EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32020R1676

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1676 z dne 31. avgusta 2020 o spremembi člena 25 Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi glede barv po naročilu (Besedilo velja za EGP)

C/2020/5759

UL L 379, 13.11.2020, str. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1676/oj

13.11.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 379/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1676

z dne 31. avgusta 2020

o spremembi člena 25 Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi glede barv po naročilu

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (1) in zlasti člena 53(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (EU) 2017/542 (2) je bila Uredba (ES) št. 1272/2008 spremenjena tako, da so bile dodane določene zahteve za predložitev informacij v zvezi z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči in vključitev „enoličnega identifikatorja formule“ (UFI) v dodatne informacije, navedene na etiketi nevarne zmesi. Uvozniki in nadaljnji uporabniki morajo začeti izpolnjevati zahteve postopoma, v skladu z več roki za izpolnitev zahtev, ki so odvisni od uporabe, za katero je zmes dana v promet.

(2)

V sektorju barv je bila izražena posebna zaskrbljenost glede izvedljivosti zahtev za nujno zdravstveno pomoč v primeru barv, formuliranih v omejenih količinah in narejenih po meri za posameznega potrošnika ali strokovnega uporabnika na prodajnem mestu. Da bi se zadovoljilo povpraševanje potrošnikov po zelo posebnih barvnih odtenkih, se lahko od formulatorjev zahteva, da formulirajo in dobavijo barve s skoraj neomejenim številom različnih sestav. Tako bi morali formulatorji, da bi ravnali skladno z zahtevami za nujno zdravstveno pomoč, bodisi predložiti informacije in vnaprej ustvariti UFI za izredno veliko število barv vseh možnih barvnih kombinacij, od katerih številne dejansko ne bi bile nikoli dobavljene, bodisi preložiti rok za vsako dobavo na prodajnem mestu, dokler informacije ne bi bile predložene in ustvarjeni UFI. Oba pristopa bi nesorazmerno obremenila sektor barv po naročilu.

(3)

Da bi se izognili nesorazmernemu upravnemu bremenu, zlasti za mala in srednja podjetja, je treba zahteve za barve po naročilu spremeniti z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2020/1677 (3), da se zagotovi možnost izvzetja barv po naročilu iz obveznosti obveščanja iz Priloge VIII k Uredbi (ES) št. 1272/2008 in iz obveznosti iz navedene priloge, da je treba ustvariti UFI. Da pa bi centri za zastrupitve lahko zagotovili ustrezno nujno zdravstveno pomoč, morajo v navedenem primeru za posamezne zmesi v barvah po naročilu še naprej veljati vse zahteve iz Priloge VIII.

(4)

Glede na navedeno je primerno spremeniti člen 25 Uredbe (ES) št. 1272/2008, da se za barve po naročilu, za katere niso bile sporočene nobene informacije in ustvarjen noben ustrezen UFI, določi pravilo, po katerem se na etiketi barve po naročilu navedejo UFI vseh zmesi, ki jih barva po naročilu vsebuje. Poleg tega je treba v primeru, če je koncentracija zmesi z UFI, ki jo vsebuje barva po naročilu, višja od 5 %, to koncentracijo vključiti v dodatne informacije, navedene na etiketi barve po naročilu, saj obstaja večja verjetnost, da bodo zmesi v takšnih koncentracijah v barvah po naročilu pomembne za nujno zdravstveno pomoč.

(5)

Ker se bliža rok za izpolnitev zahtev za zmesi za potrošniško in strokovno uporabo (1. januar 2021), določen v Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 1272/2008, in ker ta uredba omogoča vsem sektorjem, da se uskladijo z navedeno prilogo, bi morala ta uredba začeti veljati čim prej.

(6)

Uredbo (ES) št. 1272/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 25 Uredbe (ES) št. 1272/2008 se doda naslednji odstavek:

„8.   V primeru barve po naročilu, za katero ni bila opravljena nobena predložitev v skladu s Prilogo VIII in ni bil ustvarjen noben ustrezen enolični identifikator formule, se enolični identifikatorji formule za vse zmesi, ki jih barva po naročilu vsebuje v koncentraciji več kot 0,1 % in za katere velja obveznost prijave v skladu s členom 45, vključijo v dodatne informacije na etiketi barve po naročilu, kjer se navedejo skupaj in v padajočem vrstnem redu glede na koncentracijo zmesi v barvi po naročilu v skladu z določbami iz oddelka 5 dela A Priloge VIII.

V primeru iz prvega pododstavka, ko je koncentracija zmesi z enoličnim identifikatorjem formule v barvi po naročilu višja od 5 %, se v skladu z oddelkom 3.4 dela B Priloge VIII v dodatnih informacijah na etiketi barve po naročilu navede tudi koncentracija te zmesi poleg njenega enoličnega identifikatorja formule.

Za namene tega odstavka „barva po naročilu“ pomeni barvo, ki je formulirana v omejenih količinah in narejena po meri za posameznega potrošnika ali strokovnega uporabnika na prodajnem mestu z niansiranjem ali mešanjem barv.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. avgusta 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2017/542 z dne 22. marca 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, z dodajanjem priloge o usklajenih informacijah v zvezi z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči (UL L 78, 23.3.2017, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1677 z dne 31. avgusta 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi zaradi lažje izvedljivosti zahtev po informacijah, povezanih z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči (glej stran 3 tega Uradnega lista).


Na vrh