EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32020R0688

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/688 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za zdravstveno varstvo živali pri premikih kopenskih živali in valilnih jajc znotraj Unije (Besedilo velja za EGP) (Besedilo velja za EGP)

UL L 174, 3.6.2020, str. 140–210 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Pravni status dokumenta V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 04/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj

3.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 174/140


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/688

z dne 17. decembra 2019

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za zdravstveno varstvo živali pri premikih kopenskih živali in valilnih jajc znotraj Unije

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 3(5), člena 125(2), člena 131(1), člena 132(2), člena 135, člena 136(2), člena 137(2), člena 140, člena 144(1), člena 146(1), člena 147, člena 149(4), člena 154(1), člena 156(1), člena 160, člena 162(3) in (4), člena 163(5)(b) in (c) ter člena 164(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/429 določa pravila o preprečevanju in obvladovanju bolezni živali, ki se prenašajo na živali ali ljudi. V poglavjih 3 do 5 naslova I dela IV določa zahteve za zdravstveno varstvo živali pri premikih gojenih in divjih kopenskih živali ter njihovega zarodnega materiala znotraj Unije. Z Uredbo se na Komisijo prenese tudi pooblastilo, da z delegiranimi akti sprejema pravila za dopolnitev nekaterih nebistvenih določb navedene uredbe. Zato je primerno sprejeti taka pravila za zagotovitev nemotenega delovanja novega pravnega okvira, vzpostavljenega z Uredbo (EU) 2016/429.

(2)

Pravila in ukrepi za zmanjšanje tveganja iz te uredbe morajo dopolnjevati zahteve za zdravstveno varstvo živali iz poglavij 3 do 5 naslova I dela IV Uredbe (EU) 2016/429 pri premikih gojenih in divjih kopenskih živali in valilnih jajc znotraj Unije, da se zagotovi, da navedeno blago ne predstavlja znatnega tveganja za širjenje bolezni s seznama iz člena 5(1) in Priloge II k navedeni uredbi, kakor je bil spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2018/1629 (2), kategorizirane v skladu s členom 9(1)(d) Uredbe (EU) 2016/429 z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1882 (3). Cilj Uredbe (EU) 2016/429 je določiti enostavnejši in prožnejši regulativni okvir od tistega, ki je veljal pred njenim sprejetjem, hkrati pa zagotoviti pristop k zahtevam za zdravstveno varstvo živali, ki bo v večji meri temeljil na tveganju, večjo pripravljenost na bolezni ter njihovo boljše preprečevanje in obvladovanje. Prav tako si prizadeva za združitev pravil o boleznih živali v enem samem aktu, namesto da bi bila določena v več različnih aktih. Enak pristop velja tudi za pravila o zarodnem materialu, zlasti valilnih jajcih, ki so določena v tej uredbi. Vsebina pravil je precej povezana, saj se bodo uporabljala za vse izvajalce dejavnosti, ki premikajo gojene ali divje kopenske živali ali valilna jajca. Zaradi enostavnosti in preglednosti ter da bi se olajšala uporaba in preprečilo podvajanje pravil, bi jih bilo treba določiti v enem samem aktu in ne v več ločenih aktih z različnimi sklicevanji.

(3)

Člen 5(1) in Priloga II k Uredbi (EU) 2016/429, kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo (EU) 2018/1629, navajata seznam bolezni živali, ki so posebnega pomena za posredovanje Unije, medtem ko jih Izvedbena uredba (EU) 2018/1882 razvršča na podlagi posebnih ukrepov, ki se zanje uporabljajo, in navaja živalske vrste, za katere bi se navedena pravila morala uporabljati. Za bolezni kategorije D se šteje, da predstavljajo znatno tveganje za širjenje, kadar se živali premikajo med državami članicami.

(4)

Za bolezni kategorije B ali C obstajajo programi izkoreninjenja. Pravila za te programe so določena v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/689 (4). Ti programi izkoreninjenja se uporabljajo za obrat, območje ali državo članico, odvisno od zadevne bolezni, zahtevani ukrepi pa vključujejo nekatera jamstva za zdravje živali pri njihovih premikih. Navedena delegirana uredba določa tudi pravila za priznavanje bolezni prostih držav članic in območij po uspešnem zaključku ustreznega programa izkoreninjenja. Ta uredba bi zato morala določiti tudi takšna jamstva glede zdravja živali pri premikih v druge države članice ali na območja, ki izvajajo programe izkoreninjenja ali imajo priznan status prost bolezni.

(5)

Za zmanjšanje tveganja širjenja bolezni med državami članicami je treba v tej uredbi določiti dodatne zahteve za zdravstveno varstvo živali v zvezi z boleznimi iz uvodnih izjav 3 in 4, živalskih vrst s seznama za zadevne bolezni iz Izvedbene uredbe (EU) 2018/1882 in programov izkoreninjenja ter statusa prost bolezni. Upoštevati bi bilo treba ustrezne standarde, ki jih priporoča Zoosanitarni kodeks za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE).

(6)

Člen 125 Uredbe (EU) 2016/429 določa zahtevane ukrepe za preprečevanje bolezni pri prevozu živali ter pooblašča Komisijo, da določi dodatne zahteve za čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev za gojene kopenske živali ter ukrepe za biološko zaščito, da se zmanjšajo morebitna tveganja pri dejavnostih prevoza teh živali znotraj Unije. Zato je treba v tej uredbi določiti podrobnejša pravila o strukturnih zahtevah za prevozna sredstva in zabojnike ter podrobnejše zahteve za biološko zaščito pri dejavnostih prevoza živali in določiti nekatere izjeme. Podobna pravila veljajo tudi za izvajalce dejavnosti, ki prevažajo določen zarodni material, zlasti valilna jajca perutnine in ptic v ujetništvu, tako da bi bilo treba na podlagi člena 157(3) Uredbe (EU) 2016/429 v tej uredbi določiti tudi ta pravila.

(7)

Zahteve za čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev in ukrepi za biološko zaščito za zmanjšanje morebitnih tveganj pri dejavnostih prevoza nekaterih živali so določeni v pravilih, ki so se uporabljala pred Uredbo (EU) 2016/429, zlasti v direktivah Sveta 64/432/EGS (5), 91/68/EGS (6), 2009/156/ES (7) in 2009/158/ES (8) za dejavnosti prevoza goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev, perutnine in valilnih jajc. Navedene zahteve so se izkazale za učinkovite pri preprečevanju tveganja širjenja bolezni živali znotraj Unije zaradi dejavnosti prevoza. Zato je primerno ohraniti vsebino navedenih zahtev in jih prilagoditi dejavnostim prevoza vseh gojenih kopenskih živali in valilnih jajc.

(8)

Člen 132(2) Uredbe (EU) 2016/429 zahteva, da Komisija določi najdaljši časovni okvir, v katerem mora izvajalec klavničnih dejavnosti, ki iz druge države članice sprejme gojene kopitarje in gojeno perutnino za zakol, zagotoviti, da se te živali zakoljejo. V tej uredbi bi bilo zato treba določiti najdaljši časovni okvir, v katerem bi bilo treba živali zaklati, da se zagotovi, da njihov zdravstveni status ne bi ogrozil zdravstvenega statusa živali v namembnem kraju. Uredba (EU) 2016/429 določa tudi pravila za premike pošiljk kopitarjev, dovzetnih za okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24), ki lahko predstavljajo posebno tveganje za širjenje bolezni zaradi njenega vektorskega prenosa. Zato bi bilo treba v tej uredbi določiti nekatere posebne določbe o zakolu navedenih živali.

(9)

Člen 131(1) Uredbe (EU) 2016/429 v zvezi s premiki gojenih kopitarjev in perutnine v druge države članice pooblašča Komisijo, da določi pravila v zvezi z obdobji nastanitve, potrebnim obdobjem za omejitev vnosa gojenih kopitarjev ali gojene perutnine v obrate pred premikom in dodatnimi zahtevami za zdravstveno varstvo živali, da se zmanjša tveganje za širjenje bolezni s seznama iz člena 9(1)(d) navedene uredbe. Zato je treba v tej uredbi določiti ustrezne ukrepe za zaščito zdravja živali in preprečevanje širjenja bolezni s premiki kopitarjev, perutnine in ptic v ujetništvu. Ti ukrepi bi morali upoštevati pravila, ki so se uporabljala pred uporabo Uredbe (EU) 2016/429. Ta pravila za kopitarje, perutnino in ptice v ujetništvu so bila določena v direktivah 64/432/EGS, 91/68/EGS in 2009/158/ES ter 2009/156/ES in deloma Direktivi Sveta 92/65/EGS (9). Kjer je to ustrezno, bi morala navedena pravila uvesti nove ali drugačne zahteve, zlasti ob upoštevanju novih znanstvenih dosežkov in standardov ali seznama bolezni iz člena 5(1) Uredbe (EU) 2016/429 in Delegirane uredbe (EU) 2018/1629 ter kategorij bolezni glede na Izvedbeno uredbo (EU) 2018/1882.

(10)

Člena 160(2) in 164(2) Uredbe (EU) 2016/429 na Komisijo prenašata pooblastilo, da sprejme delegirane akte, ki določajo zahteve za zdravstveno varstvo živali pri premikih zarodnega materiala perutnine in ptic v ujetništvu, tj. valilnih jajc, v druge države članice. Zato je treba navedena pravila določiti tudi v tej uredbi.

(11)

Na splošno bi bilo treba premike kopenskih živali v drugo državo članico opraviti neposredno iz obrata izvora v namembni kraj v navedeni državi članici. Vendar se lahko z odstopanjem taki premiki prekinejo in se opravijo dejavnosti zbiranja živali. Te dejavnosti pomenijo posebno tveganje za širjenje živalskih bolezni. Člen 135 Uredbe (EU) 2016/429 zahteva, da Komisija sprejme delegirane akte, v katerih določi pravila, ki dopolnjujejo pravila iz členov 133 in 134 Uredbe v zvezi z dejavnostmi zbiranja gojenih kopitarjev in gojene perutnine, kadar se navedene živali premikajo v drugo državo članico. Zato je treba v tej uredbi določiti take zahteve.

(12)

V skladu s pravili, ki so se uporabljala pred Uredbo (EU) 2016/429 in so določena v direktivah 64/432/EGS, 91/68/EGS in 2009/156/ES, se nekatere pošiljke kopitarjev niso premikale neposredno iz obrata izvora v namembni obrat. Trgovci, zbirni centri in zbirališča so živali istega zdravstvenega statusa, ki so prispele v pošiljkah iz različnih obratov, združevali za odpremo v posamezne namembne kraje. Pokazalo se je, da so pravila, določena v navedenih direktivah, učinkovita pri preprečevanju širjenja prenosljivih bolezni živali znotraj Unije. V skladu s tem bi bilo treba ohraniti bistvo navedenih pravil, ki pa bi jih bilo treba posodobiti, da bi se upoštevale izkušnje, pridobljene pri njihovi uporabi, in sedanja znanstvena dognanja. Treba bi bilo upoštevati člen 133 Uredbe (EU) 2016/429, ki določa, da lahko izvajalci dejavnosti za gojene kopitarje in gojeno perutnino izvedejo največ tri dejavnosti zbiranja med premikom iz države članice izvora v drugo državo članico.

(13)

Poleg tega bi bilo treba v skladu s členom 140(b) Uredbe (EU) 2016/429 za kopitarje, ki se udeležujejo razstav, športnih, kulturnih in podobnih dogodkov, določiti odstopanje od pravil za dejavnosti zbiranja, saj se tveganje za širjenje bolezni s seznama zmanjša z veljavnimi alternativnimi ukrepi za zmanjšanje tveganj. Ta odstopanja so določena tudi v tej uredbi.

(14)

Člen 136(2) Uredbe (EU) 2016/429 na Komisijo prenaša pooblastilo, da določi podrobna pravila za premike nekaterih gojenih kopenskih živali, ki niso kopitarji in perutnina, med državami članicami.

(15)

Preden se je začela uporabljati Uredba (EU) 2016/429, so bila pravila Unije za premike nekaterih gojenih kopenskih živali, vključno s primati, pticami v ujetništvu, medonosnimi čebelami in čmrlji, psi, mačkami in belimi dihurji, med državami članicami določena v Direktivi 92/65/EGS. Navedena pravila so se izkazala za učinkovita pri zmanjševanju tveganja širjenja bolezni s seznama med državami članicami. V skladu s tem bi bilo treba v tej uredbi ohraniti glavno vsebino navedenih pravil, vendar jih posodobiti tako, da bi se upoštevale praktične izkušnje, pridobljene pri njihovi uporabi. Poleg tega bi morala ta uredba zagotoviti možnosti za odstopanja v primerih, ko so sprejeti alternativni ukrepi za zmanjšanje tveganja.

(16)

V skladu s členom 3(5) Uredbe (EU) 2016/429 se na Komisijo prenese pooblastilo za določitev pravil, s katerimi se zagotovi pravilna uporaba dela IV Uredbe pri premikih hišnih živali, razen netrgovskih premikih. Zato mora ta uredba določiti nekatera taka pravila.

(17)

V Izvedbeni uredbi (EU) 2018/1882 so navedene vrste mesojedih živali, ki predstavljajo znatno tveganje za širjenje virusa Echinococcus multilocularis in stekline pri premikih med državami članicami. Zato bi bilo treba za druge mesojede živali določiti dodatne zahteve za zdravstveno varstvo živali, da se zmanjša tveganje širjenja navedenih bolezni med državami članicami.

(18)

Člen 137(2) Uredbe (EU) 2016/429 zahteva, da Komisija poleg pravil iz člena 137(1) navedene uredbe določi podrobna pravila za premike gojenih kopenskih živali v zaprte obrate in za premike gojenih kopenskih živali v tiste zaprte obrate, v katerih so vzpostavljeni ukrepi za zmanjšanje tveganja za zagotovitev, da taki premiki ne predstavljajo znatnega tveganja za zdravje gojenih kopenskih živali v navedenem zaprtem obratu in sosednjih obratih.

(19)

Preden se je začela uporabljati Uredba (EU) 2016/429, so bila pravila Unije o premikih kopenskih živali, gojenih v uradno odobrenih ustanovah, inštitutih ali središčih, določena v Direktivi 92/65/EGS. V členih 95 in 137 Uredbe (EU) 2016/429 je vzpostavljen pojem „zaprti obrat“, ki ustreza pojmu „uradno odobrena ustanova, inštitut ali središče“, opredeljenemu v členu 2(1)(c) Direktive 92/65/EGS. V skladu s tem bi bilo treba ohraniti glavno vsebino navedenih prej veljavnih pravil, vendar jih posodobiti tako, da bi se upoštevale praktične izkušnje, pridobljene pri njihovi uporabi. Upoštevati bi bilo treba tudi ustrezne standarde, ki jih za primate priporoča Zoosanitarni kodeks za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE).

(20)

Člen 138(3) Uredbe (EU) 2016/429 na Komisijo prenaša pooblastilo, da določi pravila za odobritev odstopanj s strani pristojnega organa namembnega kraja, ki dopolnjujejo tiste iz člena 138(1) in 138(2) Uredbe v zvezi s premiki gojenih kopenskih živali v znanstvene namene. Preden se je začela uporabljati Uredba (EU) 2016/429, je Direktiva 92/65/EGS določala, da psov, mačk in belih dihurjev, ki jih je treba v znanstvene namene premakniti v drugo državo članico, ni treba cepiti proti steklini, psov pa ne zdraviti zaradi infestacije z virusom Echinococcus multilocularis, kadar so bile te živali namenjene v odobrene ustanove, inštitute ali središča. V tej uredbi bi bilo treba določiti podobno odstopanje.

(21)

Člen 140(a) Uredbe (EU) 2016/429 na Komisijo prenaša pooblastilo, da določi posebne zahteve, ki dopolnjujejo pravila iz členov 126 do 136 Uredbe za premike gojenih kopenskih živali za cirkuse, razstave in športne dogodke.

(22)

Preden se je začela uporabljati Uredba (EU) 2016/429, so bila pravila Unije za premike kopenskih živali, ki se uporabljajo v cirkusih in za nastope živali, na podlagi Direktive 92/65/EGS določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1739/2005 (10), ki jo bo z 21. aprilom 2021 razveljavila Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 (11). Glede na to, da se navedene živali med potovanji cirkusov ali nastopov, ki jim živali pripadajo, trenutno premikajo v druge države članice brez spremnega veterinarskega spričevala, bi morala ta uredba ohraniti možnost takih premikov znotraj Unije. Zato je primerno, da se v tej uredbi določijo zahteve za zdravstveno varstvo živali pri premikih kopenskih živali, ki se uporabljajo v potujočih cirkusih ali za nastope, v druge države članice ter zagotoviti odstopanje od zahtev za izdajanje veterinarskih spričeval v skladu s členom 143(1) Uredbe (EU) 2016/429.

(23)

Preden se je začela uporabljati Uredba (EU) 2016/429, so bila pravila Unije o premikih ptic v ujetništvu, namenjenih za razstave v drugih državah članicah, določena v Direktivi 92/65/EGS in drugih aktih.

(24)

Da bi se preprečilo tveganje širjenja bolezni s seznama zaradi premikov ptic v ujetništvu med državami članicami, je v tej uredbi primerno ohraniti pravila Unije za premike ptic v ujetništvu, namenjenih za razstave v drugih državah članicah. Poleg tega bi bilo treba v tej uredbi določiti tudi posebne določbe za ptice roparice, ki nastopajo na predstavah lova s pticami v drugi državi članici, in za golobe pismonoše, ki se premikajo zaradi športnih dogodkov v drugih državah članicah.

(25)

Člen 144(1)(a) Uredbe (EU) 2016/429 na Komisijo prenaša pooblastilo, da odobri odstopanja od zahtev za izdajanje veterinarskih spričeval iz člena 143(1) navedene uredbe za gojene kopenske živali, ki se premikajo med državami članicami.

(26)

Trenutno se lahko v skladu s pravili iz Direktive 2009/156/ES registrirani enoprsti kopitarji brez priloženega veterinarskega spričevala premikajo med državami članicami, ki so na vzajemni podlagi uvedle alternativni sistem nadzora, ki zagotavlja ustrezna jamstva za zdravje živali, enakovredna tistim iz veterinarskega spričevala. V tej uredbi bi bilo treba določiti podobno odstopanje. Vendar bi bilo treba določiti posebne pogoje za premike navedenih živali, vključno s privolitvijo namembne države članice.

(27)

Člen 144(1)(c) Uredbe (EU) 2016/429 na Komisijo prenaša pooblastilo, da določi zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval za premike gojenih kopenskih živali, ki niso kopitarji, perutnina in živali, namenjene v zaprte obrate, v druge države članice, kadar je veterinarsko spričevalo nujno za zagotovitev, da so pri zadevnem premiku izpolnjene zahteve za zdravstveno varstvo živali iz členov 124 do 142 Uredbe (EU) 2016/429. Ta uredba bi zato morala določiti zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval, ki bi omogočale premike pošiljk ptic v ujetništvu, medonosnih čebel, čmrljev (razen čmrljev iz odobrenih okoljsko izoliranih proizvodnih obratov za čmrlje), primatov, psov, mačk, belih dihurjev in drugih mesojedih živali v druge države članice.

(28)

Člen 164(2) Uredbe (EU) 2016/429 na Komisijo prenaša tudi pooblastilo, da določi zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval in uradno obveščanje pri premikih zarodnega materiala gojenih kopenskih živali, razen goveda, ovc, koz, prašičev in enoprstih kopitarjev ter zarodnega materiala perutnine, v druge države članice. Ta uredba bi zato morala določiti zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval, ki bi omogočale premike pošiljk valilnih jajc ptic v ujetništvu v druge države članice.

(29)

Premiki mesojedih živali, razen psov, mačk in belih dihurjev, v druge države članice bi morali biti dovoljeni tudi v primerih, ko v državi članici izvora ni odobrenega cepiva proti steklini za navedene mesojede živali in se cepljenje izvede v skladu s členom 10(1) Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta (12), ki določa uporabo zdravil, ki ni zajeta v pogojih dovoljenja za promet.

(30)

Člen 146(1) Uredbe (EU) 2016/429 zahteva, da Komisija določi podrobna pravila in dodatne informacije o vsebini veterinarskih spričeval za različne vrste in kategorije gojenih kopenskih živali ter posebne vrste premikov. Člen 162(3) iste uredbe zahteva, da Komisija sprejme delegirane akte v zvezi z informacijami, ki jih mora vsebovati veterinarsko spričevalo za premike valilnih jajc med državami članicami, ob upoštevanju minimalnih informacij, ki jih je treba vključiti v navedeno veterinarsko spričevalo v skladu s členom 162(1). Zato je treba določiti vsebino spričeval, ki morajo biti priloženi pošiljkam gojenih kopenskih živali in valilnih jajc, kadar se te pošiljke premikajo v drugo državo članico.

(31)

Člen 147 Uredbe (EU) 2016/429 na Komisijo prenaša pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi s posebnimi ukrepi, ki odstopajo od obveznosti izvajalcev dejavnosti glede zagotovitve, da je živalim priloženo veterinarsko spričevalo, ali ki to obveznost dopolnjujejo, za posebne vrste premikov gojenih kopenskih živali. Ta uredba bi zato morala določiti pravila za izdajanje veterinarskih spričeval za premike kopitarjev in perutnine prek obratov, ki opravljajo dejavnosti zbiranja iz člena 133 Uredbe (EU) 2016/429, preden živali dosežejo končni namembni kraj.

(32)

Za zagotovitev, da gojene kopenske živali, ki imajo spričevalo za izvoz v tretjo državo in se prevažajo prek druge države članice do zunanje meje Unije, izpolnjujejo zahteve za zdravstveno varstvo živali za premike znotraj Unije, bi morali izvajalci dejavnosti zagotoviti, da so pošiljkam navedenih živali priložena veterinarska spričevala, ki vsebujejo potrdila, vsaj tako stroga kot tista, zahtevana za premik gojenih kopitarjev oz. gojene perutnine, namenjenih za zakol v državi članici, kjer se nahaja izhodna točka.

(33)

Člen 149(4) Uredbe (EU) 2016/429 na Komisijo prenaša pooblastilo, da sprejme delegirane akte, ki določajo pravila o dokumentacijskih in identifikacijskih pregledih ter fizičnih pregledih in preiskavah, ki jih mora opraviti uradni veterinar v zvezi z različnimi vrstami in kategorijami gojenih kopenskih živali, da se preveri skladnost z zahtevami za zdravstveno varstvo živali. Ob upoštevanju področja uporabe te uredbe, ki se razširja na valilna jajca, je treba v tej uredbi upoštevati navedeno določbo tako, da se v ta namen določijo potrebna pravila, vključno s časovnim okvirom za izvajanje takih pregledov in preiskav ter za izdajo veterinarskih spričeval s strani uradnega veterinarja pred premikom pošiljk gojenih kopenskih živali in valilnih jajc ter obdobjem veljavnosti veterinarskih spričeval, vključno s pogoji za njihovo podaljšanje.

(34)

Členi 152, 153 in 163 Uredbe (EU) 2016/429 od izvajalcev dejavnosti zahtevajo, da pristojne organe v državi članici izvora vnaprej uradno obvestijo o predvidenem premiku gojenih kopenskih živali in valilnih jajc v drugo državo članico ter predložijo vse potrebne informacije, ki navedenemu organu omogočajo, da o premiku gojenih kopenskih živali in valilnih jajc uradno obvesti pristojni organ namembne države članice. Zato bi bilo treba v tej uredbi določiti podrobna pravila v zvezi z zahtevami za izvajalce dejavnosti glede predhodnega uradnega obveščanja, informacij, potrebnih za uradno obveščanje o takih premikih, in postopkov za tako uradno obveščanje v nujnih primerih.

(35)

Člen 153(2) in (4), člen 154(1)(c) in člen 163(2) Uredbe (EU) 2016/429 za namene obveščanja ob predvidenih premikih pošiljk gojenih kopenskih živali in valilnih jajc v druge države članice določajo uporabo sistema Traces. Sistem Traces je celovit računalniški veterinarski sistem, opredeljen v odločbah Komisije 2003/24/ES (13) in 2004/292/ES (14). Ker člen 131 Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta (15) določa vzpostavitev sistema upravljanja informacij za uradni nadzor (IMSOC), ki bo vključeval funkcije sistema Traces, bi bilo treba v tej uredbi uporabljati sklic na sistem IMSOC namesto na sistem Traces.

(36)

Člen 155 Uredbe (EU) 2016/429 določa pogoje za premike divjih kopenskih živali iz habitata v eni državi članici v habitat ali obrat v drugi državi članici. V tej uredbi bi bilo treba določiti zahteve za zdravstveno varstvo živali, izdajanje veterinarskih spričeval in uradno obveščanje pri takih premikih v skladu s pooblastili iz člena 156(1) Uredbe (EU) 2016/429.

(37)

To uredbo bi bilo treba uporabljati od 21. aprila 2021 v skladu z datumom začetka uporabe Uredbe (EU) 2016/429 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

DEL I

SPLOŠNA PRAVILA

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba dopolnjuje pravila za preprečevanje in obvladovanje bolezni živali, ki se prenašajo na živali ali ljudi, določene v členu 5(1) Uredbe (EU) 2016/429, pri premikih gojenih kopenskih živali, divjih kopenskih živali in valilnih jajc znotraj Unije.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za:

(a)

gojene in divje kopenske živali ter valilna jajca;

(b)

obrate, v katerih se nahajajo navedene živali in valilna jajca, ali v katerih se opravljajo dejavnosti zbiranja navedenih živali in valilnih jajc;

(c)

izvajalce dejavnosti, ki gojijo navedene živali in pridobivajo valilna jajca;

(d)

izvajalce dejavnosti, ki prevažajo kopenske živali in valilna jajca;

(e)

pristojne organe držav članic.

2.   Del II se uporablja za premike gojenih kopenskih živali in valilnih jajc samo, kadar se ti premiki opravljajo med državami članicami, z izjemo členov 4 do 6 in člena 63, ki se poleg tega uporabljajo za premike gojenih kopenskih živali in valilnih jajc znotraj države članice.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„prevozno sredstvo“ pomeni cestna ali železniška vozila, plovila in zrakoplove;

(2)

„zabojnik“ pomeni kakršen koli zaboj, boks, posodo ali drug trden objekt, ki se uporablja za prevoz živali ali jajc in ni prevozno sredstvo;

(3)

„okoljsko izolirani proizvodni obrat“ pomeni obrat, katerega strukture in strogi ukrepi za biološko zaščito zagotavljajo učinkovito ločevanje gojenja živali od pripadajočih objektov in okolja;

(4)

„govedo“ pomeni žival vrste kopitarjev rodov Bison, Bos (vključno s podrodovi Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) in Bubalus (vključno s podrodom Anoa) ter potomce križancev navedenih vrst;

(5)

„bolezni prosti obrat“ pomeni obrat, ki mu je bil ta status prost bolezni odobren v skladu z zahtevami iz Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

(6)

„status prost bolezni“ pomeni status prost bolezni v državi članici ali na njenem območju, ki ga Komisija odobri v skladu s členom 36 Uredbe (EU) 2016/429;

(7)

„bolezen ni bila prijavljena“ pomeni, da nobena žival ali skupina živali zadevnih vrst, nastanjena v obratu, ni bila klasificirana kot potrjen primer navedene bolezni in da je bil vsakršen sum navedene bolezni ovržen;

(8)

„za zakol namenjene živali“ pomenijo gojene kopenske živali, ki se prevažajo v klavnico, bodisi neposredno ali po opravljenem postopku zbiranja;

(9)

„odobreni karantenski obrat“ pomeni obrat, odobren v skladu s členom 14 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035;

(10)

„odobreni program izkoreninjenja“ pomeni program izkoreninjenja bolezni, ki se v državi članici ali na njenem območju izvaja v skladu z odobritvijo Komisije na podlagi člena 31(3) Uredbe (EU) 2016/429;

(11)

„ovca“ pomeni žival vrste kopitarjev rodu Ovis in potomce križancev navedenih vrst;

(12)

„koza“ pomeni žival vrste kopitarjev rodu Capra in potomce križancev navedenih vrst;

(13)

„prašič“ pomeni žival vrste kopitarjev družine Suidae iz Priloge III k Uredbi (EU) 2016/429;

(14)

„enoprsti kopitar“ pomeni žival vrste enoprstih kopitarjev rodu Equus (vključno s konji, osli in zebrami) ter potomce križancev navedenih vrst;

(15)

„kamela“ pomeni žival vrste kopitarjev družine Camelidae iz Priloge III k Uredbi (EU) 2016/429;

(16)

„jelen“ pomeni žival vrste kopitarjev družine Cervidae iz Priloge III k Uredbi (EU) 2016/429;

(17)

„drugi gojeni kopitarji“ pomenijo gojene kopitarje, razen goveda, ovc, koz, prašičev, enoprstih kopitarjev, kamel in jelenov;

(18)

„pred vektorji zaščiteni obrat“ pomeni del objektov ali vse objekte obrata, ki so zaščiteni pred napadi živali iz rodu Culicoides z ustreznimi fizičnimi in upravljavskimi sredstvi, pri čemer status pred vektorji zaščitenega obrata odobri pristojni organ v skladu s členom 44 Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

(19)

„brezvektorsko obdobje“ pomeni obdobje neaktivnosti živali iz rodu Culicoides na opredeljenem območju, določeno v skladu z oddelkom 5 poglavja 1 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689;

(20)

„matična perutnina“ pomeni perutnino, staro 72 ur ali več, namenjeno za proizvodnjo valilnih jajc;

(21)

„proizvodna perutnina“ pomeni perutnino, staro 72 ur ali več, ki se goji za proizvodnjo mesa, konzumnih jajc ali drugih proizvodov ali za obnovo populacije pernate divjadi;

(22)

„jata“ pomeni vso perutnino ali ptice v ujetništvu z enakim zdravstvenim statusom, ki se gojijo v istem prostoru ali v isti obori in predstavljajo eno samo epidemiološko enoto; pri vhlevljeni perutnini so to vse živali, ki si delijo isti zračni prostor;

(23)

„enodnevni piščanci“ pomenijo vso perutnino, mlajšo od 72 ur;

(24)

„jajca, prosta specificiranih patogenih organizmov“ pomenijo valilna jajca, ki izvirajo iz „jat piščancev, prostih specificiranih patogenih organizmov“, kot je opisano v Evropski farmakopeji (16), in ki so namenjena izključno za diagnostične, raziskovalne ali farmacevtske namene;

(25)

„registrirani enoprsti kopitar“ pomeni:

(a)

čistopasemsko plemensko žival vrst Equus caballus in Equus asinus, vpisano ali primerno za vpis v glavni del rodovniške knjige, ki jo je pripravilo rejsko društvo ali rejski organ, priznan v skladu s členom 4 ali 34 Uredbe (EU) 2016/1012;

(b)

gojeno žival vrste Equus caballus, registrirano pri mednarodni zvezi ali organizaciji, bodisi neposredno bodisi prek njenega nacionalnega združenja ali podružnic, ki upravlja s tekmovalnimi ali dirkalnimi konji (registrirani konj);

(26)

„primati“ pomenijo živali vrst, ki spadajo v red primatov, razen ljudi;

(27)

„medonosna čebela“ pomeni žival vrste Apis mellifera;

(28)

„čmrlj“ pomeni žival vrst, ki spadajo v rod Bombus;

(29)

„pes“ pomeni gojeno žival vrste Canis lupus;

(30)

„mačka“ pomeni gojeno žival vrste Felis silvestris;

(31)

„beli dihur“ pomeni gojeno žival vrste Mustela putorius furo;

(32)

„druge mesojede živali“ pomenijo živali vrst, ki spadajo v red Carnivora, razen psov, mačk in belih dihurjev;

(33)

„potujoči cirkus“ pomeni razstavo ali sejem, ki vključuje živali ali nastope živali in ki se namerava premikati med državami članicami;

(34)

„nastop živali“ pomeni vsak nastop, ki vključuje živali, ki se gojijo za namene razstave ali sejma, in je lahko del cirkusa;

(35)

„golob pismonoša“ pomeni vsakega goloba, ki se prevaža ali je namenjen za prevoz iz svojega golobnjaka v drugo državo članico, kjer bo izpuščen in od koder bo odletel nazaj v državo članico izvora.

DEL II

PREMIKI GOJENIH KOPENSKIH ŽIVALI IN VALILNIH JAJC ZNOTRAJ UNIJE

POGLAVJE 1

Splošne zahteve za premike gojenih kopenskih živali in valilnih jajc znotraj Unije

Oddelek 1

Ukrepi za preprečevanje bolezni pri prevozu znotraj Unije, ki dopolnjujejo ukrepe, določene v Uredbi (EU) 2016/429

Člen 4

Splošne zahteve glede prevoznih sredstev

Izvajalci dejavnosti, vključno s prevozniki, zagotovijo, da so prevozna sredstva, ki se uporabljajo za prevoz gojenih kopenskih živali ali valilnih jajc, razen prevoznih sredstev za kopenske živali iz člena 6:

(a)

konstruirana tako, da

(i)

živali ali valilna jajca ne morejo uiti oziroma pasti s prevoznega sredstva;

(ii)

je mogoč vizualni pregled prostora, kjer so živali nameščene;

(iii)

je uhajanje živalskih iztrebkov, nastilja ali krme preprečeno ali zmanjšano;

(iv)

je v primeru perutnine in ptic v ujetništvu uhajanje perja preprečeno ali zmanjšano;

(b)

očiščena in razkužena čim prej po vsakem prevozu živali, valilnih jajc ali katerega koli predmeta, ki predstavlja tveganje za zdravje živali, in po potrebi ponovno očiščena in razkužena ter v vsakem primeru posušena ali puščena, da se posušijo, pred vsakim novim natovarjanjem živali ali valilnih jajc.

Člen 5

Zahteve glede zabojnikov, v katerih se prevažajo gojene kopenske živali in valilna jajca

1.   Izvajalci dejavnosti, vključno s prevozniki, zagotovijo, da zabojniki, v katerih se prevažajo gojene kopenske živali in valilna jajca, razen zabojnikov za kopenske živali iz člena 6:

(a)

izpolnjujejo zahteve iz člena 4(a);

(b)

vsebujejo samo živali ali valilna jajca iste vrste, kategorije in tipa ter istega zdravstvenega statusa;

(c)

so:

(i)

bodisi neuporabljeni in namenski zabojniki za enkratno uporabo, ki se po prvi uporabi uničijo,

ali

(ii)

očiščeni in razkuženi po uporabi in posušeni ali puščeni, da se posušijo, pred vsako naslednjo uporabo.

2.   Izvajalci dejavnosti, vključno s prevozniki, v primeru perutnine in valilnih jajc zagotovijo, da imajo zabojniki, v katerih se v prevoznih sredstvih prevažajo perutnina in valilna jajca, naslednje oznake:

(a)

za enodnevne piščance in valilna jajca:

(i)

ime države članice izvora;

(ii)

številka odobritve ali registracije obrata izvora;

(iii)

vrsta zadevne perutnine;

(iv)

število živali ali valilnih jajc;

(b)

za matično in proizvodno perutnino: številka odobritve ali registracije obrata izvora.

3.   Izvajalci dejavnosti, vključno s prevozniki, v primeru čebeljih matic, ki se prevažajo na podlagi odstopanja iz člena 49, zagotovijo, da so zabojniki ali celotne pošiljke takoj po vizualnem pregledu uradnega veterinarja za namen izdaje zdravstvenega spričevala pokrite s fino mrežo z velikostjo očesc, ki ne presega 2 mm.

4.   Izvajalci dejavnosti, vključno s prevozniki, v primeru čmrljev iz okoljsko izoliranih proizvodnih obratov za čmrlje zagotovijo, da so med prevozom izolirani v ločenih epidemioloških enotah, pri čemer je vsaka družina v zaprtem zabojniku, ki je bil pred uporabo nov ali očiščen in razkužen.

Člen 6

Izvzetja iz zahtev glede prevoznih sredstev in zabojnikov, v katerih se prevažajo gojene kopenske živali in valilna jajca

1.   Zahteve iz členov 4 in 5 se ne uporabljajo za prevoz:

(a)

kopenskih živali, ki se uporabljajo v potujočih cirkusih in za nastope živali;

(b)

živali vrst s seznama v delu A Priloge I k Uredbi (EU) 2016/429, ki presegajo število, odobreno v skladu s členom 246(1) in (2) navedene uredbe, če se prevažajo za nekomercialne namene;

(c)

živali vrst s seznama v delu B Priloge I k Uredbi (EU) 2016/429, ki se prevažajo za nekomercialne namene in presegajo število, določeno za navedene vrste, če so bila sprejeta pravila za določitev največjega števila hišnih živali zadevne vrste v skladu s členom 246(3).

2.   Zahteve iz člena 4(b) ter člena 5(1)(b) in (c) se ne uporabljajo za prevoz enoprstih kopitarjev znotraj države članice, razen če so ti enoprsti kopitarji namenjeni za zakol.

3.   Pristojni organ lahko odloči, da se zahteve iz člena 4(b) ne uporabljajo za prevoz:

(a)

znotraj obrata, če:

(i)

so živali, ki se prevažajo, nastanjene v obratu, prevoz pa izvede izvajalec dejavnosti v navedenem obratu,

ter

(ii)

je prevozno sredstvo, ki se uporablja za prevoz gojenih kopenskih živali, pred zapustitvijo obrata očiščeno in razkuženo;

ali

(b)

med obrati znotraj države članice, če:

(i)

obrati spadajo v isto dobavno verigo,

ter

(ii)

je prevozno sredstvo, ki se uporabi za prevoz gojenih kopenskih živali, ob koncu vsakega dneva očiščeno in razkuženo, če so se z njim prevažale živali.

4.   Zahteve iz člena 4 in člena 5(1) in (2) se ne uporabljajo za prevoz medonosnih čebel in čmrljev.

Oddelek 2

Dodatne zahteve za premike kopenskih živali v druge države članice v zvezi s cepljenjem

Člen 7

Zahteve za premike kopenskih živali in valilnih jajc v drugo državo članico v zvezi s cepljenjem proti boleznim kategorije A

Če je država članica izvora uvedla cepljenje proti bolezni kategorije A, izvajalci dejavnosti kopenske živali ali valilna jajca v drugo državo članico premikajo samo, če navedene živali in valilna jajca izpolnjujejo posebne pogoje, določene v skladu s členom 47 Uredbe (EU) 2016/429 za zadevno bolezen kategorije A in za živali vrst s seznama za navedeno bolezen.

Oddelek 3

Dodatne zahteve za izvajalce klavničnih dejavnosti, ki sprejemajo gojene kopenske živali iz drugih držav članic

Člen 8

Najdaljši časovni okvir, v katerem morajo biti gojeni kopitarji in gojena perutnina iz drugih držav članic zaklani

Izvajalci klavničnih dejavnosti zagotovijo, da se gojeni kopitarji in gojena perutnina iz druge države članice zakoljejo najpozneje v 72 urah po prihodu v klavnico.

Člen 9

Dodatni ukrepi izvajalcev klavničnih dejavnosti za zmanjšanje tveganja

1.   Izvajalci klavničnih dejavnosti zagotovijo, da se živali vrst s seznama za okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24) zakoljejo najpozneje v 24 urah po prihodu v klavnico, če prihajajo iz druge države članice in ne izpolnjujejo vsaj enega od naslednjih meril:

(a)

izpolnjujejo vsaj eno od zahtev za okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24) iz točk 1 do 3 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689

ali

(b)

izpolnjujejo pogoje iz člena 43(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/689, ki jih je potrdil pristojni organ namembne države članice.

2.   Poleg zahtev iz odstavka 1 izvajalci klavničnih dejavnosti v primerih, ko se živali vrst s seznama za okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24) prevažajo prek druge države članice in ne izpolnjujejo vsaj enega od pogojev iz člena 32(1)(a) do (c) ali člena 32(2), zagotovijo, da se take živali zakoljejo najpozneje v 24 urah po prihodu v klavnico.

POGLAVJE 2

Dodatne zahteve za zdravstveno varstvo živali pri premikih gojenih kopitarjev v druge države članice

Oddelek 1

Govedo

Člen 10

Zahteve za premike gojenega goveda v druge države članice

1.   Izvajalci dejavnosti lahko govedo premikajo v drugo državo članico samo, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

živali so v obratu neprekinjeno bivale najmanj 30 dni pred odhodom ali od rojstva, če so mlajše od 30 dni, in v tem času niso bile v stiku z gojenim govedom, ki je imelo nižji zdravstveni status ali so zanj zaradi razlogov v zvezi z zdravjem živali veljale omejitve premikov, ali z gojenimi živalmi, ki so prišle iz obrata, ki ni izpolnjeval zahtev iz točke (b);

(b)

vse živali, ki so v Unijo iz tretje države ali z ozemlja prišle v zadnjih 30 dneh pred odhodom živali iz točke (a) in so bile pripeljane v obrat, kjer so bivale navedene živali, so nameščene ločeno, da se prepreči neposreden in posreden stik z vsemi drugimi živalmi v navedenem obratu;

(c)

živali prihajajo iz obrata, ki je brez cepljenja goveda prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis, in izpolnjen je eden od naslednjih pogojev:

(i)

obrat se nahaja v državi članici ali na njenem območju s statusom prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri populaciji goveda

ali

(ii)

pri živalih je bil z eno od diagnostičnih metod iz dela 1 Priloge I opravljen test za okužbo z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcu, odvzetem v zadnjih 30 dneh pred odhodom, pri samicah po kotitvi pa vsaj 30 dni po kotitvi,

ali

(iii)

živali so stare manj kot 12 mesecev

ali

(iv)

živali so kastrirane;

(d)

živali prihajajo iz obrata, prostega okužbe s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis), in izpolnjen je vsaj eden od naslednjih pogojev:

(i)

obrat se nahaja v državi članici ali na njenem območju s statusom prost okužbe s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis)

ali

(ii)

pri živalih je bil v zadnjih 30 dneh pred odhodom z eno od diagnostičnih metod iz dela 2 Priloge I opravljen test za okužbo s kompleksom Mycobacterium tuberculosi (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis), pri čemer so bili rezultati negativni,

ali

(iii)

živali so stare manj kot 6 tednov;

(e)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba z virusom stekline pri gojenih kopenskih živalih;

(f)

živali prihajajo iz obrata, ki se nahaja na območju s polmerom vsaj 150 km okoli navedenega obrata, v katerem v zadnjih dveh letih pred odhodom ni bila prijavljena okužba z virusom epizootske hemoragične bolezni pri gojenih živalih vrst s seznama za navedeno bolezen;

(g)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 15 dneh pred odhodom pri kopitarjih ni bil prijavljen vranični prisad;

(h)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba s Trypanosoma evansi, oziroma, če prihajajo iz obrata, v katerem je bila v zadnjih 2 letih pred odhodom prijavljena okužba s Trypanosoma evansi, so za prizadeti obrat po zadnjem izbruhu omejitve premikov ostale veljavne, dokler:

(i)

okužene živali niso bile umaknjene iz obrata

ter

(ii)

ni bil pri preostalih živalih v obratu z eno od diagnostičnih metod iz dela 3 Priloge I opravljen test za okužbo s Trypanosoma evansi, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcih, odvzetih vsaj šest mesecev po umiku okuženih živali iz obrata;

(i)

razen v primeru gojenega goveda iz člena 11(4), člena 12(4) in člena 13, živali izpolnjujejo vsaj eno od zahtev za okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24) iz točk 1 do 3 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689;

(j)

izpolnjeni so pogoji iz členov 32 in 33, če je primerno.

2.   Določbe iz odstavka 1 se ne uporabljajo za gojeno govedo, namenjeno za zakol, v skladu s členom 14.

Člen 11

Dopolnilne zahteve za premike gojenega goveda v druge države članice ali na njihova območja s statusom prost določenih bolezni

1.   Izvajalci dejavnosti gojeno govedo premikajo v drugo državo članico ali na njeno območje s statusom prost enzootske goveje levkoze samo, če živali izpolnjujejo zahteve iz člena 10 in če so izpolnjene zahteve iz točke (a) ali točke (b):

(a)

živali prihajajo iz obrata, prostega enzootske goveje levkoze,

ali

(b)

če živali prihajajo iz obrata, ki ni prost enzootske goveje levkoze, enzootska goveja levkoza v obratu ni bila prijavljena v zadnjih 24 mesecih pred odhodom in

(i)

če so živali starejše od 24 mesecev, je bil pri njih z eno od diagnostičnih metod iz dela 4 Priloge I opravljen serološki test za enzootsko govejo levkozo, pri čemer so bili rezultati negativni,

in sicer bodisi na vzorcih, odvzetih dvakrat v razmiku vsaj štirih mesecev, ko so bile živali nastanjene ločeno od drugega goveda v obratu,

bodisi

na vzorcu, odvzetem v zadnjih 30 dneh pred odhodom, in je bil pri vsem govedu v obratu, starejšem od 24 mesecev, z eno od diagnostičnih metod iz dela 4 Priloge I opravljen serološki test za enzootsko govejo levkozo, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcih, odvzetih dvakrat v razmiku najmanj štirih mesecev v zadnjih 12 mesecih pred odhodom živali,

ali

(ii)

če so živali mlajše od 24 mesecev, so jih rodile matere, pri katerih je bil z eno od diagnostičnih metod iz dela 4 Priloge I opravljen serološki test za enzootsko govejo levkozo, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcih, odvzetih dvakrat v razmiku najmanj štirih mesecev v zadnjih 12 mesecih pred odhodom živali.

2.   Izvajalci dejavnosti gojeno govedo premikajo v drugo državo članico ali na njeno območje s statusom prost infekcioznega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa samo, če živali izpolnjujejo zahteve iz člena 10, niso cepljene proti infekcioznemu bovinemu rinotraheitisu/infekcioznemu pustularnemu vulvovaginitisu in če so izpolnjene zahteve iz točke (a) ali točke (b):

(a)

če živali prihajajo iz obrata, prostega infekcioznega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa,

potem se

(i)

bodisi obrat nahaja v državi članici ali na njenem območju s statusom prost infekcioznega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa

bodisi

(ii)

so bile živali v karanteni vsaj 30 dni pred odhodom, pri njih pa je bil z eno od diagnostičnih metod iz dela 5 Priloge I opravljen serološki test za odkrivanje protiteles proti celotnemu herpesvirusu-1 (BoHV-1) goveda, pri čemer je bil rezultat negativen, in sicer na vzorcu, odvzetem v zadnjih 15 dneh pred njihovim odhodom;

(b)

če živali prihajajo iz obrata, ki ni prost infekcioznega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa, so bile vsaj 30 dni pred odhodom nastanjene v odobrenem karantenskem obratu in je bil pri njih z eno od diagnostičnih metod iz dela 5 Priloge I opravljen serološki test za odkrivanje protiteles proti celotnemu virusu BoHV-1 goveda, pri čemer je bil rezultat negativen, in sicer na vzorcu, odvzetem najmanj 21 dni po začetku karantene.

3.   Izvajalci dejavnosti gojeno govedo premikajo v drugo državo članico ali na njeno območje s statusom prost goveje virusne diareje samo, če živali izpolnjujejo zahteve iz člena 10, niso cepljene proti goveji virusni diareji in če so izpolnjene zahteve iz točke (a) ali točke (b):

(a)

če živali prihajajo iz obrata, prostega goveje virusne diareje,

(i)

se obrat bodisi nahaja v državi članici ali na njenem območju s statusom prost goveje virusne diareje bodisi se zanj uporablja režim testiranja iz točke 1(c)(ii) ali (iii) oddelka 2 poglavja 1 dela VI Priloge IV k Delegirani uredbi (EU) 2020/689, ki se opravi v zadnjih štirih mesecih pred odhodom živali, pri čemer so rezultati negativni,

ali

(ii)

so bile živali posamezno testirane, da se prisotnost virusa goveje virusne diareje izključi pred njihovim odhodom;

(b)

če živali prihajajo iz obratov, ki niso prosti goveje virusne diareje, je bil pri njih z eno od diagnostičnih metod iz dela 6 Priloge I opravljen test za antigen ali genom goveje virusne diareje, pri čemer so bili rezultati negativni, in

bodisi

(i)

so bile živali nameščene v odobrenem karantenskem obratu najmanj 21 dni pred odhodom in je bil v primeru brejih mater pri njih z eno od diagnostičnih metod iz dela 6 Priloge I opravljen serološki test za odkrivanje protiteles proti virusu goveje virusne diareje, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcih, ki so bili odvzeti najmanj 21 dni po začetku karantene,

bodisi

(ii)

je bil pri živalih z eno od diagnostičnih metod iz dela 6 Priloge I opravljen serološki test za odkrivanje protiteles proti virusu goveje virusne diareje, pri čemer so bili rezultati pozitivni, in sicer na vzorcih, odvzetih pred odhodom ali, v primeru brejih mater, pred osemenitvijo, ki ji je sledila trenutna brejost.

4.   Z odstopanjem od člena 10(1)(i) lahko pristojni organ države članice izvora dovoli premik gojenega goveda, ki ne izpolnjuje vsaj ene od zahtev iz točk 1 do 3 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689, v drugo državo članico ali na njeno območje s statusom prost okužbe z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24), če je namembna država članica Komisijo in druge države članice obvestila, da so takšni premiki dovoljeni pod pogoji iz člena 43(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

5.   Določbe iz odstavka 1 do 4 se ne uporabljajo za gojeno govedo, namenjeno za zakol, v skladu s členom 14.

Člen 12

Dopolnilne zahteve za premike gojenega goveda v druge države članice ali na njihova območja z odobrenimi programi izkoreninjenja za določene bolezni

1.   Izvajalci dejavnosti govedo premikajo v drugo državo članico ali na njeno območje z odobrenim programom izkoreninjenja enzootske goveje levkoze samo, če živali izpolnjujejo zahteve iz člena 10 in če so izpolnjene zahteve iz točke (a) ali točke (b):

(a)

živali prihajajo iz obrata, prostega enzootske goveje levkoze,

ali

(b)

če živali prihajajo iz obrata, ki ni prost enzootske goveje levkoze, enzootska goveja levkoza v obratu ni bila prijavljena v zadnjih 24 mesecih pred odhodom živali in

(i)

če so živali starejše od 24 mesecev, je bil pri njih z eno od diagnostičnih metod iz dela 4 Priloge I opravljen serološki test za enzootsko govejo levkozo, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer

bodisi

na vzorcih, odvzetih dvakrat v razmiku vsaj štirih mesecev, ko so bile živali nastanjene ločeno od drugega goveda v obratu,

bodisi

na vzorcih, odvzetih v zadnjih 30 dneh pred odhodom, če je bil pri vsem govedu v obratu, starejšem od 24 mesecev, z eno od diagnostičnih metod iz dela 4 Priloge I opravljen serološki test za enzootsko govejo levkozo, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcih, odvzetih dvakrat v razmiku najmanj štirih mesecev v zadnjih 12 mesecih pred odhodom živali,

ali

(ii)

če so živali mlajše od 24 mesecev, so jih rodile matere, pri katerih je bil z eno od diagnostičnih metod iz dela 4 Priloge I opravljen serološki test za enzootsko govejo levkozo, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcih, odvzetih dvakrat v razmiku najmanj štirih mesecev v zadnjih 12 mesecih pred odhodom živali.

2.   Izvajalci dejavnosti govedo premikajo v drugo državo članico ali na njeno območje z odobrenim programom izkoreninjenja infekcioznega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa samo, če živali izpolnjujejo zahteve iz člena 10 in če so izpolnjene zahteve iz točke (a) ali točke (b):

(a)

če živali prihajajo iz obrata, prostega infekcioznega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa,

potem se

(i)

bodisi obrat nahaja v državi članici ali na njenem območju s statusom prost infekcioznega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa

ali

(ii)

v državi članici ali na njenem območju z odobrenim programom izkoreninjenja infekcioznega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa,

ali pa

(iii)

so bile živali v karanteni vsaj 30 dni pred odhodom, pri njih pa je bil z eno od diagnostičnih metod iz dela 5 Priloge I opravljen serološki test za odkrivanje protiteles proti celotnemu BoHV-1 ali, v primeru živali, cepljenih z gE-deleciranim cepivom, potiteles proti proteinu BoHV-1 gE, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcu, odvzetem v zadnjih 15 dneh pred njihovim odhodom,

ali

(iv)

so živali namenjene v obrat, kjer se goji govedo za proizvodnjo mesa, ki ni imelo stika z govedom iz drugih obratov, ter iz katerega se živali neposredno premikajo v klavnico,

ali

(b)

če živali prihajajo iz obrata, ki ni prost infekcioznega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa, so bile vsaj 30 dni pred odhodom nastanjene v odobrenem karantenskem obratu in je bil pri njih z eno od diagnostičnih metod iz dela 5 Priloge I opravljen serološki test za odkrivanje protiteles proti celotnemu virusu BoHV-1 goveda, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcu, odvzetem najmanj 21 dni po začetku karantene.

3.   Izvajalci dejavnosti govedo premikajo v drugo državo članico ali na njeno območje z odobrenimi programi izkoreninjenja goveje virusne diareje samo, če živali izpolnjujejo zahteve iz člena 10 in če so izpolnjene zahteve iz točke (a) ali točke (b):

(a)

če živali prihajajo iz obrata, prostega goveje virusne diareje,

(i)

se obrat nahaja v državi članici ali na njenem območju s statusom prost goveje virusne diareje

ali

(ii)

v državi članici ali na njenem območju z odobrenim programom izkoreninjenja goveje virusne diareje

ali

(iii)

v obratu je bil v zadnjih štirih mesecih pred odhodom opravljen režim testiranja iz točke 1(c)(ii) ali (iii) oddelka 2 poglavja 1 dela VI Priloge IV k Delegirani uredbi (EU) 2020/689, pri čemer so bili rezultati negativni,

ali

(iv)

so bile živali posamezno testirane, da se prisotnost virusa goveje virusne diareje izključi pred odhodom,

ali

(v)

so živali namenjene v obrat, ki govedo za proizvodnjo mesa goji ločeno od goveda iz drugih obratov ter iz katerega se živali neposredno premikajo v klavnico;

(b)

če živali prihajajo iz obratov, ki niso prosti goveje virusne diareje, je bil pri njih z eno od diagnostičnih metod iz dela 6 Priloge I opravljen test za antigen ali genom goveje virusne diareje, pri čemer so bili rezultati negativni,

ter

(i)

so bile živali bodisi najmanj 21 dni pred odhodom nastanjene v odobrenem karantenskem obratu in je bil v primeru brejih mater z eno od diagnostičnih metod iz dela 6 Priloge I opravljen serološki test za odkrivanje protiteles proti virusu goveje virusne diareje, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcih, odvzetih najmanj 21 dni po začetku karantene,

bodisi

(ii)

je bil pri živalih z eno od diagnostičnih metod iz dela 6 Priloge I opravljen serološki test za odkrivanje protiteles proti virusu goveje virusne diareje, pri čemer so bili rezultati pozitivni, in sicer na vzorcih, odvzetih pred odhodom ali, v primeru brejih mater, pred osemenitvijo, ki ji je sledila trenutna brejost.

4.   Z odstopanjem od člena 10(1)(i) lahko pristojni organ države članice izvora dovoli premik gojenega goveda, ki ne izpolnjuje vsaj ene od zahtev iz točk 1 do 3 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689, v drugo državo članico ali na njeno območje z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24), če je namembna država članica Komisijo in druge države članice obvestila, da so takšni premiki dovoljeni pod pogoji iz člena 43(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

5.   Določbe iz odstavkov 1 do 4 se ne uporabljajo za gojeno govedo, namenjeno za zakol, v skladu s členom 14.

Člen 13

Odstopanja za premike gojenega goveda v druge države članice ali na njihova območja brez statusa prost bolezni in odobrenega programa izkoreninjenja okužbe z virusom bolezni modrikastega jezika

Z odstopanjem od člena 10(1)(i) lahko pristojni organ države članice izvora dovoli premik gojenega goveda, ki ne izpolnjuje vsaj ene od zahtev iz točk 1 do 3 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689, v drugo državo članico ali na njeno območje, ki nima statusa prost bolezni in odobrenega programa izkoreninjenja okužbe z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24), če je namembna država članica Komisijo in druge države članice obvestila, da so takšni premiki dovoljeni. Če namembna država članica določi pogoje za odobritev takega premika, morajo biti navedeni pogoji kateri koli izmed pogojev iz točk 5 do 8 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689.

Člen 14

Odstopanje za premike za zakol namenjenega gojenega goveda v druge države članice

Z odstopanjem od zahtev iz členov 10, 11 in 12 lahko izvajalci dejavnosti za zakol namenjeno gojeno govedo premikajo v drugo državo članico, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

živali

bodisi

(i)

prihajajo iz obrata, ki je s cepljenjem ali brez cepljenja goveda prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis,

bodisi

(ii)

so kastrirane

bodisi

(iii)

so nekastrirana goveda, starejša od 12 mesecev, pri katerih je bil z eno od diagnostičnih metod iz dela 1 Priloge I opravljen test za okužbo z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcu, odvzetem v zadnjih 30 dneh pred odhodom, pri samicah po kotitvi pa na vzorcu, odvzetem vsaj 30 dni po kotitvi;

(b)

živali bodisi

(i)

prihajajo iz obrata, prostega okužbe s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis),

bodisi

(ii)

je bil pri njih v zadnjih 30 dneh pred odhodom z eno od diagnostičnih metod iz dela 2 Priloge I opravljen test za okužbo s kompleksom Mycobacterium tuberculosi (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis), pri čemer so bili rezultati negativni;

(c)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba z virusom stekline pri gojenih kopenskih živalih;

(d)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 15 dneh pred odhodom pri kopitarjih ni bil prijavljen vranični prisad;

(e)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24).

Oddelek 2

Ovce in koze

Člen 15

Zahteve za premike gojenih ovc in koz v druge države članice

1.   Izvajalci dejavnosti lahko ovce in koze premikajo v drugo državo članico samo, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

živali so v obratu neprekinjeno bivale najmanj 30 dni pred odhodom ali od rojstva, če so mlajše od 30 dni, in v tem času niso bile v stiku z gojenimi ovcami ali kozami, ki so imele nižji zdravstveni status ali so za njih zaradi razlogov v zvezi z zdravjem živali veljale omejitve premikov, ali z gojenimi živalmi, ki so prišle iz obrata, ki ni izpolnjeval zahtev iz točke (b);

(b)

vse živali, ki so v Unijo iz tretje države ali z ozemlja prišle v zadnjih 30 dneh pred odhodom živali iz točke (a) in so bile pripeljane v obrat, kjer so bivale navedene živali, so nameščene ločeno, da se prepreči neposreden in posreden stik z vsemi drugimi živalmi v navedenem obratu;

(c)

razen če se premikajo v skladu s členom 16, prihajajo iz obrata, ki je brez cepljenja ovc in koz prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis, ter

bodisi

(i)

se obrat nahaja v državi članici ali na njenem območju s statusom prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri populaciji ovc in koz

bodisi

(ii)

je bil pri živalih z eno od diagnostičnih metod iz dela 1 Priloge I opravljen test za okužbo z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcu, odvzetem v zadnjih 30 dneh pred odhodom, pri samicah po kotitvi pa vsaj 30 dni po kotitvi,

bodisi

(iii)

so živali stare manj kot 6 mesecev

bodisi

(iv)

so živali kastrirane;

(d)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba z virusom stekline pri gojenih kopenskih živalih;

(e)

živali prihajajo iz obrata, ki se nahaja na območju s polmerom vsaj 150 km okoli navedenega obrata, v katerem v zadnjih dveh letih pred odhodom ni bila prijavljena okužba z virusom epizootske hemoragične bolezni pri gojenih živalih vrst s seznama za navedeno bolezen;

(f)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 15 dneh pred odhodom pri kopitarjih ni bil prijavljen vranični prisad;

(g)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba s Trypanosoma evansi, oziroma, če prihajajo iz obrata, v katerem je bila v zadnjih 2 letih pred odhodom prijavljena okužba s Trypanosoma evansi, so za prizadeti obrat po zadnjem izbruhu omejitve premikov ostale veljavne, dokler:

(i)

okužene živali niso bile umaknjene iz obrata

ter

(ii)

ni bil pri preostalih živalih v obratu z eno od diagnostičnih metod iz dela 3 Priloge I opravljen test za okužbo s Trypanosoma evansi, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcih, odvzetih vsaj šest mesecev po umiku okuženih živali iz obrata;

(h)

razen kadar se živali premikajo v skladu s členom 17, izpolnjujejo vsaj eno od zahtev za okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24) iz točk 1 do 3 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689;

(i)

izpolnjeni so pogoji iz členov 32 in 33, če je primerno.

2.   Izvajalci dejavnosti gojene ovce premikajo v drugo državo članico samo, če je to v skladu z zahtevami iz odstavka 1 in če živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 42 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis).

3.   Izvajalci dejavnosti gojene koze premikajo v drugo državo članico samo, če je to v skladu z zahtevami iz odstavka 1 in če živali prihajajo iz obrata, v katerem je bilo pri kozah, ki so bile nastanjene v obratu v skladu s točkama 1 in 2 dela 1 Priloge II, v zadnjih 12 mesecih pred odhodom opravljeno spremljanje okužbe s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis), in so v tem obdobju

(i)

v obrat iz odstavka 1(a) prišle le koze iz obratov, ki uporabljajo ukrepe iz tega odstavka;

(ii)

v primeru, da je bila pri kozah, nastanjenih v obratu, prijavljena okužba s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis), bili sprejeti ukrepi v skladu z delom 1(3) Priloge II.

4.   Izvajalci dejavnosti gojene nekastrirane ovne premikajo v drugo državo članico samo, če je to v skladu z zahtevami iz odstavkov 1 in 2 ter če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 12 mesecih pred odhodom ni bil prijavljen ovčji epididimitis (Brucella ovis);

(b)

pri živalih je bil opravljen serološki test za ovčji epididimitis (Brucella ovis), pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcu, odvzetem v zadnjih 30 dneh pred odhodom.

5.   Določbe iz odstavkov 1 do 4 se ne uporabljajo za gojene ovce in koze, namenjene za zakol, v skladu s členom 18.

Člen 16

Odstopanje za premike gojenih ovc in koz v druge države članice ali na njihova območja, ki nimajo statusa prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis

Z odstopanjem od zahtev iz člena 15(1)(c) lahko izvajalci dejavnosti gojene ovce in koze premikajo v drugo državo članico ali na njeno območje, ki nima statusa prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri ovcah in kozah, če prihajajo iz obrata, ki je s cepljenjem ovc in koz prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis.

Člen 17

Odstopanja za premike gojenih ovc in koz v druge države članice ali njihova območja v zvezi z okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24)

Z odstopanjem od člena 15(1)(h) lahko pristojni organ države članice izvora dovoli premik gojenih ovc in koz, ki ne izpolnjujejo vsaj ene od zahtev iz točk 1 do 3 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689, v drugo državo članico ali na njeno območje:

(a)

ki ima status prost bolezni ali odobren program izkoreninjenja okužbe z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24), če je namembna država članica Komisijo in druge države članice obvestila, da so takšni premiki dovoljeni pod pogoji iz člena 43(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

(b)

ki nima statusa prost bolezni in odobrenega programa izkoreninjenja okužbe z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24), če je namembna država članica Komisijo in druge države članice obvestila, da so takšni premiki dovoljeni. Če namembna država članica določi pogoje za odobritev takega premika, morajo biti navedeni pogoji kateri koli izmed pogojev iz točk 5 do 8 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689.

Člen 18

Odstopanje za premike za zakol namenjenih gojenih ovc in koz v druge države članice

Z odstopanjem od zahtev iz člena 15 lahko izvajalci dejavnosti za zakol namenjene gojene ovce in koze premikajo v drugo državo članico, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

živali so posamezno identificirane v skladu s členom 45 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 ali pa so v obratu neprekinjeno bivale vsaj 21 dni pred odhodom ali od rojstva, če so mlajše od 21 dni;

(b)

živali

bodisi

(i)

prihajajo iz obrata, ki je s cepljenjem ali brez cepljenja ovc in koz prost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis,

bodisi

(ii)

so starejše od 6 mesecev in je bil pri njih z eno od diagnostičnih metod iz dela 1 Priloge I opravljen test za okužbo z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcu, odvzetem v zadnjih 30 dneh pred odhodom, pri samicah po kotitvi pa na vzorcu, odvzetem vsaj 30 dni po kotitvi,

bodisi

(iii)

so kastrirane;

(c)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba z virusom stekline pri gojenih kopenskih živalih;

(d)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 15 dneh pred odhodom pri kopitarjih ni bil prijavljen vranični prisad;

(e)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24).

Oddelek 3

Prašiči

Člen 19

Zahteve za premike gojenih prašičev v druge države članice

1.   Izvajalci dejavnosti lahko gojene prašiče premikajo v drugo državo članico samo, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

živali so v obratu neprekinjeno bivale najmanj 30 dni pred odhodom ali od rojstva, če so mlajše od 30 dni, in v tem času niso bile v stiku z gojenimi prašiči, ki so imeli nižji zdravstveni status ali so za njih zaradi razlogov v zvezi z zdravjem živali veljale omejitve premikov, ali z gojenimi živalmi, ki so prišle iz obrata, ki ni izpolnjeval zahtev iz točke (b);

(b)

vse živali, ki so v Unijo iz tretje države ali ozemlja prišle v zadnjih 30 dneh pred odhodom živali iz točke (a) in so bile pripeljane v obrat, kjer so bivale navedene živali, so nameščene ločeno, da se prepreči neposreden in posreden stik z vsemi drugimi živalmi v navedenem obratu;

(c)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba z virusom stekline pri gojenih kopenskih živalih;

(d)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba z virusom bolezni Aujeszkega;

(e)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 15 dneh pred odhodom pri kopitarjih ni bil prijavljen vranični prisad;

(f)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 42 dneh pred odhodom pri prašičih ni bila prijavljena okužba z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis in v katerem so se vsaj zadnjih 12 mesecev pred odhodom:

bodisi

(i)

po potrebi uporabljali ukrepi za biološko zaščito in zmanjšanje tveganja, vključno s pogoji bivanja in sistemi krmljenja, za preprečevanje prenosa okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis z divjih živali vrst s seznama za navedeno bolezen na prašiče, nastanjene v obratu, in so bili v obrat pripeljani samo prašiči iz obratov, ki uporabljajo enakovredne ukrepe za biološko zaščito in zmanjšanje tveganja,

bodisi

(ii)

je bilo vsaj 12 mesecev pred odhodom opravljeno spremljanje okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri prašičih, nastanjenih v obratu v skladu s točko 1 in točko 2 Priloge III, ter so v tem obdobju:

v obrat iz točke (a) prišli le prašiči iz obratov, ki uporabljajo ukrepe iz točke (i) ali te točke,

v primeru, da je bila pri prašičih, nastanjenih v obratu, prijavljena okužba z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis, bili sprejeti ukrepi v skladu s točko 3 Priloge III.

2.   Določbe iz odstavka 1 se ne uporabljajo za gojene prašiče, namenjene za zakol, v skladu s členom 21.

Člen 20

Dodatne zahteve za premike gojenih prašičev v države članice ali na njihova območja s statusom prost bolezni in odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z virusom bolezni Aujeszkega

1.   Izvajalci dejavnosti prašiče premikajo v drugo državo članico ali na njeno območje s statusom prost okužbe z virusom bolezni Aujeszkega samo, če je to v skladu z zahtevami iz člena 19, če živali niso cepljene proti okužbi z virusom bolezni Aujeszkega in če so izpolnjene zahteve iz točke (a) ali točke (b):

(a)

če živali prihajajo iz obrata, prostega okužbe z virusom bolezni Aujeszkega,

potem se bodisi

(i)

obrat nahaja v državi članici ali na njenem območju s statusom prost okužbe z virusom bolezni Aujeszkega

bodisi

(ii)

je bil pri živalih z diagnostično metodo iz dela 7 Priloge I opravljen serološki test za odkrivanje protiteles proti celotnemu virusu bolezni Aujeszkega, pri čemer je bil rezultat negativen, in sicer na vzorcu, odvzetem v zadnjih 15 dneh pred njihovim odhodom. Za prašiče, mlajše od štirih mesecev, ki so jih rodile matere, cepljene z gE-deleciranim cepivom, se lahko uporabi diagnostična metoda za odkrivanje protiteles proti proteinu gE virusa bolezni Aujeszkega iz dela 7 Priloge I. Število testiranih prašičev mora omogočati vsaj odkritje 10-odstotne seroprevalence pošiljke s 95-odstotno stopnjo zaupanja;

(b)

če živali prihajajo iz obrata, ki ni prost okužbe z virusom bolezni Aujeszkega, sta izpolnjeni naslednji zahtevi:

(i)

živali so bile najmanj 30 dni nastanjene v odobrenem karantenskem obratu

ter

(ii)

pri živalih je bil z diagnostično metodo iz dela 7 Priloge I opravljen serološki test za odkrivanje protiteles proti celotnemu virusu bolezni Aujeszkega, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcih, odvzetih dvakrat v razmiku najmanj 30 dni, z zadnjim odvzetim vzorcem v zadnjih 15 dneh pred odhodom.

2.   Izvajalci dejavnosti prašiče premikajo v drugo državo članico ali na njeno območje z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z virusom bolezni Aujeszkega samo, če je to v skladu z zahtevami iz člena 19 in če so izpolnjene zahteve iz točke (a) ali točke (b):

(a)

če živali prihajajo iz obrata, prostega okužbe z virusom bolezni Aujeszkega,

potem se bodisi

(i)

obrat nahaja v državi članici ali na njenem območju s statusom prost okužbe z virusom bolezni Aujeszkega

bodisi

(ii)

v državi članici ali na njenem območju z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z virusom bolezni Aujeszkega

bodisi

(iii)

je bil pri živalih z eno od diagnostičnih metod iz dela 7 Priloge I opravljen serološki test za odkrivanje protiteles proti celotnemu virusu bolezni Aujeszkega ali proti njegovemu proteinu gE, če je primerno, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcu, odvzetem v zadnjih 15 dneh pred njihovim odhodom. Število testiranih prašičev mora omogočati vsaj odkritje 10-odstotne seroprevalence pošiljke s 95-odstotno stopnjo zaupanja;

(b)

če živali prihajajo iz obrata, ki ni prost okužbe z virusom bolezni Aujeszkega, sta izpolnjeni naslednji zahtevi:

(i)

živali so bile najmanj 30 dni nastanjene v odobrenem karantenskem obratu

ter

(ii)

pri živalih je bil z eno od diagnostičnih metod iz dela 7 Priloge I opravljen serološki test za odkrivanje protiteles proti celotnemu virusu bolezni Aujeszkega ali proti njegovemu proteinu gE, če je primerno, pri čemer je bil rezultat negativen, in sicer na vzorcih, odvzetih dvakrat v razmiku najmanj 30 dni, z zadnjim odvzetim vzorcem v zadnjih 15 dneh pred odhodom.

3.   Določbe iz odstavka 1 in 2 se ne uporabljajo za gojene prašiče, namenjene za zakol, v skladu s členom 21.

Člen 21

Odstopanje za premike za zakol namenjenih gojenih prašičev v druge države članice

1.   Z odstopanjem od zahtev iz člena 19 lahko izvajalci dejavnosti za zakol namenjene gojene prašiče premikajo v drugo državo članico, če navedene živali prihajajo iz obrata:

(a)

v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba z virusom stekline pri gojenih kopenskih živalih;

(b)

v katerem v zadnjih 15 dneh pred odhodom pri kopitarjih ni bil prijavljen vranični prisad.

2.   Z odstopanjem od zahtev iz člena 20 lahko izvajalci dejavnosti za zakol namenjene gojene prašiče premikajo v drugo državo članico ali njeno območje s statusom prost okužbe z virusom bolezni Aujeszkega ali z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z boleznijo Aujeszkega, če je to v skladu z zahtevami iz odstavka 1 in sta izpolnjeni naslednji zahtevi:

(a)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba z virusom bolezni Aujeszkega;

(b)

živali se prepeljejo neposredno v klavnico v namembni državi članici, ne da bi bile pri njih opravljene dejavnosti zbiranja v navedeni državi članici ali na njenem območju ali v kateri koli državi članici prehoda ali na njenem območju s statusom prost okužbe z boleznijo Aujeszkega.

Oddelek 4

Enoprsti kopitarji

Člen 22

Zahteve za premike gojenih enoprstih kopitarjev v druge države članice

1.   Izvajalci dejavnosti lahko enoprste kopitarje premikajo v drugo državo članico samo, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba s Trypanosoma evansi, oziroma, če prihajajo iz obrata, v katerem je bila v zadnjih 2 letih pred odhodom prijavljena okužba s Trypanosoma evansi, so za prizadeti obrat po zadnjem izbruhu omejitve premikov ostale veljavne, dokler:

(i)

okužene živali niso bile umaknjene iz obrata

ter

(ii)

ni bil pri preostalih živalih v obratu z eno od diagnostičnih metod iz dela 3 Priloge I opravljen test za okužbo s Trypanosoma evansi, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcih, odvzetih vsaj šest mesecev po umiku zadnje okužene živali iz obrata;

(b)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 6 mesecih pred odhodom ni bila prijavljena okužba z durino, oziroma, če prihajajo iz obrata, v katerem je bila v zadnjih 2 letih pred odhodom prijavljena okužba z durino, so za prizadeti obrat po zadnjem izbruhu omejitve premikov ostale veljavne, dokler:

(i)

okužene živali niso bile usmrčene in uničene ali zaklane ali niso bili nekastrirani samci okuženih enoprstih kopitarjev kastrirani

ter

(ii)

pri preostalih enoprstih kopitarjih v obratu, razen pri kastriranih samcih enoprstih kopitarjev iz točke (i), ni bil z diagnostično metodo iz dela 8 Priloge I opravljen test za durino, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcih, odvzetih vsaj šest mesecev po koncu izvajanja ukrepov iz točke (i);

(c)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 90 dneh pred odhodom ni bila prijavljena infekciozna anemija enoprstih kopitarjev, oziroma, če prihajajo iz obrata, v katerem je bila v zadnjih 12 mesecih pred odhodom prijavljena infekciozna anemija enoprstih kopitarjev, so za prizadeti obrat po zadnjem izbruhu omejitve premikov ostale veljavne, dokler:

(i)

okužene živali niso bile usmrčene in uničene ali zaklane in obrat ni bil očiščen in razkužen

ter

(ii)

ni bil pri preostalih živalih v obratu z diagnostično metodo iz dela 9 Priloge I opravljen test za infekciozno anemijo enoprstih kopitarjev, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcih, odvzetih dvakrat v razmiku najmanj 3 mesecev po koncu izvajanja ukrepov iz točke (i);

(d)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 6 mesecih pred odhodom ni bil prijavljen venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev, oziroma, če prihajajo iz obrata v državi članici ali na njenem območju, kjer je bil v zadnjih 2 letih prijavljen venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev, izpolnjujejo pogoje iz točke (i) in pogoje iz točke (ii) ali točke (iii):

(i)

v obdobju vsaj 21 dni pred odhodom so ostale klinično zdrave in je bil pri vsaki živali iz točke (ii) ali (iii), ki je imela povišano dnevno merjeno telesno temperaturo nad normalnimi fiziološkimi vrednostmi, z diagnostično metodo iz točke (a) dela 10(1) Priloge I opravljen diagnostični test za venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev, pri čemer so bili rezultati negativni,

ter

(ii)

živali so bile vsaj 21 dni v karanteni, zaščitene pred napadi insektnega vektorja, in

bodisi

so bile cepljene proti venezuelskemu encefalomielitisu enoprstih kopitarjev s celotnim primarnim cepljenjem in ponovno cepljene v skladu s priporočili proizvajalca najmanj 60 dni in največ 12 mesecev pred datumom odpreme

ali

je bil pri njih z diagnostično metodo iz točke (b) dela 10(1) Priloge I opravljen test za venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcu, odvzetem najmanj 14 dni po datumu vstopa v karanteno;

(iii)

pri živalih je bil opravljen

test za venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev z diagnostično metodo iz točke (b) dela 10(1) Priloge I, pri čemer ni prišlo do povečanja titra protiteles, in sicer na parnih vzorcih, odvzetih dvakrat v razmiku 21 dni, z drugim odvzetim vzorcem v obdobju 10 dni pred datumom odhoda,

ter

test za odkrivanje virusnega genoma venezuelskega encefalomielitisa enoprstih kopitarjev z diagnostično metodo iz dela 10(2) Priloge I, pri čemer je bil rezultat negativen, in sicer na vzorcu, odvzetem v 48 urah pred odhodom, živali pa so bile po vzorčenju do odhoda zaščitene pred napadi insektnih vektorjev;

(e)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba z virusom stekline pri gojenih kopenskih živalih;

(f)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 15 dneh pred odhodom pri kopitarjih ni bil prijavljen vranični prisad;

(g)

živali niso bile v stiku z gojenimi živalmi vrst s seznama za bolezni iz točk (a) do (f), ki niso izpolnjevale zahtev iz točk (a) do (e) v zadnjih 30 dneh pred odhodom in zahteve iz točke (f) v zadnjih 15 dneh pred odhodom.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1(a), (b) in (c) se omejitve premikov iz odstavka 1(a), (b) in (c) uporabljajo vsaj 30 dni po tem, ko je bila v obratu usmrčena in uničena ali zaklana zadnja žival vrst s seznama za zadevno bolezen iz odstavka 1(a), (b) in (c) ter so bili prostori očiščeni in razkuženi.

3.   Izvajalec dejavnosti, ki zahteva veterinarsko spričevalo iz člena 76, na zahtevo pristojnega organa predloži podatke o naslovu tistih obratov z enoprstimi kopitarji, v katerem so bili za premike namenjeni enoprsti kopitarji nastanjenih v 30 dneh pred načrtovanim premikom v drugo državo članico.

Oddelek 5

Kamele

Člen 23

Zahteve za premike gojenih kamel v druge države članice

1.   Izvajalci dejavnosti lahko gojene kamele premikajo v drugo državo članico samo, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

živali so v obratu neprekinjeno bivale najmanj 30 dni pred odhodom ali od rojstva, če so mlajše od 30 dni, in v tem času niso bile v stiku z gojenimi kamelami, ki so imele nižji zdravstveni status ali so zanje zaradi razlogov v zvezi z zdravjem živali veljale omejitve premikov, ali z gojenimi živalmi, ki so prišle iz obrata, ki ni izpolnjeval zahtev iz točke (b);

(b)

vse živali, ki so v Unijo iz tretje države ali z ozemlja prišle v zadnjih 30 dneh pred odhodom živali iz točke (a) in so bile pripeljane v obrat, kjer so bivale navedene živali, so nameščene ločeno, da se prepreči neposreden in posreden stik z vsemi drugimi živalmi v navedenem obratu;

(c)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba z virusom stekline pri gojenih kopenskih živalih;

(d)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 42 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis, in pri katerih je bil z eno od diagnostičnih metod iz dela 1 Priloge I opravljen test za okužbo z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcu, odvzetem v zadnjih 30 dneh pred odhodom, pri samicah po kotitvi pa na vzorcu, odvzetem vsaj 30 dni po kotitvi;

(e)

živali prihajajo iz obrata, v katerem je bilo pri kamelah, gojenih v obratu v skladu s točkama (1) in (2) dela 2 Priloge II, v zadnjih 12 mesecih pred odhodom opravljeno spremljanje okužbe s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis), in so v tem obdobju:

(i)

v obrat iz točke (a) prišle le kamele iz obratov, ki uporabljajo ukrepe iz te točke;

(ii)

v primeru, da je bila prijavljena okužba s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis) pri kamelah, gojenih v obratu, bili sprejeti ukrepi v skladu s točko 3 dela 2 Priloge II;

(f)

če se živali premikajo v državo članico ali na njeno območje s statusom prost bolezni ali z odobrenim programom izkoreninjenja infekcioznega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa pri govedu, prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom pri kamelah ni bil prijavljen infekciozni bovini rinotraheitis/infekciozni pustularni vulvovaginitis;

(g)

živali prihajajo iz obrata, ki se nahaja na območju s polmerom vsaj 150 km okoli navedenega obrata, v katerem v zadnjih dveh letih pred odhodom v nobenem obratu ni bila prijavljena okužba z virusom epizootske hemoragične bolezni;

(h)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 15 dneh pred odhodom pri kopitarjih ni bil prijavljen vranični prisad;

(i)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba s Trypanosoma evansi, oziroma, če prihajajo iz obrata, v katerem je bila v zadnjih 2 letih pred odhodom prijavljena okužba s Trypanosoma evansi, so za prizadeti obrat po zadnjem izbruhu omejitve premikov ostale veljavne, dokler:

(i)

okužene živali niso bile umaknjene iz obrata

ter

(ii)

ni bil pri preostalih živalih v obratu z eno od diagnostičnih metod iz dela 3 Priloge I opravljen test za okužbo s Trypanosoma evansi, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcih, odvzetih vsaj šest mesecev po umiku okuženih živali iz obrata;

(j)

razen kadar se živali premikajo v skladu s členom 24, izpolnjujejo vsaj eno od zahtev za okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24) iz točk 1 do 3 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689;

(k)

izpolnjeni so pogoji iz členov 32 in 33, če je primerno.

2.   Določbe iz odstavka 1 se ne uporabljajo za gojene kamele, namenjene za zakol, v skladu s členom 25.

Člen 24

Odstopanja za premike gojenih kamel v druge države članice ali na njihova območja v zvezi z okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24)

Z odstopanjem od člena 23(1)(j) lahko pristojni organ države članice izvora dovoli premik gojenih kamel, ki ne izpolnjujejo vsaj ene od zahtev iz točk 1 do 3 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689, v drugo državo članico ali na njeno območje:

(a)

ki ima status prost bolezni ali odobren program izkoreninjenja okužbe z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24), če je namembna država članica Komisijo in druge države članice obvestila, da so takšni premiki dovoljeni pod pogoji iz člena 43(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

(b)

ki nima statusa prost bolezni in odobrenega programa izkoreninjenja okužbe z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24), če je namembna država članica Komisijo in druge države članice obvestila, da so takšni premiki dovoljeni. Če namembna država članica določi pogoje za odobritev takega premika, morajo biti navedeni pogoji kateri koli izmed pogojev iz točk 5 do 8 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689.

Člen 25

Odstopanje za premike za zakol namenjenih gojenih kamel v druge države članice

Z odstopanjem od zahtev iz člena 23 lahko izvajalci dejavnosti za zakol namenjene gojene kamele premikajo v drugo državo članico ali na njeno območje, če navedene živali prihajajo iz obrata:

(a)

v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba s steklino pri gojenih kopenskih živalih;

(b)

v katerem v zadnjih 15 dneh pred odhodom pri kopitarjih ni bil prijavljen vranični prisad;

(c)

v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24).

Oddelek 6

Jeleni

Člen 26

Zahteve za premike gojenih jelenov v druge države članice

1.   Izvajalci dejavnosti lahko gojene jelene premikajo v drugo državo članico samo, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

živali so v obratu neprekinjeno bivale najmanj 30 dni pred odhodom ali od rojstva, če so mlajše od 30 dni, in v tem času niso bile v stiku z gojenimi jeleni, ki so imeli nižji zdravstveni status ali so za njih zaradi razlogov v zvezi z zdravjem živali veljale omejitve premikov, ali z gojenimi živalmi, ki so prišle iz obrata, ki ni izpolnjeval zahtev iz točke (b);

(b)

vse živali, ki so v Unijo iz tretje države ali z ozemlja prišle v zadnjih 30 dneh pred odhodom živali iz točke (a) in so bile pripeljane v obrat, kjer so bivale navedene živali, so nameščene ločeno, da se prepreči neposreden in posreden stik z vsemi drugimi živalmi v navedenem obratu;

(c)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba z virusom stekline pri gojenih kopenskih živalih;

(d)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 42 dneh pred odhodom pri jelenih ni bila prijavljena okužba z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis;

(e)

živali prihajajo iz obrata, v katerem je bilo pri jelenih, gojenih v obratu v skladu s točkama (1) in (2) dela 3 Priloge II, v zadnjih 12 mesecih pred odhodom opravljeno spremljanje okužbe s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis), in so v tem obdobju:

(i)

v obrat iz točke (a) prišli le jeleni iz obratov, ki uporabljajo ukrepe iz te točke;

(ii)

v primeru, da je bila prijavljena okužba s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis) pri jelenih, gojenih v obratu, bili sprejeti ukrepi v skladu s točko (3) dela 3 Priloge II;

(f)

če se živali premikajo v državo članico ali na njeno območje s statusom prost bolezni ali z odobrenim programom izkoreninjenja infekcioznega bovinega rinotraheitisa/infekcioznega pustularnega vulvovaginitisa pri govedu, prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom pri jelenih ni bil prijavljen infekciozni bovini rinotraheitis/infekciozni pustularni vulvovaginitis;

(g)

živali prihajajo iz obrata, ki se nahaja na območju s polmerom vsaj 150 km okoli navedenega obrata, v katerem v zadnjih dveh letih pred odhodom v nobenem obratu ni bila prijavljena okužba z virusom epizootske hemoragične bolezni;

(h)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 15 dneh pred odhodom pri kopitarjih ni bil prijavljen vranični prisad;

(i)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba s Trypanosoma evansi, oziroma, če prihajajo iz obrata, v katerem je bila v zadnjih 2 letih pred odhodom prijavljena okužba s Trypanosoma evansi, so za prizadeti obrat po zadnjem izbruhu omejitve premikov ostale veljavne, dokler:

(i)

okužene živali niso bile umaknjene iz obrata

ter

(ii)

ni bil pri preostalih živalih v obratu z eno od diagnostičnih metod iz dela 3 Priloge I opravljen test za okužbo s Trypanosoma evansi, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcih, odvzetih vsaj šest mesecev po umiku okuženih živali iz obrata;

(j)

razen kadar se živali premikajo v skladu s členom 27, izpolnjujejo vsaj eno od zahtev za okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24) iz točk 1 do 3 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689;

(k)

izpolnjeni so pogoji iz členov 32 in 33, če je primerno.

2.   Določbe iz odstavka 1 se ne uporabljajo za gojene jelene, namenjene za zakol, v skladu s členom 28.

Člen 27

Odstopanja za premike gojenih jelenov v druge države članice ali njihova območja v zvezi z okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24)

Z odstopanjem od člena 26(1)(j) lahko pristojni organ države članice izvora dovoli premik gojenih jelenov, ki ne izpolnjujejo vsaj ene od zahtev iz točk 1 do 3 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689, v drugo državo članico ali na njeno območje:

(a)

ki ima status prost bolezni ali odobren program izkoreninjenja okužbe z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24), če je namembna država članica Komisijo in druge države članice obvestila, da so takšni premiki dovoljeni pod pogoji iz člena 43(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

(b)

ki nima statusa prost bolezni in odobrenega programa izkoreninjenja okužbe z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24), če je namembna država članica Komisijo in druge države članice obvestila, da so takšni premiki dovoljeni. Če namembna država članica določi pogoje za odobritev takega premika, morajo biti navedeni pogoji kateri koli izmed pogojev iz točk 5 do 8 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689.

Člen 28

Odstopanje za premike za zakol namenjenih gojenih jelenov v druge države članice

Z odstopanjem od zahtev iz člena 26 lahko izvajalci dejavnosti za zakol namenjene gojene jelene premikajo v drugo državo članico ali na njeno območje, če navedene živali prihajajo iz obrata:

(a)

v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba s steklino pri gojenih kopenskih živalih;

(b)

v katerem v zadnjih 15 dneh pred odhodom pri kopitarjih ni bil prijavljen vranični prisad;

(c)

v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24).

Oddelek 7

Drugi kopitarji

Člen 29

Zahteve za premike drugih gojenih kopitarjev v druge države članice

1.   Izvajalci dejavnosti lahko druge gojene kopitarje premikajo v drugo državo članico samo, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

živali so v obratu neprekinjeno bivale najmanj 30 dni pred odhodom ali od rojstva, če so mlajše od 30 dni, in v tem času niso bile v stiku z drugimi gojenimi kopitarji, ki so imeli nižji zdravstveni status ali so zanje zaradi razlogov v zvezi z zdravjem živali veljale omejitve premikov, ali z gojenimi živalmi, ki so prišle iz obrata, ki ni izpolnjeval zahtev iz točke (b);

(b)

vse živali, ki so v Unijo iz tretje države ali z ozemlja prišle v zadnjih 30 dneh pred odhodom živali iz točke (a) in so bile pripeljane v obrat, kjer so bivale navedene živali, so nameščene ločeno, da se prepreči neposreden in posreden stik z vsemi drugimi živalmi v navedenem obratu;

(c)

v primeru drugih gojenih kopitarjev vrst s seznama za okužbo z virusom stekline živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba z virusom stekline pri gojenih kopenskih živalih;

(d)

v primeru drugih gojenih kopitarjev vrst s seznama za okužbo z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis živali prihajajo iz obrata, v katerem v 42 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri drugih gojenih kopitarjih vrst s seznama za to bolezen;

(e)

v primeru drugih gojenih kopitarjev vrst s seznama za okužbo s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis) živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 42 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis) pri gojenih živalih vrst s seznama za to bolezen;

(f)

v primeru drugih gojenih kopitarjev vrst s seznama za okužbo z virusom epizootske hemoragične bolezni živali prihajajo iz obrata, ki se nahaja na območju s polmerom vsaj 150 km okoli navedenega obrata, v katerem v zadnjih dveh letih pred odhodom v nobenem obratu ni bila prijavljena okužba z virusom epizootske hemoragične bolezni;

(g)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 15 dneh pred odhodom pri kopitarjih ni bil prijavljen vranični prisad;

(h)

v primeru drugih gojenih kopitarjev vrst s seznama za okužbo s Trypanosoma evansi živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba s Trypanosoma evansi, oziroma, če prihajajo iz obrata, v katerem je bila v zadnjih 2 letih pred odhodom prijavljena okužba s Trypanosoma evansi, so za prizadeti obrat po zadnjem izbruhu omejitve premikov ostale veljavne, dokler:

(i)

okužene živali niso bile umaknjene iz obrata

ter

(ii)

ni bil pri preostalih živalih v obratu z eno od diagnostičnih metod iz dela 3 Priloge I opravljen test za okužbo s Trypanosoma evansi, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcih, odvzetih vsaj šest mesecev po umiku okuženih živali iz obrata;

(i)

v primeru drugih gojenih kopitarjev vrst s seznama za okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24) izpolnjujejo vsaj eno od zahtev v zvezi z okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24) iz točk 1 do 3 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689. Ta točka se ne uporablja za druge gojene kopitarje iz člena 30;

(j)

izpolnjeni so pogoji iz členov 32 in 33, če je primerno.

2.   Določbe iz odstavka 1 se ne uporabljajo za druge gojene kopitarje, namenjene za zakol, v skladu s členom 31.

Člen 30

Odstopanje za premike drugih gojenih kopitarjev v druge države članice ali njihova območja v zvezi z okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24)

Z odstopanjem od člena 29(1)(i) lahko pristojni organ države članice izvora dovoli premik drugih gojenih kopitarjev vrst s seznam za okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24), ki ne izpolnjujejo vsaj ene od zahtev iz točk 1 do 3 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689, v drugo državo članico ali na njeno območje:

(a)

ki ima status prost bolezni ali odobren program izkoreninjenja okužbe z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24), če je namembna država članica Komisijo in druge države članice obvestila, da so takšni premiki dovoljeni pod pogoji iz člena 43(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

(b)

ki nima statusa prost bolezni in odobrenega programa izkoreninjenja okužbe z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24), če je namembna država članica Komisijo in druge države članice obvestila, da so takšni premiki dovoljeni. Če namembna država članica določi pogoje za odobritev takega premika, morajo biti navedeni pogoji kateri koli izmed pogojev iz točk 5 do 8 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689.

Člen 31

Odstopanje za premike za zakol namenjenih drugih gojenih kopitarjev v druge države članice

Z odstopanjem od zahtev iz člena 29 lahko izvajalci dejavnosti za zakol namenjene druge gojene kopitarje premikajo v drugo državo članico ali na njeno območje:

(a)

če navedene živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 15 dneh pred odhodom pri kopitarjih ni bil prijavljen vranični prisad;

(b)

v primeru drugih gojenih kopitarjev vrst s seznama za okužbo z virusom stekline, če navedene živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba z virusom stekline pri gojenih kopenskih živalih;

(c)

v primeru drugih gojenih kopitarjev vrst s seznama za okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (1–24), če navedene živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24).

Oddelek 8

Dodatne zahteve za zdravstveno varstvo živali v zvezi z okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24)

Člen 32

Ukrepi za biološko zaščito in zmanjšanje tveganja pri dejavnostih prevoza v drugo državo članico ali na njeno območje s statusom prost okužbe z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24) ali z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe s to boleznijo

1.   Izvajalci dejavnosti gojene živali vrst s seznama za okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24) premikajo v drugo državo članico ali na njeno območje s statusom prost navedene bolezni ali z odobrenim programom izkoreninjenja navedene bolezni samo, če je izpolnjena vsaj ena od naslednjih zahtev:

(a)

prevoz se opravi v državi članici ali na njenem območju, ki ima status prost okužbe z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24);

(b)

živali so zaščitene pred napadi vektorjev

in

(i)

predvideno potovanje ne vključuje raztovarjanja živali za obdobje, daljše od enega dneva,

ali

(ii)

živali se raztovorijo v pred vektorji zaščitenem obratu

ali

(iii)

živali se raztovorijo v državi članici ali na njenem območju v brezvektorskem obdobju;

(c)

živali:

(i)

so bile cepljene proti vsem serotipom virusa bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24), ki so bili v državi članici prehoda ali na njenem območju prijavljeni v zadnjih dveh letih, in so še vedno v obdobju imunosti, ki je zagotovljeno v specifikacijah cepiva,

ali

(ii)

so bile pregledane s serološkim testom za odkrivanje specifičnih protiteles proti vsem serotipom virusa bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24), ki so bili prijavljeni v državi članici prehoda ali na njenem območju v zadnjih dveh letih pred odhodom, pri čemer so bili rezultati pozitivni;

(d)

živali so namenjene za zakol.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 pristojni organ države članice izvora lahko dovoli premik gojenih živali, če je pristojni organ namembne države članice Komisijo in druge države članice obvestil, da so takšni premiki dovoljeni pod pogoji iz člena 43(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/689, in je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

(a)

živali izpolnjujejo posebne zahteve za zdravstveno varstvo živali, ki jih opredeli pristojni organ namembnega kraja, da se zagotovi, da imajo živali pred odhodom zadostno imunološko zaščito za vse serotipe virusa bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24), ki so bili v državi članici prehoda ali na njenem območju prijavljeni v zadnjih dveh letih pred odhodom,

ali

(b)

živali izpolnjujejo zahteve iz točke (a) tega odstavka ali točke (c) odstavka 1, da se zagotovi, da so zaščitene pred serotipi virusa bolezni modrikastega jezika, ki so bili v državi članici prehoda ali na njenem območju prijavljeni v zadnjih dveh letih pred odhodom in v istem obdobju niso bili prijavljeni v namembni državi članici ali na njenem območju.

Člen 33

Ukrepi za biološko zaščito in zmanjšanje tveganja pri dejavnostih prevoza prek druge države članice ali njenega območja s statusom prost okužbe z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24) ali z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe s to boleznijo

1.   Izvajalci dejavnosti živali vrst s seznama za okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24) premikajo prek druge države članice prehoda ali njenega območja s statusom prost navedene bolezni ali z odobrenim programom izkoreninjenja navedene bolezni samo, če je izpolnjena vsaj ena od naslednjih zahtev:

(a)

živali izpolnjujejo vsaj eno od zahtev iz točk 1 do 3 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689

ali

(b)

prevozna sredstva, na katerih so živali natovorjene, so med prevozom zaščitena pred napadi vektorjev,

in

(i)

predvideno potovanje ne vključuje raztovarjanja živali za obdobje, daljše od enega dneva,

ali

(ii)

živali se raztovorijo v pred vektorji zaščitenem obratu ali v brezvektorskem obdobju.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 pristojni organ države članice izvora lahko dovoli premike živali vrst s seznama za okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24) prek druge države članice prehoda ali njenega območja, ki ima status prost navedene bolezni ali odobren program izkoreninjenja navedene bolezni, če je država članica prehoda Komisijo in druge države članice obvestila, da so takšni premiki dovoljeni pod pogoji iz člena 43(2)(a), (c) in (d) Delegirane uredbe (EU) 2020/689.

POGLAVJE 3

Dodatne zahteve za zdravstveno varstvo živali pri premikih perutnine in valilnih jajc v druge države članice

Oddelek 1

Perutnina

Člen 34

Zahteve za premike matične in proizvodne perutnine

1.   Izvajalci dejavnosti matično in proizvodno perutnino premikajo v drugo državo članico samo, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

živali so stalno nameščene v enem ali več odobrenih obratih za gojenje perutnine, in sicer:

(i)

od izvalitve

ali

(ii)

najmanj:

42 dni pred odhodom v primeru matične in proizvodne perutnine za proizvodnjo mesa ali konzumnih jajc

ali

21 dni pred odhodom v primeru proizvodne perutnine za obnovo populacije pernate divjadi;

(b)

živali prihajajo iz jate, v kateri ni bila prijavljena okužba s Salmonella Pullorum, S. Gallinarum in S. arizonae, in iz obratov, ki so po potrditvi okužbe s Salmonella Pullorum, S. Gallinarum in S. arizonae v zadnjih 12 mesecih pred odhodom izvedli naslednje ukrepe:

(i)

okužena jata je bila zaklana ali je bila usmrčena in uničena;

(ii)

po zakolu ali usmrtitvi okužene jate iz točke (i) je bil obrat očiščen in razkužen;

(iii)

po čiščenju in razkuževanju iz točke (ii) sta bila pri vseh jatah v razmiku najmanj 21 dni opravljena dva testa za okužbo s Salmonella Pullorum, S. Gallinarum in S. arizonae, pri čemer so bili rezultati negativni, v skladu s programom spremljanja iz člena 8(b) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035;

(c)

živali prihajajo iz jate, v kateri ni bila prijavljena aviarna mikoplazmoza (Mycoplasma gallisepticum, M. meleagridis), in iz obratov, ki so po potrditvi aviarne mikoplazmoze (Mycoplasma gallisepticum in M. meleagridis) v zadnjih 12 mesecih pred odhodom izvedli naslednje ukrepe:

bodisi

(i)

sta bila pri okuženi jati v skladu s programom spremljanja iz člena 8(b) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 opravljena dva testa za aviarno mikoplazmozo (Mycoplasma gallisepticum in M. meleagridis), pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na celotni jati v razmiku najmanj 60 dni,

bodisi

(ii)

je bila okužena jata zaklana ali usmrčena in uničena ter obrat očiščen in razkužen, po čiščenju in razkuževanju pa sta bila pri vseh jatah v obratu v skladu s programom spremljanja iz člena 8(b) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 v razmiku najmanj 21 dni opravljena testa za aviarno mikoplazmozo (Mycoplasma gallisepticum in M. meleagridis), pri čemer so bili rezultati negativni;

(d)

živali prihajajo iz jat, ki ne kažejo bolezenskih znakov ali suma bolezni s seznama, relevantnih za zadevno vrsto;

(e)

s spremljanjem iz člena 3(1)(a) in (b)(ii) Delegirane uredbe (EU) 2020/689 v izvorni jati živali v zadnjih 21 dneh pred odhodom ni bil ugotovljen potrjen primer okužbe z virusi nizkopatogene aviarne influence;

(f)

v primeru proizvodne perutnine za obnovo populacije pernate divjadi v zadnjih 21 dneh pred odhodom živali niso imele stika s pticami z nižjim zdravstvenim statusom;

(g)

v primeru rac in gosi je bil pri živalih opravljen test za visokopatogeno aviarno influenco v skladu s Prilogo IV, pri čemer so bili rezultati negativni;

(h)

ustrezne zahteve v zvezi s cepljenjem, kot je določeno v členih 41 in 42 za posebno kategorijo perutnine.

2.   Določbe odstavka 1 se ne uporabljajo za premik manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev, ki se premikajo v skladu s členom 37.

Člen 35

Zahteve za premike za zakol namenjene perutnine

1.   Izvajalci dejavnosti za zakol namenjeno perutnino premikajo v drugo državo članico samo, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

živali so neprekinjeno bivale v registriranem ali odobrenem obratu za gojenje perutnine:

(i)

od izvalitve

ali

(ii)

najmanj 21 dni pred odhodom;

(b)

živali prihajajo iz jat, ki ne kažejo bolezenskih znakov ali suma bolezni s seznama, relevantnih za zadevno vrsto;

(c)

ustrezne zahteve v zvezi s cepljenjem, kot je določeno v členih 41 in 42 za posebno kategorijo perutnine.

2.   Določbe odstavka 1 se ne uporabljajo za premik manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev, ki se premikajo v skladu s členom 37.

Člen 36

Zahteve za premike enodnevnih piščancev

1.   Izvajalci dejavnosti lahko enodnevne piščance premikajo v drugo državo članico samo, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

živali prihajajo iz odobrene valilnice;

(b)

živali so se izvalile iz valilnih jajc, ki:

(i)

izpolnjujejo zahteve iz člena 38 in izvirajo iz jat, ki so bile pregledane v skladu s členom 91(1)(f) in členom 91(2)(f),

ali

(ii)

so prišla v Unijo iz tretje države ali njenega ozemlja ali območja;

(c)

ustrezne zahteve v zvezi s cepljenjem, kot je določeno v členih 41 in 42 za posebno kategorijo perutnine.

2.   V primeru enodnevnih piščancev, izvaljenih iz valilnih jajc, ki so v Unijo prišla iz tretje države ali njenega ozemlja ali območja, pristojni organ države članice izvora navedenih enodnevnih piščancev obvesti pristojni organ namembne države članice, da so valilna jajca v Unijo prišla iz tretje države.

3.   Določbe iz odstavkov 1 in 2 se ne uporabljajo za premik manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev, ki se premikajo v skladu s členom 37.

Člen 37

Odstopanje za premike manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

Z odstopanjem od zahtev iz členov 34, 35 in 36 lahko izvajalci dejavnosti manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev, premikajo v drugo državo članico, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

živali prihajajo iz jat, ki so od izvalitve ali vsaj 21 dni pred odhodom neprekinjeno bivale v enem samem registriranem obratu;

(b)

živali prihajajo iz jat, ki ne kažejo bolezenskih znakov ali suma bolezni s seznama, relevantnih za zadevno vrsto;

(c)

s spremljanjem iz člena 3(1)(a) in (b)(ii) Delegirane uredbe (EU) 2020/689 v izvorni jati živali v zadnjih 21 dneh pred odhodom ni bil ugotovljen potrjen primer okužbe z virusi nizkopatogene aviarne influence;

(d)

živali v zadnjih 21 dneh pred odhodom niso bile v stiku z novo prispelo perutnino ali s pticami z nižjim zdravstvenim statusom;

(e)

v primeru rac in gosi, razen tistih, namenjenih za zakol, je bil pri živalih v skladu s Prilogo IV opravljen test za visokopatogeno aviarno influenco, pri čemer so bili rezultati negativni;

(f)

pri živalih so bili v skladu s Prilogo V opravljeni testi za okužbo s Salmonella Pullorum, S. Gallinarum in S. arizonae ter za aviarno mikoplazmozo (Mycoplasma gallisepticum in M. meleagridis), pri čemer so bili rezultati negativni;

(g)

ustrezne zahteve v zvezi s cepljenjem, kot je določeno v členih 41 in 42 za posebno kategorijo perutnine.

Oddelek 2

Valilna jajca perutnine

Člen 38

Zahteve za premike valilnih jajc perutnine

Izvajalci dejavnosti valilna jajca perutnine premikajo v drugo državo članico samo, če navedena jajca izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

prihajajo iz odobrenega obrata;

(b)

prihajajo iz jat, ki so od izvalitve ali vsaj zadnjih 42 dni pred zbiranjem jajc neprekinjeno bivale v enem ali več odobrenih obratih za gojenje perutnine;

(c)

prihajajo iz živali, ki izpolnjujejo zahteve iz člena 34(1)(b), (c) in (d);

(d)

so posamezno označena s številko odobritve obrata jate izvora iz člena 21(a) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035;

(e)

so razkužena;

(f)

ustrezne zahteve v zvezi s cepljenjem, kot je določeno v členih 41 in 42.

Člen 39

Odstopanje za premike manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen tekačev

Z odstopanjem od zahtev iz člena 38 lahko izvajalci dejavnosti manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen tekačev, premikajo v drugo državo članico, če navedena jajca izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

prihajajo iz registriranega obrata;

(b)

prihajajo iz jat, ki:

(i)

so od izvalitve ali najmanj 21 dni pred zbiranjem jajc bivale v registriranem obratu;

(ii)

ne kažejo nobenih bolezenskih znakov ali suma bolezni s seznama, relevantnih za zadevno vrsto;

(iii)

so bile v skladu s Prilogo V testirane za okužbo s Salmonella Pullorum, S. Gallinarum in S. arizonae ter za aviarno mikoplazmozo (Mycoplasma gallisepticum in M. meleagridis), pri čemer so bili rezultati negativni;

(c)

ustrezne zahteve v zvezi s cepljenjem, kot je določeno v členih 41 in 42.

Člen 40

Odstopanje za premike jajc, prostih specificiranih patogenih organizmov

Z odstopanjem od zahtev iz člena 38 izvajalci dejavnosti jajca, prosta specificiranih patogenih organizmov, v druge države članice premikajo samo, če navedena jajca izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

prihajajo iz odobrenega obrata za gojenje perutnine;

(b)

prihajajo iz jat, prostih specificiranih patogenih organizmov, kot je opisano v Evropski farmakopeji, in so rezultati vseh testov in kliničnih pregledov, zahtevanih za ta posebni status, ugodni;

(c)

so posamezno označena s številko odobritve obrata izvora iz člena 21(a) Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

Oddelek 3

Zahteve glede cepljenja

Člen 41

Zahteve glede cepljenja proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge

Če so bili perutnina, valilna jajca perutnine ali jate izvora valilnih jajc ali enodnevni piščanci cepljeni proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge s cepivi, ki niso inaktivirana, uporabljena cepiva izpolnjujejo merila iz Priloge VI.

Oddelek 4

Posebni pogoji glede premikov v države članice ali na njihova območja s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge brez cepljenja

Člen 42

Dodatne zahteve za premike perutnine in valilnih jajc perutnine v državo članico ali na njeno območje s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge brez cepljenja

Izvajalci dejavnosti perutnino in valilna jajca perutnine iz države članice ali njenega območja, ki nima statusa prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge brez cepljenja, v državo članico ali na njeno območje s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge brez cepljenja premikajo samo, če navedene živali in valilna jajca poleg zahtev iz oddelkov 1 do 3 za določeno blago izpolnjujejo tudi naslednje zahteve glede okužbe z virusom atipične kokošje kuge:

(a)

v primeru matične perutnine in proizvodne perutnine:

(i)

živali niso cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge;

(ii)

so bile živali 14 dni pred odhodom izolirane bodisi v obratu izvora pod nadzorom uradnega veterinarja bodisi v odobrenem karantenskem obratu, če:

v zadnjih 21 dneh pred odhodom nobena perutnina ni bila cepljena proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge,

v zadnjih 21 dneh pred odhodom v obrat niso prišle nobene druge ptice,

v karantenskem obratu ni bilo opravljeno cepljenje;

(iii)

so bili pri živalih v zadnjih 14 dneh pred odhodom opravljeni serološki testi za odkrivanje protiteles proti virusu atipične kokošje kuge, ki so bili izvedeni na vzorcih krvi na ravni, ki zagotavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja pri odkrivanju okužbe pri 5-odstotni prevalenci, pri čemer so bili rezultati negativni;

(b)

v primeru za zakol namenjene perutnine navedene živali prihajajo iz jat, ki bodisi:

(i)

niso cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge in so bili pri njih v zadnjih 14 dneh pred odhodom opravljeni serološki testi za odkrivanje protiteles proti virusu atipične kokošje kuge, in sicer na vzorcih krvi na ravni, ki zagotavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja pri odkrivanju okužbe pri 5-odstotni prevalenci, pri čemer so bili rezultati negativni,

bodisi

(ii)

so cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge in je bil pri njih v zadnjih 14 dneh pred odhodom opravljen test za odkrivanje prisotnosti virusa atipične kokošje kuge, in sicer na ravni, ki zagotavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja pri odkrivanju okužbe pri 5-odstotni prevalenci, pri čemer so bili rezultati negativni;

(c)

v primeru enodnevnih piščancev:

(i)

živali niso cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge;

(ii)

izvirajo iz valilnih jajc, ki izpolnjujejo pogoje iz točke (d);

(iii)

prihajajo iz valilnice, kjer delovna praksa zagotavlja, da so taka valilna jajca inkubirana v popolnoma ločenih obdobjih in na popolnoma ločenih lokacijah od valilnih jajc, ki ne izpolnjujejo pogojev iz točke (d);

(d)

v primeru valilnih jajc perutnine:

(i)

živali niso cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge;

(ii)

prihajajo iz jat, ki:

bodisi

niso cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge

bodisi

so cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge z inaktiviranimi cepivi

bodisi

so bile cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge z uporabo živih cepiv, ki izpolnjujejo merila iz Priloge VI, in je bilo cepljenje opravljeno vsaj 30 dni pred zbiranjem valilnih jajc.

POGLAVJE 4

Dejavnosti zbiranja glede gojenih kopitarjev in gojene perutnine

Člen 43

Posebna pravila za dejavnosti zbiranja gojenih kopitarjev in gojene perutnine

1.   Med premiki gojenih kopitarjev in gojene perutnine iz obrata izvora v obrat v namembni državi članici izvajalci dejavnosti zagotovijo, da se pri živalih ne opravijo več kot tri dejavnosti zbiranja in da se navedene dejavnosti zbiranja opravijo v obratih, odobrenih za dejavnosti zbiranja, ali prevoznih sredstvih v skladu s členom 44 pod naslednjimi pogoji:

(a)

vsi gojeni kopitarji in vsa gojena perutnina, pri katerih se opravljajo navedene dejavnosti zbiranja, se v končni namembni kraj v drugi državi članici premaknejo najkasneje v 20 dneh po odhodu iz obrata izvora;

(b)

časovno obdobje med datumom odhoda vseh gojenih kopitarjev in vse gojene perutnine iz obrata izvora in odhodom iz obrata v državi izvora, odobrenega za dejavnosti zbiranja, v drugo državo članico ni daljše od 14 dni.

2.   Na zahtevo pristojnega organa izvajalec dejavnosti, ki zaprosi za veterinarsko spričevalo, da izpolni zahteve iz člena 143(1) Uredbe (EU) 2016/429, predloži podatke o preteklih premikih, vključno z vsemi dejavnostmi zbiranja, za živali, ki sestavljajo pošiljko, in sicer od odhoda iz obrata izvora.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1(a) se v primeru prevoza živali po plovnih poteh/morju obdobje 20 dni, določeno v odstavku 1(a), lahko podaljša za čas trajanja potovanja po plovnih poteh/morju.

Člen 44

Posebna pravila za dejavnosti zbiranja, ki se opravljajo na prevoznih sredstvih

Izvajalci dejavnosti v obratih, ki gojijo kopitarje ali perutnino, pri katerih se bodo dejavnosti zbiranja opravile na prevoznem sredstvu pred premikom v drugo državo članico, zagotovijo, da se natovarjanje opravi v obratu, ne da bi prevozno sredstvo vstopilo v prostore, kjer so nastanjene živali.

Člen 45

Podrobna pravila za ukrepe za biološko zaščito pri dejavnostih zbiranja

1.   Izvajalci dejavnosti v obratih, odobrenih za dejavnosti zbiranja, zagotovijo naslednje:

(a)

obrat ali epidemiološko ločeni bivalni prostori za živali v obratu se izpraznijo in očistijo ter razkužijo v rednih časovnih razmikih, ki ne presegajo 14 dni neprekinjenega bivanja;

(b)

pnevmatike prevoznega sredstva, s katerega so se živali raztovarjale ali na katerega se natovarjajo, se pred odhodom iz obrata razkužijo.

2.   Izvajalci dejavnosti, ki opravljajo dejavnosti zbiranja gojenih kopitarjev ali gojene perutnine na prevoznem sredstvu, zagotovijo, da so pnevmatike prevoznega sredstva pred odhodom iz obrata izvora razkužene.

Člen 46

Odstopanja za premike kopitarjev za razstave ter športne, kulturne in podobne dogodke

1.   Pogoji iz členov 126(2) in 134(b) Uredbe (EU) 2016/429 ter členov 43, 44 in 45 te uredbe se ne uporabljajo za premike gojenih kopitarjev v drugo državo članico za namene sodelovanja na razstavah ter športnih, kulturnih in podobnih dogodkih.

2.   Dovoljenje države članice iz drugega pododstavka člena 133(2) Uredbe (EU) 2016/429 ni potrebno, če si registrirani enoprsti kopitarji z individualnimi veterinarskimi spričevali delijo prevozno sredstvo za prevoz v drugo državo članico za namene sodelovanja pri kateri koli od dejavnosti iz odstavka 1.

POGLAVJE 5

Zahteve za premike gojenih kopenskih živali, razen gojenih kopitarjev in gojene perutnine, ter za premike valilnih jajc ptic v ujetništvu v druge države članice

Oddelek 1

Primati

Člen 47

Zahteve za premike primatov v druge države članice

Izvajalci dejavnosti primate premikajo v drugo državo članico samo, če

bodisi

1.

so bile živali nastanjene v zaprtem obratu in se prevažajo v zaprt obrat v namembni državi članici v skladu z zahtevami iz člena 64(1)

bodisi

2.

živali prihajajo iz obrata, ki ni zaprt obrat, in se prevažajo v zaprt obrat v namembni državi članici v skladu z zahtevami iz člena 63(2)(b).

Oddelek 2

Medonosne čebele in čmrlji

Člen 48

Zahteve za premike medonosnih čebel v druge države članice

Izvajalci dejavnosti medonosne čebele v kateri koli fazi njihovega življenjskega cikla, vključno s čebeljo zalego, v druge države članice premikajo samo, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

živali in panji izvora ne kažejo znakov hude gnilobe čebelje zalege, infestacije z Aethina tumida (malim panjskim hroščem) ali infestacije s Tropilaelaps spp.;

(b)

prihajajo iz čebelnjaka, ki je v središču kroga s polmerom vsaj:

(i)

3 km, če v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena huda gniloba čebelje zalege, in če krog ni območje z omejitvami zaradi izbruha hude gnilobe čebelje zalege;

(ii)

100 km, če ni bila prijavljena infestacija z Aethina tumida (malim panjskim hroščem), in če krog ni območje z omejitvami zaradi suma primera ali potrjenega pojava infestacije z Aethina tumida (malim panjskim hroščem), razen če je določeno odstopanje iz člena 49;

(iii)

100 km, če ni bila prijavljena infestacija s Tropilaelaps spp., in če krog ni območje z omejitvami zaradi suma primera ali potrjenega pojava infestacije s Tropilaelaps spp.

Člen 49

Odstopanje za premike čebeljih matic v druge države članice

Z odstopanjem od člena 48(b)(ii) lahko izvajalci dejavnosti premikajo čebelje matice, če navedene živali izpolnjujejo zahteve iz člena 48(a), (b)(i) in (iii) ter naslednje zahteve:

(a)

v čebelnjaku izvora ni bila prijavljena infestacija z Aethina tumida (malim panjskim hroščem), čebelnjak pa se nahaja najmanj 30 km od meje zaščitnega območja s polmerom vsaj 20 km, ki ga je določil pristojni organ okrog potrjene infestacije z Aethina tumida (malim panjskim hroščem);

(b)

čebelnjak izvora se ne nahaja na območju, omejenem z zaščitnimi ukrepi, ki jih je določila Unija zaradi potrjene infestacije z Aethina tumida (malim panjskim hroščem);

(c)

čebelnjak izvora se nahaja na območju, na katerem pristojni organ izvaja letno spremljanje za odkrivanje infestacije z Aethina tumida (malim panjskim hroščem), da se zagotovi vsaj 95-odstotna stopnja zaupanja pri odkrivanju infestacije z Aethina tumida (malim panjskim hroščem), če sta bila infestirana vsaj 2 % čebelnjakov;

(d)

pristojni organ med pridelovalno sezono vsak mesec pregleda čebelnjak izvora, pri čemer so rezultati negativni, da se zagotovi vsaj 95-odstotna stopnja zaupanja pri odkrivanju infestacije z Aethina tumida (malim panjskim hroščem), če sta bila infestirana vsaj 2 % panjev;

(e)

vsaka posebej se hrani v kletki z največ 20 spremljevalkami.

Člen 50

Dodatne zahteve glede infestacije z Varroa spp. za premike medonosnih čebel v druge države članice

Izvajalci dejavnosti medonosne čebele v kateri koli fazi njihovega življenjskega cikla, vključno s čebeljo zalego, premikajo v druge države članice ali na njena območja s statusom prost infestacije z Varroa spp. samo, če izpolnjujejo zahteve iz člena 48 in pod pogojem, da sta izpolnjeni naslednji zahtevi:

(a)

prihajajo iz države članice ali njenega območja s statusom prost infestacije z Varroa spp.;

(b)

med prevozom so zaščitene pred infestacijo z Varroa spp.

Člen 51

Zahteve za premike čmrljev v druge države članice

Izvajalci dejavnosti čmrlje premikajo v druge države članice samo, če sta izpolnjeni naslednji zahtevi:

(a)

živali ne kažejo znakov infestacije z Aethina tumida (malim panjskim hroščem);

(b)

prihajajo iz obrata, ki se nahaja v središču kroga okrog obrata s polmerom vsaj 100 km, če ni bila prijavljena infestacija z Aethina tumida (malim panjskim hroščem) in če krog ni območje z omejitvami zaradi suma primera ali potrjenega pojava infestacije z Aethina tumida (malim panjskim hroščem). Ti zahtevi se ne uporabljata za čmrlje iz okoljsko izoliranih proizvodnih obratov, ki se premikajo v skladu s členom 52.

Člen 52

Odstopanje za premike čmrljev iz okoljsko izoliranih proizvodnih obratov za čmrlje v druge države članice

Z odstopanjem od člena 51(b) lahko izvajalci dejavnosti čmrlje iz okoljsko izoliranih proizvodnih obratov za čmrlje premikajo v druge države članice, če je to v skladu s členom 51(a) in če sta izpolnjeni naslednji zahtevi:

(a)

vzrejeni so bili v izolaciji v ločenih epidemioloških enotah, pri čemer je bila vsaka družina v zaprtem zabojniku, ki je bil pred uporabo nov ali očiščen in razkužen;

(b)

z rednimi pregledi epidemiološke enote, izvedenimi v skladu s pisnimi standardnimi operativnimi postopki, v epidemiološki enoti ni bila odkrita infestacija z Aethina tumida (malim panjskim hroščem).

Oddelek 3

Psi, mačke in beli dihurji

Člen 53

Zahteve za premike psov, mačk in belih dihurjev v druge države članice

Izvajalci dejavnosti pse, mačke in bele dihurje premikajo v drugo državo članico samo, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

živali so posamezno identificirane:

bodisi

(i)

v skladu s členom 70 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035

bodisi

(ii)

z jasno čitljivim znamenjem, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;

(b)

živalim je priložen individualni identifikacijski dokument, kot je določeno v členu 71 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, ki dokazuje, da

(i)

identificirana žival prihaja iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba z virusom stekline pri gojenih kopenskih živalih, in je prejela celotno primarno cepljenje proti steklini vsaj 21 dni pred premikom ali je bila ponovno cepljena proti steklini v skladu z zahtevami glede veljavnosti iz dela 1 Priloge VII. Ta zahteva ne velja za pse, mačke in bele dihurje, ki se premikajo v skladu s členom 54(1) in (2);

(ii)

so bili v primeru psov pri živalih izvedeni ukrepi za zmanjšanje tveganja za infestacijo z Echinococcus multilocularis v skladu z delom 2(1) Priloge VII in, če je primerno, v primeru psov, mačk ali belih dihurjev za druge bolezni v skladu z delom 2(3) Priloge VII, in sicer v zahtevanem obdobju, določenem v navedeni prilogi, pred vstopom v državo članico ali na njeno območje, ki lahko zahteva uporabo navedenih ukrepov. Ta zahteva ne velja za pse, mačke in bele dihurje, ki se premikajo v skladu s členom 54(2).

Člen 54

Odstopanje od zahtev glede cepljenja proti steklini in zdravljenja zaradi infestacije z Echinococcus multilocularis

1.   Z odstopanjem od člena 53(b)(i) lahko izvajalci dejavnosti pse, mačke in bele dihurje, mlajše od 12 tednov, ki niso bili cepljeni proti steklini, ali stare med 12 in 16 tednov, ki so bili cepljeni proti steklini, vendar še ne izpolnjujejo zahtev glede veljavnosti iz dela 1 Priloge VII, premikajo v drugo državo članico, če:

(a)

je namembna država članica take premike na splošno odobrila in je javnost na posebnem spletnem mestu obvestila, da so taki premiki dovoljeni, in

(b)

je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(i)

veterinarsko spričevalo iz člena 86 dopolnjuje izjava izvajalca dejavnosti, ki navaja, da živali od rojstva do odhoda niso bile v stiku z gojenimi kopenskimi živalmi, pri katerih je obstajal sum za okužbo z virusom stekline, ali divjimi živalmi vrst s seznama za okužbo z virusom stekline,

bodisi

(ii)

je iz identifikacijskega dokumenta matere, od katere so še vedno odvisne živali iz tega odstavka, mogoče ugotoviti, da je mati pred njihovim rojstvom prejela cepivo proti steklini, ki je izpolnjevalo zahteve glede veljavnosti iz dela 1 Priloge VII;

2.   Z odstopanjem od člena 53(b)(i) in (ii) lahko izvajalci dejavnosti pse, mačke in bele dihurje, ki niso bili cepljeni proti steklini, in pse, ki niso bili zdravljeni zaradi infestacije z Echinococcus multilocularis, z neposrednim prevozom premikajo v zaprt obrat.

Člen 55

Obveznost skrbnikov hišnih živali pri premikih psov, mačk in belih dihurjev, razen pri nekomercialnih premikih

Če nekomercialnega premika psov, mačk ali belih dihurjev, ki so hišne živali v gospodinjstvu, ni mogoče opraviti v skladu s pogoji iz člena 245(2) ali člena 246(1) in (2) Uredbe (EU) 2016/429, skrbniki hišnih živali pse, mačke in bele dihurje, ki so hišne živali v gospodinjstvu, v drugo državo članico premikajo, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

živali so posamezno identificirane:

bodisi

(i)

v skladu s členom 70 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035

bodisi

(ii)

z jasno čitljivim znamenjem, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;

(b)

živalim je priložen individualni identifikacijski dokument, kot je določeno v členu 71 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, ki dokazuje, da

(i)

je identificirana žival vsaj 21 dni pred odhodom prejela celotno primarno cepljenje proti steklini ali je bila ponovno cepljena proti steklini v skladu z zahtevami glede veljavnosti iz dela 1 Priloge VII. Ta določba ne velja za pse, mačke in bele dihurje, ki se premikajo v skladu s pogoji iz člena 56;

(ii)

so bili v primeru psov pri živalih izvedeni ukrepi za zmanjšanje tveganja za infestacijo z Echinococcus multilocularis v skladu z delom 2(1) Priloge VII in, če je primerno, v primeru psov, mačk ali belih dihurjev za druge bolezni v skladu z delom 2(3) Priloge VII, in sicer v zahtevanem obdobju, določenem v navedeni prilogi, pred vstopom v državo članico ali na njeno območje, ki lahko zahteva uporabo navedenih ukrepov.

Člen 56

Odstopanje od zahteve za cepljenje proti steklini pri premikih psov, mačk in belih dihurjev, razen netrgovskih premikov

Z odstopanjem od člena 55(b)(i) lahko skrbniki hišnih živali pse, mačke in bele dihurje, ki so hišne živali v gospodinjstvu in so mlajši od 12 tednov ter niso bili cepljeni proti steklini, ali pa so stari med 12 in 16 tednov in so bili cepljeni proti steklini, vendar še ne izpolnjujejo zahtev glede veljavnosti iz dela 1 Priloge VII, premikajo v drugo državo članico, če:

(a)

je namembna država članica take premike na splošno odobrila in je javnost na posebnem spletnem mestu obvestila, da so taki premiki dovoljeni, in

(b)

je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

(i)

veterinarsko spričevalo iz člena 86 dopolnjuje izjava skrbnika hišnih živali, ki navaja, da živali od rojstva do odhoda niso bile v stiku z gojenimi kopenskimi živalmi, pri katerih je obstajal sum za okužbo z virusom stekline, ali divjimi živalmi vrst s seznama za okužbo z virusom stekline

bodisi

(ii)

je iz identifikacijskega dokumenta matere, od katere so še vedno odvisne živali iz tega odstavka, mogoče ugotoviti, da je mati pred njihovim rojstvom prejela cepivo proti steklini, ki je izpolnjevalo zahteve glede veljavnosti iz dela 1 Priloge VII.

Člen 57

Obveznosti obveščanja pristojnih organov glede odstopanja od zahtev za cepljenje proti steklini za pse, mačke in bele dihurje

Države članice javno objavijo informacije iz člena 54(1)(a) in člena 56(a) o splošnem sprejemanju necepljenih psov, mačk in belih dihurjev, ki so mlajši od 12 tednov in niso bili cepljeni proti steklini, ali pa so stari med 12 in 16 tednov in so bili cepljeni proti steklini, vendar še ne izpolnjujejo zahtev glede veljavnosti iz dela 1 Priloge VII, ter ki prihajajo iz drugih držav članic.

Oddelek 4

Druge mesojede živali

Člen 58

Zahteve za premike drugih mesojedih živali v druge države članice

1.   Izvajalci dejavnosti druge mesojede živali premikajo v drugo državo članico samo, če navedene živali izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

živali so posamezno identificirane ali identificirane kot skupina živali iste vrste, ki so med premikom v namembni kraj nameščene skupaj;

(b)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 30 dneh pred odhodom ni bila prijavljena okužba z virusom stekline pri gojenih kopenskih živalih;

(c)

živali so vsaj 21 dni pred odhodom prejele celotno primarno cepljenje proti steklini ali so bile ponovno cepljene proti steklini v skladu z zahtevami glede veljavnosti iz dela 1 Priloge VII;

(d)

v primeru psov so bili pri živalih v skladu z delom 2(2) Priloge VII izvedeni ukrepi za zmanjšanje tveganja za infestacijo z Echinococcus multilocularis, in sicer v zahtevanem obdobju, določenem v navedeni prilogi, pred vstopom v državo članico ali na njeno območje, ki lahko zahteva uporabo navedenih ukrepov;

(e)

če so bili v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 sprejeti ukrepi v zvezi z okužbo, ki ni steklina in je na seznamu za mesojede živali ali nekatere vrste mesojedih živali, so bili pri živalih vrst, vključenih v navedene ukrepe, v skladu z delom 2(3) Priloge VII sprejeti ukrepi za zmanjšanje tveganja za navedene vrste mesojedih živali v zahtevanem obdobju, določenem v navedeni prilogi, pred vstopom v državo članico ali na njeno območje, ki lahko zahteva uporabo navedenih ukrepov za mesojede živali navedenih vrst.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1(c) in (d) lahko izvajalci dejavnosti premikajo druge mesojede živali, ki niso bile cepljene proti steklini, in pse, ki niso bili zdravljeni zaradi infestacije z Echinococcus multiloculari, če se prevažajo neposredno do:

(a)

zaprtega obrata

ali

(b)

obrata, v katerem se te živali gojijo kot kožuharji, kot so opredeljeni v točki (1) Priloge I k Uredbi Komisije (EU) št. 142/2011 (17).

Oddelek 5

Ptice v ujetništvu in valilna jajca ptic v ujetništvu

Člen 59

Zahteve za premike ptic v ujetništvu

1.   Izvajalci dejavnosti ptice v ujetništvu, razen papig, premikajo v drugo državo članico samo, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

živali so od izvalitve ali najmanj 21 dni pred odhodom neprekinjeno bivale v registriranem ali zaprtem obratu;

(b)

živali prihajajo iz jat, ki ne kažejo bolezenskih znakov ali suma bolezni s seznama, relevantnih za zadevno vrsto;

(c)

živali ne kažejo bolezenskih znakov ali suma bolezni s seznama, relevantnih za zadevno vrsto;

(d)

če so živali vstopile v Unijo iz tretje države ali njenega ozemlja ali območja, so bile v skladu z zahtevami za vstop v Unijo v karanteni v odobrenem karantenskem namembnem obratu v Uniji;

(e)

v primeru golobov so živali cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge in prihajajo iz obrata, v katerem se izvaja cepljenje proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge;

(f)

ustrezne zahteve v zvezi s cepljenjem, kot je določeno v členih 61 in 62.

2.   Izvajalci dejavnosti papige premikajo v drugo državo članico samo, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

izpolnjeni so pogoji, določeni v odstavku 1;

(b)

živali prihajajo iz obrata, v katerem v zadnjih 60 dneh pred odhodom ni bila potrjena aviarna klamidioza in ki je v primeru, da je bila aviarna klamidioza potrjena v zadnjih 6 mesecih pred odhodom, izvedel naslednje ukrepe:

(i)

okužene ptice in ptice, za katere je verjetno, da so okužene, so bile zdravljene;

(ii)

po zaključku zdravljenja je bilo pri njih opravljeno laboratorijsko testiranje za aviarno klamidiozo, pri čemer so bili rezultati negativni;

(iii)

obrat je bil po zaključku zdravljenja očiščen in razkužen;

(iv)

od zaključka čiščenja in razkuževanja iz točke (iii) je minilo najmanj 60 dni;

(c)

če so bile živali v stiku s pticami v ujetništvu iz obratov, v katerih je bila v zadnjih 60 dneh pred odhodom ugotovljena aviarna klamidioza, je bilo pri njih vsaj 14 dni po navedenem stiku opravljeno laboratorijsko testiranje za aviarno klamidiozo, pri čemer so bili rezultati negativni;

(d)

živali so identificirane v skladu s členom 76 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

Člen 60

Zahteve za premike valilnih jajc ptic v ujetništvu

Izvajalci dejavnosti valilna jajca ptic v ujetništvu premikajo v drugo državo članico samo, če navedena jajca izpolnjujejo naslednje zahteve:

(a)

prihajajo iz registriranega ali zaprtega obrata;

(b)

prihajajo iz jat, ki so bivale v registriranem ali zaprtem prostoru;

(c)

prihajajo iz jat, ki ne kažejo bolezenskih znakov ali suma bolezni s seznama, relevantnih za zadevno vrsto;

(d)

izpolnjujejo ustrezne zahteve v zvezi s cepljenjem, kot je določeno v členih 61 in 62.

Člen 61

Zahteve glede cepljenja proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge

Če so bile ptice v ujetništvu, valilna jajca ptic v ujetništvu ali jate izvora valilnih jajc cepljeni proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge s cepivi, ki niso inaktivirana, uporabljena cepiva izpolnjujejo merila iz Priloge VI.

Člen 62

Zahteve za premike ptic v ujetništvu in valilnih jajc ptic v ujetništvu v državo članico ali na njeno območje s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge brez cepljenja

Izvajalci dejavnosti ptice v ujetništvu vrst galliformes in valilna jajca ptic v ujetništvu vrst galliformes iz države članice ali z njenega območja, ki nima statusa prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge brez cepljenja, v državo članico ali na njeno območje s statusom prost okužbe z virusom atipične kokošje kuge brez cepljenja premikajo samo, če so za določeno blago izpolnjene zahteve iz členov 59 do 61 ter navedene živali in valilna jajca izpolnjujejo naslednje zahteve v zvezi z okužbo z virusom atipične kokošje kuge:

(a)

v primeru ptic v ujetništvu:

(i)

živali niso cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge;

(ii)

živali so bile 14 dni pred odhodom izolirane bodisi v obratu izvora pod nadzorom uradnega veterinarja bodisi v odobrenem karantenskem obratu, če:

v zadnjih 21 dneh pred odhodom nobena ptica v ujetništvu ni bila cepljena proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge,

v zadnjih 21 dneh pred odhodom v obrat niso prišle nobene druge ptice,

v karantenskem obratu ni bilo opravljeno cepljenje;

(iii)

pri živalih so bili v zadnjih 14 dneh pred odhodom opravljeni serološki testi za odkrivanje protiteles proti virusu atipične kokošje kuge, pri čemer so bili rezultati negativni, in sicer na vzorcih krvi na ravni, ki zagotavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja pri odkrivanju okužbe pri 5-odstotni prevalenci;

(b)

v primeru valilnih jajc ptic v ujetništvu:

(i)

živali niso cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge;

(ii)

prihajajo iz jat, ki:

bodisi

niso cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge

bodisi

so cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge z inaktiviranimi cepivi

bodisi

so bile cepljene proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge z uporabo živih cepiv, ki izpolnjujejo merila iz Priloge VI, in je bilo cepljenje opravljeno vsaj 30 dni pred zbiranjem valilnih jajc.

POGLAVJE 6

Zahteve za premike gojenih kopenskih živali v zaprte obrate

Člen 63

Zahteve za premike gojenih kopenskih živali iz obratov, ki niso zaprti obrati, v zaprte obrate

1.   Izvajalci dejavnosti gojene kopenske živali, razen primatov, iz obratov, ki niso zaprti obrat, v zaprt obrat premikajo samo v skladu z naslednjimi zahtevami:

(a)

živali so v karanteni za obdobje, ki ustreza boleznim s seznama za vrste, ki jih je treba premakniti, in v vsakem primeru vsaj 30 dni, v tem času pa bivajo:

bodisi

(i)

v odobrenem karantenskem obratu ali v karantenskem objektu drugega zaprtega obrata pred premikom

bodisi

(ii)

v karantenskem objektu končnega namembnega zaprtega obrata po njihovem premiku;

(b)

živali v času premika ne kažejo bolezenskih znakov ali suma bolezni s seznama za navedene vrste;

(c)

živali izpolnjujejo zahteve za identifikacijo iz Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, relevantne za navedene vrste;

(d)

živali izpolnjujejo zahteve za cepljenje, zdravljenje ali testiranje iz te uredbe, ki se uporabljajo za premike živali.

2.   Izvajalci dejavnosti gojene primate iz nenadzorovanega okolja v zaprt obrat premikajo samo v skladu s pravili, ki so vsaj tako stroga kot tista iz Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE), izdaja 2018, in sicer členov 5.9.1 do 5.9.5 v zvezi s karantenskimi ukrepi, ki se uporabljajo za primate, oziroma člena 6.12.4 v zvezi s karantenskimi zahtevami za primate, ter če je tako gibanje odobreno:

(a)

s strani pristojnega organa navedene države članice v primeru premikov znotraj države članice

ali

(b)

s soglasjem pristojnega organa države članice izvora in pristojnega organa namembne države članice v primeru premikov v drugo državo članico.

Člen 64

Zahteve za premike gojenih kopenskih živali iz zaprtih obratov v zaprte obrate v drugih državah članicah

1.   Izvajalci dejavnosti gojene kopenske živali iz zaprtega obrata v zaprt obrat v drugi državi članici premikajo samo, če na podlagi rezultatov načrta spremljanja za navedene živali ne predstavljajo znatnega tveganja za širjenje bolezni, za katere so na seznamu.

2.   Izvajalci dejavnosti gojene živali vrst Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ali Tragulidae v drugo državo članico ali na njeno območje premikajo samo v skladu z vsaj eno od zahtev za okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24) iz točk 1 do 3 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689.

3.   Z odstopanjem od odstavka 2 lahko pristojni organ države članice izvora dovoli premik takšnih živali, ki ne izpolnjujejo vsaj ene od zahtev iz točk 1 do 3 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689, v drugo državo članico ali na njeno območje:

(a)

ki ima status prost bolezni ali odobren program izkoreninjenja okužbe z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24), če je namembna država članica Komisijo in druge države članice obvestila, da so takšni premiki dovoljeni pod pogoji iz člena 43(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/689,

ali

(b)

ki nima statusa prost bolezni in odobrenega programa izkoreninjenja okužbe z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24), če je namembna država članica Komisijo in druge države članice obvestila, da so takšni premiki dovoljeni. Če namembna država članica določi pogoje za odobritev takega premika, morajo biti navedeni pogoji kateri koli izmed pogojev iz točk 5 do 8 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689.

POGLAVJE 7

Posebna pravila in izvzetja

Člen 65

Posebna pravila za premike potujočih cirkusov in nastopov živali v druge države članice

1.   Upravljavci potujočih cirkusov in nastopov živali cirkuse in nastope premikajo v drugo državo članico samo, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

pristojnemu organu v državi članici, v kateri se nahaja potujoči cirkus ali nastop živali, predloži načrt premika v drugo državo članico vsaj 10 delovnih dni pred odhodom;

(b)

dokument o premiku iz člena 77 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, ki je priložen vsem živalim, ki se bodo premikale, se ustrezno posodobi

in

(i)

individualni identifikacijski dokument iz člena 71 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 se ustrezno dopolni z informacijami iz člena 53(b)(i) in (ii);

(ii)

identifikacijski dokument iz člena 79 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 za skupino gojenih ptičev, ki se bodo premikali, se ustrezno posodobi;

(c)

v zadnjih 12 mesecih pred odhodom:

(i)

je bil pri govedu, ovcah, kozah, kamelah in jelenih z eno od diagnostičnih metod iz dela 1 Priloge I opravljen test za okužbo z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis, pri čemer so bili rezultati negativni;

(ii)

je bil pri govedu, kozah in jelenih z eno od diagnostičnih metod iz dela 1 Priloge I opravljen test za okužbo s kompleksom Mycobacterium tuberculosi (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis), pri čemer so bili rezultati negativni;

(iii)

so bili golobi cepljeni proti okužbi z virusom atipične kokošje kuge;

(d)

vse živali, ki se uporabljajo v potujočih cirkusih in na nastopih živali, je uradni veterinar pregledal 10 dni pred odhodom potujočega cirkusa oziroma nastopa živali, pri čemer je bilo ugotovljeno, da so v zvezi z boleznimi s seznama, ki se nanaša na navedene vrste ali kategorije živali, klinično zdrave.

2.   Upravljavci potujočih cirkusov in nastopov živali gojene živali vrst Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ali Tragulidae v drugo državo članico ali na njeno območje premikajo samo v skladu z vsaj eno od zahtev za okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24) iz točk 1 do 3 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689.

3.   Z odstopanjem od odstavka 2 lahko pristojni organ države članice izvora dovoli premik takšnih živali, ki ne izpolnjujejo vsaj ene od zahtev iz točk 1 do 3 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689, v drugo državo članico ali na njeno območje:

(a)

ki ima status prost bolezni ali odobren program izkoreninjenja okužbe z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24), če je namembna država članica Komisijo in druge države članice obvestila, da so takšni premiki dovoljeni pod pogoji iz člena 43(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/689,

ali

(b)

ki nima statusa prost bolezni in odobrenega programa izkoreninjenja okužbe z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24), če je namembna država članica Komisijo in druge države članice obvestila, da so takšni premiki dovoljeni. Če namembna država članica določi pogoje za odobritev takega premika, morajo biti navedeni pogoji kateri koli izmed pogojev iz točk 5 do 8 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689.

Člen 66

Obveznost pristojnega organa v zvezi s premikom potujočih cirkusov in nastopov živali v druge države članice

Pristojni organ države članice izvora podpiše in ožigosa načrt poti iz člena 65(1)(a), če:

(a)

za potujoči cirkus ali nastop žival ne velja nobena omejitev v zvezi z zdravjem živali, ki se nanaša na bolezen s seznama za vrste živali iz potujočega cirkusa ali nastopov živali;

(b)

izpolnjene so zahteve za zdravstveno varstvo živali iz člena 65;

(c)

vsi identifikacijski dokumenti, ki so priloženi živalim med premikom potujočega cirkusa oziroma nastopa živali, se ustrezno posodobijo, živali pa izpolnjujejo zahteve za cepljenje, zdravljenje ali testiranje, določene v tej uredbi, ki se uporabljajo za premike zadevnih vrst.

Člen 67

Zahteve za premike ptic v ujetništvu, namenjenih za razstave

1.   Izvajalci dejavnosti ptice v ujetništvu premikajo na razstavo v drugo državo članico samo, če navedene živali izpolnjujejo pogoje iz člena 59.

2.   Upravljavec razstave, razen predstav lova s pticami roparicami, zagotovi naslednje:

(a)

vstop na razstavo živali je omejen na ptice v ujetništvu, ki so bile vnaprej registrirane za udeležbo na razstavi;

(b)

vstop na razstavo ptic, ki izvirajo iz obratov v državi članici, kjer razstava poteka, ne ogroža zdravstvenega statusa ptic, ki sodelujejo na razstavi:

bodisi

(i)

tako, da zahteva enak zdravstveni status za vse ptice v ujetništvu, ki sodelujejo na razstavi,

bodisi

(ii)

tako, da so ptice v ujetništvu, ki izvirajo iz države članice, v kateri poteka razstava, nameščene v ločenih prostorih ali ograjenih prostorih, ločeno od ptic v ujetništvu, ki izvirajo iz drugih držav članic;

(c)

veterinar:

(i)

pred njihovim prihodom na razstavo izvaja identifikacijske preglede ptic v ujetništvu, ki sodelujejo na razstavi;

(ii)

spremlja klinično stanje ptic ob vstopu na razstavo in med razstavo.

3.   Izvajalci dejavnosti zagotovijo, da se ptice v ujetništvu, ki so bile premaknjene na razstavo v skladu z odstavkoma 1 in 2, s takih razstav v drugo državo članico premikajo samo, če izpolnjujejo eno od naslednjih zahtev:

(a)

živalim je priloženo veterinarsko spričevalo v skladu s členom 81

ali

(b)

v primeru ptic v ujetništvu, razen ptic roparic, ki sodelujejo na predstavah lova s pticami roparicami, sta živalim priložena izjava, ki jo izda veterinar iz odstavka 2(c), v kateri je navedeno, da se zdravstveni status ptic, kot je bil potrjen v izvirnem veterinarskem spričevalu v skladu s členom 81, med razstavo ni poslabšal, ter kot priloga k navedeni izjavi veljavno izvirno veterinarsko spričevalo v skladu s členom 81, ki ga je izdal pristojni organ države članice izvora za premike ptic v ujetništvu na razstavo,

ali

(c)

v primeru ptic roparic, ki so sodelovale na predstavi lova s pticami roparicami, je živalim v primeru, da se premaknejo nazaj v državo članico izvora, priloženo veljavno izvirno veterinarsko spričevalo v skladu s členom 81, ki ga izda pristojni organ države članice izvora za premik ptic roparic na predstave lova s pticami roparicami.

4.   Veterinar iz odstavka 2(c) izjavo iz odstavka 3(b) izda samo pod naslednjimi pogoji:

(a)

živali se vrnejo v državo članico izvora;

(b)

dogovorjeno je bilo, da se predvideni premik ptic v ujetništvu v državo članico izvora zaključi v obdobju veljavnosti originalnega veterinarskega spričevala v skladu s členom 81, ki ga izda pristojni organ države članice izvora za premike ptic v ujetništvu na razstavo;

(c)

izpolnjeni so pogoji iz odstavka 2(b).

Člen 68

Posebne zahteve za premike golobov pismonoš na športne dogodke v drugi državi članici

Izvajalci dejavnosti golobe pismonoše premikajo na športne dogodke v drugo državo članico samo, če navedene živali izpolnjujejo pogoje iz člena 59.

POGLAVJE 8

Veterinarska spričevala in uradno obvestilo o premiku

Oddelek 1

Zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval

Člen 69

Odstopanje za premike gojenih enoprstih kopitarjev v druge države članice

Zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval iz člena 143(1) Uredbe (EU) 2016/429 se ne uporabljajo za premike registriranih enoprstih kopitarjev v drugo državo članico, če:

(a)

je pristojni organ države članice izvora odobril odstopanje;

(b)

je pristojni organ namembne države članice Komisijo in druge države članice obvestil, da so takšni premiki dovoljeni pod pogoji iz točk (c) in (d);

(c)

enoprsti kopitarji, ki se gojijo in premikajo na ozemljih države članice izvora oziroma namembne države članice, izpolnjujejo vsaj zahteve za zdravstveno varstvo živali za premike gojenih enoprstih kopitarjev v druge države članice in zlasti dodatne zahteve za zdravstveno varstvo živali iz člena 22;

(d)

imata pristojni organ države članice izvora in pristojni organ namembne države članice vzpostavljene sisteme za zagotavljanje sledljivosti gojenih enoprstih kopitarjev, ki se premikajo pod pogoji iz tega člena.

Člen 70

Odstopanje za premike kopenskih živali, ki se uporabljajo v potujočih cirkusih in na nastopih živali, v druge države članice

Zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval iz člena 143(1) Uredbe (EU) 2016/429 se ne uporabljajo za premike kopenskih živali, ki se uporabljajo v potujočih cirkusih in na nastopih živali, v drugo državo članico.

Člen 71

Veterinarsko spričevalo za nekatere gojene kopenske živali

1.   Izvajalci dejavnosti ptice v ujetništvu, medonosne čebele, čmrlje, razen čmrljev iz odobrenih okoljsko izoliranih proizvodnih obratov, primate, pse, mačke, bele dihurje ali druge mesojede živali v drugo državo članico premikajo samo, če jim je priloženo veterinarsko spričevalo, ki ga je izdal pristojni organ države članice izvora.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 lahko izvajalci dejavnosti ptice v ujetništvu z razstav premikajo nazaj v državo članico izvora ptic v skladu s členom 67(3).

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 je lahko veterinarsko spričevalo, ki ga izda pristojni organ države članice izvora za premik ptic roparic iz obrata v državi članici izvora na predstavo lova s pticami roparicami v drugi državi članici, priloženo tem pticam roparicam tudi med njihovim povratkom z navedene predstave v državo članico izvora, pod pogojem, da se premik opravi v obdobju veljavnosti navedenega spričevala.

Člen 72

Veterinarsko spričevalo za valilna jajca ptic v ujetništvu

Izvajalci dejavnosti valilna jajca ptic v ujetništvu v drugo državo članico premikajo samo, če jim je priloženo veterinarsko spričevalo, ki ga izda pristojni organ države članice izvora.

Oddelek 2

Vsebina veterinarskih spričeval za gojene kopenske živali in valilna jajca

Člen 73

Podrobnosti o vsebini veterinarskih spričeval za gojeno govedo

1.   Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 143(1) Uredbe (EU) 2016/429 izda za gojeno govedo, razen gojenega goveda iz odstavka 2, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 10 ter, če je primerno, zahtevami iz členov 11, 12 in 13.

2.   Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 143(1) Uredbe (EU) 2016/429 izda za gojeno govedo, ki se za takojšnji zakol premika v klavnico v drugi državi članici neposredno ali po opravljenih dejavnostih zbiranja, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 14.

Člen 74

Podrobnosti o vsebini veterinarskih spričeval za gojene ovce in koze

1.   Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 143(1) Uredbe (EU) 2016/429 izda za gojene ovce in koze, razen gojenih ovc in koz iz odstavkov 2 in 3, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz:

(a)

člena 15(1) in (2) v primeru ovc, razen nekastriranih ovnov;

(b)

člena 15(1) in (3) v primeru koz;

(c)

člena 15(1), (2) in (4) v primeru nekastriranih ovnov;

(d)

člena 17, če je primerno.

2.   Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora izda v skladu s členom 143(1) Uredbe (EU) 2016/429 za gojene ovce in koze, ki se premikajo v drugo državo članico ali na njeno območje z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz:

(a)

člena 15(1)(a), (b) in (d) do (h);

(b)

bodisi člena 15(1)(c) bodisi člena 16;

(c)

člena 17, če je primerno.

3.   Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 143(1) Uredbe (EU) 2016/429 izda za gojene ovce in koze, ki se za takojšnji zakol premikajo v klavnico v drugi državi članici neposredno ali po opravljenih dejavnostih zbiranja, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 18.

Člen 75

Podrobnosti o vsebini veterinarskih spričeval za gojene prašiče

1.   Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 143(1) Uredbe (EU) 2016/429 izda za gojene prašiče, razen gojenih prašičev iz odstavka 2, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 19 ter, če je primerno, zahtevami iz člena 20.

2.   Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 143(1) Uredbe (EU) 2016/429 izda za gojene prašiče, ki se za takojšnji zakol premikajo v klavnico v drugi državi članici neposredno ali po opravljenih dejavnostih zbiranja, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 21.

Člen 76

Podrobnosti o vsebini veterinarskih spričeval za gojene enoprste kopitarje

1.   Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 143(1) Uredbe (EU) 2016/429 izda za gojene enoprste kopitarje, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 22.

2.   Veterinarsko spričevalo iz odstavka 1:

(a)

se izda za posameznega enoprstega kopitarja

ali

(b)

se lahko izda za pošiljko enoprstih kopitarjev:

(i)

ki se odpremi neposredno v drugo državo članico brez dejavnosti zbiranja

ali

(ii)

ki se prevaža v klavnico v drugi državi članici za takojšnji zakol, in sicer neposredno ali po opravljeni dejavnosti zbiranja.

Člen 77

Podrobnosti o vsebini veterinarskih spričeval za gojene kamele

1.   Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 143(1) Uredbe (EU) 2016/429 izda za gojene kamele, razen gojenih kamel iz odstavka 2, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 23 ter, če je primerno, zahtevami iz člena 24.

2.   Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 143(1) Uredbe (EU) 2016/429 izda za gojene kamele, ki se za takojšnji zakol premikajo v klavnico v drugi državi članici neposredno ali po opravljenih dejavnostih zbiranja, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 25.

Člen 78

Podrobnosti o vsebini veterinarskih spričeval za gojene jelene

1.   Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 143(1) Uredbe (EU) 2016/429 izda za gojene jelene, razen gojenih jelenov iz odstavka 2, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 26 ter, če je primerno, zahtevami iz člena 27.

2.   Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 143(1) Uredbe (EU) 2016/429 izda za gojene jelene, ki se za takojšnji zakol premikajo v klavnico v drugi državi članici neposredno ali po opravljenih dejavnostih zbiranja, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 28.

Člen 79

Podrobnosti o vsebini veterinarskih spričeval za druge gojene kopitarje

1.   Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 143(1) Uredbe (EU) 2016/429 izda za druge gojene kopitarje, razen drugih gojenih kopitarjev iz odstavka 2, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 29 ter, če je primerno, zahtevami iz člena 30.

2.   Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 143(1) Uredbe (EU) 2016/429 izda za druge gojene kopitarje, ki se za takojšnji zakol premikajo v klavnico v drugi državi članici neposredno ali po opravljenih dejavnostih zbiranja, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 31.

Člen 80

Podrobnosti o vsebini veterinarskih spričeval za perutnino

Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 143(1) Uredbe (EU) 2016/429 izda za perutnino, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz:

(a)

člena 34 v primeru matične in proizvodne perutnine ter členov 41 in 42 za posebno kategorijo perutnine, če je primerno;

(b)

člena 35 v primeru perutnine za zakol ter členov 41 in 42 za posebno kategorijo perutnine, če je primerno;

(c)

člena 36 v primeru enodnevnih piščancev ter členov 41 in 42 za posebno kategorijo perutnine, če je primerno;

(d)

člena 37 v primeru manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev, ter členov 41 in 42 za posebno kategorijo perutnine, če je primerno.

Člen 81

Podrobnosti o vsebini veterinarskih spričeval za ptice v ujetništvu

1.   Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 71(1) izda za ptice v ujetništvu, razen tistih iz odstavka 2 in 3, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 59 ter zahtevami iz členov 61 in 62 za posebno kategorijo ptic, če je primerno.

2.   Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 71(1) izda za ptice v ujetništvu, namenjene za razstave, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 67(1).

3.   Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 71(1) izda za golobe pismonoše, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 68.

Člen 82

Podrobnosti o vsebini veterinarskih spričeval za valilna jajca perutnine

Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 161(1) Uredbe (EU) 2016/429 izda za valilna jajca perutnine, vsebuje splošne informacije iz točke 2 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz:

(a)

člena 38 v primeru valilnih jajc perutnine, razen tistih iz točk (b) in (c), ter členov 41 in 42 za posebno kategorijo jajc, če je primerno;

(b)

člena 39 v primeru manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen tekačev, ter členov 41 in 42 za posebno kategorijo jajc, če je primerno;

(c)

člena 40 v primeru jajc perutnine, prostih specificiranih patogenih organizmov.

Člen 83

Podrobnosti o vsebini veterinarskih spričeval za valilna jajca ptic v ujetništvu

Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 72 izda za valilna jajca ptic v ujetništvu, vsebuje splošne informacije iz točke 2 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 60 ter zahtevami iz členov 61 in 62 za posebno kategorijo jajc, če je primerno.

Člen 84

Podrobnosti o vsebini veterinarskih spričeval za medonosne čebele in čmrlje

1.   Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 71(1) izda za medonosne čebele, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 48 ter, če je primerno, zahtevami iz členov 49 in 50.

2.   Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 71(1) izda za čmrlje, razen čmrljev iz odobrenih okoljsko izoliranih proizvodnih obratov, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 51.

Člen 85

Podrobnosti o vsebini veterinarskih spričeval za primate

Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 71(1) izda za primate, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 47.

Člen 86

Podrobnosti o vsebini veterinarskih spričeval za pse, mačke in bele dihurje

1.   Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 71(1) izda za pse, mačke in bele dihurje, razen psov, mačk in belih dihurjev iz odstavka 2, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 53 ter, če je primerno, zahtevami iz člena 54.

2.   Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 71(1) izda za pse, mačke in bele dihurje, ki so hišne živali, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII, potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 55 in, če je primerno, zahtevami iz člena 56 ter povezavo do identifikacijskega dokumenta iz člena 71 Delegirane uredbe (EU) 2019/2035.

Člen 87

Podrobnosti o vsebini veterinarskih spričeval za druge mesojede živali

Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 71(1) izda za druge mesojede živali, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 58.

Člen 88

Podrobnosti o vsebini veterinarskega spričevala za kopenske živali, ki se premikajo iz zaprtega obrata v zaprt obrat v drugi državi članici

Veterinarsko spričevalo, ki ga pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 143(1) Uredbe (EU) 2016/429 ali členom 71(1) te uredbe izda za kopenske živali, ki se premikajo iz zaprtega obrata v zaprt obrat v drugi državi članici, vsebuje splošne informacije iz točke 1 dela 1 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 64.

Oddelek 3

Zahteve za izdajanje veterinarskih spričeval za posebne vrste premikov gojenih kopenskih živali

Člen 89

Izdajanje veterinarskih spričeval za premike kopitarjev in perutnine prek obratov, ki izvajajo dejavnosti zbiranja

Pristojni organ veterinarsko spričevalo iz členov 73 do 80 za premike kopitarjev in perutnine, pri katerih se opravijo dejavnosti zbiranja, v drugo državo članico, izda po naslednjem postopku:

(a)

pred izdajo prvega veterinarskega spričevala iz členov 73 do 80 se opravijo dokumentacijski in identifikacijski pregledi ter fizični pregledi iz člena 91(1), in sicer:

bodisi

(i)

v obratu izvora, če so živali namenjene za

neposreden premik v obrat v državi članici prehoda, odobren za dejavnosti zbiranja,

ali

dejavnosti zbiranja na prevoznem sredstvu v državi članici izvora za premik neposredno v drugo državo članico

bodisi

(ii)

v obratu, odobrenem za dejavnosti zbiranja, če so bile živali v državi članici izvora zbrane za odpremo v drugo državo članico,

bodisi

(iii)

v obratu v državi članici prehoda, odobrenem za dejavnosti zbiranja, če so bile pri živalih opravljene dejavnosti zbiranja v navedeni državi članici;

(b)

veterinarsko spričevalo iz členov 73 do 80 se pripravi na podlagi uradnih informacij, ki:

(i)

so na voljo uradnemu veterinarju, ki izda spričevalo ter je opravil preglede in preiskave iz točke (a) (i) in (ii) v državi članici izvora,

ali

(ii)

so navedene v prvem ali drugem veterinarskem spričevalu iz členov 73 do 80, ki je na voljo uradnemu veterinarju, ki izdaja spričevalo ter je opravil preglede in preiskave iz točke (a)(iii) v državi članici prehoda, če je ustrezno.

Člen 90

Izdajanje veterinarskih spričeval za gojene kopitarje in gojeno perutnino, namenjeno za izvoz v tretje države, za obdobje njihovega premika iz države članice izvora prek ozemlja drugih držav članic do zunanje meje Unije

Izvajalci dejavnosti zagotovijo, da so gojenim kopitarjem oz. gojeni perutnini, ki so namenjeni za izvoz v tretjo državo ter se prevažajo na zunanjo mejo Unije prek druge države članice, priložena veterinarska spričevala, v katerih je potrjeno naslednje:

(i)

živali izpolnjujejo vsaj zahteve iz tega poglavja za premike gojenih kopitarjev oz. gojene perutnine, ki so namenjeni za zakol v državi članici, v kateri je izhodna točka,

in

(ii)

pri živalih vrst s seznama za okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24) živali izpolnjujejo vsaj zahteve iz člena 33, če se izhodna točka nahaja v državi članici ali na njenem območju s statusom prost bolezni ali z odobrenim programom izkoreninjenja okužbe z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24).

Oddelek 4

Pravila glede odgovornosti pristojnega organa za izdajanje veterinarskih spričeval

Člen 91

Odgovornost pristojnega organa za izdajanje veterinarskih spričeval

1.   Pred podpisom veterinarskega spričevala uradni veterinar izvede naslednje vrste dokumentacijskih in identifikacijskih pregledov ter fizičnih pregledov in preiskav, da preveri skladnost z zahtevami:

(a)

v primeru gojenih kopitarjev identifikacijski in klinični pregled živali iz pošiljke za namen odkrivanja bolezenskih znakov ali suma bolezni s seznama, relevantnih za navedene vrste;

(b)

v primeru matične perutnine, proizvodne perutnine in manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev, pregled dokumentov o zdravstvenem stanju in proizvodnji, ki se hranijo v obratu, identifikacijski pregled živali iz pošiljke ter klinična inspekcija izvorne jate in živali v pošiljki za namen odkrivanja bolezenskih znakov ali suma bolezni s seznama, relevantnih za navedene vrste;

(c)

v primeru za zakol namenjene perutnine pregled dokumentov o zdravstvenem stanju in proizvodnji, ki se hranijo v obratu, identifikacijski pregled živali iz pošiljke in klinična inspekcija izvorne jate za odkrivanje bolezenskih znakov ali suma bolezni s seznama, relevantnih za navedene vrste;

(d)

v primeru enodnevnih piščancev pregled dokumentov o zdravstvenem stanju in proizvodnji, ki se hranijo v obratu izvorne jate, za namen odkrivanja bolezenskih znakov ali suma bolezni s seznama, relevantnih za navedene vrste;

(e)

v primeru ptic v ujetništvu:

(i)

identifikacijski pregled živali iz pošiljke;

(ii)

pregled dokumentov o zdravstvenem stanju in proizvodnji, ki se hranijo v obratu, ter klinična inspekcija izvorne jate in živali v pošiljki za namen odkrivanja bolezenskih znakov ali suma bolezni s seznama, relevantnih za navedene vrste;

(f)

v primeru valilnih jajc perutnine pregled dokumentov o zdravstvenem stanju in proizvodnji, ki se hranijo v obratu izvorne jate, in po potrebi dokumentov, ki se hranijo v valilnici odpreme, identifikacijski pregled valilnih jajc ter

bodisi

(i)

klinična inspekcija izvorne jate za namen odkrivanja bolezenskih znakov ali suma bolezni s seznama, relevantnih za navedene vrste,

bodisi

(ii)

mesečni zdravstveni inšpekcijski pregledi zdravstvenega statusa izvorne jate in ocena njenega trenutnega zdravstvenega statusa na podlagi najnovejših podatkov, ki jih je predložil izvajalec dejavnosti;

(g)

v primeru valilnih jajc ptic v ujetništvu pregled dokumentov o zdravstvenem stanju in proizvodnji, ki se hranijo v obratu, identifikacijski pregled valilnih jajc in klinična inspekcija izvorne jate za odkrivanje bolezenskih znakov ali suma bolezni s seznama, relevantnih za navedene vrste;

(h)

v primeru medonosnih čebel in čmrljev identifikacijski pregled in

bodisi

(i)

vizualni pregled živali, njihove embalaže in kakršne koli spremne krme ali drugega materiala z namenom odkrivanja hude gnilobe čebelje zalege, Aethina tumida (malega panjskega hrošča) in Tropilaelaps spp. za medonosne čebele ali Aethina tumida (malega panjskega hrošča) za čmrlje

ali

(ii)

v primeru čebeljih matic, za katere je treba izdati spričevalo na podlagi odstopanja iz člena 49, pregled dokumentov o mesečnih zdravstvenih inšpekcijskih pregledih med pridelovalno sezono, vizualni pregled posameznih kletk za namen preverjanja največjega števila spremljevalk na kletko in vizualni pregled živali, njihove embalaže in kakršne koli spremne krme ali drugega materiala z namenom odkrivanja pojava hude gnilobe čebelje zalege, Aethina tumida (malega panjskega hrošča) in Tropilaelaps spp.;

(i)

v primeru primatov pregled dokumentov o zdravstvenem stanju, identifikacijski pregled in klinični pregled ter, če ta ni mogoč, klinična inspekcija živali iz pošiljke za namen odkrivanja bolezenskih znakov ali suma bolezni s seznama, relevantnih za navedene vrste;

(j)

v primeru psov, mačk, belih dihurjev in drugih mesojedih živali identifikacijski pregled in klinični pregled ter, če ta ni mogoč, klinična inspekcija živali iz pošiljke za namen odkrivanja bolezenskih znakov ali suma bolezni s seznama, relevantnih za navedene vrste;

(k)

v primeru kopenskih živali iz zaprtega obrata, ki se premikajo v zaprt obrat v drugi državi članici, pregled dokumentov o zdravstvenem stanju, identifikacijski pregled in klinični pregled ter, če ta ni mogoč, klinična inspekcija živali iz pošiljke za namen odkrivanja bolezenskih znakov ali suma bolezni s seznama, relevantnih za navedene vrste.

2.   Uradni veterinar opravi dokumentacijski in identifikacijski pregled ter fizične preglede in preiskave, kot je določeno v odstavku 1, in izda veterinarsko spričevalo:

(a)

v zadnjih 24 urah pred odhodom iz obrata izvora ali, če je primerno, obrata, odobrenega za dejavnosti zbiranja, v primeru gojenih kopitarjev, razen enoprstih kopitarjev;

(b)

v zadnjih 48 urah pred odhodom iz obrata izvora v primeru enoprstih kopitarjev ali, v primeru enoprstih kopitarjev iz člena 92(2), na zadnji delovni dan pred odhodom;

(c)

v zadnjih 48 urah pred odhodom iz obrata izvora v primeru matične perutnine, proizvodne perutnine, manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev, in ptic v ujetništvu;

(d)

v zadnjih 5 dneh pred odhodom iz obrata izvora v primeru za zakol namenjene perutnine;

(e)

v zadnjih 24 urah pred odhodom iz obrata izvora v primeru enodnevnih piščancev;

(f)

v primeru valilnih jajc:

(i)

v zadnjih 72 urah pred odhodom valilnih jajc iz obrata izvora za dokumentacijske in identifikacijske preglede, klinično inspekcijo izvorne jate in oceno njenega trenutnega zdravstvenega statusa na podlagi najnovejših podatkov, ki jih je predložil izvajalec dejavnosti;

(ii)

v zadnjih 31 dneh pred odhodom valilnih jajc iz obrata izvora za mesečne zdravstvene inšpekcijske preglede izvorne jate;

(g)

v zadnjih 48 urah pred odhodom iz obrata izvora v primeru valilnih jajc ptic v ujetništvu;

(h)

v zadnjih 48 urah pred odhodom iz obrata izvora v primeru medonosnih čebel in čmrljev ter v zadnjih 24 urah pred odhodom iz obrata izvora v primeru čebeljih matic, ki se jim spričevalo izda na podlagi odstopanja;

(i)

v zadnjih 48 urah pred odhodom iz obrata izvora v primeru primatov;

(j)

v zadnjih 48 urah pred odhodom iz obrata izvora v primeru psov, mačk, belih dihurjev in drugih mesojedih živali;

(k)

v zadnjih 48 urah pred odhodom iz obrata izvora v primeru kopenskih živali, ki se premikajo iz zaprtega obrata v zaprt obrat v drugi državi članici.

3.   Veterinarsko spričevalo velja 10 dni od datuma izdaje, brez poseganja v odstopanja, določena v členu 92.

Člen 92

Odstopanja od trajanja veljavnosti veterinarskega spričevala

1.   Z odstopanjem od člena 91(3) se v primeru prevoza živali po plovnih poteh/morju obdobje veljavnosti veterinarskega spričevala 10 dni lahko podaljša za čas trajanja potovanja po plovnih poteh/morju.

2.   Prav tako z odstopanjem od člena 91(3) je spričevalo za enoprste kopitarje iz člena 76(2)(a) veljavno 30 dni, če:

(a)

je enoprstemu kopitarju, ki ga je treba premakniti, priložen njegov enkratni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo, kot je določeno v členu 114(1)(c) Uredbe (EU) 2016/429, ki vključuje potrditveno oznako za obdobje največ 4 let, ki jo je izdal pristojni organ ali telo, ki mu je bila dodeljena ta naloga, v katerem je navedeno, da je žival običajno nastanjena v obratu, ki ga pristojni organ na podlagi pogostih veterinarskih obiskov, dodatnih identifikacijskih pregledov in zdravstvenih pregledov ter odsotnosti naravnega pripusta v obratu, razen v namenskih in ločenih prostorih, priznava kot obrat z nizkim zdravstvenim tveganjem,

ali

(b)

je registriranemu enoprstemu kopitarju, ki ga je treba premakniti, priložen enkratni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo živali, kot je določeno v členu 114(1)(c) Uredbe (EU) 2016/429, ki vključuje dovoljenje za največ 4 leta, ki ga izda bodisi nacionalna zveza Fédération Equestre Internationale za sodelovanje na konjeniških tekmovanjih bodisi pristojni organ za dirke za sodelovanje na dirkah, v katerem sta dokumentirana vsaj dva letna obiska veterinarja, vključno z obiski, potrebnimi za redna cepljenja proti influenci enoprstih kopitarjev, in pregledi, zahtevanimi za premike v druge države članice ali tretje države.

3.   Spričevalo iz odstavka 2 v obdobju veljavnosti zadostuje za:

(a)

več vstopov v druge države članice;

(b)

povratek v obrat odhoda, naveden v spričevalu.

Oddelek 5

Podrobna pravila glede obveščanja o premikih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc v druge države članice

Člen 93

Predhodno obveščanje izvajalcev dejavnosti o premikih čmrljev iz odobrenih okoljsko izoliranih proizvodnih obratov med državami članicami

V primeru čmrljev iz odobrenih okoljsko izoliranih proizvodnih obratov, ki se premikajo v drugo državo članico, izvajalec dejavnosti v obratu izvora vnaprej obvesti pristojni organ države članice izvora o odhodu navedenih čmrljev.

Člen 94

Predhodno obveščanje upravljavcev potujočih cirkusov in nastopov živali ob načrtovanih premikih kopenskih živali med državami članicami

V primeru premikov potujočih cirkusov in nastopov živali v drugo državo članico upravljavec potujočih cirkusov in nastopov živali najmanj 10 dni pred odhodom navedenih potujočih cirkusov in nastopov živali uradno obvesti pristojni organ države članice izvora.

Člen 95

Predhodno obveščanje izvajalcev dejavnosti o premikih valilnih jajc ptic v ujetništvu med državami članicami

V primeru valilnih jajc ptic v ujetništvu, ki se premikajo v drugo državo članico, izvajalec dejavnosti v obratu izvora vnaprej obvesti pristojni organ države članice izvora o načrtovanem premiku navedenega zarodnega materiala.

Člen 96

Obveznost zagotavljanja informacij izvajalcev dejavnosti glede uradnega obveščanja o premikih gojenih kopenskih živali v druge države članice

Izvajalci dejavnosti, ki uradno obvestijo pristojni organ v svoji državi članici izvora v skladu s členom 152 Uredbe (EU) 2016/429, pristojnemu organu predložijo informacije o vsaki pošiljki gojenih kopenskih živali, predvideni za premik v drugo državo članico, iz:

(a)

točk 1(a) do (d) v delu 1 Priloge VIII v zvezi z gojenimi kopenskimi živalmi, razen čmrljev iz odobrenih okoljsko izoliranih proizvodnih obratov, ki se premikajo v drugo državo članico;

(b)

dela 2 Priloge VIII v zvezi s čmrlji iz odobrenih okoljsko izoliranih proizvodnih obratov.

Člen 97

Obveznost zagotavljanja informacij pristojnega organa glede uradnega obveščanja o premikih gojenih kopenskih živali v druge države članice

Pristojni organ države članice izvora, ki uradno obvesti pristojni organ v namembni državi članici v skladu s členom 153(1) Uredbe (EU) 2016/429, predloži informacije o vsaki pošiljki gojenih kopenskih živali materiala, predvideni za premik v drugo državo članico, iz:

(a)

točk 1(a) do (d) v delu 1 Priloge VIII v zvezi z gojenimi kopenskimi živalmi, razen čmrljev iz odobrenih okoljsko izoliranih proizvodnih obratov, ki se premikajo v drugo državo članico;

(b)

dela 2 Priloge VIII v zvezi s čmrlji iz odobrenih okoljsko izoliranih proizvodnih obratov.

Člen 98

Uradno obveščanje o premikih valilnih jajc v druge države članice

Izvajalci dejavnosti, ki uradno obvestijo pristojni organ v svoji državi članici izvora v skladu s členom 163 Uredbe (EU) 2016/429 in členom 95 te uredbe, pristojnemu organu predložijo informacije iz točke 2(a) do (e) dela 1 Priloge VIII v zvezi z vsako pošiljko valilnih jajc, ki se bo premikala v drugo državo članico.

Člen 99

Postopki v nujnih primerih

V primeru izpadov električne energije in drugih motenj delovanja sistema IMSOC pristojni organ izvornega kraja gojenih kopenskih živali ali valilnih jajc, ki se premikajo v drugo državo članico, upošteva načrte izrednih ukrepov, določene v skladu s členom 134(d) Uredbe (EU) 2017/625.

Člen 100

Določitev regij za upravljanje uradnih obvestil o premikih

Pri določanju regij za upravljanje uradnih obvestil o premikih iz členov 97 in 98 države članice zagotovijo naslednje:

(a)

vse dele njihovega ozemlja pokriva vsaj ena regija;

(b)

vsaka določena regija spada pod odgovornost pristojnega organa, imenovanega za izdajanje veterinarskih spričeval v navedeni regiji;

(c)

pristojni organ, odgovoren za določeno regijo, ima dostop do sistema IMSOC;

(d)

osebje pristojnega organa, odgovornega za določeno območje, ima ustrezne spretnosti in znanje ter se je udeležilo posebnega usposabljanja ali ima enakovredne praktične izkušnje z uporabo sistema IMSOC za pripravo, obdelavo in pošiljanje informacij iz členov 97 in 98.

DEL III

PREMIKI DIVJIH KOPENSKIH ŽIVALI

Člen 101

Zahteve za premike divjih kopenskih živali v druge države članice

1.   Izvajalci dejavnosti divje kopenske živali iz njihovega habitata izvora premikajo samo tako, da jih neposredno natovorijo na prevozno sredstvo, s katerim jih premaknejo v habitat ali obrat v drugi državi članici, ne da bi pri tem vstopile v kateri koli obrat v državi članici izvora.

2.   Izvajalci dejavnosti in prevozniki zagotovijo, da so prevozna sredstva, ki se uporabljajo za prevoz divjih kopenskih živali, razen medonosnih čebel in čmrljev:

(a)

konstruirana tako, da

(i)

živali ne morejo uiti oziroma pasti s prevoznega sredstva;

(ii)

je mogoč vizualni pregled živali na prevoznem sredstvu;

(iii)

je uhajanje živalskih iztrebkov, nastilja ali krme preprečeno ali zmanjšano;

(iv)

je v primeru ptic uhajanje perja preprečeno ali zmanjšano;

(v)

se po potrebi živali lahko imobilizirajo ali prevažajo sedirane;

(b)

očiščena in razkužena takoj po vsakem prevozu živali ali katerega koli predmeta, ki predstavlja tveganje za zdravje živali, in po potrebi ponovno razkužena ter v vsakem primeru posušena ali puščena, da se posušijo, pred vsakim novim natovarjanjem živali.

3.   Izvajalci dejavnosti in prevozniki zagotovijo, da zabojniki, ki se uporabljajo za prevoz divjih kopenskih živali, razen medonosnih čebel in čmrljev:

(a)

izpolnjujejo pogoje iz točke 2(a);

(b)

vsebujejo samo divje živali iste vrste, ki prihajajo iz istega habitata;

(c)

nosijo oznako z navedbo vrst in števila živali;

(d)

so bodisi neuporabljeni namenski zabojniki za enkratno uporabo, ki se po prvi uporabi uničijo, ali pa se po uporabi očistijo in razkužijo ter posušijo ali pustijo posušiti pred kakršno koli naslednjo uporabo.

4.   Izvajalci dejavnosti divje kopenske živali iz njihovega habitata izvora v habitat ali obrat v drugi državi članici premikajo samo, če so izpolnjene naslednje dodatne zahteve:

(a)

večina živali v pošiljki je v habitatu izvora bivala najmanj 30 dni pred odhodom ali od rojstva, če so živali mlajše od 30 dni, in v tem času niso bile v stiku z gojenimi živalmi, ki so imele nižji zdravstveni status ali so za njih zaradi razlogov v zvezi z zdravjem živali veljale omejitve premikov, ali z gojenimi živalmi, ki so prišle iz obrata, ki ni izpolnjeval zahtev iz točke (b);

(b)

vse živali, ki so v Unijo iz tretje države ali ozemlja prišle v zadnjih 30 dneh pred odhodom živali iz odstavka 1 in so bile pripeljane v obrat, ki se nahaja v habitatu, kjer so bivale navedene živali, so nameščene ločeno, da se prepreči neposreden in posreden stik z vsemi drugimi živalmi v navedenem obratu in habitatu;

(c)

navedene živali prihajajo iz habitata, v katerem v določenih časovnih okvirih niso bile prijavljene naslednje bolezni in okužbe:

(i)

okužba z virusom stekline v zadnjih 30 dneh pred odhodom;

(ii)

okužba z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis pri divjih kopenskih živalih vrst s seznama za navedeno bolezen v zadnjih 42 dneh pred odhodom;

(iii)

okužba s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis) pri divjih kopenskih živalih vrst s seznama za navedeno bolezen v zadnjih 42 dneh pred odhodom;

(iv)

okužba z virusom epizootske hemoragične bolezni v polmeru 150 km pri divjih kopenskih živalih vrst s seznama za navedeno bolezen v zadnjih 2 letih pred odhodom;

(v)

vranični prisad pri kopitarjih v zadnjih 15 dneh pred odhodom;

(vi)

Trypanosoma evansi v zadnjih 30 dneh pred odhodom;

(d)

če navedene živali spadajo v družine Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae ali Tragulidae, habitat izvora izpolnjuje vsaj eno od zahtev za okužbo z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24) iz točk 1 do 3 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689;

(e)

za navedene živali ni znano, da so bile v zadnjih 30 dneh pred odhodom v stiku z divjimi kopenskimi živalmi, ki niso izpolnjevale zahtev iz točke (c).

5.   Z odstopanjem od odstavka 4(d) lahko pristojni organ države članice izvora dovoli premik divjih kopenskih živali, ki ne izpolnjujejo vsaj ene od zahtev iz točk 1 do 3 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689, v drugo državo članico ali na njeno območje:

(a)

ki ima status prost bolezni ali odobren program izkoreninjenja okužbe z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24), če je namembna država članica Komisijo in druge države članice obvestila, da so takšni premiki dovoljeni pod pogoji iz člena 43(2) Delegirane uredbe (EU) 2020/689,

ali

(b)

ki nima statusa prost bolezni in odobrenega programa izkoreninjenja okužbe z virusom bolezni modrikastega jezika (serotipi 1–24), če je namembna država članica Komisijo in druge države članice obvestila, da so takšni premiki dovoljeni. Če namembna država članica določi pogoje za odobritev takega premika, morajo biti navedeni pogoji kateri koli izmed pogojev iz točk 5 do 8 oddelka 1 poglavja 2 dela II Priloge V k Delegirani uredbi (EU) 2020/689.

Člen 102

Podrobnosti o vsebini veterinarskih spričeval za divje kopenske živali

Veterinarsko spričevalo za divje kopenske živali, ki ga izda pristojni organ države članice izvora v skladu s členom 155(1)(c) Uredbe (EU) 2016/429, vsebuje splošne informacije iz točke 3 Priloge VIII in potrdilo o skladnosti z zahtevami iz člena 101(4) ter, če je primerno, zahtevami iz člena 101(5) te uredbe.

Člen 103

Pravila glede odgovornosti pristojnega organa za izdajanje veterinarskih spričeval za premike divjih kopenskih živali v druge države članice

1.   Pred podpisom veterinarskega spričevala iz člena 102 za premike divjih kopenskih živali uradni veterinar izvede naslednje vrste identifikacijskih pregledov in preiskav:

(a)

pregled razpoložljivih informacij, ki dokazujejo, da so izpolnjene zahteve iz člena 101(4);

(b)

identifikacijski pregled;

(c)

klinični pregled in, če ta ni mogoč, klinična inspekcija živali iz pošiljke za namen odkrivanja bolezenskih znakov ali suma bolezni s seznama ali porajajočih se bolezni, relevantnih za navedene vrste.

2.   Uradni veterinar opravi dokumentacijski in identifikacijski pregled ter fizične preglede in preiskave, kot je navedeno v odstavku 1, in izda veterinarsko spričevalo v 24 urah pred odhodom pošiljke iz habitata.

3.   Veterinarsko spričevalo velja 10 dni od datuma izdaje.

4.   Z odstopanjem od odstavka 3 se v primeru prevoza divjih kopenskih živali po plovnih poteh/morju obdobje veljavnosti veterinarskega spričevala 10 dni lahko podaljša za čas trajanja potovanja po plovnih poteh/morju.

Člen 104

Zahteve za predhodno obveščanje izvajalcev dejavnosti o premikih divjih kopenskih živali v druge države članice

Izvajalci dejavnosti, ki niso prevozniki in premikajo divje kopenske živali v drugo državo članico, pristojni organ države članice izvora obvestijo vsaj 24 ur pred odhodom pošiljke.

Člen 105

Obveznost izvajalcev dejavnosti glede uradnega obveščanja o premikih divjih kopenskih živali v druge države članice

Za namene uradnega obveščanja iz člena 155(1)(d) Uredbe (EU) 2016/429 izvajalci dejavnosti, ki niso prevozniki in premikajo divje kopenske živali v drugo državo članico, pristojnemu organu v državi članici izvora predložijo informacije iz člena 145(1) Uredbe (EU) 2016/429 in točk 3(a) do (d) dela 1 Priloge VIII v zvezi z vsako pošiljko navedenih živali, ki se premika v drugo državo članico.

Člen 106

Odgovornost pristojnega organa glede uradnega obveščanja o premikih divjih kopenskih živali v druge države članice

Pristojni organ države članice izvora, ki uradno obvesti pristojni organ v namembni državi članici v skladu s členom 155(1)(d) Uredbe (EU) 2016/429, predloži informacije iz točk 3(a) do (d) dela 1 Priloge VIII o vsaki pošiljki divjih kopenskih živali, predvideni za premik v drugo državo članico.

Člen 107

Postopki v nujnih primerih

V primeru izpadov električne energije in drugih motenj delovanja sistema IMSOC pristojni organ izvornega kraja divjih kopenskih živali upošteva načrte izrednih ukrepov, določene v skladu s členom 134(d) Uredbe (EU) 2017/625.

DEL IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 108

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 21. aprila 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2019

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1629 z dne 25. julija 2018 o spremembi seznama bolezni iz Priloge II k Uredbi (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L 272, 31.10.2018, str. 11).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1882 z dne 3. decembra 2018 o uporabi nekaterih pravil za preprečevanje in obvladovanje bolezni za kategorije bolezni s seznama ter o oblikovanju seznama vrst in skupin vrst, ki predstavljajo znatno tveganje za širjenje navedenih bolezni s seznama (UL L 308, 4.12.2018, str. 21).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 z dne 17. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za spremljanje, programe izkoreninjenja in status prost nekaterih bolezni s seznama in porajajočih se bolezni (glej stran 211 tega Uradnega lista).

(5)  Direktiva Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (UL L 121, 29.7.1964, str. 1977/64).

(6)  Direktiva Sveta 91/68/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (UL L 46, 19.2.1991, str. 19).

(7)  Direktiva Sveta 2009/156/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (UL L 192, 23.7.2010, str. 1).

(8)  Direktiva Sveta 2009/158/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (UL L 343, 22.12.2009, str. 74).

(9)  Direktiva Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (UL L 268, 14.9.1992, str. 54).

(10)  Uredba Komisije (ES) št. 1739/2005 z dne 21. oktobra 2005 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za premike cirkuških živali med državami članicami (UL L 279, 22.10.2005, str. 47).

(11)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2035 z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih kopenskih živali in valilnih jajc (UL L 314, 5.12.2019, str. 115).

(12)  Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 1).

(13)  Odločba Komisije 2003/24/ES z dne 30. decembra 2002 o razvoju celovitega računalniškega veterinarskega sistema (UL L 8, 14.1.2003, str. 44).

(14)  Odločba Komisije 2004/292/ES z dne 30. marca 2004 o uvedbi sistema Traces in spremembah Odločbe 92/486/EGS (UL L 94, 31.3.2004, str. 63).

(15)  Uredba (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru) (UL L 95, 7.4.2017, str. 1).

(16)  http://www.edqm.eu (zadnja izdaja).

(17)  Uredba Komisije (EU) št. 142/2011 z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L 54, 26.2.2011, str. 1).


PRILOGA I

DIAGNOSTIČNE METODE

Del 1

Okužba z Brucella abortus, B. melitensis in B. suis

1.

Serološki testi za govedo, ovce, koze in kamele:

(a)

pufrirani antigenski testi na brucelo;

(b)

test vezanja komplementa (RVK);

(c)

indirektni encimski imunski test (I-ELISA);

(d)

metoda fluorescenčne polarizacije (FP);

(e)

kompetitivni encimski imunski test (C-ELISA).

2.

Serološki testi za prašiče:

(a)

pufrirani antigenski testi na brucelo;

(b)

test vezanja komplementa (RVK);

(c)

indirektni encimski imunski test (I-ELISA);

(d)

metoda fluorescenčne polarizacije (FP);

(e)

kompetitivni encimski imunski test (C-ELISA).

3.

Brucelinski kožni test (BST) za ovce, koze in prašiče.

Del 2

Okužba s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis)

1.

Intradermalna tuberkulinska testa:

(a)

posamični intradermalni tuberkulinski test (SITT);

(b)

primerjalni intradermalni tuberkulinski test (CITT).

2.

Test za krvne vzorce:

(a)

gama interferonski test.

Del 3

Trypanosoma evansi

Serološka testa:

(a)

encimski imunski test (ELISA) za tripanosomiazo;

(b)

aglutinacijski test za tripanosomiazo (CATT) pri razredčini seruma 1:4.

Del 4

Enzootska goveja levkoza

Serološki testi:

(a)

testi za krvne vzorce:

(i)

imunodifuzijski test z agarjevim gelom (AGID);

(ii)

blokadni encimski imunski test (B-ELISA);

(iii)

indirektni encimski imunski test (I-ELISA);

(b)

test za vzorce mleka:

(i)

indirektni encimski imunski test (I-ELISA).

Del 5

Infekciozni bovini rinotraheitis/infekciozni pustularni vulvovaginitis

 

Metode

Necepljeno govedo

BoHV-1 I-ELISA (1)

gB B-ELISA (2)

Govedo, cepljeno z gE-deleciranim cepivom

gE B-ELISA (3)

Del 6

Goveja virusna diareja

1.

Neposredni metodi:

(a)

verižna reakcija s polimerazo z reverzno transkripcijo v realnem času (RT-PCR v realnem času);

(b)

encimski imunski test (ELISA) za odkrivanje antigena goveje virusne diareje (BVDV).

2.

Serološka testa:

(a)

indirektni encimski imunski test (I-ELISA);

(b)

blokadni encimski imunski test (B-ELISA).

Del 7

Okužba z virusom bolezni Aujeszkega

 

Metode

Prašiči

ELISA za virus bolezni Aujeszkega (ADV) (4)

Prašiči, mlajši od 4 mesecev, ki so jih rodile matere, cepljene z gE-deleciranim cepivom

gE ELISA (5)

Del 8

Durina

Test vezanja komplementa za durino pri razredčini seruma 1:5.

Del 9

Infekciozna anemija enoprstih kopitarjev

Serološka testa:

(a)

imunodifuzijski test z agarjevim gelom (AGID);

(b)

encimski imunski test (ELISA) za infekciozno anemijo enoprstih kopitarjev.

Del 10

Venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev

1.

Serološka testa:

(a)

test izolacije virusa za venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev;

(b)

test inhibicije hemaglutinacije za venezuelski encefalomielitis enoprstih kopitarjev.

2.

Neposredna metoda:

polimerazna verižna reakcija z reverzno transkriptazo (RT-PCR) za zaznavanje genoma virusa venezuelskega encefalomielitisa enoprstih kopitarjev.


(1)  ELISA za odkrivanje protiteles proti celotnemu virusu BoHV-1.

(2)  ELISA za odkrivanje protiteles proti proteinu gB BoHV-1. Kadar se nanaša na testiranje za odkrivanje protiteles proti virusu BoHV-1, se lahko uporabi tudi ta metoda.

(3)  ELISA za odkrivanje protiteles proti proteinu gE BoHV-1.

(4)  ELISA za odkrivanje protiteles proti celotnemu ADV, proteinu gB ADV ali proteinu gD ADV. Pri kontroli serije kompleta za gB ADV in kompleta za gD ADV ali kompleta za celotni virus ADV mora biti referenčni serum Skupnosti ADV 1 ali podstandardov pri razredčitvi 1:2 pozitiven.

(5)  ELISA za odkrivanje protiteles proti proteinu gE ADV. Pri kontroli serije mora biti referenčni serum Skupnosti ADV 1 ali podstandardov pri razredčitvi 1:8 pozitiven.


PRILOGA II

MINIMALNE ZAHTEVE PRED PREMIKI V ZVEZI Z OKUŽBO S KOMPLEKSOM MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS (M. BOVIS, M. CAPRAE IN M. TUBERCULOSIS) PRI KOZAH, KAMELAH IN JELENIH

Del 1

Minimalne zahteve za program spremljanja pred premiki v zvezi z okužbo s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis) pri kozah

1.

Program spremljanja pred premiki za odkrivanje okužbe s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis) v obratu za namen premikanja gojenih koz v drugo državo članico iz člena 15(3) mora vključevati vsaj naslednje elemente:

(a)

pregled po smrti vseh zaklanih koz iz obrata;

(b)

preiskava po smrti poginulih koz, starejših od 9 mesecev, razen če iz logističnih razlogov ni mogoča ali iz znanstvenih razlogov ni potrebna;

(c)

letni veterinarski obisk;

(d)

letno testiranje vseh koz, nastanjenih v obratu za vzrejo, pri čemer so rezultati negativni.

2.

Z odstopanjem od odstavka 1 letnega testiranja iz točke 1(d) ni treba izvesti, če pristojni organ na podlagi ocene tveganja meni, da je tveganje za okužbo v državi članici ali na njenem območju zanemarljivo in če sta izpolnjena naslednja pogoja:

(a)

program spremljanja pred premikom iz odstavka 1 je v obratu potekal že vsaj 24 mesecev, pri čemer v tem obdobju pri kozah, nastanjenih v obratu, ni bila prijavljena okužba s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis);

(b)

obrat se nahaja v državi članici ali na njenem območju brez okužbe s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis) pri populaciji goveda.

3.

Če je bila pri kozah, nastanjenih v obratu, prijavljena okužba s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis), se take živali lahko premaknejo v drugo državo članico samo, če so bile testirane vse koze v obratu, starejše od 6 tednov, pri čemer so bili rezultati negativni. Te teste je treba opraviti na vzorcih, zbranih najmanj 42 dni po odstranitvi zadnjega potrjenega primera in zadnje živali, pri kateri so bili rezultati testa z uporabo diagnostične metode pozitivni.

Del 2

Minimalne zahteve za program spremljanja pred premiki v zvezi z okužbo s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis) pri kamelah

1.

Program spremljanja pred premiki za odkrivanje okužbe s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis) v obratu za namen premikanja gojenih kamel v drugo državo članico iz člena 23(1)(e) mora vključevati vsaj naslednje elemente:

(a)

pregled po smrti vseh zaklanih kamel iz obrata;

(b)

preiskava po smrti poginulih kamel, starejših od 9 mesecev, razen če iz logističnih razlogov ni mogoča ali iz znanstvenih razlogov ni potrebna;

(c)

letni veterinarski obisk;

(d)

letno testiranje vseh kamel, nastanjenih v obratu za vzrejo, pri čemer so rezultati negativni.

2.

Z odstopanjem od odstavka 1 letnega testiranja iz točke 1(d) ni treba izvesti, če pristojni organ na podlagi ocene tveganja meni, da je tveganje za okužbo v državi članici ali na njenem območju zanemarljivo in če sta izpolnjena naslednja pogoja:

(a)

program spremljanja pred premikom iz odstavka 1 je v obratu potekal že vsaj 24 mesecev, pri čemer v tem obdobju pri kamelah, nastanjenih v obratu, ni bila prijavljena okužba s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis);

(b)

obrat se nahaja v državi članici ali na njenem območju brez okužbe s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis) pri populaciji goveda.

3.

Če je bila pri kamelah, nastanjenih v obratu, prijavljena okužba s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis), se take živali lahko premaknejo v drugo državo članico samo, če so bile testirane vse kamele v obratu, starejše od 6 tednov, pri čemer so bili rezultati negativni. Te teste je treba opraviti na krvnih vzorcih, zbranih najmanj 42 dni po odstranitvi zadnjega potrjenega primera in zadnje živali, pri kateri so bili rezultati testa z uporabo diagnostične metode pozitivni.

Del 3

Minimalne zahteve za program spremljanja pred premiki v zvezi z okužbo s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis) pri jelenih

1.

Program spremljanja pred premiki za odkrivanje okužbe s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis) v obratu za namen premikanja gojenih jelenov v drugo državo članico iz člena 26(1)(e) mora vključevati vsaj naslednje elemente:

(a)

pregled po smrti vseh zaklanih jelenov iz obrata;

(b)

preiskava po smrti poginulih jelenov, starejših od 9 mesecev, razen če iz logističnih razlogov ni mogoča ali iz znanstvenih razlogov ni potrebna;

(c)

letni veterinarski obisk;

(d)

letno testiranje jelenov, nastanjenih v obratu za vzrejo, pri čemer so rezultati negativni.

2.

Z odstopanjem od odstavka 1 letnega testiranja iz točke 1(d) ni treba izvesti, če pristojni organ na podlagi ocene tveganja meni, da je tveganje za okužbo v državi članici ali na njenem območju zanemarljivo in če sta izpolnjena naslednja pogoja:

(a)

program spremljanja pred premiki iz odstavka 1 je v obratu potekal že vsaj 24 mesecev, pri čemer v tem obdobju pri jelenih, nastanjenih v obratu, ni bila prijavljena okužba s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis);

(b)

obrat se nahaja v državi članici ali na njenem območju brez okužbe s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis) pri populaciji goveda.

3.

Če je bila pri jelenih, nastanjenih v obratu, prijavljena okužba s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis), se take živali lahko premaknejo v drugo državo članico samo, če so bili vsi jeleni v obratu, starejši od 6 tednov, dvakrat v razmiku najmanj 6 mesecev testirani za okužbo s kompleksom Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae in M. tuberculosis), pri čemer so bili rezultati negativni. Prvi test je treba opraviti na jelenih ali vzorcih, zbranih od jelenov ne prej kot 6 mesecev po odstranitvi zadnjega potrjenega primera in zadnje živali, pri kateri so bili rezultati testa z uporabo diagnostične metode pozitivni.

PRILOGA III

MINIMALNE ZAHTEVE PRED PREMIKI V ZVEZI Z OKUŽBO Z BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS IN B SUIS PRI PRAŠIČIH

1.

Program spremljanja pred premiki za odkrivanje okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B suis v obratu za namen premikanja gojenih prašičev v drugo državo članico iz člena 19(1)(f)(ii) mora vključevati vsaj naslednja elementa:

(a)

letni veterinarski obisk;

(b)

če so prašiči nastanjeni v obratu za vzrejo, letno imunološko raziskavo, ki se izvede na populaciji prašičev navedenega obrata z uporabo ene od diagnostičnih metod iz dela 1(2) Priloge I, ki lahko vsaj s 95-odstotno stopnjo zaupanja dokaže odsotnost okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B suis pri 10-odstotni ciljni prevalenci.

2.

Z odstopanjem od točke 1 veterinarskega obiska iz točke 1(a) in raziskave iz točke 1(b) ni treba izvesti, če pristojni organ na podlagi ocene tveganja meni, da je tveganje za okužbo z Brucella abortus, B. melitensis in B suis v državi članici ali na njenem območju zanemarljivo in če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

v populaciji prašičev v zadnjih petih letih ni bila prijavljena okužba z Brucella abortus, B. melitensis in B suis;

(b)

v populaciji divjih živali vrst s seznama v zadnjih petih letih ni bila prijavljena okužba z Brucella abortus, B. melitensis in B suis in so bili v tem obdobju divji prašiči vključeni v ciljno živalsko populacijo za spremljanje, kot je določeno v členu 4 Delegirane uredbe (EU) 2020/689;

(c)

država članica ali njeno območje je prosto okužbe z Brucella abortus, B. melitensis in B suis pri populaciji goveda, ovc in koz.

3.

Če je bila pri prašičih, nastanjenih v obratu, prijavljena okužba z Brucella abortus, B. melitensis in B suis, se take živali v drugo državo članico premikajo samo, če je bil pri vseh prašičih v obratu dvakrat opravljen test, pri čemer so bili rezultati negativni. Prvi test je treba opraviti na vzorcih, zbranih najmanj 3 mesece po odstranitvi okuženih živali in živali, pri katerih je bil rezultat testa z eno od diagnostičnih metod iz dela 1(2) Priloge I pozitiven. Drugi test je treba opraviti na vzorcih, zbranih najmanj 6 mesecev in največ 12 mesecev po prvem testu.

PRILOGA IV

TESTIRANJE RAC IN GOSI ZA VISOKO PATOGENO AVIARNO INFLUENCO

V tednu pred natovarjanjem za odpremo mora biti pri racah in goseh z virološkim pregledom opravljen test za visoko patogeno aviarno influenco, in sicer bodisi z izolacijo virusa bodisi z molekularnim testiranjem na ravni, ki zagotavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja pri odkrivanju okužbe pri 5-odstotni prevalenci, pri čemer so rezultati negativni.


PRILOGA V

ZAHTEVE ZA TESTIRANJE POŠILJK Z MANJ KOT 20 GLAVAMI PERUTNINE, RAZEN TEKAČEV, ALI MANJ KOT 20 VALILNIMI JAJCI PERUTNINE, RAZEN TEKAČEV

1.

Pri pošiljkah z manj kot 20 glavami perutnine, razen tekačev, ali manj kot 20 valilnimi jajci perutnine, razen tekačev, morajo biti z negativnimi rezultati opravljeni testi v skladu s točko 2 za naslednje povzročitelje bolezni pri naslednjih vrstah bolezni s seznama:

(a)

okužba s Salmonella Pullorum, S. Gallinarum in S. arizonae;

(b)

aviarna mikoplazmoza (Mycoplasma gallisepticum in M. meleagridis).

2.

Testiranje:

(a)

za matično perutnino, proizvodno perutnino in za zakol namenjeno perutnino morajo biti pri živalih v 21 dneh pred natovarjanjem za odpremo opravljeni serološki in/ali bakteriološki testi za bolezni iz točke 1, pri čemer so rezultati negativni;

(b)

za valilna jajca in enodnevne piščance morajo biti pri izvorni jati v 21 dneh pred natovarjanjem za odpremo opravljeni serološki in/ali bakteriološki testi za bolezni iz točke 1 na ravni, ki zagotavlja 95-odstotno stopnjo zaupanja pri odkrivanju okužbe pri 5-odstotni prevalenci, pri čemer so rezultati negativni;

(c)

če so bile živali cepljene proti okužbi s katerim koli serotipom salmonele ali mikoplazme, je treba uporabiti samo bakteriološko testiranje. S potrditveno metodo mora biti mogoče razlikovati med živimi cepivnimi sevi in terenskimi sevi.


PRILOGA VI

MERILA ZA CEPIVA PROTI OKUŽBI Z VIRUSOM ATIPIČNE KOKOŠJE KUGE

Oslabljena živa cepiva proti virusu atipične kokošje kuge se morajo pripraviti iz seva virusa atipične kokošje kuge, katerega izhodiščni sev cepnega virusa je bil testiran in je bila vrednost intracerebralnega indeksa patogenosti (ICPI):

(a)

pod 0,4, če je vsaka ptica pri ICPI testu prejela vsaj 107 EID50 (doza za 50-odstotno infekcijo zarodkov), ali

(b)

pod 0,5, če je vsaka ptica pri ICPI testu prejela vsaj 108 EID50.


PRILOGA VII

VELJAVNOST CEPLJENJA PROTI STEKLINI IN UKREPOV ZA ZMANJŠANJE TVEGANJA DRUGIH BOLEZNI RAZEN STEKLINE

Del 1

Veljavnost cepljenja proti steklini za pse, mačke, bele dihurje in druge mesojede živali

Zahteve glede veljavnosti cepljenja proti okužbi z virusom stekline iz členov 53(b)(i), 55(b)(i) in 58(1)(c) so določene v Prilogi III k Uredbi (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1).

Če v državi članici ni dovoljeno nobeno cepivo proti steklini za mesojede živali, razen za pse, mačke in bele dihurje, je treba cepljenje proti steklini v skladu s členom 10(1) Direktive 2001/82/ES šteti za veljavno.

Del 2

Ukrepi za zmanjšanje tveganja za druge bolezni razen stekline

1.

Ukrepi za zmanjšanje tveganja infestacije z Echinococcus multilocularis iz členov 53(b)(ii) in 55(b)(ii) so določeni v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2018/772 (2) v povezavi z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/878 (3).

2.

Z odstopanjem od odstavka 1 je treba zdravljenje iz člena 58(1)(d) živali družine canidae, ki niso psi, zaradi infestacije z Echinococcus multilocularis opraviti in dokumentirati ne prej kot 48 ur pred vstopom v državo članico ali na njeno območje iz Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2018/878.

3.

Ukrepi za zmanjšanje tveganja za bolezni, ki niso okužba z virusom stekline in infestacija z Echinococcus multilocularis, iz členov 53(b)(ii) in 55(b)(ii) so preventivni zdravstveni ukrepi, ki se uporabljajo za zadevne vrste mesojedih živali in so sprejeti v skladu s členom 19(1) Uredbe (EU) št. 576/2013.

(1)  Uredba (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 (UL L 178, 28.6.2013, str. 1).

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/772 z dne 21. novembra 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih in razveljavitvi Delegirane uredbe (EU) št. 1152/2011 (UL L 130, 28.5.2018, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/878 z dne 18. junija 2018 o sprejetju seznama držav članic ali delov ozemlja držav članic, ki izpolnjujejo pravila za kategorizacijo iz člena 2(2) in (3) Delegirane uredbe (EU) 2018/772 o uporabi preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih (UL L 155, 19.6.2018, str. 1).


PRILOGA VIII

INFORMACIJE, KI JIH MORAJO VSEBOVATI VETERINARSKA SPRIČEVALA IN OBVESTILA

Del 1

Informacije, ki jih mora vsebovati veterinarsko spričevalo za kopenske živali in valilna jajca, ki se premikajo v drugo državo članico

1.

Veterinarsko spričevalo za gojene kopenske živali iz člena 143(1) Uredbe (EU) 2016/429 in člena 71(1) te uredbe, ki se premikajo v drugo državo članico, mora vsebovati vsaj naslednje informacije:

(a)

ime in naslov pošiljatelja in prejemnika;

(b)

ime in naslov obrata odpreme ter

(i)

kadar je obrat odpreme odobren obrat, edinstveno številko odobritve navedenega obrata, ali

(ii)

kadar je obrat odpreme registriran obrat, edinstveno številko registracije navedenega obrata;

(c)

ime in naslov namembnega obrata ter

(i)

kadar je namembni obrat odobren obrat, edinstveno številko odobritve navedenega obrata, ali

(ii)

kadar je namembni obrat registriran obrat, edinstveno številko registracije navedenega obrata;

(d)

vrsto in kategorijo živali ter po potrebi identifikacijo;

(e)

informacije o zdravstvenem stanju živali in dodatna jamstva v zvezi z:

(i)

državo članico ali območjem izvora;

(ii)

obratom izvora in izvorno jato živali, po potrebi vključno z rezultati testov;

(iii)

živalmi za odpremo, vključno z rezultati testov ali cepljenji, če je primerno;

(f)

datum in kraj izdaje ter obdobje veljavnosti veterinarskega spričevala ter ime, strokovna usposobljenost in podpis uradnega veterinarja ter žig pristojnega organa kraja izvora pošiljke.

2.

Veterinarsko spričevalo za valilna jajca iz člena 161(1) Uredbe (EU) 2016/429 in člena 72 te uredbe, ki se premikajo v drugo državo članico, mora vsebovati vsaj naslednje informacije:

(a)

ime in naslov pošiljatelja in prejemnika;

(b)

ime in naslov obrata odpreme ter

(i)

kadar je obrat odpreme odobren obrat, edinstveno številko odobritve navedenega obrata, ali

(ii)

kadar je obrat odpreme registriran obrat, edinstveno številko registracije navedenega obrata;

(c)

ime in naslov namembnega obrata ter

(i)

kadar je namembni obrat odobren obrat, edinstveno številko odobritve navedenega obrata, ali

(ii)

kadar je namembni obrat registriran obrat, edinstveno številko registracije navedenega obrata;

(d)

kategorijo valilnih jajc;

(e)

informacije, ki omogočajo identifikacijo valilnih jajc:

(i)

vrste in po potrebi identifikacija živali, iz katerih izvirajo;

(ii)

oznako, nameščeno na valilnih jajcih, če se to zahteva;

(iii)

kraj in datum zbiranja;

(f)

informacije o zdravstvenem stanju živali in dodatna jamstva v zvezi z:

(i)

državo članico ali njenim območjem izvora;

(ii)

obratom izvora in izvorno jato, po potrebi vključno z rezultati testov;

(iii)

živalmi, od katerih so bila zbrana valilna jajca, po potrebi vključno z rezultati testov;

(iv)

valilnimi jajci za odpremo;

(g)

datum in kraj izdaje ter obdobje veljavnosti veterinarskega spričevala ter ime, strokovna usposobljenost in podpis uradnega veterinarja ter žig pristojnega organa kraja izvora pošiljke.

3.

Veterinarsko spričevalo za divje kopenske živali iz člena 155(1)(c) Uredbe (EU) 2016/429, ki se premikajo v drugo državo članico, mora vsebovati vsaj naslednje informacije:

(a)

ime in naslov pošiljatelja in prejemnika;

(b)

kraj, kjer so bile živali ulovljene in natovorjene za odpremo;

(c)

namembni kraj in

(i)

kadar je namembni kraj habitat, kraj, kjer je predvideno raztovarjanje živali, ali

(ii)

kadar je namembni obrat registriran obrat, edinstveno številko registracije navedenega obrata;

(d)

vrsto in kategorijo živali;

(e)

datum in kraj izdaje ter obdobje veljavnosti veterinarskega spričevala ter ime, strokovna usposobljenost in podpis uradnega veterinarja ter žig pristojnega organa kraja izvora pošiljke.

Del 2

Informacije iz obvestila o premikih za nekatere kopenske živali, za katere se veterinarsko spričevalo ne zahteva

Obvestilo o premiku čmrljev iz odobrenih okoljsko izoliranih proizvodnih obratov v drugo državo članico mora vsebovati vsaj naslednje informacije:

(a)

ime in naslov pošiljatelja in prejemnika;

(b)

ime, naslov in edinstveno številko odobritve obrata izvora;

(c)

ime in naslov namembnega obrata ter

(i)

kadar je namembni obrat odobren obrat, edinstveno številko odobritve navedenega obrata, ali

(ii)

kadar je namembni obrat registriran obrat, edinstveno številko registracije navedenega obrata;

(d)

vrsto, kategorijo in količino ter velikost družine;

(e)

datum odpreme.


Na vrh