EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32020R1588

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/1588 z dne 25. junija 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) 2017/821 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo količinskih pragov za tantalove ali niobijeve rude in koncentrate, zlate rude in koncentrate, kositrove okside in hidrokside, tantalate in tantalove karbide

C/2020/4164

UL L 360, 30.10.2020, str. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1588/oj

30.10.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 360/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1588

z dne 25. junija 2020

o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) 2017/821 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo količinskih pragov za tantalove ali niobijeve rude in koncentrate, zlate rude in koncentrate, kositrove okside in hidrokside, tantalate in tantalove karbide

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/821 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2017 o določitvi obveznosti za potrebno skrbnost v oskrbovalni verigi za uvoznike v Uniji, ki uvažajo kositer, tantal in volfram, njihove rude ter zlato, ki izvirajo s konfliktnih območij in območij z visokim tveganjem (1), in zlasti člena 1(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (EU) 2017/821 vsebuje seznam mineralov in kovin s področja uporabe navedene uredbe ter določa nekatere pragove za letni obseg uvoza v zvezi s temi minerali in kovinami.

(2)

V skladu s členom 1(3) Uredbe (EU) 2017/821 se ta uredba ne uporablja za uvoznike Unije, če je njihov letni obseg uvoza posameznega zadevnega minerala ali kovine pod pragom iz Priloge I k tej uredbi. Ti pragovi so določeni tako, da za najmanj 95 % celotne v Unijo uvožene količine posameznega minerala ali kovine veljajo obveznosti za uvoznike Unije, določene v navedeni uredbi.

(3)

Ko je bila leta 2017 uredba sprejeta, ni bilo dovolj razčlenjenih oznak kombinirane nomenklature za pet posebnih mineralov in kovin iz Priloge I. Zato podatki o uvozu navedenih mineralov in kovin niso bili na voljo, pet količinskih pragov v Prilogi I pa je zato treba še določiti.

(4)

V skladu s členom 1(4) Uredbe (EU) 2017/821 mora Komisija določiti količinske pragove obsega, ki jih je treba določiti v Prilogi I s sprejetjem delegiranega akta v skladu s členoma 18 in 19 Uredbe (EU) 2017/821, da se spremeni Priloga I. Če je izvedljivo, bi bilo treba delegirani akt sprejeti do 1. aprila 2020, vendar najpozneje 1. julija 2020.

(5)

Uredba (EU) 2017/821 je ustvarila pet novih pododdelkov integrirane tarife Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: TARIC), ki ustrezajo petim mineralom in kovinam, za katere pragovi še niso določeni, v zvezi s katerimi so carinski organi držav članic od začetka veljavnosti uredbe junija 2017 zbirali carinske podatke.

(6)

V skladu s členom 18 Uredbe (EU) 2017/821 se Komisija pri tem opre na informacije o uvozu glede vsakega uvoznika v Uniji, ki jih za predhodni dve leti, in sicer za leti 2018 in 2019, zagotovijo države članice.

(7)

Prilogo I k Uredbi (EU) 2017/821 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) 2017/821 se spremeni v skladu s Prilogo k tej delegirani uredbi.

Člen 2

Ta delegirana uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta delegirana uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. junija 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 130, 19.5.2017, str. 1.


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (EU) 2017/821 se spremeni:

(1)

v „Del A: Minerali“ se razpredelnica spremeni:

(a)

tretja vrstica se nadomesti z naslednjim:

„Tantalove ali niobijeve rude in koncentrati

Ex26159000

10

100 000 “

(b)

četrta vrstica se nadomesti z naslednjim:

„Zlate rude in koncentrati

Ex26169000

10

4 000 000 “

(2)

v „Del B: Kovine“ se razpredelnica spremeni:

(a)

druga vrstica se nadomesti z naslednjim:

„Kositrovi oksidi in hidroksidi

Ex28259085

10

3 600 “

(b)

peta vrstica se nadomesti z naslednjim:

„Tantalati

Ex28419085

30

30“

(c)

sedma vrstica se nadomesti z naslednjim:

„Tantalovi karbidi

Ex28499050

10

770“


Na vrh