zakol, kjer jih je treba zaklati v petih dneh od datuma prihoda v Unijo.

2.   Če je namembni kraj pošiljk kopenskih živali, ki so vstopile iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, klavnica, odobren karantenski obrat ali zaprti obrat v Uniji, se prevoz in prispetje na namembni kraj pošiljke spremlja v skladu s členoma 2 in 3 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/1666 (19).

3.   Odstavka 1 in 2 se ne uporabljata za vstop registriranih enoprstih kopitarjev v Unijo iz tretjih držav in ponovni vstop po začasnem izvozu registriranih konj.

NASLOV 2

ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA KOPITARJE

POGLAVJE 1

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za kopitarje

Člen 20

Odprema kopitarjev v Unijo

1.   Pošiljke kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če so bile odpremljene iz obrata izvora v Unijo, ne da bi šle skozi kakšen drug obrat.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko pošiljkam kopitarjev, ki prihajajo iz več kot enega obrata izvora, dovoli vstop v Unijo, če je bil pri živalih iz pošiljke opravljen en sam postopek zbiranja v tretji državi izvora, na njenem ozemlju ali območju in so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

kopitarji spadajo v eno od naslednjih vrst ali kategorij:

(i)

Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus ali Sus scrofa;

ali

(ii)

Equidae, namenjeni za zakol;

(b)

postopek zbiranja je potekal v obratu:

(i)

ki ga je pristojni organ tretje države ali ozemlja odobril za izvajanje dejavnosti zbiranja kopitarjev v skladu z zahtevami, ki so najmanj enako stroge kot zahteve iz člena 5 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035 (20);

(ii)

ki ga je pristojni organ tretje države ali ozemlja odpreme za ta namen uvrstil na seznam, vključno z informacijami iz člena 21 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035;

(iii)

v katerem se najmanj tri leta hranijo in posodabljajo evidence z naslednjimi podatki:

izvor živali,

datum prihoda v zbirni center in odpreme iz tega centra,

identifikacijska koda živali,

registracijska številka obrata izvora živali,

registracijska številka prevoznikov in prevoznih sredstev, ki so dostavili pošiljko kopitarjev v ta center ali jo odpeljali iz njega;

(iv)

ki izpolnjuje zahteve iz člena 8 in člena 23(1).

(c)

postopek zbiranja v zbirnem centru je trajal največ 6 dni; ta čas se šteje za del obdobja za vzorčenje za testiranje pred odpremo v Unijo, če se tako vzorčenje zahteva v tej uredbi;

(d)

kopitarji so prišli v Unijo v največ 10 dneh od dneva odpreme iz obrata izvora.

Člen 21

Identifikacija kopitarjev

1.   Pošiljke kopitarjev, ki niso enoprsti kopitarji, smejo vstopiti v Unijo samo, če so bile živali iz pošiljke pred odpremo iz obrata izvora individualno identificirane s fizičnimi sredstvi za identifikacijo, na katerih je vidno, čitljivo in neizbrisno prikazana:

(a)

identifikacijska koda živali, ki žival nedvoumno povezuje s spremljajočim veterinarskim spričevalom;

(b)

koda države izvoza v skladu s standardom ISO 3166 v obliki dvočrkovne oznake.

2.   Pošiljke enoprstih kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če so bile živali iz pošiljke pred odpremo iz obrata izvora individualno identificirane z najmanj eno od naslednjih metod:

(a)

injicirni transponder ali ušesna znamka, na kateri je vidno, čitljivo in neuničljivo prikazana:

(i)

identifikacijska koda živali, ki žival nedvoumno povezuje s spremljajočim veterinarskim spričevalom;

(ii)

dvočrkovna oznaka ali trištevilčna oznaka države izvoznice v skladu s standardom ISO-3166;

(b)

če gre za enoprste kopitarje, ki niso namenjeni za zakol, identifikacijski dokument, izdan najpozneje ob izdaji spričevala za vstop v Unijo:

(i)

v katerem je žival opisana in upodobljena, vključno z alternativnimi možnostmi za identifikacijo, s čimer se vzpostavi enoznačna povezava med živaljo in spremljajočim identifikacijskim dokumentom;

(ii)

ki vsebuje podatke o individualni kodi, ki jo oddaja vsajeni injicirni transponder, če ta koda ni skladna s specifikacijami iz točke (a).

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko dovoli, da pošiljke kopitarjev, namenjene v zaprte obrate, vstopijo v Unijo, če so živali v teh pošiljkah individualno identificirane z injicirnim transponderjem ali alternativno metodo identifikacije, ki zagotavlja povezavo med živaljo in njeno spremljajočo vstopno dokumentacijo.

4.   Če so kopitarji identificirani z elektronskim identifikatorjem, ki ni skladen s standardoma ISO 11784 in 11785, izvajalec dejavnosti, ki je odgovoren za vstop pošiljk kopitarjev v Unijo, priskrbi čitalnik, s katerim je mogoče kadar koli preveriti identifikacijo živali.

Člen 22

Tretja država izvora kopitarjev ali njeno ozemlje ali območje

1.   Pošiljke kopitarjev, ki niso enoprsti kopitarji, smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki so brez bolezni kategorije A iz razpredelnice v točki 1 dela A Priloge IV za obdobje, navedeno v tej razpredelnici.

2.   Pošiljke enoprstih kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če te živali iz pošiljke izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja:

(a)

ki je brez bolezni s seznama iz razpredelnice v točki 2 dela A Priloge IV v obdobju, navedenem v tej razpredelnici;

(b)

v katerem ni bila v navedenem obdobju prijavljena nobena bolezen s seznama iz razpredelnice v točki 3 dela A Priloge IV.

3.   Pri boleznih iz dela B Priloge IV se lahko obdobja iz odstavkov 1 in 2 skrajšajo, če so izpolnjeni ustrezni posebni pogoji iz navedenega dela.

4.   Pošiljke kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, kjer ni bilo izvedeno cepljenje proti boleznim kategorije A iz dela C Priloge IV v skladu s podatki iz:

(a)

točke 1 navedene priloge, če gre za kopitarje, ki niso enoprsti kopitarji;

(b)

točke 2 navedene priloge, če gre za enoprste kopitarje.

5.   V zvezi z okužbo z Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) smejo pošiljke goveda vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke:

(a)

izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki je brez te bolezni brez cepljenja,

ali

(b)

izpolnjujejo zahteve iz točke 1 Priloge V.

6.   V zvezi z okužbo z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis smejo pošiljke goveda, ovac in koz vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke:

(a)

izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki je brez te bolezni brez cepljenja,

ali

(b)

izpolnjujejo zahteve iz točke 2 Priloge V.

7.   V zvezi z okužbo z virusom modrikastega jezika (serotipi 1–24) smejo pošiljke kopitarjev iz vrst s seznama vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke:

(a)

izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki je brez te bolezni dve leti pred datumom odpreme v Unijo, ali

(b)

izpolnjujejo enega od posebnih pogojev iz dela A Priloge VI.

8.   V zvezi z enzootsko govejo levkozo smejo pošiljke goveda vstopiti v Unijo samo, če živali:

(a)

izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki je brez te bolezni,

ali

(b)

izpolnjujejo enega od posebnih pogojev iz dela B Priloge VI.

9.   Pošiljke kopitarjev, namenjene za vstop v države članice ali na njihova območja s statusom prost bolezni ali z odobrenim programom izkoreninjenja bolezni kategorije C iz Priloge VII, za katere so te vrste kopitarjev na seznamu, smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke:

(a)

izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki je brez te bolezni za zadevno vrsto,

ali

(b)

izpolnjujejo ustrezne dodatne zahteve iz navedene priloge.

Člen 23

Obrat izvora kopitarjev

1.   Pošiljke kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke:

(a)

prihajajo iz obrata, v katerem in v okolici katerega, po potrebi vključno z ozemljem sosednje države, ni bila prijavljena nobena bolezen s seznama iz Priloge VIII, za katero so na seznamu vrste kopitarjev, namenjene za vstop v Unijo, in sicer v obdobju, navedenem v razpredelnicah v:

(i)

točkah 1 in 2 navedene priloge za kopitarje, ki niso enoprsti kopitarji,

ali

(ii)

točkah 3 in 4 navedene priloge za enoprste kopitarje;

(b)

kopitarji v obdobju iz točke (a) niso prišli v stik z živalmi z nižjim zdravstvenim statusom.

2.   V zvezi z okužbo z Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) smejo pošiljke goveda, koz, ovac, kamel in jelenov vstopiti v Unijo samo, če obrat izvora živali iz pošiljke izpolnjuje ustrezne zahteve iz točke 1 Priloge IX.

3.   V zvezi z okužbo z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis smejo pošiljke goveda, ovac, koz, prašičev, kamel in jelenov vstopiti v Unijo samo, če obrat izvora živali iz pošiljke izpolnjuje ustrezne zahteve iz točke 2 Priloge IX.

Člen 24

Kopitarji iz pošiljke

1.   Pošiljke kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

niso bile cepljene proti boleznim kategorije A iz razpredelnic v:

(i)

točki 1 dela C Priloge IV, če gre za kopitarje, ki niso enoprsti kopitarji,

ali

(ii)

točki 2 dela C Priloge IV, če gre za enoprste kopitarje;

(b)

od odpreme iz svojega obrata izvora do prihoda v Unijo niso bile raztovorjene na nobenem kraju, ki ne izpolnjuje zahtev iz razpredelnic v:

(i)

točkah 1 in 2 Priloge VIII, če gre za kopitarje, ki niso enoprsti kopitarji,

ali

(ii)

točkah 3 in 4 Priloge VIII, če gre za enoprste kopitarje.

2.   V zvezi z okužbo z Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) in okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis) smejo pošiljke kopitarjev vrst s seznama vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke niso bile cepljene proti tem boleznim.

3.   V zvezi z okužbo z virusom modrikastega jezika (serotipi 1–24) smejo pošiljke vrst kopitarjev s seznama vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke v zadnjih 60 dneh pred datumom premika niso bile cepljene z živim cepivom proti tej bolezni.

4.   Pošiljke kopitarjev, namenjene za vstop v države članice ali na njihova območja s statusom prost bolezni ali z odobrenim programom izkoreninjenja bolezni kategorije C iz Priloge VII, za katere so te vrste kopitarjev na seznamu, smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke niso bile cepljene proti tem boleznim.

5.   Poleg zahtev iz odstavka 1 smejo pošiljke nekastriranih ovnov in kopitarjev iz družine Tayassuidae vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke izpolnjujejo ustrezne posebne zahteve glede okužbe z brucelo, navedene v Prilogi X.

6.   Poleg zahtev iz odstavka 1 smejo pošiljke enoprstih kopitarjev vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke izpolnjujejo posebne pogoje iz točke 2 Priloge XI glede na sanitarno skupino, določeno v skladu s točko 1 Priloge XI, v katero je bila uvrščena tretja država, njeno ozemlje ali območje na seznamu.

Člen 25

Odstopanja in dodatne zahteve za vstop kopitarjev za zakol v Unijo

Z odstopanjem od zahtev iz člena 22(5) in (6) pošiljke kopitarjev iz vrst, navedenih v teh dveh odstavkih, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, smejo vstopiti v Unijo, če so živali iz pošiljke namenjene samo za zakol.

Člen 26

Premiki kopitarjev in ravnanje z njimi po vstopu v Unijo

Kopitarji, razen konj, ki vstopajo za tekmovanja, dirke ali kulturne konjeniške prireditve, po vstopu v Unijo ostanejo v svojem namembnem obratu vsaj 30 dni po prihodu v ta obrat.

POGLAVJE 2

Posebna pravila za vstop gojenih kopitarjev, namenjenih v zaprte obrate, v Unijo

Člen 27

Zahteve za zdravstveno varstvo živali, ki se ne uporabljajo za kopitarje, namenjene v zaprte obrate

Za pošiljke kopitarjev, ki vstopajo v Unijo pod pogoji iz členov 28 do 34, razen enoprstih kopitarjev, se ne uporabljajo členi 11, 22, 23, 24 in 26.

Člen 28

Posebna pravila za vstop kopitarjev, namenjenih v zaprte obrate

1.   Pošiljke kopitarjev, namenjenih v zaprte obrate, smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

prihajajo iz zaprtega obrata, ki je na seznamu zaprtih obratov, iz katerih je dovoljen vstop kopitarjev v Unijo, sestavljenem v skladu s členom 29;

(b)

odpremljeni so bili neposredno iz zaprtega obrata izvora v zaprti obrat v Uniji.

2.   Pristojni organ namembne države članice izda posebno dovoljenje za vstop vsake pošiljke kopitarjev iz odstavka 1, če je bila ocena možnih tveganj, ki bi jih vstop take pošiljke predstavljal za Unijo, ugodna.

3.   Vstop v Unijo in premik vsake pošiljke kopitarjev iz odstavka 1 skozi države članice, ki niso namembna država članica, je dovoljen samo, če ga dovolijo pristojni organi držav članic prehoda.

Tako dovoljenje se izda samo na podlagi ugodne ocene tveganja, ki jo opravi pristojni organ držav članic prehoda na podlagi informacij, ki mu jih je predložila država članica namembnega kraja v Uniji.

4.   Pred morebitnim premikom skozi druge države članice in pred prihodom kopitarjev na njeno ozemlje država članica namembnega kraja pošiljk iz odstavka 1 obvesti Komisijo in druge države članice v okviru Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo in neposredno obvesti točko vstopa kopitarjev v Unijo o dovoljenjih, izdanih v skladu z odstavkoma 1 in 2.

Člen 29

Seznami zaprtih obratov izvora kopitarjev v tretjih državah ali na ozemljih

1.   Države članice lahko sestavijo seznam zaprtih obratov v tretjih državah in na ozemljih, iz katerih je dovoljen vstop kopitarjev na njihovo ozemlje.

Na tem seznamu se navedejo vrste kopitarjev, ki jim je dovoljen vstop na ozemlje države članice iz vsakega zaprtega obrata v zadevni tretji državi ali ozemlju.

2.   Države članice lahko na seznam zaprtih obratov iz odstavka 1 uvrstijo zaprte obrate, ki so že uvrščeni na take sezname drugih držav članic.

Razen določbe iz prvega pododstavka lahko države članice na seznam zaprtih obratov iz odstavka 1 uvrstijo zaprti obrat v tretji državi ali na ozemlju samo, če je bila z ugodnim izidom opravljena popolna ocena na podlagi naslednjega:

(a)

zaprti obrat izpolnjuje zahtevo, da ga je odobril pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora iz člena 30;

(b)

pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora je zagotovil zadostne informacije, da je mogoče jamčiti, da zaprti obrat izpolnjuje zahteve v zvezi z odobritvami zaprtih obratov iz člena 30.

3.   Države članice posodabljajo sezname zaprtih obratov iz odstavka 1 in pri tem upoštevajo zlasti kakršen koli začasni preklic ali odvzem odobritve, ki jo je izdal pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora v skladu s členom 30 ali pristojni organ druge države članice.

4.   Države članice sezname iz odstavka 1 objavijo na svojih spletnih mestih.

Člen 30

Pogoji za zaprte obrate izvora kopitarjev v tretjih državah ali na ozemljih za namen člena 29

Države članice uvrstijo zaprti obrat, ki se nahaja v tretji državi ali na ozemlju, na seznam zaprtih obratov iz člena 29 samo, če je zaprti obrat odobril pristojni organ tretje države ali ozemlja in če izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

je jasno razmejen, dostop živali in ljudi do objektov za živali pa je nadzorovan;

(b)

ima ustrezna sredstva za lovljenje, zaprtje in osamitev živali ter ima na razpolago ustrezne karantenske objekte in odobrene standardne operativne postopke za živali, ki na novo pridejo v obrat;

(c)

območja za nastanitev živali izpolnjujejo ustrezne standarde in so zgrajena tako, da:

(i)

je preprečen stik z živalmi iz okolice in je mogoče enostavno izvajati inšpekcijske preglede in morebitno potrebno zdravljenje;

(ii)

je mogoče tla, stene in vse druge materiale ali opremo brez težav čistiti in razkuževati;

(d)

v zvezi z ukrepi spremljanja in obvladovanja bolezni:

(i)

izvajati mora primeren program spremljanja bolezni, ki mora vključevati ukrepe za obvladovanje zoonoz, in ga posodabljati v skladu s številom in vrsto živali, ki se nahajajo v zaprtem obratu, ter z epidemiološkim stanjem v zaprtem obratu in njegovi okolici glede bolezni s seznama in porajajočih se bolezni;

(ii)

kopitarje, za katere obstaja sum okužbe ali kontaminacije s povzročitelji bolezni s seznama ali porajajočih se bolezni, klinično pregleda, laboratorijsko testira ali pregleda po smrti;

(iii)

izvaja cepljenje dovzetnih kopitarjev pred prenosljivimi boleznimi oziroma njihovo zdravljenje;

(e)

najmanj tri leta hrani posodobljene evidence, iz katerih je razvidno naslednje:

(i)

število in identiteta (tj. ocenjena starost, spol, vrsta in, če je ustrezno, individualna identifikacija) kopitarjev iz vsake vrste, ki se nahaja v zaprtem obratu;

(ii)

število in identiteta (tj. ocenjena starost, spol, vrsta in, če je ustrezno, individualna identifikacijska koda) kopitarjev, ki vstopajo v zaprti obrat ali ga zapuščajo, skupaj z informacijami o obratu izvora ali namembnem kraju takih živali, prevoznem sredstvu in zdravstvenem statusu teh živali;

(iii)

podatki o izvajanju in rezultatih programa spremljanja in obvladovanja bolezni iz točke (d)(i);

(iv)

rezultati kliničnih pregledov, laboratorijskih testov in pregledov po smrti iz točke (d)(ii);

(v)

podatki o cepljenjih in zdravljenju iz točke (d)(iii);

(vi)

morebitna navodila pristojnega organa tretje države ali ozemlja izvora glede opažanj v obdobju osamitve ali karantene;

(f)

zagotavlja odstranitev trupel kopitarjev, ki umrejo zaradi bolezni ali so evtanazirani;

(g)

na podlagi pogodbe ali drugega pravnega instrumenta zagotovi storitve veterinarja obrata, ki je odgovoren za:

(i)

nadzor dejavnosti obrata in izpolnjevanje pogojev za odobritev iz tega člena;

(ii)

pregled programa spremljanja bolezni iz točke (d)(i) vsaj enkrat letno;

(h)

z odstopanjem od člena 9(c) ima:

(i)

dogovor z laboratorijem, ki mu je pristojni organ tretje države ali ozemlja izdal dovoljenje za opravljanje pregledov po smrti,

ali

(ii)

enega ali več primernih objektov, v katerih je mogoče pod nadzorom veterinarja obrata izvajati preglede po smrti.

Člen 31

Odstopanje od zahteve za vnos tretje države ali ozemlja na seznam in vnos zaprtega obrata izvora kopitarjev na seznam

1.   Z odstopanjem od zahtev iz člena 3(1) in člena 28(1) smejo pošiljke kopitarjev iz obratov v tretjih državah ali ozemljih, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, vstopiti v Unijo, če so namenjene v zaprti obrat in če:

(a)

teh zahtev ni mogoče izpolniti zaradi izjemnih nepredvidljivih okoliščin;

(b)

te pošiljke ustrezajo pogojem iz člena 32.

2.   Pred morebitnim premikom skozi druge države članice in pred prihodom kopitarjev na njeno ozemlje država članica namembnega kraja pošiljke iz odstavka 1 obvesti Komisijo in države članice v okviru Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo in neposredno obvesti točko prihoda kopitarjev v Unijo o dovoljenjih, izdanih v skladu z odstavkom 1.

Člen 32

Dodatne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati obrati izvora kopitarjev, namenjenih v zaprti obrat, v skladu z odstopanjem iz člena 31

Pristojni organ namembne države članice dovoli odstopanja v skladu s členom 31 samo za pošiljke kopitarjev, ki izpolnjujejo naslednje dodatne pogoje:

(a)

lastnik ali fizična oseba, ki ga zastopa, je pristojni organ namembne države članice predhodno zaprosila za posebno odstopanje v skladu s členom 31, namembna država članica pa je izdala dovoljenje, potem ko je opravila oceno tveganja, v kateri se je pokazalo, da vstop take pošiljke kopitarjev za Unijo ne bi pomenil tveganja za zdravje živali;

(b)

kopitarji so bili v tretji državi ali na ozemlju izvora v karanteni pod nadzorom pristojnega organa toliko časa, kolikor je zanje potrebno, da izpolnijo posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali iz členov 33 in 34:

(i)

na kraju, ki ga je odobril pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora kopitarjev;

(ii)

v skladu z dogovori iz navedenega dovoljenja iz točke (a), v katerem morajo biti zagotovljena vsaj enaka jamstva kot tista iz člena 28(2) do (4) ter členov 33 in 34;

(c)

kopitarji morajo biti v karanteni v zaprtem namembnem obratu izvora vsaj šest mesecev od dneva vstopa v Unijo, med tem časom pa lahko pristojni organ namembne države članice izvede ukrepe iz člena 138(2) Uredbe (EU) 2017/625, zlasti iz točk 2(a), (d) in (k).

Člen 33

Zahteve za zdravstveno varstvo živali za zaprti obrat izvora kopitarjev glede bolezni s seznama

Pošiljke kopitarjev, namenjene v zaprti obrat v Uniji, smejo vstopiti v Unijo samo, če zaprti obrat izvora izpolnjuje naslednje zahteve v zvezi z boleznimi s seznama:

(a)

v zvezi z zaprtim obratom izvora kopitarjev niso bile prijavljene bolezni s seznama iz razpredelnice iz dela A Priloge XII za obdobja, ki so za zadevne bolezni s seznama določena v navedeni razpredelnici;

(b)

v zvezi z območjem v zaprtem obratu in njegovi okolici niso bile prijavljene bolezni s seznama iz razpredelnice iz dela B Priloge XII za obdobje, ki je za zadevne bolezni s seznama določeno v navedeni razpredelnici.

Člen 34

Zahteve za zdravstveno varstvo živali za kopitarje iz pošiljke glede bolezni s seznama

Pošiljke kopitarjev, namenjene v zaprti obrat v Uniji, smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke izpolnjujejo naslednje dodatne zahteve za zdravstveno varstvo živali:

(a)

izpolnjujejo zahtevo za šestmesečno nepretrgano nastanitev v zaprtem obratu izvora ali od rojstva, če so mlajše od 6 mesecev;

(b)

niso bile v stiku z živalmi z nižjim zdravstvenim statusom:

(i)

zadnjih 30 dni pred datumom odpreme v Unijo ali od rojstva, če so mlajše od 30 dni;

(ii)

med prevozom iz odobrenega zaprtega obrata izvora na kraj odpreme v Unijo;

(c)

v zvezi z boleznimi iz razpredelnice v delu C Priloge XII:

(i)

izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki za zadevne bolezni izpolnjuje pogoj obdobja odsotnosti bolezni iz navedene razpredelnice;

ali

(ii)

izpolnjujejo ustrezne dodatne zahteve iz dela D Priloge XII;

(d)

niso bile cepljene, kot je navedeno v razpredelnici iz dela E Priloge XII;

(e)

če so bile cepljene proti vraničnemu prisadu in steklini, je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora navedel podatke o datumu cepljenja, uporabljenem cepivu in morebitnem testu, ki je bil opravljen za prikaz zaščitnega imunskega odziva;

(f)

v zadnjih 40 dneh pred odpremo v Unijo so bile vsaj dvakrat zdravljene proti notranjim in zunanjim parazitom.

Če je med posebnimi jamstvi iz točke (c)(ii) tudi obdobje karantene v objektu, zaščitenem pred vektorji, v zaprtem obratu, mora ta objekt izpolnjevati zahteve iz dela F Priloge XII.

Člen 35

Premiki kopitarjev, namenjenih v zaprte obrate, in ravnanje z njimi po vstopu

Kopitarji, ki izvirajo iz zaprtega obrata v tretji državi ali na ozemlju v skladu s členom 27, morajo po vstopu v Unijo ostati v zaprtem obratu najmanj 6 mesecev pred premestitvijo v drug zaprti obrat v Uniji, razen če se izvozijo iz Unije ali premestijo za zakol.

NASLOV 3

ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA PERUTNINO IN PTICE V UJETNIŠTVU

POGLAVJE 1

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo za perutnino

ODDELEK 1

ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ZA VSE VRSTE IN KATEGORIJE PERUTNINE

Člen 36

Perutnina, ki se pred vstopom v Unijo uvozi v tretjo državo izvora, na njeno ozemlje ali območje

1.   Naslednje pošiljke smejo vstopiti v Unijo samo, če je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora zagotovil jamstva v skladu z odstavkom 2:

(a)

pošiljke perutnine, ki se uvozi v tretjo državo izvora, na njeno ozemlje ali območje iz druge tretje države, z njenega ozemlja ali območja;

(b)

pošiljke enodnevnih piščancev iz starševskih jat, ki so bile uvožene v tretjo državo izvora, na njeno ozemlje ali območje iz druge tretje države, z njenega ozemlja ali območja.

2.   Pošiljke živali iz odstavka 1 smejo vstopiti v Unijo samo, če je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora perutnine zagotovil jamstva, da:

(a)

so bile perutnina in starševske jate iz navedenega odstavka uvožene iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki je na seznamu za vstop v Unijo za take pošiljke;

(b)

je uvoz perutnine in starševskih jat iz odstavka 1 v to tretjo državo, na njeno ozemlje ali območje potekal v skladu z zahtevami za zdravstveno varstvo živali, ki so vsaj tako stroge kot tiste, ki se uporabljajo za pošiljke teh živali, ki vstopajo neposredno v Unijo.

Člen 37

Zahteve v zvezi s tretjo državo izvora perutnine, njenim ozemljem ali območjem

Pošiljke perutnine smejo vstopiti v Unijo samo, če izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)

ima vzpostavljen program spremljanja bolezni za visokopatogeno aviarno influenco vsaj šest mesecev pred datumom odpreme pošiljke v Unijo in ta program spremljanja izpolnjuje zahteve iz:

(i)

Priloge II k tej uredbi

ali

(ii)

ustreznega poglavja Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE);

(b)

šteje se, da je brez visokopatogene aviarne influence v skladu s členom 38;

(c)

če izvaja cepljenje proti visokopatogeni aviarni influenci, je pristojni organ te tretje države ali ozemlja izvora zagotovil jamstva, da:

(i)

program cepljenja izpolnjuje zahteve iz Priloge XIII;

(ii)

program spremljanja iz točke (a) tega člena poleg zahtev iz Priloge II izpolnjuje tudi zahteve iz točke 2 Priloge XIII;

(iii)

zavezal se je, da bo Komisijo obvestil o kakršni koli spremembi programa cepljenja v tretji državi, na njenem ozemlju ali območju;

(d)

za katero velja naslednje:

(i)

glede perutnine razen tekačev se šteje, da je brez okužbe z virusom atipične kokošje kuge v skladu s členom 39;

(ii)

v primeru tekačev:

šteje se, da je brez okužbe z virusom atipične kokošje kuge v skladu s členom 39,

ali

se sicer ne šteje, da je brez okužbe z virusom atipične kokošje kuge v skladu s členom 39, vendar je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora zagotovil jamstva glede izpolnjevanja zahtev za okužbo z virusom atipične kokošje kuge v zvezi z osamitvijo, spremljanjem in testiranjem iz Priloge XIV;

(e)

če se izvaja cepljenje proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge, je pristojni organ tretje države ali ozemlja zagotovil jamstva, da:

(i)

uporabljeno cepivo izpolnjuje splošna in posebna merila za cepiva proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge iz točke 1 Priloge XV,

ali

(ii)

uporabljeno cepivo izpolnjuje splošna merila za cepiva proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge iz točke 1 Priloge XV, perutnina pa izpolnjuje zahteve iz točke 2 Priloge XV za zdravstveno varstvo živali za perutnino in valilna jajca, ki izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, če cepivo proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge ne izpolnjuje posebnih meril iz točke 1 Priloge XV;

(f)

zavezala se je, da bo po kakršnem koli izbruhu visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge Komisiji poslala naslednje informacije:

(i)

informacije o stanju glede bolezni v 24 urah po potrditvi prvotnega izbruha visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge;

(ii)

redna obvestila o stanju bolezni;

(g)

zavezala se je, da bo izolate virusa iz prvotnih izbruhov visokopatogene aviarne influence in okužbe z virusom atipične kokošje kuge poslala referenčnemu laboratoriju Evropske unije za aviarno influenco in atipično kokošjo kugo.

Člen 38

Odsotnost visokopatogene aviarne influence v tretji državi izvora, na njenem ozemlju ali območju

1.   Šteje se, da je tretja država, njeno ozemlje ali območje brez visokopatogene aviarne influence, če je Komisiji zagotovila naslednja jamstva:

(a)

v zadnjih 6 mesecih pred datumom certifikacije pošiljke s strani uradnega veterinarja za odpremo v Unijo je bil izveden program spremljanja visokopatogene aviarne influence v skladu s členom 37(a);

(b)

vsaj v zadnjih 12 mesecih pred datumom certifikacije pošiljke s strani uradnega veterinarja za odpremo v Unijo pri perutnini v tej tretji državi, na njenem ozemlju ali območju ni bilo izbruha visokopatogene aviarne influence.

2.   Po izbruhu visokopatogene aviarne influence v tretji državi, na njenem ozemlju ali območju, za katero se je prej štelo, da je brez te bolezni v skladu z odstavkom 1, se bo ta tretja država, njeno ozemlje ali območje znova štelo kot brez visokopatogene aviarne influence, če bodo izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

izvedena je bila politika pokončanja in uničenja živali za obvladovanje visokopatogene aviarne influence;

(b)

v vseh v preteklosti okuženih obratih je bilo izvedeno ustrezno čiščenje in razkuževanje;

(c)

v obdobju vsaj treh mesecev po zaključku politike pokončanja in uničenja ter čiščenja in razkuževanja iz točk (a) in (b) je pristojni organ tretje države ali ozemlje izvedel program spremljanja, s katerim je bila za dokazovanje odsotnosti okužbe zagotovljena stopnja zaupanja vsaj z naključno izbranim reprezentativnim vzorcem ogroženih populacij, pri čemer so bile upoštevane posebne epidemiološke okoliščine v zvezi z izbruhi, do katerih je prišlo, rezultat pa je bil negativen.

Člen 39

Odsotnost okužbe z virusom atipične kokošje kuge v tretji državi izvora, na njenem ozemlju ali območju

1.   Šteje se, da je tretja država, njeno ozemlje ali območje brez okužbe z virusom atipične kokošje kuge, če vsaj zadnjih 12 mesecev pred datumom certifikacije pošiljke za odpremo v Unijo s strani uradnega veterinarja pri perutnini v tej tretji državi, na njenem ozemlju ali območju ni prišlo do izbruha okužbe z virusom atipične kokošje kuge.

2.   Če pride do okužbe z virusom atipične kokošje kuge v tretji državi, na njenem ozemlju ali območju, ki je bilo poprej brez te bolezni v skladu z odstavkom 1, se bo za to tretjo državo, njeno ozemlje ali območje znova štelo, da je brez okužbe z virusom atipične kokošje kuge, če bodo izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

izvedena je bila politika pokončanja in uničenja živali za obvladovanje bolezni;

(b)

v vseh v preteklosti okuženih obratih je bilo izvedeno ustrezno čiščenje in razkuževanje;

(c)

v obdobju vsaj treh mesecev po zaključku politike pokončanja in uničenja ter čiščenja in razkuževanja iz točk (a) in (b) je pristojni organ tretje države ali ozemlja dokazal odsotnost te bolezni v tretji državi, na njenem ozemlju ali območju z intenzivnimi preiskavami, vključno z laboratorijskim testiranjem v zvezi z izbruhom.

Člen 40

Obrat izvora perutnine

1.   Pošiljke matične perutnine in proizvodne perutnine smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke prihajajo iz obratov, ki jih je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora odobril v skladu z zahtevami, ki so vsaj tako stroge kot zahteve iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, in:

(a)

zanje odobritev ni bila začasno preklicana ali odvzeta;

(b)

v krogu s polmerom 10 km okrog njih, po potrebi vključno z ozemljem sosednje države, vsaj zadnjih 30 dni pred datumom natovarjanja za odpremo v Unijo ni bilo izbruha visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge;

(c)

v njih vsaj zadnjih 21 dni pred datumom natovarjanja za odpremo v Unijo ni bil prijavljen noben potrjen primer okužbe z virusi nizkopatogene aviarne influence.

2.   Pošiljke perutnine za zakol smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke prihajajo iz obratov:

(a)

okrog katerih v krogu s polmerom 10 km, po potrebi vključno z ozemljem sosednje države, vsaj zadnjih 30 dni pred datumom natovarjanja za odpremo v Unijo ni bilo izbruha visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge;

(b)

v katerih vsaj zadnjih 21 dni pred datumom natovarjanja za odpremo v Unijo ni bil prijavljen noben potrjen primer okužbe z virusi nizkopatogene aviarne influence.

3.   Pošiljke enodnevnih piščancev smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

izvalile so se v obratih, ki jih je pristojni organ tretje države ali ozemlja odobril v skladu z zahtevami, ki so najmanj enako stroge kot zahteve iz člena 7 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2035, ter

(i)

zanje odobritev ni bila začasno preklicana ali odvzeta;

(ii)

okrog njih v krogu s polmerom 10 km, po potrebi vključno z ozemljem sosednje države, vsaj zadnjih 30 dni pred odpremo v Unijo ni bilo izbruha visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge;

(b)

prihajajo iz jat, gojenih v obratih, ki jih je pristojni organ tretje države ali ozemlja odobril v skladu z zahtevami, ki so najmanj enako stroge kot zahteve iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, in

(i)

zanje odobritev v času, ko so bila valilna jajca, iz katerih so se izlegli enodnevni piščanci, poslana v valilnico, ni bila začasno preklicana ali odvzeta;

(ii)

v katerih vsaj zadnjih 21 dni pred datumom pobiranja valilnih jajc, iz katerih so se izlegli enodnevni piščanci, ni bil prijavljen noben potrjen primer okužbe z virusi nizkopatogene aviarne influence.

Člen 41

Posebni preventivni ukrepi za zabojnike, v katerih se prevaža perutnina

Pošiljke perutnine smejo vstopiti v Unijo samo, če so se prevažale v zabojnikih, ki poleg zahtev iz člena 18 izpolnjujejo še naslednje zahteve:

(a)

zaprti so po navodilih pristojnega organa tretje države ali ozemlja izvora, da bi preprečili kakršno koli možnost zamenjave vsebine;

(b)

na njih so navedene informacije za določeno vrsto in kategorijo perutnine iz Priloge XVI;

(c)

če gre za enodnevne piščance, so namenjeni za enkratno uporabo, čisti in se uporabljajo prvič.

Člen 42

Vstop perutnine v države članice s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge brez cepljenja

1.   Pošiljke matične perutnine in proizvodne perutnine, namenjene v države članice s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge, smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

niso bile cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge;

(b)

najmanj zadnjih 14 dni pred datumom natovarjanja pošiljke za odpremo v Unijo so bile v osamitvi v obratu izvora ali karantenskem obratu pod nadzorom uradnega veterinarja, pri čemer:

(i)

nobena perutnina ni bila cepljena proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge najmanj zadnjih 21 dni pred datumom natovarjanja pošiljke;

(ii)

v pošiljki ni nobene ptice, ki bi prišla v obrat v obdobju iz točke (i);

(iii)

ni bilo opravljeno cepljenje;

(c)

rezultati seroloških testov za odkrivanje protiteles proti virusu atipične kokošje kuge, izvedenih na vzorcih krvi, ki omogočajo 95-odstotno stopnjo zaupanja za odkritje okužbe pri 5-odstotni prevalenci, so bili pri njih negativni najmanj zadnjih 14 dni pred natovarjanjem za odpremo v Unijo.

2.   Pošiljke perutnine za zakol, namenjene v države članice s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge, smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke prihajajo iz jat:

(a)

ki niso bile cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge in so bili pri njih rezultati seroloških testov za odkrivanje protiteles proti virusu atipične kokošje kuge, izvedenih na vzorcih krvi, ki omogočajo 95-odstotno stopnjo zaupanja za odkritje okužbe pri 5-odstotni prevalenci, negativni najmanj zadnjih 14 dni pred datumom natovarjanja pošiljke za odpremo v Unijo

ali

(b)

ki so bile v obdobju najmanj 30 dni pred datumom natovarjanja pošiljke za odpremo v Unijo sicer cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge, vendar ne z živim virusom, in je bil v 14 dneh pred tem datumom pri njih opravljen test izolacije virusa za okužbo z virusom atipične kokošje kuge na naključnem vzorcu kloakalnih brisov ali iztrebkov, ki so bili odvzeti vsaj 60 pticam, rezultati testa pa so bili negativni.

3.   Pošiljke enodnevnih piščancev, namenjene v države članice s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge, smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

piščanci niso bili cepljeni proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge;

(b)

so se piščanci izlegli iz valilnih jajc, ki prihajajo iz jat, ki izpolnjujejo enega od naslednjih pogojev:

(i)

niso bile cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge;

ali

(ii)

bile so cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge z inaktiviranim cepivom

ali

(iii)

bile so cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge z živim cepivom najmanj 60 dni pred datumom pobiranja jajc;

(c)

piščanci prihajajo iz valilnice, v kateri je z delovnimi postopki zagotovljeno, da se enodnevni piščanci, namenjeni za vstop v Unijo, inkubirajo ob povsem drugačnem času in na drugačnem kraju kot jajca, ki ne izpolnjujejo zahtev iz točke (b).

ODDELEK 2

POSEBNE ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA MATIČNO IN PROIZVODNO PERUTNINO

Člen 43

Identifikacija matičnih tekačev in proizvodnih tekačev

Pošiljke matičnih tekačev in proizvodnih tekačev smejo vstopiti v Unijo samo, če so živali iz pošiljke individualno identificirane z ovratnimi znamkami ali injicirnim transponderjem:

(a)

na katerih je koda tretje države ali ozemlja izvora v skladu s standardom ISO 3166 v obliki dvočrkovne oznake;

(b)

ki so skladni s standardoma ISO 11784 in 11785.

Člen 44

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za izvorno jato iz pošiljk matične in proizvodne perutnine

Pošiljke matične perutnine in proizvodne perutnine smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke izvirajo iz jat, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

jate niso bile cepljene proti visokopatogeni aviarni influenci;

(b)

če so bile jate cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge:

(i)

so pristojni organi tretje države ali ozemlja izvora zagotovili jamstva, da uporabljeno cepivo izpolnjuje:

splošna in posebna merila za cepiva proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge iz točke 1 Priloge XV

ali

splošna merila za cepiva proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge iz točke 1 Priloge XV in perutnina izpolnjujejo zahteve za zdravstveno varstvo živali iz točke 2 Priloge XV za perutnino in valilna jajca, ki izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, če cepivo proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge ne izpolnjuje posebnih meril iz točke 1 Priloge XV;

(ii)

za pošiljko morajo biti na razpolago informacije iz točke 4 Priloge XV;

(c)

za jate perutnine se je izvajal program spremljanja bolezni, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, in je bilo ugotovljeno, da niso okužene, oziroma ni bilo razloga za sum okužbe z naslednjimi povzročitelji:

(i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum in Mycoplasma gallisepticum pri Gallus gallus;

(ii)

Salmonella arizonae (serološka skupina O:18(k)), Salmonela Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis in Mycoplasma gallisepticum pri Meleagris gallopavo;

(iii)

Salmonella pullorum in Salmonella gallinarum pri Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp;

(d)

jate se gojijo v obratih, v katerih so bili v primeru potrditve okužbe s Salmonella Pullorum, S. Gallinarum in S. arizonae v zadnjih 12 mesecih pred datumom natovarjanja pošiljke za odpremo v Unijo izvedeni naslednji ukrepi:

(i)

okužena jata je bila zaklana ali usmrčena in uničena;

(ii)

po zakolu ali usmrtitvi okužene jate iz točke (i) je bil obrat očiščen in razkužen;

(iii)

po čiščenju in razkuževanju iz točke (ii) sta bila pri vseh jatah v obratu v skladu s programom spremljanja bolezni iz točke (c) opravljena dva testa za okužbo s Salmonella Pullorum, S. Gallinarum in S. arizonae, med katerima je preteklo najmanj 21 dni, rezultat pa je bil pri obeh testih negativen;

(e)

jate se gojijo v obratih, v katerih so bili v primeru potrditve okužbe z aviarno mikoplazmozo (Mycoplasma gallisepticum in M. meleagridis) v zadnjih 12 mesecih pred datumom natovarjanja pošiljke za odpremo v Unijo izvedeni naslednji ukrepi:

bodisi

(i)

pri okuženi jati sta bila za celotno jato opravljena dva testa za aviarno mikoplazmozo (Mycoplasma gallisepticum in M. meleagridis) v skladu s programom spremljanja bolezni iz točke (c), med katerima je preteklo najmanj 60 dni, rezultat pa je bil pri obeh testih negativen;

ali

(ii)

okužena jata je bila zaklana ali usmrčena in uničena, obrat je bil očiščen in razkužen, po čiščenju in razkuževanju pa sta bila pri vseh jatah v obratu opravljena dva testa za aviarno mikoplazmozo (Mycoplasma gallisepticum in M. meleagridis) v skladu s programom spremljanja bolezni iz točke (c), med katerima je preteklo najmanj 21 dni, rezultat pa je bil pri obeh testih negativen.

ODDELEK 3

POSEBNE ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA PERUTNINO ZA ZAKOL

Člen 45

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za izvorno jato iz pošiljk perutnine za zakol

Pošiljke perutnine za zakol smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke izvirajo iz jat, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

niso bile cepljene proti visokopatogeni aviarni influenci;

(b)

če so bile cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge:

(i)

je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora zagotovil jamstvo, da:

uporabljeno cepivo izpolnjuje splošna in posebna merila za cepiva proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge iz točke 1 Priloge XV

ali

uporabljeno cepivo izpolnjuje splošna merila za cepiva proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge iz točke 1 Priloge XV, perutnina pa izpolnjuje zahteve iz točke 2 Priloge XV za zdravstveno varstvo živali za perutnino in valilna jajca, ki izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, če cepivo proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge ne izpolnjuje posebnih meril iz točke 1 Priloge XV;

(ii)

za vsako pošiljko morajo biti na razpolago informacije iz točke 4 Priloge XV.

ODDELEK 4

POSEBNE ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA ENODNEVNE PIŠČANCE

Člen 46

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za izvorne jate iz pošiljk enodnevnih piščancev

Pošiljke enodnevnih piščancev smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke izvirajo iz jat, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

če so bile jate cepljene proti visokopatogeni aviarni influenci, je tretja država ali ozemlje izvora zagotovila jamstvo, da so glede programov cepljenja in dodatnega spremljanja izpolnjene minimalne zahteve iz Priloge XIII;

(b)

če so bile jate cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge:

(i)

je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora zagotovil jamstva, da uporabljeno cepivo izpolnjuje:

splošna in posebna merila za cepiva proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge iz točke 1 Priloge XV

ali

splošna merila za priznana cepiva proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge iz točke 1 Priloge XV, perutnina in valilna jajca, iz katerih so se izlegli enodnevni piščanci, pa izpolnjujejo zahteve za zdravstveno varstvo živali iz točke 2 Priloge XV za perutnino in valilna jajca, ki izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, če cepivo proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge ne izpolnjuje posebnih meril iz točke 1 Priloge XV;

(ii)

za vsako pošiljko morajo biti na razpolago informacije iz točke 4 Priloge XV;

(c)

za jate perutnine se je izvajal program spremljanja bolezni, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, in je bilo ugotovljeno, da niso okužene, oziroma ni bilo razloga za sum okužbe z naslednjimi povzročitelji:

(i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum in Mycoplasma gallisepticum pri Gallus gallus;

(ii)

Salmonella arizonae (serološka skupina O:18(k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis in Mycoplasma gallisepticum pri Meleagris gallopavo;

(iii)

Salmonella pullorum in Salmonella gallinarum pri Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp;

(d)

jate se gojijo v obratih, v katerih so bili v primeru potrditve okužbe s Salmonella Pullorum, S. Gallinarum in S. arizonae v zadnjih 12 mesecih pred datumom natovarjanja pošiljke za odpremo v Unijo izvedeni naslednji ukrepi:

(i)

okužena jata je bila zaklana ali usmrčena in uničena;

(ii)

po zakolu ali usmrtitvi okužene jate iz točke (i) je bil obrat očiščen in razkužen;

(iii)

po čiščenju in razkuževanju iz točke (ii) sta bila pri vseh jatah v obratu v skladu s programom spremljanja bolezni iz točke (c) opravljena dva testa za okužbo s Salmonella Pullorum, S. Gallinarum in S. arizonae, med katerima je preteklo najmanj 21 dni, rezultat pa je bil pri obeh testih negativen;

(e)

jate se gojijo v obratih, v katerih so bili v primeru potrditve okužbe z aviarno mikoplazmozo (Mycoplasma gallisepticum in M. meleagridis) v zadnjih 12 mesecih pred datumom natovarjanja pošiljke za odpremo v Unijo izvedeni naslednji ukrepi:

bodisi

(i)

pri okuženi jati sta bila za celotno jato opravljena dva testa za aviarno mikoplazmozo (Mycoplasma gallisepticum in M. meleagridis) v skladu s programom spremljanja bolezni iz točke (c), med katerima je preteklo najmanj 60 dni, rezultat pa je bil pri obeh testih negativen;

ali

(ii)

okužena jata je bila zaklana ali usmrčena in uničena, obrat je bil očiščen in razkužen, po čiščenju in razkuževanju pa sta bila pri vseh jatah v obratu opravljena dva testa za aviarno mikoplazmozo (Mycoplasma gallisepticum in M. meleagridis) v skladu s programom spremljanja bolezni iz točke (c), med katerima je preteklo najmanj 21 dni, rezultat pa je bil pri obeh testih negativen.

Člen 47

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za valilna jajca izvora za pošiljke enodnevnih piščancev

Pošiljke enodnevnih piščancev smejo vstopiti v Unijo samo, če so se živali iz pošiljke izlegle iz valilnih jajc, ki:

(a)

izpolnjujejo zahteve za zdravstveno varstvo živali za vstop v Unijo iz naslova 2 dela III;

(b)

so bila pred odpremo v valilnico označena po navodilih pristojnega organa;

(c)

so bila razkužena po navodilih pristojnega organa;

(d)

med prevozom v valilnico ali v valilnici niso bila v stiku s perutnino ali valilnimi jajci z nižjim zdravstvenim statusom, pticami v ujetništvu ali divjimi pticami.

Člen 48

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za enodnevne piščance

Pošiljke enodnevnih piščancev smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke niso bile cepljene proti aviarni influenci.

ODDELEK 5

POSEBNE ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA POŠILJKE MANJ KOT 20 GLAV PERUTNINE

Člen 49

Odstopanje in posebne zahteve za pošiljke manj kot 20 glav perutnine razen tekačev

Z odstopanjem od člena 14(3), členov 17, 18, 40 in 41 ter členov 43 do 48 pošiljke, ki vsebujejo manj kot 20 glav perutnine razen tekačev, smejo vstopiti v Unijo, če izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

perutnina prihaja iz obratov:

(i)

v katerih vsaj zadnjih 21 dni pred datumom natovarjanja pošiljke za odpremo v Unijo ali datumom odvzema valilnih jajc, iz katerih so se izlegli enodnevni piščanci, ni bil prijavljen noben potrjen primer okužbe z virusi nizkopatogene aviarne influence;

(ii)

v krogu s polmerom 10 km okrog obrata, po potrebi vključno z ozemljem sosednje države, vsaj zadnjih 30 dni pred datumom natovarjanja pošiljke za odpremo v Unijo ni bilo izbruha visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge;

(b)

perutnina oziroma, če gre za enodnevne piščance, izvorna jata enodnevnih piščancev je bila v obratu izvora v osamitvi vsaj 21 dni pred datumom natovarjanja pošiljke za odpremo v Unijo;

(c)

glede cepljenja proti visokopatogeni aviarni influenci:

(i)

perutnina ni bila cepljena proti visokopatogeni aviarni influenci;

(ii)

če so bile starševske jate enodnevnih piščancev cepljene proti visokopatogeni aviarni influenci, je tretja država ali ozemlje izvora zagotovilo jamstvo, da so glede programov cepljenja in dodatnega spremljanja izpolnjene minimalne zahteve iz Priloge XIII;

(d)

če je bila perutnina oziroma, če gre za enodnevne piščance, starševska jata cepljena proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge:

(i)

je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora zagotovil jamstva, da uporabljeno cepivo izpolnjuje:

splošna in posebna merila za cepiva proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge iz točke 1 Priloge XV

ali

splošna merila za cepiva proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge iz točke 1 Priloge XV in perutnina izpolnjujejo zahteve za zdravstveno varstvo živali iz točke 2 Priloge XV za perutnino in valilna jajca, ki izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, če cepivo proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge ne izpolnjuje posebnih meril iz točke 1 Priloge XV;

(ii)

za vsako pošiljko morajo biti na razpolago informacije iz točke 4 Priloge XV;

(e)

za perutnino oziroma, če gre za enodnevne piščance, izvorno jato enodnevnih piščancev je bilo s testi, izvedenimi v skladu z zahtevami za testiranje pošiljk manj kot 20 glav perutnine razen tekačev in manj kot 20 njihovih valilnih jajc iz Priloge XVII pred vstopom v Unijo, ugotovljeno, da ni okužena oziroma da ni razlogov za sum okužbe z naslednjimi povzročitelji:

(i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum in Mycoplasma gallisepticum pri Gallus gallus;

(ii)

Salmonella arizonae (serološka skupina O:18(k)), Salmonela Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis in Mycoplasma gallisepticum pri Meleagris gallopavo;

(iii)

Salmonella Pullorum in Salmonella Gallinarum pri Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

ODDELEK 6

POSEBNE ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA PREMIKE PERUTNINE IN RAVNANJE Z NJO PO VSTOPU V UNIJO

Člen 50

Obveznosti izvajalcev dejavnosti v namembnem obratu po vstopu pošiljk perutnine v Unijo

1.   Izvajalci dejavnosti v namembnem obratu morajo obdržati matično perutnino, proizvodno perutnino, razen proizvodne perutnine za obnovo populacije pernate divjadi, in enodnevne piščance, ki so vstopili v Unijo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, v namembnih obratih po datumu prihoda neprekinjeno najmanj:

(a)

6 tednov

ali

(b)

do dneva zakola, če se živali zakoljejo v 6 tednih od dneva prihoda.

2.   Pri perutnini razen tekačev se šesttedensko obdobje iz odstavka 1(a) lahko skrajša na tri tedne, če je bilo na zahtevo izvajalca dejavnosti opravljeno vzorčenje in testiranje v skladu s členom 51(b) z ugodnimi rezultati.

3.   Izvajalci dejavnosti v namembnem obratu zagotovijo, da perutnino iz odstavka 1 najpozneje na datum izteka ustreznih obdobij iz navedenega odstavka klinično pregleda uradni veterinar v namembnem obratu.

4.   Izvajalci dejavnosti med obdobji iz odstavka 1 perutnino, ki je vstopila v Unijo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, gojijo ločeno od drugih jat perutnine.

5.   Če je perutnina iz odstavka 1 v isti jati kot druga perutnina, ki se nahaja v namembnem obratu, začneta obdobji iz odstavka 1(a) in (b) teči z datumom, na katerega v namembni obrat pride zadnja ptica, do izteka teh obdobij pa se nobena ptica ne sme odvzeti iz jate.

Člen 51

Obveznost pristojnih organov glede vzorčenja in testiranja pošiljk perutnine po vstopu v Unijo

Pristojni organ namembne države članice zagotovi, da:

(a)

med obdobjema iz člena 50(1) matično perutnino, proizvodno perutnino razen proizvodne perutnine za obnovo populacije pernate divjadi in enodnevne piščance, ki so vstopili v Unijo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, klinično pregleda uradni veterinar v namembnem obratu najpozneje na datum izteka ustreznih obdobij iz tega člena, po potrebi pa se izvede tudi vzorčenje za testiranje za spremljanje njihovega zdravstvenega statusa;

(b)

pri perutnini razen tekačev in na zahtevo izvajalca dejavnosti, kot je določeno v členu 50(2), se opravi testiranje perutnine razen tekačev v skladu s Prilogo XVIII.

Člen 52

Obveznost pristojnih organov glede vzorčenja in testiranja po vstopu pošiljk tekačev, ki izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki ni brez okužbe z virusom atipične kokošje kuge, v Unijo

Pristojni organ namembne države članice za matične tekače, proizvodne tekače in enodnevne piščance tekačev, ki so vstopili v Unijo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki ni brez okužbe z virusom atipične kokošje kuge, v obdobjih iz člena 50(1) zagotovi naslednje:

(a)

da se pri njih opravi test odkrivanja virusa za okužbo z virusom atipične kokošje kuge, ki ga izvede pristojni organ na kloakalnem brisu ali vzorcu iztrebkov vsakega tekača;

(b)

pri pošiljkah tekačev, namenjenih v države članice s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge brez cepljenja iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki ni brez okužbe z virusom atipične kokošje kuge, se poleg zahtev iz točke (a) opravi serološki test za okužbo z virusom atipične kokošje kuge, ki ga izvede pristojni organ pri vsakem tekaču;

(c)

pri vseh tekačih je rezultat testiranja iz točk (a) in (b) negativen, preden se izpustijo iz osamitve.

POGLAVJE 2

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za ptice v ujetništvu

ODDELEK 1

ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA PTICE V UJETNIŠTVU

Člen 53

Zahteve glede identifikacije ptic v ujetništvu

Pošiljke ptic v ujetništvu smejo vstopiti v Unijo samo, če so živali iz pošiljke identificirane z individualno identifikacijsko številko, in sicer z edinstvenim označenim zaprtim nožnim obročkom ali injicirnim transponderjem, ki vsebuje vsaj naslednje informacije:

(a)

kodo tretje države ali ozemlja izvora v skladu s standardom ISO 3166 v obliki dvočrkovne oznake;

(b)

edinstveno zaporedno številko.

Člen 54

Posebni preventivni ukrepi za zabojnike, v katerih se prevažajo ptice v ujetništvu

Pošiljke ptic v ujetništvu smejo vstopiti v Unijo samo, če so se prevažale v zabojnikih, ki poleg zahtev glede zabojnikov iz člena 18 izpolnjujejo še naslednje zahteve:

(a)

zaprti so po navodilih pristojnega organa tretje države ali ozemlja izvora, da bi preprečili možnost zamenjave vsebine;

(b)

na njih so navedene informacije za določeno vrsto in kategorijo ptic iz Priloge XVI;

(c)

uporabljajo se prvič.

Člen 55

Zahteve glede obrata izvora pošiljk ptic v ujetništvu

Pošiljke ptic v ujetništvu smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke prihajajo iz obrata, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)

odobril ga je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora kot obrat, ki izpolnjuje posebne zahteve za živali iz člena 56, in to ta odobritev ni bila začasno preklicana ali odvzeta;

(b)

pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora mu je dodelil edinstveno številko odobritve, ki je bila sporočena Komisiji;

(c)

ime in številka odobritve obrata izvora je na seznamu obratov, ki ga je sestavila in objavila Komisija;

(d)

v krogu s polmerom 10 km okrog obrata, po potrebi vključno z ozemljem sosednje države, vsaj zadnjih 30 dni pred datumom natovarjanja za odpremo v Unijo ni bilo izbruha visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge;

(e)

pri papigah:

(i)

v obratu ni bila potrjena aviarna klamidioza v obdobju najmanj 60 dni pred datumom natovarjanja za odpremo v Unijo, če pa je bila aviarna klamidioza potrjena v obratu v zadnjih 6 mesecih pred datumom natovarjanja za odpremo v Unijo, so bili izvedeni naslednji ukrepi:

okužene ptice in ptice, ki so bile verjetno okužene, so bile zdravljene,

po zaključenem zdravljenju je bil rezultat laboratorijskega testiranja za aviarno klamidiozo pri njih negativen,

po zaključenem zdravljenju je bil obrat očiščen in razkužen,

od zaključka čiščenja in razkuževanja iz tretje alineje je minilo najmanj 60 dni;

ali

(ii)

živali so bile pod veterinarskim nadzorom 45 dni pred datumom natovarjanja za odpremo v Unijo in so bile zdravljene za aviarno klamidiozo.

Člen 56

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za odobritev, ohranitev odobritve ter začasni preklic, odvzem ali ponovno odobritev obrata izvora pošiljke ptic v ujetništvu

1.   Pošiljke ptic v ujetništvu smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke prihajajo iz obratov, ki jih je odobril pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora v skladu s členom 55 in če izpolnjujejo naslednje zahteve iz Priloge XIX:

(a)

iz točke 1 v zvezi z ukrepi za biološko zaščito;

(b)

iz točke 2 v zvezi z objekti in opremo;

(c)

iz točke 3 v zvezi z evidencami;

(d)

iz točke 4 v zvezi z osebjem;

(e)

iz točke 5 v zvezi z zdravstvenim statusom.

2.   Pošiljke ptic v ujetništvu smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke prihajajo iz obratov, ki so pod nadzorom uradnega veterinarja pristojnega organa tretje države ali ozemlja, ki:

(a)

zagotovi, da so izpolnjeni pogoji iz tega člena;

(b)

najmanj enkrat letno obišče prostore obrata;

(c)

pregleda dejavnost veterinarja obrata in izvajanje letnega programa spremljanja bolezni;

(d)

preveri, da so rezultati kliničnih testov, testiranja po smrti in laboratorijskih testov na živalih potrdili, da ni pojava visokopatogene aviarne influence, okužbe z virusom atipične kokošje kuge ali aviarne klamidioze.

3.   Odobritev za obrat ptic v ujetništvu se začasno prekliče ali odvzame, če obrat ne izpolnjuje več pogojev iz odstavkov 1 in 2 ali če je prišlo do spremembe uporabe, tako da se ne uporablja več izključno za ptice v ujetništvu.

4.   Odobritev za obrat ptic v ujetništvu se začasno prekliče, če pristojni organ tretje države ali ozemlja prejme obvestilo o sumu visokopatogene aviarne influence, okužbe z virusom atipične kokošje kuge ali aviarne klamidioze, in sicer, dokler sum ni uradno izključen. Po obvestilu o sumu se sprejmejo potrebni ukrepi za potrditev ali izključitev suma in preprečitev širjenja bolezni v skladu z zahtevami iz Delegirane uredbe (EU) 2020/687.

5.   Če je bila odobritev obrata začasno preklicana ali odvzeta, se lahko obrat ponovno odobri, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

bolezen in vir okužbe sta bila izkoreninjena;

(b)

na v preteklosti okuženih obratih je bilo izvedeno ustrezno čiščenje in razkuževanje;

(c)

obrat izpolnjuje zahteve iz odstavka 1.

6.   Pošiljke ptic v ujetništvu smejo vstopiti v Unijo samo, če se je tretja država ali ozemlje izvora zavezala, da bo Komisijo obvestila o začasnem preklicu ali odvzemu odobritve oziroma ponovni odobritvi katerega koli obrata.

Člen 57

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za ptice v ujetništvu

Pošiljke ptic v ujetništvu smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

ptice niso bile cepljene proti visokopatogeni aviarni influenci;

(b)

ptice so bile cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge, pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora pa je zagotovil jamstva, da uporabljeno cepivo izpolnjuje splošna in posebna merila za cepiva proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge, določena v točki 1 Priloge XV;

(c)

je bil pri pticah 7 do 14 dni pred datumom natovarjanja za odpremo v Unijo opravljen test odkrivanja virusa visokopatogene aviarne influence in atipične kokošje kuge z negativnim rezultatom.

Člen 58

Zahteve za vstop pošiljk ptic v ujetništvu v države članice s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge brez cepljenja

Pošiljke ptic v ujetništvu iz vrste reda kur (Galliformes), namenjene v države članice s statusom brez okužbe z virusom atipične kokošje kuge, smejo vstopiti v Unijo samo, če:

(a)

živali v pošiljki niso bile cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge;

(b)

so bile živali v pošiljki najmanj zadnjih 14 dni pred datumom natovarjanja pošiljke za odpremo v Unijo v osamitvi v obratu izvora ali karantenskem obratu v tretji državi ali ozemlju izvora pod nadzorom uradnega veterinarja, pri čemer:

(i)

najmanj zadnjih 21 dni pred datumom odpreme pošiljke ni bila nobena ptica cepljena proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge;

(ii)

med tem časom ni prišla v obrat nobena ptica, ki je bila namenjena za pošiljko;

(iii)

v obratu ni bilo izvedeno cepljenje;

(c)

so bili pri živalih v pošiljki rezultati seroloških testov za odkrivanje prisotnosti protiteles proti virusu atipične kokošje kuge, izvedenih na vzorcih krvi, ki omogočajo 95-odstotno stopnjo zaupanja za odkritje okužbe pri 5-odstotni prevalenci, negativni najmanj zadnjih 14 dni pred natovarjanjem za odpremo v Unijo.

ODDELEK 2

POSEBNE ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA PREMIKE PTIC V UJETNIŠTVU IN RAVNANJE Z NJIMI PO VSTOPU V UNIJO

Člen 59

Zahteve v zvezi s premiki ptic v ujetništvu po vstopu v Unijo

Pošiljke ptic v ujetništvu se po vstopu v Unijo nemudoma prepeljejo neposredno v karantenski obrat, odobren v skladu s členom 14 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, ob upoštevanju naslednjega:

(a)

celotno potovanje od vstopne točke v Unijo do karantenskega obrata sme trajati največ devet ur;

(b)

vozila za prevoz pošiljke v karantenski obrat mora pristojni organ zapečatiti tako, da ni mogoče zamenjati vsebine.

Člen 60

Obveznosti izvajalcev dejavnosti v karantenskem obratu po vstopu pošiljk ptic v ujetništvu v Unijo

Izvajalec dejavnosti karantenskega obrata za ptice v ujetništvu iz člena 59:

(a)

obdrži ptice v karanteni najmanj 30 dni;

(b)

če se za postopke pregleda, vzorčenja in testiranja uporabljajo sentinelne ptice, zagotovi, da:

(i)

se v vsaki enoti karantenskega obrata uporablja najmanj 10 sentinelnih ptic;

(ii)

so sentinelne ptice stare vsaj tri tedne in samo enkrat uporabljene v ta namen;

(iii)

so zaradi razpoznavnosti označene z obročki na nogi ali z drugimi neodstranljivimi oznakami;

(iv)

niso cepljene in da je bilo v 14 dneh pred datumom začetka karantene ugotovljeno, da so seronegativne za visokopatogeno aviarno influenco in okužbo z virusom atipične kokošje kuge;

(v)

se nastanijo v odobrenem karantenskem obratu pred prihodom ptic v ujetništvu v skupni zračni prostor in čim bliže pticam v ujetništvu, tako da je zagotovljen tesen stik med sentinelnimi pticami in iztrebki ptic v ujetništvu v karanteni;

(vi)

se ptice v ujetništvu izpustijo iz karantene samo s pisnim dovoljenjem uradnega veterinarja.

Člen 61

Obveznosti pristojnih organov po vstopu pošiljk ptic v ujetništvu v Unijo

Po prihodu ptic v ujetništvu v karantenski obrat iz člena 59 pristojni organ:

(a)

pregleda pogoje v karanteni, vključno z vpogledom v evidenco umrljivosti in kliničnim pregledom ptic v ujetništvu, vsaj ob začetku in koncu obdobja karantene;

(b)

ptice v ujetništvu testira na visokopatogeno aviarno influenco in okužbo z virusom atipične kokošje kuge v skladu s postopki pregleda, vzorčenja in testiranja iz Priloge XX.

ODDELEK 3

ODSTOPANJA OD ZAHTEV ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA VSTOP PTIC V UJETNIŠTVU V UNIJO TER ZA PREMIKE TEH PTIC IN RAVNANJE Z NJIMI PO VSTOPU V UNIJO

Člen 62

Odstopanje od zahtev za zdravstveno varstvo živali za ptice v ujetništvu, ki izvirajo iz nekaterih tretjih držav ali ozemelj

Z odstopanjem od zahtev iz členov 3 do 10 dela I razen člena 3(a)(i), členov 11 do 19 in členov 53 do 61 smejo pošiljke ptic v ujetništvu, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, vstopiti v Unijo, če izvirajo iz tretjih držav ali z ozemelj, ki so izrecno navedena na seznamu za vstop ptic v ujetništvu v Unijo na podlagi enakovrednih jamstev.

NASLOV 4

ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA MEDONOSNE ČEBELE IN ČMRLJE

POGLAVJE 1

Splošne zahteve za zdravstveno varstvo živali za medonosne čebele in čmrlje

Člen 63

Odobrene kategorije čebel

V Unijo smejo vstopiti samo pošiljke naslednjih kategorij čebel:

(a)

matice medonosnih čebel;

(b)

čmrlji.

Člen 64

Odprema medonosnih čebel in čmrljev v Unijo

Pošiljke matic medonosnih čebel in čmrljev smejo vstopiti v Unijo samo, če izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

za embalažo in matičnice za odpremo medonosnih čebel in čmrljev v Unijo velja, da:

(i)

morajo biti nove;

(ii)

niso smele biti v stiku s čebelami ali zaleženim satjem;

(iii)

so morali biti zanje izvedeni vsi previdnostni ukrepi za preprečitev kontaminacije s patogeni, ki povzročajo bolezni medonosnih čebel ali čmrljev;

(b)

krma, ki spremlja medonosne čebele in čmrlje, mora biti brez patogenov, ki bi povzročali njihove bolezni;

(c)

embalažo in spremljajoče proizvode je treba pred odpremo v Unijo vizualno pregledati, da bi zagotovili, da ne pomenijo tveganja za zdravje živali in ne vsebujejo:

(i)

če gre za medonosne čebele, Aethina tumida (mali panjski hrošč) in pršic Tropilaelaps na kateri koli razvojni stopnji

(ii)

če gre za čmrlje, Aethina tumida (mali panjski hrošč) na kateri koli razvojni stopnji.

POGLAVJE 2

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za matice medonosnih čebel

Člen 65

Čebelnjak izvora matic medonosnih čebel

Pošiljke matic medonosnih čebel smejo vstopiti v Unijo samo, če medonosne čebele iz pošiljke izvirajo iz čebelnjaka, ki se nahaja v območju:

(a)

v krogu s polmerom vsaj 100 km, po potrebi tudi na ozemlju sosednje tretje države:

(i)

na katerem ni bila prijavljena infestacija z Aethina tumida (mali panjski hrošč) ali pršicami Tropilaelaps;

(ii)

niso uvedene omejitve zaradi suma, primera ali izbruha bolezni iz točke (i);

(b)

v krogu s polmerom vsaj 3 km, po potrebi tudi na ozemlju sosednje tretje države:

(i)

na katerem najmanj 30 dni pred datumom natovarjanja za odpremo v Unijo ni bila prijavljena huda gniloba čebelje zalege;

(ii)

v obdobju iz točke (i) ne veljajo omejitve zaradi suma ali potrjenega primera ali izbruha hude gnilobe čebelje zalege;

(iii)

na katerem je, če je bil pred obdobjem iz točke (i) tam potrjen primer hude gnilobe čebelje zalege, vse panje pregledal pristojni organ v tretji državi ali na ozemlju izvora, vsi okuženi panji pa so bili zdravljeni in nato pregledani z ugodnim rezultatom v 30 dneh od zadnjega zabeleženega primera te bolezni.

Člen 66

Panj izvora matic medonosnih čebel

Pošiljke matic medonosnih čebel smejo vstopiti v Unijo samo, če medonosne čebele iz pošiljke izvirajo iz panjev, iz katerih so bili vzorci satja v zadnjih 30 dneh pred datumom natovarjanja za odpremo v Unijo testirani za hudo gnilobo čebelje zalege z negativnimi rezultati.

Člen 67

Pošiljke matic medonosnih čebel

Pošiljke matic medonosnih čebel smejo vstopiti v Unijo samo, če so pošiljke v zaprtih matičnicah, od katerih je v vsaki ena sama matica medonosnih čebel in največ 20 spremljevalk.

Člen 68

Dodatna jamstva za matice medonosnih čebel, namenjene v nekatere države članice ali na območja, glede infestacije z Varroa spp. (varooza).

Pošiljke matic medonosnih čebel, namenjene v državo članico ali na območje s statusom prost infestacije z Varroa spp. (varooza), smejo vstopiti v Unijo samo, če take pošiljke izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

medonosne čebele iz pošiljke izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki je brez infestacije z Varroa spp. (varooza);

(b)

v tretji državi izvora, na njenem ozemlju ali območju ni bila prijavljena infestacija z Varroa spp. (varooza) najmanj 30 dni pred datumom natovarjanja za odpremo v Unijo;

(c)

med natovarjanjem in odpremo v Unijo so bili sprejeti vsi previdnostni ukrepi za preprečitev kontaminacije pošiljke z Varroa spp.

POGLAVJE 3

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za čmrlje

Člen 69

Obrat izvora čmrljev

Pošiljke čmrljev smejo vstopiti v Unijo samo, če čmrlji iz pošiljke izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

gojeni in nameščeni so bili v obratu za pridobivanje čmrljev, ki je bil ločen od okolja in:

(i)

ima objekte, ki zagotavljajo, da pridobivanje čmrljev poteka v zgradbi, ki je zaščitena pred letečimi žuželkami;

(ii)

ima objekte in opremo, ki zagotavlja, da so čmrlji ves čas pridobivanja dodatno osamljeni v ločenih epidemioloških enotah, vsaka kolonija pa v zaprtih zabojnikih v zgradbi;

(iii)

shranjevanje peloda in ravnanje z njim sta ločena od čmrljev med celotnim pridobivanjem čmrljev, dokler se ne začnejo hraniti z njim;

(iv)

ima standardne operativne postopke za preprečitev vstopa malega panjskega hrošča v obrat in redno preverjanje glede prisotnosti malega panjskega hrošča v obratu;

(b)

čmrlji v obrat iz točke (a) pridejo iz epidemiološke enote, v kateri ni bila odkrita infestacija z malim panjskim hroščem (Aethina tumida).

Člen 70

Pošiljka čmrljev

Pošiljke čmrljev smejo vstopiti v Unijo samo, če so bile odpremljene v Unijo v zaprtih zabojnikih, od katerih vsak vsebuje kolonijo največ 200 odraslih čmrljev z matico ali brez nje.

POGLAVJE 4

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za ravnanje z maticami medonosnih čebel in čmrlji po vstopu

Člen 71

Ravnanje z maticami medonosnih čebel in čmrlji po vstopu v Unijo

1.   Matice medonosnih čebel po vstopu v Unijo ne smejo priti v domače kolonije, razen če se prenesejo iz matičnice za prevoz v nove matičnice v skladu z odstavkom 2 z dovoljenjem in, če je ustrezno, pod neposrednim nadzorom pristojnega organa.

2.   Po prenosu v nove matičnice iz odstavka 1 je treba matičnice za prevoz, spremljevalke in drug material, ki je spremljal matice iz tretje države izvora, predložiti za pregled v uradnem laboratoriju, da bi izključili prisotnost malega panjskega hrošča (Aethina Tumida), vključno z jajčeci in ličinkami, ter kakršnih koli znakov pršice Tropilaelaps.

3.   Izvajalci dejavnosti, ki sprejmejo čmrlje, uničijo zabojnike in embalažo, ki jih je spremljala iz tretje države ali ozemlja izvora, lahko pa jih obdržijo v zabojniku, v katerem so vstopili v Unijo, do konca življenjske dobe kolonije.

Člen 72

Posebne obveznosti pristojnih organov držav članic

Pristojni organ države članice namembnega kraja pošiljk medonosnih čebel ali čmrljev:

(a)

nadzoruje prenos iz matičnice za prevoz v nove kletke iz člena 71(1);

(b)

zagotovi, da izvajalec dejavnosti predloži material iz člena 71(2);

(c)

zagotovi, da ima uradni laboratorij iz člena 71(2) vzpostavljeno ureditev za uničenje matičnic, spremljevalk in materiala po laboratorijskem pregledu iz navedene določbe.

NASLOV 5

ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA VSTOP PSOV, MAČK IN BELIH DIHURJEV V UNIJO

Člen 73

Odprema psov, mačk in belih dihurjev v Unijo

1.   Pošiljke psov, mačk in belih dihurjev smejo vstopiti v Unijo samo, če so bile odpremljene iz obrata izvora v Unijo, ne da bi šle skozi kateri koli drug obrat.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko pošiljkam psov, mačk in belih dihurjev, ki prihajajo iz več kot enega obrata izvora, dovoli vstop v Unijo, če je bil pri živalih iz pošiljke opravljen en sam postopek zbiranja v tretji državi izvora, na njenem ozemlju ali območju in so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

postopek zbiranja je potekal v obratu:

(i)

ki ga je pristojni organ tretje države ali ozemlja odobril za izvajanje dejavnosti zbiranja psov, mačk in belih dihurjev v skladu z zahtevami, ki so najmanj enako stroge kot zahteve iz člena 10 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035;

(ii)

ki ima edinstveno številko odobritve, ki mu jo je dodelil pristojni organ tretje države ali ozemlja;

(iii)

ki ga je pristojni organ tretje države ali ozemlja odpreme za ta namen uvrstil na seznam, vključno z informacijami iz člena 21 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035;

(iv)

v katerem se najmanj tri leta hranijo in posodabljajo evidence z naslednjimi podatki:

izvor živali,

datum prihoda v zbirni center in odpreme iz tega centra,

identifikacijska koda živali,

registracijska številka obrata izvora živali,

registracijska številka prevoznikov in prevoznih sredstev, ki so dostavili pošiljko psov, mačk in belih dihurjev v ta center ali jo odpeljali iz njega;

(b)

postopek zbiranja v zbirnem centru je trajal največ 6 dni; ta čas se šteje za del obdobja za vzorčenje za testiranje pred odpremo v Unijo, če se tako vzorčenje zahteva v tej uredbi;

(c)

živali so prišle v Unijo v največ 10 dneh od dneva odpreme iz obrata izvora.

Člen 74

Identifikacija psov, mačk in belih dihurjev

1.   Pošiljke psov, mačk in belih dihurjev smejo vstopiti v Unijo samo, če so bile živali iz pošiljke individualno identificirane z injicirnim transponderjem, ki ga je vsadil veterinar in ki izpolnjuje tehnične zahteve za sredstva za identifikacijo živali iz izvedbenih aktov, ki jih je sprejela Komisija na podlagi člena 120 Uredbe (EU) 2016/429.

2.   Če vsajeni injicirni transponder iz odstavka 1 ne izpolnjuje tehničnih specifikacij iz navedenega odstavka, izvajalec dejavnosti, ki je odgovoren za vstop pošiljke v Unijo, priskrbi čitalnik, s katerim je mogoče kadar koli preveriti individualno identifikacijo živali.

Člen 75

Tretja država izvora psov, mačk in belih dihurjev, njeno ozemlje ali območje

Pošiljke psov, mačk in belih dihurjev smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, kjer veljajo pravila za preprečevanje in obvladovanje okužbe z virusom stekline in se učinkovito izvajajo za zmanjševanje tveganja okužbe psov, mačk in belih dihurjev na najmanjšo možno mero, vključno s pravili za uvoz teh vrst iz drugih držav in ozemelj.

Člen 76

Psi, mačke in beli dihurji

1.   Pošiljke psov, mačk in belih dihurjev smejo vstopiti v Unijo samo, če živali iz pošiljke izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

cepljene so bile proti okužbi z virusom stekline s cepivom, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

(i)

živali so v času cepljenja stare najmanj 12 tednov;

(ii)

cepivo izpolnjuje zahteve iz Priloge III k Uredbi (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (21);

(iii)

na dan odpreme v Unijo je poteklo najmanj 21 dni od primarnega cepljenja proti okužbi z virusom stekline;

(iv)

veterinarskemu spričevalu iz člena 3(1)(c)(i) je priložena overjena kopija podatkov o cepljenju;

(b)

na njih je bil opravljen veljaven test titracije protiteles za steklino v skladu s točko 1 Priloge XXI.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1(b) se psom, mačkam in belim dihurjem, ki izvirajo iz tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij s seznama v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013 (22), dovoli vstopi v Unijo, ne da bi opravili test titracije za steklino.

3.   Pošiljke psov smejo vstopiti v državo članico s statusom prost trakulje Echinococcus multilocularis ali odobrenim programom izkoreninjenja infestacije s to boleznijo, če so bile živali iz pošiljke zdravljene proti tej infestaciji v skladu z delom 2 Priloge XXI.

Člen 77

Odstopanje za pse, mačke in bele dihurje, namenjene v zaprti obrat ali karantenski obrat

Z odstopanjem od člena 76 pošiljke psov, mačk in belih dihurjev, ki ne izpolnjujejo zahtev v zvezi s cepljenjem proti steklini in zahtev v zvezi z infestacijo s trakuljo Echinococcus multilocularis, smejo vstopiti v Unijo, če so namenjene za vstop neposredno v:

(a)

zaprti obrat

ali

(b)

odobren karantenski obrat v namembni državi članici.

Člen 78

Premiki psov, mačk in belih dihurjev, namenjenih v zaprti obrat ali karantenski obrat, in ravnanje z njimi

1.   Pošiljke psov, mačk in belih dihurjev, namenjenih v zaprti obrat v Uniji, se obdržijo v namembnem zaprtem obratu najmanj 60 dni od datuma vstopa v Unijo.

2.   Pošiljke psov, mačk in belih dihurjev, namenjenih za neposreden vstop v odobren karantenski obrat iz člena 77(b), se obdržijo v tem obratu:

(a)

v primeru neizpolnjevanja zahtev glede cepljenja proti okužbi z virusom stekline iz člena 76(1) najmanj šest mesecev od datuma prihoda

ali

(b)

pri psih, ki ne izpolnjujejo zahtev glede infestacije s trakuljo Echinococcus multilocularis iz člena 76(3), 24 ur po zdravljenju proti infestaciji s trakuljo Echinococcus multilocularis v skladu s točko 2 Priloge XXI.

DEL III

ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA VSTOP ZARODNEGA MATERIALA IZ ČLENOV 3 IN 5 V UNIJO

NASLOV 1

ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA ZARODNI MATERIAL KOPITARJEV

POGLAVJE 1

Splošne zahteve za zdravstveno varstvo živali za zarodni material kopitarjev

Člen 79

Tretja država izvora, njeno ozemlje ali območje

Pošiljke semena, oocitov in zarodkov goveda, prašičev, ovac, koz in enoprstih kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če so bili seme, oociti in zarodki odvzeti živalim, ki prihajajo iz tretjih držav ali z ozemelj, ki izpolnjujejo zahteve za zdravstveno varstvo živali iz člena 22.

Člen 80

Obdobje nastanitve živali darovalk

Pošiljke semena, oocitov in zarodkov goveda, prašičev, ovac, koz in enoprstih kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če so bili seme, oociti in zarodki odvzeti živalim, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

vsaj 6 mesecev pred datumom odvzema so se nahajale v tretji državi, na njenem ozemlju ali območju, ki je na seznamu za vstop določene vrste in kategorije zarodnega materiala v Unijo;

(b)

vsaj 30 dni pred datumom prvega odvzema zarodnega materiala in v obdobju pridobivanja:

(i)

so bile gojene v obratih, ki se ne nahajajo na območju z omejitvami, vzpostavljenem zato, ker se je pri govedu, prašičih, ovcah, kozah in enoprstih kopitarjih pojavila bolezen kategorije A ali porajajoča se bolezen, pomembna za govedo, prašiče, ovce, koze in enoprste kopitarje;

(ii)

so se nahajale v enem samem obratu, za katerega niso bile prijavljene bolezni kategorije D, pomembne za govedo, prašiče, ovce, koze ali enoprste kopitarje;

(iii)

niso bile v stiku z živalmi iz obratov, ki se nahajajo na območju z omejitvami iz točke (i), ali obratov iz točke (ii);

(iv)

niso bile uporabljene za naravni pripust.

Člen 81

Identifikacija živali darovalk

Pošiljke semena, oocitov in zarodkov goveda, prašičev, ovac, koz in enoprstih kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če so bili seme, oociti in zarodki odvzeti živalim, ki so bile identificirane v skladu s členom 21.

Člen 82

Obrati z zarodnim materialom

1.   Pošiljke semena, oocitov in zarodkov goveda, prašičev, ovac, koz in enoprstih kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če so bile odpremljene iz odobrenih obratov z zarodnim materialom, ki so jih na seznam uvrstili pristojni organi tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij.

2.   Pošiljke zarodnega materiala smejo vstopiti v Unijo iz odobrenih obratov z zarodnim materialom iz odstavka 1, ki izpolnjujejo naslednje zahteve iz Priloge I k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/686:

(a)

del 1 navedene priloge v zvezi z osemenjevalnim središčem;

(b)

del 2 navedene priloge v zvezi s skupino za zbiranje zarodkov;

(c)

del 3 navedene priloge v zvezi s skupino za pridobivanje zarodkov;

(d)

del 4 navedene priloge v zvezi z obratom za pripravo zarodnega materiala;

(e)

del 5 navedene priloge v zvezi s središčem za shranjevanje zarodnega materiala.

Člen 83

Zarodni material

Pošiljke semena, oocitov in zarodkov goveda, prašičev, ovac, koz in enoprstih kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če ta zarodni material izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)

označen je tako, da je mogoče brez težav ugotoviti naslednje podatke:

(i)

datum odvzema oziroma zbiranja ali pridobivanja navedenega zarodnega materiala;

(ii)

vrsta in identifikacija živali darovalk;

(iii)

edinstvena številka odobritve, ki vključuje oznako ISO 3166-1 alfa-2 države, v kateri se izda odobritev;

(iv)

vsi drugi pomembni podatki;

(b)

izpolnjuje zahteve za zdravstveno varstvo živali glede odvzema, pridobivanja, priprave in shranjevanja iz Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/686.

Člen 84

Prevoz zarodnega materiala

1.   Pošiljke semena, oocitov in zarodkov goveda, prašičev, ovac, koz in enoprstih kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če:

(a)

so bile nameščene v zabojnik, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

(i)

pred odpremo iz odobrenega obrata z zarodnim materialom je bil zapečaten in oštevilčen pod odgovornostjo veterinarja središča, veterinarja skupine ali uradnega veterinarja;

(ii)

pred uporabo je bil očiščen in razkužen ali steriliziran ali pa je zabojnik za enkratno uporabo;

(iii)

napolnjen je s sredstvom za zamrzovanje, ki predhodno ni bilo uporabljeno za drug material;

(b)

v zabojnik iz točke (a) je bil nameščen zarodni material samo ene vrste.

2.   Izvajalci dejavnosti lahko z odstopanjem od odstavka 1(b) dajo v en zabojnik seme, oocite in zarodke iste živalske vrste, če:

(a)

so slamice ali druga embalaža, v katerih je spravljen zarodni material, varno in hermetično zapečatene;

(b)

so različne vrste zarodnega materiala medsebojno ločene s fizičnimi predelki ali spravljanjem v sekundarne zaščitne vrečke.

3.   Izvajalci dejavnosti lahko z odstopanjem od odstavka 1(b) dajo v en zabojnik seme, oocite in zarodke ovac in koz.

Člen 85

Dodatne zahteve za prevoz semena

Pošiljke semena goveda, prašičev, ovac in koz, ki je bilo odvzeto od več kot ene živali darovalke in je za namen vstopa v Unijo spravljeno v eni sami slamici ali kakšni drugi embalaži, smejo vstopiti v Unijo samo, če:

(a)

je bilo seme zbrano v enem samem osemenjevalnem središču in je bilo iz tega središča tudi odpremljeno;

(b)

so bili v zvezi s pripravo semena uvedeni postopki, ki zagotavljajo, da seme izpolnjuje zahteve za označevanje iz člena 83(a).

POGLAVJE 2

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za zarodni material goveda

Člen 86

Obrat izvora živali darovalk iz vrst goveda

Pošiljke semena, oocitov in zarodkov goveda smejo vstopiti v Unijo samo, če so bili seme, oociti in zarodki odvzeti živalim, ki prihajajo iz obratov, ki izpolnjujejo naslednje zahteve, in če te živali niso bile nikoli gojene v obratu z nižjim zdravstvenim statusom:

(a)

izpolnjujejo zahteve iz člena 23;

(b)

če gre za živali darovalke semena, so bile pred namestitvijo v karanteno brez naslednjih bolezni:

(i)

okužbe s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis);

(ii)

okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis;

(iii)

enzootske goveje levkoze;

(iv)

infekcioznega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa.

Člen 87

Odstopanja od zahtev za obrat izvora živali darovalk iz vrst goveda

1.   Z odstopanjem od člena 86(b)(iii) smejo pošiljke semena goveda vstopiti v Unijo, če žival darovalka prihaja iz obrata, ki ni brez enzootske goveje levkoze, in

(a)

je mlajša od dveh let in jo je skotila mati, pri kateri je bil po ločitvi navedene živali od matere opravljen serološki test na enzootsko govejo levkozo z negativnimi rezultati,

ali

(b)

je stara najmanj dve leti in je bil pri njej opravljen serološki test na enzootsko govejo levkozo z negativnimi rezultati.

2.   Z odstopanjem od člena 86(b)(iii) smejo pošiljke oocitov in zarodkov goveda vstopiti v Unijo, če žival darovalka prihaja iz obrata, ki ni brez enzootske goveje levkoze, in je mlajša od dveh let, pod pogojem, da uradni veterinar, ki je odgovoren za obrat izvora, potrdi, da najmanj v zadnjih treh letih ni bilo kliničnega primera enzootske goveje levkoze.

3.   Z odstopanjem od člena 86(b)(iv) smejo pošiljke semena, oocitov in zarodkov goveda vstopiti v Unijo, če žival darovalka prihaja iz obrata, ki ni brez infekcioznega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa, in če:

(a)

je bil v primeru semena pri živali opravljen test, ki se zahteva v skladu s točko 1(b)(iv) poglavja I dela 1 Priloge II k Delegirani uredbi (EU) 2020/686;

(b)

je v primeru oocitov ali zarodkov uradni veterinar, odgovoren za obrat izvora, potrdil, da najmanj v zadnjih 12 mesecih ni bilo kliničnega primera nalezljivega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa.

Člen 88

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za živali darovalke iz vrst goveda

Pošiljke semena, oocitov ali zarodkov smejo vstopiti v Unijo samo, če so bili seme, oociti ali zarodki odvzeti živalim darovalkam iz vrst goveda, ki izpolnjujejo zahteve za zdravstveno varstvo živali iz dela 1 in poglavij I, II in III dela 5 Priloge II k Delegirani uredbi (EU) 2020/686.

POGLAVJE 3

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za zarodni material prašičev

Člen 89

Obrat izvora živali darovalk iz vrst prašičev

1.   Pošiljke semena, oocitov in zarodkov prašičev smejo vstopiti v Unijo samo, če so bili seme, oociti in zarodki odvzeti živalim, ki prihajajo iz obratov:

(a)

ki izpolnjujejo zahteve iz člena 23;

(b)

v katerih, če gre za živali darovalke semena pred sprejemom v karantensko nastanitev, vsaj v zadnjih 12 mesecih ni bilo odkritih kliničnih, seroloških, viroloških ali patoloških dokazov okužbe z virusom bolezni Aujeszkega.

2.   Pošiljke semena prašičev smejo vstopiti v Unijo samo, če je bilo seme odvzeto živalim:

(a)

ki so pred sprejemom v karantensko nastanitev prišle iz obratov, ki so bili brez okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis v skladu z zahtevami iz poglavja IV dela 5 Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/686;

(b)

ki so bile v karantenski nastanitvi, ki je bila na dan sprejema vsaj zadnje tri mesece brez okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis;

(c)

ki so bile shranjene v osemenjevalnem središču, v katerem vsaj 30 dni pred datumom sprejema in vsaj 30 dni neposredno pred datumom odvzema ni bilo prijavljenih kliničnih, seroloških, viroloških ali patoloških dokazov okužbe z virusom bolezni Aujeszkega;

(d)

ki so bile od rojstva ali vsaj zadnje tri mesece pred datumom vstopa v karantensko nastavitev nastanjene v obratu, v katerem ni bila nobena žival cepljena proti okužbi z virusom prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma in v tem obdobju ni bila odkrita nobena okužba z virusom prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma.

Člen 90

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali darovalk iz vrst prašičev

Pošiljke semena, oocitov ali zarodkov smejo vstopiti v Unijo samo, če so bili seme, oociti ali zarodki odvzeti živalim darovalkam iz vrst prašičev:

(a)

ki izpolnjujejo posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali iz dela 2 in poglavij I, II, III in IV dela 5 Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/686;

(b)

ki niso bile cepljene proti okužbi z virusom prašičjega reprodukcijskega in respiratornega sindroma.

POGLAVJE 4

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za zarodni material ovac in koz

Člen 91

Obrat izvora ovac in koz darovalk

Pošiljke semena, oocitov in zarodkov ovac in koz smejo vstopiti v Unijo samo, če so bili seme, oociti in zarodki odvzeti živalim darovalkam:

(a)

ki, če gre za gojene živali darovalke semena pred sprejemom v karantensko nastanitev, niso prišle iz obrata ali bile v stiku z živalmi iz obrata, za katerega so veljale omejitve premikov zaradi okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis. Obdobje omejitev premikov, ki velja za obrat, mora trajati vsaj 42 dni od datuma zakola in odstranitve zadnje živali, ki je bila okužena ali dovzetna za navedeno bolezen;

(b)

ki prihajajo iz obrata, ki je bil brez okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis, in niso bile nikoli nastanjene v obratu z nižjim statusom.

Člen 92

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za živali darovalke iz vrst ovac in koz

Pošiljke semena, oocitov ali zarodkov ovac in koz smejo vstopiti v Unijo samo, če so bili seme, oociti ali zarodki odvzeti živalim darovalkam, ki izpolnjujejo posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali iz dela 3 in poglavij I, II in III dela 5 Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/686.

POGLAVJE 5

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za zarodni material enoprstih kopitarjev

Člen 93

Obrat izvora enoprstih kopitarjev darovalcev

Pošiljke semena, oocitov in zarodkov enoprstih kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če so bili seme, oociti in zarodki odvzeti živalim darovalkam, ki prihajajo iz obratov, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 23.

Člen 94

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za živali darovalke iz vrst enoprstih kopitarjev

Pošiljke semena, oocitov ali zarodkov enoprstih kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če živali darovalke tega zarodnega materiala izpolnjujejo zahteve iz člena 24(1)(a)(ii) in (b)(ii), člena 24(6) te uredbe in dodatne posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali iz dela 4 Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/686.

POGLAVJE 6

Posebna pravila za zarodni material kopitarjev, namenjenih v zaprte obrate

Člen 95

Zarodni material, namenjen v zaprte obrate v Uniji

Pošiljke semena, oocitov in zarodkov goveda, prašičev, ovac, koz in enoprstih kopitarjev, odpremljene iz zaprtih obratov v tretjih državah ali na ozemljih s seznama v skladu s členom 29, smejo vstopiti v Unijo samo, če se odpremijo v zaprti obrat v Uniji, ki mora izpolnjevati naslednje zahteve:

(a)

pristojni organ namembne države članice je ocenil tveganja v zvezi z vstopom tega zarodnega materiala v Unijo;

(b)

živali darovalke tega zarodnega materiala izvirajo iz zaprtega obrata v tretji državi izvora, na njenem ozemlju ali območju, ki je uvrščeno na seznam zaprtih obratov v skladu s členom 29, iz katerih se lahko dovoli vstop kopitarjev v Unijo;

(c)

zarodni material je namenjen v zaprti obrat v Uniji, ki je odobren v skladu s členom 95 Uredbe (EU) 2016/429;

(d)

zarodni material se prepelje neposredno v zaprti obrat iz točke (c).

Člen 96

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali darovalk, ki se gojijo v zaprtem obratu

Pošiljke zarodnega materiala iz člena 95 smejo vstopiti v Unijo samo, če je bil zarodni material odvzet živalim darovalkam, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

ne prihajajo iz obrata in niso bile v stiku z živalmi iz obrata, ki se nahaja na območju z omejitvami, vzpostavljenem zaradi pojava bolezni kategorije A ali porajajoče se bolezni, pomembne za govedo, prašiče, ovce, koze ali enoprste kopitarje;

(b)

prihajajo iz obrata, v katerem v vsaj 30 dneh pred datumom odvzema semena ali oocitov ali zbiranja zarodkov ni bila prijavljena nobena od bolezni kategorije D, pomembnih za govedo, prašiče, ovce, koze ali enoprste kopitarje;

(c)

nahajale so se v enem samem zaprtem obratu izvora najmanj 30 dni pred datumom odvzema semena ali oocitov ali zbiranja zarodkov, namenjenih za vstop v Unijo, in v času tega odvzema ali zbiranja;

(d)

klinično jih je pregledal veterinar obrata, odgovoren za dejavnosti, ki se izvajajo v zaprtem obratu, in na dan odvzema semena ali jajčnih celic ali zbiranja zarodkov niso kazale simptomov bolezni.

(e)

kolikor je mogoče, se najmanj 30 dni pred datumom prvega odvzema semena ali oocitov ali zbiranja zarodkov, namenjenih za vstop v Unijo, in v času tega odvzema ali zbiranja niso uporabljale za naravni pripust;

(f)

živali darovalke so označene v skladu s členom 21.

Člen 97

Zahteve za zarodni material, pridobljen v zaprtih obratih

Pošiljke zarodnega materiala iz člena 95 smejo vstopiti v Unijo samo, če:

(a)

so označene v skladu z zahtevami glede informacij iz točke (a) člena 83;

(b)

se prevažajo v skladu s členoma 84 in 85.

NASLOV 2

ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA VALILNA JAJCA PERUTNINE IN PTIC V UJETNIŠTVU

POGLAVJE 1

Zahteve za zdravstveno varstvo živali za valilna jajca

Člen 98

Obdobje nastanitve

Pošiljke valilnih jajc smejo vstopiti v Unijo samo, če je izvorna jata valilnih jajc neposredno pred natovarjanjem valilnih jajc za odpremo v Unijo brez prekinitev izpolnjevala zahteve za obdobje nastanitve iz Priloge XXII, izvorna jata pa:

(a)

se je ves čas nahajala v tretji državi, na njenem ozemlju ali območju;

(b)

se je ves čas nahajala v obratu izvora, med tem časom pa v ta obrat pred natovarjanjem niso prišle nobene druge živali;

(c)

medtem ni bila v stiku s perutnino ali valilnimi jajci z nižjim zdravstvenim statusom, s pticami v ujetništvu ali divjimi pticami.

Člen 99

Ravnanje z valilnimi jajci med prevozom v Unijo

Pošiljke valilnih jajc smejo vstopiti v Unijo samo, če zarodni material iz pošiljke izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)

valilna jajca, namenjena za vstop v Unijo, od časa natovarjanja v obratu izvora za odpremo v Unijo do časa prispetja v Unijo niso prišla v stik s perutnino, pticami v ujetništvu ali valilnimi jajci, ki niso bila namenjena za vstop v Unijo ali katerih zdravstveni status je bil nižji;

(b)

valilna jajca med prevozom po cesti, morju ali zraku niso bila niti prepeljana skozi tretjo državo, njeno ozemlje ali območje, ki ni na seznamu za vstop določene vrste in kategorije valilnih jajc v Unijo, niti niso bila v taki tretji državi, na njenem ozemlju ali območju raztovorjena ali pretovorjena na drugo prevozno sredstvo.

Člen 100

Odstopanja in dodatne zahteve za pretovarjanje valilnih jajc v primeru incidenta na prevoznem sredstvu pri prevozu po vodi ali zraku

Z odstopanjem od točke (b) člena 99 smejo pošiljke valilnih jajc, ki so bile pretovorjene iz prevoznega sredstva odpreme na drugo prevozno sredstvo za nadaljnji prevoz v tretjo državo, na njeno ozemlje ali območje, ki ni na seznamu za vstop določene vrste in kategorije valilnih jajc v Unijo, vstopiti v Unijo samo, če je bil postopek pretovarjanja izveden zaradi tehnične težave ali drugega nepredvidenega zapleta, ki je med prevozom živali v Unijo po morju ali zraku povzročil logistične težave, da bi bil zaključen prevoz do vstopne točke v Unijo, in če:

(a)

je vstop valilnih jajc v Unijo dovolil pristojni organ namembne države članice in, če obstajajo, držav članic prehoda do prispetja živali na namembni kraj v Uniji;

(b)

je pretovarjanje nadzoroval uradni veterinar ali odgovorni carinski uradnik, ves čas postopka pa:

(i)

so bili uvedeni učinkoviti ukrepi za preprečevanje neposrednega ali posrednega stika valilnih jajc, namenjenih za vstop v Unijo, z drugimi valilnimi jajci ali živalmi;

(ii)

so bila valilna jajca za nadaljnji prevoz v Unijo čim hitreje pretovorjena neposredno na ladjo ali letalo, ki izpolnjuje zahteve iz člena 17, ne da bi zapustila območje pristanišča ali letališča;

(c)

valilna jajca spremlja deklaracija pristojnega organa tretje države ali ozemlja, kjer je bilo opravljeno pretovarjanje, s potrebnimi informacijami o postopku pretovarjanja in potrdilom, da so bili uvedeni ustrezni ukrepi za izpolnjevanje zahtev iz točke (b).

Člen 101

Prevoz valilnih jajc s plovilom

1.   Pošiljke valilnih jajc, ki se prevažajo z ladjo, tudi samo del poti, smejo vstopiti v Unijo samo, če zarodni material iz pošiljke izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)

valilna jajca:

(i)

so ves čas prevoza ostala na krovu plovila;

(ii)

medtem ko so bila na krovu plovila, niso bila v stiku s pticami ali drugimi valilnimi jajci z nižjim zdravstvenim statusom;

(b)

valilna jajca, prepeljana v skladu s točko (a), spremlja deklaracija, v kateri so naslednji podatki:

(i)

pristanišče odhoda v tretji državi izvora, na njenem ozemlju ali območju;

(ii)

pristanišče prihoda v Unijo;

(iii)

navedba pristanišča postanka, če je ladja pristala v pristaniščih zunaj tretje države izvora pošiljke, njenega ozemlja ali območja;

(iv)

navedba, da so valilna jajca med prevozom izpolnjevala zahteve iz točke (a) ter točk (i), (ii) in (iii) te točke.

2.   Izvajalec dejavnosti, odgovoren za pošiljko valilnih jajc, zagotovi, da je deklaracija iz odstavka 1 priložena veterinarskemu spričevalu in da jo je v pristanišču prihoda na dan prihoda podpisal kapitan plovila.

Člen 102

Preventivni ukrepi za prevozna sredstva in zabojnike za valilna jajca

Pošiljke valilnih jajc smejo vstopiti v Unijo samo, če zarodni material iz pošiljke izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)

valilna jajca so bila prepeljana v vozilih, ki:

(i)

so konstruirana tako, da jajca ne morejo pasti iz njih;

(ii)

so konstruirana tako, da omogočajo čiščenje in razkuževanje;

(iii)

neposredno pred vsakim natovarjanjem valilnih jajc, namenjenih za vstop v Unijo, so bila očiščena in razkužena z razkužilom, ki ga je odobril pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora, ter so bila osušena ali so se posušila;

(b)

valilna jajca so bila prepeljana v zabojnikih, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(i)

zahteve iz točke (a);

(ii)

vsebujejo le valilna jajca iste vrste, kategorije in tipa, ki prihajajo iz istega obrata;

(iii)

so bili zaprti po navodilih pristojnega organa tretje države ali ozemlja izvora, da bi preprečili kakršno koli možnost zamenjave vsebine;

(iv)

bili so:

pred natovarjanjem očiščeni in razkuženi po navodilih pristojnega organa tretje države ali ozemlja izvora

ali

so namenjeni za enkratno uporabo, čisti in se uporabljajo prvič;

(v)

na njih so navedene informacije za določeno vrsto in kategorijo valilnih jajc iz Priloge XVI.

Člen 103

Premiki valilnih jajc in ravnanje z njimi po vstopu

Po vstopu v Unijo izvajalci dejavnosti vključno s prevozniki zagotovijo, da pošiljke valilnih jajc izpolnjujejo naslednji zahtevi:

(a)

prepeljejo se neposredno s točke vstopa na namembni kraj v Uniji;

(b)

izpolnjujejo zahteve za premike v Uniji in za ravnanje z njimi po vstopu v Unijo za določeno vrsto in kategorijo valilnih jajc v skladu s poglavjema 5 in 7 tega naslova.

POGLAVJE 2

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za valilna jajca perutnine

Člen 104

Valilna jajca, ki izvirajo iz perutnine, uvožene v tretjo državo izvora, njeno ozemlje ali območje

Pošiljke valilnih jajc perutnine, ki izvirajo iz jat, ki so bile uvožene v tretjo državo izvora, njeno ozemlje ali območje iz druge tretje države, z njenega ozemlja ali območja, smejo vstopiti v Unijo samo, če je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora valilnih jajc zagotovil jamstva, da:

(a)

so bile izvorne jate valilnih jajc uvožene iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki je na seznamu za vstop v Unijo za take jate;

(b)

je uvoz izvornih jat valilnih jajc v to tretjo državo, na njeno ozemlje ali območje potekal v skladu z zahtevami za zdravstveno varstvo živali, ki so vsaj tako stroge, kot če bi jate vstopale neposredno v Unijo.

Člen 105

Tretja država izvora valilnih jajc, njeno ozemlje ali območje

Pošiljke valilnih jajc smejo vstopiti v Unijo samo, če izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)

ima vzpostavljen program spremljanja bolezni za visokopatogeno aviarno influenco vsaj šest mesecev pred datumom odpreme pošiljke v Unijo in ta program spremljanja izpolnjuje zahteve iz:

(i)

Priloge II k tej uredbi

ali

(ii)

ustreznega poglavja Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE);

(b)

šteje se, da je brez visokopatogene aviarne influence v skladu s členom 38;

(c)

če izvaja cepljenje proti visokopatogeni aviarni influenci, je pristojni organ te tretje države ali ozemlja izvora zagotovil jamstva, da:

(i)

program cepljenja izpolnjuje zahteve iz Priloge XIII;

(ii)

program spremljanja iz točke (a) tega člena poleg zahtev iz Priloge II izpolnjuje tudi zahteve iz točke 2 Priloge XIII;

(iii)

se je zavezal, da bo Komisijo obvestil o kakršni koli spremembi programa cepljenja v tretji državi, na njenem ozemlju ali območju;

(d)

za katero velja naslednje:

(i)

v primeru valilnih jajc perutnine razen tekačev se šteje, da je brez okužbe z virusom atipične kokošje kuge v skladu s členom 39;

(ii)

v primeru valilnih jajc tekačev:

se šteje, da je brez okužbe z virusom atipične kokošje kuge v skladu s členom 39

ali

se sicer ne šteje, da je brez okužbe z virusom atipične kokošje kuge v skladu s členom 39, vendar je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora zagotovil jamstva v zvezi z izpolnjevanjem zahtev za okužbo z virusom atipične kokošje kuge glede osamitve, spremljanja in testiranja v skladu s Prilogo XIV;

(e)

če se izvaja cepljenje proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge, je pristojni organ tretje države ali ozemlja zagotovil jamstva, da:

(i)

uporabljeno cepivo izpolnjuje splošna in posebna merila za cepiva proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge iz točke 1 Priloge XV,

ali

(ii)

uporabljeno cepivo izpolnjuje splošna merila za cepiva proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge iz točke 1 Priloge XV, perutnina pa izpolnjuje zahteve iz točke 2 Priloge XV za zdravstveno varstvo živali za perutnino in valilna jajca, ki izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, če cepivo proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge ne izpolnjuje posebnih meril iz točke 1 Priloge XV;

(f)

zavezala se je, da bo po kakršnem koli izbruhu visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge Komisiji poslala naslednje informacije:

(i)

informacije o stanju glede bolezni v 24 urah po potrditvi prvotnega izbruha visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge;

(ii)

redna obvestila o stanju bolezni;

(g)

zavezala se je, da bo izolate virusa iz prvotnih izbruhov visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge poslala referenčnemu laboratoriju Evropske unije za aviarno influenco in atipično kokošjo kugo.

Člen 106

Obrat izvora valilnih jajc

Pošiljke valilnih jajc perutnine smejo vstopiti v Unijo samo, če jajca izvirajo iz:

(a)

valilnic, ki jih je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora odobril v skladu z zahtevami, ki so najmanj enako stroge kot zahteve iz člena 7 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035; ter

(i)

zanje odobritev ni bila začasno preklicana ali odvzeta;

(ii)

v krogu s polmerom 10 km okrog teh valilnic, po potrebi vključno z ozemljem sosednje države, vsaj zadnjih 30 dni pred datumom natovarjanja valilnih jajc za odpremo v Unijo ni bilo izbruha visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge;

(iii)

imajo edinstveno številko odobritve, ki jim jo je dodelil pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora;

(b)

jat, gojenih v obratih, ki jih je pristojni organ tretje države ali ozemlja odobril v skladu z zahtevami, ki so najmanj enako stroge kot zahteve iz člena 8 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, in

(i)

zanje odobritev ni bila začasno preklicana ali odvzeta;

(ii)

v krogu s polmerom 10 km okrog teh obratov, po potrebi vključno z ozemljem sosednje države, vsaj zadnjih 30 dni pred datumom zbiranja valilnih jajc za odpremo v Unijo ni bilo izbruha visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge;

(iii)

v njih vsaj zadnjih 21 dni pred datumom zbiranja jajc za odpremo v Unijo ni bil sporočen noben potrjen primer okužbe z virusi nizkopatogene aviarne influence;

Člen 107

Izvorna jata valilnih jajc

Pošiljke valilnih jajc perutnine smejo vstopiti v Unijo samo, če jajca izvirajo iz jat, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

če so bile cepljene proti visokopatogeni aviarni influenci, je tretja država ali ozemlje izvora zagotovila jamstvo, da so glede programov cepljenja in dodatnega spremljanja izpolnjene minimalne zahteve iz Priloge XIII;

(b)

če so bile cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge:

(i)

je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora zagotovil jamstva, da uporabljeno cepivo izpolnjuje:

splošna in posebna merila za cepiva proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge iz točke 1 Priloge XV ali

splošna merila za priznana cepiva proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge iz točke 1 Priloge XV, perutnina in valilna jajca, iz katerih so se izlegli enodnevni piščanci, pa izpolnjujejo zahteve za zdravstveno varstvo živali iz točke 2 Priloge XV za perutnino in valilna jajca, ki izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, če cepivo proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge ne izpolnjuje posebnih meril iz točke 1 Priloge XV;

(ii)

za vsako pošiljko morajo biti na razpolago informacije iz točke 4 Priloge XV;

(c)

zanje se je izvajal program spremljanja bolezni, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge II k Delegirani uredbi (EU) 2019/2035, in je bilo ugotovljeno, da niso okužene, oziroma ni bilo razlogov za sum okužbe z naslednjimi povzročitelji:

(i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum in Mycoplasma gallisepticum pri Gallus gallus;

(ii)

Salmonella arizonae (serološka skupina O:18(k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis in Mycoplasma gallisepticum pri Meleagris gallopavo;

(iii)

Salmonella pullorum in Salmonella gallinarum pri Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

(d)

gojene so bile v obratih, v katerih so bili v primeru potrditve okužbe s Salmonella Pullorum, S. Gallinarum in S. arizonae v zadnjih 12 mesecih pred datumom zbiranja jajc za odpremo v Unijo izvedeni naslednji ukrepi:

(i)

okužena jata je bila zaklana ali usmrčena in uničena;

(ii)

po zakolu ali usmrtitvi okužene jate iz točke (i) je bil obrat očiščen in razkužen;

(iii)

po čiščenju in razkuževanju iz točke (ii) sta bila pri vseh jatah v obratu v skladu s programom spremljanja bolezni iz točke (c) opravljena dva testa za okužbo s Salmonella Pullorum, S. Gallinarum in S. arizonae, med katerima je preteklo najmanj 21 dni, rezultat pa je bil pri obeh testih negativen;

(e)

gojene so bile v obratih, v katerih so bili v primeru potrditve okužbe z aviarno mikoplazmozo (Mycoplasma gallisepticum in M. meleagridis) v zadnjih 12 mesecih pred datumom zbiranja jajc za odpremo v Unijo izvedeni naslednji ukrepi:

bodisi

(i)

pri okuženi jati sta bila za celotno jato opravljena dva testa za aviarno mikoplazmozo (Mycoplasma gallisepticum in M. meleagridis) v skladu s programom spremljanja bolezni iz točke (c), med katerima je preteklo najmanj 60 dni, rezultat pa je bil pri obeh testih negativen;

ali

(ii)

okužena jata je bila zaklana ali usmrčena in uničena, obrat je bil očiščen in razkužen, po čiščenju in razkuževanju pa sta bila pri vseh jatah v obratu opravljena dva testa za aviarno mikoplazmozo (Mycoplasma gallisepticum in M. meleagridis) v skladu s programom spremljanja bolezni iz točke (c), med katerima je preteklo najmanj 21 dni, rezultat pa je bil pri obeh testih negativen;

(f)

pri njih je bil opravljen klinični pregled, ki ga je izvedel uradni veterinar v tretji državi izvora, na njenem ozemlju ali območju največ 24 ur pred natovarjanjem pošiljke valilnih jajc za odpremo v Unijo, da bi odkril znake, značilne za pojav bolezni, vključno z ustreznimi boleznimi s seznama iz Priloge I ali porajajočimi se boleznimi, ter niso pokazale simptomov bolezni ali razlogov za sum na prisotnost katere od teh bolezni.

Člen 108

Valilna jajca v pošiljki

Pošiljke valilnih jajc perutnine smejo vstopiti v Unijo samo, če izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

če so bila valilna jajca cepljena proti visokopatogeni aviarni influenci, je tretja država ali ozemlje izvora zagotovila jamstvo, da so glede programov cepljenja in dodatnega spremljanja izpolnjene minimalne zahteve iz Priloge XIII;

(b)

če so bila valilna jajca cepljena proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge:

(i)

je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora zagotovil jamstva, da uporabljeno cepivo izpolnjuje splošna in posebna merila za cepiva proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge, določena v točki 1 Priloge XV;

(ii)

za pošiljko morajo biti na razpolago informacije iz točke 4 Priloge XV;

(c)

valilna jajca morajo biti označena:

(i)

z barvnim črnilom;

(ii)

če gre za valilna jajca perutnine razen tekačev, z žigom, v katerem je navedena edinstvena številka odobritve obrata izvora iz člena 106;

(iii)

če gre za valilna jajca tekačev, z žigom, v katerem je navedena koda ISO tretje države ali ozemlja izvora in edinstvena številka odobritve obrata izvora iz člena 106;

(d)

valilna jajca so bila razkužena po navodilih pristojnega organa tretje države ali ozemlja izvora.

Člen 109

Vstop valilnih jajc v države članice s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge brez cepljenja

Pošiljke valilnih jajc, namenjene v države članice s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge, smejo vstopiti v Unijo samo, če:

(a)

niso bile cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge;

(b)

izvirajo iz jat, ki izpolnjujejo zahteve iz ene od naslednjih točk:

(i)

niso bile cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge;

ali

(ii)

bile so cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge z inaktiviranim cepivom

ali

(iii)

bile so cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge z živim cepivom najmanj 60 dni pred datumom zbiranja jajc.

POGLAVJE 3

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za pošiljke manj kot 20 valilnih jajc perutnine razen tekačev

Člen 110

Odstopanje in posebne zahteve za pošiljke manj kot 20 valilnih jajc perutnine razen tekačev

Z odstopanjem od členov 101, 102, 106, 107 in 108 pošiljke, ki vsebujejo manj kot 20 valilnih jajc perutnine razen tekačev, smejo vstopiti v Unijo, če izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

prihajajo iz obratov:

(i)

ki so registrirani s strani pristojnega organa tretje države ali ozemlja izvora;

(ii)

v katerih vsaj zadnjih 21 dni pred datumom zbiranja valilnih jajc ni bil prijavljen noben potrjen primer okužbe z virusi nizkopatogene aviarne influence;

(iii)

v krogu s polmerom 10 km okrog teh obratov, po potrebi vključno z ozemljem sosednje države, vsaj zadnjih 30 dni pred datumom zbiranja valilnih jajc ni bilo izbruha visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge;

(b)

v zvezi s cepljenjem proti visokopatogeni aviarni influenci:

(i)

valilna jajca niso bila cepljena proti visokopatogeni aviarni influenci;

(ii)

če so bile izvorne jate cepljene proti visokopatogeni aviarni influenci, je tretja država ali ozemlje izvora zagotovila jamstva, da so glede programov cepljenja in dodatnega spremljanja izpolnjene minimalne zahteve iz Priloge XIII;

(c)

glede cepljenja proti virusu atipične kokošje kuge: valilna jajca niso bila cepljena proti virusu atipične kokošje kuge, če pa je bila izvorna jata cepljena proti virusu atipične kokošje kuge

(i)

je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora zagotovil jamstva, da uporabljeno cepivo izpolnjuje:

splošna in posebna merila za cepiva proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge iz točke 1 Priloge XV

ali

splošna merila za priznana cepiva proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge iz točke 1 Priloge XV in valilna jajca izpolnjujejo zahteve za zdravstveno varstvo živali iz točke 2 Priloge XV za perutnino in valilna jajca, ki izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, če cepivo proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge ne izpolnjuje posebnih meril iz točke 1 Priloge XV;

(ii)

za pošiljko morajo biti na razpolago informacije iz točke 4 Priloge XV;

(d)

prihajajo iz jat, pri katerih je bil opravljen klinični pregled, ki ga je izvedel uradni veterinar v tretji državi izvora, na njenem ozemlju ali območju največ 24 ur pred natovarjanjem pošiljk valilnih jajc za odpremo v Unijo, da bi odkril znake, značilne za pojav bolezni, vključno z ustreznimi boleznimi s seznama iz Priloge I ali porajajočimi se boleznimi, jate pa niso pokazale simptomov bolezni ali razlogov za sum na prisotnost katere od teh bolezni;

(e)

prihajajo iz jat:

(i)

ki so bile v obratu izvora osamljene najmanj 21 dni pred zbiranjem jajc;

(ii)

pri katerih je bilo s testi, izvedenimi v skladu z zahtevami za testiranje pošiljk manj kot 20 glav perutnine razen tekačev in manj kot 20 njihovih valilnih jajc iz Priloge XVII pred vstopom v Unijo, ugotovljeno, da niso okužene, ali da ni razlogov za sum okužbe z naslednjimi povzročitelji:

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum in Mycoplasma gallisepticum pri Gallus gallus,

Salmonella arizonae (serološka skupina O:18(k)), Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis in Mycoplasma gallisepticum pri Meleagris gallopavo,

Salmonella Pullorum in Salmonella Gallinarum pri Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

POGLAVJE 4

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za jajca, prosta specificiranih patogenov

Člen 111

Odstopanje in posebne zahteve za jajca, prosta specificiranih patogenov

Z odstopanjem od zahtev za obdobje nastanitve iz člena 98, posebnih zahtev za zdravstveno varstvo živali iz členov 105 do 110 in členov 112 do 114 smejo pošiljke jajc, prostih specificiranih patogenov, ki ne izpolnjujejo zahtev za zdravstveno varstvo živali iz navedenih določb, vstopiti v Unijo, če valilna jajca namesto tega izpolnjujejo naslednje zahteve za zdravstveno varstvo živali:

(a)

izvirajo iz jat perutnine, ki:

(i)

so brez specificiranih patogenov v skladu z opisom v Evropski farmakopeji, rezultati vseh testiranj in kliničnih pregledov, potrebnih za ta posebni status, pa so bili ugodni, vključno z negativnimi rezultati testiranj za visokopatogeno aviarno influenco, okužbo z virusom atipične kokošje kuge in okužbo z virusi nizkopatogene aviarne influence, ki so bila izvedena največ 30 dni pred datumom zbiranja jajc za odpremo v Unijo;

(ii)

so bile vsaj enkrat na teden klinično pregledane, kot je opisano v Evropski farmakopeji, in pri njih niso bili ugotovljeni simptomi bolezni ali razlogi za sum na prisotnost katere od bolezni;

(iii)

so se najmanj 6 tednov pred datumom zbiranja jajc za odpremo v Unijo gojile v obratih, ki izpolnjujejo pogoje, opisane v Evropski farmakopeji;

(iv)

najmanj šest tednov pred datumom zbiranja jajc za odpremo v Unijo niso bile v stiku s perutnino, ki ne izpolnjuje zahtev iz tega člena, ali divjimi pticami;

(b)

označena so z barvnim črnilom z žigom, v katerem je navedena koda ISO tretje države ali ozemlja izvora in edinstvena številka odobritve obrata izvora;

(c)

bila so razkužena po navodilih pristojnega organa tretje države ali ozemlja izvora.

POGLAVJE 5

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za premike valilnih jajc perutnine in perutnine, ki se izleže iz teh jajc, ter ravnanje z njimi po vstopu v Unijo

Člen 112

Obveznosti izvajalcev dejavnosti v zvezi z ravnanjem z valilnimi jajci in perutnino, ki se izleže iz teh jajc, po njihovem vstopu v Unijo

1.   Izvajalci dejavnosti v namembnem obratu namestijo valilna jajca perutnine, ki so vstopila v Unijo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja:

(a)

v inkubatorje in valilnice, ki so ločeni od drugih valilnih jajc,

ali

(b)

v inkubatorje in valilnice, v katerih se že nahajajo druga valilna jajca.

2.   Izvajalci dejavnosti iz odstavka 1 zagotovijo, da matična perutnina in proizvodna perutnina, ki se je izvalila iz valilnih jajc iz navedenega odstavka, ostane neprekinjeno:

(a)

v valilnici najmanj tri tedne od datuma izvalitve

ali

(b)

v obratih, v katere je bila perutnina poslana po izvalitvi, v isti ali drugi državi članici najmanj tri tedne od datuma izvalitve.

3.   Izvajalci dejavnosti imajo perutnino, ki se je izvalila iz valilnih jajc, ki so vstopila v Unijo, med obdobji iz odstavka 2 nastanjeno ločeno od drugih jat perutnine.

4.   Če je matična perutnina in proizvodna perutnina, ki se je izvalila iz valilnih jajc, ki so vstopila v Unijo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, prišla v objekte ali ograjene prostore, v katerih se nahaja druga perutnina, začnejo roki iz odstavka 2 teči na datum prihoda zadnje ptice, do poteka teh rokov pa se nobena perutnina ne premesti iz teh objektov ali ograjenih prostorov.

5.   Če se valilna jajca perutnine, ki so prišla v Unijo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, namestijo v inkubatorje in valilnice, v katerih se že nahajajo druga valilna jajca:

(a)

se določbe odstavkov 2 do 4 uporabljajo za vso perutnino, ki se je izvalila iz valilnih jajc v istem inkubatorju in valilnici kot valilna jajca, ki so vstopila v Unijo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja;

(b)

zadevni roki iz odstavka 2 začnejo teči z datumom izvalitve zadnjega valilnega jajca, ki je vstopilo v Unijo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja.

Člen 113

Vzorčenje in testiranje po vstopu v Unijo

Pristojni organ namembne države članice zagotovi, da pri matični perutnini in proizvodni perutnini, ki se je izlegla iz valilnih jajc, ki so vstopila v Unijo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, uradni veterinar namembnega obrata najpozneje na datum poteka zadevnih rokov iz člena 112(2) opravi klinični pregled, po potrebi pa se pri njih opravi vzorčenje za testiranje z namenom spremljanja njihovega zdravstvenega stanja.

Člen 114

Obveznost pristojnih organov glede vzorčenja in testiranja tekačev, ki so se izvalili iz valilnih jajc, ki izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki ni brez okužbe z virusom atipične kokošje kuge

Pristojni organ namembne države članice glede tekačev, ki so se izvalili iz valilnih jajc, ki so vstopila v Unijo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki ni brez okužbe z virusom atipične kokošje kuge, v obdobjih iz člena 112(2) zagotovi naslednje:

(a)

da se pri njih opravi test odkrivanja virusa za okužbo z virusom atipične kokošje kuge, ki ga izvede pristojni organ na kloakalnem brisu ali vzorcu iztrebkov vsakega tekača;

(b)

da se pri tekačih, namenjenih v države članice s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge brez cepljenja, poleg zahtev iz točke (a) opravi serološki test za okužbo z virusom atipične kokošje kuge, ki ga izvede pristojni organ pri vsakem tekaču;

(c)

pri vseh tekačih je rezultat testiranja iz točk (a) in (b) negativen, preden se izpustijo iz osamitve.

POGLAVJE 6

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za valilna jajc ptic v ujetništvu

Člen 115

Valilna jajca v pošiljki

Pošiljke valilnih jajc ptic v ujetništvu smejo vstopiti v Unijo samo, če so bile pridobljene od ptic v ujetništvu, ki izpolnjujejo zahteve za vstop v Unijo iz členov 55 do 58.

POGLAVJE 7

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za premike valilnih jajc ptic v ujetništvu in ptic v ujetništvu, ki se izvalijo iz teh jajc, ter ravnanje z njimi po vstopu v Unijo

Člen 116

Ravnanje z valilnimi jajci ptic v ujetništvu in pticami v ujetništvu, ki se izvalijo iz teh valilnih jajc, po njihovem vstopu v Unijo

Izvajalci dejavnosti v namembnem obratu:

(a)

namestijo valilna jajca ptic v ujetništvu, ki so prišla v Unijo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, v inkubatorje in valilnice, ki so ločeni od drugih valilnih jajc;

(b)

poskrbijo, da so ptice v ujetništvu, ki se izvalijo iz valilnih jajc ptic v ujetništvu iz člena 115, nameščene v odobrenem karantenskem obratu v skladu z zahtevami iz členov 59 do 61.

NASLOV 3

ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA ZARODNI MATERIAL ŽIVALI, KI NISO KOPITARJI, RAZEN VALILNIH JAJC PERUTNINE IN PTIC V UJETNIŠTVU, NAMENJEN V ZAPRTE OBRATE

Člen 117

Zahteve za vstop pošiljk zarodnega materiala živali, ki niso navedene v členu 1(4)(a) in (b), odpremljenih iz zaprtih obratov, v Unijo

Pošiljke semena, oocitov in zarodkov živali, ki niso navedene v členu 1(4)(a) in (b), odpremljene iz zaprtih obratov s seznama v skladu s členom 29, smejo vstopiti v Unijo samo, če so odpremljene v zaprti obrat, ki se nahaja v Uniji, in če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

pristojni organ namembne države članice je opravil oceno tveganja za zdravje živali, ki ga vstop tega zarodnega materiala lahko predstavlja za Unijo;

(b)

živali darovalke tega zarodnega materiala izvirajo iz tretje države, z ozemlja ali območja, s katerega je dovoljen vstop določene vrste in kategorije živali v Unijo;

(c)

živali darovalke tega zarodnega materiala izvirajo iz zaprtega obrata v tretji državi, na ozemlju ali območju izvora, ki je uvrščeno na seznam zaprtih obratov v skladu s členom 29, iz katerih se lahko dovoli vstop živali določene vrste v Unijo;

(d)

zarodni material je namenjen v zaprti obrat v Uniji, ki je odobren v skladu s členom 95 Uredbe (EU) 2016/429;

(e)

zarodni material se prepelje neposredno v zaprti obrat iz točke (d).

Člen 118

Posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali za živali darovalke

Pošiljke semena, oocitov in zarodkov iz člena 117 smejo vstopiti v Unijo samo, če so bili seme, oociti in zarodki odvzeti živalim darovalkam, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

ne prihajajo iz obrata in niso bile v stiku z živalmi iz obrata, ki se nahaja na območju z omejitvami, vzpostavljenem zaradi pojava bolezni kategorije A ali porajajoče se bolezni, pomembne za vrste navedenih gojenih kopenskih živali;

(b)

prihajajo iz obrata, v katerem najmanj zadnjih 30 dni ni bila prijavljena nobena bolezen kategorije D, pomembna za vrste navedenih gojenih kopenskih živali;

(c)

nahajale so se v enem samem zaprtem obratu izvora najmanj zadnjih 30 dni pred datumom odvzema semena ali oocitov ali zbiranja zarodkov, namenjenih za vstop v Unijo;

(d)

klinično jih je pregledal veterinar obrata, odgovoren za dejavnosti, ki se izvajajo v zaprtem obratu, in na dan odvzema semena ali jajčnih celic ali zbiranja zarodkov niso kazale simptomov bolezni.

(e)

kolikor je mogoče, niso bile uporabljene za naravni pripust vsaj 30 dni pred datumom prvega odvzema semena ali oocitov ali zbiranja zarodkov, namenjenih za vstop v Unijo, in v obdobju takega odvzema ali zbiranja;

(f)

identificirane in registrirane so v skladu s pravili navedenega zaprtega obrata.

Člen 119

Zahteve za zarodni material

Pošiljke semena, oocitov in zarodkov iz člena 117 smejo vstopiti v Unijo samo, če izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

označene so tako, da je mogoče brez težav ugotoviti naslednje podatke:

(i)

datum odvzema oziroma zbiranja ali pridobivanja navedenega zarodnega materiala;

(ii)

vrsta in po potrebi podvrsta ter identifikacija živali darovalk;

(iii)

edinstvena številka odobritve zaprtega obrata, ki vključuje oznako ISO 3166-1 alfa-2 države, v kateri se izda odobritev;

(iv)

vse druge ustrezne informacije;

(b)

prevažajo se v zabojniku:

(i)

ki ga je pred odpremo iz zaprtega obrata zapečatil in oštevilčil veterinar obrata, ki je odgovoren za dejavnosti zaprtega obrata;

(ii)

je bil pred uporabo očiščen in razkužen ali steriliziran ali pa je zabojnik za enkratno uporabo;

(iii)

je napolnjen s sredstvom za zamrzovanje, ki predhodno ni bilo uporabljeno za druge proizvode.

DEL IV

ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA VSTOP PROIZVODOV ŽIVALSKEGA IZVORA IZ ČLENOV 3 IN 5 V UNIJO

NASLOV 1

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA VSTOP PROIZVODOV ŽIVALSKEGA IZVORA V UNIJO

Člen 120

Časovne omejitve datuma proizvodnje

Pošiljke proizvodov živalskega izvora smejo vstopiti v Unijo samo, če proizvodi iz pošiljke niso bili pridobljeni v obdobju:

(a)

v katerem je Unija sprejela omejitvene ukrepe za zdravstveno varstvo živali za vstop takih proizvodov iz tretje države izvora, z njenega ozemlja ali območja;

(b)

v katerem je bilo dovoljenje za vstop takih proizvodov v Unijo iz tretje države izvora, z njenega ozemlja ali območja začasno preklicano.

Člen 121

Zahteve za obdelavo proizvodov živalskega izvora

1.   Pošiljke proizvodov živalskega izvora, ki niso sveži ali surovi, smejo vstopiti v Unijo samo, če so bili proizvodi iz pošiljke obdelani v skladu z naslovi 3 do 6 tega dela.

Za obdelavo iz prvega pododstavka morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

Unija jo je posebej uvrstila na seznam za zadevno tretjo državo izvora, njeno ozemlje ali območje in za zadevno vrsto izvora proizvoda živalskega izvora;

(b)

uporablja se v tretji državi, na njenem ozemlju ali območju, ki ga je Unija uvrstila na seznam za vstop določene vrste in kategorije proizvodov živalskega izvora;

(c)

uporablja se v skladu z zahtevami za:

(i)

obdelave za zmanjšanje tveganja za mesne proizvode iz Priloge XXVI;

(ii)

obdelave za zmanjšanje tveganja za mlečne proizvode iz Priloge XXVII;

(iii)

obdelave za zmanjšanje tveganja za jajčne proizvode iz Priloge XXVIII.

2.   Po zaključeni obdelavi iz odstavka 1 je treba s proizvodi živalskega izvora do pakiranja ravnati tako, da se prepreči navzkrižna kontaminacija, ki bi lahko povzročila tveganje za zdravje živali.

Člen 122

Zahteve glede prevoznih sredstev za proizvode živalskega izvora

Pošiljke proizvodov živalskega izvora smejo vstopiti v Unijo samo, če so se prevažale v prevoznih sredstvih, ki so bila zasnovana, konstruirana in vzdrževana tako, da zdravstveni status proizvodov živalskega izvora med prevozom iz kraja izvora v Unijo ni bil ogrožen.

Člen 123

Odprema proizvodov živalskega izvora v Unijo

Pošiljke proizvodov živalskega izvora smejo vstopiti v Unijo samo, če so bile odpremljene na namembni kraj v Unijo tako, da so bile ločene od živali in proizvodov živalskega izvora, ki ne izpolnjujejo ustreznih zahtev za zdravstveno varstvo živali za vstop v Unijo, določenih v tej uredbi.

NASLOV 2

ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA VSTOP SVEŽEGA MESA V UNIJO

POGLAVJE 1

Splošne zahteve za zdravstveno varstvo živali za sveže meso

Člen 124

Odprema gojenih živali, iz katerih izvira sveže meso, v klavnico

Pošiljke svežega mesa gojenih živali, razen tistih, ki se gojijo kot gojena divjad, ki je bila usmrčena na kraju samem, smejo vstopiti v Unijo samo, če je bilo sveže meso iz pošiljke pridobljeno iz gojenih živali, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

obrat izvora živali se nahaja:

(i)

v isti tretji državi, na njenem ozemlju ali območju kot klavnica, v kateri je bilo pridobljeno sveže meso,

ali

(ii)

v tretji državi, na njenem ozemlju ali območju, s katerega je v času odpreme živali v klavnico sveže meso zadevne vrste živali smelo vstopati v Unijo.

(b)

gojene živali so bile odpremljene v klavnico neposredno iz svojega obrata izvora;

(c)

gojene živali med prevozom v klavnico iz točke (a):

(i)

niso potovale skozi tretjo državo, njeno ozemlje ali območje, ki ni uvrščeno na seznam za vstop določene vrste in kategorije svežega mesa v Unijo;

(ii)

niso bile v stiku z živalmi z nižjim zdravstvenim statusom;

(d)

prevozna sredstva in zabojniki za prevoz gojenih živali v klavnico iz točke (a) izpolnjujejo zahteve iz členov 17 in 18.

Člen 125

Odprema trupov divjih živali ali živali, gojenih kot gojena divjad, ki so bile usmrčene na kraju samem

Pošiljke svežega mesa divjih živali ali živali, ki se gojijo kot gojena divjad, ki je bila usmrčena na kraju samem, smejo vstopiti v Unijo samo, če je bilo sveže meso iz pošiljke pridobljeno iz trupov, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

trupi so bili odpremljeni s kraja usmrtitve neposredno v obrat za predelavo divjadi, ki se nahaja v isti tretji državi, na ozemlju ali območju s seznama;

(b)

trupi med prevozom v obrat za predelavo divjadi iz točke (a):

(i)

niso potovali skozi tretjo državo, njeno ozemlje ali območje, ki ni uvrščeno na seznam za vstop določene vrste in kategorije svežega mesa v Unijo;

(ii)

niso bili v stiku z živalmi ali trupi z nižjim zdravstvenim statusom;

(c)

trupi so bili prepeljani v obrat za predelavo divjadi iz točke (a) v prevoznih sredstvih in zabojnikih, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(i)

pred natovarjanjem trupov za odpremo v Unijo so bili očiščeni in razkuženi z razkužilom, ki ga je odobril pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora;

(ii)

konstruirani so tako, da med prevozom ni bil ogrožen zdravstveni status trupov.

Člen 126

Pregledi pred smrtjo in po smrti

Pošiljke svežega mesa gojenih in divjih živali smejo vstopiti v Unijo samo, če je bilo sveže meso iz pošiljke pridobljeno iz živali, pri katerih so bili opravljeni naslednji pregledi:

(a)

če gre za gojene živali:

(i)

pregled pred smrtjo največ 24 ur pred zakolom;

(ii)

pregled po smrti takoj po usmrtitvi ali zakolu;

(b)

če gre za divje živali: pregled po smrti takoj po usmrtitvi.

Preglede iz prvega odstavka opravi uradni veterinar v tretji državi izvora, na njenem ozemlju ali območju, da izključi prisotnost zadevnih bolezni iz Priloge I in porajajočih se bolezni.

Člen 127

Ravnanje z gojenimi živalmi izvora svežega mesa med usmrtitvijo ali zakolom

Pošiljke svežega mesa smejo vstopiti v Unijo samo, če sveže meso iz pošiljke izvira iz živali, ki med usmrtitvijo ali zakolom niso bile v stiku z živalmi z nižjim zdravstvenim statusom.

Člen 128

Ravnanje s svežim mesom in njegova priprava v obratu izvora svežega mesa

Pošiljke svežega mesa morajo biti strogo ločene od svežega mesa, ki ne izpolnjuje ustreznih zahtev za zdravstveno varstvo živali za vstop svežega mesa v Unijo iz členov 124 do 146 skozi vse operacije zakola in rezanja ter:

(a)

dokler ni pakirano za nadaljnje shranjevanje ali odpremo v Unijo

ali

(b)

če gre za nepakirano sveže meso, do prispetja v Unijo.

POGLAVJE 2

Zahteve za zdravstveno varstvo živali za sveže meso kopitarjev

ODDELEK 1

ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA SVEŽE MESO GOJENIH IN DIVJIH KOPITARJEV

Člen 129

Vrsta živali izvora svežega mesa kopitarjev

Pošiljke svežega mesa kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če sveže meso iz pošiljke izvira iz naslednjih vrst:

(a)

v primeru gojenih kopitarjev iz vseh vrst kopitarjev;

(b)

v primeru divjih kopitarjev in kopitarjev, ki se gojijo kot gojena divjad, vseh vrst kopitarjev razen goveda, ovac, koz in domačih prašičjih pasem.

Člen 130

Prepoved vstopa sveže krvi

Pošiljke sveže krvi kopitarjev za prehrano ljudi ne smejo vstopiti v Unijo.

ODDELEK 2

ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA SVEŽE MESO GOJENIH KOPITARJEV

Člen 131

Obdobje nastanitve pred zakolom ali usmrtitvijo gojenih kopitarjev izvora svežega mesa

1.   Za gojene kopitarje izvora svežega mesa, namenjene za vstop v Unijo, se ne zahteva izpolnjevanje zahteve za obdobje nastanitve pred datumom zakola ali usmrtitve, če so prišli v tretjo državo, na njeno ozemlje ali območje iz:

(a)

druge tretje države, z ozemlja ali območja, ki je na seznamu za vstop svežega mesa iste vrste kopitarjev v Unijo, kopitarji pa so se tam nahajali najmanj tri mesece pred zakolom,

ali

(b)

države članice.

2.   Gojeni kopitarji izvora svežega mesa, namenjeni za vstop v Unijo, ki ne spadajo med tiste iz odstavka 1, morajo neposredno pred datumom zakola ali usmrtitve izpolnjevati zahtevo za obdobje nepretrgane nastanitve v skladu s Prilogo XXIII, če:

(a)

so se ves čas nahajali v tretji državi izvora, na njenem ozemlju ali območju;

(b)

so se ves čas nahajali v obratu izvora;

(c)

niso bili v stiku s kopitarji z nižjim zdravstvenim statusom.

Člen 132

Odstopanje od odpreme gojenih živali izvora svežega mesa neposredno v klavnico

Z odstopanjem od člena 124(b) pošiljke svežega mesa gojenih kopitarjev, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, smejo vstopiti v Unijo, če je bilo sveže meso pridobljeno iz goveda, ovac ali koz, in:

(a)

so kopitarji, potem ko so zapustili svoj obrat izvora in preden so prišli v klavnico, šli skozi en sam obrat za izvajanje operacij zbiranja, ki izpolnjuje zahteve iz člena 20(b);

(b)

je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora zagotovil dodatna jamstva, s katerimi je zagotovil, da zdravstveni status kopitarjev od njihovega odhoda iz obrata izvora do njihovega prihoda v klavnico ni bil ogrožen;

(c)

je tretja država, njeno ozemlje ali območje iz točke (b) na seznamu odobrenih za tako odstopanje.

Člen 133

Tretja država izvora svežega mesa gojenih kopitarjev, njeno ozemlje ali območje

1.   Pošiljke svežega mesa gojenih kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če sveže meso iz pošiljke izvira iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki izpolnjuje pogoj glede najkrajšega potrebnega obdobja odsotnosti bolezni iz razpredelnice v delu A Priloge XXIV za tam navedene bolezni s seznama, za katere je na seznamu vrsta kopitarjev, iz katerih je bilo pridobljeno sveže meso.

Najkrajša potrebna obdobja iz prvega pododstavka se lahko skrajšajo pri boleznih s seznama v delu B Priloge XXIV, če so izpolnjeni posebni pogoji iz te priloge; ti posebni pogoji morajo biti na tem seznamu s strani Unije navedeni posebej za to tretjo državo izvora, njeno ozemlje ali območje in za določeno vrsto izvora svežega mesa.

2.   Pošiljke svežega mesa kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če sveže meso iz pošiljke izvira iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, v katerem ni bilo izvedeno cepljenje proti boleznim s seznama iz odstavka 1 v skladu z razpredelnico A v Prilogi XXV.

3.   Z odstopanjem od odstavka 2 je lahko bilo izvedeno cepljenje proti slinavki in parkljevki, če so izpolnjeni posebni pogoji, ki jih mora zagotoviti pristojni organ iz točk 1(b) ali 3.1(a) dela B Priloge XXV in ki so na tem seznamu s strani Unije navedeni posebej za to tretjo državo, njeno ozemlje ali območje in za določeno vrsto izvora svežega mesa.

Člen 134

Obrat izvora gojenih kopitarjev, iz katerih je bilo pridobljeno sveže meso

1.   Pošiljke svežega mesa gojenih kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če je bilo sveže meso iz pošiljke pridobljeno iz kopitarjev, ki prihajajo iz obrata:

(a)

v katerem in v okolici katerega, po potrebi vključno z ozemljem sosednje države, v krogu s polmerom 10 km in najmanj 30 dni pred zakolom ni bila prijavljena nobena bolezen s seznama iz dela A Priloge XXIV, za katero so na seznamu navedene vrste kopitarjev izvora svežega mesa, namenjene za vstop v Unijo, ali

(b)

ki izpolnjuje posebne pogoje, ki jih zagotovijo pristojni organi, če je bilo v tretji državi, na njenem ozemlju ali območju manj kot 12 mesecev pred datumom zakola iz točk 1(b) ali 3.1(a) dela B Priloge XXV izvedeno cepljenje proti slinavki in parkljevki, in ki so s strani Komisije posebej navedeni na seznamu za to tretjo državo, njeno ozemlje ali območje, s katerega je dovoljen vstop svežega mesa kopitarjev v Unijo, in za to vrsto izvora svežega mesa.

2.   Pošiljke svežega mesa gojenih kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če je bilo sveže meso iz pošiljke pridobljeno iz kopitarjev, ki prihajajo iz obrata:

(a)

v katerem nobena žival ni bila cepljena v skladu z delom A Priloge XXV ali

(b)

ki se nahaja v tretji državi, na njenem ozemlju ali območju, ki izpolnjuje posebne pogoje iz točke 1 dela B Priloge XXIV; ti pogoji morajo biti s strani Komisije posebej navedeni na seznamu za to tretjo državo, njeno ozemlje ali območje, ki je navedeno na seznamu za vstop svežega mesa kopitarjev v Unijo in za to vrsto izvora svežega mesa.

Člen 135

Posebne zahteve za sveže meso, pridobljeno iz gojenih kopitarjev vrste Sus scrofa

Pošiljke svežega mesa gojenih kopitarjev vrste Sus scrofa smejo vstopiti v Unijo samo, če sveže meso iz pošiljke izvira iz živali, ki so bile od rojstva nameščene ločeno od divjih kopitarjev.

Člen 136

Obrat izvora svežega mesa gojenih kopitarjev

Pošiljke svežega mesa gojenih kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če je bilo sveže meso iz pošiljke pridobljeno v klavnici ali obratu za predelavo divjadi, v katerem in okrog katerega v krogu s polmerom 10 km, po potrebi vključno z ozemljem sosednje države, vsaj zadnjih 30 dni pred datumom zakola ali usmrtitve ni bil prijavljen noben primer bolezni s seznama iz dela A Priloge XXIV.

ODDELEK 3

POSEBNE ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA SVEŽE MESO DIVJIH KOPITARJEV

Člen 137

Tretja država izvora svežega mesa divjih kopitarjev, njeno ozemlje ali območje

Pošiljke svežega mesa divjih kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če sveže meso iz pošiljke izvira iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki izpolnjuje zahteve za zdravstveno varstvo živali iz člena 133.

Člen 138

Divji kopitarji izvora svežega mesa

Pošiljke svežega mesa divjih kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če je bilo sveže meso iz pošiljke pridobljeno iz živali, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

usmrčene so bile več kot 20 km od meje tretje države, njenega ozemlja ali območja, ki v tistem času ni bilo na seznamu za vstop svežega mesa vrst divjih kopitarjev v Unijo;

(b)

usmrčene so bile na območju s polmerom 20 km, na katerem v zadnjih 60 dneh niso bile prijavljene bolezni iz dela A Priloge XXIV.

Člen 139

Obrat za predelavo divjadi, iz katerega izvira sveže meso divjih kopitarjev

Pošiljke svežega mesa divjih kopitarjev smejo vstopiti v Unijo samo, če je bilo sveže meso iz pošiljke pridobljeno v klavnici ali obratu za predelavo divjadi, v katerem in okrog katerega v krogu s polmerom 10 km, po potrebi vključno z ozemljem sosednje države, vsaj zadnjih 30 dni pred datumom usmrtitve ni bil prijavljen noben primer bolezni s seznama iz dela A Priloge XXIV.

POGLAVJE 3

Zahteve za zdravstveno varstvo živali za sveže meso perutnine in pernate divjadi

ODDELEK 1

POSEBNE ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA SVEŽE MESO PERUTNINE

Člen 140

Obdobje nastanitve perutnine

Pošiljke svežega mesa perutnine smejo vstopiti v Unijo samo, če je bilo sveže meso iz pošiljke pridobljeno iz perutnine:

(a)

ki se je od izvalitve in do datuma usmrtitve gojila v tretji državi izvora svežega mesa, na njenem ozemlju ali območju,

ali

(b)

ki je bila uvožena kot enodnevni piščanci, matična perutnina, proizvodna perutnina ali perutnina za zakol iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki je na seznamu za vstop tega blaga v Unijo, ali iz države članice, uvoz pa je potekal v skladu z zahtevami za zdravstveno varstvo živali, ki so vsaj tako stroge kot zadevne zahteve v tej uredbi.

Člen 141

Tretja država izvora svežega mesa perutnine, njeno ozemlje ali območje

Pošiljke svežega mesa perutnine smejo vstopiti v Unijo samo, če sveže meso iz pošiljke izvira iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)

ima vzpostavljen program spremljanja bolezni za visokopatogeno aviarno influenco vsaj šest mesecev pred datumom odpreme pošiljke v Unijo in ta program spremljanja izpolnjuje zahteve iz:

(i)

Priloge II k tej uredbi

ali

(ii)

ustreznega poglavja Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE);

(b)

šteje se, da je brez visokopatogene aviarne influence v skladu s členom 38;

(c)

če je izvedla cepljenje proti visokopatogeni aviarni influenci, je pristojni organ te tretje države ali ozemlja izvora zagotovil jamstva, da:

(i)

program cepljenja izpolnjuje zahteve iz Priloge XIII;

(ii)

program spremljanja iz točke (a) tega člena poleg zahtev iz Priloge II izpolnjuje tudi zahteve iz točke 2 Priloge XIII;

(iii)

zavezal se je, da bo Komisijo obvestil o kakršni koli spremembi programa cepljenja v tretji državi, na njenem ozemlju ali območju;

(d)

za katero velja naslednje:

(i)

glede svežega mesa perutnine razen tekačev se šteje, da je brez okužbe z virusom atipične kokošje kuge v skladu s členom 39;

(ii)

glede svežega mesa tekačev:

se šteje, da je brez okužbe z virusom atipične kokošje kuge v skladu s členom 39

ali

se sicer ne šteje, da je brez okužbe z virusom atipične kokošje kuge v skladu s členom 39, vendar je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora zagotovil jamstva v zvezi z izpolnjevanjem zahtev za okužbo z virusom atipične kokošje kuge glede osamitve, spremljanja in testiranja v skladu s Prilogo XIV;

(e)

če se izvaja cepljenje proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge, je pristojni organ tretje države ali ozemlja zagotovil jamstva, da:

(i)

uporabljeno cepivo izpolnjuje splošna in posebna merila za cepiva proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge iz točke 1 Priloge XV, ali

(ii)

uporabljeno cepivo izpolnjuje splošna merila za cepiva proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge iz točke 1 Priloge XV, perutnina, iz katere je bilo pridobljeno sveže meso, pa izpolnjuje zahteve iz točke 3 Priloge XV za zdravstveno varstvo živali za sveže meso perutnine, ki izvira iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, če cepivo proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge ne izpolnjuje posebnih meril iz točke 1 Priloge XV;

(f)

zavezala se je, da bo po izbruhu visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge Komisiji poslala naslednje informacije:

(i)

informacije o stanju glede bolezni v 24 urah po potrditvi prvotnega izbruha visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge;

(ii)

redna obvestila o stanju bolezni;

(g)

zavezala se je, da bo izolate virusa iz prvotnih izbruhov visokopatogene aviarne influence in okužbe z virusom atipične kokošje kuge poslala referenčnemu laboratoriju Evropske unije za aviarno influenco in atipično kokošjo kugo.

Člen 142

Obrat izvora perutnine

Pošiljke svežega mesa perutnine smejo vstopiti v Unijo samo, če je bilo sveže meso iz pošiljke pridobljeno iz perutnine, ki prihaja iz obrata:

(a)

okrog katerega v krogu s polmerom 10 km, po potrebi vključno z ozemljem sosednje države, vsaj zadnjih 30 dni pred zakolom ni bilo izbruha visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge;

(b)

ki v primeru svežega mesa tekačev, ki izvira iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki ni brez okužbe z virusom atipične kokošje kuge, izpolnjuje zahteve za zdravstveno varstvo tekačev, njihovih valilnih jajc in svežega mesa tekačev, ki izvirajo iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki ni brez okužbe z virusom atipične kokošje kuge, iz točk 3(b) in (c) Priloge XIV.

Člen 143

Perutnina izvora svežega mesa

1.   Pošiljke svežega mesa perutnine smejo vstopiti v Unijo samo, če je sveže meso iz pošiljke pridobljeno iz perutnine, ki ni bila cepljena proti visokopatogeni aviarni influenci ali okužbi z virusom atipične kokošje kuge, ali če perutnina izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)

če je bila cepljena proti visokopatogeni aviarni influenci, je tretja država ali ozemlje izvora zagotovilo jamstva, da so glede programov cepljenja in dodatnega spremljanja izpolnjene minimalne zahteve iz Priloge XIII;

(b)

če je bila cepljena proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge:

(i)

je pristojni organ tretje države ali ozemlja izvora zagotovil jamstva, da uporabljeno cepivo izpolnjuje:

splošna in posebna merila za cepiva proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge iz točke 1 Priloge XV ali

splošna merila za priznana cepiva proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge iz točke 1 Priloge XV in perutnina, iz katere je bilo pridobljeno sveže meso, izpolnjujejo zahteve iz točke 3 Priloge XV za zdravstveno varstvo živali za sveže meso perutnine, ki izvira iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, če cepivo proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge ne izpolnjuje posebnih meril iz točke 1 Priloge XV;

(ii)

morajo biti za pošiljko na razpolago informacije iz točke 4 Priloge XV.

2.   Pošiljke svežega mesa perutnine, ki je namenjeno v državo članico ali ozemlje s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge brez cepljenja, smejo vstopiti v Unijo samo, če sveže meso iz pošiljke izvira iz perutnine, ki zadnjih 30 dni pred zakolom ni bila cepljena proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge z živim cepivom.

Člen 144

Obrat izvora svežega mesa perutnine

Pošiljke svežega mesa perutnine smejo vstopiti v Unijo samo, če sveže meso iz pošiljke izvira iz klavnice:

(a)

za katero v času zakola niso veljale omejitve zaradi izbruha visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge ali uradne omejitve na podlagi nacionalne zakonodaje iz razlogov zdravja živali;

(b)

okrog katere v krogu s polmerom 10 km, po potrebi vključno z ozemljem sosednje države, vsaj zadnjih 30 dni pred zakolom ni bilo izbruha visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge.

ODDELEK 2

POSEBNE ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA SVEŽE MESO PERNATE DIVJADI

Člen 145

Tretja država izvora svežega mesa pernate divjadi, njeno ozemlje ali območje

Pošiljke svežega mesa pernate divjadi smejo vstopiti v Unijo samo, če sveže meso iz pošiljke izvira iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

(a)

ima vzpostavljen program spremljanja visokopatogene aviarne influence vsaj šest mesecev pred datumom odpreme pošiljke v Unijo in ta program spremljanja izpolnjuje zahteve iz:

(i)

Priloge II k tej uredbi

ali

(ii)

ustreznega poglavja Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE);

(b)

v njej najmanj zadnjih 30 dni pred usmrtitvijo ni bilo omejitev glede zdravja živali zaradi izbruha visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge.

Člen 146

Obrat izvora svežega mesa pernate divjadi

Pošiljke svežega mesa pernate divjadi smejo vstopiti v Unijo samo, če sveže meso iz pošiljke izvira iz obrata za predelavo divjadi:

(a)

za katerega v času odstranitve drobovja niso veljale omejitve zaradi izbruha visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge ali uradne omejitve iz razlogov zdravja živali;

(b)

okrog katerega v krogu s polmerom 10 km, po potrebi vključno z ozemljem sosednje države, vsaj zadnjih 30 dni pred datumom prejema trupov ni bilo izbruha visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge.

NASLOV 3

ZAHTEVE ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI ZA VSTOP MESNIH PROIZVODOV IN OVITKOV V UNIJO

Člen 147

Obdelava mesnih proizvodov

Pošiljke mesnih proizvodov smejo vstopiti v Unijo samo, če so bili mesni proizvodi iz pošiljke obdelani v skladu s členom 121, kot določa člen 148 ali 149.

Člen 148

Mesni proizvodi, za katere se ne izvaja obdelava za zmanjšanje tveganja

Če pri mesnih proizvodih iz pošiljke ni bila opravljena obdelava za zmanjšanje tveganja v skladu s Prilogo XXVI, smejo pošiljke mesnih proizvodov vstopiti v Unijo samo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

tretja država izvora, njeno ozemlje ali območje je na seznamu za vstop svežega mesa zadevne vrste v Unijo in za vstop takega svežega mesa v Unijo niso potrebni posebni pogoji iz poglavij 1 in 2 naslova 1 dela IV;

(b)

sveže meso, uporabljeno za predelavo mesnega proizvoda, izpolnjuje vse zahteve za vstop svežega mesa v Unijo, zato je bilo primerno za vstop v Unijo, izviralo pa je iz:

(i)

tretje države, z njenega ozemlja ali območja, na katerem je bil mesni proizvod pripravljen;

(ii)

tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki je na seznamu za vstop svežega mesa zadevne vrste v Unijo;

(iii)

države članice.

Člen 149

Mesni proizvodi, za katere se izvaja obdelava za zmanjšanje tveganja

1.   Pošiljke mesnih proizvodov, ki ne izpolnjujejo zahtev iz člena 148, smejo vstopiti v Unijo samo, če je bila pri njih opravljena obdelava za zmanjšanje tveganja iz Priloge XXVI, ki ga je Unija na seznamu v skladu s členom 121 posebej določila za tretjo državo izvora zadevnega mesnega proizvoda, njeno ozemlje ali območje, če sveže meso, uporabljeno za pripravo mesnih proizvodov, izvira iz:

(a)

tretje države, z njenega ozemlja ali območja, na katerem je bil mesni proizvod pripravljen;

(b)

tretje države s seznama, z njenega ozemlja ali območja, s katerega je dovoljen vstop svežega mesa zadevne vrste v Unijo;

(c)

države članice.

2.   Pošiljke mesnih proizvodov smejo vstopiti v Unijo samo, če je bila pri mesnih proizvodih opravljena obdelava za zmanjšanje tveganja „B“ v skladu s Prilogo XXVI, če sveže meso, uporabljeno za pripravo mesnih proizvodov, izvira iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja:

(a)

ki ni tretja država, njeno ozemlje ali območje, na katerem se mesni proizvod pridobi;

(b)

ki je tudi na seznamu za vstop mesnih proizvodov zadevne vrste v Unijo in zanjo velja obdelava za zmanjšanje tveganja, ki jo je Unija v skladu s členom 121 na seznamu posebej določila za to tretjo državo, njeno ozemlje ali območje in za zadevno vrsto.

3.   Pošiljke mesnih proizvodov, pripravljenih iz svežega mesa perutnine, smejo vstopiti v Unijo samo, če je bila pri mesnih proizvodih opravljena obdelava za zmanjšanje tveganja „D“ v skladu s Prilogo XXVI, če sveže meso, uporabljeno za pripravo mesnih proizvodov, izvira iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja:

(a)

ki je na seznamu za vstop svežega mesa perutnine v Unijo;

(b)

na katerem je bil primer izbruha visokopatogene aviarne influence ali okužbe z virusom atipične kokošje kuge.

4.   Pošiljke mesnih proizvodov, ki so bili pripravljene iz svežega mesa več kot ene živalske vrste iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, na katerem je bil mesni proizvod pripravljen, smejo vstopiti v Unijo samo, če izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

če se sveže meso pred končno pripravo mesnega proizvoda zmeša, je bila pri mesnih proizvodih opravljena najstrožja izmed obdelav za zmanjšanje tveganja, določenih na seznamu v skladu s členom 121 za zadevno tretjo državo, njeno ozemlje ali območje, za zadevne različne vrste živali izvora; ali

(b)

če so bili mesni proizvodi zmešani po pripravi vsake sestavine mesnega proizvoda, je bila pri mesnih proizvodih opravljena obdelava za zmanjšanje tveganja, določena na seznamu v skladu s členom 121 za zadevno tretjo državo, njeno ozemlje ali območje za vsako različno vrsto živali izvora.

5.   Pošiljke mesnih proizvodov, ki so bili pripravljeni iz svežega mesa več kot ene živalske vrste, ki izvira iz tretje države, njenega ozemlja iz tretje države, z njenega ozemlja ali območja, ki ni tretja država, njeno ozemlje ali območje, na katerem je bil mesni proizvodi pripravljen, smejo vstopiti v Unijo samo, če je bila pri njih opravljena obdelava za zmanjšanje tveganja v skladu z odstavkom 1 ali 2.

Člen 150

Obrat izvora živali, iz katerih je bilo pridobljeno sveže meso

Pošiljke mesnih proizvodov smejo vstopiti v Unijo samo, če so bili proizvodi pripravljeni iz svežega mesa, ki izvira iz živali, ki prihajajo iz obrata oziroma, če gre za divje živali, iz kraja, v katerem in okrog katerega v krogu s polmerom 10 km, po potrebi vključno z ozemljem sosednje države, zadnjih 30 dni pred datumom odpreme pošiljke v Unijo ni bila prijavljena nobena od bolezni s seznama, pomembnih za vrsto izvora mesnih proizvodov v skladu s Prilogo I.

Člen 151

Vstop v države članice s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge brez cepljenja

Pošiljke mesnih proizvodov iz perutnine, ki so namenjene v državo članico ali na njeno ozemlje s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge brez cepljenja, smejo vstopiti v Unijo samo, če so bili mesni proizvodi pridobljeni iz perutnine, ki zadnjih 30 dni pred datumom zakola ni bila cepljena z živim cepivom proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge z živim cepivom.

Člen 152

Posebne zahteve za vstop ovitkov v Unijo

Pošiljke ovitkov, ki ne izpolnjujejo zahtev iz člena 148, smejo vstopiti v Unijo samo, če so bile pri ovitkih opravljene naslednje obdelave za zmanjšanje tveganja iz dela 2 Priloge XXVI:

(a)

obdelava „ovitek 1“ ali „ovitek 2“, kadar mehurji in čreva, uporabljeni za pripravo ovitkov, izvirajo iz goveda, ovac, koz ali gojenih prašičev;

(b)

obdelava „ovitek 3“, „ovitek 4“ ali „ovitek 5“, kadar mehurji in čreva, uporabljeni za pripravo ovitkov, izvirajo iz živali vrste, ki ni navedena v točki (a).