EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Dokuments 32020R0591

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/591 (2020. gada 30. aprīlis), ar ko atver pagaidu ārkārtas atbalsta shēmu noteiktu sieru privātai uzglabāšanai un iepriekš nosaka atbalsta apmēru

C/2020/2885

OV L 140, 4.5.2020., 1./5. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/591/oj

4.5.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 140/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/591

(2020. gada 30. aprīlis),

ar ko atver pagaidu ārkārtas atbalsta shēmu noteiktu sieru privātai uzglabāšanai un iepriekš nosaka atbalsta apmēru

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 219. panta 1. punktu saistībā ar tās 228. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (2) un jo īpaši tās 62. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Pašreizējos Covid-19 pandēmijas apstākļos un dalībvalstīs ieviesto plašo pārvietošanās ierobežojumu dēļ pieprasījums pēc noteiktiem piena un piena produktu nozares produktiem (konkrētāk, siera) ir krities. Slimības izplatīšanās un ieviestie pasākumi ierobežo darbaspēka pieejamību, un tas negatīvi ietekmē piena ražošanas, savākšanas un pārstrādes posmus. Turklāt veikalu, āra tirgu, restorānu un citu viesmīlības iestāžu obligātā slēgšana ir apturējusi viesmīlības un ēdināšanas nozares darbību, būtiski izmainot piena un piena produktu pieprasījuma tendences. Viesmīlības un ēdināšanas nozare parasti veido aptuveni 15 % Savienības iekšējā pieprasījuma pēc siera. Turklāt Savienības un pasaules tirgū pircēji anulē līgumus un novilcina jaunu līgumu slēgšanu, gaidīdami vēl tālāku cenu kritumu. Siera eksports uz trešām valstīm veido 8 % no Savienības kopējās siera produkcijas.

(2)

Līdz ar to svaigpiena pārstrāde daļēji tiek novirzīta uz ilgi glabājamiem un uzglabāšanai piemērotiem beztaras produktiem, kuru ieguve ir mazāk darbietilpīga, piemēram, uz vājpiena pulveri un sviestu. Tomēr daudzām Savienības siera ražotnēm nav iespēju pienu pārstrādāt dažādos produktos un jāturpina ražot sieru, pēc kā pieprasījums ir ārkārtīgi krities.

(3)

Līdz ar to siera nozarē ir vērojami tirgus darbības traucējumi, kuru cēlonis ir izteikta piedāvājuma un pieprasījuma nelīdzsvarotība. Tas nozīmē, ka bez pasākumiem šo tirgus darbības traucējumu mazināšanai Savienībā ir gaidāma siera cenu krišanās un arī turpmāks lejupējs spiediens uz cenām.

(4)

Tirgus darbības traucējumu mazināšanai ar tirgus intervences pasākumiem, ko var veikt saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1308/2013, nepietiek, jo tie ir paredzēti citiem produktiem, tādiem kā sviests un vājpiena pulveris, vai tikai tādiem sieriem, kas apzīmēti ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi.

(5)

Siera tirgus darbības traucējumus var risināt ar uzglabāšanu. Tāpēc ir lietderīgi piešķirt atbalstu privātai siera uzglabāšanai.

(6)

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 17. pants privātās uzglabāšanas atbalstu paredz piešķirt vienīgi attiecībā uz sieriem, kas ieguvuši aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 (3). Tomēr sieri ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi veido tikai nelielu daļu no Savienības kopējās siera produkcijas. Operacionālas un administratīvas efektivitātes labad ir lietderīgi izveidot vienotu privātās uzglabāšanas atbalsta shēmu, kas aptver visu veidu sierus.

(7)

Ir lietderīgi to neattiecināt uz sieriem, kas uzglabāšanai nav piemēroti.

(8)

Ir lietderīgi paredzēt maksimālo apjomu, uz ko šī atbalsta shēma attieksies, un kopējā apjoma sadalījumu dalībvalstīm atkarībā no siera ražošanas apmēriem katrā dalībvalstī.

(9)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/1238 (4) un Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1240 (5) nosaka noteikumus par privātās uzglabāšanas atbalsta īstenošanu. Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 un Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 noteikumi, kas attiecas uz tādu sieru privātu uzglabāšanu, kuri apzīmēti ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, mutatis mutandis būtu jāpiemēro ar šo regulu izveidotajai vienotajai privātās uzglabāšanas atbalsta shēmai.

(10)

Lai nodrošinātu ātru un elastīgu darbības sistēmu, atbalsta apmērs būtu jānosaka iepriekš. Atbalsta apmērs būtu jānosaka atkarībā no uzglabāšanas izmaksām un citiem relevantiem tirgus aspektiem. Ir lietderīgi noteikt atbalstu par fiksētām uzglabāšanas izmaksām, kas radušās, attiecīgos produktus ievedot noliktavā un izvedot no tās, un par dienas izmaksām uzglabāšanai noliktavā un par uzglabāšanas finansiālajām izmaksām.

(11)

Administratīvās efektivitātes un vienkāršības labad pieteikumi būtu iesniedzami tikai par sieru, kas jau ir uzglabāšanā, un nodrošinājums nebūtu jāprasa.

(12)

Administratīvās efektivitātes un vienkāršības labad būtu jānosaka minimālais produktu daudzums, par ko var iesniegt pieteikumu.

(13)

Covid-19 pandēmijas ierobežošanai ieviestie pasākumi var ietekmēt to, kā tiek ievērotas Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 60. panta prasības, kas reglamentē ar privātās uzglabāšanas atbalstu saistītās pārbaudes uz vietas. Ir lietderīgi dalībvalstīm, kuras skar minētie pasākumi, nodrošināt elastību, ļaujot fiziski pārbaudīt tikai reprezentatīvu statistisku izlasi, pagarinot periodu, kurā pārbauda nodošanu uzglabāšanā, vai šīs pārbaudes aizstājot ar citu relevantu pierādījumu izmantošanu un neprasot, lai tiktu veiktas neizziņotas pārbaudes. Tāpēc šīs regulas vajadzībām ir lietderīgi no noteiktiem Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 noteikumiem atkāpties.

(14)

Lai panāktu tūlītēju ietekmi uz tirgu un veicinātu cenu stabilizēšanos, šajā regulā noteiktajam pagaidu pasākumam būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šī regula paredz pagaidu ārkārtas atbalstu tādu sieru privātai uzglabāšanai, kuri apzīmēti ar KN kodu 0406, izņemot sierus, kuri pēc 2. pantā minētā nogatavināšanās perioda beigām tālākai uzglabāšanai nav piemēroti.

2.   Maksimālais produkcijas apjoms, uz ko attiecas 1. punktā minētā privātās uzglabāšanas atbalsta shēma, katrai dalībvalstij ir noteikts šīs regulas pielikumā. Dalībvalstis nodrošina, ka darbojas uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem balstīta sistēma, kas neļauj pārsniegt katrai dalībvalstij noteiktos maksimālos daudzumus.

3.   Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 un Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 noteikumus, kas attiecas uz tādu sieru privātu uzglabāšanu, kuri apzīmēti ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, mutatis mutandis piemēro 1. punktā minētajai privātās uzglabāšanas atbalsta shēmai.

2. pants

Atbilstīgie produkti

Šīs regulas 1. panta 1. punktā minēto privātās uzglabāšanas atbalstu (turpmāk “atbalsts”) par sieru var saņemt, ja tas ir ar pienācīgi labu tirdzniecības kvalitāti un tā izcelsmes vieta ir Savienība. Uzglabāšanas līguma sākuma dienā tā minimālais vecums atbilst nogatavināšanās periodam, kāds noteikts produkta specifikācijā (sieriem, kas ieguvuši aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012) vai dalībvalstu noteiktajam parastajam nogatavināšanās periodam (pārējiem sieriem).

3. pants

Pieteikumu iesniegšana un pieņemamība

1.   Atbalsta pieteikumus var iesniegt no 2020. gada 7. maija. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 30. jūnijs.

2.   Pieteikumus iesniedz par produktiem, kas jau nodoti uzglabāšanā.

3.   Minimālais daudzums, par ko var iesniegt pieteikumu, ir 0,5 tonnas.

4. pants

Atbalsta apmērs un uzglabāšanas periods

1.   Atbalsta apmērs ir šāds:

15,57 EUR par uzglabāšanā novietota produkta tonnu (fiksētām uzglabāšanas izmaksām),

0,40 EUR par tonnu dienā (līgumiskajai uzglabāšanai).

2.   Līgumiskā uzglabāšana beidzas iepriekšējā dienā pirms produkta izņemšanas no noliktavas.

3.   Atbalstu var piešķirt tikai tad, ja līgumiskās uzglabāšanas periods ir no 60 līdz 180 dienām.

5. pants

Pārbaudes

1.   Atkāpjoties no Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 60. panta 1. un 2. punkta, ja maksājumu aģentūra Covid-19 pandēmijas ierobežošanas pasākumu (turpmāk “pasākumi”) dēļ nevar laikā izpildīt minētās regulas 60. panta 1. un 2. punktā minētās pārbaudes, attiecīgā dalībvalsts drīkst

a)

60. panta 1. punkta pirmajā daļā minēto pārbaužu veikšanas periodu pagarināt par laiku, kas nepārsniedz 30 dienas pēc pasākumu beigām; vai

b)

periodā, kurā šie pasākumi ir piemērojami, minēto pārbaužu vietā izmantot relevantus pierādījumus, arī ģeomarķētus fotoattēlus vai citus pierādījumus elektroniskā formā.

2.   Atkāpjoties no Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 60. panta 2. punkta otrās daļas, līgumiskā daudzuma verificēšanai fiziski pārbauda tikai reprezentatīvu statistisku izlasi, kurā iekļauj vismaz 5 % no partijām, kas atbilst vismaz 5 % no kopējiem uzglabāšanā nodotajiem daudzumiem.

3.   Atkāpjoties no Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 60. panta 3. punkta pirmās daļas, ja maksājumu aģentūra pasākumu dēļ nevar veikt neizziņotas pārbaudes uz vietas, maksājumu aģentūrai nav pienākuma šīs neizziņotās pārbaudes veikt, kamēr pasākumi ir spēkā.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 30. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 21. novembra Regula (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.).

(4)  Komisijas 2016. gada 18. maija Deleģētā regula (ES) 2016/1238, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu (OV L 206, 30.7.2016., 15. lpp.).

(5)  Komisijas 2016. gada 18. maija Īstenošanas regula (ES) 2016/1240, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu (OV L 206, 30.7.2016., 71. lpp.).


PIELIKUMS

Dalībvalsts

Maksimālais daudzums (tonnās)

Beļģija

1 130

Bulgārija

889

Čehija

1 265

Dānija

4 373

Vācija

21 726

Igaunija

434

Īrija

2 180

Grieķija

2 121

Spānija

4 592

Francija

18 394

Horvātija

300

Itālija

12 654

Kipra

270

Latvija

459

Lietuva

978

Luksemburga

27

Ungārija

809

Malta

28

Nīderlande

8 726

Austrija

1 959

Polija

8 277

Portugāle

775

Rumānija

931

Slovēnija

157

Slovākija

413

Somija

843

Zviedrija

792

Apvienotā Karaliste

4 499


Augša