EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 02020R0427-20210101

Konsolidirano besedilo: Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/427 z dne 13. januarja 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nekaterimi podrobnimi pravili pridelave za ekološke proizvode (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/427/2021-01-01

02020R0427 — SL — 01.01.2021 — 001.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/427

z dne 13. januarja 2020

o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nekaterimi podrobnimi pravili pridelave za ekološke proizvode

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 087 23.3.2020, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/269 z dne 4. decembra 2020

  L 60

24

22.2.2021
▼B

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/427

z dne 13. januarja 2020

o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nekaterimi podrobnimi pravili pridelave za ekološke proizvode

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Priloga II k Uredbi (EU) 2018/848 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

▼M1

Uporablja se od 1. januarja 2022.

▼B

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA

Priloga II k Uredbi (EU) 2018/848 se spremeni:

(1) 

v delu I se točka 1.3 nadomesti z naslednjim:

„1.3 

Z odstopanjem od točke 1.1 je dovoljena pridelava kalčkov, če so semena ekološko pridelana, in pridelava glavic vitlofa, tudi z namakanjem v čisti vodi.“;

(2) 

v točki 1.9.6.2 dela II se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b) 

čebelje družine se lahko hranijo le, če je preživetje družine ogroženo zaradi vremenskih razmer. V teh primerih se čebelje družine hranijo z ekološko pridelanim medom, ekološko pridelanim cvetnim prahom, ekološko pridelanim sladkornim sirupom ali ekološko pridelanim sladkorjem.“.

(3) 

del III se spremeni:

(a) 

v točki 3.1.2 se doda naslednja točka:

„3.1.2.3 

Gojenje nedoraslih živali

Pri gojenju ličink vrst morskih rib se lahko uporabijo sistemi gojenja (po možnosti ‚mezokozmos‘ ali ‚velika količina gojenja‘). Navedena sistema izpolnjujeta naslednje zahteve:

(a) 

začetna gostota staleža je pod 20 iker ali ličink na liter;

(b) 

bazen za gojenje ličink ima prostornino najmanj 20 m3 ter

(c) 

ličinke se hranijo z naravnim planktonom, ki se razvija v bazenu, ki se po potrebi dopolni z zunaj proizvedenim fitoplanktonom ali zooplanktonom.“;

(b) 

v točki 3.1.3.3 se točka (e) nadomesti z naslednjim:

„(e) 

ekološka posamična krmila rastlinskega ali živalskega izvora.“.

Na vrh