EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1794

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1794 оd 16. rujna 2020. o izmjeni dijela I. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu upotrebe biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja i neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala (Tekst značajan za EGP)

C/2020/6224

SL L 402, 1.12.2020, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1794/oj

1.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 402/23


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1794

оd 16. rujna 2020.

o izmjeni dijela I. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu upotrebe biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja i neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (1), a posebno njezin članak 12. stavak 2. točku (b),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2018/848, a posebno njezinim Prilogom II. dijelom I., utvrđeni su određeni zahtjevi u pogledu upotrebe biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja i neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala.

(2)

S obzirom na postupno ukidanje odstupanja od upotrebe ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala iz članka 53. Uredbe (EU) 2018/848, važno je povećati proizvodnju i stavljanje na tržište ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala i biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja.

(3)

U skladu s člankom 10. stavkom 4. Uredbe (EU) 2018/848 biljni reprodukcijski materijal može se stavljati na tržište kao proizvod „iz prijelaznog razdoblja” ako je poštovano prijelazno razdoblje od najmanje 12 mjeseci. Na temelju članka 26. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/848 države članice moraju osigurati uspostavu redovito ažurirane baze podataka za popisivanje ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala i biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja, osim sadnica, ali uključujući sjemenski krumpir, koji je dostupan na njihovim državnim područjima. Nadalje, člankom 26. stavkom 2. propisano je da države članice moraju uvesti sustave kojima se subjektima koji na tržište stavljaju ekološki biljni reprodukcijski materijal ili biljni reprodukcijski materijal iz prijelaznog razdoblja i koji ga mogu dostavljati u dovoljnim količinama i u razumnom roku omogućuje da dobrovoljno i besplatno, uz svoja imena i podatke za kontakt, objave informacije o dostupnom ekološkom biljnom reprodukcijskom materijalu i biljnom reprodukcijskom materijalu iz prijelaznog razdoblja, kao što je biljni reprodukcijski materijal iz ekološkog heterogenog materijala ili iz ekoloških sorti prikladnih za ekološku proizvodnju, osim sadnica, ali uključujući sjemenski krumpir, te informacije o količini iskazanoj u težini tog materijala i o razdoblju u godini kada je dostupan. No, člankom 26. stavkom 5. predviđeno je da se države članice mogu nastaviti koristiti relevantnim informacijskim sustavima koji već postoje.

(4)

Stoga je, ako ekološki biljni reprodukcijski materijal nije dostupan u dovoljnoj mjeri i ako se ta nedostupnost dokaže zapisima prikupljenima u bazi podataka i sustavima koji su prethodno navedeni, važno dati prednost upotrebi biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja u odnosu na neekološki biljni reprodukcijski materijal. Osim toga, u skladu s člankom 6. točkom (i) Uredbe (EU) 2018/848 trebalo bi dopustiti upotrebu biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja i ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala iz vlastite proizvodnje.

(5)

Isto tako, uzimajući u obzir aktualnu različitu praksu u državama članicama, osobito je važno uskladiti posebne kriterije i uvjete za izdavanje odobrenja za upotrebu neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala ako ekološki biljni reprodukcijski materijal i biljni reprodukcijski materijal iz prijelaznog razdoblja nisu dostupni u odgovarajućoj kvaliteti ili dovoljnoj količini. Takvo bi usklađivanje trebalo pridonijeti izbjegavanju mogućeg nepoštenog tržišnog natjecanja u ekološkoj proizvodnji i osigurati da se na biljni reprodukcijski materijal primjenjuju određene mjere predostrožnosti te da se, u slučaju propisanih fitosanitarnih postupaka, prema potrebi primjenjuje prijelazno razdoblje za prenamjenu zemljišta kako je predviđeno u točkama 1.7.3. i 1.7.4. dijela I. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848.

(6)

Unatoč trudu subjekata uključenih u proizvodnju ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala, za mnoge vrste, podvrste ili sorte i dalje nije dostupan ekološki biljni reprodukcijski materijal ni biljni reprodukcijski materijal iz prijelaznog razdoblja te je za njih potrebno pojednostavniti postupak odobravanja smanjenjem administrativnog opterećenja, a da se pritom ne ugrozi ekološka priroda proizvoda. Stoga, kako bi se smanjio broj zahtjeva za pojedinačno odobrenje, primjereno je, uz određene uvjete, predvidjeti uvođenje godišnjih nacionalnih općih odobrenja za vrste, podvrste ili sorte te donošenje nacionalnih popisa vrsta ili podvrsta za koje su dostupne dovoljne količine odgovarajućih vrsta ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala ili biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja. Taj bi pristup trebao pridonijeti ograničavanju potražnje za pojedinačnim odobrenjima. Osim toga, ti su nacionalni popisi izvor relevantnih informacija za koje se očekuje da će povećati znanje i smanjiti nesigurnost u sektoru ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala te tako olakšati daljnji razvoj tog visokospecijaliziranog proizvodnog sektora, ali i upotrebe ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala.

(7)

Dio I. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(8)

Radi jasnoće i pravne sigurnosti ova bi se Uredba trebala primjenjivati od datuma primjene Uredbe (EU) 2018/848,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Dio I. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. rujna 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 150, 14.6.2018., str. 1.


PRILOG

Dio I. Priloga II. Uredbi (EU) 2018/848 mijenja se kako slijedi:

(1)

točke od 1.8.5.1 do 1.8.5.5 zamjenjuju se sljedećim:

„1.8.5.1

Odstupajući od točke 1.8.1, ako podaci prikupljeni u bazi podataka iz članka 26. stavka 1. ili sustavu iz članka 26. stavka 2. točke (a) pokazuju da nisu ispunjene kvalitativne ili kvantitativne potrebe subjekta u vezi s relevantnim ekološkim biljnim reprodukcijskim materijalom, subjekt može upotrebljavati biljni reprodukcijski materijal iz prijelaznog razdoblja u skladu s člankom 10. stavkom 4. drugim podstavkom točkom (a).

Ako ekološki biljni reprodukcijski materijal i biljni reprodukcijski materijal iz prijelaznog razdoblja nije dovoljno kvalitetan ili nije dostupan u dovoljnim količinama da se zadovolje potrebe subjekta, nadležna tijela mogu odobriti upotrebu neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala podložno točkama od 1.8.5.3 do 1.8.5.7.

Takvo pojedinačno odobrenje izdaje se samo u jednoj od sljedećih situacija:

(a)

ako nijedna sorta vrste koju subjekt želi dobiti nije registrirana u bazi podataka iz članka 26. stavka 1. ili u sustavu iz članka 26. stavka 2. točke (a);

(b)

ako nijedan dobavljač, odnosno subjekt koji stavlja na tržište biljni reprodukcijski materijal, nije u mogućnosti isporučiti relevantni ekološki biljni reprodukcijski materijal ili biljni reprodukcijski materijal iz prijelaznog razdoblja na vrijeme za sjetvu ili sadnju u situacijama u kojima je korisnik naručio biljni reprodukcijski materijal u razumnom roku kako bi omogućio pripremu i isporuku ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala ili biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja;

(c)

ako sorta koju subjekt želi dobiti nije registrirana kao ekološki biljni reprodukcijski materijal ili biljni reprodukcijski materijal iz prijelaznog razdoblja u bazi podataka iz članka 26. stavka 1. ili u sustavu iz članka 26. stavka 2. točke (a) te ako subjekt može dokazati da nijedna od registriranih alternativa iste vrste nije prikladna u konkretnim agronomskim i pedoklimatskim uvjetima i nema tehnološka svojstva nužna za proizvodnju te da je stoga odobrenje značajno za njegovu proizvodnju;

(d)

ako je to opravdano za primjenu u istraživanjima i ispitivanjima u malim terenskim pokusima, za potrebe očuvanja sorte ili za inovacijske proizvode te ako su se s time suglasila nadležna tijela dotične države članice.

Prije nego što zatraži takvo odobrenje, subjekt mora pretražiti bazu podataka iz članka 26. stavka 1. ili sustav iz članka 26. stavka 2. točke (a) kako bi provjerio je li relevantni ekološki biljni reprodukcijski materijal ili biljni reprodukcijski materijal iz prijelaznog razdoblja dostupan, odnosno je li njegov zahtjev opravdan.

Ako je odobrenje u skladu s člankom 6. točkom i., subjekti se mogu služiti i ekološkim biljnim reprodukcijskim materijalom i biljnim reprodukcijskim materijalom iz prijelaznog razdoblja dobivenim na vlastitom gospodarstvu, bez obzira na dostupnost u pogledu kvalitete i količine u skladu s bazom podataka iz članka 26. stavka 1. ili sustavom iz članka 26. stavka 2. točke (a).

1.8.5.2

Odstupajući od točke 1.8.1, subjekti u trećim zemljama mogu se služiti biljnim reprodukcijskim materijalom iz prijelaznog razdoblja u skladu s člankom 10. stavkom 4. drugim podstavkom točkom (a) ako je dokazano da ekološki biljni reprodukcijski materijal nije dovoljno kvalitetan ili nije dostupan u dovoljnim količinama na državnom području treće zemlje u kojoj se nalazi subjekt.

Ne dovodeći u pitanje relevantna nacionalna pravila, subjekti u trećim zemljama mogu se služiti i ekološkim biljnim reprodukcijskim materijalom i biljnim reprodukcijskim materijalom iz prijelaznog razdoblja dobivenim na vlastitom gospodarstvu.

Kontrolna tijela ili kontrolne ustanove priznati u skladu s člankom 46. stavkom 1. mogu subjektima iz trećih zemalja odobriti upotrebu neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala u ekološkoj proizvodnoj jedinici ako ekološki biljni reprodukcijski materijal ili biljni reprodukcijski materijal iz prijelaznog razdoblja nije dovoljno kvalitetan ili nije dostupan u dovoljnim količinama na državnom području treće zemlje u kojoj se nalazi subjekt, pod uvjetima utvrđenima u točkama 1.8.5.3, 1.8.5.4 i 1.8.5.5.

1.8.5.3

Neekološki biljni reprodukcijski materijal ne smije se nakon berbe tretirati sredstvima za zaštitu bilja, osim onima koja su odobrena za tretiranje biljnog reprodukcijskog materijala na temelju članka 24. stavka 1. ove Uredbe, osim ako su nadležna tijela dotične države članice u skladu s Uredbom (EU) 2016/2031 propisala kemijski tretman u fitosanitarne svrhe za sve sorte i heterogeni materijal određene vrste na području na kojem se biljni reprodukcijski materijal namjerava upotrebljavati.

Ako se upotrebljava neekološki biljni reprodukcijski materijal tretiran propisanim kemijskim tretmanom iz prvog stavka, parcela za uzgoj tretiranog biljnog reprodukcijskog materijala podliježe, prema potrebi, prijelaznom razdoblju kako je predviđeno u točkama 1.7.3 i 1.7.4.

1.8.5.4

Odobrenje za upotrebu neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala dobiva se prije sjetve ili sadnje usjeva.

1.8.5.5

Odobrenje za upotrebu neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala izdaje se pojedinačnim korisnicima za svaku sezonu posebno, a nadležna tijela, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koji su odgovorni za izdavanje odobrenja popisuju količine odobrenog biljnog reprodukcijskog materijala.”

(2)

umeću se sljedeće točke 1.8.5.6 i 1.8.5.7:

„1.8.5.6

Nadležna tijela država članica izrađuju službeni popis vrsta, podvrsta ili sorti (prema potrebi grupiranih) za koje je utvrđeno da je ekološki biljni reprodukcijski materijal ili biljni reprodukcijski materijal iz prijelaznog razdoblja dostupan u dovoljnim količinama i za odgovarajuće sorte na njihovu državnom području. Ne izdaju se odobrenja za vrste, podvrste ili sorte uvrštene na taj popis na državnom području dotične države članice u skladu s točkom 1.8.5.1, osim ako su opravdane jednom od svrha iz točke 1.8.5.1 podtočke (d). Ako se količina ili kvaliteta ekološkog biljnog reprodukcijskog materijala ili biljnog reprodukcijskog materijala iz prijelaznog razdoblja koji su dostupni za određenu vrstu, podvrstu ili sortu s popisa pokaže nedovoljnom ili neprikladnom zbog izvanrednih okolnosti, nadležna tijela država članica mogu vrstu, podvrstu ili sortu ukloniti s popisa.

Nadležna tijela država članica ažuriraju popis na godišnjoj osnovi i stavljaju ga na raspolaganje javnosti.

Do 30. lipnja svake godine, a prvi put do 30. lipnja 2022., nadležna tijela država članica prosljeđuju Komisiji i drugim državama članicama poveznicu na internetsku stranicu na kojoj je ažurirani popis dostupan javnosti. Komisija objavljuje poveznice na ažurirane nacionalne popise na posebnoj internetskoj stranici.

1.8.5.7

Odstupajući od točke 1.8.5.5, nadležna tijela država članica mogu jedanput godišnje svim uključenim subjektima izdati opće odobrenje za upotrebu:

(a)

određene vrste ili podvrste kad i ako nijedna sorta nije registrirana u bazi podataka iz članka 26. stavka 1. ili u sustavu iz članka 26. stavka 2. točke (a);

(b)

određene sorte kad i ako su ispunjeni uvjeti utvrđeni u točki 1.8.5.1 podtočki (c).

Prilikom korištenja općeg odobrenja subjekti vode evidenciju o upotrijebljenoj količini, a nadležno tijelo odgovorno za izdavanje odobrenja popisuje količine odobrenog neekološkog biljnog reprodukcijskog materijala.

Nadležna tijela država članica ažuriraju na godišnjoj osnovi popis vrsta, podvrsta ili sorti za koje je izdano opće odobrenje i stavljaju ga na raspolaganje javnosti.

Do 30. lipnja svake godine, a prvi put do 30. lipnja 2022., nadležna tijela država članica prosljeđuju Komisiji i drugim državama članicama poveznicu na internetsku stranicu na kojoj je ažurirani popis dostupan javnosti. Komisija objavljuje poveznice na ažurirane nacionalne popise na posebnoj internetskoj stranici.”


Top