EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32020R1677

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1677 z dne 31. avgusta 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi zaradi lažje izvedljivosti zahtev po informacijah, povezanih z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči (Besedilo velja za EGP)

C/2020/5758

UL L 379, 13.11.2020, str. 3–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1677/oj

13.11.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 379/3


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1677

z dne 31. avgusta 2020

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi zaradi lažje izvedljivosti zahtev po informacijah, povezanih z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (1) in zlasti člena 45(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (EU) 2017/542 (2) je bila Uredba (ES) št. 1272/2008 spremenjena tako, da so bile dodane določene zahteve za predložitev informacij v zvezi z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči in vključitev „enoličnega identifikatorja formule“ v dodatne informacije, navedene na etiketi nevarne zmesi. Zahteve so bile spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/11 (3). Uvozniki in nadaljnji uporabniki morajo začeti izpolnjevati zahteve postopoma, v skladu z več roki za izpolnitev zahtev, ki so odvisni od uporabe, za katero je zmes dana v promet.

(2)

V različnih industrijskih sektorjih so bili glede izvedljivosti zahtev po informacijah v zvezi z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči v nekaterih primerih izraženi pomisleki, zlasti da je težko poznati natančno sestavo zmesi v primerih, ko se pri njeni izdelavi uporabljajo surovine z zelo spremenljivo ali neznano sestavo, ko se toksikološko zelo podobne sestavine, ki jih dobavlja več različnih dobaviteljev, uporabijo skupaj v isti proizvodni liniji ali ko gre za kompleksne dobavne verige. V primeru barv po naročilu so bili izraženi tudi pomisleki glede dejstva, da ni mogoče vnaprej natančno vedeti, katere zmesi po naročilu bodo dane v promet.

(3)

Treba je najti rešitev za primer, v katerem se v zmesi uporabijo različne, vendar toksikološko zelo podobne sestavine, in kadar ni znano, katera sestavina je prisotna v določeni zmesi, dani v promet v danem trenutku. Za zagotovitev ustreznega upoštevanja zahtev za nujno zdravstveno pomoč v praksi bi morali imeti uvozniki in nadaljnji uporabniki možnost, da združijo toksikološko podobne sestavine zmesi v skupino medsebojno zamenljivih sestavin in predložijo informacije o skupni koncentraciji tistih sestavin, ki so prisotne v zmesi, ne da bi jim bilo treba navesti njihove posamezne koncentracije. Da bi centri za zastrupitve lahko zagotovili ustrezno nujno zdravstveno pomoč, bi bilo treba sestavine združiti v skupino medsebojno zamenljivih sestavin le, če je njihova razvrstitev glede na zdravstvene in fizične učinke enaka in če so identifikacija nevarnosti in dodatne informacije o nevarnosti enake za vse možne kombinacije končne zmesi, ki vsebuje navedene sestavine. Sestavine, ki so razvrščene v določene razrede nevarnosti, bi morale imeti tudi enako tehnično funkcijo in enake toksikološke lastnosti, da bi jih bilo mogoče združiti.

(4)

Da bi se odpravile posebne težave, ki se pojavljajo v sektorjih gipsa, sveže betonske mešanice in cementa, ter da bi bilo možno izpolniti zahteve za nujno zdravstveno pomoč, ne da bi se znižala raven varnosti, bi bilo treba omogočiti, da se informacije v zvezi z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči glede nekaterih standardnih zmesi iz teh treh sektorjev predložijo s sklicevanjem na standardno sestavo. Da pa bi centri za zastrupitve lahko zagotovili ustrezno nujno zdravstveno pomoč, bi morala biti ta možnost na voljo le, če se razvrstitev zmesi ne spremeni glede na sestavo zmesi znotraj območij koncentracij, navedenih v standardni formuli, in če so informacije o sestavi vsaj tako podrobne kot informacije, ki jih vsebuje varnostni list zmesi, pripravljen v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (4) („varnostni list“). Če so informacije, ki jih vsebuje varnostni list, bolj podrobne od informacij o sestavi iz standardne formule, bi morali namesto slednjih uvozniki in nadaljnji uporabniki sporočiti informacije iz varnostnega lista.

(5)

Da bi se preprečile težave, ki se predvidevajo za nekatera goriva, ter ob upoštevanju dejstev, da so goriva, ki se dajo v promet, običajno skladna s tehničnim standardom in da centri za zastrupitve sporočajo majhno število zastrupitev z gorivi, bi moralo biti možno, dokler se ne najde ustreznejša rešitev, predložiti informacije v zvezi z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči s sklicevanjem na informacije, ki jih vsebuje varnostni list, ter vse druge znane informacije o kemični sestavi izdelka.

(6)

Da bi se zadovoljilo povpraševanje potrošnikov po zelo posebnih barvnih odtenkih, se od formulatorjev včasih zahteva, da formulirajo in dobavijo barve po naročilu na prodajnem mestu. Te barve po naročilu imajo lahko skoraj neomejeno število različnih sestav. Zato bi ob odsotnosti blažilnih ukrepov morali formulatorji barv po naročilu, da bi ravnali skladno z zahtevami za nujno zdravstveno pomoč iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1272/2008, bodisi predložiti informacije in vnaprej ustvariti enolične identifikatorje formule (UFI) za izredno veliko število barv vseh možnih barvnih kombinacij, od katerih številne dejansko ne bi bile nikoli dobavljene, bodisi preložiti rok za vsako dobavo, dokler informacije ne bi bile predložene in ustvarjeni UFI. Oba pristopa bi nesorazmerno obremenila sektor barv po naročilu, zlasti mala in srednja podjetja, pri čemer se raven varnosti ne bi znatno izboljšala.

(7)

Centri za zastrupitve ne sporočajo velikega števila nesreč, povezanih z barvami. Glede na očitno manjša tveganja v primerjavi z drugimi zmesmi je upravičeno dovoliti prožnejši pristop, saj ne bi zmanjšal trenutne ravni varnosti.

(8)

Zato je primerno, da se določi možnost izvzetja barv po naročilu iz obveznosti obveščanja iz Priloge VIII in iz zahteve, da se ustvari UFI. Da pa bi centri za zastrupitve lahko zagotovili ustrezno nujno zdravstveno pomoč, bi morale v navedenem primeru za posamezne zmesi v barvah po naročilu še naprej veljati vse zahteve iz navedene priloge. Poleg te uredbe Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1676 (5) spreminja člen 25 Uredbe (ES) št. 1272/2008, da bi v primeru barv po naročilu, za katere ni bila opravljena nobena predložitev v skladu s Prilogo VIII in ni bil ustvarjen ustrezen UFI, dodala novo pravilo, po katerem bi morali biti UFI vseh posameznih zmesi, ki jih barva po naročilu vsebuje, navedeni na njeni etiketi, skupaj s posamezno koncentracijo vsake take zmesi z UFI, če je prisotna v koncentraciji, večji od 5 %.

(9)

Glede na število sprememb Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1272/2008 je zaradi pravne jasnosti primerno nadomestiti celotno prilogo.

(10)

Ker se bliža rok za izpolnitev zahtev za zmesi za potrošniško in strokovno uporabo (1. januar 2021), določen v Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 1272/2008, in ker ta uredba omogoča vsem sektorjem, da se uskladijo z navedeno prilogo, bi morala ta uredba začeti veljati čim prej.

(11)

Uredbo (ES) št. 1272/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga VIII k Uredbi (ES) št. 1272/2008 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. avgusta 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2017/542 z dne 22. marca 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, z dodajanjem priloge o usklajenih informacijah v zvezi z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči (UL L 78, 23.3.2017, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/11 z dne 29. oktobra 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi glede informacij v zvezi z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči (UL L 6, 10.1.2020, str. 8).

(4)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1676 z dne 31. avgusta 2020 o spremembi člena 25 Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi glede barv po naročilu (glej stran 1 tega Uradnega lista).


PRILOGA

„PRILOGA VIII

USKLAJENE INFORMACIJE V ZVEZI Z ZAGOTAVLJANJEM NUJNE ZDRAVSTVENE POMOČI IN PREVENTIVNIH UKREPOV

DEL A

SPLOŠNE ZAHTEVE

1.   UPORABA

1.1

Uvozniki in nadaljnji uporabniki, ki dajejo v promet zmesi za potrošniško uporabo v smislu oddelka 2.4 dela A te priloge, izpolnjujejo zahteve iz te priloge od 1. januarja 2021.

1.2

Uvozniki in nadaljnji uporabniki, ki dajejo v promet zmesi za strokovno uporabo v smislu oddelka 2.4 dela A te priloge, izpolnjujejo zahteve iz te priloge od 1. januarja 2021.

1.3

Uvozniki in nadaljnji uporabniki, ki dajejo v promet zmesi za industrijsko uporabo ali zmesi s končno uporabo, za katero prijava ni potrebna, v smislu oddelka 2.4 dela A te priloge, izpolnjujejo zahteve iz te priloge od 1. januarja 2024.

1.4

Uvozniki in nadaljnji uporabniki, ki so pred datumi veljavnosti, navedenimi v oddelkih 1.1, 1.2 in 1.3, predložili informacije v zvezi z nevarnimi zmesmi organu, imenovanemu v skladu s členom 45(1), ki niso v skladu s to prilogo, za te zmesi niso zavezani k izpolnjevanju zahtev iz te priloge do 1. januarja 2025.

1.5

Z odstopanjem od oddelka 1.4, če pride do katere od sprememb, opisanih v oddelku 4.1 dela B te priloge, pred 1. januarjem 2025, uvozniki in nadaljnji uporabniki upoštevajo zahteve iz te priloge, preden dajo to spremenjeno zmes v promet.

2.   VSEBINA, PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV POJMOV

2.1

Ta priloga določa zahteve, ki jih morajo uvozniki in nadaljnji uporabniki izpolnjevati, ko dajejo v promet zmesi (v nadaljnjem besedilu: predlagatelji), v zvezi s predložitvijo informacij, tako da imenovani organi prejmejo informacije, ki jih potrebujejo za izvajanje nalog, za katere so pristojni v skladu s členom 45.

2.2

Ta priloga ne velja za zmesi za znanstvene raziskave in razvoj ter za zmesi za raziskave in razvoj v zvezi z izdelki in s procesi, kot je določeno v členu 3(22) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Ta priloga ne velja za zmesi, razvrščene samo za eno ali več naslednjih nevarnosti:

(1)

plini pod tlakom;

(2)

eksplozivi (nestabilni eksplozivi in podrazredi od 1.1. do 1.6).

2.2a.

V primeru barv po naročilu imajo predlagatelji brez poseganja v člen 25(8) možnost, da ne predložijo informacij in ne ustvarijo enoličnega identifikatorja formule v skladu s to prilogo.

2.3

Pri zmeseh s končno uporabo, za katero prijava ni potrebna, ali zmeseh, ki so dane v promet samo za industrijsko uporabo, lahko predlagatelji izberejo omejeno predložitev kot alternativo splošnim zahtevam za predložitev v skladu z drugim pododstavkom oddelka 3.1 dela B, če omogočijo hiter dostop do dodatnih podrobnih informacij o izdelku v skladu z oddelkom 1.3 navedenega dela.

2.4

V tej prilogi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„zmes za potrošniško uporabo“ pomeni zmes, ki naj bi jo uporabljali potrošniki, bodisi kot tako bodisi vključeno v drugo zmes, ki naj bi jo uporabljali potrošniki, in za katero veljajo zahteve po informacijah iz člena 45;

(2)

„zmes za strokovno uporabo“ pomeni zmes, ki naj bi jo uporabljali strokovni uporabniki, vendar ne na industrijskih območjih, bodisi kot tako bodisi vključeno v drugo zmes, ki naj bi jo uporabljali strokovni uporabniki, vendar ne na industrijskih območjih, in za katero veljajo zahteve po informacijah iz člena 45;

(3)

„zmes za industrijsko uporabo“ pomeni zmes, ki naj bi jo uporabljali samo na industrijskih območjih;

(4)

„zmes s končno uporabo, za katero prijava ni potrebna,“ pomeni zmes, vključeno v drugo zmes, ki jo nameravajo uporabljati potrošniki ali strokovni uporabniki, vendar zanjo ne veljajo zahteve po informacijah iz člena 45;

(5)

„barva po naročilu“ pomeni barvo, ki je formulirana v omejenih količinah in narejena po meri za posameznega potrošnika ali strokovnega uporabnika na prodajnem mestu z niansiranjem ali mešanjem barv.

Če imajo zmesi več kot eno uporabo, se upoštevajo zahteve za vse ustrezne kategorije uporabe.

3.   ZAHTEVE ZA PREDLOŽITEV

3.1

Preden je zmes dana v promet, predlagatelji predložijo informacije v zvezi z zmesmi, ki so razvrščene kot nevarne na podlagi njihovih zdravstvenih ali fizičnih učinkov, organom, imenovanim v skladu s členom 45(1) (v nadaljnjem besedilu: imenovani organi), v državi članici ali državah članicah, kjer se zmes daje v promet.

Predložitev vsebuje informacije, določene v delu B. Predložitev se izvede elektronsko v formatu XML, ki ga uporablja Agencija in je na voljo brezplačno.

3.2

Če po prejemu potrdila o predložitvi v skladu z oddelkom 3.1 imenovani organ od predlagatelja utemeljeno zahteva dodatne informacije ali pojasnila, ki jih potrebuje za izvajanje nalog, za katere je pristojen na podlagi člena 45, predlagatelj brez nepotrebnega odlašanja predloži zahtevane informacije ali pojasnila.

3.3

Predložitev je v uradnem jeziku ali uradnih jezikih države članice ali držav članic, kjer se zmes daje v promet, razen če zadevne države članice odločijo drugače.

3.4

Namen uporabe zmesi je opisan v skladu z usklajenim sistemom razvrščanja izdelkov, ki ga zagotavlja Agencija.

3.5

Posodobitev predložitve se izvede brez nepotrebnega odlašanja, ko so izpolnjeni pogoji, določeni v oddelku 4.1 dela B.

4.   SKUPINSKA PREDLOŽITEV

4.1

Enotna predložitev je lahko podana za več kot eno zmes, če imajo vse zmesi v skupini enako razvrstitev glede zdravstvenih in fizičnih nevarnosti. Takšna predložitev se imenuje „skupinska predložitev“.

4.2

Skupinska predložitev je dovoljena samo, če vse zmesi v skupini vsebujejo iste sestavine (kot je določeno v oddelku 3.2 dela B) in če je za vsako od teh sestavin sporočeno območje koncentracije isto pri vseh zmeseh (v skladu z oddelkom 3.4 dela B).

4.3

Z odstopanjem od oddelka 4.2 je skupinska predložitev dovoljena tudi, kadar se razlike v sestavi med različnimi zmesmi v skupini nanašajo samo na parfume, če skupna koncentracija različnih parfumov, vsebovanih v vsakih zmesi, ni višja od 5 %.

4.4

Pri skupinski predložitvi so informacije, zahtevane v delu B, predložene za vsako od zmesi v skupini, kjer je to ustrezno.

5.   ENOLIČNI IDENTIFIKATOR FORMULE (UFI)

5.1

Predlagatelj ustvari enolični identifikator formule (v nadaljnjem besedilu: UFI) z elektronskimi sredstvi, ki jih da na voljo Agencija. UFI je edinstvena alfanumerična koda, ki nedvoumno povezuje predložene informacije o sestavi zmesi ali skupine zmesi z določeno zmesjo ali skupino zmesi. Dodelitev identifikatorja UFI je brezplačna.

Nov UFI se ustvari, kadar sprememba v sestavi zmesi ali skupine zmesi izpolnjuje enega ali več pogojev, navedenih v točkah (a), (b) in (c) četrte alinee prvega pododstavka oddelka 4.1 dela B, ali, odvisno od primera, enega ali več pogojev iz drugega pododstavka navedenega oddelka.

Z odstopanjem od drugega pododstavka tega oddelka se nov UFI ne zahteva za zmesi v skupinski predložitvi, ki vsebujejo parfume, če se sprememba v sestavi nanaša samo na navedene parfume ali dodatek novih parfumov.

Z odstopanjem od drugega pododstavka tega oddelka se nov UFI ne zahteva, če se sprememba, ki izpolnjuje pogoj iz točke (a) četrte alinee prvega pododstavka oddelka 4.1 dela B, nanaša samo na eno ali več sestavin, združenih v skupino medsebojno zamenljivih sestavin, ki je že vključena v predložitev v skladu z oddelkom 3.5 dela B.

5.2

Pred enoličnim identifikatorjem formule je kratica „UFI“ z velikimi tiskanimi črkami, ki ji sledi dvopičje („UFI:“), identifikator pa je jasno viden, berljiv in neizbrisno označen.

5.3

Namesto da bi predlagatelj UFI vključil med dopolnilne informacije na etiketi, ga lahko natisne ali namesti na notranjo embalažo poleg drugih elementov etikete.

Če je notranja embalaža take oblike ali tako majhna, da UFI nanjo ni mogoče namestiti, lahko predlagatelj UFI natisne ali namesti poleg drugih elementov etikete na zunanji embalaži.

V primeru zmesi, ki niso pakirane, se UFI navede v varnostnem listu ali vključi v izvod elementov etikete, navedenih v členu 29(3), kot je ustrezno.

V primeru pakiranih zmesi, ki so bile dobavljene za uporabo na industrijskem območju, se lahko predlagatelj odloči, da UFI namesto na etiketi ali embalaži navede v varnostnem listu.

6.   OBLIKE IN TEHNIČNA PODPORA ZA PREDLOŽITEV INFORMACIJ

6.1

Agencija določi, vzdržuje in posodablja generator identifikatorjev UFI, formate XML za predložitve in usklajen sistem kategorizacije izdelkov ter omogoči brezplačen dostop do njih na svoji spletni strani.

6.2

Agencija zagotovi tehnične in znanstvene smernice, tehnično podporo in orodja za podporo pri predložitvi informacij.

DEL B

INFORMACIJE, KI JIH VSEBUJE PREDLOŽITEV

1.   IDENTIFIKACIJA ZMESI IN PREDLAGATELJA

1.1   Identifikator izdelka za zmes

Identifikator izdelka se zagotovi v skladu s členom 18(3)(a).

Navedejo se celotna trgovska imena zmesi, po potrebi tudi imena blagovnih znamk, ime izdelka in različice imena, kot so prikazane na etiketi, brez okrajšav in tako da omogočajo identifikacijo izdelka.

Poleg tega je UFI (eden ali več) vključen v predložitev.

1.2   Podrobnosti o predlagatelju in kontaktni točki

Predložijo se ime, polni naslov, telefonska številka in e-naslov predlagatelja ter, če se razlikuje, ime, polni naslov, telefonska številka in e-naslov kontaktne točke, ki se uporabi za pridobitev dodatnih ustreznih informacij za namene zagotavljanja nujne zdravstvene pomoči.

1.3   Ime, telefonska številka in e-naslov za hiter dostop do dodatnih informacij o izdelku

Pri omejeni predložitvi, kot je določena v oddelku 2.3 dela A, se navedejo ime, telefonska številka in e-naslov, na katerih je na voljo hiter dostop do dodatnih podrobnih informacij o izdelku, ki so ustrezne za namene zagotavljanja nujne zdravstvene pomoči, v jeziku, določenem v oddelku 3.3 dela A. Telefonska številka mora biti dostopna 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

2.   IDENTIFIKACIJA NEVARNOSTI IN DODATNE INFORMACIJE

Ta oddelek določa zahteve glede informacij v zvezi z zdravstvenimi in fizičnimi nevarnostmi zmesi ter ustreznih opozorilnih informacij v zvezi s temi nevarnostmi kot tudi dodatnih informacij, ki jih je treba vključiti v predložitev.

2.1   Razvrstitev zmesi

Razvrstitev zmesi glede zdravstvenih in fizičnih nevarnosti (razred in kategorija nevarnosti ter stavek o nevarnosti) se izvede v skladu s pravili za razvrstitev v Prilogi I.

2.2   Elementi etikete

Po potrebi se predložijo naslednji elementi etikete v skladu s členom 17:

oznake za piktograme za nevarnost (Priloga V),

opozorilna beseda,

oznake za stavke o nevarnosti (Priloga III, vključno z dopolnilnimi informacijami o nevarnosti),

oznake za previdnostne stavke (Priloga IV).

2.3   Toksikološke informacije

Predložitev vključuje informacije o toksikoloških učinkih zmesi ali njenih sestavin, kot to zahteva oddelek 11 varnostnega lista za zmes, v skladu s Prilogo II Uredbe (ES) št. 1907/2006.

2.4   Dodatne informacije

Zagotovijo se naslednje dodatne informacije:

vrste in velikosti embalaže, uporabljene za dajanje zmesi v promet za potrošniško ali strokovno uporabo,

barve in fizična stanja zmesi ob dobavi,

vrednost pH (če je na voljo) zmesi ob dobavi ali, če je izdelek trdna snov, vrednost pH vodne tekočine ali raztopine pri dani koncentraciji. Navede se koncentracija testne zmesi v vodi. Če vrednost pH ni na voljo, se navedejo razlogi,

kategorija izdelka (glej oddelek 3.4 dela A),

uporaba (potrošniška, strokovna, industrijska ali njihova poljubna kombinacija).

3.   INFORMACIJE O SESTAVINAH ZMESI

3.1   Splošne zahteve

Kemična identiteta in koncentracije sestavin v zmesi se navedejo v predložitvi v skladu z oddelki 3.2, 3.3 in 3.4.

Predložene informacije o sestavi zmesi za industrijsko uporabo ali zmesi s končno uporabo, za katero prijava ni potrebna, so lahko z odstopanjem od prvega pododstavka pri omejeni predložitvi, kot je določeno v oddelku 2.3 dela A, omejene na informacije, ki jih vsebuje varnostni list, v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006, pod pogojem da so v nujnih primerih dodatne informacije o sestavi hitro dostopne na zahtevo v skladu z oddelkom 1.3.

Sestavine, ki niso prisotne v zmesi, se ne navedejo. Če pa so prijavljene kot del skupine medsebojno zamenljivih sestavin v skladu z oddelkom 3.5 ali če je bila njihova koncentracija predložena kot razpon odstotkov v skladu z oddelkom 3.6 ali 3.7, se lahko prijavijo, če bodo v nekem trenutku zagotovo prisotne v zmesi.

Z odstopanjem od tretjega pododstavka se parfumi v zmeseh v skupinski predložitvi navedejo za vsaj eno od zmesi.

Za skupinske predložitve, pri katerih se vsebnost parfumov v zmeseh v skupini razlikuje, se navede seznam zmesi in parfumov, ki jih te zmesi vsebujejo, vključno z njihovo razvrstitvijo.

3.2   Opredelitev sestavin zmesi

Sestavina zmesi je bodisi snov bodisi zmes v zmesi.

3.2.1   Snovi

Identifikator izdelka za snovi, opredeljene v skladu z oddelkom 3.3, se navede v skladu s členom 18(2). Uporabi pa se lahko tudi ime INCI, ime iz nomenklature Colour Index ali drugo mednarodno kemijsko ime, pod pogojem da je to kemijsko ime dobro znano in da nedvoumno opredeljuje identiteto snovi. Navede se tudi kemijsko ime snovi, za katere je dovoljeno alternativno kemijsko ime v skladu s členom 24.

3.2.2   Zmes v zmesi

Če se zmes uporablja v sestavku z drugo zmesjo, ki je dana v promet, se prva zmes navede kot zmes v zmesi (v nadaljnjem besedilu: ZVZ).

Informacije o snoveh, ki jih vsebuje ZVZ, se predložijo v skladu z merili iz oddelka 3.2.1, razen če predlagatelj nima dostopa do informacij o polni sestavi ZVZ. V slednjem primeru,

(a)

če je bil UFI ustvarjen za ZVZ in je imenovani organ prejel informacije o ZVZ v predhodni predložitvi, se ZVZ identificira z identifikatorjem izdelka v skladu s členom 18(3)(a) skupaj z njeno koncentracijo in UFI;

(b)

če je bil za ZVZ ustvarjen UFI, vendar imenovani organ ni prejel informacij o ZVZ v predhodni predložitvi, se ZVZ identificira z identifikatorjem izdelka v skladu s členom 18(3)(a), skupaj z njeno koncentracijo in UFI ter informacijami o sestavi iz varnostnega lista v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 ZVZ in vsemi drugimi znanimi sestavinami, pa tudi z imenom, elektronskim naslovom in telefonsko številko dobavitelja ZVZ;

(c)

se ob odsotnosti UFI ZVZ identificira z identifikatorjem izdelka v skladu s členom 18(3)(a), skupaj z njeno koncentracijo in informacijami o sestavi iz varnostnega lista v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 ZVZ in vsemi drugimi znanimi sestavinami, pa tudi z imenom, elektronskim naslovom in telefonsko številko dobavitelja ZVZ.

3.2.3   Identifikacija z identifikatorji generične sestavine

Z odstopanjem od oddelkov 3.2.1 in 3.2.2 se lahko identifikatorji generične sestavine ‚parfumi‘ ali ‚barvilna sredstva‘ uporabljajo za sestavine zmesi, ki se uporabljajo samo za dodajanje parfuma ali barve, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

sestavine zmesi niso razvrščene kot nevarne za zdravje,

koncentracija sestavin zmesi, kot je opredeljena z danim identifikatorjem generične sestavine, skupaj ni višja od:

(a)

5 % za skupno količino parfumov in

(b)

25 % za skupno količino barvilnih sredstev.

3.3   Sestavine zmesi, za katere veljajo zahteve za predložitev

Navedejo se naslednje sestavine zmesi:

(1)

sestavine zmesi, razvrščene kot nevarne na podlagi njihovih zdravstvenih ali fizičnih učinkov, ki:

so prisotne v koncentracijah, enakih ali višjih od 0,1 %,

se opredelijo, tudi če so v koncentracijah, nižjih od 0,1 %, razen če lahko predlagatelj dokaže, da te sestavine niso pomembne za namene zagotavljanja nujne zdravstvene pomoči in za preventivne ukrepe;

(2)

sestavine zmesi, ki niso razvrščene kot nevarne na podlagi njihovih zdravstvenih ali fizičnih učinkov, ki so opredeljene in prisotne v koncentracijah, enakih ali višjih od 1 %.

3.4   Koncentracije in območja koncentracije sestavin zmesi

Predlagatelji zagotovijo informacije, določene v oddelkih 3.4.1 in 3.4.2, v zvezi s koncentracijo sestavin zmesi, opredeljenih v skladu z oddelkom 3.3.

3.4.1   Nevarne sestavine posebnega pomena za zagotavljanje nujne zdravstvene pomoči in preventivne ukrepe

Če so sestavine zmesi razvrščene v skladu s to uredbo v vsaj eno od kategorij nevarnosti, navedenih spodaj, se koncentracija v zmesi izrazi kot natančen odstotek, in sicer v padajočem vrstnem redu po masnem ali volumskem deležu:

akutna strupenost, kategorija 1, 2 ali 3,

specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija 1 ali 2,

specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost, kategorija 1 ali 2,

jedkost za kožo, kategorija 1, 1A, 1B ali 1C,

hude poškodbe oči, kategorija 1.

Namesto koncentracij v natančnih odstotkih je lahko kot alternativa predložen razpon odstotkov v skladu s tabelo 1.

Tabela 1

Območja koncentracije nevarnih sestavin, ki so posebnega pomena za zagotavljanje nujne zdravstvene pomoči

Območje koncentracije nevarne sestavine v zmesi (v %)

Največji obseg območja koncentracije, ki se lahko uporabi v predložitvi

≥ 25 do < 100

5 % enot

≥ 10 do < 25

3 % enot

≥ 1 do < 10

1 % enot

≥ 0,1 do < 1

0,3 % enot

> 0 do < 0,1

0,1 % enot

3.4.2   Druge nevarne sestavine in sestavine, ki niso razvrščene kot nevarne

Koncentracije nevarnih sestavin v zmesi, ki niso razvrščene v nobeno od kategorij nevarnosti, navedenih v oddelku 3.4.1, ter opredeljenih sestavin, ki niso razvrščene kot nevarne, se v skladu s tabelo 2 izrazijo kot območja odstotkov v padajočem vrstnem redu po masnem ali volumskem deležu. Kot alternativo je mogoče navesti natančne deleže.

Tabela 2

Območja koncentracije, ki veljajo za druge nevarne sestavine insestavine, ki niso razvrščene kot nevarne

Območje koncentracije sestavine v zmesi (v %)

Največji obseg območja koncentracije, ki se lahko uporabi v predložitvi

≥ 25 do < 100

20 % enot

≥ 10 do < 25

10 % enot

≥ 1 do < 10

3 % enot

> 0 do < 1

1 % enot

Z odstopanjem od prvega pododstavka za parfumske sestavine v skupinski predložitvi, ki niso razvrščene oziroma so razvrščene samo za preobčutljivost kože v kategoriji 1, 1A ali 1B ali strupenost pri vdihavanju, predložitev informacij o njihovi koncentraciji ni potrebna.

3.5   Združevanje sestavin v skupino medsebojno zamenljivih sestavin

Sestavine se lahko pri predložitvi združijo v skupino medsebojno zamenljivih sestavin, če:

(a)

je/so za vse sestavine v skupini medsebojno zamenljivih sestavin

tehnična(-e) funkcija(-e), za katero(-e) se sestavine uporabljajo v zmesi, ki je predmet predložitve, enaka(-e), in

je razvrstitev glede zdravstvenih in fizičnih nevarnosti enaka (razred in kategorija nevarnosti) in

so toksikološke lastnosti, vključno z vsaj tipom toksikološkega(-ih) učinka(-ov) in ciljnim(-i) organom(-i), enake, ter

(b)

so identifikacija nevarnosti in dodatne informacije iz oddelka 2 dela B enake za vse možne kombinacije končne zmesi, dobljene na podlagi sestavin iz skupine medsebojno zamenljivih sestavin.

Namesto tega se lahko sestavine, ki so razvrščene samo za jedkost za kožo, draženje kože, poškodbe oči, draženje oči, strupenost pri vdihavanju ali preobčutljivost dihal ali kože ali njihove kombinacije, združijo v skupino medsebojno zamenljivih sestavin, če:

(a)

je razvrstitev glede zdravstvenih in fizičnih nevarnosti enaka za vse sestavine (razred in kategorija nevarnosti) ter

(b)

je, kjer je to ustrezno, pH vseh sestavin, razvrščenih za jedkost za kožo, draženje kože, poškodbe oči ali draženje oči, bodisi kisel bodisi nevtralen bodisi alkalen ter

(c)

skupina medsebojno zamenljivih sestavin ne vsebuje več kot pet sestavin ter

(d)

so identifikacija nevarnosti in dodatne informacije iz oddelka 2 dela B enake za vse možne kombinacije končne zmesi, dobljene na podlagi sestavin iz skupine medsebojno zamenljivih sestavin.

3.5.1   Ime skupine medsebojno zamenljivih sestavin in identifikacija združenih sestavin

Skupina medsebojno zamenljivih sestavin se poimenuje tako, da njeno ime ustreza tehnični(-m) funkciji(-am), zaradi katere(-ih) so bile združene sestavine vključene v zmes.

Vsaka sestavina v skupini medsebojno zamenljivih sestavin se opredeli v skladu z oddelkom 3.2.1 ali 3.2.2, kot je ustrezno.

3.5.2   Koncentracija in območja koncentracije združenih sestavin

Z odstopanjem od prvega pododstavka oddelka 3.4 predlagatelji za sestavine, ki so združene v skupino medsebojno zamenljivih sestavin, predložijo informacije, določene v oddelkih 3.4.1 in 3.4.2, glede na skupno koncentracijo vseh sestavin, prisotnih v zmesi in razvrščenih v skupino medsebojno zamenljivih sestavin.

Če se sestavine zmesi, združene v skupino medsebojno zamenljivih sestavin, razvrstijo v skladu s to uredbo za vsaj eno od kategorij nevarnosti iz oddelka 3.4.1, se skupna koncentracija sestavin, ki so prisotne v zmesi in združene v skupino medsebojno zamenljivih sestavin, izrazi kot natančen odstotek, in sicer v padajočem vrstnem redu po masnem ali volumskem deležu. Alternativno se lahko predloži razpon odstotkov v skladu s tabelo 1 navedenega oddelka.

Skupna koncentracija nevarnih sestavin, ki so prisotne v zmesi in združene v skupino medsebojno zamenljivih sestavin, ki niso razvrščene v nobeno od kategorij nevarnosti iz oddelka 3.4.1, ter skupna koncentracija opredeljenih sestavin, ki so prisotne v zmesi in združene v skupino medsebojno zamenljivih sestavin, ki niso razvrščene kot nevarne, se v skladu s tabelo 2 oddelka 3.4.2 izrazita kot razpona odstotkov v padajočem vrstnem redu po masnem ali volumskem deležu. Alternativno je mogoče navesti natančne deleže.

3.6   Zmesi, ki so skladne s standardnimi formulami

Z odstopanjem od oddelkov 3.2, 3.3 in 3.4 velja za zmes s sestavo, ki je skladna s standardno formulo iz dela D, kadar se razvrstitev zmesi ne spremeni glede na koncentracijo sestavin znotraj razponov odstotkov, določenih v ustrezni standardni formuli, naslednje:

če informacije o sestavi v standardni formuli ter informacije, kot so določene v oddelkih od 3.2 do 3.4 o identiteti in koncentraciji sestavin, ki niso navedene v standardni formuli, niso manj podrobne od tistih, ki jih vsebuje varnostni list v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006, se identiteta in koncentracija ene ali več sestavin zmesi lahko predložita, kot je določeno v standardni formuli za sestavine, navedene v tej formuli, in kot je določeno v oddelkih od 3.2 do 3.4 za druge sestavine,

če so informacije iz prejšnje alinee manj podrobne od tistih, ki jih vsebuje varnostni list v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006, se navedejo informacije o identiteti in koncentraciji vseh sestavin zmesi, ki jih vsebuje varnostni list v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

3.7   Goriva

Z odstopanjem od oddelkov 3.2, 3.3 in 3.4 se za goriva iz tabele 3 lahko predložita identiteta in koncentracija sestavin zmesi, navedenih v varnostnem listu v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006. Predložita se tudi identiteta in koncentracija katere koli druge znane sestavine.

Tabela 3

Seznam goriv

Gorivo

Opis izdelka

Bencin EN228

avtomobilska goriva – neosvinčeni bencin

Bencin E85

avtomobilska goriva – avtomobilsko gorivo etanol (E85)

Bencin alkilat

motorna goriva – poseben bencin za motorne naprave

UNP

utekočinjen naftni plin, ki se uporablja kot gorivo

UZP

utekočinjeni zemeljski plin, ki se uporablja kot gorivo

Dizelsko gorivo

avtomobilska goriva – goriva za dizelski motor z biogorivom ali brez

Parafinska dizelska goriva (npr. GTL, BTL ali HVO)

avtomobilska goriva – parafinska dizelska goriva iz sinteze ali postopka s hidrogeniranjem

Kurilno olje

tekoča mineralna goriva z lastnostmi domačega kurilnega olja

Dizel MK 1

avtomobilska goriva – dizelsko kurilno olje iz okoljskih razredov 1 in 2 za dizelske motorje visokih hitrosti

Letalska goriva

gorivo za turbinski letalski motor in batni motor

Kerozin – svetilni petrolej

svetilni petrolej za petrolejsko svetilko tipa B in C

Težko kurilno olje

vse frakcije težkega kurilnega olja

Ladijsko gorivo

ladijsko gorivo, ki vsebuje biodizel ali ne

Metil estri maščobnih kislin (FAME) – dizel B100

metil estri maščobnih kislin (FAME) za uporabo v dizelskih motorjih in grelnih napravah

3.8   Razvrstitev sestavin zmesi

Opravi se razvrstitev snovi, ki so opredeljene v skladu z oddelkom 3.3 in jih zmes vsebuje, in sicer glede na zdravstvene in fizične učinke (razredi nevarnosti, kategorije nevarnosti in stavki o nevarnosti). To pomeni razvrstitev vsaj vseh snovi, navedenih v skladu s točko 3.2.1 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v varnostnem listu zmesi in varnostnem listu katere koli ZVZ, ki jo zmes vsebuje. Za ZVZ, opredeljene v skladu z oddelkom 3.3, je treba, kadar predlagatelj nima dostopa do celotne sestave ZVZ, predložiti tudi razvrstitev glede na zdravstvene in fizične učinke ZVZ.

4.   POSODOBITEV PREDLOŽITVE

4.1   Pogoji za posodobitev predložitve

Če pri zmesi v posamezni ali skupinski predložitvi pride do ene izmed spodaj navedenih sprememb, predlagatelj predloži posodobitev predložitve, še preden da to spremenjeno zmes v promet:

če se je spremenil identifikator izdelka za zmes ali UFI,

če se je spremenila razvrstitev zmesi glede zdravstvene ali fizične nevarnosti,

če so glede nevarnih lastnosti zmesi ali njenih sestavin na voljo ustrezne nove toksikološke informacije, kot so zahtevane v oddelku 11 varnostnega lista,

če sprememba sestave zmesi izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

(a)

dodatek, nadomestitev ali odstranitev ene ali več sestavin mešanice, kar se navede v skladu z oddelkom 3.3;

(b)

sprememba koncentracije sestavine v mešanici, ki presega območje koncentracije, navedeno v prvotni predložitvi;

(c)

predložena je bila natančna koncentracija sestavine v skladu z oddelkom 3.4.1 ali 3.4.2., prišlo pa je do spremembe koncentracije, ki presega območja, navedena v tabeli 4.

Z odstopanjem od četrte alinee prvega pododstavka velja naslednje:

(a)

posodobitev predložitve za zmesi s sestavo, skladno s katero koli od standardnih formul iz dela D, se zahteva samo, kadar se sestava zmesi spremeni tako, da ni več skladna s standardno formulo;

(b)

za zmesi, pri katerih se informacije o sestavi predložijo na podlagi varnostnega lista v skladu z oddelkom 3.6 ali 3.7, je posodobitev predložitve potrebna, kadar se posodobi oddelek 3 varnostnega lista.

Tabela 4

Spremembe koncentracije sestavin, zaradi katerih je potrebna posodobitev predložitve

Natančna koncentracija sestavine v zmesi (v %)

Pri spremembah (±) začetne koncentracije sestavine je potrebna posodobitev predložitve

> 25 do < 100

5 %

> 10 do < 25

10 %

> 2,5 do < 10

20 %

≤ 2,5

30 %

Če se parfumi v skupinski predložitvi spremenijo, se posodobi seznam zmesi in parfumov, ki jih te zmesi vsebujejo, v skladu z oddelkom 3.1.

4.2   Vsebina posodobitve predložitve

Posodobitev predložitve sestavlja posodobljena različica prejšnje predložitve z novimi informacijami, ki so na voljo, kot je opisano v oddelku 4.1.

DEL C

OBLIKA ZA PREDLOŽITEV

1.   OBLIKA ZA PREDLOŽITEV

1.1   Oblika za predložitev

Informacije se imenovanim organom v skladu s členom 45 predložijo v obliki, ki jo določi Agencija. Predložitev vključuje naslednje elemente:

1.2   Identifikacija zmesi, predlagatelja in kontaktne točke

Identifikator izdelka

Celotna trgovska imena izdelka (pri skupinski predložitvi se navedejo vsi identifikatorji izdelka)

Druga imena, sinonimi

Enolični identifikatorji formule (UFI)

Drugi identifikatorji (številka avtorizacije, oznake izdelka podjetja)

Kontaktni podatki predlagatelja in kontaktne točke

Ime

Polni naslov

Telefonska številka

Elektronski naslov

Kontaktni podatki za hiter dostop do dodatnih informacij o izdelku (na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu). Samo za omejeno predložitev.

Ime

Telefonska številka (dostopna 24 ur na dan, 7 dni v tednu)

Elektronski naslov

1.3   Razvrstitev zmesi, elementi etikete in toksikološke informacije

Razvrstitev zmesi in elementi etikete

Razred in kategorija nevarnosti

Oznake za piktograme (Priloga V)

Opozorilna beseda

Oznake za stavke o nevarnosti, vključno z dopolnilnimi informacijami o nevarnosti (Priloga III)

Oznake za previdnostne stavke (Priloga IV)

Toksikološke informacije

Opis strupenosti zmesi ali njenih sestavin (kot to zahteva oddelek 11 varnostnega lista za zmes, v skladu s Prilogo II Uredbe (ES) št. 1907/2006)

Dodatne informacije o zmesi

Barve

Vrednost pH, če je na voljo, zmesi ob dobavi ali, če je zmes trdna snov, vrednost pH vodne tekočine ali raztopine pri dani koncentraciji. Navede se koncentracija testne zmesi v vodi. Če vrednost pH ni na voljo, se navedejo razlogi.

Agregatna stanja

Embalaža (vrste in velikosti)

Namen uporabe (kategorija izdelka)

Uporaba (potrošniška, strokovna, industrijska)

1.4   Informacije o sestavinah zmesi in skupinah medsebojno zamenljivih sestavin

Identifikacija sestavin zmesi

Kemijsko/trgovsko ime sestavin

Številka CAS (po potrebi)

Številka ES (po potrebi)

UFI (po potrebi)

Ime skupin medsebojno zamenljivih sestavin (po potrebi)

Koncentracije in območja koncentracije sestavin zmesi

Natančna navedba koncentracije ali območja koncentracije

Razvrstitev sestavin zmesi

Razvrstitev nevarnosti (po potrebi)

Dodatni identifikatorji (po potrebi in če so pomembni za zdravstveno pomoč)

Seznam v skladu s petim pododstavkom oddelka 3.1 dela B (po potrebi)

DEL D

STANDARDNE FORMULE

Za standardne formule 1–17 veljajo naslednji pogoji:

Težka kovina, elementi v sledovih: As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Sn, Te, Tl, V so pod 0,1 w/w % in Mn, Sr, Zn so pod 1 m/m %

PAO niso prisotni

Opomba, ki se uporablja za standardne formule 1–17:

(1) Snov UVCB je sestavljena iz spremenljivih količin kalcita, trikalcijevega silikata, dikalcijevega silikata, kalcijevega oksida, kremena, kalijevega klorida, kalijevega sulfata, kalcijevega sulfata, natrijevega aluminijevega silikata, magnezijevega aluminijevega silikata, muskovita...

1.   CEMENT

Standardna formula za cement – 1

Opis izdelka

Portlandski cement

z eno glavno sestavino: klinker

Ime sestavine

Št. ES

Koncentracija (m/m %)

Portlandski cementni klinker

266-043-4

86,5–100

Kalcijev sulfat

231-900-3

0–8

Dimni prah (1)

270-659-9

0–5

Anorganski naravni mineralni materiali

310-127-6

Železov(II) sulfat

231-753-5

0–1

Kositrov(II) sulfat

231-302-2

0–0,1


Standardna formula za cement – 2

Opis izdelka

Portlandski žlindrani cement in plavžni cement

z dvema glavnima sestavinama: klinker in žlindra

Ime sestavine

Št. ES

Koncentracija (m/m %)

Portlandski cementni klinker

266-043-4

4,6–94

Granulirana plavžna žlindra

266-002-0

5,5–95

Kalcijev sulfat

231-900-3

0–8

Dimni prah (1)

270-659-9

0–5

Anorganski naravni mineralni materiali

310-127-6

Železov(II) sulfat

231-753-5

0–1

Kositrov(II) sulfat

231-302-2

0–0,1


Standardna formula za cement – 3

Opis izdelka

Portlandski cement z dodatkom mikrosilike

Portlandski cement z dvema glavnima sestavinama: klinker in mikrosilika

Ime sestavine

Št. ES

Koncentracija (m/m %)

Portlandski cementni klinker

266-043-4

82–94

Mikrosilika

273-761-1

5,5–10

Kalcijev sulfat

231-900-3

0–8

Dimni prah (1)

270-659-9

0–5

Anorganski naravni mineralni materiali

310-127-6

Železov(II) sulfat

231-753-5

0–1

Kositrov(II) sulfat

231-302-2

0–0,1


Standardna formula za cement – 4

Opis izdelka

Portlandski cement z dodatkom pucolana, pucolanski cement

Portlandski cement z dvema glavnima sestavinama: klinker in pucolan (naravni ali naravni kalcinirani pucolan)

Ime sestavine

Št. ES

Koncentracija (m/m %)

Portlandski cementni klinker

266-043-4

41–94

Naravni (kalcinirani) pucolan

310-127-6

5,5–55

Kalcijev sulfat

231-900-3

0–8

Dimni prah (1)

270-659-9

0–5

Anorganski naravni mineralni materiali

310-127-6

Železov(II) sulfat

231-753-5

0–1

Kositrov(II) sulfat

231-303-2

0–0,1


Standardna formula za cement – 5

Opis izdelka

Portlandski cement z dodatkom elektrofiltrskega pepela, pucolanski cement

Portlandski cement z dvema glavnima sestavinama: klinker in elektrofiltrski pepel (silicijski in kalcijski elektrofiltrski pepel)

Ime sestavine

Št. ES

Koncentracija (m/m %)

Portlandski cementni klinker

266-043-4

41–94

Elektrofiltrski pepel

931-322-8

5,5–55

Kalcijev sulfat

231-900-3

0–8

Dimni prah (1)

270-659-9

0–5

Anorganski naravni mineralni materiali

310-127-6

Železov(II) sulfat

231-753-5

0–1

Kositrov(II) sulfat

231-302-2

0–0,1


Standardna formula za cement – 6

Opis izdelka

Portlandski cement z dodatkom žganega skrilavca:

Portlandski cement z dvema glavnima sestavinama: klinker in žgani skrilavec

Ime sestavine

Št. ES

Koncentracija (m/m %)

Portlandski cementni klinker

266-043-4

59–94

Žgani skrilavec

297-648-1

5,5–35

Kalcijev sulfat

231-900-3

0–8

Dimni prah (1)

270-659-9

0–5

Anorganski naravni mineralni materiali

310-127-6

Železov(II) sulfat

231-753-5

0–1

Kositrov(II) sulfat

231-302-2

0–0,1


Standardna formula za cement – 7

Opis izdelka

Portlandski cement z dodatkom apnenca

Portlandski cement z dvema glavnima sestavinama: klinker in apnenec

Ime sestavine

Št. ES

Koncentracija (m/m %)

Portlandski cementni klinker

266-043-4

59–94

Apnenec

215-279-6

5,5–35

Kalcijev sulfat

231-900-3

0–8

Dimni prah (1)

270-659-9

0–5

Anorganski naravni mineralni materiali

310-127-6

Železov(II) sulfat

231-753-5

0–1

Kositrov(II) sulfat

231-302-2

0–0,1


Standardna formula za cement – 8

Opis izdelka

Portlandski mešani cement, mešani cement (žlindra, apnenec)

Portlandski cement s tremi glavnimi sestavinami: klinker, žlindra in apnenec

Ime sestavine

Št. ES

Koncentracija (m/m %)

Portlandski cementni klinker

266-043-4

31,9–88

Granulirana plavžna žlindra

266-002-0

5,5–59

Apnenec

215-279-6

5,5–29

Kalcijev sulfat

231-900-3

0–8

Dimni prah (1)

270-659-9

0–5

Anorganski naravni mineralni materiali

310-127-6

Železov(II) sulfat

231-753-5

0–1

Kositrov(II) sulfat

231-302-2

0–0,1


Standardna formula za cement – 9

Opis izdelka

Portlandski mešani cement, mešani cement (žlindra, elektrofiltrski pepel)

Portlandski cement s tremi glavnimi sestavinami: klinker, plavžna žlindra ter silicijski in kalcijski elektrofiltrski pepel

Ime sestavine

Št. ES

Koncentracija (m/m %)

Portlandski cementni klinker

266-043-4

18,2–88

Granulirana plavžna žlindra

266-002-0

5,5–59

Elektrofiltrski pepel

931-322-8

5,5–49

Kalcijev sulfat

231-900-3

0–8

Dimni prah (1)

270-659-9

0–5

Anorganski naravni mineralni materiali

310-127-6

Železov(II) sulfat

231-753-5

0–1

Kositrov(II) sulfat

231-302-2

0–0,1


Standardna formula za cement – 10

Opis izdelka

Portlandski mešani cement, mešani cement (žlindra, pucolan)

Portlandski cement s tremi glavnimi sestavinami: klinker, plavžna žlindra in naravni ali naravni kalcinirani pucolan

Ime sestavine

Št. ES

Koncentracija (m/m %)

Portlandski cementni klinker

266-043-4

18,2–88

Granulirana plavžna žlindra

266-002-0

5,5–49

Naravni (kalcinirani) pucolan

310-127-6

5,5–49

Kalcijev sulfat

231-900-3

0–8

Dimni prah (1)

270-659-9

0–5

Anorganski naravni mineralni materiali

310-127-6

Železov(II) sulfat

231-753-5

0–1

Kositrov(II) sulfat

231-302-2

0–0,1


Standardna formula za cement – 11

Opis izdelka

Portlandski mešani cement (žlindra, žgani skrilavec)

Portlandski cement s tremi glavnimi sestavinami: klinker, plavžna žlindra in žgani skrilavec

Ime sestavine

Št. ES

Koncentracija (m/m %)

Portlandski cementni klinker

266-043-4

59–94

Granulirana plavžna žlindra

266-002-0

5,5–29

Žgani skrilavec

297-648-1

5,5–29

Kalcijev sulfat

231-900-3

0–8

Dimni prah (1)

270-659-9

0–5

Anorganski naravni mineralni materiali

310-127-6

Železov(II) sulfat

231-753-5

0–1

Kositrov(II) sulfat

231-302-2

0–0,1


Standardna formula za cement – 12

Opis izdelka

Portlandski mešani cement (apnenec, elektrofiltrski pepel)

Portlandski cement s tremi glavnimi sestavinami: klinker, apnenec ter silicijski in kalcijski elektrofiltrski pepel

Ime sestavine

Št. ES

Koncentracija (m/m %)

Portlandski cementni klinker

266-043-4

46–94

Apnenec

215-279-6

5,5–29

Elektrofiltrski pepel

931-322-8

5,5–44

Kalcijev sulfat

231-900-3

0–8

Dimni prah (1)

270-659-9

0–5

Anorganski naravni mineralni materiali

310-127-6

Železov(II) sulfat

231-753-5

0–1

Kositrov(II) sulfat

231-302-2

0–0,1


Standardna formula za cement – 13

Opis izdelka

Portlandski mešani cement (apnenec, pucolan)

Portlandski cement s tremi glavnimi sestavinami: klinker, apnenec in naravni ali naravni kalcinirani pucolan

Ime sestavine

Št. ES

Koncentracija (m/m %)

Portlandski cementni klinker

266-043-4

46–94

Apnenec

215-279-6

5,5–29

Naravni (kalcinirani) pucolan

310-127-6

5,5–44

Kalcijev sulfat

231-900-3

0–8

Dimni prah (1)

270-659-9

0–5

Anorganski naravni mineralni materiali

310-127-6

Železov(II) sulfat

231-753-5

0–1

Kositrov(II) sulfat

231-302-2

0–0,1


Standardna formula za cement – 14

Opis izdelka

Portlandski mešani cement (apnenec, žgani skrilavec)

Portlandski cement s tremi glavnimi sestavinami: klinker, apnenec in žgani skrilavec

Ime sestavine

Št. ES

Koncentracija (m/m %)

Portlandski cementni klinker

266-043-4

59–94

Apnenec

215-279-6

5,5–29

Žgani skrilavec

297-648-1

5,5–29

Kalcijev sulfat

231-900-3

0–8

Dimni prah (1)

270-659-9

0–5

Anorganski naravni mineralni materiali

310-127-6

Železov(II) sulfat

231-753-5

0–1

Kositrov(II) sulfat

231-302-2

0–0,1


Standardna formula za cement – 15

Opis izdelka

Portlandski mešani cement, pucolanski cement (elektrofiltrski pepel, pucolan)

Portlandski cement s tremi glavnimi sestavinami: klinker, silicijski in kalcijski elektrofiltrski pepel ter naravni ali naravni kalcinirani pucolan

Ime sestavine

Št. ES

Koncentracija (m/m %)

Portlandski cementni klinker

266-043-4

41–94

Naravni (kalcinirani) pucolan

310-127-6

5,5–55

Elektrofiltrski pepel

931-322-8

5,5–55

Kalcijev sulfat

231-900-3

0–8

Dimni prah (1)

270-659-9

0–5

Anorganski naravni mineralni materiali

310-127-6

Železov(II) sulfat

231-753-5

0–1

Kositrov(II) sulfat

231-302-2

0–0,1


Standardna formula za cement – 16

Opis izdelka

Portlandski mešani cement

Portlandski cement s štirimi glavnimi sestavinami: klinker in tri od naslednjih sestavin: plavžna žlindra, mikrosilika, elektrofiltrski pepel, pucolan, žgani skrilavec, apnenec

Ime sestavine

Št. ES

Koncentracija (m/m %)

Portlandski cementni klinker

266-043-4

59–94

Granulirana plavžna žlindra

Naravni (kalcinirani) pucolan

Elektrofiltrski pepel

Žgani skrilavec

Apnenec

Mikrosilika

266-002-0

310-127-6

931-322-8

297-648-1

215-279-6

273-761-1

5,5–23

Kalcijev sulfat

231-900-3

0–8

Dimni prah (1)

270-659-9

0–5

Anorganski naravni mineralni materiali

310-127-6

Železov(II) sulfat

231-753-5

0–1

Kositrov(II) sulfat

231-302-2

0–0,1


Standardna formula za cement – 17

Opis izdelka

Mešani cement

Portlandski cement s štirimi glavnimi sestavinami: klinker, žlindra, silicijski elektrofiltrski pepel in naravni ali naravni kalcinirani pucolan

Sestavina

Št. ES

Koncentracija (m/m %)

Portlandski cementni klinker

266-043-4

18,3–64

Granulirana plavžna žlindra

266-002-0

16,5–49

Naravni (kalcinirani) pucolan

310-127-6

5,5–43

Elektrofiltrski pepel

931-322-8

5,5–43

Kalcijev sulfat

231-900-3

0–8

Dimni prah (1)

270-659-9

0–5

Anorganski naravni mineralni materiali

310-127-6

Železov(II) sulfat

231-753-5

0–1

Kositrov(II) sulfat

231-302-2

0–0,1


Standardna formula za cement – 18

Opis izdelka

Kalcijev aluminatni cement

Sestavina

Št. ES

Koncentracija (m/m %)

Kalcijev aluminatni cementni klinker

266-045-5

86,5–100

Dodatek pri mletju

0–0,2


Standardna formula za cement – 19

Opis izdelka

Zidarski cement – s klinkerjem in apnom – MC 5, MC 12,5, MC 22,5

Ime sestavine

Št. ES

Koncentracija (m/m %)

Portlandski cementni klinker

266-043-4

25–60

Gradbeno apno po EN 459

215-138-9

1–75

Gašeno apno po EN 459

215-137-3

Druga nenevarna anorganska sestavina

310-127-6

0–74

Anorganski pigmenti po EN 12878

0–1


Standardna formula za cement – 20

Opis izdelka

Zidarski cement – s klinkerjem in brez apna – MC 5, MC 12,5, MC 22,5

Ime sestavine

Št. ES

Koncentracija (m/m %)

Portlandski cementni klinker

266-043-4

25–60

Druga nenevarna anorganska sestavina

310-127-6

40–75

Anorganski pigmenti po EN 12878

 

0–1

2.   REGULATOR VEZANJA – GIPS

Standardna formula za regulator vezanja – gips

Ime sestavine

Št. ES

Koncentracija

(m/m %)

Kalcijev sulfat

231-900-3

≥ 50 in < 100

Kalcijev dihidroksid

215-137-3

> 0 in ≤ 5

3.   SVEŽA BETONSKA MEŠANICA

Standardna formula za svežo betonsko mešanico – 1

Trdnostni razredi betona C8/10, C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C28/35, C32/40, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60

LC8/9, LC12/13, LC16/18, LC20/22, LC25/28, LC30/33, LC35/38, LC40/44, LC45/50, LC50/55, LC55/60

Ime sestavine

Št. ES

Koncentracija (m/m %)

Cement

270-659-9

3–18

Voda

231-791-2

5–8

Agregati

273-727-6

70–80

Aeranti (primes)

0–0,08

Plastifikatorji/superplastifikatorji (primes)

0–0,15

Zaviralci vezanja (primes)

0–0,4

Pospeševalci vezanja (primes)

0–0,2

Dodatek za vodotesnost (primes)

0–0,25

Elektrofiltrski pepel

931-322-8

0–8

Mikrosilika

273-761-1

0–3

Granulirana plavžna žlindra

266-002-0

0–6


Standardna formula za svežo betonsko mešanico – 2

Trdnostni razredi betona C55/67, C60/75, C70/85, C80/95, C90/105, C100/105,

LC 60/66, LC70/77, LC80/88

Ime sestavine

Št. ES

Koncentracija (m/m %)

Cement

270-659-9

12–25

Voda

231-791-2

5–8

Agregati

273-727-6

70–80

Aeranti (primes)

0,04–0,08

Plastifikatorji/superplastifikatorji (primes)

0–0,15

Zaviralci vezanja (primes)

0–0,4

Pospeševalci vezanja (primes)

0–0,2

Dodatek za vodotesnost (primes)

0–0,25

Elektrofiltrski pepel

931-322-8

0–8

Mikrosilika

273-761-1

0–3

Granulirana plavžna žlindra

266-002-0

0–6


Na vrh